فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 63، تابستان 1399)
 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 63، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/19
 • تعداد عناوین: 17
|
 • علی پایدار، علیرضا عاملی*، هیراد طهرانی صفحات 1-20

  حمل ونقل پایداربه عنوان یکی ازعوامل اصلی و تاثیرگذار بر شرایط و ویژگی های اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی جامعه،میتواند درجریان تغییر،تحول و تکامل هر جامعه ای مورد استفاده قرارگیرد.مترو (قطار شهری) در شبکه حمل و نقل شهری به صورت پاک ، سالم ، سریع و ایمن  نقش انکار ناپذیری در حل مسایل اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از معضل ترافیک دارد. دراین پژوهش خطوط متروی کلانشهر تهران با رویکرد پایداری حمل و نقل توسط 8 شاخص هزینه و 6 شاخص منفعت و  در مجموع 14 شاخص مورد بررسی قرارگرفت. به منظور تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد خطوط مترو در ابتدا از روش های اقتصاد مهندسی؛ نسبت منفعت به هزینه BCR، ارزش هم ارز یکنواخت سالانه EUAW و ارزش فعلی خالص NPW، خطوط 1 تا 5 مترو کلانشهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که میزان کارایی واحد های کارا (خطوط مترو) را نشان می دهد، به عنوان روشی مکمل و جهت قابلیت اطمینان بیشتر به جهت تحلیل نتایج خطوط مترو استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که خط 2 متروی تهران به عنوان پایدارترین خط از نظر مجموع شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی قرارگرفته و خط 3 کمترین میزان پایداری را دارا می باشد.همچنین توسط تحلیل پوششی داده ها (DEA) مشخص گردید خطوط 1،2،4،5 از لحاظ ارزیابی عملکرد مورد قبول و خط 3 قابل قبول نمی باشد، خط 3 در ارزیابی به هر دو روش دارای غیر قابل قبول ترین خط از منظر پایداری عملکرد در حمل و نقل می باشد.

  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، مترو، شاخص های اقتصادی اجتماعی زیست محیطی، BCR، DEA
 • آرش بهادری، امیررضا ممدوحی*، علیرضا سرکار صفحات 21-32

  شرایط مختلف محیطی می تواند تاثیر به سزایی در جریان ترافیک داشته باشد.با آگاهی از تاثیر شرایط محیطی بر سرعت جریان می توان تخمین دقیقی از سرعت سفر و اتخاذ استراتژی های مدیریت ترافیک جهت جلوگیری از سوانح جاده ای داشت. در این مطالعه تاثیر عوامل چهار حالتی آب و هوا (باران، مه گرفتگی، ابر و صاف بودن)، دمای هوا، تغییرات سرعت در شب و روز، درصد وسایل نقلیه سنگین و حجم ترافیک بر سرعت جریان ترافیک مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی به بررسی نحوه تاثیر این عوامل بر سرعت رانندگی جهت کاهش تصادفات بین شهری پرداخته شده است. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان هواشناسی کشور طی سال 1393 جمع آوری شده اند. نتایج مدل پیشنهادی بر اساس نمونه 7541 موردی ساعتی جمع آوری شده از آزادراه تهران - قم نشان می دهد که میزان کاهش سرعت رانندگان ایرانی در اثر بارندگی برابر با 355/1 و اختلاف سرعت در شب و روز کمتر از یک کیلومتر بر ساعت است. از دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل پیشنهادی خطای قابل قبولی در پیش بینی سرعت دارد. به طوری که مدل پیشنهادی می تواند مقدار سرعت را به ترتیب برابر با 579/3، 034/4 و 996/4 برای معیارهای ارزیابی میانگین خطای مطلق، میانگین درصد خطای مطلق و میانگین ریشه مربعات خطا به دست آورد.

  کلیدواژگان: تخمین سرعت، رگرسیون چند متغیره، شرایط آب وهوایی
 • زینب رحیمی ریسه، محمدمهدی ارشادی، سید حمیدرضا شهابی حقیقی* صفحات 33-48

  امروزه بیماری کرونا به یکی از تهدیدات بزرگ جهانی تبدیل شده است. ریسک بالای این بیماری در انتقال بین انسان ها و نبود دارو و واکسن برای مقابله با آن موجب شده است که برنامه ریزی های متعددی برای پیشگیری و تخمین روندهای مرتبط با آن انجام شود.کرونا برای اولین بار در تاریخ 31 دسامبر 2019 در شهر ووهان چین گزارش شده است. این بیماری پس از مدت زمان کوتاهی در کشورهای دیگر گسترش یافت و به یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل شد. ازآنجاکه نحوه برنامه ریزی در استفاده از سیستم حمل ونقل توسط مردم تاثیر مهمی در کنترل یا اشاعه این بیماری دارد، با محور قرار دادن این عنصر یک مدل پویایی شناسی سیستم ها در این مقاله ارایه شده است. این مدل به بررسی دو سناریو متفاوت در خصوص افراد مبتلا، میزان مرگ ومیر و میزان بهبودی می پردازد. این سیستم باتوجه به زیرسیستم های مختلفی مانند سیستم های مراقبت های بهداشتی، حمل ونقل، تماس بین مردم و ظرفیت های شبکه های مواد غذایی و دارویی طراحی شده است. در مدل پیشنهادی این مقاله از یک ساختار جریان برای نشان دادن چگونگی تاثیر بخش های مختلف سیستم ها و زیرسیستم های وابسته بر شیوع این بیماری در طولانی مدت استفاده می شود. نتایج گرفته شده از مدل پیشنهادی نشان می دهد که بخش های مختلف سیستم اصلی و زیرسیستم های مرتبط با آن در مدل سازی پویایی شناسی سیستم ها دارای حساسیت ها و تاثیرات متفاوتی هستند. تحلیل این مدل باتوجه به نتایج دو سناریو بررسی شده در اتخاذ تصمیم توسط دولتمردان مفید خواهد بود. نتایج مرتبط با مدل پیشنهادی با فرض عدم وجود واکسن یا داروی موثر در یک سال آینده بیانگر این است که تغییر در یک قسمت از سیستم می تواند مرگ ومیر کرونا را در شش ماه از 10500 نفر به بیش از 1.6 میلیون نفر افزایش دهد. بنابراین میزان مرگ ومیر این بیماری به سیاست گذاری ها و رفتارهای عوامل موثر در مدل وابسته است و با برنامه ریزی مناسب در مقابل هر سناریو می توان میزان مرگ ومیر را کاهش داد.

  کلیدواژگان: سیستم حمل ونقل، مدل سازی پویائی شناسی سیستم ها، کرونا، سیستم سلامت ایران، شیوع همه گیر
 • اسفندیار عطائی*، رامین صادقیان، مریم حامدی صفحات 49-66

  یکی از مهمترین بخش ها در هنگام وقوع هر حادثه، مساله کنترل و مدیریت برای قبل و بعد از بحران است و چنانچه این مسیله مورد توجه قرار نگیرد فاجعه ثانویه دیگری در دل فاجعه اصلی رخ می دهد.بنابراین دراین پژوهش،یک مدل یک پارچه تصادف یپیشنهادشده است. که در آن دو دسته تصمیمات در نظر گرفته شده است؛ تصمیمات مرحله اول تعیین و کنترل میزان موجودی مراکز توزیع و مکان یابی مراکز توزیع برای قبل از بحران و تصمیمات مرحله دوم، برای بعد از بحران، شامل بررسی جریان مجروحین، اجساد، بی خانمان ها و اقلام امدادی در شبکه و تخصیص وسایل نقلیه برای این جریان می باشد. اهداف این مقاله شامل (1) بیشینه کردن احتمال عبور موفق از مسیرها با افزایش قابلیت اطمینان مسیرها، (2) کمینه کردن هزینه های امدادی قبل و بعد از وقوع بحران با در نظر گرفتن پنجره زمانی، (3) کمینه کردن بیشینه تقاضای پوشش داده نشده برای کالاهای امدادی برای تمامی مراکز  در سناریوها و حالات ممکن می باشد. در نظر گرفتن حالت عدم قطعیت سناریویی به همراه، عدم قطعیت مسیر و تقاضا، چند کالایی، چند مد حمل و نقل و تور پوششی از جمله نوآوری های این پژوهش بشمار می آید. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی در ابعاد کوچک و متوسط از روش محدودیت اپسیلون در محیط نرم افزاری گمز و برای مطالعه موردی (منطقه 1 شهر تهران) در ابعاد بزرگ با استفاده از  الگوریتم علف هرز حل شده است. نتایج تحلیل بیانگرآن است که الگوریتم علف هرزباکمترین خطانسبت به حل دقیق و زمان کمتر، قادر به حل مدل خواهد بود و همچنین با افزایش ظرفیت های مراکز توزیع، هزینه کاهش می یابد،با افزایش تقاضا تعداد مراکز توزیع تاسیس شده افزایش می یابد و با افزایش شعاع پوششی،طول تور کاهش می یابد ولی تعدادنقاط حادثه دیده پوششن یافته بیشترشده و هزینه امدادرسانی افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، مسیریابی، تورپوششی، مد حمل و نقل، پنجره زمانی
 • امین چوبدار، امین فرج اللهی*، علیرضا عاملی صفحات 67-80

  شاخص ایمنی و میزان کنترل تصادفات از جمله معیار های مهم ارزیابی عملکرد شبکه های حمل و نقل می باشد. یکی از ابزار های موثر در کنترل تصادفات و ترافیک، توانایی پیش بینی تصادفات می باشد که بر اساس آن می توان به مدیریت ترافیک و چگونگی استفاده از ابزار های کنترل سرعت و ترافیک پرداخت. لذا در این پژوهش به بررسی و ارایه مدل پیش بینی تاثیر استفاده از انواع سرعت گیر ها در کاهش تصادفات پرداخته شده است. بدین منظور داده های مربوط به تصادفات در 50 تقاطع و دوربرگردان در طی 5 سال اخیر در شهرستان قایمشهر مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی های میدانی پارامتر های سرعت وسیله ی نقلیه، عرض سرعت گیر، ارتفاع سرعت گیر، فاصله تا تقاطع، تعداد لاین عبوری و فاصله ی علایم هشدار دهنده نیز به عنوان پارامتر های متغیر و تاثیرگذار بر تعداد تصادفات انتخاب شده اند. با استفاده از مدل های پراکنش، نحوه ی تغییرات پارامتر های مختلف بر اساس تعداد تصادفات در محل های مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل نهایی با استفاده از تحلیل رگرسیون به منظور استفاده در پیش بینی تصادفات به دست آمده است. نتایج نشان می دهد عدم استفاده از علایم هشدار دهنده در تقاطعات با سرعت گیر 18 درصد آمار تصادفات را افزایش می دهد که این میزان افزایش در تقاطعات با سرعت کاه نیز حدود 11 درصد می باشد. همچنین استفاده از سرعت گیر و سرعت کاه هایی با هندسه ی غیر استاندارد 5 تا 12 درصد آمار تصادفات را افزایش می دهد، که این افزایش در تقاطعات دارای سرعت گیر نسبت به تقاطعات دارای سرعت کاه نیز بیشتر بوده است.

  کلیدواژگان: سرعت گیر، تقاطع، دوربرگردان، مدل پیش بینی تصادف
 • امیر طیرانی یوسف آبادی، علیرضا ماهپور*، حسن جوانشیر صفحات 81-96

  در سال های اخیر، طرح های ترافیکی متفاوتی از جمله اجرای طرح زوج یا فرد از درب منازل و یا گسترش محدوده طرح ترافیک به محدوده طرح زوج یا فرد، همزمان با به حداکثر رسیدن میزان انتشار آلاینده ها در شهر تهران، به مرحله اجرا درآمده است. در این پژوهش، با توجه به مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران به منظور گسترش طرح ترافیک به محدوده طرح زوج یا فرد در هفته پایانی آبان ماه 1395 و هم چنین هفته ابتدایی آذر ماه سال مذکور و با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از میزان تردد وسایل نقلیه شخصی در محدوده منتخب از شهر تهران ، که در برگیرنده 15 تقاطع و آمار برداشت شده توسط سیستم Scats می باشد، میزان حجم عبوری در این محدوده را به وسیله نرم افزار Aimsun، در 2 هفته فوق الذکر و هم چنین هفته سوم آبان و آذر ماه 1395 که در آن ها طرح زوج یا فرد در محدود خود اجرا شده اند بررسی و میزان آلاینده تولید شده در این محدوده مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در طول مدت زمان اجرای طرح ترافیک در محدوده طرح زوج یا فرد و به طور مشخص با مقایسه اولین روز اجرای طرح ترافیک در محدوده مذکور با مدت زمان مشابه در هفته ماقبل از آن (طرح زوج یا فرد)، میزان آلاینده تولید شده ناشی از تردد وسایل نقلیه و برای آلاینده های HC,CO و NOX به ترتیب 20 ، 18 و 14 درصد کاهش یافته اند.

  کلیدواژگان: ارزیابی فنی، طرح زوج یا فرد، طرح ترافیک، آلاینده، تهران
 • عطا آقایی آرایی* صفحات 97-108

  این مقاله رفتار مونوتونیک-پساسیکلی سرباره های فولاد و اصلاح شده با ژیوگرید و خرده-لاستیک به عنوان بالاست و زیربالاست خطوط راه آهن و مقایسه آنها با بالاست آهکی را ارایه می دهد. نتایج شامل تنش تفاضلی حداکثر، مدول سکانتی  و مدول باربرداری-بارگذاری مجدد ، زاویه اصطکاکو شکست دانه می باشد. مقادیر زاویه اصطکاک نمونه های بالاست، زیربالاست و بالاست/ زیربالاست سرباره ای مشابه مصالح معمول است. وجود لایه های ژیوگرید در بالاست سبب افزایش جزیی زاویه اصطکاک و ضریب پواسن می شود. وجود زیربالاستسرباره ای،مقدار فاکتور شکستبالاست، حداقل 2 برابر می کند. براساس شاخص کثیفی و شکست لایه های بالاست سرباره ای تحت بارگذاری مونوتونیک-پساسیکلی نسبتا تمیز می باشد. غرقاب شدن سبب افزایش شکست دانه ها و کاهشمی شود. با توجه کاهش شدید مقادیر مدول مخلوط با خرده لاستیک بالاست، علیرغم تاثیر در کاهش شکست دانه ها، استفاده از خرده لاستیک توصیه نمی شود. براساس نتایج می توان از مصالح سرباره به عنوان بالاست و زیربالاست به جای مصالح متداول استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سرباره ها، بالاست، زیربالاست، مونوتونیک-پساسیکلی، ژئوگرید، خرده لاستیک
 • حسین قزلباش*، حامد شفیع آبادی، همایون یوسفی، مجتبی عباسپور صفحات 109-124

  هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مدیریت منابع انسانی با عملکرد عملیاتی در صنعت حمل ونقل دریایی و به طور خاص در بندر خرمشهر می باشد. در این میان بر نقش قابلیت یادگیری و نوآوری تاکید شده است. این پژوهش ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی و علی است. بر اساس مدل طراحی شده بر پایه مبانی نظری پژوهش، پرسشنامه ای به منظور جمع آوری داده ها طراحی گردید که روایی، ابعاد و گویه های پرسشنامه توسط اساتید راهنما مورد تایید و همچنین پایایی، با استفاده از آزمون کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. در این مطالعه 150 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر موردبررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS نسخه 22 و LISREL از نسخه 8.51 بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های معادلات ساختاری نشان داد که تمام فرضیه ها مورد تایید است. انعطاف پذیری منابع انسانی، تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت یادگیری سازمانی، نوآوری و درنهایت بر عملکرد عملیاتی در حمل ونقل دریایی دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر فرضیه های اصلی پژوهش، قابلیت یادگیری سازمانی با مقدار ضریب مسیر 0.61 بیشترین تاثیر را نسبت به عملکرد عملیاتی حمل ونقل دریایی دارد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری مدیریت منابع انسانی، عملکرد عملیاتی، قابلیت یادگیری سازمانی، نوآوری، حمل ونقل دریایی
 • علی نصراله تبار آهنگر*، محمودرضا کی منش، میثم رحیمی صفحات 125-136

  در اکثر روش های طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی به علت پیچیدگی تعیین پارامترهای میکرو،  پارامترهای ماکرو مورد توجه بوده و تعیین می گردند. اما مخلوطهای آسفالتی گرم غیر همگن هستند و بنابراین پارامترهای ماکرو به تنهایی نمی توانند رفتار مکانیکی مخلوطهای آسفالتی گرم را توصیف نمایند. در  این مقاله تحلیل و ارزیابی پارامترهای میکرو آرایش سنگدانه ها در نمونه های آسفالتی میدانی در قیاس با نمونه های آزمایشگاهی در انرژیهای تراکمی مختلف انجام می گردد. پردازش تصویر و کمی سازی پارامترهای ساختار داخلی مخلوطها با استفاده از عکسهای دوبعدی حاصل از برش نمونه ها و نرم افزار iPAS2 انجام گردید. یافته های مقایسه میان پارامترهای میکرو نمونه های میدانی و آزمایشگاهی نشان داد که تعداد نقاط تماس در مغزه ها نزدیک به تعداد نقاط تماس نمونه های مارشالی بوده اند که با انرژی تراکمی متوسط ساخته شده اند. همچنین معین گردید که با بررسی نمونه های مخلوطهای آسفالتی از نگاه میکرو  می توان به اطلاعات جدید و مفیدی دست یافت که ضرورت استفاده از پارامترهای میکرو را در طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی تایید می نماید.

  کلیدواژگان: سنگدانه، نمونه های میدانی، نقاط تماس، طول تماس
 • ایرج رحمانی*، محمد افشاری، عطا آقایی آرایی، ناهید عطارچیان صفحات 137-150

  امروزه فولاد از پرکاربردترین (مصالح) در صنعت است و مقدار مصرف آن سالیانه در حال افزایش می باشد. یکی از مهمترین محصولات جانبی فولاد سازی، سرباره فولاد است. استفاده سرباره فولاد به عنوان ضایعات این صنعت، در کاربری های ژیوتکنیکی  می تواند از یک طرف در کاهش حجم انباشتاین محصول نقش داشته باشد و از طرف دیگر باعث کاهش اثرات زیست محیطی برداشت مصالح کوهی از طبیعت شود. بنابراین  ضروری است تا مشخصات مهندسی این محصول به عنوان مصالح خاکریزهای مهندسی راه و راه آهن تعیین شود. در این مقاله، خصوصیات فیزیکی، مشخصات تراکمی و نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)  سرباره فولاد به عنوان مصالح  اساس و زیراساس جاده و زیربالاست راه آهن مورد مطالعه قرار گرفت. دو نوع سرباره کوره فولادسازی اکسیژنی (BOF) و کوره قوس الکتریکی (EAF) به ترتیب متعلق کارخانه های ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه، آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا بر روی دو نوع دانه بندی، تحت دو سطح انرژی  مختلف در حالت خشک و غرقآب انجام شد. براساس نتایج به دست آمده، سرباره های فوق فاقد رفتار خمیری می باشند و وزن مخصوص حداکثر خشک بین 97/1 تا 74/2 گرم بر سانتی متر مکعب و رطوبت بهینه بین 8 الی 5/12 درصد را دارا می باشند. نسبت باربری کالیفرنیا برای سرباره BOF در محدوده 88 الی 199 و برای سرباره EAF درمحدود 185 الی 490 برای شرایط خشک و غرقآب به دست آمد. نتایج نسبت باربری کالیفرنیا نشان می دهد، علاوه بر تراکم های معمول در راهسازی با تراکم های کمتر نیز می توان از این مصالح برای اساس و زیراساس استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سرباره فولاد، کاربرد سرباره، خصوصیات سرباره، رفتار تراکمی سرباره، نسبت باربری کالیفرنیا
 • احسان حسن زاده خباز* صفحات 151-168

  تغییر شکل دایم یا شیار افتادگی در مسیر عبور چرخ های وسایل نقلیه یکی از مهم ترین مدهای خرابی است که بر عمر روسازی انعطاف پذیر تاثیر می گذارد.  این نوع خرایی بیشتر در جاده های که در مناطق گرمسیر واقع شده اند مشاهده می شود. ویژگی های مصالح تشکیل دهنده نقش زیادی در ویژگی های ساختمانی روسازی بازی می کنند. استفاده از دانه بندی متخلخل و درشت و درصد قیر بالا جهت ایجاد اتصال مناسب در ساختار مخلوط های آسفالتی از روش های بهبود خواص مخلوط های آسفالتی شناخته شده است. یکی از انواع مخلوط های ساخته شده بر این اساس مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای (SMA) می باشد. این مخلوط ها نوعی مخلوط آسفالتی گرم با اسکلت درشت دانه و میزان بالای قیر و فیلر می باشند که نقش کلیدی و با اهمیت نوع و خصوصیات قیر بکار رفته به عنوان چسباننده ذرات سنگی و عاملی که باید تحمل تنش برشی در محل سنگدانه ها را داشته باشد، بسیار مورد توجه است.  از سوی دیگر، به واسطه ی بالا بودن میزان قیر و جهت جلوگیری از ریزش قیر، استفاده از افزودنی ها از جمله الیاف و یا مواد پلیمری اجتناب ناپذیر است. استفاده ازافزودنی های پلیمری علاوه بر اینکه باعث بهبود خصوصیات قیر می-شوند، با افزایش ویسکوزیته ی قیر، تا حدود زیادی مانع از ریزش قیر نیز می گردند. همچنین یکی از افزودنی هایی که به تازگی در اصلا ح مشخصات رفتاری قیرها به کار گرفته شده است، نانو رس است. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی اثر نانو رس به عنوان افزودنی اصلی به قیر برای بهبود خواص قیر در کنار افزودنی های شایع SBS و الیاف سلولوزی، به منظور افزایش مقاومت باربری آسفالت و اصلاح خصوصیات فنی آن در برابر شیار افتادگی در اسفالت SMA می باشد. بدین منظورنمونه هایی از مخلوط های آسفالتی SMA از قیر خالص 70-60 حاوی افزودنی 4/0% الیاف به مخلوط آسفالتی و یا قیر اصلاح شده توسط 5% SBS، همراه افزودنی نانو رس مونت موریلونیت به نسبت 1%، 2% ، 3% و 4% به هر دو قیر خالص و پلیمری، توسط دستگاه ژیراتوری ساخته شد. در این پژوهش آزمایش مارشال، آزمایش های خزش دینامیکی و شیار شدگی بر ای نمونه های مختلف انجام گرفته است.  نتایج حاصل از این آزمایش ها بهبود عملکرد نمونه های مخلوط آسفالتی حاوی نانو ذرات با افزایش درصد نانو رس  تا درصد 3 را نشان می دهد که در قیر پلیمری بهترین بهبود در عملکرد را دارد.

  کلیدواژگان: SMA، نانو رس، الیاف، SBS، مارشال، خزش، شیارشدگی
 • سید روح الله معافی مدنی*، امین چوبدار، امین فرج اللهی صفحات 169-186

  حوادث رانندگی از جمله مهم ترین عوامل تعیین کننده در کیفیت راه های کشور می باشد و از آنجایی که کیفیت شبکه جاده های کشوری تضمین کننده حمل و نقل ایمن مسافر و کالا می باشد، به تبع در رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر کشوری تاثیر بسزایی خواهد داشت. بنابراین یکی از پارامترهای مهم در مطلوبیت هر شبکه جاده ای، ایمنی آن است که در مقابل آن حوادث و تصادفات قرار دارد. تصادفات از نظر نرخ تصادف و شدت آن بر روی ایمنی جاده اثر منفی دارد و باعث کاهش میزان حمل و نقل از آن مسیر و تقلیل جریان اقتصادی می شود. همچنین وقوع تصادفات در نگاه کلان باعث ایجاد مسایل روحی و روانی در سطح جامعه و در بعد خانواده میشود. آمار تصادفات و متوفیات ناشی از آن در ایران بسیار بالاست از سال 1379 تا 1388 حدود 235000 نفر جان خود را در اثر تصادفات در ایران از دست داده اند. فاصله ایمن به عوامل متعددی از جمله شرایط مسیر بخصوص روسازی راه، سرعت مجاز، نوع رفتار راننده، سن و جنس رانندگان، نوع وسیله نقلیه و نیز شرایط جوی غالب بر مسیر وابسته است. عدم رعایت فاصله ایمن یک علت اصلی در تصادفات جلو به عقب بوده که یکی از تصادفات رایج در کشور ما می باشد، از این رو در این تحقیق به بررسی رفتار رانندگان در رعایت فاصله ایمن و بررسی عوامل موثر بر این امر پرداخته می شود. در این مقاله، بررسی وضع موجود، رفتار رانندگان، بررسی آماری تصادفات محور بزرگراهی ساری-نکا، به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. از روی آمار تصادفات معیارها و شاخص های رفتاری رانندگان در این محور شناسایی شدند، سپس پارامترهایی مانند سرعت، فاصله زمانی و مکانی بین وسایل نقلیه پشت سرهم بدست آمدند و راهکاری برای سنجش رفتار رانندگان در این مطالعه پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: فاصله، ایمن، تصادفات، وسیله نقلیه
 • بابک گلچین*، مجتبی ربی صفحات 187-198
  امروزه تراشه های آسفالت در تولید مخلوط های آسفالتی استفاده می شوند. استفاده از این مواد، منافع اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی دارد.  از طرفی،  افزودنی های نیمه گرم، موادی هستند که  دمای تولید مخلوط های آسفالتی را کاهش داده و کارایی این مخلوط ها را در پروژه های راهسازی  بهبود می دهند. همیشه این سوال مطرح است که طرح اختلاط مخلوط های آسفالتی در حضور  تراشه های آسفالتی و  افزودنی های موجود چه تغییری می کند. در این تحقیق اثر استفاده توام تراشه های آسفالتی  و یک افزودنی نیمه گرم به نام ساسوبیت بر مشخصات فنی مخلوط های آسفالتی  ارزیابی می شود. بدین منظور  یک طرح آزمایشگاهی بر اساس مقدار تراشه آسفالتی (صفر تا 50 درصد)، مقدار قیر  (4 تا 6 درصد) و مقذار ساسوبیت (0  تا 3 درصد) با استفاده از روش سطح پاسخ طراحی شد. آنگاه مشخصات حجمی و  مقاومتی نمونه های آزمایشگاهی اندازه گیری و با معیار های آیین نامه روسازی راه های ایران ارزیابی شد. نتایج به دست آمده، نشان می دهند نقطه بهینه برای تولید مخلوط آسفالت بازیافتی با مصالح به کار رفته، در قیر 6/4%، تراشه آسفالت 12% و ساسوبیت 3%  می باشد. همچنین، افزایش درصد ساسوبیت، مقدار استحکام مارشال و وزن مخصوص  را  افزایش و  درصد فضای خالی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: بازیافت گرم، تراشه آسفالت، ساسوبیت، قیر
 • سارا احمدی نژآد، سید احسان سید ابریشمی* صفحات 199-208

  افزایش پوشش تقاضای سفر وسایل حمل ونقل همگانی سریع (مانند مترو و اتوبوس تندرو) به کمک شبکه های تغذیه کننده امکان پذیر است. ازآنجایی‌که روش‌های دقیق حل مسایل طراحی شبکه های تغذیه کننده دارای پیچیدگی و زمان حل طولانی است، محققین به استفاده از روش‌های ابتکاری و فراابتکاری برای حل این مسایل روی آورده اند. در این مقاله یک روش ابتکاری برای حل مسیله طراحی شبکه اتوبوسرانی تغذیه کننده در یک شبکه آزمایشی که قابلیت در نظر گرفتن بسیاری از شاخص های مهم در طراحی چنین شبکه هایی را دارد، پیشنهاد گردیده است. روش کار به این صورت است که ابتدا تعدادی مسیر اولیه تولیدشده، سپس به کمک شاخص های بهینگی در نظر گرفته‌شده شامل نسبت تقاضای پاسخ‌داده‌شده به زمان سفر و محدودیت کمینه و بیشینه طول مسیر تعدادی از این مسیرها به عنوان خطوط تغذیه کننده انتخاب‌شده‌اند. محدودیت فرکانس، تعداد مسیر و درصد پوشش داده‌شده دیگر محدودیت هایی هستند که به کمک آنها مسیرهای نهایی انتخاب‌شده است. روش پیشنهادی در شبکه آزمایشی سوفالز بکار گرفته‌شده و توانسته پوشش تقاضای حمل ونقل همگانی در شبکه توسط خط ریلی را به کمک خطوط تغذیه کننده بهبود ببخشد به طوری که با محدودیت تعداد 3 مسیر تغذیه کننده، پوشش شبکه به مقدار22/65 % و با درنظر گرفتن محدودیت 4، پوشش به میزان 42/78 % برآورده شد.

  کلیدواژگان: ابتکاری، اتوبوسرانی، طراحی شبکه، تغذیه کننده، تعیین فرکانس
 • پوریا حاجی کریمی*، محمد راهی، سحر منیعی، فریدون مقدس نژآد صفحات 209-220

  تغییر رفتار ریولوژیکی و مکانیکی قیر خالص یکی از مهمترین انتظارات مصرف کنندگان افزودنی های مختلف است. پودر لاستیک یکی از شناخته شده ترین و مطلوب ترین افزودنی های مورد استفاده جهت افزایش مقاومت قیر در برابر شیارافتادگی، خستگی و ترک های حرارتی دمای پایین است. تغییرات رفتاری ناشی از اضافه کردن افزودنی های مختلف معمولا در محدوده رفتار ویسکوالاستیک خطی صورت می‌پذیرد. این در حالی است که بررسی رفتار غیرخطی در دماهای بالاتر، تنش های بیشتر و نرخ های بارگذاری زیادتر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش آزمایش خزش بازگشت پذیری با استفاده از دستگاه ریومتر برش دینامیکی در راستای ارزیابی خواص ریولوژیکی قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک با سه درصد وزنی متفاوت 10، 15 و 20 در محدوده ویسکوالاستیک غیرخطی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی بر اساس نظریات ساده مرتبط با رفتار ویسکوالاستیک خطی و غیرخطیو نیز مدل ویسکوالاستیک غیرخطی کسری تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده و نشان داده‌اند که اضافه کردن پودر لاستیک به قیر خالص موجب افزایش رفتار غیرخطی آن می شود. این افزایش رفتار غیرخطی توام با کاهش پتانسیل بازگشت پذیری قیر در دمای 40 درجه سانتیگراد بوده که به معنای افزایش مقاومت آن در برابر شیارافتادگی است. افزایش درصد پودر لاستیک مصرفی منجر به افزایش این روند گردیده است.

  کلیدواژگان: پودر لاستیک، ویسکوالاستیک غیرخطی، خزش، بازگشت پذیری، رئومتر برش دینامیکی
 • منصور فخری*، سیدعلی سیادتی صفحات 221-232

  ترک خوردگی بتن آسفالتی در مناطق سردسیر جزو مهم ترین خرابی های رویه های آسفالتی است. علاوه بر سرما در برخی مناطق شاهد بارندگی نیز می باشیم که تاثیر توام این دو عامل باعث یخ زدگی آسفالت شده و در این صورت خرابی آسفالت شدتی مضاعف به خود می گیرد. در این مقاله به بررسی مقاومت شکست  نمونه های آسفالت گرم اشباع شده تحت تاثیر سیکل های ذوب و یخ بندان پرداخته خواهد شد . برای این منظور تعدادی نمونه آسفالتی که دارای مصالح، دانه بندی و شرایط ساخت مشابهی هستند را به صورت SCB ساخته. سپس آنها را اشباع کرده و تحت دماهای متفاوت (5- و 15- درجه سانتی گراد) و تعداد سیکل های متفاوت (1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 و 11) قرار داده وتاثیر این پارامترها را بر فاکتور شدت تنش بحرانی ، در4 مود شکست (مود کششی - مود برشی و دو مود ترکیب) مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر آن است که با افزایش تعداد سیکل های ذوب و یخ بندان ، چقرمگی شکست افت قابل توجهی خواهد داشت .به این گونه که تا سیکل هفتم کاهش چقرمگی شکست ، شدت قابل ملاحظه ای خواهد داشت و پس سیکل هفتم ، شدت آن کاهش می یابد. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شد این است که با کاهش دما تا 15- درجه سانتی گراد ، چقرمگی شکست افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: بتن آسفالتی اشباع شده، ترک حرارتی، چقرمگی شکست، سیکل ذوب و یخبندان، مود خالص و مود ترکیبی
 • شادی ساریخانی، حمیدرضا بهنود*، امیرعباس رصافی صفحات 233-250

  مقایسه و ارزیابی عملکرد ایمنی راه در سطح فر املی عملی شایسته است، چرا که با این مقایسه هر کشوری می تواند به درک بهتر و عمیق تری از وضعیت ایمنی راه های خود دست یابد. در این مطالعه، زیرمجموعه ای از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با عنوان روش های فرارتبه ای شامل دو روش پرومته و الکتره به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی راه به کار گرفته شده است.در این روش ها، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای به دست آوردن وزن شاخص ها به کار گرفته می شود، که این اوزان به دست آمده به عنوان وزن ورودی در مدل پرومته و الکتره استفاده می شود. روش های مورد استفاده برای ایران و مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه با هدف بررسی وضعیت ایران نسبت به سایرین به کار گرفته شده است. سپس نتایج به دست آمده با شاخص تعداد تلفات جاده ای در هر یکصد هزار نفر برای این کشورها به عنوان نقطه مرجع مربوطه ، مقایسه می شود. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که در بین پنج رکن ایمنی راه،رکن مدیریت ایمنی راه دارای بیشترین اهمیت و رکن مراقبت بعد از سانحه دارای کمترین اهمیت است. همچنین، زیرمعیار نهاد راهبر در رکن مدیریت ایمنی راه بیشترین اهمیت و زیرمعیار صندلی کودک از رکن کاربران ایمن راه کمترین اهمیت را از دید کارشناسان دارد. در بین 15 کشور مورد بررسی، کشور لهستان رتبه اول را کسب کردهو بهترین عملکرد را دارد. در این بین، کشور ایران رتبه 13 را به خود اختصاص داد که بیان گر عملکرد نسبتا بد کشور ایران نسبت به سایر کشورها است.

  کلیدواژگان: ارکان ایمنی راه، روش های فرارتبه ای، سیستم مدیریت ایمنی راه، شاخص های عملکرد ایمنی راه
|
 • Ali Payder, Alireza Amelii *, Hirad Tehrani Pages 1-20

  Sustainable transportation as one of the main factors affecting the economic, social and environmental characteristics of society can be used in the process of changing, transforming and evolving any society. Metro (urban trains) is clean, safe, fast and secure in the urban transport network , has a rough role in the economic, social and environmental issues caused by traffic problem. So, given the positive effects (urban trains), the development of a national project is very important. In this research, metro lines of Tehran metropolis in terms of sustainability of transportation by 8 cost indicators and 6 profit indicators were studied in total 14 indicators. The BCR, EUAW, NPW and DEA Method have been used to identify the stability of the metropolitan area To conduct this evaluation, firstly, with the library and field research, the current status of the public transport of the city rail (metro) in Tehran was be analyzed .And the results of this research indicate that Tehran Metro Line 2 is considered as the most stable line in terms of total economic, social and environmental indicators, and line 3 has the least sustainability. Also, by (DEA) method, lines 1,2,4,5 are acceptable in terms of performance evaluation and line 3 is not acceptable.

  Keywords: Sustained Transportation_Subway – Economic_Social_Environmental indicators_BCR - DEA
 • Arash Bahadori, AmirReza Mamdoohi, Alireza Sarkar Pages 21-32

  Various environmental conditions could have a significant effect on traffic flow. Understanding the effects of environmental conditions on a vehicle’s speed could provide an accurate estimation of travel speed and traffic management strategies adoption to prevent traffic crashes. In this paper, the speed of vehicles had been investigated based on different variables, such as the effect of some weather conditions (such as rainy, foggy, cloudy and sunny), air temperature, speed variations during nights and days, heavy vehicles percentages and vehicle volumes. In this research, the effects of these variables on vehicle speeds have been studied in order to decrease suburban crash frequencies, using a multiple linear regression model. Required data have been gathered from Iran Road Maintenance & Transportation Organization and Meteorological Organization Government agency in 2014. According to 7541 hourly samples at Tehran-Qom freeway, the results of the proposed model shows that rainy weather and night and day speed variation caused 1.355 and less than 1 kilometer per hour reduction in speed, respectively. Also, the proposed model has an acceptable and reliable error in speed prediction and the evaluation criteria such as mean absolute error, mean absolute percentage error and root mean square error were 3.579, 4.034 and 4.996, respectively.

  Keywords: Speed prediction, Multiple regression, Climate conditions
 • Zeynab Rahimi Rise, MohammadMehdi Ershadi, Seyed Hamidreza Shahabi Haghighgi * Pages 33-48

  Today, coronavirus (COVID-19) has become a major global threat. A lot of programs are proposed to prevent and estimate its associated processes due to the high risk of its transmitting among humans and the lack of drugs and vaccines to stop it. COVID-19 was first reported on 31 December 2019 in Wuhan, China. After a short time, the disease spread to other countries and became a global disease. According to the lives of most people, the transportation system has a significant impact on controlling or spreading the disease. Therefore, this subsystem is considered as an element of a proposed system dynamics model in this article. This model examines two different scenarios for infected people, mortality rates, and recovery rates. The system is designed according to various subsystems such as health care systems, transportation, public contact, and the capacity of food and drug networks. In the proposed model of this paper, a flow structure is utilized to show the effects of different sections of systems and subsystems depend on the COVID-19 outbreak over a long time. The results of the proposed model show that different parts of the main system and its related subsystems have different sensitivities and effects. Analyzing this model will be useful for government decision-making based on the results of the two scenarios examined. It is assumed that there is no effective vaccine or drug in the next 6 months. The results of the proposed model show that different changes in subsystems could increase COVID-19 mortality in six months from 10,500 to more than 1.6 million. Therefore, the mortality rate of this disease depends on the policies and behaviors of the factors influencing the model. Consequently, the mortality rate can be reduced based on proper planning against each scenario.

  Keywords: transportation system, Systems Dynamics Modeling, COVID-19, Iran Healthcare System, Comprehensive Outbreak
 • Esfandyar Ataei *, Ramin Sadeghian, Maryam Hamedi Pages 49-66

  One of the most important parts when any accident occurs is the issue of control and management before and after the disaster, and if this issue is not taken into account, another secondary catastrophe will occur within the main catastrophe. Therefore, in this study, a random integrated model is proposed. In which two categories of decisions are considered; decisions of the first stage of determining and controlling the inventory of distribution centers and location of distribution centers for pre-disaster and decisions of the second stage for post-disaster, including reviewing the flow of injured, Corpses, homeless and relief items in the network and the allocation of vehicles for this flow. Objectives of this paper include (1) maximizing the probability of successful passage of routes by increasing the reliability of routes, (2) minimizing relief costs pre-disaster and post-disaster, by considering the time window, (3) Minimize maximum uncovered demand for relief goods, for all centers in possible scenarios and situations. Considering the scenario uncertainty situation along with the uncertainty of the route and demand, multi-commodity, several modes of transportation and covering tour are among the innovations of this research. To validate the proposed model in small and medium dimensions, Epsilon restriction method in Gams software environment and for case study (Region 1 of Tehran) in large dimensions has been solved using Invasive Weed Optimization algorithm. The results of the analysis indicate that the Invasive Weed Optimization algorithm will be able to solve the model with the least error compared to the exact solution and less time. Also, as the capacity of distribution centers increases, the cost decreases and as demand increases, the number of established distribution centers increases, and as the coverage radius increases, the length of the tour decreases but the number of unoccupied accident hotspots increases and relief costs, including transportation costs, increase.

  Keywords: Location, routing, covering tour, Mode of Transport, Time window
 • Amin Choubdar, Amin Farajollahi*, Alireza Ameli Pages 67-80

  Safety indicator and range of controlling accidents is considered as one of the important criteria of evaluating transport networks. One of the effective instruments in controlling accidents and traffic is the ability to predict accidents that given this issue, traffic can be managed and the instruments of controlling speed and traffic are used. So the prediction model of the impact of using types of speed bumps in decreasing accidents has been investigated and presented in the research. For this purpose, data related to accidents in 50 junctions and U-Turns during 5 recent years in Ghaemshahr have been studied. Through field studies, parameters such as speed of vehicles, width of speed bump, height of speed bump, distance from junction, the numbers of crossing line and distances of warning signs have been selected as variable and affective parameters on the numbers of accidents. By using scattering models, the way of changes of different parameters were evaluated based on the numbers of accidents in the different places and the final model was obtained by using regression analysis in order to be used in the prediction of accidents. The results showed that if the warning signs are not used in the junctions with speed bump, it will increase the numbers of accidents up to 18% that the increase in the junctions with speed hump is about 11%.Using speed bumps and speed humps with non-standard geometry will increase the numbers of accidents 5 to 12% that the increase in the junctions having speed bumps is more than the increase in the junctions having speed humps.

  Keywords: Speed Bumps, Junctions, U-Turns, accident prediction model
 • Amir Tayarani Yousefabadi, Alireza Mahpour *, Hasan Javanshir Pages 81-96

  In Recent years, different Traffic schemes such as the Odd-Even day plan starting from the door of each house or the extension of traffic congestion zone to the Odd-Even plan range have been implemented when vehicle emission rates reached their maximum amount in Tehran. In this study, according to the approved plan of the Emergency Committee for air pollution in Tehran to extend traffic congestion zone to the Odd-Even plan range in Tehran in the third and fourth week of November 2016 and by using the information obtained from the amount of personal car usage of citizens in a selected area of Tehran, which includes 15 intersections and their traffic statistics harvested by the SCATS system, the volume of cars and their emissions rate in this zone during the above-mentioned period and also in the second week of November and the first week of December 2016, during which the Odd-Even plan was also in effect, was simulated and calculated with Aimsun Simulation software. In another stage of this research by using distributed The results shows that during the weeks that Tehran traffic congestion zone extended to the Odd-Even plan range, and Specifically the comparison for the first day of implementation of traffic congestion zone in the range of Odd-Even plan with the same day in the previous week (implementation of Odd-Even plan range) in this research, produced cars emissions for the CO, HC and NOx pollutants has been decreased 20, 18 and 14 percent.

  Keywords: Technical evaluation, Emission, Odd-Even plan range, traffic congestion zone, Tehran
 • Ata Aghaei Araei * Pages 97-108

  This paper presents post-cyclic-monotonic behavior of BOF and EAF steel slags as ballast and subballast layers with and without geogrid or tire chips, and comparing their behavior with limestone material. Tests were carried out by the large scale triaxial equipment. The confining pressures are chosen with respect to the stress levels in typical rail road track. The tested specimens were prepared by maximum dry density. The used square shape geogrid has aperture sizes of 25*30.5 mm and the depth of placement about 5cm above and middle of subballast. Size of tire chips was 12.7-25 mm and mixed 7% by weight, only in ballast layer. Maximum deviatoric stress, secant modulus, unloading-reloading modulus, friction angle and particle breakage are investigated. Results indicated that performing cyclic loading on ballast layer before the post cyclic-monotonic tests decreases the axial strain corresponding to maximum deviatoric stress. Post-cyclic-monotonic friction angle of ballast and subballast with and without geogrid ranges from 57-65°. The friction angles of the steel slag of ballast, subballast and ballast/subballast specimens are similar to traditional ballast materials. The values of and decrease as moisture of specimen increases. Average poison ratio for mention layers is about 0.3. Marsal breakage index (Bg) of the single layered steel slag ballast is almost two times of the limestone ballast. Presence of steel slag subballast increases Bg of the steel slag ballast to about 2 times. According to fouling and breakage indexes of steel slag ballast under post cyclic-monotonic loading is relative clean. Saturation of ballast specimen causes increase of particle breakage, therefore the drainage of ballast materials is necessary. Usage of tire chips is not recommended in ballast due to high rate of decreasing of modulus and friction angle. Results indicated that the steel slag particle may be used as natural aggregate in ballast and subballast layers.

  Keywords: Slags, Ballast, Sub-ballast Post-cyclic-monotonic, Geogrid, Tire-chips
 • Hossein Ghezelbash *, Hamed Shafiabadi, Homayoun Yousefi, Mojtaba Abasspor Pages 109-124

  The purpose of this study was to investigate the relationship between human resource management flexibility and operational performance in the maritime transport industry, and in particular in Khorramshahr port. Meanwhile, the role of learning and innovation is emphasized. This research is descriptive and causal in terms of applied and research method. A questionnaire was designed based on a model based on theoretical fundamentals of the research. The validity, dimensions and items of the questionnaire were confirmed by the supervised professors and also by reliability, using Cronbach's test. In this study 150 employees of Khorramshahr Seafarers' Organization were surveyed. Data were analyzed using SPSS version 22 and LISREL software version 8.51. The results obtained from structural equation tests showed that all hypotheses were approved. The flexibility of human resources has a positive and significant effect on organizational learning capability, innovation, and ultimately on operational performance in marine transport. Considering the amount of path coefficient of main hypotheses, organizational learning capability with the coefficient of path 0.61 has the most effect on the operational performance of marine transport.

  Keywords: Human Resource Management Flexibility, Operational Performance, Organizational Learning Capability, Innovation, Maritime Transportation
 • Ali Nasrollahtabar Ahangar *, MahmoodReza Keymanesh, Meysam Rahimi Pages 125-136

  In most mix design methods, hot mixture asphalt (HMA) is considered to be a single object and only its macroscopic parameters are determined. This is because the microstructure of HMA is very complicated. Asphalt mixture is heterogeneous in nature; therefore, macroscopic parameters alone cannot describe the mechanical behavior of the mixture. In this paper, the analysis and evaluation of microstructure parameters of aggregates in field asphaltic samples are compared to laboratory samples in different compaction energies. Image processing and quantification of the internal structure parameters of the mixtures were performed using two-dimensional images from the cut-off of samples and iPAS2 software. The results of the comparison between the parameters of micro and field samples showed that the number of contact points in the cores was close to the number of contact points of Marshall Samples, which were made with moderate compaction energy. It was also determined that by examining mixtures of asphalt mixtures, new and useful information can be obtained that confirms the necessity of using micro parameters in the mixing design of asphalt mixtures.

  Keywords: Aggregate particles, field Samples, contact length, contact points
 • Iraj Rahmani *, Mohammad Afshari, Ata Aghaei Araie, Nahid Attarchian Pages 137-150

  Today, steel is one of the most used materials in industry and its annual consumption is increasing. One of the most important by-products of steel making is steel slag. The use of steel slag as a waste of this industry, can be applied in geotechnical  applications  such a road embankment in order to reduce of the slag disposal, as well as preventing the destruction of natural resources, is of particular importance. It is necessary to determine the geotechnical engineering properties of steel slag produced from different steelmaking operations and assess the potential usage in road and railways embankment construction.  In this paper, physical, compaction properties, California Bearing Ratio’s (CBR) and characteristics of steel slag as a base and sub base of road material and sub ballast of railway were studied. Two types of steel slag, Blast Oxygen Furnace (BOF) and Electric Arc Furnace (EAF) slags which produced in Esfahan Steel Company and Esfahan's Mobarakeh Steel Company respectively are used in this research. The range of the particle size distribution of the specimens has been selected in accordance with the characteristics of the road pavement as well as the existing laboratory facilities. In this research, California Bearing Ratio (CBR) tests were carried out on two types of slags (BOF, EAF) with two types of particle size distributions and with two different compaction methods (standard and modified) in soaked and un soaked conditions. Based on obtained results mentioned slag have no plasticity index. Moreover, dry unit weight varies between 1.94 to 2.74 gr/cm3 and optimum moisture content varied between 8% and 12.5%. The CBR values varied between 88 to 199 for BOF slags and 185 to 490 for EAF slags in socked and unsocked conditions. According to CBR test results; these materials can be used in road base and sub-base layers by applying less compaction effort than in normal condition.

  Keywords: steel slag, Slag application, Technical properties of slags, California bearing ratio, Compaction Properties of Slag
 • Ehsan Hassanzadeh Khabbaz * Pages 151-168

  Permanent deformation or rutting is one of the most important distress modes that affect the life of flexible pavements. This type of distress is often observed on the roads that are situated in tropical regions. The properties of the constituent materials play a significant role in the construction properties of the pavement. The use of porous gradation and high binder grade for proper binding in the structure of mixes is known as the methods for improving the properties of mixtures. One of the mixtures made on this basis is Stone Matrix Asphalt mixtures (SMA). These mixes are a type of hot mixed with the coarse skeleton and the high binder and filler, which plays a key role, with the importance of the type and the tar properties used, as the binder of rock particles and the factor that has to endure the stress of the shear stress between aggregates.  On the other hand, due to the high percent of binder and the prevention of binder, the use of additives such as fibers or polymer materials is inevitable. The use of polymeric additives in addition to improving the binder properties, with the increase binder viscosity, also decreases binder drain down. Also, one of the recently applied additives to enhance the binder properties is Nano - clay. The aim of this study is to evaluate the effects of Nano clay as the main additive to binder to improve the binder properties alongside the SBS and fibers, in order to increase the loading resistance of asphalt and to correct its technical properties against the rutting. So, control asphalt mixtures containing of 60-70 binders with 0/4% fiber blended into mixture or modified bitumen mixed by 5 %, along with a montmorillonite additive of 1 %, 2 %, 3 % and 4 % for both pure and polymer bitumen. In this study, the Marshall test, dynamic creep tests and delamination were performed on different samples. The results of these experiments show improved performance of samples containing Nano - nanoparticles with an addition of Nano clay to 3%, which is best achieved performance in polymer modified mixtures.

  Keywords: stone matrix asphalt mixtures, SBS, Nano Clay, Marshall, Creep, Rutting
 • Seyedrohalah Moafimadani *, Amin Choubdar, Amin Farajollahi Pages 169-186

  Traffic accidents are among the most important determinant factors in the quality of the country's roads and as the quality of country roads ensure safe transportation of passengers and goods. Consequently, economic and social and cultural development will have a great impact on every country. Therefore, one of the important parameters in the utility of any road network is the safety of those accidents and accidents. The accidents are negatively affected by the accident rate and its intensity on the road safety, reducing transport rates from that route and reducing the economic flow. The occurrence of accidents at a macro look also causes mental and mental issues at the community level and in the dimension of the family. In 2000 to 1388, some 235000 people have died due to accidents in Iran. The safe distance is dependent on several factors, such as path conditions, allowable speed, allowable speed, type of driver behavior, age and gender, type of vehicle, as well as the prevailing atmospheric conditions. The absence of safe distance is a major cause in the front of a traffic accident, which is one of the most common accidents in our country, thus investigating the behavior of drivers in respect of safe distance and investigating the effective factors on this issue. In this paper, investigating the status quo, drivers ' behavior, the statistical analysis of the accident - based accident on the Sari- Neka highway has been studied as case study. Then, parameters such as speed, time distance and space between vehicles were determined and the solution was proposed to measure drivers ' behavior in this study.

  Keywords: Distance, safety, vehicles, Accidents
 • Babak Golchin *, Mojtaba Rabbi Pages 187-198
  Now days, reclaimed asphalt pavements are used in the production of asphalt mixtures. The use of this material has too many economic and environmental benefits. Beside, warm mix additives are materials that they reduce production temperature of asphalt mixtures and improve their workability in the constructed pavements. There is always a question that “what are the effects of reclaimed asphalt pavement and warm additive on the mix design parameters of asphalt mixtures?” In this research, the simultaneous effects of reclaimed asphalt pavement and a warm additive named Sasobit on the technical properties of asphalt mixtures were evaluated.  For this purpose, an experimental plan was designed based on the response surface method for reclaimed asphalt pavement (from 0 to 50%), asphalt binder content (from 4 to 6%) and Sasobit content (from 0 to 3%). Then, the volumetric and strength properties of these mixtures were determined and compared with the Iranian pavement code criteria. Obtained laboratory results showed that an optimum point for fabrication of asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement is a mixture with 4.6% asphalt binder, 12% reclaimed asphalt pavement and 3% Sasobit additive. Also, increasing the amount of the Sasobit showed that it increases the value of the Marshal strength, asphalt unit weight of mixtures and it reduces its air voids.
  Keywords: Hot recycling, Reclaimed Asphalt Pavement, Sasobit, asphalt binder
 • Sara Ahmadinejad, Seyed Ehsan Seyed Abrishami* Pages 199-208

  The main role of feeder in urban networks is to increase the coverage of rapid public transportation systems such as subway and bus rapid transit. The high complexity of the exact methods of designing feeder networks motivates researchers to apply heuristic and meta-heuristic methods to find approximate solution of feeder network design. This paper presents an innovative approach to design of feeder network for a subway line using a two-stage heuristic method. The proposed method has been applied in Sioux Falls as a test network which is often used in transit network design. According to the proposed method, at the first stage, a number of primary routes are generated as initial solutions; then these routes are screened according to a set of parameters such as the ratio of the covered demand to travel time, maximum and minimum limit for feeder network length. At second stage, frequency restrictions, the number of routes and covered percentage have been used to select final routes. The proposed method was used in the test network Sioux Falls that improved the demand coverage for public transport system. The demand coverage with the limit of 3 and 4 lines for feeder network are equal to 65.22 and 78.42 percent, respectively.

  Keywords: network design, Feeder, heuristic, Bus
 • Pouria Hajikarimi *, Mohammad Rahi, Sahar Maniei, Fereidoon Moghadas Nejad Pages 209-220

  One of the most important expectations of asphalt binder additives consumers is a reasonable change in rheological and mechanical behavior of original asphalt binder. Crumb rubber is a well-known modifier commonly used to enhance rutting resistance, fatigue behavior and thermal cracking at low temperatures of neat asphalt binder. Generally, rheological and mechanical changes of neat asphalt binder in presence of different types of additives are investigated within linear viscoelastic range. However, evaluating non-linear behavior of neat and modified asphalt binders at higher temperatures, higher stress levels and higher loading rates is important as well. In this study, implementing dynamic shear rheometer (DSR), the creep – recovery test was performed to evaluate rheological behavior within non-linear viscoelastic range of asphalt binders modified with three different dosages of crumb rubber including 10, 15 and 20%. The experimental results were analyzed based on simple theoretical related to non-linear viscoelastic behavior as well as generalized non-linear fractional viscoelastic model. The analysis showed that adding crumb rubber to neat asphalt binder causes an increasing
  non-linear behavior which means improvement of rutting resistance at 40 degree of centigrade. Also, increasing the dosage of crumb rubber amplifies this trend.

  Keywords: crumb rubber, non-linear viscoelastic, Creep, Recovery, dynamic shear rheometer
 • Mansour Fakhri *, Seyed Ali Siyadati Pages 221-232

  Asphalt concrete cracking in cold regions is one of the most critical damages of asphalt surfaces. In addition to the cold in some regions, we also see rain that the combined effect of these two factors causes frozen asphalt. In this case, asphalt damages will drastically increase. In this paper, the fracture resistance in saturated hot mix asphalt samples under the influence of freeze and thaw cycles will be studied. For this purpose, a few asphaltic samples that have similar materials, aggregation and construction conditions were made as SCB, then they were saturated. Then different temperatures (-5 and -15°C) and cycles (1, 3, 5, 7, 9, 11) were applied to them. The effect of these parameters on the critical stress intensity factor was studied in 4 fracture moods: tensile mood,(tensile mode, shear mode and two mix modes). The result of this study shows that by increasing the number of freeze and thaw cycles, the fracture toughness will be reduced significantly. As it is, until the seventh cycle, the decrease of the fracture toughness will be increased significantly, and after the seventh cycle, its severity will be decreased. The other result of this study is that with a temperature drop of -15 ° C, the fracture toughness will be increased.

  Keywords: saturated asphalt concrete, Thermal Cracking, Fracture toughness, freeze, thaw cycles, pure mode, mix mode
 • Shadi Sarikhani, HamidReza Behnood *, AmirAbbas Rassafi Pages 233-250

  Comparing and evaluating the road safety performance is desirable in trans-national levels, because each country can achieve a better and deeper understanding of its road safety status. In this study, a subset of multi-criteria decision-making methods, called the outranking methods, including PROMETHEE and ELECTRE methods was used to evaluate the road safety performance. In these methods, the Analytical Hierarchy Process method is used to obtain the weights of the indicators, which are used as input weights in the PROMETHEE and ELECTRE models. The methods were used for Iran and a set of developing countries in order to examine the situation in Iran compared to the others. Then, the results being compared with the number of road fatalities per hundred thousand people for these countries as the reference point. According to the results it was found that, among the five road safety pillars, the pillar of road safety management is the most important and the pillar of post-crash response is the least important one. Also, the lead agency sub-pillar is the highest importance in the road safety management pillar and the child restraint sub-pillar is the least importance in the safer road users pillar from expert's point of view. Among the 15 countries studied in this study, Poland found the highest rank and is known as the best-performing country. In between, Iran ranked 13th, reflecting Iran's relatively poor performance against other countries.

  Keywords: Road Safety Pillars, Outranking methods, Road Safety Management System, Road Safety Performance Indicators