فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 15، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا نوری، امیرمسعود حسینی، وحید امانی* صفحات 1-13

  در پژوهش حاضر به بررسی کج فهمیهای دانش آموزان و دانشجو معلمان در مفاهیم سینتیک شیمیایی، جرم اتمی - مول و انحلال پذیری میپردازیم. در این پژوهش تعداد 88 نفر از دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم مقطع متوسطه دوم منطقه ی 17 شهر تهران و 49 نفر از دانشجو معلمان رشته ی آموزش شیمی مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران مشارکت داشتند. برای انجام این پژوهش از روش های توصیفی - تحلیلی و تحقیق میدانی و به منظور جمع آوری اطلاعات از تستهای دو ردیفی (دو سویه) معروف به تستهای تشخیصی کج فهمیهای شیمی (CMDT) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که با وجود تفاوت قابل توجه در میزان درک دانشجومعلمان و دانشآموزان از مفاهیم سینتیک شیمیایی، جرم اتمی - مول و انحلال پذیری، وجود کج فهمی در بین دانشجومعلمان بسیار جدی تراست زیرا دانشجو معلمان، معلمان آینده این سرزمین بوده و وظیفه آموزش این مفاهیم را به عهده خواهند داشت بنابراین اگر دانشجومعلمان دچار کجفهمی باشند، این کج فهمی ها را در آینده به دانش آموزان خود نیز منتقل کرده و این موضوع به صورت یک چرخه تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد همچنین از طریق مصاحبه با تعدادی از دانش آموزان و دانشجومعلمان برخی علل بروز کجفهمی در این مباحث شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: کج فهمی، سینتیک شیمیایی، جرم اتمی - مول، انحلال پذیری
 • فیروزه علویان* صفحات 14-24

  تحقیق در مورد توسعه حرفه ای معلمان در دو دهه گذشته افزایش یافته است. براین اساس، مطالعات زیادی بر روی دانش موضوعی (CK) و پداگوژی دانش محتوا (PCK) معلمان علوم مختلف انجام شده است؛ اما در مورد دانش موضوعی و پداگوژی دانش محتوا معلمان علوم ابتدایی؛ خصوصا مبحث فتوسنتز، مطالعات محدودی انجام‎شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان و کیفیت دانش موضوعی بر روی پداگوژی دانش محتوا مبحث فتوسنتز و رشد گیاهان در گروهی از دانشجو معلمان آموزش ابتدایی پردیس فاطمه زهرا (س) اصفهان است. در این پژوهش، محتوای زیستی فتوسنتز و رشد گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه مورد پژوهش شامل 25 دانشجو معلم رشته علوم تربیتی اصفهان بودند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه، آماده سازی طرح درس و مصاحبه استفاده شد. اکثر دانشجو معلمان در پایان ترم یک، از مشکلات مفهومی دانش آموزان در زمینه فتوسنتز چندان آگاه نبودند و در انتخاب مهم ترین مفاهیم مشکل داشتند. درحالی که همین دانشجویان در پایان ترم دو؛ و شرکت در کلاس‎های درس آموزش علوم، در درک مشکلات مفهومی دانش آموزان قوی تر عمل نمودند، همچنین، هیچ یک از دانشجویان تجربیات زیادی در زمینه تدریس علوم نداشتند.

  کلیدواژگان: CK، PCK، گیاه، فتوسنتز، رشد
 • وحید عالمیان*، علی لطفی نژاد، ملوک حبیبی صفحات 25-38

  هدف این پژوهش تاثیر به کارگیری مدل حل مسیله پولیا در کاهش خطای نیومن دانش آموزان سال دهم رشته ریاضی در حل مسایل ترکیبیات در مناطق مارلیک و سرآسیاب از شهرستان ملارد استان تهران هست. این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پسر سال دهم رشته ریاضی مناطق مارلیک و سرآسیاب شهرستان ملارد استان تهران در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 100 نفر هست که از این تعداد دوکلاس 30 نفری به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از دو آزمون محقق ساخته برای دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون هر یک شامل شش سوال از شش تیپ مختلف استفاده شده است مقدار آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی حدود 73/0 و مقدار CVR برای بررسی روایی سوالات استفاده شده بین 8/0تا1 بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از جدول فراوانی ،درصد ،میانگین ،واریانس و همچنین آزمون U برای بررسی استنباطی استفاده شد نتیجه این آزمون ها نشان داد به کارگیری مدل حل مسیله پولیا توانست خطاها را در مراحل درک و تبدیل به صورت معناداری کاهش دهد ولی تغییر معناداری در مراحل پردازش و کدگذاری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: ترکیبیات، مدل حل مسئله پولیا، تحلیل خطای نیومن، خطا
 • جواد نوربخش، محمدنبی خیرآبادی* صفحات 39-47

  هدف پژوهش حاضر بررسی ساحت زیبایی شاسی (خلاقیت و ذوق هنری) در هر کدام از موارد سه گانه تصویر، متن و تمرین های کتاب ریاضی سوم ابتدایی می باشد. در ابتدا به بررسی چند مورد از تحقیقات صورت گرفته برای غنی سازی پژوهش حاضر و همچنین نظریه جان دیویی را در باب زیبایی شناسی می-پردازیم سپس با در نظر داشتن اهمیت و ضرورت پژوهش سعی در پاسخ به سوالات پژوهش برآمدیم. به همین منظور سه فصل از کتاب به صورت تصادفی (1-4-7) با هشت مولفه استخراج شده از سند تحول برای شناسایی میزان انطباق و هماهنگ بودن با سند تحول مورد بررسی قرار گرفت نتیجه کمبود توجه یه ساحت زیبایی شناختی و هنر در این کتاب به عنوان نیروی تحریک کننده خلاقه آدمی علی رغم تاکید فراوان در اسنادبالادستی می باشد. نتایج حاصله نشاندهنده فاصله معنادار کتاب تحلیل شده با ارزش ها و آرمان های ساحت هنری ذکرشده در سند تحول بنیادین می باشد که نیازمند تغییر رویکرد برنامه درسی و توجه حداکثری به این ساحت ارزشمند است.

  کلیدواژگان: درک هنری، جان دیویی، زیبایی شاسی، ریاضی سوم ابتدایی، خلاقیت
 • مرتضی گرزین نژاد* صفحات 48-59

  گسترش مطالعات و پژوهش ها در زمینه ی یادگیری و استراتژی های آموزشی سبب شده تا محیط های یاد گیری جایگزین محیط های آموزشی شوند. در این مقاله الگویی برای طراحی یادگیری مبتنی بر یادگیری زایشی ارایه شده است این الگو بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه ها و معناها تاکید داردو دارای مراحل زیر می باشد: تجزیه و تحلیل ، تدارک مولفه ها ، بیان مفهوم و بافت آن یا ارایه موضوع ، بیان پیش نیازها ، تولید معنا و رابطه ها ، انتقال یادگیری ، ارزشیابی ، منابع و ابزارهای کسب اطلاعات ، تسهیل گری و پشتیبانی و در نهایت تولید دانش که به عنوان درک عمیق یادگیرنده از موضوع است.

  کلیدواژگان: محیط یادگیری، یادگیری زایشی، الگوی طراحی، یادگیری معنادار
 • صلاح الدین ابراهیمی*، علی سیفی، زهرا کزازی صفحات 60-69

  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی دولتی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 1397/1398 بود. که تعداد کل آنها 518 نفر بودند که از بین آنها 251 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه استاندارد اثربخشی پارسونز (2009) استفاده گردید که روایی آن توسط اساتید و متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.83 محاسبه و تایید گردید. بررسی نتایج نشان داد که در کل وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کلاس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران با میانگین های 2، 98/1، 97/1، و 02/2 با میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری 01/0 تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان این چنین استنباط کرد که میزان مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کلاس درس ریاضی در حد"پایین تر از میانگین" ارزیابی شده است

  کلیدواژگان: اثربخشی، انطباق، تحقق اهداف، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
|
 • Reza Nouri, AmirMasoud Hosseini, Vahid Amani * Pages 1-13

  In the present study, we examine the students 'and students' knowledge of the concepts of chemical kinetics, atomic-molecular mass and solubility. In this study, 88 students of the 11th and 11th grade students of the second grade secondary school in 17th city of Tehran and 49 students of chemistry teachers at Shahid Beheshti faculty of Tehran participated. To do this research, descriptive-analytic and field research methods were used and two-way (two-way) tests known as CTD (CMDT) tests were used to collect information. The results of this study show that despite significant differences in students' understanding of science and students about the concepts of chemical kinetics, atomic mass and solubility, there is a serious incongruity between students and teachers because students were teachers, future teachers of this land. And they will be responsible for teaching these concepts. Therefore, if the student is taught by teachers, this misunderstanding will be passed on to their students in the future, and this will continue for a continuous cycle, also through interviews. With a number of students and college teachers, there are some causes of an overthrow in this Topics have been identified.

  Keywords: Faghi's kinetics_chemical kinetics_atomic mass - mole_solubility
 • Firoozeh Alavian * Pages 14-24

  The research on teacher development has increased over the past two decades. Based on this, many studies have been done on the content knowledge (CK) and the pedagogical content knowledge (PCK) of different science teachers, but limited studies have been conducted on the content knowledge and pedagogical content knowledge of elementary schools science teachers; Especially the topic of photosynthesis. The purpose of this study was to investigate the effect of content knowledge on pedagogical content knowledge of photosynthesis and plant growth in a group of elementary education teachers students at Fatemeh Zahra Campus of Esfahan. The population of the study consisted of 25 students of educational sciences. A questionnaire, preparation of lesson plan and interview were used to collect data. The most student teachers at the end of the first semester and attending science education classes were not very knowledgeable about conceptual problems of students in the field of photosynthesis and they had difficulties to choose the most important concepts. While the same students in the second semester were more effective in understanding the conceptual problems of students, also, none of the students had much experience in teaching science.

  Keywords: &quot, CK&quot, PCK&quot, Plant, Photosynthesis, Growth
 • Vahid Alamian *, Ali Lotfinejad, Molouk Habibi Pages 25-38

  The purpose of this study was to investigate the effect of Polya's problem-solving model on reducing the Newton's error in the 10th year students of mathematics in combining problem-solving problems, Tehran province. This research has been donesemi-experimental. The statistical population of this study is 100 students of the 10th year of mathematics in Marlich and Serasiab areas of Malard County in Tehran during the academic year 97-96. Of these 30 students, the sample is available as sample. To collect the data, two researcher-made tests for the two pre-test and post-test phases each included six questions from six different types of questions, in order to investigate the effect of using the Polya problem solving model on student Newman's error reduction. The Cronbach's alpha value was obtained to verify the reliability of 0.73 and CVR to verify the validity of the questions used between 0.8 to 1 To analyze the data, frequency, percentage, mean, variance, and also U test for inferential analysis were used. The results of these tests showed that the use of Polye problem solving model could reduce the errors in the stages of perception and transformation significantly, but significant changes Processing and encoding steps were not observed

  Keywords: Combinatoure, Polya problem solving model, Newman error analysis, Error
 • Javad Noorbakhsh, MohmmadNabi Kheirabadi * Pages 39-47

  The purpose of the present research is to study the beauty of the chassis (creativity and artistic spirit) in each of the triple cases of the image, text and exercises of the third elementary mathematical book. At first, we examined a few of the researches carried out to enrich the present research as well as We examined John Dewey's theory of aesthetics and then, considering the importance of research, we tried to answer the research questions. What was so surprising and important was the lack of attention to the aesthetic and art as a creative human stimulus Although there is a lot of emphasis in the documents, three chapters of the book are randomly (1-4-7) with 8 The component extracted from the transformation document is examined to identify the degree of compliance and coincide with the transformation document. The results show the meaningful gap of the analyzed book With the values and aspirations of the artistic realm outlined in the Transformation Document, which requires a change in the curriculum approach. And the maximum attention to this area is worthwhile.

  Keywords: artistic understanding, john Dewey, Aesthetics, elementary three math, Creativity
 • Morteza Gorzinnezhad * Pages 48-59

  The development of studies and research in the field of learning and educational strategies has made learning environments an alternative to learning environments. This paper presents a model for the development of learning based on reproductive learning. This model emphasizes the learner's active role in learning through the creation of relationships and meanings, and has the following steps:Analysis, component preparation, expression of its concept and context, or the presentation of the subject, the expression of preconditions, the production of meaning and relationships, the transfer of learning, evaluation, resources and information tools, facilitating and supporting, and ultimately production Knowledge as a profound understanding of the subject.Analysis, component preparation, expression of its concept and context, or the presentation of the subject, the expression of preconditions, the production of meaning and relationships, the transfer of learning, evaluation, resources and information tools, facilitating and supporting, and ultimately production Knowledge as a profound understanding of the subject.

  Keywords: learning environment, reproductive learning, design pattern, Meaningful learning
 • Salahedin Ebrahimi *, Ali Seyfi, Zahra Kazazi Pages 60-69

  The purpose of this study was to investigate the status of the components of Parsons Effectiveness (Adaptation, Goals, Job Satisfaction and Organizational Commitment) of Mathematics Classroom in Public Schools of District Two of Tehran. The statistical population of this study consisted of all sixth grade students of public elementary schools in district 2 of Tehran in the year 1397/98. The total number of them was 518 and 251 of them were selected according to Cochran's random sampling method. In this study, Parsons (2009) standard questionnaire of effectiveness was used to collect research data. The validity of the questionnaire was validated by professors and experts and its reliability was calculated using Cronbach's alpha of 0.83. The results showed that the overall status of the components of Parsons Effectiveness (Adaptation, Goals, Job Satisfaction, and Organizational Commitment) of the math classroom in Tehran's two elementary schools with averages of 2, 1.98, 1.97, and 02 There was a significant difference at the 0.01 level with the hypothetical mean of the sample. Therefore, it can be inferred that the level of Parsons effectiveness components (adaptation, achievement of goals, job satisfaction, and organizational commitment) of the mathematics classroom is rated "below average".

  Keywords: Effectiveness, Adaptation, Goals, job satisfaction, Organizational commitment