فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 14، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین میرسلیمانی*، مسعود نادریان، ادریس قادرپور صفحات 1-12

  بهبود کیفیت شیوه ی آموزشی و تربیت دبیران آگاه به شیوه های نوین آموزشی در سال های اخیر در سراسر جهان مورد تاکید سیستم آموزش قرار گرفته است. با توجه به تاکید سیستم آموزشی کشورمان به استفاده از روش های سنتی مبتنی بر تکرار و حفظ مطالب که بازدهی و کیفیت کم یادگیری دانش آموزان را به همراه دارد. تربیت دبیران نسبت شیوه های نوین آموزشی برای ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری، دانش آموزان یک امر حیاتی است. شیوه ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی یکی از روش های نوظهور در بخش آموزش است که با پرورش روحیه ی پژوهشگری و تفکر نقادانه کودک سعی دارد با ایجاد فرصت تجربه کردن و اکتشاف با رویکرد دانش آموز محوری مانند بازی های ورزشی،دانش ریاضی را به دانش آموزان بیاموزد.کشورهای توسعه یافته،روش تلفیق تربیت بدنی را بصورت شیوه ی تدریس تلفیقی در مدارس خود اخیرا بعنوان شیوه آموزشی موثر و نوین در مقاطع آموزشی ابتدایی بکار می گیرند.استفاده از آن در سیستم آموزشی کشور نیازمند آشنایی دبیران تربیت بدنی با آن و رفع چالش های پیرامون استفاده از این شیوه ی آموزشی می باشد.مقاله حاضر پیرامون اهمیت و ضرورت روش آموزش تلفیقی تربیت بدنی با تفکر المپیزم در مقاطع ابتدایی برای آموزش علوم پایه مانند ریاضی همچنین نیازهای اساسی دبیران برای بهره گیری از این شیوه پراداخته است.

  کلیدواژگان: المپیزم، آموزش، تربیت بدنی تلفیقی
 • منصوره موسی پور* صفحات 13-21
  استدلال کردن و اثبات از جنبه های مهم و ارزشمند ریاضی هستند. بدون آشنایی با استدلال ها و اثبات ها، درک و فهم کامل دانش آموزان از ریاضی، تحقق نمی یابد. در این مقاله نظرات برخی از ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی درباره استدلال و اثبات و اهمیت و ضرورت آن، بیان می گردد. همچنین روش های استدلال به همراه مثال هایی شرح داده می شود.
  کلیدواژگان: اثبات، استدلال، ریاضیات مدرسه ای، آموزش ریاضی
 • وحید عالمیان*، مهدی قایدی، ملوک حبیبی صفحات 22-37

  این مطالعه به بررسی درک دانش آموزان از مفهوم انتگرال در چارچوب نظریه ی APOS می پردازد. چالشی که پیش روی اکثر مدرسان و دبیران ریاضی وجود دارد، این است که چه روش و رویکرد آموزشی در پیش گرفته شود تا منجر به درک مفهومی دانش آموزان از مفاهیم ریاضی گردد. یکی از نظریه هایی که برای بررسی یادگیری مفاهیم ریاضی در سطح دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد، نظریه ی APOS است. تحقیق حاضر که یک تحقیق کیفی است، به روش زمینه یابی انجام شده است. این مقاله تحلیل پاسخ دانش آموزان به هفت نوع سوال در مورد انتگرال توابع را گزارش می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان در درک مفهومی انتگرال ناتوانند و مسایل انتگرال را در صورتی درست حل می کنند که به یک روش روتین برای حل دسترسی داشته باشند. بر مبنای نظریه ی APOS اکثر دانش آموزان در سطح عمل و فرآیند از مفهوم انتگرال قرار دارند و تعداد کمی به سطوح بالاتر رسیده و توانسته اند طرحواره انتگرال را در ذهن خود تشکیل دهند.

  کلیدواژگان: مفهوم انتگرال، نظریه ی یادگیری، نظریه ی، APOS
 • داریوش شرفی*، محسن آقازیارتی، کوثر زمانی، سید مهدی میرمحمدی صفحات 38-49

  در این پژوهش برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن، با روش تطبیقی و الگوی بردی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مولفه های برنامه درسی(مبانی و فلسفه، اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری(تدریس) و ارزشیابی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که مولفه های برنامه درسی شیمی ایران در قسمت محتوا و هدف غنی است و تشابهات بسیاری با سیستم آموزشی کشور پیشرفته ای هم چون ژاپن دارد ولی در روش تدریس بسیار متفاوت است. در ایران تاکید زیادی روی روش سخنرانی می شود در حالیکه علوم تجربی نظیر شیمی، جزو علوم آزمایش محور محسوب می شوند و نیاز است تا این دروس حتی الامکان در آزمایشگاه یا همراه با انجام کار عملی مانند یک آزمایش ساده تدریس شوند. بنابراین فعالیت عملی باید به یکی از ارکان اساسی در آموزش علوم تجربی تبدیل شود. بنابراین توجه بیشتر به شیوه های نوین و فعال آموزشی، منجر به ارتقا برنامه درسی شیمی در ایران و ارتقا سطح یادگیری فراگیران در حوزه علوم تجربی مانند شیمی می شود.

  کلیدواژگان: الگوی بردی، برنامه درسی شیمی، مولفه های برنامه درسی، فعالیت عملی، شیوه های فعال تدریس
 • فاطمه راعی* صفحات 50-58
  در این مقاله به بررسی نقش زنان در دنیای ریاضی و به ویژه اهمیت معلمان زن در آموزش ریاضیات می پردازیم. کلیشه های جنسیتی موجود در دنیا همواره خواسته است زنان را از عرصه ریاضیات دور نماید‏، اما در طول تاریخ زنانی را داشته ایم که در دنیای ریاضیات تغییرات اساسی ایجاد کرده اند. پس در این راستا باید تلاش نماییم فرصت های بهتری برای زنان ایجاد کنیم تا بیشتر و با قدرت تر وارد دنیای ریاضیات شوند. امروزه تقریبا در همه دبیرستان های دخترانه و در بیشتر مدارس ابتدایی چه دخترانه و چه پسرانه معلمان زن هستند که عهده دار آموزش درس ریاضی به دانش آموزان ‏هستند. در این پژوهش به بیان اهمیت نقش زنان به عنوان معلم ریاضی می پردازیم‏ و مساله را از بعد های توسعه حرفه ای و تقویت پایه های علمی معلمان ریاضی زن‏، تغییر نگرش معلمان زن نسبت به آموزش ریاضی به دختران و مهارت معلمی زنان در ایجاد انگیزه و کنترل اضطراب دانش آموزان بررسی می نماییم. هم چنین در ادامه تاثیر معلمان زن در ایجاد انگیزه و علاقه مندسازی دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر نسبت به درس ریاضی و برقراری رابطه عاطفی مناسب با دانش آموزان جهت کاهش استرس در کلاس درس ریاضی و پیشرفت درسی آن ها را با بیان تجاربی از نویسنده بیان خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضیات، معلمان زن، توسعه حرفه ای، ایجاد انگیزه
 • علی سعیدی* صفحات 59-67
  هدف پژوهش، تاثیر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان بود. جامعه آماری تحقیق تمام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 97-1396 است. حجم نمونه شامل 50 دانش آموز که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه 25 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند.ابزارهای این پژوهش آزمونهای سنجش توانایی استدلال ریاضی و عملکرد متشکل از سوالات ریاضی حیطه استدلال و شناختی آزمون تیمز ریاضی بود که پایایی آنها به ترتیب 0/79 و 0/77 به دست آمدند. برنامه آموزش سه گام ؛ اقدام ، کاوش ، بحث و خلاصه سازی و با راهبردهای ده گانه بحث های کلاسی سیریلو در 16 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. آموزش درگروه کنترل با شیوه سنتی و معمولی صورت گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان در حیطه های شناختی و توانایی استدلال ریاضی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر است بنابراین آموزش مبتنی بر گفتمان به شیوه بحث های کل کلاسی سبب افزایش توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان در حیطه های شناختی و توانایی استدلال ریاضی آنها مطالعه تیمز می شود.
  کلیدواژگان: گفتمان ریاضی، توانایی عملکرد و استدلال ریاضی، حیطه های شناختی مطالعه تیمز شامل، دانش، کاربرد و استدلال
|
 • Mohammadhossein Mirsoleymani *, Masoud Naderian, Edris Ghaderpour Pages 1-12

  Improving teaching quality and training teachers to be acquainted with novel teaching strategies have gained universal approval by Education Systems in recent years. Considering the emphasis in Iran’s education system on implementation of traditional techniques based on repetition and memorization,which result in low efficiency and poor quality of students’ learning, training instructors to be knowledgeable about novel teaching strategies aiming to enhance students’ education and learning quality is pivotal. Integrated Physical Education Training Method is one of the newfangled methods in education system,and through fostering the child’s creativity and critical thinking, it strives to instruct mathematics to students by creating an opportunity for them to experience and explore with student-centered approaches such as physical education.Developed countries have employed Integrated Physical Education Training Method in form of a Combined Teaching Method in their primary education as an effective and modern teaching strategy. Its implementation in the country’s education system requires acquainting P.E. teachers with it and addressing challenges regarding its recruitment. The present article illustrates the importance and necessity of Integrated Physical Education Training Method based on Olympism Ideology in instruction of fundamental sciences including mathematics in primary education. It also elucidates the basic requirements of instructors in exploiting this methodology.

  Keywords: Olympism, Education, integrated physical education
 • Mansooreh Moosapoor * Pages 13-21
  Argumentation and proof are important and valuable aspects of mathematics. Without realizing the arguments and proofs, the full understanding and understanding of the students of mathematics will not be realized. Understanding the methods of reasoning makes students more aware of mathematics and its beauties and develops their rational thinking and makes students do not look at mathematics as a mere procedural knowledge. Mathematicians have proven worthwhile arguments and arguments that are not worthy of consideration. In this article, the views of some mathematicians and mathematicians on the reasoning and the proof of its importance and necessity are expressed. Arguments are also described along with examples. Among the methods of reasoning that we are discussing in this article are: intuitive understanding, allegorical reasoning, inductive reasoning, mathematical induction, deductive reasoning, and the method of posterior argument. In this paper, each of them is defined and described, and the strengths of each one are expressed.
  Keywords: Proof, reasoning, school mathematics, Mathematical education
 • Vahid Alamian *, Mahdi Ghaedi, Molok Habibi Pages 22-37

  The objective of this research is to study students' understanding of the concept of integral in the framework of APOS theory. Finding a method and approach leading to conceptual understanding of integral is a challenge faced by most of mathematics teachers. APOS theory is one that is used to study learning mathematical concepts at universities. This is a qualitative study using survey method. This paper reports the analysis of students' answers to seven questions about integrals of functions. According to the findings most students have failed to get a conceptual understanding of integral. They solve integral problems only if they have access to a routine solution. According to APOS theory most students are in action and process levels and a few manage to get higher levels and form a schema of integral.so we can use APOS to growth student undrestanding ib intrgral concept,for this we must work on teacher educvation in math.

  Keywords: the concept of integral, learning theory, APOS theory
 • Darioush Sharafie *, Mohsen Aghaziarati, Koasar Zamani, Seyed Mehdi Mirmohamadi Pages 38-49

  In this study, the curriculum of chemistry in Iran and Japan was studied using comparative method and Beredy pattern. The following components of the curriculum (foundations and philosophy, goals, content, teaching-learning (training) and evaluation methods) were investigated. The results show that the components of Iranian chemistry curriculum are rich in content and purpose, and many similarities with the education system of the country have advances such as Japan, but are very different in the teaching method. In Iran, emphasis is placed on the teaching method of lectures, while empirical sciences such as chemistry are considered to be test-oriented sciences. Hence, these lessons should be taught along with practical work such as a simple test. Therefore, practical activity should become one of the essential pillars in the teaching of experiential sciences. Therefore, paying more attention to new ways of teaching and educating, promoting the curriculum of chemistry in Iran, and promoting the level of learning of learners in the field of experimental sciences such as chemistry.

  Keywords: Beredy Pattern, Chemistry Curriculum, Curriculum Components, Practical Activity, Active teaching methods
 • Fatemeh Raei * Pages 50-58
  In this paper we investigate the role of women in the mathematics and, in particular, the importance of female teachers in mathematics education. The gender stereotypes in the world have always tried to exclude women from mathematics, but in history, women have made fundamental changes in mathematics. So, we must try to create better opportunities for women to learn mathematics more and more. Nowadays, in almost all girl's high schools and in most primary schools, women teachers teach math for students. Thus, we study the importance of the role of women as a math teacher in the point of views: professional development and the scientific foundations of women's mathematical teachers, changing the attitudes of female teachers toward mathematical education for girls and the teachers' skills in motivating and controlling anxiety of students. In addition, by some experiences from the author, we explain the effect of female teachers on motivating and encouraging students, especially female students, to learn math and reduce stress of students in the math classroom.
  Keywords: mathematics education, female teachers, Professional development, motivation
 • Ali Saeedi * Pages 59-67
  1022/5000 The purpose of the research was to investigate the effect of mathematical discourse on the ability of reasoning and math performance in sixth grade elementary school students. The statistical population of the study is all sixth grade elementary students of Ahwaz city in the academic year of 1966-97. The sample size consisted of 50 students selected by multi-stage random sampling method and assigned to two groups of 25 participants. The tools of this study were tests of the ability of mathematical reasoning and performance, consisting of mathematical questions, the reasoning and cognitive domain of the mathematical thesis test. Their reliability was 79.0 and 77.0, respectively. The three-step training program; action, exploration, discussion and summarization, and with the ten strategies of the Cyrillic classroom discussions, was conducted in 16 sessions for the experimental group. Training was conducted in the conventional control group. The results of covariance analysis showed that students' math abilities in cognitive domains and the ability of mathematical reasoning in the experimental group are more than the control group. Therefore, discourse-based education, in the form of classroom discussions, increases the ability of math students to The cognitive domains and their mathematical reasoning ability are the study of Thais.
  Keywords: Mathematical discourse, ability to function, mathematical reasoning, cognitive domains of Thesis study include: knowledge, application, and reasoning