فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 13، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید عالمیان*، مجتبی صابری، ملوک حبیبی صفحات 1-25
  هدف اصلی این تحقیق، تحلیل خطاهای دانش آموزان چهارم تجربی در حل مسایل کلامی کاربرد مشتق بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در شهرستان سمیرم می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان چهارم تجربی شهرستان سمیرم در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 160 نفر بود که از میان آنها تعداد 112 نفر به روش نمونه گیری کوکران و با روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، آزمون استاندارد و محقق ساخته ای مشتمل بر 6 سوال به همراه مصاحبه کیفی بود. روایی سوالات با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) تایید شد. پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ 0.84 تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد بین خطای خواندن، درک، تبدیل، پردازش و رمزگذاری با عملکرد دانش آموزان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی نیز نشان داد بین ساختار مفهومی و کاربردی رابطه مثبت و معنادار، بین ساختار مفهومی و محاسباتی رابطه مثبت و غیرمعنادار و بین ساختار کاربردی و محاسباتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بیشترین شیوع خطاهای دانش آموزان در سه مرحله اول خطاهای نیومن (سواد غیر ریاضی) می باشد.
  کلیدواژگان: الگوی تحلیل خطای نیومن، مسائل کلامی، کاربرد مشتق، دانش آموزان
 • فیروزه علویان*، پروانه شایسته فر صفحات 26-34

  در این پژوهش، مشکلات مربوط به درک فتوسنتز دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی یکی از دبستان های شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت. ضمن مصاحبه با 28 دانش آموز ششم ابتدایی، پرسش هایی درباره مسایل شیمیایی و زیست محیطی فتوسنتز مطرح شد. داده ها به کمک نرم افزار Prism Graph pad مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. ازجمله مشکلات مشاهده شده از نتایج این تحقیق شامل مشکل در درک این موضوع که موادی مانند آب و کربن دی اکسید می‎توانند اجرای بدن موجود را بسازند؛ و مشکل در درک این موضوع که کربن دی اکسید منبعی حیاتی برای گیاهان است. همچنین، بسیاری فتوسنتز را نوعی تنفس تلقی می کردند. مشکلاتی نیز در درک دانش آموزان از مفاهیمی مانند چرخه اکسیژن در طبیعت و تولیدکنندگی به عنوان اولین گام زنجیره غذایی یافت شد. با توجه به این مشکلات، توصیه می شود که برنامه درسی به شکلی اصلاح شود که ابهامات دانش آموزان کمتر شود و معلمان نیز در تدریس خود، از مثالهای کاربردی‎تر استفاده نمایند تا از ایجاد بدفهمی‎ در دانش آموزان جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: فتوسنتز، گیاهان، آب، کربن‎دی اکسید
 • سهراب عظیم پور* صفحات 35-43
  از زمان های دور، فهم و درک مفاهیم ریاضی و هندسه برای اکثر دانش آموزان و دانشجویان، مسیله ی حادی بوده است. به خصوص درک مفاهیم درس هندسه که با تجسم فضایی نیز به همراه باشد باعث می شود مشکلات درک و یادگیری را دوچندان می کند. هندسه و به ویژه چند ضلعی ها یکی از ابزارهای مهمی هستند که به کمک آن ها می توان این ابهامات را، از بین برد. در فرآیند یاددهی- یادگیری در مبحث ترسیم های هندسی و استدلال، عوامل و عناصر بسیاری دخیل هستند، معلم ناچار است این مجموعه عوامل را در جهت اثربخشی مثبت کلاس خود سازمان دهی کند، بنابراین از همه ی ابزار و دانش حرفه ای که در اختیار دارد، حداکثر استفاده را می برد. برای بهره گیری از آن ها، معلمان باید دارای مهارت های مختلف تفکر باشند. عمل فکورانه ی معلمان، نقش کلیدی در افزایش کیفیت تدریس و یادگیری در کلاس دارد مطالعه ی قضیه تالس و تشابه در شکل های هندسی، اهمیت فوق العاده ای دارد. در این مقاله، مفاهیم اولیه هندسه مورد توجه قرار می گیرد سپس با استفاده از ابزار ترسیم، مسیله هایی که برای دانش آموزان یا فراگیران مبهم است جواب داده می شود.
  کلیدواژگان: قابل انطباق، تشابه، مربع و متنافر
 • محمدرضا قربانی*، اعظم غلامی، نیکو اندیشمند صفحات 44-57

  هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب ها و کارکردهای حاصل از اجرای برنامه درسی کارورزی در گروه های علوم پایه دانشگاه فرهنگیان است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان ورودی سال 1393 رشته های علوم پایه مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران (145 نفر) تشکیل دادند به عنوان نمونه هم انتخاب شدند. سپس 38 سوال در 7 معیار اصلی شامل ارزیابی دانشگاه فرهنگیان، اساتید کارورزی عمومی، اساتید کارورزی تخصصی، مدارس پذیرنده کارورز، معلمان راهنما، خود کارورزان و ارزیابی ادارات آموزش و پرورش طراحی شد و یک سوال مربوط به رشته تحصیلی پرسیده شد که توسط اساتید علوم تربیتی و متخصص مورد تایید قرار گرفت و پرسشنامه 5 گزینه ای بر اساس طیف لیکرت شکل گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه‎ای، t زوجی و آنالیز واریانس یک راهه انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که همه عوامل دخیل در امر کارورزی نامبرده موفقیت زیادی نداشته اند و در مرز نامطلوب هستند و بیشترین آسیب از سوی ادارات آموزش و پرورش و کمترین آسیب از طرف دانشجویان کارورز بوده است. همچنین نتایج در مقایسه بین رشته های علوم پایه نشان داد که بیشترین آسیب را گروه زیست شناسی و کم ترین آسیب را گروه فیزیک متحمل شده اند.

  کلیدواژگان: کارورزی، تربیت معلم، علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان
 • حامد نوروزی طاهری* صفحات 58-64
  طرح مساله

  یکی از مهمترین مشکلات در آموزش زیست شناسی عدم فهم منسجم و بلند مدت دانش آموزان از محتوای علم و توانایی بسیار کم برای کاربرد دانسته های خود در زندگی می باشد.

  هدف

  در این پژوهش اثر بخشی روش تدریس و طراحی سوالات عملیاتی زیست شناسی پایه دهم بر سطوح یادگیری حیطه‏ی شناختی مورد توجه قرار گرفت.

  مواد وروش

  طرح پژوهشی مورد استفاده از نوع آزمایشی بود. برای گردآوری داده ها نمونه سوال امتحانی نوبت اول محقق ساخته حاوی 11سوال عملیاتی که فهمیدن و کاربستن را سنجش می کرد استفاده شد. در این طرح 80 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در 4 گروه 20 نفری قرار گرفتند. تمامی جلسات و ارزشیابی ها در کلاس های دبیرستان شهرستان باخرز برگزار شد و پس از اتمام، نتایج میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t وابسته با نرم افزار GraphPad Prism 6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که تاثیر آموزش و طراحی سوالات به روش عملیاتی بر میزان یادگیری (سطح یادآوری) معنادار بود. نتایج همچنین نشان داد که این روش تاثیر معناداری بر عمق یادگیری دانش آموزان (فهمیدن و بکاربستن) معنا دار و موثر بوده است.

  کلیدواژگان: روش عملیاتی، زیست شناسی، سطوح یادگیری، عمق یادگیری
 • ناصر کریمی*، سید نوید الیاسی صفحات 65-77

  پژوهش حاضر اثرات متقابل دو درس ریاضی و فیزیک را در آموزش فیزیک بوسیله مصاحبه با دیبران فیزیک با تجربه ، مورد ارزیابی قرار می دهد. در ضمن مصاحبه ، پرسشنامه هایی در اختیار دبیران قرار گرفت تا بوسیله آن ها بتوانیم داده های عددی قابل محاسبه و نتیجه بخش را بدست آوریم . در مصاحبه ها نظرات و زوایای دید هریک از دبیران با رعایت اهمیت موضوع، مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج این مصاحبه ها طبقه بندی و مجزا شدند . نتیجه کل ، که درواقع تقابل میان فیزیک و ریاضی را نشان می داد مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با وارد کردن نتایج بدست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار تحلیل آماری توانستیم چهارچوب مناسب را جهت تشکیل ساختاری متناسب با الگو های دانش موضوعی بدست آوریم .

  کلیدواژگان: تقابل ریاضی و فیزیک، دوره متوسطه، دانش موضوعی، دبیران فیزیک
|
 • Vahid Alamian *, Mojtaba Saberi, Dr. Molok Habibi Pages 1-25
  The main purpose of this research is to analyze the errors of the experimental fourth-grade students in solving word problems based on the Newman's error analysis model in Semirom city. The statistical population of this study included all the experimental fourth-grade students in Semirom in the academic year of 2016-2017, which were 160 people and among them, 120 people were selected through Cochran sampling and stratified random sampling method proportional to the volume. This research is applicative in terms of purpose, and is descriptive correlational, in terms of implementation. The data gathering tool was a standard and researcher-made test with 6 questions and a qualitative interview. The findings of this study showed that there is a positive and significant relationship between reading, understanding, converting, processing and encoding errors with students' performance. Correlation coefficient also showed a positive and significant relationship between conceptual and applicative structures, and there is a positive and non-significant relationship between conceptual and computational structures as well as, there is a negative and significant relationship between applicative and computational structures. The highest prevalence of student errors was in the first three phases of Newman's errors (non-mathematical literacy).
  Keywords: Newman&#039, s error analysis model, word problems, derivative application, students
 • Firoozeh Alavian *, Parvaneh Shayestehfar Pages 26-34

  In this research, problems related to the understanding of photosynthesis in sixth-grade elementary students of one of the elementary schools of Isfahan were studied. Interviewed with 28 primary school students questions were raised about the chemical and environmental issues of photosynthesis. Data were analyzed using Graph pad prism software. One of the problems encountered in the study's findings is the problem of understanding that substances such as water and carbon dioxide can build on existing body and the living organism as a chemical substance, the difficulty in understanding that carbon dioxide is a critical source for plants. Also, many saw photosynthesis as breathing. Problems have also been found in students' concepts like the oxygen cycle in nature and autotrophic feeding as the first step in the food chain. Given these problems, it is recommended that the curriculum modified in a way that reduces students' ambiguity and teachers use more practical examples in their teaching to prevent misunderstandings among students.

  Keywords: Photosynthesis, Plants, H2O, Carbon dioxide
 • Sohrab Azimpour * Pages 35-43
  From the distant times, understanding and understanding the concepts of mathematics and geometry for most students and students has been an acute problem. In particular, understanding the concepts of geometry, which is associated with spatial visualization, makes the problems of understanding and learning double. Geometry and polygons, in particular, are one of the important tools that can help eliminate these ambiguities. In the process of teaching-learning in the subject of geometric drawings and reasoning, there are many factors and elements involved, the teacher has to organize this set of factors in order to positively influence his class, so that he will use all the tools and professional knowledge he possesses to maximize his use. Takes. To take advantage of them, teachers must have different thinking skills. Thoughtful action of teachers plays a key role in improving the quality of teaching and learning in class. The study of Thales's theorem and similarity in geometric shapes are of great importance. In this paper, the basic concepts of geometry are considered. Then, using the drawing tool, problems that are obscure for students or learners are answered.
  Keywords: Conformity, Similarity, Square, Metafar
 • Mohamadreza Ghorbani *, Azam Gholami, Nikoo Andishmand Pages 44-57

  The purpose of the current research is pathology and studying the functions resulting from the implementation of internship curriculum in the basic sciences groups of Farhangian University. Statistical population of this study was the student teachers of Shahid Sherafat Higher Education Center entering the year 2014 and 145 person of them were selected as samples. Then 37 questions about 7main criteria assessment of Farhangian University, internship course’s general lecturer, internship course’s expert lecturer Schools where interns go for internship, teachers who guide interns, self-assessment of internships and finally assessment of the Education department were designed and on question asked about major which were verified by Professors of Educational Science then a 5-choice questionnaire was designed based on Likert Scale. Data analysis was done using one-sample t-test, paired t-test and one way analysis of variance.The results of the study showed that all factors involved in the mentioned internship were not successful and were unfavorable boundary, meanwhile, the most injury was from the education departments and the least injury was from interns students. Also, the results of the comparison between the basic sciences showed that the most injury was suffered by the biology group and the least injury was the physics group.

  Keywords: Internship, Teacher Training, Basic Sciences, Farhangian University
 • Hamed Norouzi Taheri * Pages 58-64
  Problem Solving

  One of the most important problems in biology education is the lack of coherent and long-term understanding of students from the content of science and the very limited ability to apply their knowledge of life.

  Objectives

  In this research, the purpose of identifying the effectiveness of the teaching method and designing the operational questions of the basic biology of the tenth is considered on the levels of cognitive domain learning.

  Methods

  The statistical population of this study is all schoolchildren who are deprived of public school in the city of Bakhrz (Khorasan Razavi) and cluster sampling. In this design, a sample of the first-order test questionnaire was used, containing 11 questions of operational power that was used to understand and apply. In this project, 80 students were randomly assigned into 4 groups

  Conclusion

  The results showed that teaching and designing of the questions in the operational way was significant on the amount of learning (reminder level). The results also showed that this teaching method was meaningful and effective on the depth of students learning (understanding and applying). Therefore, the teaching and designing methodology of the 10th basic biology can enhance the depth of learning.

  Keywords: Operational methodology, Biology, Learning levels, Depth of learning
 • Naser Karimi *, Navid Elyasi Pages 65-77