فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم پایه - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 17، زمستان 1398)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 17، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اعظم غلامی*، حوا جلالی صفحات 1-21

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان دلگان سال تحصیلی 1398-1397 است. جامعه آماری تحقیق همه دانش آموزان دختر پایه یازدهم رشته علوم تجربی این شهرستان و شامل 108 نفر بود که از میان آن ها دو کلاس درس به تعداد مجموعا 61 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. تحقیق به صورت شبه آزمایشی دارای پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش انجام شد. گروه گواه به روش سنتی و گروه آزمایش با روش مجازی تحت آموزش قرار گرفتند. میزان یادگیری با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی زیست شناسی محقق ساخته بررسی و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در متغیرهای سطح دانش، درک مفهومی و قدرت تجزیه و تحلیل مفاهیم مبحث تولید مثل درس زیست شناسی ، میانگین نمره های پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش افزایش معنی داری یافته است، اما در گروه کنترل تغییر محسوسی مشاهده نمی شود. به طور کلی می توان از این تحقیق نتیجه گرفت که مداخله آزمایشی موجب افزایش یادگیری مبحث تولید مثل درس زیست شناسی در گروه آزمایش شده است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، یادگیری، زیست شناسی، آموزش سنتی
 • نفیسه آزادی، علی شیروانی شیری* صفحات 22-34

  هدف این پژوهش مقایسه تطبیقی محتوای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا(ایالت کالیفرنیا)، ژاپن و ایران است. پژوهش پیرامون تحلیل کتاب های درسی بسیار ارزشمند است؛ زیرا، محتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در هر سطحی که باشد سرچشمه می گیرد. این پژوهش در پارادایم کمی و به روش تحلیل محتوای کمی ویلیام رومی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کتاب های ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور آمریکا (ایالت کالیفرنیا)، ژاپن و ایران در سال 98-1397 است. یافته ها نشان می دهد که شاخص درگیری یادگیرنده در تصاویر و نمودارهای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور آمریکا (ایالت کالیفرنیا)، ژاپن و ایران به ترتیب 8/0 و 71/1 و 13 است. کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی آمریکا، موفقیت بیشتری در درگیرکردن مطلوب دانش آموزان در موضوعات درس ریاضی داشته (18</0≤ 4/0) و کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ژاپن دانش آموز را به تفکر بیشتری وادارمی کند (71/1<1) و کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، بیش از توان ذهنی فراگیران در این سن است که باعث سردرگمی فراگیران و درنتیجه منجر به عملکرد معکوس در فرایند یادگیری می شود. گنجاندن مطالب حاشیه ای و دور از مباحث درسی، در این کتاب، مانع از تفکر مطلوب فراگیران خواهدشد (13<1).

  کلیدواژگان: تحلیل محتوای کمی، ویلیام رومی، کتاب ریاضی
 • منصوره موسی پور*، بهاره پور تقی کوهبنه، آمنه تقی پور صفحات 35-46

  حل مسیله از ارکان مهم آموزش ریاضیات است و به عنوان یکی از مهم ترین اهداف آموزش ریاضی در مدرسه، مورد توجه دست اندر کاران امر آموزش قرار دارد. برخی از فراگیران به دلیل آشنا نبودن با مهارت های حل مسیله، دچار نا امیدی در کار با مسایل ریاضی می شوند ولی آموزش راهبردهای حل مسیله به دانش آموزان می تواند مهارت حل مسیله را در آنان، بهبود ببخشد و در آنان انگیزه بیشتری برای یادگیری ریاضی به وجود آورد. بنابراین راهبردهایی که توانایی حل مسیله دانش آموزان در ریاضی را ارتقا می دهند، باید مورد توجه آموزشگران قرار بگیرند. در این مقاله به شرح وتوضیح پنج راهبرد: بازی های فکری، نقشه مفهومی، فراشناخت و راهبرد K-W-D-L که از راهبردهای موثر در ارتقای توانایی حل مسیله هستند، می پردازیم و مزایای هرکدام از راهبردها را بیان می نماییم.

  کلیدواژگان: راهبردها، توانایی حل مسئله، فراشناخت، نقشه مفهومی، رسم شکل، بازی فکری، راهبرد K-W-D-L
 • فاطمه محمدپور*، محمود مرادی صفحات 47-54

  نانو ساختار های اکسید روی یکی از مواد پرکاربرد در ساخت و سنتز سلول های خورشیدی می باشند. ویژگی این نانو ساختارها به شدت وابسته به شرایط ساخت و سنتز می باشد. در این مقاله دو ساختار میکرو کره و نانوصفحه-میکروکره اکسید روی با تغییر pH محلول رشد در روش شیمیایی مرطوب تولید شده و مشاهده شد که حضور نانوصفحات در ساختار دوم، میزان جذب رنگ را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد که منجر به جذب نور بیشتر و در نتیجه آن، افزایش بازده سلول های خورشیدی رنگدانه ای می شود.

  کلیدواژگان: نانوساختار، اکسید روی، سلول های خورشیدی رنگدانه ای
 • شیدا اچرش* صفحات 55-66

  هدف این مقاله ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی فصل کسر از نظر توجه به سطوح شناختی بلوم، اهمیت به خلاقیت از طریق انطباق با عوامل خلاقیت گیلفورد، مهارت‏های ذهنی گانیه و تعیین شاخص فعال بودن محتوا با توجه به تکنیک ویلیام رومی است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شد و جامعه آماری کتاب ریاضی ششم ابتدایی است. برای تحلیل، فصل کسر به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار این پژوهش، فرم‏های تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوهای تحلیل می‏باشد. یافته‏ های این پژوهش نشان می‏دهد محتوا از نظر توجه به حیطه‏ های شناختی بلوم بیشتر به مقوله درک و فهم توجه شده، از نظر تطبیق محتوا براساس عوامل ذهنی گیلفورد، به تفکر همگرا نسبت به تفکر واگرا بیشتر توجه شده، از نظر تطبیق محتوا براساس مهارت‏های ذهنی گانیه، بیشتر به مفهوم تعریفی پرداخته شده و از نظر تطبیق متن و تصویر محتوا بر اساس تکنیک ویلیام رومی، متن غیرفعال و تصاویر با ضریب درگیری0.35 نیز غیرفعال هستند. هم‏چنین شاخص درگیری فعالیت‏ محور بودن کتاب با ضریب 0.55، نشان داد که کتاب فعالیت محور است.

  کلیدواژگان: کسر، سطوح شناختی بلوم، اعمال ذهنی گیلفورد، مهارت‏های ذهنی گانیه، ویلیام رومی
 • الهه کشاورز*، فاطمه مشکبید صفحات 67-76

  اغلب فراگیران آمادگی لازم برای ایده پردازی و بکارگیری خلاقیت در یادگیری مفاهیم مشکل و ناآشنای علوم تجربی را ندارند. تفکر طراحی مبتنی بر روش های خلاقیت است. در تفکر طراحی ذهن برای درگیر شدن با هر موضوع و این که همه چیز را به صورت یک مساله ببیند عادت می کند. بنابراین در این شیوه مدل های ذهنی جدید به فراگیران آموزش داده می شود که در فضای سازنده گرا می تواند برای پیشرفت خلاقیت و یادگیری دروس آنان بسیار مفید واقع شود. مطالعه حاضر می کوشد با تشریح مراحل پنج گانه تفکر طراحی به ارایه مدلی جهت بکارگیری خلاقیت فراگیران در بکارگیری مفاهیم وابسته به شبکه بلور بپردازد.

  کلیدواژگان: آموزش، شبکه بلور، تفکر طراحی
|
 • Dr.Azam Gholami *, Hava Jalali Pages 1-21

  The purpose of study was to investigate the effect of virtual education on the learning the biology in 11th grade girl students in Delgan city . The statistical population of the study consisted of all female students of the eleventh grade of the field of experimental sciences in the city and included 108 students, among them two classrooms were selected in a total of 61 individuals as a statistical sample. The research was quasi-experimental with pre-test and post-test with two groups of control and control. The control group was trained in the traditional way and the experimental group by virtual methods. The level of learning was studied using a researcher-made educational achievement test and descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The findings showed that the variables of knowledge level, conceptual understanding and the ability to analyze the concepts of the production topic of the biology lesson, the mean post test scores increased significantly in the experimental group compared to the pretest, but in the control group, not seen. it can be concluded from this research that experimental intervention has led to an increase in the production of the topic of biology in the experimental group.

  Keywords: Virtual education, Learning, Biology, Traditional education
 • Nafiseh Azadi, Ali Shiravani Shiri * Pages 22-34

  The purpose of this study was to compare the content of first grade math textbooks in US, California, Japan, and Iran. Research on textbook analysis is very valuable because educational content comes directly from the overall goals of the system and the goals of a discipline at any level. This research has been done in the quantitative paradigm by William Roman quantitative content analysis. The study population included first grade math textbooks of three US states (California), Japan, and Iran in 1977-98. The results show that the index of learner engagement in the pictures and graphs of the first grade math textbooks of the three US states (California), Japan and Iran are 0.8, 1.71 and 13, respectively. Primary American Mathematics First Grade, more successful in engaging students in mathematics subjects (0.4% <18), and Japanese Primary Grade Mathematics makes students think more (71/71). 1 <1) and the first grade elementary mathematics book of Iran is more than the learners' mental ability at this age, which confuses the learners and consequently leads to a backward performance in the learning process. Including marginal and non-textual content in this book will impede learners' desirable thinking (13 <1).

  Keywords: Quantitative Content Analysis, William Romy, Mathematical Textbook
 • Dr. Mansooreh Moosapoor *, Bahareh Pourtaghi Dehbane, Ameneh Taghipour Pages 35-46

  Problem-solving is one of the most important pillars of mathematics education and as one of the most important goals of mathematics education at school, it is of great interest to teachers and practitioners. Problem-solving skills in mathematics are among the most important skills of learners. Some learners become frustrated with math problems due to their lack of familiarity with problem-solving skills, but teaching students problem-solving strategies can help students with problem-solving skills. , Improve and give them more motivation to learn math and make them more empowered in this lesson. Therefore, strategies that enhance students' problem-solving ability in mathematics should be taken into consideration by educators, and this Teach them strategies. This article describes some of these strategies and discusses five strategies: brainstorming, concept mapping, meta-cognition, and KWDL strategies that are effective strategies to improve problem-solving ability, and the benefits of each. We explain the strategies and how they are implemented in the classroom.

  Keywords: Strategies, Problem-Solving, Metacognition, Concept Map, Shape Drawing, Intellectual Play, K-W-D-L Strategy
 • Fatemeh Mohammad Pour *, Mahmood Moradi Pages 47-54

  Dye-sensitized solar cells (DSSCs), have received considerable attention due to low cost and easy fabrication process. The photoanode is composed of a wide-bandgap semiconductor that is photosensitized by an organic dye . The dye molecules absorb sunlight in the visible range and thereby the electrons excite from the HOMO (highest occupied molecular orbital) level to the LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) level. The excited electrons inject to the conduction band of the semiconductor and move through the semiconductor to the back contact. Zinc Oxide nano structures are one of the most widely used materials in the fabrication and synthesis of solar cells. The feature of these nano structures are highly dependent on the conditions of synthesis and fabrication process. In this paper, we have produced two ZnO structures, microsphere and nanosheets-microsphere structures, by changing the pH of the growth solution by wet chemical method. We have shown that the existance of the nanosheets in second structure leads to considerable increase in dye-loading and thereby, increment in light harvesting and efficiency of dye-sensitized solar cells.

  Keywords: Nanostructures, Zinc oxide, dye-sensitized solar cells
 • Sheyda Echresh * Pages 55-66

  The purpose of this paper is to assess the content of the sixth grade basic mathematical book in terms of regard to the cognitive levels of bloom, the importance to creativity through conformity with the creativity factors of gilford, mental skills and determining the active content index according to William Roman technique. This research was conducted using content analysis method and the statistical population is the sixth elementary Math book. A randommethod was selected for analysis, The tools of this research are researcher-made content analysis forms according tothe analysis patterns. The findings of this research show that the content in terms of attention to the cognitive domains of bloom more attention to the perceived perception and understanding, in terms of content implementation based on the mental factors of Gilford, convergent thinking of more attention to divergent thinking, in terms of content implementation based on mental skills, more than the definition of the concept The reposted and in terms of matching text and image content based on William Roman technique, inactive text and images with 0.35 conflict coefficient are also disabled. Also, the index of activity-driven involvement of the book with a coefficient of 0.55 showed that the book is activity-centric.

  Keywords: Deduction, Bloom's cognitive levels, GilfordMental Acts, Goaniyeh Mental Skills, William Roomy
 • Dr. Elahe Keshavarz *, Fateme Moshkbid Pages 67-76