فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 60، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا والی، راحیل قربانی نیا*، یوسف شعبانی، یونس جهانی صفحات 70-80
  مقدمه

  عوامل استرس زایی در محیط های دانشگاهی وجود دارند که می توانند تاثیرات منفی زیادی بر روی سلامتی دانشجویان بگذارد. مذهب و اعتقادات مذهبی در پیشگیری از این تاثیرات نقش بسیار مهمی دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی ارتباط اعتقادات دینی و میزان استرس دانشجویان می پردازد.

  روش‌ها

  این مطالعه مقطعی با رویکرد تحلیلی 365 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395 به روش نمونه گیری خوشه‌ای طبقه بندی شده با تخصیص متناسب برای هر دانشکده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی و پرسشنامه مقیاس واحد تغییر زندگی(LCU) استفاده شد. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون های آماری T-TEST و ANOVA، 2X و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته‌ها

   بیشترین عامل استرس زا در میان دانشجویان عوامل درون فردی بود. ارتباط معناداری بین عوامل استرس زای درون فردی با گروه سنی(017/0 =P)، عوامل استرس زای محیطی با مقطع تحصیلی وجود داشت(044/0= P). نتایج آزمون2 X بین اعتقادات مذهبی و LCU ارتباط معناداری یافت نشد.

  نتیجه‌گیری

   با توجه به ماهیت رشته های علوم پزشکی، دانشجویان میزان بالای استرس را تجربه می کنند که می تواند منجر به بروز نشانه های بالینی ناشی از استرس گردد، بنابراین توصیه می شود توانمندسازی ایشان در برنامه ریزی تحصیلی و استفاده از نیروی توکل و اعتقادات مذهبی در انجام امور در دستور کار مراجع مربوطه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اعتقادات دینی، استرس، دانشجویان، دانشگاه
 • فرهاد تنهای رشوانلو*، مهدی ارخودی قلعه نوئی، راضیه کرامتی، مهرانگیز شعاع کاظمی صفحات 81-89
  مقدمه

  در راستای بهبود کیفیت فرایند آموزش، بررسی توافق استاد و دانشجو ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و پارامترهای سوال-پاسخ فرم کوتاه مقیاس توافق استاد و دانشجو (PSRS-B) بود.

  روش ها

  در یک طرح توصیفی- همبستگی، 497 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و فرم کوتاه مقیاس توافق استاد و دانشجو (رایان و ویلسون، 2014) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و پارامترهای تمیز و آستانه و منحنی های آگاهی سوال و آزمون و با استفاده از از نرم افزار های SPSS.16، Amos.20 و IRTPRO 2.1.2 انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مقیاس از ساختاری یک عاملی برخوردار است که 59/57درصد واریانس را تبیین می کند. تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار را تایید کرد. همسانی درونی مقیاس نیز با آلفای کرونباخ 86/0 و دو نیمه کردن 0/88 به تایید رسید. پارامترهای سوال-پاسخ نیز وضعیت مطلوب مقیاس را نشان می دادند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد فرم کوتاه مقیاس توافق استاد و دانشجو، از روایی و پایایی مطلوبی در نمونه دانشجویان علوم پزشکی برخوردار باشد و بتواند به عنوان ابزاری دقیق در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توافق استاد و دانشجو، روان سنجی، اعتباریابی، نظریه سوال-پاسخ
 • جواد دهقان نژاد، مژگان لطفی، سوسن ولیزاده، عباس داداش زاده، مصطفی بافنده زنده* صفحات 90-96
  مقدمه

  آموزش بالینی، بخش اعظم آموزش های پرستاری را شکل می دهد و داشتن صلاحیت بالینی مدرسین، عامل مهم در انتقال دانش، مهارت و نگرش به دانشجویان است. تنوع سطوح مربیان و نبود روش آموزشی بالینی یکسان باعث شده هر مربی بر اساس توانمندی خود عمل کند لذا بررسی صلاحیت بالینی مدرسین ضروری به نظر می رسد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی بر روی 165 دانشجوی پرستاری و اتاق عمل انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دوبخشی شامل اطلاعات دموگرافیک و ویژگی های صلاحیت بالینی بود که در پنج حیطه شامل ویژگی های فردی، روابط بین فردی، مهارت های آموزشی، ارزشیابی بالینی و قدرت مدیریتی طراحی شده بود. دامنه امتیاز از صفرتا شش بود و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارspas  استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد میانگین سنی دانشجویان 5.9±21 بود. میانگین کل نمره کسب شده برای صلاحیت بالینی اساتید دکتری پرستاری (1.1±  5.1) ، دانشجویان دکتری (1.1± 4.7)، مربیان (1.2± 4.48) و همکار بیمارستانی (1.3± 4.41) بود. و64.5 % از دانشجویان داشتن مدرس بالینی در سطح دکتری را ترجیح می دهند. در حیطه صلاحیت بالینی بیشترین امتیاز مربوط به ویژگی های فردی و کمترین امتیاز در نحوه ارزشیابی بالینی و قدرت مدیریتی بود.

  نتیجه گیری

  اساتید دکتری پرستاری از نظر دانشجویان نسبت به بقیه مدرسان از صلاحیت بالینی بهتری برخوردار هستند و افزایش مدرسان دکتری مستقر در بالین می تواند در بهبود آموزش بالینی موثر باشد. همچنین برنامه ریزی در مورد نحوه ارزشیابی بالینی یکسان و افزایش قدرت مدیریتی، باعث ارتقای صلاحیت بالینی مدرسین می شود.

  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، مدرسین پرستاری، دانشجویان پرستاری
 • سیده بتول مولایی روزبهانی*، عباس عباس پور صفحات 97-103
  مقدمه

  مطالعه حاضر در ارتباط با  شناسایی مولفه های الگوی مدیریت مشارکتی درکلاس درس علوم  پایه نهم مدارس ناحیه یک شهرکرج انجام شده است . مدیریت مشارکتی درکلاس درس بخش مهمی از فرایند تعلیم و تربیت را تشکیل داده و بر نظام یاددهی-یادگیری سایه افکنده و روند آموختن را تسهیل می کند. پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد که مدیریت مشارکتی در کلاس درس نسبت به سایر جنبه های کلاس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش ترکیبی اکتشافی عبارتست از: شناسایی مولفه های الگوی  مدیریت مشارکتی درکلاس درس علوم در پایه نهم مدارس ناحیه یک شهرکرج.

  روش ها

  استخراج مولفه ‏ها از روش تحلیل محتوا کیفی با جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان علوم (135 نفر) و دانش آموزان (2865 نفر) شاغل به کار و تحصیل در پایه نهم مدارس ناحیه یک شهرکرج در سال تحصیلی 1397-1396 بوده  که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 8 کلاس درس در چهار دبیرستان به تعداد 164  نفر ازدانش آموزان و تعداد 15 نفر از معلمان انتخاب شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حکایت از وجود رابطه مثبت و معنی دار ((p<0/05 بین مدیریت مشارکتی و مولفه های تحلیل، محتوا، دانش آموزان، معلمان، راهبردهای آموزشی، روش های تدریس، ارزشیابی و محیط مدرسه و شرایط کلاس درس دارد.

  نتیجه گیری

  سنجش واندازه گیری پژوهش از اعتبار (درونی) مناسب وقابل قبولی برخوردار بوده ، و،نتیجه پژوهش ضمن تایید فرضیه اصلی ،نشان داد که مدیریت مشارکتی میزان تمرکز روی تکالیف را افزایش ووابستگی به معلم را کاهش داده وفرصتهای مناسبی را برای کسب مهارتهای خواندن وتفکر از طریق مشاهده رفتار دیگران را فراهم نموده و ارتباط قوی  بین دانش آموزان ایجاد ومهارت گوش دادن را درآنان تقویت می نماید.

  کلیدواژگان: مدیریت مشارکتی، کلاس درس، راهبردهای آموزشی
 • علیرضا عظیم پور*، لیلا شاملی، زهرا کریم زادگان، زهرا عمادی صفحات 104-116
  مقدمه

  دانشجویان در نیمسال اول تحصیل تنیدگی های خاصی را تجربه می کنند که می تواند بر عملکرد تحصیلی آن ها تاثیرات نامطلوبی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط عملکرد تحصیلی دانشجویان تازه وارد با هوش، سبک های هویت، جنسیت، ابعاد سلامت روان و متغیر های مرتبط با آن، همچنین بررسی امکان پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس متغیرهای فوق بود.

  روش ها

  در ماه اول سال تحصیلی 95-1394 از 167 دانشجوی نیمسال اول دانشگاه سلمان فارسی کازرون فرم A مقیاس 3 آزمون هوش نابسته به فرهنگ کتل برای سنجش هوش، سیاهه ی سبک های هویت و مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان برای سنجش سبک های هویت و ابعاد سلامت روان و متغیرهای مرتبط با سلامت روان در دو نوبت اخذ شد.

  یافته ها

  ضرایب همبستگی پیرسون رابطه ی مثبت عملکرد تحصیلی (معدل نیمسال اول) با متغیرهای هوش، جنسیت (مونث بودن)، هویت هنجاری، هویت اطلاعاتی، بهزیستی روانشناختی، حمایت اجتماعی، جو خانوادگی و رابطه ی منفی آن با افسردگی و اضطراب اجتماعی را نشان داد. با این همه در تحلیل رگرسیون صرفا متغیرهای جنسیت و هوشبهر توانستند عملکرد تحصیلی را (R2 تنظیم شده: 091/0) پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد که همانند آنچه قبلا در دانش آموزان نشان داده شده در عملکرد تحصیلی دانشجویان نیمسال اول نیز نقش هوشبهر و جنسیت همچنان پررنگ است و هنوز سایر متغیرها نمی توانند قدرت این دو متغیر را در پیش بینی عملکرد تحصیلی داشته باشند. پیشنهاد می شود از متغیرهای دارای ارتباط معنی دار با عملکرد تحصیلی پایین در این پژوهش برای شناسایی دانشجویان در خطر عملکرد تحصیلی پایین، جهت ارایه ی مداخله های پیشگیرانه به آنها استفاده شود.

  کلیدواژگان: جنسیت، سبک های هویت، سلامت روان، عملکرد تحصیلی، هوش
 • نبی الله اکبرنتاج شوب، قدرت الله عباسی*، بهرام میرزائیان صفحات 117-124
  مقدمه

  اهمیت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بین ملت ها در عصر علم و تکنولوژی و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست، اما یادگیری آن در جمع همیشه همراه با موانع روان شناختی است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی روش های تدریس تعاملی و معمولی کار-محور بر کاهش موانع روانشناختی یادگیری از جمله نگرش منفی به زبان انگلیسی و عدم بهره مندی از خودکار آمدی تحصیلی بود.

  روش ها

    پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانشجویانی که بدون کنکور وارد دانشگاه آزاد واحد بابل شده بودند به تعداد 420 نفر، در سال تحصیلی 1397-1396 تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین دانشجویان 90 نفر انتخاب شد، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (هر کدام 30  نفر) و گواه (30 نفر) گمارده شدند. سپس پرسشنامه های نگرش سنج و خودکار آمدی به عنوان پیش آزمون در مورد هر سه گروه اجرا شد. سپس تدریس در سه کلاس توسط محقق با سه روش مختلف تعاملی-مشارکتی کار-محور، کار-محور معمولی و سنتی در طول 20 جلسه 90 دقیقه ای صورت گرفت. در پایان این دوره هر سه گروه پرسشنامه های فوق را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی دانکن مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هر دو روش کار-محور با سطح معنی داری (0/01> p) از روش سنتی دستوری-ترجمه بهتر نتیجه داده اند. در مقایسه دو روش کار-محور با یکدیگر، روش تعاملی-مشارکتی از روش معمولی در ارتباط با خودکارآمدی بهتر عمل کرد (0/01> p) ولی در مورد مانع نگرشی، علیرغم اختلاف 5 نمره ای در میانگین دو گروه به نفع روش تعاملی-مشارکتی در دادن نگرش مثبت، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد (266/0 > p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی روش تدریس تعاملی-مشارکتی کار-محور پیشنهاد می شود در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان ، افزایش خودکارآمدی و نگرش مثبت استفاده گردد.

  کلیدواژگان: روش تدریس تعاملی کار-محور، روش تدریس معمولی کار-محور، موانع روان شناختی
 • حسین محمودی*، داود میرزایی فر صفحات 125-132
  مقدمه

  خانواده نهاد اجتماعی است که نخستین شالوده حیات جمعی به شمار می رود. با توجه به اهمیت خانواده و نظام حقوقی آن، بحث حقوق خانواده و آموزش آن می تواند از آسیب های ناشی از عدم آشنایی با آن جلوگیری نماید؛ در نتیجه هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان سنجی آموزش حقوق خانواده در آموزش عالی ازنظر اساتید رشته حقوق بود.

  روش ها

  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و حسب شیوه گردآوری داده، ازجمله پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، شامل اساتید رشته حقوق ایران بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با روش جی پاور تعداد 150 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری دادها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده ازنظر متخصصان تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/88 تعیین شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون های آماری تی تک نمونه ای و تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند اساتید با ضرورت و فرصت آموزش حقوق خانواده در آموزش عالی موافق بودند و نگرش اساتید درباره آموزش حقوق خانواده در آموزش عالی را خوب ارزیابی کرده اند. آن ها معتقد بودند تهدیدی جدی در این خصوص وجود ندارد و آمادگی نیروی انسانی را نیز در حد مطلوب می دانند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر نیاز به آموزش حقوق خانواده در دانشگاه، می توان در کنار دیگر دروس عمومی به آموزش حقوق خانواده به صورت یک درس مجزا پرداخته شود.

  کلیدواژگان: آموزش، حقوق خانواده، آموزش عالی، امکان سنجی، درس عمومی
 • مجید واحدی* صفحات 133-142
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به یادگیری تحت وب است.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان  دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 95-96 شهر تبریز است که از بین آنها 223 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از چهار ابزار اندازه گیری استفاده گردید که شامل آمادگی یادگیری الکترونیکی واتگینز و همکاران (2004)، باورهای انگیزشی پینتریج و همکاران (1991)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در یادگیری برخط و تحت وب بارنارد و همکاران (2008) و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب داویس و همکاران (1989) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS  و  SPSSاستفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که مدل مفهومی مورد نظر در پژوهش با توجه به شاخص های نیکویی برازش از نظر آماری مورد تایید قرار گرفت. همچنین آمادگی یادگیری الکترونیکی به صورت مستقیم بر باورهای انگیزشی و به صورت غیر مستقیم بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب، از طریق نقش واسطه ای باورهای انگیزشی اثر مثبت و معناداری دارد. به علاوه باورهای انگیزشی به صورت مستقیم اثر مثبت و معناداری بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب دارد. اثر مستقیم آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری الکترونیکی و تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب مثبت بوده ولی از نظر آماری معنادار نیست.

  نتیجه گیری

  آمادگی یادگیری الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر باورهای انگیزشی دانشجویان دارد، بنابراین افزایش میزان این عامل موجب افزایش انگیزه دانشجویان در محیط آموزشی تحت وب و موفقیت آنها می شود.

  کلیدواژگان: آمادگی یادگیری الکترونیکی، یادگیری خودتنظیمی، تمایل رفتاری، باورهای انگیزشی
|
 • Leila Vali, Rahil Ghorbani*, Yousef Shabani, Younes Jahani Pages 70-80
  Introduction

  There are stress factors in university settings that can have a significant negative impact on the health of students. Religious beliefs play a very important role in preventing these influences. In this regard, the present study examines the relationship between religious beliefs and students' stress levels.

  Methods

  This analytical cross-sectional study was conducted among 365 students in 2016. The participants were selected by using the stratified sampling method and proportionate to the number of students in each faculty. The spiritual outlook measurement questionnaire and Life Change Unit (LCU) questionnaire were employed for data collection. The obtained data were analyzed by performing the T-test و Anova، X 2 and Pearson tests in SPSS, version 20.

  Results

  The most stressing factors were intrapersonal stressors. There was a significant correlation between intrapersonal stressors with the respondents’ age (P=0.017) and environmental stressors with grade (P=0.044). There was not a significant relationship found between LCU and religious beliefs.

  Conclusion

  Given the nature of medical sciences, students experience high levels of stress that can lead to clinical signs of stress. So, the recommendation is that empower students in academic planning and use of the power of trust and religious beliefs for carrying out affairs that should place on the agenda of the relevant authorities.

  Keywords: Religious beliefs, Stress, Students, University
 • Farhad Tanhaye Reshvanloo*, Mahdi Arkhodi Ghalenoei, Raziye Keramati, Mehrangiz Shoakazemi Pages 81-89
  Introduction

  In order to improve the quality of the teaching process, it is necessary to review the professor-student rapport. The purpose of the present study was to investigate the factor structure and item-response parameters of Professor-Students Rapport Scale-Brief (PSRS-B).

  Methods

  In a descriptive-correlation study, 497 students from Shahid Beheshti University of Medical Sciences were selected by multistage random sampling method and completed Professor-Students Rapport Scale-Brief (Ryan & Wilson, 2014). Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, discrimination and threshold parameters and Item and test information curves were analyzed using SPSS 16, Amos 20 and IRTPRO 2.1.2 softwares.

  Results

  The results showed the structure of an agent-based model that explains 59.57% of the variance. Confirmatory factor analysis also confirmed this structure. The internal consistency of the scale was confirmed by Cronbach's alpha of 0.86 and split-half, 0.88. The item-response parameters were also at the optimum level.

  Conclusion

  Professor-Students Rapport-Brief seems to have a good validity and reliability in the sample of Medical sciences students and can be used as a precise instrument in this regard.

  Keywords: Professor-Students Rapport, Psychometrics, Validation, Item-Response Theory
 • Javad Dehghannejad, Mojgan Lotfy, Sosan Valizadeh, Abas Dadashzadeh, Mostafa Bafandeh Zendeh* Pages 90-96
  Introduction

  Clinical education constitutes a major share of nursing education and clinical competence of instructors is a key factor in offering proper knowledge, skills and attitude to students. The diversity in competence level of instructors and absence of the same educational approaches, have led to a dependence of education on individual abilities of the instructors. As a result, evaluating the clinical competency of the instructors seems to be necessary.

  Methods

  This descriptive study was carried out on 165 nursing and surgical technology students. The tool for data collection was a two-part questionnaire consisting of demographic information and clinical competency attributes, covering five areas including personal characteristics, interpersonal relationships, educational skills, clinical evaluation and management competency. Range of scores was zero to six, and SPSS software was used for data analysis.

  Results

  The results revealed that the mean age of students was 21 ± 5.9. The mean total score for clinical competencies was (5.1 ± 1.1) for Ph.D. instructors, (4.7 ± 1.1) for PhD students, (4.48 ±1.2) for trainers and (1.3 ± 4.41) for hospital personnel. 64.5% of the students preferred to be taught by a Ph.D. regarding clinical competence, the highest score was for personal characteristics and the lowest score for clinical evaluation and management competency.

  Conclusion

  According to our findings, Ph.D. faculty members of the nursing school have a better clinical competence compared to other instructors, and increasing clinic-based instructors can improve the quality of clinical education. Moreover, planning for clinical evaluation and developing management.

  Keywords: clinical competency, nursing instructors, nursing students
 • Seyedeh Batoul Molaei Ruzbehani*, Abbas Abbas Pour Pages 97-103
  Introduction

  The present study was conducted to identify the components of the participatory management model in the ninth-grade science classroom in a district of Karaj. Classroom participatory management is an important part of the education process and facilitates the teaching-learning system and facilitates the learning process. Studies in Iran show that classroom management has received less attention than other aspects of the classroom. The collaborative management model of the class was conducted in the science course in the first secondary school of the city of Karaj, Iran.

  Methods

  Components extraction was done by a qualitative content analysis, and the statistical population consisted of all teachers of science (135 teachers) and all students (2865 students) employed in the 9th grade of primary school in the district of Alborz province in the academic year 2017. Using a random sampling method, 15 subjects of the teachers and 8 classrooms in four high schools (164 students) were selected.

  Results

  The results of the research indicated that there was a positive and significant (p<0/05) relationship between participatory management and the components of analysis, content, students, teachers, educational strategies, teaching methods, evaluation, school environment and classroom conditions.

  Conclusion

  Assessment and measurement of research has appropriate (internal) validity and is acceptable, and the result of the research while confirming the main hypothesis, has been shown that collaborative management increases the focus on homework and reduces teacher dependence, provides good opportunities for reading and thinking skills by observing the behavior of others, and builds strong relationships between students and enhances listening skills.

  Keywords: Collaborative Management, Classroom, Educational Strategies
 • Alireza Azimpour*, Leila Shameli, Zahra Karimzadegan, Zahra Emadi Pages 104-116
  Introduction

  University students at their first semester experienced special stresses that can affect badly on their educational performance. The aim of present study was to investigate the relationship between student’s educational performance and intelligence, identity styles, gender, different dimensions of mental health, mental health-related variables and probable prediction of educational performance by them at their first semester.   

  Methods

  Cattell Culture Fair Intelligence Test III for assessment the intelligence, Identity Style Inventory (ISI-6G) for assessment identity styles, Iranian National Mental Health Scale for students to assess mental health, its dimensions and mental health-related variables were administered on 167 freshman students in 2 sessions and at the first month of their undergraduate course.

  Results

  Pearson correlation coefficients showed that educational performance had positive relationships to intelligence, gender (female), informational identity, normative identity, well-being, social support, family atmosphere and had negative correlations to depression and social anxiety. However, in the multiple regression analysis only gender and intelligence could predict (adjusted R2 = 0.091) the educational performance.

  Conclusions

  The findings showed that the intelligence and gender in freshman university students such as in high school students, more than other variables can predict the educational performance. It can be suggested that the significant related variable to educational performance can be used for reconnaissance of high risk students in low educational performance as target group of prevention intervention.

  Keywords: educational performance, intelligence, identity status, mental health, gender
 • Nabi Akbar, Ghodratollah Abasi*, Bahman Mirzayian Pages 117-124
  Introduction

  The importance of learning English as a foreign language among nations in the age of science and technology and communication is not overlooked by anyone, but learning it in the community is always accompanied by psychological barriers. The purpose of this study was to investigate and compare the effectiveness of interactive and work-oriented teaching methods on reducing the psychological barriers of learning, including negative attitudes in English and lack of academic self-esteem.

  Method

  The present study was a quasi-experimental, pre-test, post-test, and control group. The statistical population of the study consisted of all students who entered the Islamic Azad University, Babol branch without entrance examinations, with a total of 420 students in the academic year of 2018. A sample of 90 students was selected through random sampling. Then, they were randomly assigned to three groups (60 people) and control (30 people). Attitude and self-efficacy questionnaires were used as a pre-test for all three groups. Then, the teacher was taught in three classes by a researcher with three different interactive, participatory, work-oriented, traditional and traditional work methods during 20 sessions (each 90 minutes). At the end of this period, all three groups completed the above-mentioned questionnaires as a post-test. Data were analyzed using covariance analysis and Duncan's post hoc test.

  Results

  The results of data analysis showed that both methods of work-oriented with a significant level (p <0.01) resulted from the traditional grammatical-translational method. Comparing the two methods of work-centered interaction, the interactive-collaborative method of the conventional method was better in relation to self-efficacy (p <0.01) but in the case of attitudinal barrier, despite the difference in the mean of the two groups in the mean of the two groups in favor of the method Interactive-participatory approach to positive attitude did not show statistically significant difference (p> 0.26).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of the interactive-participatory teaching job-based teaching method, it is suggested that self-efficacy and positive attitude could improve students' academic status.

  Keywords: effectiveness, comparison, TBILT, TBLT, psychological barriers, heterogeneous classes
 • Hosein Mahmoodi* Pages 125-132
  Introduction

  The family is the social institution, which is the first foundation of collective life. Considering the importance of the family and its legal system, the discussion of the family rights and its education can prevent the damage caused by the lack of familiarity with it; So, the purpose of this study was to feasibility study of family laws education in higher education from the viewpoint of laws professors.

  Methods

  This research is applied in terms of purpose and based on data collection method, is a descriptive research- survey type. The statistical population included law professors in Iran. Sampling method was a simple random that 150 people were selected based on G-Power method. The Data collection tool was a researcher-made questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by experts and reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient of 0.88 which indicates the appropriate reliability of the tool. For analyzing the results, descriptive statistics (mean and standard deviation), and one-sample t-test and independent t-test statistical tests were used.

  Results

  The results showed that professors agreed with the necessity and opportunity to education of family laws  in higher education and well evaluated the teachers' attitudes on the education of family law in higher education. They believed that there was no serious threat in this regard, and the readiness of human resources is also considered to be favorable.

  Conclusion

  According to the results of this research on the need to family laws  education at university, in addition to other general lessons, family laws  education could be paid more attention as a separate lesson.

  Keywords: education, family law, higher education, feasibility, general lesson
 • Majid Vahedi* Pages 133-142
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effect of e-learning readiness on self-regulated learning strategies and students' behavioral tendency to learn on the web.

  Method

  The present study is applied in terms of its purpose and it is descriptive-correlational in terms of its nature and method. The participants of this study were the whole students of Tabriz Payam-e-Noor University in 2016-2017. Among whom 223 were chosen using stratified random sampling method. Four types of measurement instruments were used in the present study including e-learning readiness of Watkins et al. (2004), motivating beliefs of Pintrige et al., (1991), Self-regulated learning strategies in online and web-based learning of Bernard et al., (2008), and behavioral tendency to web-based learning of Davis et al., (1989). Structural equation modeling was used to analyze the data in AMOS and SPSS software.

  Results

  The findings of this study indicated that the given conceptual model was confirmed statistically with respect to the goodness of fit indices. Moreover, e-learning readiness through the mediating role of motivational beliefs has direct, positive and significant effect on the motivational beliefs and indirect positive and significant effect on self-regulated learning strategies and behavioral tendency to web-based learning. In addition, motivational beliefs have direct positive and significant effect on self-regulated learning strategies and behavioral tendencies in web-based learning. The direct effect of e-learning readiness on e-learning strategies and behavioral tendency toward web learning was positive but was not statistically significant.

  Conclusion

  E-learning readiness has a positive and significant effect on students’ motivational beliefs. So, increasing the amount of this factor will increase the students’ motivation in the web-based educational environment and their success.

  Keywords: E-Learning Readiness, Self-Regulated Learning, Behavioral Tendency, Motivational Beliefs