فهرست مطالب

مجله پویش در آموزش علوم پایه
سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی گل پرور*، فاطمه خدادادی آزادبنی، منیره صالحی صفحات 1-10

  این پژوهش به منظور تحلیل سوالات فیزیک پایه دوازدهم در آزمون سراسری و امتحانات نهایی بر اساس حیطه های شناختی بلوم انجام شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل سوالات فیزیک پایه دوازدهم در امتحانات نهایی و کنکور در رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک در سال 1400 می شود. در این پژوهش، سوالات با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی بررسی داده ها به کمک چک لیست محقق ساخته مبتنی بر سطوح شناختی بلوم جمع آوری شده اند. سپس داده ها با استفاده از آزمون خی دومورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که درآزمون سراسری هدف اصلی سنجش سطوح بالای شناختی است، فراوانی 4درصدی در کنکو ریاضی و 9 درصدی در کنکور تجربی سطوح فهمیدن و دانش گواه این ادعا است. در کنکور سراسری، تمرکز بر مفاهیم و اصول اساسی فیزیک و توانایی دانش آموزان در استفاده از آنها در حل مسایل و تفسیر نتایج قرار دارد. در آزمون های نهایی رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک، نسبت به آزمون کنکور، توجه بیشتری به سطوح دانش و فهم و کمتر به سطوح تحلیل و ترکیب شده است. بین میزان استفاده از سوالات مربوط به سطوح دانش، فهم، کاربرد، تحلیل و ترکیب در آزمون های کنکور و نهایی همخوانی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: فیزیک پایه دوازدهم، کنکور سراسری، آزمون نهایی، حیطه های شناختی بلوم، تحلیل سوالات. به انگلیسی
 • محمدرضا خسروی پور، سیما حسنی صفحات 11-16

  در سال های اخیر شیوه های نوین آموزشی به سمت تلفیق موضوعات درسی که قبلا جداگانه تلقی می شدند تمایل دارد . یکی از رویکردهای نوین آموزشی در زمینه تلفیق موضوعات، رویکرد آموزشی استیم است.اصطلاح STEAM وابسته به زمینه های علوم ، فناوری،مهندسی، هنر و آموزش ریاضیات است. ویژگی تصادفی بودن پرتو زایی در ایزوتوپ های هسته ای پرتو زا، در کمیت نیمه عمر دیده می شود. در یک فعالیت از جنس پرتاب تاس ، تعداد هسته های پرتو زا را پس از نیمه عمرهای متوالی شبیه سازی و شمارش می کنیم. با رسم تعداد تاس های نماینده هسته های فعال بر حسب شماره آزمایش سعی می کنیم که به نمودتر واپاشی نزدیک شده و برای نیمه عمر تعریفی مناسب استخراج کنیم. در این طرح درس از برخی بخش های رویکرد STEAM مورد استفاده قرا گرفته اند.

  کلیدواژگان: ایزوتوپ پرتوزا، واپاشی هسته ای، نیمه عمر
 • فاطمه خدادادی آزادبنی* صفحات 17-24

  امروزه تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظرکردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود. مشکلاتی نظیر اضطراب، نگرانی، دلهره و ضعف درحل مسا یل فیزیکی و درک مفاهیم آن در ابتدا باعث کاهش نمرات درسی، درادامه باعث بی علاقگی و درنهایت موجب گرایش اندک آنها به فیزیک درپایه های بالاتر و مخصوصا مدارج دانشگاهی می گردد. حال آنکه فیزیک یکی ازعلوم پایه وبنیادی می باش و باید توجه قابل ملاحظه ای برای رفع مشکلات دراین مورد مبذول داشت. با توجه به اینکه درس فیزیک ظاهرا مبحثی جدید در پایه دهم است، جهت حل مسایل ومشکلات آموزشی می توان از روش های عمده آفرینشگری تفکر خلاق وابزارهای مدیریت کنترل و SWOT کیفیت مانند روش علمی علت ومعلول جدول روش های علمی دیگر استفاده کرد. در این تحقیق مهمترین عوامل متعددی که در افت تحصیلی درس فیزیک دانش آموزان پایه دهم دخیل هستند بررسی و با استفاده از داده های پرسشنامه ای به روش ماتریس تحلیل و بررسی شد.

  کلیدواژگان: افت تحصیلی، ماتریس SWOT، کیفیت آموزشی، علت ومعلول
 • نیلوفر خدایاری*، فاطمه اصغری، جاوید ضمیر انوری صفحات 25-33

  این پژوهش باهدف بررسی نحوه بکار گیری فراشناخت بر مهارت حل مسیله و پیشرفت تحصیلی فیزیک دانش آموزان دوره اول شهرستان خرم آباد، انجام شد. با نمونه گیری تصادفی در دسترس، سه گروه از دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان فرزانگان انتخاب شدند. گروه اول گروه کنترل، در گروه دوم روش تدریس با رویکرد فراشناخت و در گروه سوم تدریس با رویکرد فراشناخت به همراه آموزش راهبردهای فراشناختی به دانش آموزان طی سال تحصیلی صورت پذیرفت. قبل از شروع آموزش، پیش آزمون فراشناخت و پیش آزمون محقق ساخته فیزیک از هر سه گروه گرفته شد. پس از اتمام جلسات آموزش نیز، مجددا حالت فراشناختی و درک مفاهیم فیزیک دانش آموزان هر سه گروه با استفاده از مقیاس های ذکرشده موردسنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها با روش واریانس آمیخته نشان داد، بهبود مهارت های فراشناختی گروه سوم بیشتر از گروه دوم بوده و در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. تاثیر ارتقای مهارت فراشناختی با عملکرد تحصیلی سه گروه رابطه مستقیم داشت. توانایی حل مسیله دو گروه آزمایش به یک نسبت ارتقا یافت. در نتیجه میتوان گفت، توانایی حل مسیله مستقل از دریافت راهبردهای فراشناختی است.

  کلیدواژگان: فراشناخت، آموزش فراشناخت، یادگیری، حل مسئله
 • فاطمه محمدپور*، آتنا مختار زاده، صفیه رضایی صفحات 34-40
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر روش تدریس فعال بارش فکری بر روی دانش آموزان منفعل انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر 10 نفر از دانش آموزان منفعل کلاس دهم تجربی دبیرستان نمونه دولتی حجاب در استان بوشهر بوده اند. یکی از پیامدهای مهم اجرای روش بارش فکری در مدارس این است که دانش آموزان میآموزند در فرایند آموزش به گونه ای فعال درگیر شوند و با شیوهای واگرایانه، با موضوع های آموزشی در مدرسه و حتی رویداد های زندگی واقعی رو به رو شوند. به این ترتیب، سوق دادن آنان به شرکت در این جلسات با انتقال آموخته هایشان به محیط آموزشی و حتی زندگی واقعی، می تواند به رشد خلاقیت و داشتن تجربه های خلاق در آن ها در زمینه های مختلف امیدوار بود.
  کلیدواژگان: بارش فکری، دانش آموزان منفعل، آموزش فیزیک
 • سید مسعود عمرانی*، فاطمه خدادادی آزادبنی صفحات 41-51

  قرآن مجید با آن که بیشتر در صدد بیان مسایل هدایت جامعه به تکامل روحی و معنوی می باشد، با این همه نه تنها با مباحث علمی و یافته های قطعی و حقیقی تعارضی ندارد، بلکه حاوی گزاره هایی از علوم و نکات علمی می باشد که به وضوح قابل برداشت است و با تازه ترین قوانین و نظریات اثبات شده علمی هماهنگی دارد؛ برای نمونه، می توان به مواردی همچون زوجیت اشیاء، قانون ترمودینامیک، جهان موازی، تنیدگی کوانتمی و سیاه چاله های فضایی اشاره نمود. در طول تاریخ ، همواره منبعی مطین و زلال برای دانشمندان اسلامی بوده است شناسایی مباحث فیزیک و شیوه های برتر تدریس آن با الگوگیری از آیات قرآن، به بالندگی هرچه بهتر اساتید دانشگاه و معلمان آموزش و پرورش کمک می نماید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که برخی از مباحث فیزیک و روش تدریس آن قابل الگوگیری از قرآن می باشد و اندیشمندان اسلامی با تدبر در آیات نورانی قرآن می توانند به اکتشاف مسایل جدیدتری از علوم دست یابند. در این تحقیق، سعی شده است ابتدا مباحث فیزیک که همخوانی با قرآن دارد، ذکر گردد، سپس روش های برتر تدریس آن با الگوگیری از آیات قرآن استخراج گردد.

  کلیدواژگان: آیات قرآن، روش های تدریس، فیزیک، متافیزیک، همخوانی با قرآن
|
 • Mostafa Gol Parvar *, Fatemeh Khodadadi Azad Bani, Monireh Salehi Pages 1-10

  This research aimed to analyze the physics questions of the twelfth-grade national exam and final exams based on Bloom's cognitive domains. The population and sample of this research included physics questions from the final exams and university entrance exams in the fields of experimental sciences and physics mathematics in the year 1400. The questions were collected using a researcher-made checklist based on Bloom's cognitive levels and then analyzed using the quantitative content analysis method. The results indicated that the main focus of the national exam is to assess higher cognitive levels, with a frequency of 4% in mathematics and 9% in experimental sciences demonstrating understanding and knowledge levels. In the national exam, there is an emphasis on fundamental concepts and principles of physics, and students' ability to use them in problem-solving and result interpretation. In the final exams, there is more emphasis on knowledge and comprehension levels compared to the university entrance exam, with less focus on analysis and synthesis levels. There is no consistency in using questions related to knowledge, comprehension, application, analysis, and synthesis levels between the university entrance exam and final exams.

  Keywords: Twelfth-grade physics, national entrance exam, Final exams, Bloom's cognitive domains, question analysis
 • MohammadReza Khosravi Pour, Sima Hasani Pages 11-16

  In recent years, new educational methods tend to combine subjects that were previously considered separate. One of the new educational approaches in the field of combining subjects is the STEAM educational approach. The term STEAM is related to the fields of science, technology, engineering, art, and mathematics education. The characteristic of the randomness of radioactivity in radioactive nuclear isotopes is seen in the quantity of half-life. In a dice-throwing activity, we simulate and count the number of radioactive nuclei after successive half-lives. By plotting the number of dice representing the active nuclei according to the experiment number, we try to get closer to the decay representation and derive a suitable definition for the half-life. In this lesson plan, some parts of the STEAM approach have been used. If the decay graph (exponential graph with negative slope) is correctly extracted and any distance between events on the horizontal axis is chosen as a time unit, the concept of half-life can be taught to the audience. For this purpose, the students will be asked to extract the duration of the halving of the number of radioactive nuclei from the drawn graph.

  Keywords: Radioactive isotope, nuclear decay, half life
 • Fatemeh Khodadadi Azadboni * Pages 17-24

  Nowadays, education is considered a long-term investment in many societies. which is achieved at the cost of ignoring the short-term growth of society's facilities. Problems such as anxiety, worry, apprehension, and weakness in solving physical problems and understanding their concepts initially cause a decrease in academic grades, then cause apathy and finally cause them to have little interest in physics at higher levels, especially university degrees. Now that physics is one of the basic sciences and considerable attention should be paid to solve the problems in this case. Considering that the physics course is apparently a new subject in the tenth grade, to solve the educational problems and issues, one can use the main methods of creating creative thinking and quality control and SWOT management tools, such as the scientific method of cause and effect of the table of other scientific methods. In this research, the most important factors that are involved in the academic failure of the 10th grade physics students were investigated and analyzed using the matrix method using questionnaire data.

  Keywords: Academic failure, SWOT matrix, educational quality, cause, effect
 • Niloufar Khodayari *, Fatemeh Asghari, Javid Zamir Anvari Pages 25-33

  This research was conducted with the aim of investigating the use of metacognition on problem solving skills and academic progress of physics students in the first year of Khorram Abad city. With available random sampling, three groups of 8th grade students of Farzangan High School were selected. The first group of the control group, in the second group, the method of teaching with the metacognitive approach and in the third group, the teaching method with the metacognitive approach along with the teaching of metacognitive strategies to the students was done during the academic year. Before starting the training, the metacognition pre-test and the researcher-made physics pre-test were taken from all three groups. After the completion of the training sessions, the metacognitive state and understanding of the physics concepts of the students of all three groups were measured again using the mentioned scales. Data analysis with mixed variance method showed that the improvement of metacognitive skills of the third group was more than the second group and no significant difference was observed in the control group. The effect of improving metacognitive skills was directly related to the academic performance of the three groups.

  Keywords: Metacognition, metacognition training, learning, Problem Solving
 • Fatemeh Mohammad Pour *, Atena Mokhtar Zadeh, Safieh Rezaei Pages 34-40
  The present study was conducted to investigate the effect of the active brainstorming teaching method on passive students. The target statistical population was 10 passive students of the experimental 10th grade of Hijab State High School in Bushehr province. One of the highlights of the implementation of the intellectual rainfall method in the CIA is that the students are learned in the process of being involved in the task of the year, and in the wake of the pervasions, They have the backdrops and even on the basis. In this way, encouraging them to participate in these sessions by transferring their learning to the educational environment and even real life, can hope for the growth of creativity and having creative experiences in them in different fields. Considering that the brainstorming method is a cognitive-behavioral process and the final answer to the problem does not have much value, and the solution and method of solving the problem is valuable, as a result, students try to present their solutions and opinions effectively.
  Keywords: Brainstorming, passive students, Physics Education
 • Seyed Masoud Omrani *, Fatemeh Khodadadi Azadboni Pages 41-51

  Although the Holy Qur'an is mostly aimed at explaining the issues of guiding society towards spiritual and spiritual evolution, it does not conflict with scientific topics and definite and real findings, but it contains statements of science and scientific points that can be clearly understood. It is in harmony with the latest proven scientific laws and theories; For example, we can refer to things such as a couple of objects, the law of thermodynamics, the parallel universe, quantum tension, and space black holes. Throughout history, it has always been a reliable and clear source for Islamic scientists. Identifying the topics of physics and the best methods of teaching it by following the verses of the Qur'an helps the development of university professors and education teachers. The results of the research indicated that some of the topics of physics and its teaching method can be modeled on the Qur'an, and Islamic thinkers can discover newer issues of science by considering the illuminating verses of the Qur'an. In this research, it has been tried to first mention the topics of physics that are consistent with the Quran, and then to extract the best teaching methods based on the verses of the Quran.

  Keywords: Quran verses, Teaching Methods, Physics, metaphysics, harmony with Quran