فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 12 (اسفند 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 12 (اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/17
 • تعداد عناوین: 19
|
 • مطهره زرگری، عباس مفیدی*، آذر زرین صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  آلودگی هوا یکی از معضلات اساسی کلان شهرها است که به یکی از مسایل مهم تبدیل گردیده است. مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران هدف تحقیق حاضر می باشد.

  روش بررسی

  در این تحقیق، از داده های ایستگاهی آلودگی هوا، داده های تصویر ماهواره ای Terra و از داده هایFNL ، بهره گرفته شده است. روزهای بسیار آلوده برای آلاینده های PM10 و  O3با بهره گیری از شاخص PSI محاسبه گردید. در کنار مسیریابی  آلاینده ها توسط تصاویر ماهواره ای به صورت چشمی از مدل HYSPLIT، برای منشایابی آلاینده ها در سه تراز ارتفاعی10، 1500 و 5000 متری از سطح زمین بهره گرفته شد. خروجی های حاصل از تصاویر ماهواره ای و مدل، برای درک عمیق تر در محیط GIS ترسیم شدند.

  یافته ها

    به طور کلی، در الگوی پشته برون حاره، سنجنده MODIS، گرد و غباری که از کشور سوریه، شمال شرقی تا جنوب شرقی کشور عربستان، مرکز، شمال و جنوب عراق و بخش هایی از ترکیه می باشد را نشان می دهد. منشا گرد و غبار در مدل HYSPLIT، در ترازهای 10 و 1500 متری از جانب شمال شرق و نواحی غربی می باشد. در الگوی ترکیبی، گرد و غبار بسیار شدیدی توسط سنجنده مودیس بر روی کشورهای عربستان، عراق، سوریه و اردن و بخش هایی از ترکیه قابل مشاهده می باشد. جریانات غباری در مدل HYSPLIT، در تراز 10 متری از شمال شرق و شمال غربی و در تراز 1500 متری، ناشی از شرایط محلی و در تراز  5000 متری  این  تغییرات  محسوس تر است.

  بحث و نتیجه گیری

  به طور کلی، برررسی مسیر یابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی  PM10و  O3در کلان شهر تهران در قالب دو الگوی هم دیدی اصلی شامل الگوی پشته برون حاره و الگوی ترکیبی ارایه و طبقه بندی گردید.

  کلیدواژگان: آلودگی حدی، کلان شهر تهران، GIS، HYSPLIT، MODIS
 • مهران یوسفی، محمد قربانپور* صفحات 13-26
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست در پساب صنایع، رنگ می باشد که برای انسان خطرناک بوده و محیط زیست را آلوده می نماید. هدف از این پژوهش تعیین مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ بود.  

  روش بررسی

  در این بررسی، از بنتونیت به عنوان پایه برای تثبیت فتوکاتالیست دی اکسیدتیتانیوم استفاده شد و مقدار بهینه نانوذرات تثبیت شده دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه عملکرد فرایند سونوفتوکاتالیستی در حذف رنگ شامل اثر پارامترهای pH ، غلظت متیل اورانژ و غلظت نانوکامپوزیت نیز مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  خواص ساختاری فتوکاتالیست های تثبیت شده و نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم بدون پایه با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، اسپکتروفتومتر طیف جذبی و پراش پرتوایکس مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، امکان استفاده مجدد از فتوکاتالیست در 3 دوره مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی، کم کردن مقدار دی اکسیدتیتانیوم موجب کاهش تعداد نانو ذرات تشکیل شده بر روی سطح بنتونیت شد. آنالیزهای اسپکتروفتومترطیف جذبی و پراش پرتوایکس نشانگر تشکیل موفقیت آمیز کامپوزیت بود. مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ با نسبت پودر دی اکسیدتیتانیوم به بنتونیت 5:1/2 بدست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  تحقیق انجام شده نشان داد افزایش مقدار فتوکاتالیست در محیط واکنش باعث افزایش سرعت و راندمان واکنش رنگبری شده اما افزایش بیش از اندازه آن تاثیر منفی بر واکنش داشت. بهترین شرایط به دست آمده در تخریب رنگ مورد مطالعه با استفاده از نانو کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم / بنتونیت شامل pH اسیدی 4 بود. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش غلظت رنگزا مدت زمان رنگبری افزایش یافت. در نهایت بازده سونوفتوکاتالیستی کامپوزیت پس از سه بار استفاده مجدد قابل قبول بود.

  کلیدواژگان: دی اکسیدتیتانیوم، کامپوزیت، بنتونیت، سونوفتوکاتالیست
 • علی محسن پور آذری، فریدون محبی، رضا سکوتی اسکویی* صفحات 27-40
  زمینه و هدف

  تحقیق حاضر باهدف بررسی تغییرات مکانی و زمانی جمعیت زیوپلانکتون های دریاچه سد بوکان و تهیه نقشه این تغییرات به منظور بهره برداری های کشاورزی و شیلاتی انجام گرفت.

  روش بررسی

  نمونه برداری از آب دریاچه سد در هشت ایستگاه از ابتدای سال 1394 تا پایان آن و با تناوب ماهیانه انجام گرفت. پس از پالایه نمونه ها با مش 55 میکرون، عصاره ها با فرمالین 4 درصد تثبیت و با میکروسکوپ اینورت شمارش گردید. برای بررسی تغییرات مکانی زیوپلانکتون ها و برآورد آن در نقاط نمونه برداری نشده دریاچه سد، از روش میان یابی زمین آماری در محیط GIS و نرم افزار GS+ استفاده شد.به منظور ارزیابی، مقایسه و انتخاب روش میان یابی مناسب از روش ارزیابی متقابل استفاده گردید.

  یافته ها

   نتیجه برازش یک مدل کروی بر نیم تغییرنمای تجربی تعداد زیوپلانکتون ها در زمستان نشان می دهد شعاع تاثیر این نیم تغییر نما معادل 7280 متر است. ضریب همبستگی برای مدل برازش داده شده برابر 995/0 محاسبه شده است. با مقایسه نتایج مقایسه این روش ها، روش کریگینک با داشتن خطای 42/53-=MAE به عنوان مدل مناسب برآورد منطقه‎ای تراکم زیوپلانکتون ها انتخاب و نقشه های پراکنش آن ها در محیط GIS تهیه گردید.

  نتیجه گیری

   بیش ترین تراکم جمعیت زیوپلانکتون ها در فصل تابستان و کم ترین آن در فصل بهار دیده شد. مقادیر بیشینه زیوپلانکتون در ابتدای سد است که تا انتهای دریاچه سد به شکل منظم کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: تغییرات مکانی، زئوپلانکتون، زمین آمار، سد بوکان
 • فریبا سلیمانی، محمدهادی گیویان راد*، امیرحسین حقیقتی صفحات 41-56
  زمینه و هدف

  توسعه شهرنشینی و صنایع، منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب تولیدی گردیده است. دفع ناقص و غیر اصولی  این فاضلاب ها باعث ورود مقادیر زیادی فلزات سنگین به محیط زیست شده که حذف آن ها از آب و پساب به عنوان آلودگی هایی که از نظر زیستی تجزیه ناپذیرند، برای حفظ محیط زیست و سلامت عمومی بسیار مهم است.

  روش بررسی

  در این مطالعه به سنتز و بررسی ساختاری گاما نانو آلومینا سنتز شده به عنوان یک جاذب با کارایی بالا در حذف  فلزات سنگین نیکل و کبالت پرداخته شده و با استفاده از طراحی آزمایش با نرم افزار DX7 اثر شرایط متفاوتی از قبیل میزان غلظت اولیه فلزات سنگین، مقدار نانو جاذب و pH بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج آنالیز XRD، FTIR، SEM و EDX ساختار گاما نانو آلومینا را تایید نموده و مقدار فلزات محتوی با روش اسپکتروفتومتری UV-Vis اندازه گیری شده است. نانو گاما آلومینا بعنوان یک جاذب قدرتمند قادر به جذب بالای نیکل و کبالت در محیط های آبی با pH  قلیایی بوده به طوریکه در نمونه های آزمون، 66/98% نیکل و 1/95% کبالت و در نمونه های حقیقی نیز 100% آن ها حذف گردیده است.

  بحث و نتیجه گیری

  با بررسی نتایج مشخص گردید که گاما نانو آلومینا سنتز شده می تواند به عنوان یک نانو جاذب مقرون به صرفه و کارا جهت حذف فلزات سنگین محسوب شود که این امر توسط ایزوترم های جذب فرندلیچ و لانگمویر مورد بررسی و تایید قرار گرفت و مشخص گردید که فرایند جذب (تک لایه ای یا چند لایه ای، یکنواختی یا ناهمگن بودن) این عناصر توسط جاذب نانوگاما آلومینا ، از معادله جذب فرندلیچ و لانگمویر پیروی می کنند.

  کلیدواژگان: حذف، نیکل و کبالت، پساب های صنعتی، گاما نانوآلومینا
 • فائزه برهانی، علیرضا نورپور* صفحات 57-71
  زمینه و هدف

  واحدهای تولید ایزوگام به عنوان یکی از منابع مهم آلاینده هوا می باشند. از این رو اندازه گیری دقیق و آنالیز انتشار این آلاینده ها به عنوان گام اساسی در ارایه راهکارهای کاهش و یا پیشگیری از انتشار این آلاینده ها می باشد. آلاینده های ناشی از فرایند تولید ایزوگام شامل گازهای غیر هیدروکربنی و هیدروکربنی است. هدف از این تحقیق اندازه گیری آلاینده های گازی خروجی (CO ,HC ,CO2 ,SO2 ,NOX (NO+NO2)) از دودکش تعدادی از واحدهای تولید ایزوگام شهرستان دلیجان و مقایسه با استانداردهای موجود می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش مقادیر مختلف غلظت حجمی (ppm) گازها به وسیله  دستگاه آنالایزر گاز Testo350 مورد سنجش قرار گرفت و نمونه ها با استاندارد مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت، جهت مطلوب بودن یا نبودن خروجی دودکش ها مقایسه گردیده است.

  یافته ها

  بررسی های تحقیق حاضر نشان می دهد مقادیر خروجی برخی از گازها بالاتر از استاندارد آلاینده های خروجی از دودکش صنایع ایزوگام می باشد و مطابق نتایج ارایه شده بیش ترین میزان تولید گاز آلاینده مربوط به CO، به میزان ppm 678 در فصل زمستان و بیش ترین میانگین غلظت هیدروکربن ها، در فصل تابستان برابر ppm 250  می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد با توجه به بالا بودن مقادیر برخی از پارامترها نسبت به استاندارد گازهای خروجی دودکش و به دلیل این که ماهیت شیمیایی آن ها سلامت ساکنان شهر دلیجان را به خطر انداخته است و مجاورت این شهرک با دلیجان اهمیت مساله را جدی تر می کند که نیازمند دقت نظر در اعمال فواصل چنین واحدهایی از مناطق مسکونی و تدوین استانداردها و مقررات جدی تر و به روز جهت کاهشوبازنگری در سیستم های کنترل آلاینده های مذکور اقدام مناسب به عمل آید.

  کلیدواژگان: ایزوگام، گازهای خروجی، آلودگی هوا، محیط زیست
 • صدیقه آقابکی آلوقره، صدیقه بطالب لوئی*، حکیمه امانی پور، کامران گرایش صفحات 73-87
  زمینه و هدف

  باتوجه به تحرک جیوه و سمیت بالای آن و توانایی تجمع آن در زنجیره غذایی، آگاهی از سطوح جیوه در   بخش های مختلف محیط زیستی برای درک و پیش بینی در معرض قرارگیری انسانی و ارزیابی خطر اکولوژیکی جیوه ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین غلظت کل و دست یابی زیستی فلز سنگین جیوه در رسوب خورهای پتروشیمی و جعفری صورت پذیرفت.

  روش بررسی

  تعداد 27 نمونه رسوب از خورهای پتروشیمی و جعفری برداشت شد. پس از هضم نمونه ها،  محتوی جیوه آن ها با استفاده از دستگاه آنالیز جیوه اندازه گیری شد. استخراج ترتیبی رسوبات با روش BCR انجام شد.

  یافته ها

  داده های غلظت کل جیوه مورد مطالعه در نمونه های رسوب با حداقل 19/2 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه 2-8 و حداکثر 71/45 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه 1-9 و با میانگین 23/9 میلی گرم بر لیتر، نشان می دهد که رسوبات منطقه نسبت به این عنصر آلوده است. هم چنین میزان جیوه موجود در رسوبات منطقه از حد استانداردهای بین المللی NOAA بیش تر بود. فرم های شیمیایی جیوه با استفاده از روش استخراج ترتیبی  در نمونه های رسوب نشان داد که به ترتیب 10/5 درصد، 57/5 درصد، 51/15 درصد، 79/45 درصد جیوه به ترتیب در بخش تبادل پذیر، کاهنده، اکساینده و فاز باقی مانده است.

  بحث و نتیجه گیری

   بخش اعظم فلز جیوه با بخش غیر تبادل پذیر همراه می باشد و نمی تواند تحت شرایط فیزیکوشیمیایی حاکم (pH قلیایی) بین آب و رسوب مبادله شوند. فلزاتی که در بخش تبادل پذیر قرار می گیرند به علت داشتن پیوندهای الکترواستاتیک ضعیف به راحتی تحت تاثیر فرایندهای تبادل یونی(جذب/ واجذب) قرار می گیرند. مقادیر بالای جیوه ی به  ایستگاه های نزدیک به خروجی پساب واحد کلروآلکالی تعلق داشت که با افزایش فاصله از این ایستگاه ها ، مقدار جیوه کل در رسوبات نسبت به مناطق نزدیک به ساحل، کاهش می یابد. بنابراین جیوه ی تجمع یافته در رسوبات نزدیک به ساحل، از این منابع منشا گرفته و سطح آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات به شدت وابسته به این منابع است.

  کلیدواژگان: دست یابی زیستی، جیوه، خورپتروشیمی، خور جعفری
 • مسعود رضائی*، محمدحسین صرافزاده صفحات 89-108
  زمینه و هدف

  آب خاکستری به فاضلاب تولیدی خانگی از روشویی، حمام، ماشین لباس شویی و آشپزخانه ها اطلاق می گردد که در مبدا از فاضلاب دست شویی و توالت تفکیک شده باشد. در یک طبقه بندی می توان فاضلاب ناشی از حمام و روشویی ها را آب خاکستری روشن و فاضلاب ناشی از آشپزخانه و ماشین لباسشویی ها را آب خاکستری تیره نام نهاد. طی سالیان اخیر مطالعات گسترده ای بر روی سیستم های تصفیه آب خاکستری صورت پذیرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه سعی گردیده با استفاده از مطالعات قبلی، کیفیت آب خاکستری مورد بررسی قرار گیرد، سپس نگاهی به استانداردهای بازگردانی آب جهت مصارف مختلف شده است و در پایان مروری بر فرآیندهای نوین تصفیه آب خاکستری و مزایا و محدودیت هایشان گردیده است.

  یافته ها و نتایج

  براساس این بررسی می توان نتیجه گیری نمود که کیفیت آب خاکستری تولیدی بسیار متغیر و کاملا وابسته به منبع تولید می باشد. تصفیه های فیزیکی، راندمان حذف محدودی بر روی آب خاکستری دارند، لذا غالبا برای آب خاکستری روشن توصیه می شوند. روش های تصفیه شیمیایی، توانایی حذف مواد جامد معلق، پاتوژن ها و سورفکتانت ها را دارند، لکن در حذف کامل BOD ناتوان هستند. تصفیه های زیستی راندمان مطلوبی برای تصفیه آب خاکستری دارند، اما عدم تعادل مواد مغذی به عنوان یک عامل محدودکننده در این سیستم ها وجود خواهد داشت.

  نتیجه گیری

  در مجموع ترکیب فرایندهای زیستی هوازی و پیش تصفیه فیزیکی و ضدعفونی به عنوان اقتصادی ترین راه جهت تصفیه آب خاکستری با بار آلودگی بالا توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آب خاکستری، استاندارد، بازیافت آب، ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ویژگی های میکروبیولوژی
 • وحید راهداری*، علیرضا سفیانیان، سعید پورمنافی، حمید قیومی محمدی، سعیده ملکی صفحات 109-123
  زمینه و هدف

  مراتع، اکوسیستم مهم با کارکردهای متنوع در سرزمین هستند که در معرض تخریب قرار دارند. هدف از این تحیق، ارزیابی و تعیین مناطق با قابلیت، برای انجام فعالیت های مرتع داری  زیر حوضه آبخیز پلاسجان می باشد.

  روش تحقیق

  با انجام مرور منابع و به روش دلفی، معیارها، زیر معیارها و محدودیت های مطالعه، تعیین گردید. وزن معیارها به روش    تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه و نقشه لایه ها با استفاده توابع متناسب فازی، استاندارد شدند. قابلیت مرتع داری منطقه با استفاده از ارزیابی چند معیاره  (MCE) و با مدل های ترکیب خطی وزن دار (WLC) و میانگین گیری وزن دار مرتب شده (OWA) با ریسک و قابلیت جبران متوسط مشخص گردید.

  یافته ها

  نقشه قابلیت مرتع داری اراضی در شش طبقه با قابلیت خیلی زیاد تا بدون قابلیت تهیه شد. در نقشه تهیه شده با استفاده از مدلWLC، 69249 و در مدل OWA، 54589 هکتار به مناطق با قابلیت خیلی زیاد مرتع داری تخصیص داده شد. مراتع کم تراکم در مدل WLC و OWA با 22981 و 19187 هکتار در طبقه با قابلیت خیلی زیاد، بیش ترین پتانسیل برای انجام فعالیت های مرتع داری موثر را دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد مدل WLC به دلیل مقدار جبران بیش تر در مقایسه با مدل تعریف شده  OWA سطح بیش تری از منطقه را به طبقات قابلیت زیاد و خیلی زیاد اختصاص داده است که با کارکرد اصلی برای ذخیره آب و دامداری، سازگار است. این تحقیق اهمیت معیارهایی مانند خصوصیات گیاهان مرتعی، شکل زمین و خاک را برای تعیین مناطق با قابلیت مرتع داری را نشان داد.

  کلیدواژگان: قابلیت مرتع داری اراضی، ارزیابی چند معیاره، ریسک و جبران، فازی، زیر حوضه آبخیز پلاسجان
 • وحید علی جانی*، منوچهر نمیرانیان، جهانگیر فقهی، امید بزرگ حداد، وحید اعتماد صفحات 125-134
  زمینه و هدف

  اندازه گیری ارتفاع تمامی درختان یک جنگل یا توده جنگلی تقریبا غیر عملی می باشد. به همین دلیل امروزه محققین مختلف ترجیح می دهند ارتفاع درختان را از رابطه ی بین  قطر برابر سینه و ارتفاع درختان برآورد کنند.

  روش بررسی

  در این مطالعه به منظور برازش مدل های مختلف آماری در طی مراحل مختلف تحولی جنگل، پس از انجام جنگل گردشی سه قطعه نمونه یک هکتاری واقع در مراحل تحولی مختلف (اولیه، بلوغ و پوسیدگی) در راشستان های مدیریت نشده جنگل خیرود دانش کده منابع طبیعی دانشگاه تهران انتخاب شدند. سپس قطر برابر سینه و ارتفاع 251 اصله درخت (در مراحل تحولی مختلف) به طور تصادفی اندازه گیری و از 80 درصد درختان به منظور مدل سازی و از 20 درصد باقی مانده به منظور اعتبار سنجی 22 مدل رگرسیونی استفاده شد. در این تحقیق، به منظور تعیین مناسب ترین مدل برای هر یک از مراحل تحولی، از معیارهای R2، E، MBE و NMPE استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده ی مناسب بودن مدل های تابع نسبی و ویبول در مرحله اولیه، نمایی اصلاح شده در مرحله بلوغ و گومپرتز و ریچارد در مرحله پوسیدگی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان نمود که مدل های رگرسیونی مختلف دارای قابلیت یکسانی در برازش داده های قطر برابر سینه و ارتفاع توده های مختلف نمی باشند و نمی توان از یک مدل یکسان جهت برازش داده های قطر و ارتفاع توده های واقع در مراحل تحولی مختلف استفاده کرد.

  کلیدواژگان: خیرود، مدل های رگرسیونی، مراحل تحولی، منحنی قطر-ارتفاع
 • مجید محمدی*، حمزه نور صفحات 135-146
  زمینه و هدف

  زمین لغزش از جمله مهم ترین سوانح طبیعی در مناطق شیب دار با خسارات انسانی و اقتصادی زیاد است. ایران به خاطر شرایط خاص آب و هوایی و فیزیوگرافی همواره در معرض خطر زمین لغزش قرار دارد. هدف از این تحقیق تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی-تراکم سطح در محیط GIS، در بخشی از حوزه آبخیز هراز است.

  روش بررسی

  ابتدا با مطالعات میدانی نقشه پراکنش زمین لغزش های حوزه و سپس نقشه عوامل موثر بر زمین لغزش تهیه گردید. وزن دهی فاکتور های موثر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice انجام شد. وزن کلاسه های هر فاکتور با استفاده از مدل تراکم سطح در محیط GIS محاسبه گردید. در نهایت وزن کلاسه ها در وزن فاکتور ضرب شد. وزن ها در محیط GIS با هم تلفیق شده و نقشه نهایی حساسیت زمین لغزش به دست آمد.

  یافته ها

   بررسی ها نشان داد که خصوصیات سنگ شناسی، فاصله از جاده، شیب، فاصله از آبراهه، کاربری اراضی، ارتفاع و جهت شیب عوامل اصلی موثر در وقوع زمین لغزش در منطقه هستند. نتایج نشان داد که شیب 50-15 درصد، جهت های شیب شمالی و غربی، ارتفاع 2100-1500، کاربری های مسکونی و باغ-کشاورزی، فاصله 500 متری از جاده و 400 متری از آبراهه، سازندهای شمشک و پادگانه های آبرفتی بیش ترین حساسیت را نسبت به زمین لغزش از خود نشان دادند.

  بحث و نتیجه گیری

   به طور کلی منطقه مورد مطالعه مطالعه به وقوع زمین لغزش حساسیت زیادی داشته و تهیه نقشه حساسیت زمین لزش در این منطقه بسیار ضروری است. نقشه تهیه شده ابزار مفیدی در برنامه ریزی کاربری اراضی خواهد بود.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، پهنه بندی حساسیت زمین لغزش، مدل تلفیقی، تراکم سطح، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • صدیقه ملکی*، رضا پوزشی، علیرضا کریمی، محسن شریعتی صفحات 147-163
  زمینه و هدف

  وجود تغییرات مکانی در خصوصیات خاک امری طبیعی می باشد و شناخت این تغییرات به ویژه در فضای سبز جهت برنامه ریزی دقیق و مدیریت امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، با افزایش نیاز جوامع به جابه جایی، ارتباطات و استفاده از وسایل نقلیه، روز به روز افزایش یافته است که خودروها عموما منابع اصلی تولید آلاینده های فلزات سنگین در شهرها هستند. هدف از این پژوهش، ارزیابی محدودیت های فیزیکی و شیمیایی خاک فضای سبز و هم چنین تعیین میزان غلظت سرب و کادمیوم به عنوان شاخص های آلودگی ترافیکی پایانه مسافربری امام رضا (ع)، در بخش جنوب غرب شهر مشهد بود.

  روش بررسی

  نمونه برداری در 129 نقطه از عمق 20-0 سانتی متری انجام شد. از طرفی برای تعیین ویژگی های عمقی خاک، سه خاک رخ تشریح و نمونه برداری شدند. نقشه های درون یابی عناصر با استفاده از روش های زمین آماری در نرم افزار ArcGIS تهیه گردید.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم ترین محدودیت این خاک ها عمق کم آن ها می باشد که عمدتا فاقد عمق کافی جهت رشد و توسعه درختان با سیستم ریشه ای عمیق می باشند. از سویی غلظت عناصر غذایی در خاک پایین تر از حد کفایت بود. نقشه های پهنه بندی تهیه شده نیز حاکی از آن است که این تغییرات به صورت لکه ای بوده و منطقه نیازمند مدیریت موضعی می باشد. غلظت آلوده کننده های کادمیوم نیز در منطقه بالای حد آستانه است ولی برای سرب در حال حاضر آلودگی خاک جدی نمی باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی محدودیت، آلودگی خاک، خصوصیات خاک، پایانه مسافربری امام رضا (ع)
 • سمیه دانشوری، پروانه سلاطین*، محمد خلیل زاده صفحات 165-179
  زمینه و هدف

  با افزایش جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی، کشورها با مشکل مصرف انرژی مواجه شده اند. بحران هایی که کشورها و جوامع بشری را تهدید می کند، محدود بودن منابع انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی) و نیز افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه سوخت های فسیلی است که این عوامل ضرورت و اهمیت توجه به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را نشان می دهد. ارتباط تنگاتنگ میان موضوعات اقتصادی و زیست محیطی سبب مطرح شدن رویکردهای جدید در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست شده است که یکی از مهمترین آنها، اقتصاد سبز می باشد. از آن جایی که یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد سبز، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است، لذا استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر یک راه میانبر برای رسیدن به اقتصاد سبز می باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری انرژی های تجدیدپذیر بر اقتصاد سبز در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا است.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق استنباطی است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و منابع آماری نیز روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از برآورد مدل در گروه کشورهای منتخب  به روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2016- 2005 نشان داد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر تاثیر منفی و معنی داری بر انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص نشان دهنده اقتصاد سبز در گروه کشورهای منتخب دارد. همچنین میزان تاثیرگذاری انرژی های تجدیدپذیر بر اقتصاد سبز در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از  گروه کشورهای منتخب درآمد بالا است. سایر نتایج نشان داد که رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنی دار و سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و حاکمیت قانون تاثیر منفی و معنی داری بر انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص نشان دهنده اقتصاد سبز در گروه کشورهای منتخب دارند. 

  بحث و نتیجه گیری

   انرژی های تجدیدپذیر، تمیز (پاک)، فراوان و قابل اعتماد هستند و در صورتی که به طور صحیح توسعه یابند، می توانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. دلیل اصلی تاکید بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، علاوه بر کمک به حل معضلات زیست محیطی و جلوگیری از هدر رفتن سوخت های فسیلی، حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های آینده است که بدون شک انرژی های تجدید پذیر با توجه به سادگی فناوری شان نقش مهمی در اقتصاد سبز و توسعه اقتصادی پایدار دارند.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدیدپذیر، اقتصاد سبز، گازهای گلخانه ای، داده های پانل
 • محمدحسین جهانگیر*، محمد فکور صفحات 181-196
  زمینه و هدف

  در چند دهه اخیر صنعت طبیعت گردی در جوامع جایگاه ویژه ای داشته و از نظر زیست محیطی، توسعه پایدار و درآمد های ریالی برای منطقه رشد قابل توجهی داشته است. در این مقاله پارک جنگلی خورشید به دلیل برخورداری از چشم انداز های طبیعی و بکر و ازطرفی به دلیل مرتفع بودن منطقه از هوای پاک و نمای زیبای شهر مشهد در شب، از توان بالایی برای جذب گردشگر برخوردار می باشد. با توجه به وسعت زیاد و محیط مناسب این منطقه دارای بازدید کننده های محلی و گردشگری زیادی مانند کوه نوردان در ایام مختلف سال است.

  روش بررسی

  هدف از انجام این مقاله بررسی وضعیت موجود صنعت گردشگری و طبیعت گردی منطقه از جهات مختلف (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) می باشد، تا با ایجاد راهکاری بتوان وضعیت موجود را بهبود بخشید. مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر اساس روش تحلیل ماتریس SWOT [1] و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP صورت پذیرفته است.

  یافته ها

   با توجه به جمع نمرات حاصل از جمع نهایی عوامل داخلی مشاهده شد که وزن نقاط قوت (با وزن نهایی 96/3) بیش تر از نقاط ضعف حاصل گردیده است، که این امر نشان می دهد که نقاط قوت پارک از نقاط ضعف آن بیش تر بوده و همچنین فرصت های موجود از تهدیدات آن بیش تر بوده که با استفاده از فرصت ها و قوت های موجود می توان در جهت بهتر شدن اوضاع کنونی پارک کوشید تا رضایت مندی گردشگران را بیش از پیش فراهم نمود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به محاسبات صورت گرفته و تحلیل ماتریس SWOT، در پارک خورشید نتایج نشان داد که نقاط قوت و فرصت ها در گسترش صنعت طبیعت گردی از نقاط ضعف و تهدیدها بیش تر بوده است. در نتیجه پارک از توان بالایی در جهت گسترش صنعت طبیعت گردی برخوردار است که مستلزم برنامه ریزی و مدیریت صحیح برای جذب گردشگر و طبیعت گرد با توجه به برد اکولوژیکی منطقه است.

  کلیدواژگان: طبیعت گردی، پارک خورشید، شهر مشهد، ماتریس SWOT، تحلیل سلسله مراتبی
 • حمید جلالیان*، لقمان جاوید، فرهاد جوان، زری قاسمیان صفحات 197-207
  زمینه و هدف

  بخش کشاورزی، بزرگ ترین مصرف کننده ی منابع طبیعی و درعین حال بیش ترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد، آگاهی کشاورزان از کشت پایدار و کشاورزی سازگار با محیط زیست شامل اطلاعاتی در مورد چالش های زیست محیطی و اکوسیستم های آبی و ارتباط آن ها با فعالیت های کشاورزی می تواند به بهبود وضعیت موجود و حفظ محیط زیست و اکوسیستم دریاچه کمک کند.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی و در زمره تحقیقات پیمایشی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش،10 روستای حاشیه اکوسیستم دریاچه زریوار بالغ بر (1953 خانوار) بود که به روش کوکران در دسترس انتخاب شدند. براساس تعداد هر خانوار سهم متناظر با آن پرسش نامه توزیع گردید. در روش توصیفی به بررسی شناخت وضعیت موجود پرداخته و در ادامه با استفاده از روش های آماری داده ها، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بوده  که سطح آگاهی روستاییان از کشاورزی پایدار در سطح بسیار پایینی بوده و بین آگاهی روستاییان از کشاورزی پایدار و  حفظ  پایداری اکوسیستم دریاچه زریوار همبستگی  قوی وجود نداشت. علت پایین بودن سطح آگاهی روستاییان از کشاورزی پایدار عدم اطلاع رسانی و آموزش و اینکه  مجبور به استفاده از انواع کود و سموم شیمیایی شده اند و نبود شیوه های نوین آبیاری و مشکلات مالی نیز از جمله  چالش های موجود در حاشیه اکوسیستم دریاچه زریوار و کشاورزان است.

  بحث و نتیجه گیری

  عدم آگاهی روستاییان از کشاورزی پایدار موجب استفاده بی رویه روستاییان از انواع سموم، کودهای شیمیایی و حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق، که این عوامل در بلندمدت حیات اکوسیستم دریاچه زریوار را به سوی نابودی سوق می دهد.

  کلیدواژگان: کشاورزی، محیط طبیعی، توسعه پایدار، سکونت گاه های روستایی، دریاچه زریوار
 • شهرام بیک پور*، نوشین خاوریان مقدم صفحات 209-218
  زمینه و هدف

  منطقه مورد مطالعه در شهرستان مریوان در استان کردستان واقع شده است و بر اساس تقسیم بندی زمین ساخت ایران در محدوده زاگرس چین خورده قرار می گیرد.این مطالعه با هدف پهنه بندی خطر نسبی ناپایداری دامنه ای و وقوع زمین لغزش در روستای تفلی صورت گرفته است.

  روش بررسی

  ابتدا با بررسی های صورت گرفته9 عامل موثربر لغز شهای منطقه شناسایی شدند و سپس به منظور اولویت بندی این عوامل وهمچنین پهنه بندی خطر زمین لغز شهای منطقه از روش منطق فازی استفاده شده است. دراین تحقیق پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده اطراف روستای تفلی بر مبنای 9 عامل موثر در پهنه بندی شامل شیب، لیتولوژی، جهت شیب، کاربری ارضی، طبقات ارتفاعی، بارندگی، فاصله از شبکه آبراهه ها، گسل و خطوط ارتباطی انجام یافته است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به ترتیب 14/63، 48/10، 52/11،60/9 و24/5 %از مساحت منطقه در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است وعوامل جاده وگسل بیشترین تاثیر را بر لغز شهای منطقه دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه، نوع سازندهای زمین شناسی و وضعیت توپوگرافی، این منطقه پتانسیل لغزشی بالایی دارد و از نظر لغزشی ناپایدار است. بنابراین به منظور ایمن سازی این مناطق می توان از روش های پایدار سازی شیب در دامنه های ناپایدار استفاده کرد.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، پهنه بندی، تفلی، مریوان
 • وحید سلامتی هرمزی*، مجتبی حمزه نژاد، کمال امیدوار، مهدی حسین پور صفحات 219-234
  زمینه و هدف

  پدیده گرد و غبار از جمله تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی است که در چند سال اخیر از سیرطبیعی خود خارج شده و شاهد تعدد وقوع آن در منطقه خاورمیانه می باشیم. هدف از این پژوهش بررسی هم دیدی و دورکاوی توفان گرد و خاک استان هرمزگان می باشد.

  روش بررسی

  با روش ترکیبی همدید- دورکاوی، شرایط موثر بر توفان گرد و خاک در استان هرمزگان در آذرماه 1395بررسی شده است.

  یافته ها

  پس از بررسی دید افقی و سمت و سرعت باد در ایستگاه های سطح زمین، داده های بازکاوی سطوح مختلف اتمسفر از سایت سازمان ملی اقیانوسی و جوی (نوا) اخذ و به منظور بررسی شرایط همدید و ترسیم نقشه های سطح زمین و سطوح فوقانی در محیط نرم افزار گردس استفاده شد. در ادامه با استفاده از تصاویر ماهواره مودیس (آکوا) پدیده گرد و غبار آشکار سازی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  در شرایطی که فرابار سیبری جهت غربی تر پیدا کند، نفوذ و گسترش زبانه های آن به سمت جنوب ایران باعث تضاد حرارتی حدود 35 درجه سلسیوس شده و افزایش گرادیان فشار را بین مناطق شمال شرقی و جنوب ایران به دنبال دارد. بادهای برخاسته از فرابار سیبری به دلیل عبور از روی چشمه های گرد و غبار (شرق و مرکز ایران و بیابان های اطراف استان هرمزگان) سبب گردیده که گرد و خاک از روی مناطق مذکور برخاسته و وارد استان هرمزگان گردد. تصاویر دورکاوی، مسیر حرکت گرد و خاک را منطبق بر جریان هوا در منطقه تایید می کند و نشان می دهد که حتی این پدیده به دریای عمان و خلیج فارس کشیده شده است.

  کلیدواژگان: توفان گرد و خاک، تحلیل هم دیدی- دورکاوی، مودیس، استان هرمزگان
 • فرامرز خوش اخلاق، محمدحسن ماهوتچی* صفحات 235-249
  زمینه و هدف

  توفان های تندری جزو پدیده های مخرب آب و هوایی محسوب می شوند که شناخت سازوکار، تکوین و توسعه ی توفان های یادشده می تواند کمک ویژه ای را در جهت مقابله و کاهش خسارات ایفا کند.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر به بررسی توفان های تندری با بارش بیش از 10 میلی متر ایستگاه سینوپتیک مشهد در یک دوره آماری 61 ساله (2010 -1951) پرداخته شده است. بدین ترتیب ابتدا کدهای مربوط به رخداد پدیده توفان تندری و سپس بارش های بیش تر از 10 میلی متر مربوط به این پدیده استخراج و در ادامه داده های روزانه ی میانگین فشار تراز دریا از سری داده های بازکاوی شده ی NCEP/NCAR در 12 روز مورد نظر برداشت شد. در نهایت با روش تحلیل مولفه ی مبنا (PCA) و تحلیل خوشه ای، الگوهای گردشی تراز دریا که در ایجاد بارش های تندری نقش ایفا می کردند، طبقه بندی گردیدند.

  یافته ها

  با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که بارش های تندری مشهد از دو الگوی کلی پیروی کرده است. الگوی اول، در فشار تراز دریا، هسته ای از سامانه ی کم فشاری بر فراز کشور ایران شکل گرفته که با حرکت چرخندی رطوبت موردنیاز بارش تندری را از منابع رطوبتی جنوب کشور تامین و در ترازهای فوقانی (850 و 500 هکتوپاسکالی) نیز قرارگیری جلوی ناوه بادهای غربی بر فراز منطقه مورد پژوهش موجب رخداد بارش تندری گردیده است. الگوی دوم، سامانه ی سودانی در جهت جنوب غربی - شمال شرقی گسترش یافته و با عبور از فراز دریای عمان و خلیج فارس موجب فرارفت رطوبت به سمت منطقه مورد مطالعه شده و در تراز 850 و به ویژه 500 میلی باری قرارگیری جلوی ناوه بادهای غربی بر فراز منطقه مورد مطالعه عامل دینامیکی صعود را فراهم و تشدید و در پی آن به بارش تندری منجر گردیده است.

  بحث و نتیجه گیری

  رخداد توفان های تندری و به ویژه بارش های تندری شدید و مخرب به وجود هوای مرطوب در مجاورت سطح زمین (مثلا نم ویژه 10 گرم بر کیلوگرم و بیش تر)، و وجود ناپایداری در لایه های میانی وردسپهر بستگی دارد، مطالعه و مقایسه های انجام گرفته در رابطه با الگوهای متفاوت نشان داد که عوامل یادشده در الگوهای موجود نقش اصلی را ایفا می کنند. بررسی نقشه های وزش رطوبتی و نم ویژه ی الگوهای متفاوت در ترازهای مختلف جوی نشان می دهد که منابع رطوبتی بارش های تندری صورت گرفته در منطقه پژوهش دریای عرب، دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عمان است.

  کلیدواژگان: واکاوی همدیدی، بارش تندری، تحلیل مولفه ی مبنا، مشهد
 • حسین مدی*، عاطفه خانی الموتی صفحات 249-262
  زمینه و هدف

  با نگاهی اجمالی به فعالیت های انسانی از دهه‏ های اخیر تاکنون، این گونه به نظر می‏رسد که فعالیت ها و دست اندازی های نابجای انسان‏ها در محیط ‏زیست موجب بروز تغییرات و مشکلات اکولوژیکی بسیار زیاد و گاها جبران ‏ناپذیری بر آن شده است. اکوسیستم های موجود در طبیعت بسیار متنوع بوده و تخریب یکی به تدریج موجب نابودی کل اکوسیستم و درنتیجه برهم زدن اکولوژی آن ناحیه خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش؛ درک سازوکارها و روش ساخت وساز در مناطق و اکوسیستم های کوهستانی، آموزش حساسیت های محیط زیستی و جانوری، جذابیت و جاذبه ها (رودخانه ها، زمین ها، خاک و...) و انرژی های موجود در منطقه به مردم، دهیاری ها، تکنسین های کشاورزی و... با استفاده از روش‏های جدید و مناسب به جای روش‏های قدیمی و منسوخ گذشته و ضرورت یادآوری و نشان دادن آسیب هایی که در اثر دخل و تصرف های نا به جای انسان ها به منطقه موردنظر واردشده، می باشد. ازآنجاکه مطالعات اکولوژیک در قزوین و حتی در ایران بسیار ناچیز است و با توجه به وجود گونه‏ های گیاهی و جانوری متنوع و طبیعی، وجود ذخایر زیستی بسیار نایاب و انرژی های درونی فراوان منطقه‏ی الموت لزوم شناخت این گونه‏ ها و درنهایت آموزش نتایج به دست آمده، به عموم مردم را نشان می دهد.

  روش بررسی

  روش تحقیق پیمایشی است. بررسی تحلیل آزمون فرضیات پژوهش به روش استقرایی و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.

  یافته ها

   در این راستا مصاحبه ‏ای با کارشناسان سازمان محیط‏زیست، جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقاتی _ آموزشی کشاورزی استان قزوین و چند تن از اساتید دانشگاه بین‏المللی امام خمینی قزوین و جمعی از متخصصان و مدیرعاملان شرکت های تعاونی و درنهایت عموم مردم صورت پذیرفت تا اهمیت آموزش اکولوژیکی بررسی شود.

  بحث و نتیجه گیری

   درنهایت و با بررسی این آمار و نتایج حاصل شده از آنالیز توصیفی و تحلیلی (آزمون T مستقل و لوین، آلفای کرونباخ، آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن) در نرم افزار SPSS این گونه به نظر می‏رسد که آموزش یکی از کلیدی‏ترین پارامترها در ارتقاء دانش اکولوژیک در نزد جامعه‏ی روستایی می‏باشد.

  کلیدواژگان: اکولوژی، آموزش، اکوسیستم کوهستانی، جامعه ی روستایی، منطقه‏ی الموت
 • سید ابوالفضل هاشمین*، احمد کاظمی، محمدرضا بمانیان صفحات 263-276
  زمینه و هدف

  ارتباط با طبیعت، ضروری ترین نیاز فطری آدمی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که طبیعت و فضای سبز می تواند برکاهش فشار روانی و ارتقای سلامت روان موثر باشد. معماری منظر امروزه عناصر طبیعی را به گونه ای طراحی می کند که بر سلامت روان انسان و کاهش اضطراب تاثیر مثبت داشته باشد. در واقع باغ ها با پرورش دادن توان مقابله با اضطراب، سلامت روان را ارتقاء می دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر منظر طبیعی (باغ) بر سلامت روان و نیز کاهش اضطراب و تامین نیاز فطری آدمی به تجربه ی محیط های طبیعی متنوع در جهت نیل به آرامش می باشد.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر از ابزار جمع آوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای، اسناد و مدارک مرتبط) استفاده شده است و مولفه ها، اصول و الگوهای مرتبط با موضوع، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بکارگیری الگوی باغ ایرانی با کارکرد شفابخشی در مراکز درمانی در جهت سلامت روان و کاهش اضطراب لازم می باشد. در نتیجه می توان عوامل ذیل را به عنوان شاخص های یک باغ شفابخش در جهت سلامت روان انسان بیان نمود: عدم ابهام مادی در رابطه انسان و فضا، امکان انتخاب و ایجاد تعادل میان خلوت گزینی و تعامل، حواس پرت کن های مثبت، امکان فعالیت فیزیکی و ترغیب به آن، آب و القای حس آرامش.

  نتیجه گیری و بحث

  در منابع داخلی تحقیقات زیادی با موضوع باغ های شفابخش و مناظر درمانی و تاثیرات آن بر انسان انجام گرفته است. اما در این نوشتار شاخصه هایی خاصه برای کاهش اضطراب و سلامت روان در این باغ ها استخراج گشته و مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: باغ شفابخش، رابطه انسان و طبیعت، سلامت روان، کاهش اضطراب، باغ ایرانی
|
 • Motahhareh Zargari, Abbas Mofidi *, Azar Zarrin Pages 1-12
  Background and Objective

  Air pollution is one of the significant problems that have become one of the main issues. In this study, we focus on detecting the route and source of atmospheric pollutant movement in high-level air pollution periods in Tehran.

  Method

  Air pollution data, Terra MODIS satellite image data, and FNL data were used. The PSI calculated high-level air pollution periods for PM10 and O3. Moreover, the origin of pollutants was detected by the HYSPLIT model and satellite images. HYSPLIT model determined the origin of widespread pollution. It could detect them with the backward method in three levels, which included 10, 1500, and 5000 meters. Some maps were produced for satellite images and HYSPLIT models drawn in GIS.

  Findings

  In the extratropical pattern, the dust from Syria, northeast to south-east Saudi Arabia, central, northern and southern Iraq and parts of Turkey have affected Tehran. According to HYSPLIT model outputs, at a lower level of the atmosphere and the middle level of the atmosphere, not only the local situation but also the regional situation had a considerable role. At the upper level of the atmosphere, environmental pollution could become into Tehran by streams. In the compound pattern, Saudi Arabia, Iraq, Syria, Jordan, and some parts of Turkey had an important function. In the HYSPLIT model, the North-East and North-West of Iran have attempted to influence Tehran in the lower level of the atmosphere. In the middle level of the atmosphere, the local situation is more remarkable. At the upper level of the atmosphere, the origin of dust was western to eastern parts of Iraq and the northeast part of Iraq. Further, the dust on the north-eastern of Syria, Jordan, and parts of Turkey is more notable.

  Conclusion

  These maps were categorized into two main synoptic patterns, including extratropical and intricate patterns.

  Keywords: GIS, High Level Air Pollution Periods, HYSPLIT, MODIS, Tehran
 • Mahran Yosofi, Mohammad Ghorbanpour * Pages 13-26
  Background  and  Objectives

  Dye  is  considered  as  one  of  the  most  important  environmental  pollutants  in  industrial wastewater due to its harmful effects on both human and environment. This study was aimed to determine Optimum Dioxide Titanium Nanoparticles in Dioxide Titanium /Bentonite Composite for Sono-photocatalytic de-colorization of Methyl Orange dye. 

  Methods

  In this study, bentonite was used as the substrate to stabilize titanium dioxide photo-catalyst and the optimum amount of stabilized titanium dioxide nanoparticles in titanium dioxide/ bentonite composite which was evaluated for sono-photocatalytic removal of methyl orange dye. Accordingly, the optimal conditions for the photocatalytic process performance in dye removal included the effect of pH, methyl orange concentrations and nanocomposite doses.

  Findings

  Structural properties of bentonite/titanium Dioxide composites and pure titanium dioxide nanoparticles were investigated using scanning electron microscope (SEM), Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS) and X-ray diffraction (XRD). Finally, the possibility of reuse of photo-catalyst was investigated in three periods. Based on SEM results, reducing the amount of titanium dioxide reduced the number of nanoparticles formed on the bentonite surface. XRD and DRS analyses showed successful composite formation. The optimum amount of titanium dioxide nanoparticles in titanium dioxide/bentonite composite was obtained for sono-photocatalytic dye removal of methyl orange with the titanium dioxide powder to bentonite ratio of 1: 2.5 in the primary mixture.

  Discussion and Conclusion

    The study showed that increasing the amount of photo-catalyst in the reaction medium increased the speed and efficiency of the dye removal but its excessive increase had a negative effect on the reaction. The best conditions for dye degradation were obtained using titanium dioxide/bentonite nanocomposite at pH 4. According to the results, the increase in concentration increased dye removal time. Finally, the sono-photocatalytic composite efficiency was acceptable after three times of reuse.

  Keywords: Titanium dioxide, composites, bentonite, Sono-photocatalytic
 • Ali Mohsenpour Azari, Feridoon Mohebbi, Reza Sokouti * Pages 27-40
  Background and Objective

  This study was performed to investigate the spatial and temporal changes of the zooplankton population in the Bukan reservoir and to map these variations for agricultural and fisheries exploitation.

  Method

  The samples were taken monthly from eight sampling sites during 2015. The samples were filtered through a 55-micron mesh size filter, fixed by 4% formalin and enumerated by an inverted microscope. Geo-statistics interpolation method in GIS (GS+ software) was used to reveal spatial changes of zooplankton and to estimate it in non-sampled points. The cross validation method was used to evaluate and compare the geostatistical methods.

  Findings

  Spherical model fitness on the empirical semi-variogram of zooplankton density in the winter provided the results that indicated the radius of semi- variogram effect is 7280 m. The correlation coefficient of the fitted model was 0.995. The Kriging method with error of -53.42 was selected as a suitable model for spatial assessment of zooplankton density.

  Discussion and Conclusion

  Most of the zooplankton population is in the summer and the lowest was seen in the spring. The maximum number of zooplanktons at the beginning of the Bukan dam which regularly reduced towards end of the dam.

  Keywords: Spatial Changes, Zooplankton, geo-statistics, Bukan dam
 • Fariba Soleimani, MohammadHadi Givianrad *, AmirHossein Haghighaty Pages 41-56
  Background and Objective

  The development of urbanization and industries has led to an increase in sewage and wastewater production. The defective and non-standard disposal of these wastewaters has resulted in influx of large amounts of heavy metals into the environment which their removal, as bio-irresolvable contaminants, from water and wastewater are considerably important for protecting environment and public health.

  Method

  In this study, gamma Nano-alumina was synthesized and its structural analysis was characterized, which was applied as a high performance adsorbent for heavy metals Nickel and Cobalt. Moreover, by using DX7 software for experiment design, the effects of different conditions such as heavy metals initial concentration, Nano-adsorbent amount and pH were modified. 

  Findings

  The results of XRD, FTIR, SEM and EDX analysis, confirmed the existence of gamma      Nano-alumina structure, and Nickel and Cobalt contents were determined by UV-Vis spectrophotometry method. Nano gamma alumina, as a powerful adsorbent, could be adsorbed the high levels of Nickel and Cobalt in alkaline pH-rich environments, then in experimental samples, 98.66% of Nickel and 95.1% of Cobalt and in real samples, 100% was eliminated. 

  Discussion and Conclusion

  It was found that synthesized gamma Nano-alumina could be considered as a cost-effective and high-performance Nano-absorbent for heavy metals elimination. Consequently, it was verified by Freundlich and Langmuir adsorption isotherms, which the adsorption process of these elements with the Nano-alumina absorbent followed by Freundlich and Langmuir adsorption equation.

  Keywords: Removal, Nickel, Cobalt, industry wastewater, nano-Gamma Alumina
 • Faezeh Borhani, Alireza Noorpoor * Pages 57-71
  Background and Objectives

  Isogam (Waterproofing) Bituminous production units as one of the major sources of air pollutants, make concerns for environmental organizations, research centers and industries in order to mitigate their destructive impacts on the atmosphere. Due to importance of application of these materials in building sectors, many producing units have been developed in Iran. It confronts many Iranian cities with an environmental crisis. Therefore, accurate analysis of pollutant emissions is an essential step while presenting strategies to minimize its harmful effect. Isogam Bituminous production process includes non-hydrocarbon emissions and hydrocarbon gases.The purpose of this research is to measure exhaust gas emissions of the production units of Isogam Bituminous Delijan such as CO, HC, CO2 , SO2 and NOX (NO+NO2), contrasting with the conventional standards.

  Material and Method

  In this research, various values of volumetric gas concentrations (ppm) are measured by analyzer machine named Testo350. Then to analyze the quality of the exhaust gas the health, safety and environmental standards would be applied to the specimen.

  Findings

  According to the presented results, CO is the highest part of pollutants which is 678 ppm in winter and the highest average concentration of hydrocarbons in the summer is 250.

  Discussion and Conclusion

  This study shows that as the values ​​of some parameters is greater than the standard values of exhaust chimney, it is necessary to review the control systems to optimize the emission of pollutants.

  Keywords: Isogam Bituminous, exhaust gases, Air pollution, Environment
 • Sedigheh Aghabacki Aloghareh, Sedigheh Battaleblooie *, Hakemeh Amanipoor, Kamran Gerayesh Pages 73-87
  Background and Objective

  Due to high mobility and toxicity of mercury in environment and also high accumulation of mercury in food chain, it is important to understand and predict human exposure and ecological risk assessment of mercury. The purpose of this study was to investigate the total concentration of mercury and its bio-availability in sediment of Petrochemical and Ja'fari creeks.

  Method

  In the present study, 27 sediment samples were collected from the sampling sites. Digestion was employed in sample digestion followed by analysis using MOOPAM. Samples were analyzed and determined for mercury concentrations by Mercury Analyzer model VM-3000 MERCURY VAPOR MONITOR. Sediments were further investigated for mercury fractions using a three step sequential extraction procedure of BCR.

  Results

  The concentrations of THg in sediment samples with a minimum of 2.19 and maximum of 45.71 and average of 23.9 milligram per liter show that area is contaminated with mercury according to the National Oceanographic and Atmospheric Administration standard.

  Discussion and Conclusion

  The sequential extraction procedure showed that most Hg in the sediments was largely bound in exchangeable phases. Therefore it can't be exchanged between water and sediment under the physicochemical conditions with alkaline pH. The mercury which bound to exchangeable phase can easily desorb and adsorb by sediments. High content of mercury was in station close to chloral alkaline factory and with distance, Hg concentration was decreased.

  Keywords: Bioavailability, Mercury, petrochemical creek, Ja'fari creek
 • Masoud Rezaeei *, Mohammad Sarafzadeh Pages 89-108
  Introduction

  Greywater (GW) is defined as wastewater from kitchen, bath and laundry excluding streams from toilets. GW can be classified as either low-load GW (excluding kitchen and laundry) or high-load GW (including kitchen and/or laundry). In recent years many studies have been carried out on GW treatment.

  Method

  This review provides information on the GW characteristics, existing guidelines for wastewater reuse and the present state of art in GW treatment as well as their advantages and limitations.

  Result

  This article revealed that GW quality is highly variable and dependent on the source of production. Physical processes have been shown to achieve only a limited treatment of the GW, therefore the use of these methods alone is recommended in the low strength GW. The chemical treatments were reported to provide good removal of the suspended solids, pathogens and surfactants in the low strength grey water but could not efficiently remove the BOD. Biological processes achieved good general treatment of GW, but the nutrient imbalance of GW limits the performance of these systems.

  Conclusion

  However, the combination of aerobic biological process with physical pretreatment and disinfection is recommended in the high strength GW as the most economical solution.

  Keywords: grey water, Microbiological Characteristics, Physicochemical Characteristics, Standard, water reuse
 • Vahid Rahdari *, Alireza Soffianian, Saeid Pormanafi, Hamid Ghayomi Mohammadi, Saeideh Maleki Pages 109-123
  Background and objective

  Rangelands are important ecosystems with diverse functions in the land that are at risk of destruction. The purpose of this research is to evaluate and determine the areas with potential to carry out rangeland activities under the Plasjan watershed.

  Material and methods

  By reviewing the sources and by Delphi method, the criteria, sub-criteria and limitations of the study were determined. The weights of the criteria were calculated by hierarchical analysis (AHP) method and the layer maps were standardized using fuzzy proportional functions. The rangeland rangeability of the area was determined using multi-criteria assessment (MCE) and with weighted linear combination (WLC) models and weighted sorted averaging (OWA) with medium risk and compensatory capability.

  Findings

  Rangeland capability maps were produced in 6 classes from without range capability to with very high range capability classes. Results have shown in the WLC model, 69249 and in OWA model, 54589 hectares were related to very high capability class. Sparse rangeland in WLC and OWA models, repeatedly with 22981 and 19187 hectares had highest portion in range land capability maps.

  Discussion and conclusions

  Results of this study have shown in WLC model due to high rate of trade-off in comparison of designed OWA model, wider area considers in high and very high range capability class that is related to major area functions that are water reservation and Animal husbandry. This study has shown importance of vegetation characters, land shape and soil character for determining rangeland capability of an area.

  Keywords: Rangeland capability, Multi Criteria Evaluation, Risk, trade-off, fuzzy, Plasjan sub-basin
 • Vahid Alijani *, Manouchehr Namiranian, Jahangir Feghhi, Omid Bozorg Haddad, Vahid Etemad Pages 125-134
  Background and Objective

  Height Measurement of all trees in a forest or forest stand is almost impractical. For this reason, today different researchers prefer to estimate the tree height by the relationship between the DBH and height of trees.

  Method

  In this study, to fitting different statistical models in different stages of forest development, after field inspection, three one hectare sample plots located in different development stages in Beech forest of Kheirud forest, Natural Resources Faculty in Tehran University were selected. Then the DBH of 251 trees have been measured randomly and 80 percent of trees were used for modeling and 20 percent were used to validate 22 regression models. In order to determine the best model for each of development stages, R2, E, MBE and NMPE criteria were used.

  Findings

  The results of this study indicated the suitability of Rational Function and Weibull models in initial stage, Modified Exponential in optimal stage and Gompertz and Richard models in Decay stages.

  Discussion and Conclusion

  Based on the results of this study it can be concluded that different regression models doesn’t have the same ability in fitting the data of DBH and height of different forest stands and the same model can’t be used to fit the data of DBH and height of different forest stands.

  Keywords: Kheirud Forest, Regression Models, Development Stages, DBH-Height Curve
 • Majid Mohammady *, Hamzeh Noor Pages 135-146
  Introduction

  Landslides are one of the most natural hazards in hilly regions with great human and economic losses in the worldwide. Iran is always exposed to landslide susceptibility because of climatic and physiographic conditions. The purpose of this research is landslide susceptibility mapping using AHP-Density area model in GIS environment in the part of Haraz Watershed.

  Methods

  Landslide inventory map was created using field surveys, and then conditioning factors were prepared. Using AHP model and Expert Choice software, weight of each factor was calculated. Weight of classes for each factor was calculated using the density area model in the GIS environment. Finally, weight of classes and weight of factors was multiplied. Weighted map was integrated in GIS environment and the final zoning map created.

  Results

  Results indicated that lithology, distance from road, slope angle, distance from drainage network, land use, elevation, and slope aspect are the main landslide controlling factors in the area. Results showed that slope of 15-50 percent, north and west facing, altitude of 1,500–2,100 m, residential and mixing orchard and agriculture area types of land use, distance of 500 meter from road and 400 meter from drainage network, Shemshak formation and fluvial terraces are very susceptible to landslide.

  Discussion and conclusion

  In general, study area is very susceptible to landslide occurrence and landslide susceptibility mapping is very essential in this region. The resultant map would be useful for general land use planning.

  Keywords: Landslide, Landslide susceptibility zoning, Synthetic method, Density area, AHP
 • Sedigheh Maleki *, Reza Poozeshi, Alireza Karimi Pages 147-163
  Background and Objective

  The presence of spatial changes in soil properties is normal, and it is inevitable to recognize these changes, especially in green spaces, for careful planning and management. On the other hand, with the increasing need of communities for transportation, communications and the use of vehicles, it has become increasingly common for cars to be the main source of heavy metal pollutants in cities. The aim of this study was to evaluate the physical and chemical limitations of green space soil and also to determine the concentration of lead and cadmium as indicators of traffic pollution of Imam Reza (AS) passenger terminal in the southwestern part of Mashhad.
  Analysis

  method

  Sampling was performed at 129 points at a depth of 20-0 cm. On the other hand, to determine the deep characteristics of the soil, three soil samples were described and sampled. Element mapping maps were prepared using statistical methods in ArcGIS software.

  Results and Discussion

  The results of this study showed that the most important limitation of these soils is their shallow depth, which mainly lacks sufficient depth for the growth and development of trees with deep root systems. On the other hand, the concentration of nutrients in the soil was lower than sufficient. The prepared zoning maps also indicate that these changes are spotty and that the area needs local management. The concentration of cadmium contaminants is also high in the threshold area, but for lead, soil contamination is not currently serious.

  Keywords: Evaluating of limitation, soil pollutant, Soil Properties, Terminal bus of Emam Reza
 • Somayeh Daneshvari, Parvaneh Salatin *, Mohammad Khalilzadeh Pages 165-179
  Background and purpose

  As the world's population grows and energy resources are limited, all countries face energy problems. The crises that threaten countries and communities are the lack of non-renewable sources of energy (fossil fuels), as well as the increase of environmental pollution caused by excessive consumption of fossil fuels which shows the necessities and importance of using renewable energy resources. The close link between the economic and environmental issues has raised new approaches to the field of international environmental law, one of the most prominent of which is the green economy, and since one of the main goals of the green economy is reducing greenhouse gas emissions, the use of renewable energy sources is a quick way to achieve a green economy. In this regard, the main objective of this study is to review the comparative effect of renewable energy on green economy in two groups of selected countries that produce and consume renewable energy with high and middle income.

  Methodology

  This study is an applied research and inferential research method. The method and tool for collecting information and statistical resources are written documents, electronic information and taking notes.

  Findings

  The results of model estimation in the selected countries with Fixed Effects Method during the period of 2005-2016 showed that the use of renewable energy has a negative and significant effect on carbon dioxide emissions as an indicator of the green economy in the selected countries. Also, the effect of renewable energy on the green economy in the group of selected middle income countries is higher than that of high-income countries. Other results showed that economic growth and openness had a positive and significant impact, human capital, ICT and rule of law had a negative and significant impact on carbon dioxide emissions as an indicator of green economy in the group of selected countries.

  Discussion and Conclusion

  Renewable energies are clean, abundant and reliable and if properly developed, can play a significant role in achieving sustainable development goals as sustainable sources of energy. The main reason for the emphasis on the use of renewable energies, in addition to helping to solve environmental problems and preventing the loss of fossil fuels, is the conservation of natural resources for future generations, which undoubtedly renewable energy, given their simplicity of technology, plays a significant role in the green economy and sustainable economic development.

  Keywords: renewable energies, green economy, greenhouse gases, Panel data
 • MohammadHossein Jahangir *, Mohammad Fakur Pages 181-196
  Background and Purpose

  In the past several decades, the ecotourism industry has a special place in the community nature and the environment, sustainable development and local revenues with significant growth. In this article, because of natural landscapes and pristine, and also because of the elevated area of clean air and a beautiful view of the city of Mashhad in the evening, the Khorshid forest park has a high potential for tourists attracting. Due to the large area and the local environment, this area has the visitors and tourists such as climbers during much of the year.
  Used

  methods

  The aim of this paper is to examine the current situation of tourism and ecotourism area from different directions (strengths, weaknesses, opportunities and threats) which has created a mechanism to improve the situation. Studies in this paper based on the SWOT matrix analysis and analytic hierarchy process AHP have been done.

  Findings

  According to the scores obtained from the final sum of internal factors, weights of strengths (with a final weight of 3.96) were found to be greater than the weaknesses, which indicates that the strengths of the park were greater than its weaknesses, as well as the existing opportunities, the threats are more that using the opportunities and strengths available to improve the current situation, park tried to provide the satisfaction of tourists more than ever.

  Discussion and Conclusion

  According to calculations made and matrix analysis of SWOT, the Khorshid forest park showed the strengths and weaknesses, opportunities and threats in the development of ecotourism are more. As a result, the park has a high potential to develop an ecotourism industry that requires planning and management to attract tourists and the nature of the ecological range of the region.

  Keywords: Ecotourism, Khorshid forest park, Mashhad city, SWOT Matrix, Analytical Hierarchy
 • Hamid Jalalian *, Loqhman Javed, Farhad Javan, Zari Ghasemiyan Pages 197-207
  Background and Objective

  Environmental protection and natural ecosystems are among the principles of sustainable development in the countryside. Development is compatible with the preservation of environmental, biological and related resources. In this regard, the present study aimed at evaluating environmental indicators based on the dimensions of sustainable development in rural settlements of Golchidar village in Marivan County.

  Method

  The statistical population of this study was 16 villages of Golchider rural municipality (803) households, which were selected by available sampling method. The questionnaire was distributed using a sample size based on the number of households in each village. The research methodology is conducted in a descriptive and analytical manner, so that at the descriptive stage, the present situation is identified and in the process of work, using statistical analysis, we deduce and explain the results.

  Results

  The results of environmental status indices using the Rij model in the studied villages indicate that among the 16 indicators surveyed, 8 indicators, 50% of the villages were in a complete state of instability and undesirable, in which the index of sewage facilities with a degree of sustainability 010 /. In the worst case, there are environmental indicators. One-sample t-test showed that there is a significant relationship between environmental indicators and the instability of rural settlements studied.

  Conclusion

  Regarding the fact that rural areas of the study area are not in desirable condition. it is necessary to review the status of indicators of sustainable development in the village of Golchidar and to have proper and effective management factors for preserving the village and its ecosystem.

  Keywords: Sustainability, Environmental Indicators, Rural Settlements, Marivan County
 • Shahram Baikpour *, Noushin Khavarian Moghadam Pages 209-218
  Introduction

  The study area (Tefli village) is located in Kurdistan, Iran. According to Iran’s tectonics classification it is part of the “Zagros Fold Belt”. The aim of this study is to prepare a relative risk zoning map of hill slide instability and landslide in “Tefli” village.

  Methods

  Initially, nine factors were identified as effective parameters on landslides in the study area, therefore the Phasing method was used in order to prioritize these factors and to make the landslides risk zone of the area.

  Results

  The study showing that 6314, 1048, 1152, 960 & 524 percent of the area classified to “very low, low, moderate, high, very high” risk zone respectively and “Road” and “Fault” defined as the most effective factors for landslides events.

  Conclusions

  According to the geographical position of the area, formations type and topographic situation, the study area is located in an unstable and high potential of landslide hazard zone. Consequently, slope sustainability methods in unstable hill slides can be used in order to increase the safety of the area.

  Keywords: Landslide, Zoning, Tefli, Marvian
 • Vahid Salamati Hormozi *, Mojtaba Hamzehnejad, Kamal Omidvar, Mahdi Hosein Pour Pages 219-234
  Background and Purpose

  The phenomenon of dust is one of the unfavorable climatic changes and environmental consequences that have come out of our natural course in the last few years and we are witnessing the multiplicity of its occurrence in the Middle East region. The purpose of this study is synoptic investigation and remote sensing of Hormozgan dust phenomenon.

  Materials and Methods

  With the combined method of synoptic - remote sensing investigations, the conditions affecting the dust storm in Hormozgan province in November 2016 have been studied.

  Results

  After investigating the horizontal visibility and wind direction and speed at ground level stations, the atmospheric surface re-analysis data were obtained from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and they were used to investigate synoptic conditions and draw surface and upper levels weather maps in the Grads software. The dust was then detected using Modis satellite images (Aqua).

  Discussion and Conclusions

  Under conditions where the Siberian high pressure is inclined to the west, the penetration and expansion of its tabs to the south of Iran causes a thermal contrast of about 35 degrees Celsius and increases the pressure gradient between the northeastern and southern regions of Iran. The winds caused by the Siberian high pressure due to passing over the dust sources (east and center of Iran and the deserts around Hormozgan province) cause the dust to rise from the mentioned areas and enter Hormozgan province. Remote sensing images confirm the direction of dust movement according to the airflow in the region and show that even this phenomenon has extended to the Oman Sea and the Persian Gulf.

  Keywords: dust, Synoptic-Remote Sensing Analysis, MODIS, Hormozgan province
 • Framarz Khoshakhlagh, MohammadHasan Mahoutchi * Pages 235-249
  Introduction

  Thunderstorms are one of the most destructive weather phenomena, and knowing the mechanism, development, and development of such storms can be of particular help in counteracting and mitigating the damage.

  Methodology

  In the present study, thunderstorms with rainfall of more than 10 mm of Mashhad synoptic station in a 61-year statistical period (2010-1901) have been investigated. Thus, first the codes related to the occurrence of the thunderstorm phenomenon and then the precipitation of more than 10 mm related to the mentioned phenomenon were extracted and then the daily data of the average sea level pressure from the series of retrieved data series. NCEP / NCAR were harvested within 12 days. Finally, with the method of basic component analysis (PCA) and cluster analysis, sea level rotation patterns that played a role in the formation of thunderstorms were classified.

  Results and Discussion

  The study showed that thunderstorms of the Mashhad region, has been created by two general patterns. The first pattern, in the SLP, formed the cell of the monsoon system over the country advocated hot and humid air needed for thunderstorm by motion of cyclonic and at the upper levels (850 and 500 hpa) the trough of westerly winds is located over the studied area that led to the thunderstorms occurrence. In The second pattern, the Sudan system expanded from southwest toward northeast and then passed over the Persian Gulf and the Sea of Oman, that led the humid advection into the study area and at the upper levels (850 and 500 hpa) trough of westerly winds is located over the studied area that provided dynamic rise and consequently led to thunderstorms. In both precipitation pattern, main source of moisture was the South Seas and the major factor of uplifting was the western trough.

  Keywords: Synoptic analysis, thunderstorms, principle component analysis, Mashhad
 • Hossein Medi *, Atefeh Khani Alamouti Pages 249-262
  Background and Objective

  By reviewing human activities during last decades, it seems that inappropriate human activities and changes in the environment caused immense ecological problems and sometimes it is irreparable. Ecosystems in the nature are so various and destruction of one gradually destroys the entire ecosystem and thus will disturb the ecology of the area. The result of this article is: Understanding Mechanisms and Construction Method in Mountainous Regions and Ecosystems, The training of environmental and animal sensitivities, attractiveness and attraction (rivers, lands, soils, etc.) and the energy available in the region to people, gardeners, agricultural technicians, etc., using new and appropriate methods instead of past Old and obsolete methods & The need to remind and show the damage that has been inflicted by people outside the area to the targeted area. Since there have been a few numbers of ecological studies in Qazvin, and even in Iran, and because of diverse animal and plant species and natural, lack of biological resources and abundant internal energy region of Alamout, recognition the species and finally to educate the results of the investigation to people are required.

  Method

  Our research method is survey and the analysis of research hypotheses test is done by using the deductive method and SPSS software.

  Findings

  Due to these requirements, the study is based on interviews with experts from the Department of Environment, Agriculture, Agricultural Research Center of Qazvin _ and several professors of Imam Khomeini International University and a group of experts and CEOs of cooperatives and even people in order to analyze the importance of Ecological education.

  Discussion and Conclusion

  In the following sections, with review these statistics and the results achievement Descriptive and analytical analysis (Independent T-test and Levin, Cronbach's alpha, Kolmogorov-Smirnov test and Friedman test), in SPSS software it can be concluded that education is one of the key factors in the promotion of ecological knowledge In the rural community.

  Keywords: ecology, Education, mountain ecosystems, rural community, the region of Alamout
 • Seyed Abolfazl Hashemin *, Ahmad Kazemi, Mohamadreza Bemanian Pages 263-276
  Context and purpose

  connection with the nature is the most essential natural need of human. Researches show that nature and green space contribute to mental stress reduction and mental health improvement. Today, landscape architecture designs natural elements such that they would have positive effects on human mental condition and stress reduction. Actually, by developing ability to confronting stress, gardens improve mental views (garden) on human mental health and stress reduction and meeting the natural need of human to experience diverse natural environments of obtain peace.

  Research methodology

  This research used information collection instruments (librarian studies, related documents) and component, principles and patterns related to the subject have been examined and analyzed. 

  Findings

  research result show that using Persian garden model by healing function in medical centers is useful and contributing to mental health and stress reduction. Thus, the following are characteristics of a healing garden for mental health: Lack of material opaqueness in relation between human and space, possibility of selection and making equilibrium between isolation and interaction positive distractions possibility of physical action and encouraging it water and inducing peace feeling.

  Conclusion and discussion

  there are many researches on healing garden and Therapeutic landscape and its effects on human in internal literature while this study provides and examines characteristics specific for stress reduction and mental health in these gardens.

  Keywords: Healing garden, Human, Nature relation, Mental health, Stress Reduction, Persian garden