فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/08/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سهیلا ضیایی*، پری مشایخ صفحات 1-13
  مقدمه

  برنامه درسی مغفول شامل همه فرصت های یادگیری است که نظام آموزشی به دلیل سنت و غفلت از ارایه آن به یادگیرندگان باز می ماند. هدف از انجام این تحقیق بررسی برنامه درسی مغفول رشته مامایی از دید اساتید مامایی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس است.

  روش کار

  روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد. نمونه تحقیق 12نفر از اساتید مامایی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و بر اساس روش دیکلمن تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج دو درون مایه اصلی و پنج درون مایه فرعی را نشان می داد. اول مغفول بودن موضوع در برنامه درسی قصد شده، شامل (مطالب مغفول در برنامه درسی رشته مامایی؛ مطالب مغفول در سرفصل موجود رشته مامایی؛ مطالب مغفول به دلیل قرار گرفتن ذیل دروس اختیاری) دوم مغفول بودن موضوع در برنامه درسی اجرا شده شامل (مغفول بودن مطالب به دلیل نگاه مدرس و مدیر گروه).

  نتیجه گیری

  طبق یافته های تحقیق حاضر، بخش هایی از مطالب موردنیاز دانشجویان مامایی از دید برنامه ریزان درسی ناشناخته مانده است که لازم است این بخش های مغفول در برنامه های درسی آموزش مامایی گنجانده شود تا علاوه بر تحقق بهتر اهداف این رشته؛ برنامه درسی آن را از کهنگی و تکرار خارج سازد.

  کلیدواژگان: آموزش مامایی، برنامه درسی مغفول، برنامه ریزی درسی
 • زهرا باقری، مرضیه عادل مهربان* صفحات 14-22
  مقدمه

  مراکز آموزشی درمانی نیز به عنوان یک سازمان نیاز دارند تا از اصول سازمان یادگیرنده تبعیت کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی است.

  روش کار

  مطالعه ای توصیفی که نمونه ها شامل 190 نفر از پرستاران 10 بیمارستان آموزشی درمانی شهر اصفهان در سال 1396 بوده که از طریق نمونه گیری سهمیه ای از هر بیمارستان و سپس نمونه گیری تصادفی در هر بیمارستان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل یک پرسشنامه دوبخشی شامل بخش اول مشخصات دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه و همکاران، دارای 5 مولفه و30 گویه می باشد جهت تجزیه وتحلیل داد ه ها از نرم افزار 16 SPSS از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی) استفاده شد.

  یافته ها

  مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره ی کلی یادگیرنده بودن سازمان؛ از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی اصفهان؛ در سطح متوسط قرار داشت. در بین میانگین نمره مولفه های یادگیرنده بودن سازمان در مراکز آموزشی درمانی اصفهان، مولفه ی الگو و مدل های ذهنی با بیش ترین میانگین نمره (45/21) وچشم انداز وآرمان های مشترک (37/11) با کم ترین میانگین نمره را داشتند. همچنین بین مشخصات دموگرافیک به استثنای وضعیت تاهل و نمره ی یادگیری سازمانی؛ ارتباط معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  بیمارستان های آموزشی از نظر یادگیرنده بودن سازمانی در سطح متوسط قرار دارند که در شرایط متحول امروزی و یادگیرنده بودن سازمان ها، می تواند باعث ایجاد نوعی از عدم تعادل و نارضایتی در پرسنل شده باشد.

  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، بیمارستان های دانشگاهی، پرستاران
 • زهره نبی زاده قرقوزار، محسن ادیب حاج باقری*، شهناز بلندیان بافقی صفحات 23-37
  مقدمه

  دوره ی کارشناسی ارشد پرستاری در پی تربیت پرستار حرفه ای است که به عنوان یک پرستار متخصص بتواند خدمات و مراقبت ها را در عرصه های مختلف فرد، خانواده و جامعه ارایه دهد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه نظام آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری در ایران و آلبرتا انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه به روش توصیفی- تطبیقی در سال 1397 انجام شد. جهت مقایسه نظام آموزشی از الگوی بردی که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه است، استفاده شد. جستجوی اینترنتی، از سایت وزارت بهداشت ایران، انجمن پرستاری و نیز سایت معتبر دانشگاه آلبرتا کانادا، مورد استفاده قرار گرفت. سپس، داده ها طبقه بندی و مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  سیر دگرگونی های رشته های کارشناسی ارشد پرستاری، هم در ایران و هم در آلبرتا بر پایه نیازهای جامعه، شکل گرفته است. تحصیل در دانشکده های پرستاری ایران وابسته به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری است که توسط وزارت بهداشت برگزار می گردد؛ پذیرش دانشجو در آلبرتا بدون آزمون مشروط به داشتن مدرک معتبر زبان انگلیسی، معدل دوره های قبلی، گذراندن واحدهای همچون آمار و روش تحقیق، داشتن تجربه بالینی، توصیه نامه و پرستار دارای مجوز کار می باشد.

  نتیجه گیری

   نظام بهداشتی و خدمات سلامت، جهت ارایه مراقبت های بهداشتی با کیفیت و در نتیجه بهبود ایمنی بیمار، نیازمند تدوین نظام آموزشی بر اساس صلاحیت علمی و عملی و الگوبرداری از نظام آموزشی برتر دنیا می باشد.

  کلیدواژگان: آلبرتا، ایران، برنامه درسی، مدل بردی، مطالعه تطبیقی
 • مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای پرستاری در ایران و بلومبرگ کانادا
  رضا نگارنده، لیلا مردانیان دهکردی* صفحات 38-49
  مقدمه

  دوره دکترای پرستاری صلاحیت لازم برای ایفای نقش های حرفه ای مبتنی بر نیازهای جامعه را در دانش آموختگان فراهم می نماید، اما تفاوت هایی در برنامه هایارایه شده وجود دارد که تحلیل آنها به توسعه رشته کمک می کند. هدف از این مطالعه مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکترای پرستاری بلومبرگ کانادا و ایران بود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- تطبیقی، بر اساس الگوی بردوی در سال 1397 انجام شده و به مقایسه اجزا برنامه درسی دوره دکترای پرستاری ایران و دانشگاه بلومبرگ کانادا پرداخته است. شواهد لازم از طریق جستجوی اینترنتی جمع آوری شد و مورد توصیف، تفسیر، در جوار هم گذاری و مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

   علی رغم شباهت ها، اهداف، کوریکولوم و نحوه اجرای برنامه ها در دو دانشگاه متفاوت بود. تفاوت در محتوای برنامه درسی، نحوه آموزش دروس و نقش های مورد انتظار از دانش آموختگان از نکات قابل تامل در دانشگاه بلومبرگ کانادا بود.

  نتیجه گیری

   جهت بهبود کیفیت دانش آموختگان دکترای پرستاری در ایران، پیشنهاد می شود محتوا و شیوه ی ارایه دروس با توجه به نقش و انتظارات از دانش آموختگان و نیاز جامعه، مورد بازبینی قرار گیرد و به منظور مشخص شدن نقاط ضعف و قدرت برنامه و تامین اطلاعات بیش تری جهت برنامه ریزی های آینده، کیفیت برنامه درسی جدید از دید دانشجویان دکترا و اساتید؛ مورد ارزیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، برنامه درسی، پرستاری
 • آمنه مرزبان*، محمدتقی قانعیان، فرخ لقا ثروت، زهرا متقی، مهران برزگران صفحات 50-60
  مقدمه

  تمرکز در کلاس درس یکی از اساسی ترین عوامل موثر بر فرآیند یادگیری است که کم تر موردتوجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل اکولوژیک موثر بر تمرکز در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 96 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به صورت توصیفی -تحلیلی بر روی 384 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دوقسمتی ویژگی های دموگرافیک و عوامل اکولوژیک 29 سوالی بود. اطلاعات با استفاده از شاخص های پراکندگی مرکزی، تی تست و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS18 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   صددرصد از افراد پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. در حیطه مربوط به استاد «برخورد مناسب استاد با دانشجویان» 33/1 ±12/4، در حیطه مربوط به دانشجو «حضور فعال در کلاس» 22/1±30/4 و در حیطه محیط «تعداد زیاد دانشجویان در کلاس» 59/0±74/4 بالاترین نمره مربوط به عوامل مربوط با کلاس را به خود اختصاص دادند. ساعت8 تا 10 صبح با فراوانی 208 نفر بهترین زمان تشکیل کلاس درس و ردیف جلو با فراوانی 298 نفر بهترین مکان نشستن در کلاس از دیدگاه دانشجویان گزارش شد.

  نتیجه گیری

   مسیولین امور آموزش و پشتیبانی دانشگاه یزد باید کارگاه هایی جهت ارتقاء مهارت برخورد اساتید در کلاس و همچنین چگونگی ایجاد انگیزه در دانشجویان برگزار کنند. همچنین رعایت استاندارد تعداد افراد در یک کلاس، زمان و مکان برگزاری کلاس نیز موضوعی است که باید در نظر گرفته شود.


  کلیدواژگان: اکولوژی آموزش، کلاس درس، تمرکز، یادگیری، دانشجو
 • پیمان ادیبی، سعیده دریازاده* صفحات 61-70
  مقدمه

  گزارش صبحگاهی یکی از عرصه های مهم آموزش بالینی است و تفاوت هایی از نظر چارچوب و نحوه ی ارایه، محتوا و اهداف آموزشی در گروه های آموزشی مختلف، دارد. این تفاوت ها می تواند به دلیل اولویت ها و یا تمایل به موضوعات ویژه آموزشی باشد که لزوما با نیاز فراگیران انطباق نداشته باشد. این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه دستیاران و اساتید پزشکی داخلی در مورد وضعیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی، انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به صورت تحلیل محتوای کیفی بود و 18 نفر از اساتید و دستیاران بخش داخلی به صورت هدفمند برای انجام مصاحبه های انفرادی، انتخاب شدند. محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA10، تحلیل شدند.

  یافته ها

   پس از ادغام نمودن و حذف کدهای مشابه و تکراری در مجموع 76 کد به دست آمد. وضعیت موجود برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در دو مضمون اصلی نحوه مشارکت و چارچوب ارایه و در چهار طبقه اصلی شامل شرکت کنندگان، فرآیند آموزش، نحوه گزارش و زمان بندی، و همچنین 15 زیرطبقه، استخراج شد.

  نتیجه گیری

   از دیدگاه مشارکت کنندگان هنوز تا رسیدن به کیفیت آموزشی مطلوب در برگزاری گزارش صبحگاهی؛ فاصله وجود دارد. لازم است برای ارتقای کیفیت آموزش در عرصه های بالینی با در نظر گرفتن استانداردها برای اصلاح این شکاف های آموزشی، گام برداریم.

  کلیدواژگان: گزارش صبحگاهی، آموزش بالینی، پزشکی داخلی
 • مهدیه سرحدی*، عصمت نوحی، سکینه سبزواری، حسین معین، اسماء عبدالله یار صفحات 71-94
  مقدمه

  برنامه درسی از عناصر کلیدی آموزش عالی برای انتقال دانش، نگرش و مهارت به دانشجویان به شمار می آید که نیازمند تحلیل و بازنگری مداوم می باشد. بنابراین مقایسه نظام های مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوا و کیفیت برنامه آموزشی شده و توجه به نظا م های موفق جهان، مبین نهادینه شدن یک نظام کارآمد می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه برنامه کارشناسی پرستاری در ایران، انگلستان و کانادا و ارایه پیشنهادات عملی جهت بهبود کیفیت آن؛ انجام شده است.

  روش کار

  در این پژوهش توصیفی- تطبیقی (مقایسه ای)، عناصر اصلی و شاخص های مهم برنامه درسی دانشکده های پرستاری ایران، انگلستان و کانادا که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، بر اساس الگوی بردی مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، اهداف کلی و محتواهای آموزشی در تمامی برنامه های مورد مطالعه تا حدودی مشابه بود، اما سازماندهی و تدوین محتواها از یک طرف و نحوه، میزان و نوع پرداختن به آن ها متفاوت بود که در نتیجه، محتواهای متفاوتی را ایجاد نموده بود.علاوه بر این ، با وجود شباهت های بسیار در تکنیک های مورد استفاده در تدریس و ارزشیابی، تفاوت های بسیاری نیز بسته به سطح و اهداف برنامه ملاحظه شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اگرچه برنامه آموزشی ایران در مقایسه با برنامه های آموزشی مورد مطالعه از جایگاه بدی برخوردار نیست، اما به منظور راهبردهای رفع کاستی ها و نقایص آن، مواردی مانند انتخاب اهداف، گزینش دانشجو، پژوهش، روش های تدریس و ارزشیابی تیوری و عملکرد باید مورد بازبینی و اصلاحات جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، برنامه ی آموزشی، کارشناسی پرستاری، الگوی بردی
 • معصومه دل آرام*، سهند شمس، شهرام اعتمادی فر، داریوش فاتحی، رمضان صادقی، مرتضی سدهی صفحات 95-106
  مقدمه و هدف

  مشاوره تحصیلی دانشجویان به عنوان یکی از وظایف اعضای هیات‌علمی مورد تاکید قرار گرفته است. از آنجایی که در اکثر مطالعات، دانشجویان نظر مثبتی نسبت به عملکرد اساتید مشاور نداشته‌اند، دلیل آن ممکن است اطلاعات ناکافی اساتید از قوانین آموزشی باشد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی اساتید مشاور از قوانین آموزشی و وضعیت عملکرد آن‌ها بود.

  روش‌ها

  در این مطالعه، 120 نفر از اساتید مشاور به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. میزان آگاهی به وسیله پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته شامل 18 قسمت و تدوین شده براساس قوانین آموزشی و وضعیت عملکرد براساس پرسشنامه مدون معاونت آموزشی دانشگاه تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار SPSS و شاخص‌های فراوانی و درصد انجام شد.

  یافته‌ها

  در 4 بخش از 18 بخش قوانین آموزشی، میزان آگاهی اساتید مشاور کاملا مطلوب، در 12 بخش، نسبتا مطلوب و در دو بخش نامطلوب بود. مسیولین دانشگاه در بیشتر موارد، عملکرد اساتید مشاور را مطلوب گزارش کردند و تنها در یک مورد "برگزاری حداقل 3 جلسه گروهی در طول یک نیمسال جهت دانشجویان" وضعیت نامطلوب بود.

  نتیجه‌گیری

  در بیشتر موارد میزان آگاهی اساتید مشاور نسبتا مطلوب و عملکرد آنان کاملا مطلوب گزارش شد و تنها در مورد "برگزاری جلسات مشاوره گروهی" وضعیت عملکرد نامطلوب بود. جهت اطلاع دقیق‌تر اساتید مشاور، ارزشیابی آن‌ها از نظر آگاهی از قوانین آموزشی در پایان هر سال و گنجاندن نمره این ارزشیابی در ارزشیابی کلی اساتید پیشنهاد می‌گردد.

  کلیدواژگان: آگاهی، عملکردآموزشی، مشاور تحصیلی، قوانین آموزشی
|
 • Soheila Zeyaee*, Pari Mashayekh Pages 1-13
  Introduction

  Null curriculum is a type of curriculum which helps to understand concepts that have been ignored in a given curriculum. The purpose of this study was to review the null curriculum in midwifery education from midwifery faculty’s’ viewpoint in Islamic Azad Universities of Fars province.

  Materials and Methods

  This qualitative study was carried out using a phenomenological approach. Twelve midwifery faculty members were selected using purposive sampling method. Research Data was collected by semi-structured interviews. The interviews were analyzed using the hermeneutic approach developed by Diekelmann (1989).

  Results

  The main emerged themes were as follow: 1- The negation of the subject in the intended curriculum include: a. The negation of the subject as a syllabus in the bachelor's degree program in midwifery, b. The negation of the subject in the outline of the midwifery course. C. The negation of the subject because of lesson type (optional or dedicated). 2-the negation of the subject in implemented curriculum due to the kind of department and university directors’, and teachers’ attitude toward the subject matters.

  Conclusion

  Understanding the neglected sections of the intended and implemented curriculum of midwifery Helps achieving the goals of the discipline better.

  Keywords: Curriculum, Midwifery Education, Null Curriculum
 • Zahra Bagheri, Mrazieh Adelmehraban* Pages 14-22
  Introduction

  Academic hospitals need to follow the principles of the learning organization. The purpose of the present study is to determine the components of the learning organization from the viewpoint of nurses in academic hospitals.

  Materials and Methods

  This was a descriptive study.The participants, 190 nurses, were selected through random sampling from 10 educational hospitals in Isfahan city in 2017. The instrument for measuring this research was a two part questionnaire including the first part of demographic characteristics, and the second part was The Learning Organization Questionnaire, developed by Peter Senge and colleagues with 5 domains with 30 items. Data were analyzed by SPSS software using descriptive statistics and inferential statistics (multiple linear regression analysis of the Pearson correlation coefficient).

  Results

  The results revealed that the average score of learning organization from the nurses' point of view at academic hospitals was at a moderate level. Amongst the domains of learning organization of academic hospitals, Pattern and the Mental Model domain scored the highest mean (21.45) and Shared Vision domain (11.37) got the lowest mean score. Also, there was not a significant relationship between demographic characteristics except marital status and organizational learning score.

  Conclusion

  The academic hospitals in 2017 were at moderate level in terms of organizational learning, which can lead to some kind of imbalance and dissatisfaction for the staff in the changing circumstances of organizations.

  Keywords: learning organization, academic hospitals, nurses
 • Zohreh Nabizadeh Gharghozar, Mohsen Adib Hajbaghery*, Shahnaz Bolandian Bafghi Pages 23-37
  Introduction

  A nursing graduate course is aimed at educating a professional nurse who, as a nurse specialist, can take care of the health status, provision of services and coordination of care in different areas of the individual, family, and community. Therefore, this study aimed to compare the educational system of the MSc in Nursing in Iran and Alberta.

  Materials and Methods

  This descriptive-comparative study was carried out in 1397. To compare educational system with Beredy model, which consists of four stages of description, interpretation, adjacency and comparison. The Internet search was used by the Iranian Ministry of Health, the Nursing Association, and the Canadian University of Alberta website. Then, data were categorized and compared.

  Results

  The course of metamorphosis of nursing masters in both Iran and Alberta is based on the needs of the community. Unlike Alberta, which is not at any level in the national curriculum, studying at nursing schools in Iran is affiliated with the Nursing Masters Exam, which is conducted through the Ministry of Health; Admission to a student in Alberta is subject to a valid language proficiency English, the average of previous periods, passing units such as statistics and research methods, having clinical experience, recommendation, and having a degree in RN.

  Conclusion

  Health system and health services, in order to provide quality health care and thus improve patient safety, need to develop educational system based on scientific and practical competence and model of the world's top educational system.

  Keywords: Comparative Study, Curriculum, Brady Model, Alberta, Iran
 • A Comparative Study of Nursing PhD Curriculum in Iran and Bloomberg University of Canada
  Reza Negarandeh, Leila Mardanian Dehkordi* Pages 38-49
  Introduction

  Nursing PhD program provides essential competency for professional role playing among the graduated according to society’s needs, but there are differences in the provided programs the analyzing of which would develop the discipline. This study aimed at comparing the curricula of nursing PhD programs in Bloomberg University and Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive-comparative study was carried out based on Bereday’s model in 2018 and compared the components of nursing PhD program curriculum in Iran and Bloomberg University. The data were collected by searching through the internet and described, interpreted, juxtaposed and compared.

  Results

  Although there were similarities, the purpose, the curriculum and the program implementation were different in these two universities. Different contents of the curriculum, educational methods, and the expected role of graduates were considerably different in Bloomberg University.

  Conclusion

  In order to improve the quality of PhD nursing graduates in Iran, it is suggested that the content and method of providing courses be reviewed according to the roles and expectations of graduates and society’s needs. For exploring the weaknesses and strength of the program and providing more information for future planning, it is suggested that the quality of the curriculum be evaluated from the viewpoint of PhD students and faculty members.

  Keywords: Comparative Study, Curriculum, Nursing
 • Ameneh Marzban*, MohammadTaghi Ghaneian, Farokh Legha Servat, Zahra Motaghi, Mehran Barzegaran Pages 50-60
  Introduction

  Concentration in the classroom, which has been less studied in studies, is one of the most important factors influencing learning. This study aimed to investigate the ecological factors affecting concentration in classroom from the viewpoint of the students of shahid sadoughi university of medical sciences, Yazd in 2017.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytic study was conducted on 384 students with Cluster random sampling method. The data collection tool was a two-part 29- item questionnaire on demographic characteristics and ecological factors. The data were analyzed using SPSS18 using central dispersion index, T-Test and Chi Square.

  Results

  All the subjects completed the questionnaires. In the domain of teacher, "the appropriate approach of the teacher to the students" the mean score was 4.12 ±1.33, in the field of the student "active participation in the class" was 4.30 ±1/22 and in the "large number of students in the classroom environment”, the highest score was 4.74 ±0.59 regarding classroom-related factors. The best time to hold a class was at 8-10 AM, with an abundance of 208 people and the front row with an abundance of 298 people was considered the best place to sit in the classroom from the student's viewpoint.

  Conclusion

  The officials of the education should support and organize workshops to enhance the skills of teachers in the classroom as well as motivating the students. Also, observance of standard number of pupils in class, the time and place of the classroom are also items to be considered.

  Keywords: Education, Ecology, Classroom, Concentration, learning
 • Saeideh Daryazadeh * Pages 61-70
  Introduction

  Morning report is one of the most important fields of clinical education and it differs in terms of context and presentation, content, and educational goals in different educational departments. These differences may be due to preferences or a tendency for specific educational topics that do not necessarily fit the learners' needs. This study aimed to explain the viewpoints of residents and internal medicine faculties about the status of holding morning report sessions.

  Materials and Methods

  The study was a qualitative content analysis, and 18 faculty members and residents of the internal medicine department were selected purposefully for individual interviews. The content of the interviews was analyzed using MAXQDA10 software.

  Results

  After merging and deleting similar and duplicate codes, a total of 76 codes were obtained. The status of morning report sessions was extracted into two main themes of participation and presentation framework, and was divided into four main categories, including participants, training process, reporting, and scheduling, as well as 15 subcategories.

  Conclusion

  From the participants' viewpoint, there is still a gap between the quality of morning reports and the desired educational quality. We need to take steps to improve the quality of education in clinical settings by considering standards to rectify these educational gaps.

  Keywords: Morning Report, Clinical Education, Internal Medicine
 • Mahdieh Sarhadi * Pages 71-94
  Introduction

  Curriculum is one of the key elements of higher education for transferring knowledge, attitude and skills to students, which requires constant analysis and review. The world is witnessing the institutionalization of an efficient system, so this study aimed to compare the Nursing Program in Iran, England and Canada with practical suggestions for improving its quality.

  Materials and Methods

  In this comparative descriptive-comparative study, the main elements and important indicators of the Nursing Schools of Iran, England and Canada that were purposefully selected and analyzed based on Beredy model.

  Results

  According to the findings, the overall goals and educational content of the study programs were somewhat similar, but the organization and formulation of the contents on one hand and on the other, the amount and type of content varied, which eventually created a totally different content. Also, despite numerous similarities in the techniques used in teaching and evaluation, various differences were observed depending on the level and objectives of the program.

  Conclusion

  It seems that although the educational curriculum of Iran is not in a bad position compared to the educational programs studied, in order to eliminate its shortcomings, such as objective selection, student evaluation, research, teaching methods and evaluation theory and practice need to be seriously reviewed and refined.

  Keywords: Comparative Study, Educational Program, Bachelor of Nursing, Beredy Model
 • Delaram Masoumeh, Shams Sahand, Etemadifar Shahram, Fatehi Dariosh, Sadeghi Ramezan, Sedehi Morteza* Pages 95-106
  Introduction

  Students' academic counseling has been emphasized as one of the duties of faculty members. The reason for students’ dissatisfaction and not having positive opinion about the performance of advisors in many studies would be the inadequate information of the advisers from the educational regularities. Therefore, the aim of this study was to determine the awareness of the advisers about educational regulations and their performance status.

  Methods

  In this study, 120 academic advisers were selected through census sampling method to participate in the study. Their awareness was determined by a self-made questionnaire consisting of 18 parts and was developed according to educational regulations. The advisors’ performance was based on a questionnaire prepared by the Deputy of Education of the university. Data analysis was performed using SPSS and indicators of Mean, Percent and Pearson correlation test.

  Results

  In 13 sections out of 18 on educational regulations, the awareness of the advisers was relatively favorable and in 5 sections it was quite desirable. The university officials reported a favorable status in most cases and in only one case "holding at least 3 student group sessions for a semester" the status was unfavorable.

  Conclusion

  In most cases, the academic advisers’ awareness was relatively approving and their performance was quite favorable. Only in the case of "holding group counseling sessions" the performance was undesirable. To keep advisors more informed, it is recommended that their awareness of educational regulations be evaluated at the end of each year and the grade of this assessment be included in the general evaluations.

  Keywords: Awareness, Educational Performance, Academic Counselor, EducationalRules