فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی امانی، عبدالرحیم نوه ابراهیم*، حسن رضا زین آبادی، بیژن عبدالهی صفحات 7-23

  هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی  به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال 1396 است. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیات علمی گروه  علوم تربیتی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های دولتی هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 81 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، با توجه به هدف کاربردی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی مقطعی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 61 سوالی استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ(0/92) و نسبت روایی محتوا (0/71) استفاده شد، جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای و رتبه ای فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آنند که وضعیت کل آیین نامه و بعد اجرایی از دید پاسخگویان دارای وضعیت مطلوب است همچنین وضعیت بعد محتوایی آیین نامه دارای وضعیت  بسیارمطلوب می باشد.  درباب رتبه بندی ابعاد اصلی اجرایی و محتوایی آیین نامه تفاوت معنادار در سطح 0/05 وجود دارد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، آیین نامه، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی
 • مهدی یعقوبی، سید آیت الله رزمجو* صفحات 25-39
  هدف این مطالعه مقایسه اثرات ارزیابی پویا رایانه ای، ارزیابی پویا و ارزیابی ایستا بر عملکرد درک مطلب است. همچنین نگرش زبان آموزان نسبت به ارزیابی های ایستا، پویا و پویا رایانه ای مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی - متوالی است. به این منظور، امتیازات آزمون به عنوان داده های کمی و محتوای بدست آمده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عنوان داده های کیفی مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 60 زبان آموز ایرانی بوده که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی می آموختند و سطح مهارت آنان در زبان انگلیسی، متوسط بود. زبان آموزان به گروه های ارزیابی پویا و ارزیابی پویا رایانه ای تقسیم بندی شدند. به منظور اطمینان حاصل نمودن از عدم وجود تفاوت معنادار و قابل توجه در درک مطلب هر یک از این گروه ها، عملکرد خوانش زبان آموزان قبل از انجام این مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از آن زبان آموزان در پس آزمون خواندن و درک مطلب شرکت کردند. در پایان در خصوص بررسی نگرش آنان نسبت به ارزیابی های ایستا، پویا و پویا رایانه ای از شرکت کنندگان مصاحبه نیمه ساختاری به عمل آمد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که هر دو ارزیابی پویا و پویا رایانه ای، تاثیرات قابل توجهی بر بهبود عملکرد درک مفاهیم شرکت کنندگان داشته اند. همچنین ارزیابی پویا رایانه ای نسبت به ارزیابی پویا در زمینه عملکرد درک مطلب موثرتر بوده است. تحلیل مصاحبه ها نشان داد که همه شرکت کنندگان، نگرش مثبتی نسبت به ارزیابی پویا رایانه ای در مقایسه با انواع قدیمی ارزیابی های پویا و ایستا داشتند.
  کلیدواژگان: ارزیابی پویا، ارزیابی پویا رایانه ای، ارزیابی ایستا، درک مطلب، نگرش ها
 • اعظم میرزاصفی، ابوالقاسم یعقوبی*، حسین محققی، رسول کرد نوقابی صفحات 41-54
  هدف پژوهش تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی وعدم خود کارآمدی دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی در قالب الگوسازی مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی97-1396بود . ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور(1389) فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1998)، فریبکاری تحصیلی گل پرور (1389) پرسشنامه خودکارآمدی اون و فرامن (2001)، سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک(1984) بود. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آماری AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری روابط بین بی عدالتی آموزشی، عدم خودکارآمدی، فرسودگی و فریبکاری تحصیلی در تبیین ناسازگاری تحصیلی از برازش مناسب برخوردار است.همچنین روابط غیر مستقیم بین متغیرهای مذکور در مدل نیز مورد تایید قرار گرفت. این یافته ها حاکی از آن است که کنترل بی عدالتی آموزشی، می تواند گام موثری در جهت کاهش فرسودگی، فریبکاری ، عدم خودکارآمدی و ناسازگاری تحصیلی باشد.
  کلیدواژگان: بی عدالتی آموزشی، عدم خود کارآمدی، فرسودگی تحصیلی، فریبکاری تحصیلی، ناسازگاری تحصیلی
 • معصومه عبدالخالقی، حسن احدی*، محمد رضا صیرفی صفحات 55-72
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری روان شناختی بر اسنادهای علی و راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش تمام تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری، 60 دانشجو در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ، پیترسون، سیمل، بی یر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن، 1982) و نسخه کوتاه پرسشنامه نظم دهی شناختی هیجان (CERQ-SF؛ گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) پاسخ دادند. از طریق 10 جلسه و هر جلسه یک ساعت، برنامه آموزش آموزش تاب آوری روان شناختی به شیوه گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت برنامه آموزش تاب آوری روان شناختی در افزایش میزان اسنادهای علی مثبت و راهبردهای انطباقی مقابله شناختی و در کاهش اسنادهای علی منفی و راهبردهای غیرانطباقی مقابله شناختی دانشجویان موثر بود. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که برنامه آموزش تاب آوری روان شناختی از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت، راهبردهای انطباقی مدیریت هیجان و همچنین پربارسازی مهارت-های رابطه بین فردی، در تحقق ایده ایمن سازی روانی فراگیران به طور تجربی موثر واقع می شود.
  کلیدواژگان: برنامه آموزش تاب آوری، اسنادهای علی، راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان
 • بنت الهدی سادات حسینیان، محمدرضا نیلی*، فریدون شریفیان صفحات 73-90

  هدف این مطالعه، بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی در کشورهای ایران، آمریکا، مالزی، ژاپن، انگلستان و فنلاند بود. این پژوهش از نوع توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای بر اساس روش «جرج بردی» بوده است. درواقع انتخاب کشورها بر اساس موفقیت آنها در حوزه برگزاری دوره ها و برنامه های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی بوده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه ی کتب و بررسی اسناد ، مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. جامعه پژوهش برنامه های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی درکشورهای منتخب و متخصصان و اساتید دانشگاه فرهنگیان در زمینه برنامه های توسعه حرفه ای کشور ایران بوده است. نمونه نیز به صورت هدفمند مبتنی بر سوالات پژوهش انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که شباهت ابعاد برنامه توسعه حرفه ای در کشورهای منتخب شامل تاکید همه کشورها بر ابعاد ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی موضوعی، خودکارآمدی و عزت نفس حرفه ای، نگرش و کارآمدی حرفه ای، تسلط در زمینه برنامه ریزی درسی، روش های تدریس و ارزشیابی، یادگیری مادام العمر و یادگیری تجربی بوده است. مواردی همچون تاکید کشورهای منتخب بر سواد انسان شناسی و توجه محدود کشور ایران به این حوزه، تاکید کشورهای منتخب به صورت مستقیم بر رشد مهارتهای فردی و اجتماعی در این دوره ها و همچنین متمرکز شدن کشورهای منتخب بیش از ایران بر بعد آموزش مهارتهای برنامه ریزی، هدایت، ارزیابی، روش های تدریس و مدیریت کلاس در این دوره ها تفاوت بین کشورها را نشان داد.

  کلیدواژگان: برنامه های توسعه حرفه ای، آمریکا، انگلستان، ژاپن، مالزی، ایران
 • عاطفه ریگی، نعمت اله عزیزی*، عبدالوهاب پورقاز صفحات 91-109
  هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های بیرونی نظام آموزش عالی ایران بر اساس رتبه-بندی های جهانی است که از رویکرد تحقیق کیفی ازروش تحلیل گفتمان انتقادی روث وداک بهره گرفته است. مشارکت کنندگان در تحقیق، 16 نفر از صاحبنظران در موسسات پژوهشی و دانشگاهی مستقر در تهران بودند که به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، مصاحبه نیمه ساختارمند و همچنین تحلیل محتوای آثار مکتوب و سخنرانی های صاحبنظران منتخب بود. برای اعتبار سنجی داده ها در پژوهش حاضر از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از سه روش تحلیل موضوعی، تحلیل متن نوشتاری و روش تحلیل متون گفتاری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد چالش های سیاست گذاری (تنوع و عدم هماهنگی در سیاست های نهادهای تعیین کننده خط مشی های آموزش عالی، کم توجهی به تعیین رسالت ها در سیاستگذاری، تخصصی نبودن و استفاده نکردن از نتایج پژوهش در فرآیند سیاستگذاری ها) ، چالشهای اقتصادی (کم توجهی به در آمدزایی دانشگاه ها در سیاست گذاری های اقتصادی کشور، کم توجهی به اقتصاد دانش بنیان به منظور توسعه اقتصادی کشور) و چالش های فرهنگی-اجتماعی (کم اهمیت بودن علم در جامعه ایران، کم توجهی به تربیت شهروند جهانی و توجه ویژه به «ما» محلی)، از جمله چالش های محیط بیرونی نظام آموزش عالی هستند که منجر به ضعف رتبه دانشگاه های کشور در رتبه بندی های جهانی شده اند. در این راستا، راهبردهایی به منظور بهبود رتبه دانشگاه های ایران در رتبه بندی های جهانی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، رتبه بندی های جهانی، چالش های بیرونی
 • زهرا وزیری اقدم، بدیع الزمان مکی آل آقا*، علاء الدین اعتماد اهری صفحات 111-124
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان بوده است. برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن براساس الگوی تایلر شامل اهداف، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی برنامه درسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید و اعضای هییت علمی متخصص در زمینه توسعه پایدار و توسعه حرفه ای و تربیت شهروندی شاغل در دانشگاه های شهر تهران و متخصصان نظام آموزش و پرورش در این حوزه بود وبرای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از نمونه گیری هدفدار قضاوتی که تعداد آنان 30 نفر می باشد. ایزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. پس از روایی سنجی به وسیله نسبت روایی محتوایی CVR و شاخص روایی محتوای CVI ، 13 گویه در بخش اهداف، 13 گویه محتوا، 9 گویه روش های تدریس و 6 گویه ارزشیابی حاصل شد که در مجموع شامل 41 گویه می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، اعتبارسنجی، توسعه پایدار، توسعه حرفه ای، تربیت شهروندی
 • احمد فولادی، جهانبخش رحمانی*، نرگس کشتی ارای صفحات 125-140
  هدف کلی پژوهش تبیین مفهوم برنامه‏درسی دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏آموزان در نظام آموزشی ایران در سال 1398 بود. در این مطالعه از روش پژوهش کیفی از نوع کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. حوزه پژوهش شامل کتب، کلیه مقالات و منابع علمی در دسترس چاپی و دیجیتالی مرتبط با برنامه‏درسی دگرگون‏شونده از سال 1979 تا 2019 بود. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری هدفمند استفاده شد. بررسی متون و اسناد مرتبط با برنامه‏درسی دگرگون شونده به صورت تدریجی انجام شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. با بررسی 3 مقاله و 10 فصل از کتب مختلف اشباع نظری محقق گردید. با استفاده از «ابزار بررسی مستندات» اطلاعات جمع‏آوری شد. در گام اول و دوم با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله بندی استقرایی و کدگذاری موضوعی و در گام سوم پژوهش با استفاده از روش تاملی داده‏ها تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ها نشان داد برنامه‏درسی دگرگون شده دارای شش مفروضه اصلی همایند و همبسته است. مقایسه مفروضات برنامه‏ی درسی دگرگون شونده بر اساس معیار خلاقیت نشان داد که ضمن همایندی ابعاد آن، برنامه‏ی درسی به عنوان کیهان شناسی، خلاقیت داستانی، برنامه‏ی درسی به عنوان پیچیدگی، تحمل ابهام، برنامه‏درسی بعنوان گفتگو، تلفیق تفکر عقلانی و تفکر روایتی، برنامه‏درسی بعنوان کورره، «شدن»، برنامه‏درسی بعنوان اجتماع، روابط و برنامه‏درسی بعنوان مجموعه تجارب یادگیری دانش‏آموزان، همگامی پیشینی و برآمدنی بودن را مورد تاکید قرار داده و در بهبود خلاقیت موثرند. برنامه‏درسی دگرگون‏شونده از قبل معین نیست بلکه یک واقعیت دگرگون شونده و تحولی است.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: برنامه‏ درسی دگرگون شونده، خلاقیت، کاوشگری فلسفی انتقادی، نظام آموزشی
 • محسن حاج حسینی، رمضان جهانیان*، پریسا ایران نژاد صفحات 141-161
  هدف این پژوهش،اعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس مولفه های سرمایه فکری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش، یک روش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ازنوع پیمایشی است. . به منظور تلخیص ابعاد مذکور، با انجام آزمون تحلیل عاملی، 4 عامل «دانش کاری و مدیریت» ، «برنامه ریزی و ایجاد مهارتهای حرفه ای در امر آموزش و پژوهش»، «ارتباطات موثر، شفاف و تعهد سازمانی» و «رفتار متعادل و مدیریت زمان» بعنوان متغیرهای عمده مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی انتخاب شده اند. همچنین 3 عامل «انسانی»، «ساختاری» و «ارتباطی» در قالب 9 مولفه اصلی بعنوان ابعاد و متغیرهای عمده سرمایه فکری انتخاب گردیده اند. و بالاخره میزان تناسب الگوی مذکور از نظر متخصصان ، در 6 عامل اصلی تحت عنوان «فلسفه و اهداف الگو»، «عامل انسانی» ، «عامل ساختاری»، «عامل رابطه ای»، «عامل اصول اجرایی» و «عامل ارزشیابی و بازخورد» ارایه گردیده است. عوامل 6 گانه مذکور، در مجموع 05/90 درصد واریانس را تبیین نموده اند که درصد مورد قبول و بالایی قلمداد شده است همچنین این عوامل 70 تا 100 درصد در سطح خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی مورد تایید متخصصان قرار گرفته و تحلیل عاملی تاییدی نیز، حاکی از برازش عالی الگوی پژوهش بوده است.
  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، سرمایه فکری، اعضای هیات علمی
 • پری همتی*، محمود صفری، معصومه اولادیان صفحات 163-185

  پژوهش حاضر، با هدف تحقیق آسیب شناسی نظام آموزش‬های فنی‬حرفه‬ای براساس مدل تعالی سازمانی، از نظر ماهیت: اکتشافی با رویکرد کیفی-کمی، و از منظر نتایج کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وصاحب نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش های آموزشی شاغل درنهادهای رسمی وغیردولتی سازمان فنی وحرفه ای شهرتهران می باشد.جامعه آماری دربخش کمی کلیه کارکنان سازمان فنی وحرفه ای درنظرگرفته شد. تعداد 1235 نفرتحت عنوان کارمنددرسازمان فنی وحرفه ای شهرتهران درسال 1397 ساکن می باشند که تعداد 292 نفربه عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و پرسشنامه (بخش کمی) استفاده شد. به منظور محاسبه پایایی مصاحبه از روش پایایی بین دوکدگذار و به منظور روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد؛ که نتایج بیانگر روا و پایا بودن بود. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا و در بخش کمی نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون تی تک نمونه ای) استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق آزمون tتک نمونه ای و مدل سازی تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار spss ،Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که با توجه به تحلیل مصاحبه ها و پرسشنامه های صورت صورت پذیرفته برمبنای 65 مفهوم در 6 خرده مقیاس تدوین و دراختیارکارکنان قرارگرفت. نتیجه اینکه آزمون دراین 6 آسیب (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، علمی، مدیریتی و رهبری) معنادارمی باشد.

  کلیدواژگان: آسیب‬ شناسی نظام آموزش‬ های فنی حرفه‬ ای، مدل تعالی سازمانی، آسیب‬ شناسی نظام آموزش، آموزش فنی حرفه‬ ای
|
 • Morteza Amani, Abdul-Rahim Nave Ebrahim *, Hassan Reza Zeinabadi, Bijan Abdollahi Pages 7-23

  The purpose of the present study is to determine the pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions. The research community is all faculty members of the Department of Educational Sciences of the Schools of Psychology and Educational Sciences of the State Universities. A sample of 81 people was selected from this population, through multi-stage cluster sampling. The research method is quantitative, descriptive, and cross-sectional survey. A researcher-made questionnaire of 61 questions was used for collecting data. Cronbach's alpha (0.92) and content validity ratio (0.71) techniques was used to determine the reliability and validity of the tools. Single sample T-test and Friedman test was used for data analysis. The findings of the study indicate that the overall status of the Code of Conduct and the executive dimension are favorable from the viewpoint of the respondents. There was a significant difference at the 0.05 level regarding the ranking of the main dimensions of executive and content of the by-laws.

  Keywords: Pathology, Regulations, delegation of the curriculum authority, universities, Higher education institutions
 • Mehdi Yaghoobi, Seyyed Ayatollah Razmjoo * Pages 25-39
  The current study aimed at comparing the effects of computerized dynamic assessment(CDA), dynamic assessment (DA) and static assessment (SA) on reading comprehension performance. Additionally, the learners' attitudes towards the SA, DA and CDA were also investigated. The participants of the present study included 60 Iranian EFL learners. The learners’ reading performance was tested to assure that the three groups were not significantly different in terms of reading comprehension prior to treatment. After checking their readability were followed by some reading comprehension questions. Following that, one of the groups received DA for reading comprehension questions via receiving the least implicit to most explicit hints provided by the teacher until the learners came up with the correct responses. As for the CDA group the software provided hints in a step-wise manner from the most implicit to the most explicit for the learners until they came up with the right response. The treatments lasted for four sessions and immediately afterwards the learners in the three groups sat for the reading comprehension posttest. Moreover, 10 participants in each group were interviewed to explore their attitudes towards SA, DA and CDA. The results of statistical analysis indicated that both DA and CDA had significant effects on improving the participants’ reading comprehension performance. Moreover, it was revealed that CDA was significantly more effective on reading comprehension performance compared with DA. The analysis of interview contents indicated that overall the participants held more positive attitudes towards the CDA compared to the conventional DA and SA assessment types.
  Keywords: Dynamic assessment, computerized dynamic assessment, static assessment, reading comprehension, attitudes
 • Azam Mirzasafi, Abolghasem Yaghoobi *, Hossein Mohagheghi, Rasool Kord Noghabi Pages 41-54
  The purpose of this study was to develop a structural model of academic maladjustment based on educational injustice, burnout, academic deception and lack of self-efficacy. The research method was correlation in the form of structural equation modeling. The statistical population consisted of all students of Bu Ali Sina University in Hamadan in the academic year 1396-97. Measurement tools included Golparvar Educational Justice Questionnaire (2010), academic burnout of Bresu et al. (1998), Golparvar Academic Satisfaction Questionnaire (2010), Eun & Freeman Self-efficacy Questionnaire (2001), Baker and Seriak Academic Adaptation Questionnaire (1984). Research data were analyzed using structural equation modeling through AMOS statistical software. The results showed that the structural equation modeling of the relationships between educational injustice, inefficiency, burnout and academic deception has a good fit in explaining academic maladjustment. These findings suggest that controlling educational injustice can be an effective and useful step in reducing burnout, deception, inefficiency, and academic maladjustment.
  Keywords: educational incompatibility, educational injustice, Academic burnout, educational fraud, self-efficacy
 • Masoumeh Abdolkhaleghi, Omid Shokri *, Mohammadreza Seirafi Pages 55-72
  The purpose of this study was to examine the effectiveness of the Psychological Resilience Training Program on university students ‘causal attribution styles, cognitive emotion regulation strategies, health behaviors and psychological well-being. In this true-experimental study with pretest-posttest control-group design in company with follow up stage, 60 students in experimental (30 students) and control (30 students) groups responded to the Attributional Style Questionnaire (ASQ) and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). The experimental group received 10 Psychological Resilience Training Program sessions (2 hours a session). The results statistical procedure of multivariate covariance analysis indicated that Psychological Resilience Training Program was effective in increasing positive causal attributions, adaptive cognitive emotion regulation strategies, health behaviors and scales of psychological well-being and in decreasing negative causal attributions and non-adaptive cognitive emotion regulation strategies in short term and long term. These findings suggest that Psychological Resilience Training Program by reducing or eliminating stressors, tolerating or adjusting to negative events or realities, maintaining a positive self-image, maintaining emotional equilibrium and continuing satisfying relationships with others could result in mental immunization in students.
  Keywords: Psychological Resilience Training Program, causal attributions, cognitive coping strategies
 • Bentolhoda sadat Hoseinean, Mohamad reza Nili *, Fereidon Sharifian Pages 73-90

  The purpose of this study is to evaluating comparative dimensions of the program ‌ professional development of primary teachers in Iran, Usa, Malaysia, Japan, the UK and Finland. This is a descriptive study based on comparative analysis ‌ Based on the method of "George Brady". Research data through study ‌ Writing and reviewing documents , Documents and semi-structured interviews have been collected . The research community is the professional development programs of elementary teachers in selected countries and experts and professors of the University of Farhangian in the field of professional development programs in Iran . The sample also purposefully selected based on the research questions ‌ .In the terms of similarity ‌ and differences ‌ dimensions are : Dimensions; Similarities ‌ : The emphasis of all countries on the promotion of education and subject content knowledge, self-efficacy and self-esteem, career ‌ O, the attitude and efficiency of the profession ‌ You mastered curriculum planning, teaching and assessment methods, lifelong learning and experiential learning . Differences: 1. Selected Countries anthropology focuses on literacy, but showed little .2- Considering the attention of the countries directly on the development of personal and social skills in these courses has emphasized .3- Selected countries over Iran after training skills program ‌ The fine, Guidance Evaluation, Methods teaching and management Class in this course ‌ They emphasized the 4- Selected countries and Iran more than other countries in terms of administrative and selection and promotion in this period ‌ Has considered

  Keywords: professional development programs. Usa, United Kingdom, Japan, Malaysia, Iran
 • Atefeh Rigi, Nematollah Azizi *, Abolvahab Purghaz Pages 91-109
  As a qualitative research, this study aims to investigate external challenges of Iran's higher education system based on the global rankings’ indicators in which Ruth Wodak’s method of critical discourse analysis was applied. Participants included 16 scholars and senior officials from Higher Education Institutions in Tehran whose were selected via snowball sampling method. Semi-structured interviews were applied to collect data based on theoretical saturation which were lasting between 30 and 60 minutes. For data validation both participants review (member check) and review by external experts (external check) were applied. critical discourse analysis were used to analyze data. The finding revealed that policy-making challenges including “diversity and lack of coordination in policies of institutions determining higher education policies, lack of attention to determining missions in policy-making, not specialized policy-making processes and not using research results in them”, economic challenges including “lack of attention to income generation of universities in economic policies of Iran, lack of attention to knowledge-based economy for Iran’s economic development”, and sociocultural challenges including “low importance of science in the Iranian society, lack of attention to education of global citizens, and special attention to the local ‘We’”, are main external factors which have affected Iranian higher education system leading to low global ranking of Iranian universities. In this regard, some strategies are presented to improve the global ranking of Iranian universities.
  Keywords: Higher education, global rankings, External Challenges
 • Zahra Vaziriaghdam, Badiozaman Maki Aleagha *, Alaedin Etemad Ahari Pages 111-124
  The purpose of this study was to design a curriculum based on sustainable development, professional development and citizenship education and its validation from the perspective of specialists. The curriculum based on Tyler's Globalization approach includes goals, content, teaching methods and curriculum evaluation. The statistical population of this research includes professors and faculty members in the field of sustainable development and professional development and citizenship education working in Tehran universities and specialists in the education system in this field. To determine the required sample size, a targeted trial sampling Which number is 30 people. the way for collecting data is a researcher-made questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics are used to analyze the data. After validity, by content validity ratio of CVR and CVI content validity index, 13 items in the goals section, 13 content items, 9 items of teaching methods and 6 evaluation points were obtained, which consisted of 41 items in total.
  Keywords: Curriculum, Validation, sustainable development, Professional Development, citizenship education
 • Ahmad Foolady, Jahanbakhsh Rahmani *, Narges Keshtiaray Pages 125-140
  The aim of this study is explaining the concept of a transformative curriculum in order to Critique the education curriculum of Iran in 2019. In this study, qualitative research method of critical philosophical inquiry was used. The field of research has consisted of books, all articles and scientifically available print and digital resources related to the transformative curriculum from 1979 to 2019. Purposeful sampling method was used and the review of texts and documents related to the transformative curriculum was performed gradually and continued until theoretical saturation. By reviewing three paper and 10 chapters from different books, theoretical saturation was achieved. Information was collected using the "Document Review" tool. In the first and second steps, data were analyzed using the qualitative content analysis method of inductive categorization and thematic coding, and in the third step, the research was analyzed using the reflective method of data. The findings show that the transformed curriculum has six main assumptions: homogeneous and correlated. Comparing the assumptions of the changing curriculum based on the criterion of creativity showed that while converging its dimensions, curriculum as cosmology, fiction creativity, curriculum as complexity, tolerance of ambiguity, curriculum as dialogue, integration Rational thinking and narrative thinking, curriculum as a course, "becoming", curriculum as a community, relationships and curriculum as a set of students' learning experiences emphasize the antecedent and outstanding synchronization and are effective in improving creativity. The transformative curriculum is not predetermined, but a transformational reality.
  Keywords: Transformational Curriculum, creativity, Critical Philosophical Exploration, the education System
 • Mohsen Hajhoseini, Ramezan Jahanian *, Parisa Irannezhad Pages 141-161
  Avalidation of the performance management model of faculty members based on the components of intellectual capital. From the viewpoint of information gathering, it is a survey descriptive. Survey research community, All faculty members of Karaj Islamic Azad University. . Data gathering tool, two researcher- made questionnaires design a performance management model for faculty embers based on the components of intellectual capital, one functional executive management, and a questionnaire on the appropriateness of the model from specialists and a standard capital questionnaire The Idea of Benati (2004) and the acquired data, Bastat In order to investigate the dimensions of performance management” intellectual capital and also to evaluate the appropriateness of the model with the opinion of experts, one- sample T- test was used. The results of this study showed that all variables were considered to be relevant. In other words , Performance management in the 27lh and 1,Z7th components an dimensions of intellectual capital in 3 dimensions of human capital , structural capital and customer (communication), and 42 components were identified. The Cronbach’s alpha coefficient of the performance management questionnaire (98%) and the questionnaire of the model’s appropriateness are obtained by experts (81%) . Also , the Cronbach’s alpha coefficient is the standard questionnaire of Intellectual Capital Benati (2004) of 87% . The confficients for the three questionnaires are indicative of the reliability of the instrument of measurements. The results of this research indicate that the model is highly specialized by experts
  Keywords: : Performance Management, university, intellectual capital
 • Pari Hemati *, Mahmoud Safari, Masome Oladian Pages 163-185

  The purpose of this study was to investigate the pathology of the technical education system based on the organizational excellence model. This research is in terms of its nature: exploratory, from the perspective of the method quantitative and qualitative and from the perspective of the results applied. The population of the study was a qualitative stage consisting of high-level experts and experts, all of the experts and educational managers of the educational departments working in the institutional and non-governmental institutions of the Technical and Technical Organization of the city of Tehran. With a visit to the Tehran-Tehran technical and labor organization's staffing office, a total of 1235 people were named as the employees of the technical and professional staff of the city of Tehran in the year 1397, of which 292 were selected as the sample size. In order to calculate the reliability of the interview, the reliability method was used between the dictation and the validity of the questionnaire was used. To analyze the qualitative research data, content analysis was used and in the quantitative part descriptive and inferential statistics were used.The results showed that according to the analysis of interviews and face-to-face questionnaires, based on 65 concepts in 6 subscales, staff was formulated to measure quantitative part of the research. According to the data of the questionnaire, it can be concluded that the test is significant in these six

  Keywords: Pathology of vocational education system, Organizational Excellence Model, pathology of the educational system, Vocational training