فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 18، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عاطفه پاییز*، علی محمودلو، حورا سودی صفحات 1-12

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب های زیست شناسی دوره دوم متوسطه در دو کشور ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی به انجام رسیده است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، بر مبنای روش تحلیل محتوا می باشد که در ارتباط با مبحث تنفس سلولی کتاب زیست شناسی کشورهای ایران و ترکیه انجام گرفته است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فصل پنجم کتاب زیست شناسی ایران و متن فصل چهارم کتاب زیست شناسی ترکیه در مبحث تنفس سلولی به صورت غیرفعال ارایه شده است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تصاویر فصل پنجم کتاب زیست شناسی ایران و تصاویر فصل چهارم کتاب زیست شناسی ترکیه به صورت غیرفعال ارایه شده است. در مورد سوالات پایان فصل چهارم کتاب زیست شناسی ترکیه نیز این سوالات به صورت فعال می باشند. نتایج تحقیق درزمینه فعالیت های فصل پنجم کتاب زیست شناسی ایران و فصل چهارم کتاب زیست شناسی ترکیه نشان داد که این فعالیت ها به صورت غیرفعال ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، ویلیام رومی، مبحث تنفس سلولی، کتاب زیست شناسی
 • شیرین پورقاز، عبدالجلال توماج*، زهرا رزاقیان گرمرودی صفحات 13-30
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و آزمایش با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان کنکوری پایه دوازدهم شهرستان آق قلا بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بود بدین صورت که از بین دانش آموزان شهرستان آق قلا دانش آموزان دوره دوم به تعداد 40 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و به صورت همگن از نظر معدل و نمره ریاضی در دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب ریاضی دوبعدی تجدیدنظر شده بای (2011) و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) و کتاب و اپلیکیشن کتاب زرد کانون بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ 75/0 و 77/0 بدست آمد و روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و روان شناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات جزیی مورد تایید نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد (00/0>p). نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، واقعیت افزوده، اضطراب ریاضی، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان
 • الهه ناموری*، بهروز جلیلیان، صفیه رضایی صفحات 31-37
  یافتن روش هایی نوین برای انتقال تجربیات گذشتگان و معرفی عظمت آیات قرآن به نسل جدید نیازمند کسب مهارت های لازم و تغییر دیدگاه نسبت به شیوه تدریس علوم پایه توسط اساتید و معلمین دارد. آنچه که باعث ایجاد فاصله در دو نسل مختلف شده است عدم پذیرش نصیحت و یا معارف دینی به سبک مرسوم است. مهارت یک استاد در استفاده از علاقمندی دانش آموز و یا دانشجو به علوم پایه و درج مصادیق تربیتی و معرفت دینی در ضمن تدریس این علوم می تواند رسالت یک معلم را از آموزش به پرورش ارتقا دهد. این مقاله که مبتنی بر تجربیات حاصل از تدریس در پایه های مختلف می باشد، سعی دارد تا بخشی از ضرب المثل ها، شعرها، جملات عامیانه و آیات قرآن قابل بیان حین تدریس فیزیک که باعث جذابیت و ماندگاری بیشتر درس در ذهن فراگیر شده و باعث تفکر در آموزه های دینی و تغییر در رفتار اجتماعی می شود را بیان کند. این نوع تدریس علاوه بر افزودن نشاط و معرفت دینی لازم به محیط کلاس، ذهن شنونده را برای درک مفهوم علمی جملات کنجکاو خواهد کرد و به او می آموزد که پس از شنیدن هر جمله و یا عبارتی در آن بیاندیشد.
  کلیدواژگان: معرفت دینی و قرآنی، مصادیق تربیتی، علوم پایه، روش تدریس
 • محمد عظیمی* صفحات 38-50

  آموزش بهداشت و سلامت و توسعه فرهنگ بهداشتی دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد و یک برنامه منسجم و کامل در این حوزه ضرورت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر اساس میزان توجه به مولفه های نظام سلامت انجام شد .در این تحقیق از روش تحلیل محتوا " می باشد که پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. محتوای طرح از نظر پاسخگو(متن کتب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی) و دوازده مولفه اصلی و 58 مولفه فرعی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوای نشان داد که بررسی کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی مولفه ی بیشترین فراوانی مربوط به شاخص سلامت تغذیه با 56 فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به شاخص های سلامت تغذیه، پیشگیری از رفتار های پر خطر و معلولیت، با 1 فراوانی به طور مشترک می باشد. یافته های حاصل از فراوانی مولفه ها نشان داده است که هر یک از شاخص های مولفه های مذکور به صورت متوازن موردتوجه قرار نگرفته و کتاب های درسی به یک نسبت مولفه های آموزش سلامت را پوشش نداده اند. لذا پیشنهاد می شود که مولفان کتاب های درسی، در ویرایش های بعدی به این امر توجه لازم را داشته باشند.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کتاب علوم تجربی پایه سوم دبستان، مفروضه های نظام سلامت
 • فرزاد شعبانی*، فاطمه بوربور صفحات 51-58
  در دوره متوسطه دوم بعضی از مباحث فیزیک، مفهومی هستند و کاربرد های فراوانی از آن ها در محیط مشاهده می شود. در تدریس این مفاهیم مشاهده می شود که دانش آموزان ضعف هایی دارند. از این رو معلمان در فرآیند آموزش با مشکلاتی مواجه می شوند. برای رفع این گونه ضعف های آموزشی، ابتدایی ترین گام شناسایی آن ها می باشد. مبحث حرکت دایره ای یکنواخت در پایه دوازدهم رشته ریاضی از جمله مباحث مهم در دینامیک است. از آن جایی که این نوع حرکت در مسیرغیر مستقیم انجام می شود. امکان بروز اشتباهاتی برای دانش آموزان وجود دارد. هدف از این پژوهش بر روی دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی مدرسه شهید فکوری منطقه 14 شهر تهران، شناسایی برخی از ضعف های آن ها در مبحث حرکت دایره ای یکنواخت و تحلیل نیرو و شتاب مرکز گرا است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه شناسایی ضعف ها می باشد. داده های بدست آمده به صورت کیفی تحلیل و بررسی شده است، که نتایج نشان می دهد دانش آموزان در تشخیص نوع حرکت از منظر سینماتیک و شناسایی نیرو به عنوان عامل حرکت از دیدگاه دینامیکی دچار اشکالاتی هستند. تصویر سازی حرکت دایره ای برای دانش آموزان در فرآیند آموزش، بدون بهره مندی از ابزار های آموزشی، احتمال کج فهمی در تشخیص نیروی مرکز گرا و تحلیل شتاب مرکز گرا و سرعت در حرکت دایره ای یکنواخت را افزایش داده است.
  کلیدواژگان: حرکت دایره ای، نیرو و شتاب مرکز گرا، ضعف ها، دانش آموزان
 • رضا نوری، وحید امانی* صفحات 59-72
  هدف پژهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم براساس مقوله های ویلیام رومی می باشد. نوع پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری پژوهش، کتاب شیمی پایه دهم چاپ 1398 است که در مجموع 54 صفحه به طور تصادفی از فصل ها برای تحلیل متن، تصویرها و سوالات انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا فراوانی مقوله های فعال، غیرفعال و خنثی بر اساس الگوی ویلیام رومی محاسبه شده و سپس براساس روش آنتروپی شانون داده ها بهنجار شده و در ادامه باراطلاعاتی و ضریب اهمیت مقوله ها محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در تحلیل متن کتاب مقوله ی غیرفعال بیشترین ضریب اهمیت (142/0) و مقوله ی خنثی کم ترین ضریب اهمیت (070/0) را دارد. در تحلیل تصویرها مقوله های غیرفعال و فعال به طورتقریب درصد ضریب اهمیت یکسانی داشته و فقط مقوله ی غیر فعال دو درصد بیشتر از مقوله ی فعال بود. در تحلیل سوالات بر خلاف تصویرها و متن کتاب ضریب اهمیت مقوله ی فعال (280/0) بیشتر از مقوله ی غیرفعال (220/0) بود و این تحلیل نشان داد که در تهیه محتوا تعادل بین متن، تصویرها و سوالات رعایت نشده و متن کتاب غیرفعال است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، آنتروپی شانون، ویلیام رومی، شیمی دهم
|
 • Atefeh Paeiz *, Ali Mahmoudloo, Hura Soudi Pages 1-12

  The purpose of this study was to investigate the content of cellular respiration in second-grade biology textbooks in two countries of Iran and Turkey based on William Roman method. The purpose of this research is applied and in terms of research method is based on the content analysis method which has been done in relation to the cellular respiration of Biology of Iran and Turkey. The results of the study show that the Chapter 5 of the Iranian Biology Book and the text of the fourth chapter of the Turkish Book of Biology in the field of cellular respiration is presented inactive. The results also show that pictures of the fifth chapter of the Iranian Biology Book and the fourth chapter of the Turkish Biology Book are inactive. As for the questions at the end of Chapter Four of the Turkish Biology Book, these questions are also active. The results of the research on the activities of the fifth chapter of the Iranian Biological Book and the fourth chapter of the Turkish Biological Book that showed that these activities were presented inactive.

  Keywords: Content analysis, William Roman, cellular respiration, Biology Book
 • Shirin Pourghaz, Abdoljalal Toomaj *, Zahra Razzaqian Garmroodi Pages 13-30
  The purpose of the present study was to investigate the effect of augmented reality-based education on students' mathematical anxiety and academic achievement. The research method is quasi-experimental with two groups of control and experiment with pre-test and post-test design. The statistical population of the study consisted of 12 th grade students in Mashhad city of Aq Qala. The sampling method was clustered. In this study, 40 students were selected from the second grade students of Aq Qala city as research sample. They were divided into two groups: control and experimental. Research tools included the revised 2D Bai Mathematical Anxiety Questionnaires (2011) and the Shafli et al. (2002) Academic Attitude Questionnaire and the Yellow Book Book and App. The reliability of the questionnaires was calculated as 0.75 and 0.77 using Cronbach's alpha. The validity and reliability of the questionnaire were evaluated by experts in the field of education and psychologists in the field of education. And after minor reforms, it was finally approved. The findings showed That Augmented Reality Education has a significant effect on students' math anxiety and academic achievement(P <0.01). The results showed Augmented reality-based education reduces math anxiety and increases students' academic excitement.
  Keywords: Education, Augmented Reality, Mathematical Anxiety, Academic Passion, students
 • Dr. Elahe Namvari *, Behrouz Jalilian, Safiyeh Rezaee Pages 31-37
  Finding new methods for transferring past experiences and introducing the greatness of the Quranic verses to the new generation requires the acquisition of the necessary skills and a change in the viewpoint of the teaching methodology of the basic sciences by teachers and teachers. What caused the gap in the two generations is the lack of acceptance of religious advice or traditional religious practices. A professor's skill in using a student's or student's interest in basic science and incorporating educational and religious knowledge while teaching these sciences can enhance the mission of a teacher from education to education. This paper, which is based on the experiences of teaching in different bases, seeks to convey some of the proverbs, poems, folk sentences, and verses of the Quran expressed during the teaching of physics, which adds to the charm and lasting nature of the lesson in the universal mind. And makes thinking of religious doctrines and changes in social behavior. This kind of teaching, in addition to adding vitality and religious knowledge to the classroom environment, will instruct the listener's mind to understand the scientific concept of sentences.
  Keywords: Religious, Quranic Knowledge, Educational Approaches, Basic Sciences, Teaching methods
 • Dr. Mohammad Azimi * Pages 38-50

  Health education and the development of students' health culture are very important and a coherent and comprehensive curriculum in this area is essential. The purpose of this study was to determine the content of elementary third grade textbooks based on the amount of attention to the components of the health system. In this research, the content analysis method is used to process data in content analysis with a new and quantitative approach. The content of the project was evaluated in terms of responsive (Textbook of Third Grade Experimental Science) and twelve main components and 58 sub-components of Health Education and Health Promotion. The most frequent component of the Nutrition Health Index was 56 and the lowest was related to the indices. Nutritional status, prevention of high-risk behaviors and disabilities, are common with a frequency of 1. The results of frequency components showed that each of the components of the mentioned components was not balanced and Textbooks have not adequately covered the

  Keywords: Health Education, Health Promotion, Third Elementary School Experimental Science Book, Health System Assumptions
 • Farzad Shabani *, Fateme Boorboor Pages 51-58
  in high school, some topics in physics are conceptual, and there are many uses for them in the environment. in teaching, these concepts show that students have weaknesses. therefore teachers face difficulties in the process of education. to address such educational weaknesses, identifying them is the first step. the topic of uniform circular motion in the twelfth of mathematics is one of the most important topics in dynamics. since this type of movement is done indirectly, it is impossible for students to make mistakes. the purpose of this study was to identify 12th grade math students in shahid fakouri school district 14, tehran, to identify some of their weaknesses in uniform circular motion and centralist force and acceleration analysis. data gathering tool is a weakness identification questionnaire. the obtained data have been are qualitatively analyzed, and the results show that students have problems in recognize the type of movement from a cinematic point of view identifying the force as the driving force from a dynamic point of view. circular motion imaging for students in the teaching process,without the use of teaching tools,has increase the likelihood of misunderstanding in detecting force and analyzing centripetal acceleration and velocity in uniform circular motion.
  Keywords: circular motion, centralist force, acceleration, weaknesses, students
 • Reza Nouri, Dr. Vahid Amani * Pages 59-72
  The purpose of this research is analyzing the content of the tenth grade chemistry textbook based on William Romi’s categories. The research method is descriptive and content analysis using Shannon entropy method. The statistical population of the book is 1398. A total of 54 pages were randomly selected from chapters for analysis of text, images and questions. In this study, the frequency of active, inactive and neutral categories was calculated based on William Romi’s model and then normalized based on Shannon entropy method. The results show that in passive text analysis the passive category has the highest coefficient of significance (0.142) and the neutral category has the least coefficient of significance (0.070). In the image analysis, the inactive and active categories were almost as important as the percentage factor, and only the inactive category was two percent higher than the active category. In the analysis of questions as opposed to the images and text of the book, the importance factor of the active category (0.280) was higher than that of the inactive category (0.22), and this analysis showed that in the content preparation the balance between the text, images, and non-observed questions and the text of the book was inactive.
  Keywords: Content analysis, Shannon entropy, William Romi, tenth chemistry