فهرست مطالب

 • سال چهل و سوم شماره 1 (بهار1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر سیاه کمری، ناصر معینی نقده*، مریم درب امامیه صفحات 1-16
  بلوط مهم ترین و فراوان ترین گونه درختی موجود در غرب ایران به ویژه منطقه زاگرس محسوب می شود. کنه ها از بندپایان فعال در جنگل های بلوط می باشند که نقش های متفاوتی از جمله آفت، شکارگر و تجزیه کننده به عهده دارند .به منظور بررسی فون کنه های پیش استیگمای مرتبط با جنگل بلوط .Quercus spp در منطقه حفاظت شده بیستون، نمونه برداری های متعددی از نقاط مختلف منطقه در سال های 1397 و 1398 از خاک و اندام های هوایی جنگل بلوط به عمل آمد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه، با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و پس از شفاف سازی در اسید لاکتیک، با استفاده از مایع هویر اسلاید شدند. در این بررسی در مجموع، 12 گونه متعلق به 16 جنس و 12 خانواده شناسایی شدند. همچنین چک لیستی از کنه های گزارش شده از بلوط در ایران نیز ارایه شده است که شامل 74 گونه متعلق به 11 جنس و 18خانواده می باشد. در این چک لیست بیشترین گزارش مربوط به گونه Molothrognathus mehrnejadi (Liang & Zhang, 1997) از خانواده Caligonellidae است. گونه های شناسایی شده در این بررسی به شرح زیر است: Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Cyta coeruolipes (Duges, 1834); Cunaxidae: Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980; Tydeidae: Lorryia woolleyi (Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu Baker, 1970; Ereynetidae: Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964; Iolonidae: Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932), Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966; Erythraeidae: Parerythraeus sp., Abrolophus sp.; Smarididae: Smaris sp., Fessonia sp.; Raphignatidae:Raphignatus sp.; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836; Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti (McGregor, 1952); Trombididae:Allothrombium sp.; Cheyletidae: Acaropsellina sollers Kuzin, 1940.
  کلیدواژگان: بلوط، فون، کنه های خاکزی، شکارگر، گیاه خوار، کرمانشاه، ایران
 • حمید نامورحمزانلویی، محمدعلی آقاجانی، صفرعلی مهدیان*، اسماعیل بخشنده صفحات 17-29

  انگور از میوه های مهم و با ارزش است که در نواحی مختلف ایران به ویژه در خراسان شمالی توسط بیماری سفیدک داخلی آلوده می شود. اندازه گیری وقوع بر خلاف شدت بیماری راحت تر و سریع تر است، ولی شدت بیماری به عنوان شاخص مهم تر به شمار می آید. در این پژوهش ارزیابی بیماری و رابطه ی بین وقوع و شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی (شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و فاروج) طی سال های 1397 و 1398 مورد بررسی قرار گرفت. میزان وقوع و شدت بیماری در 80 تاکستان انتخاب شده به طور تصادفی از اول فروردین تا توقف پیشرفت بیماری به صورت هفتگی یادداشت گردید. وقوع بیماری در سال اول 27/10و در سال دوم 64/51درصد ثبت شد. شدت بیماری در سال اول بین 2/1 تا 6/6 درصد (میانگین 4/3 درصد) و در سال دوم بین 4/6 تا 6/44 درصد (میانگین 82/25درصد) بود. بررسی رابطه ی بین میزان وقوع بیماری و شدت بیماری با استفاده از چهار مدل آماری (توانی، خطی، درجه دوم، مکمل لگاریتم لگاریتم) نشان داد که مدل توانی با دقت بالاتری توانست این رابطه را در 31 تاکستان از تاکستان های مورد مطالعه به خوبی بیان نماید. در 24 تاکستان نیز میزان وقوع و شدت بیماری توسط مدل خطی به خوبی با داده ها برازش یافت. مدل های نهایی براساس ضریب تبیین (R2)، انحراف معیار محاسباتی (SEE) و ضریب تبیین تصحیح شده (Ra2) مربوط به تجزیه داده های خام ساخته شدند. براساس این آماره ها، مدل نهایی در بجنورد به صورت S=(0.534)×I(1.263)، در شیروان به صورت S=(0.684)×I(1.472)، در مانه و سملقان به صورت S=(0.4691)×I-0.01711 و در فاروج به صورت  S=(0.3484)×I-0.0078 رابطه ی بین میزان وقوع و شدت بیماری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: سفیدک داخلی، رابطه وقوع-شدت، اندازه گیری بیماری، مدل توانی، تجزیه رگرسیون
 • صفرعلی صفوی*، علی ملیحی پور صفحات 31-52
  نبود مقاومت پایدار در ارقام گندم، دلیل اصلی همه گیری های زنگ ساقه (سیاه) است که می تواند تولید گندم در برخی از نقاط جهان را محدود کند. در این مطالعه به منظور تشخیص منابع احتمالی دارای مقاومت نسبی نسبت به زنگ سیاه، که نوعی مقاومت پایدار و غیر اختصاص- نژادی است، شاخص های مقاومت نسبی شامل ضریب آلودگی (CI)، شدت نهایی بیماری (FDS)، نرخ آلودگی ظاهری (r) و مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC) در 26 ژنوتیپ گندم همراه با شاهد حساس (مخلوط رقم McNair و لاین CD-90-12) طی سال زراعی 98-1397 در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی آلاروق اردبیل ارزیابی شدند. ارزیابی ژنوتیپ ها در مزرعه تحت شرایط آلودگی طبیعی و در برابر جمعیت پاتوتیپ دارای پرآزاری برای ژن های مقاومت Sr25 ، Sr5 ،Sr6 ، Sr7a ،Sr9f ، Sr9e ،Sr13 ،Sr23 ، Sr28 ، Sr29 ، Sr30 ، Sr33 ، Sr34 ، Sr37 ، SrDP2 ، SrGT ، SrPL، SrWLD، SrH و SrTmp انجام شد. واکنش گیاهچه ای نیز در شرایط گلخانه در برابر پاتوتیپ های TKTTF (دو جدایه) و TTTTF انجام شد. بر اساس آن، ارقام گاسکوژن،MV17 و گنبد مقادیر پایینی از CI ،FRS ،r و rAUDPC را نشان دادند و به عنوان گروه دارای سطح مطلوب مقاومت نسبی (تدریجی) در نظر گرفته شدند. نه رقم یا لاین مقادیر متوسطی از شاخص های مقاومت به زنگ ساقه را نشان دادند و به عنوان لاین های دارای سطح متوسط مقاومت نسبی برای زنگ ساقه در نظر گرفته شدند. شش رقم یا لاین نیز دارای سطح پایین مقاومت نسبی و بقیه ژنوتیپ ها در گروه لاین های حساس و بدون هیچ نوع مقاومت نسبی گروه بندی شدند. ژنوتیپ های زارع، گاسکوژن، گنبد، N-91-9 و N-93-15 با توجه به واکنش گیاهچه ای حساس (حداقل در برابر یک پاتوتیپ) و واکنش نیمه مقاوم (MR) تا نیمه حساس (MS) در مرحله گیاه بالغ به احتمال زیاد دارای تعداد ژن مقاومت نسبی بیشتری در برابر عامل بیماری هستند. ژنوتیپ های دارای سطح مطلوب و متوسط مقاومت نسبی که در این مطالعه تشخیص داده شدند می توانند برای معرفی رقم کاندید شده یا در برنامه های به نژادی گندم نسبت به زنگ ساقه استفاده شوند.
  کلیدواژگان: گندم، زنگ سیاه، پاتوتیپ، مقاومت نسبی، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
 • زهرا چاپاری، سمیرا خدایاری* صفحات 53-65

  گیاهان در دفاع از خود در مقابل بندپایان (حشرات و کنه ها) ممکن است ترکیباتی را ترشح کنند که سیستم درون ریز آنها را مختل کند. اکدیستروییدهای گیاهی و شبه هورمون های جوانی از جمله این ترکیبات هستند. گیاه اسفناج به عنوان گیاهی که اکدیستروییدهای گیاهی را سنتز و ذخیره می کند و گیاه همیشه بهار به عنوان گیاهی که ترکیبات شبه هورمون جوانی را دارد شناسایی شده اند. کنه تارتن دولکه ای با نام علمی Tetranychus urticae Kochیک آفت پلی فاژ در بسیاری از نقاط دنیا است که نسبت به سموم مقاومت پیدا کرده است. از آنجا که شبه هورمون های حشرات انتخابی عمل می کنند و برای محیط زیست سالم هستند بعضی از این ترکیبات می توانند با حشره کش ها رقابت کنند. در این مطالعه، اثر گیاهان اسفناج و همیشه بهار روی پارامترهای رشد جمعیت کنه تارتن دولکه ای بررسی شد. مطالعات با استفاده از دیسک های برگی در شرایط آزمایشگاهی و با 50 تکرار انجام شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت این آفت روی اسفناج و همیشه بهار به ترتیب 0/2188 و 0/0199-، نرخ متناهی افزایش جمعیت 1/244 0/0980، نرخ خالص تولیدمثل21/52 و 0/74 و مدت زمان تکمیل یک نسل 14 و 16/75روز محاسبه شد. نتیجه تحقیق نشان داد که کنه تارتن به طور منفی تحت تاثیر ترکیبات گیاه همیشه بهار قرار گرفت و تنها 10 % از جمعیت آن به مرحله بلوغ رسیدند در حالی که  روی میزبان اسفناج، به راحتی رشد خود را کامل نموده و در مرحله بلوغ نیز عملکرد آنها مشابه میزبان های اصلی اش بود. گیاه همیشه بهار دارای ترکیبات شبه هورمون جوانی است و این ترکیبات روی خصوصیات زیستی کنه T. urticae اثر منفی دارند. لذا از این ترکیبات می توان در مدیریت کنه تارتن دولکه ای استفاده نمود.

  کلیدواژگان: Tetranychus urticae، اسفناج، جدول زندگی، همیشه بهار
 • فاطمه مهرابیان، عیدی بازگیر*، کورش عزیزی، مصطفی درویش نیا صفحات 67-81
  به منظور شناسایی نماتدهای مرتبط با جنگل‏ های بلوط شهرستان خرم‏ آباد طی سال‏های 1393-1394، 82 نمونه از خاک اطراف ریشه و پوست درختان بلوط شهرستان خرم ‏آباد جمع‏آوری شد. پس از استخراج، کشتن و تثبیت نماتدها شناسایی گونه ‏ها براساس ویژگی‏ های ریخت‏ شناختی و ریخت‏ سنجی با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتالی انجام گرفت. در این بررسی 26 گونه از فوق بالا خانواده‏ی Tylenchomorpha و خانواده Longidoridae شناسایی شدند. نام این گونه ها به شرح زیر است: Aphelenchus avenae, Laimaphelenchus australis L. penardi, Paraphelenchus amblyurus, Aprutides guidetti, Ditylenchus medicaginis, D. anchilisposomus,D. parvus,Mesocriconema antipolitanum, Amplimerlinius globigerus, Scutylenchus rugosus, Merlinius brevidens, M. nanus, Trophurus ussuriensis, Helicotylenchus digonicus, H. exallus, H. vulgaris, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus neglectus, P. thornei, Zygotylenchus guevarai,Boleodorus thylactus, Discotylenchus sp, Psilenchus hilarulus, Paratylenchus similis, Xiphinema index از بین گونه‏ های شناسایی شده 19 گونه برای اولین ‏بار از ریزوسفر درختان بلوط ایران گزارش می ‏شوند. در طی این  تحقیق همچنین گونه ‏های Laimaphelenchus australis و جمعیت نر گونه L. penardi از پوست تنه درختان جمع‏ آوری شدند و برای اولین ‏بار از ایران گزارش می‏ شوند، حضور این نماتدهای قارچ‏ خوار می‏ تواند بر تعادل قارچ‏ های اندوفیتی تاثیر بگذارد که مهمترین عوامل تعیین کننده سلامت  ریشه، پوست و تنه گیاهان هستند. در این مقاله توصیف کامل این دو گونه همراه با گونه ‏ی Ditylenchus anchilisposomus که برای اولین ‏بار به طور کامل شرح داده می‏ شود، ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: جنگل، فون، لرستان، Laimaphelenchus، Ditylenchus
 • علی اکبر کیهانیان*، حسن براری، روشنک قربانی، محمدتقی مبشری، هیوا ناصر زاده صفحات 83-95

  سرخرطومی های ساقه خوار کلزا، به عنوان آفات مرحله رویشی کلزا، عموما از جنس (Ceutorhynchus</em> (Col.: Curculionidae، می باشند که در مرحله لاروی موجب خسارت می گردند. در سال های 1395 تا 1397 ویژگی های زیستی این سرخرطومی ها در مزارع کلزای استان های مازندران، گلستان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، پنج گونه سرخرطومی ساقه خوار جمع آوری و شناسایی گردیدند: Ceutorhynchus picitarsis</em> و C. chalybaeus</em> از مازندران، C. erysimi </em>و C. pallidactylus </em>از گلستان، C. sulcicollis</em> از لرستان، مازندران و گلستان.در اواخر آبان، حشرات کامل سرخرطومی ها وارد مزارع شده و پس از جفت گیری و تغذیه، ماده ها تخم های خود را در داخل رگبرگ اصلی، دمبرگ برگ های پایینی و یا در ناحیه طوقه بوته های جوان کلزا  قرار داده و لاروها در بافت گیاه نفوذ کردند. سه سن لاروی این آفت طی پاییز و زمستان تا اواسط بهار در داخل بافت گیاه تغذیه کردند. شروع فعالیت لاروهای سن اول در اوایل آذر، لاروهای سن دوم از اواخر آذر و سن سوم از اوایل تا اواسط بهار بود. در اوایل اردیبهشت، لاروها برای شفیره شدن، گیاه میزبان را ترک کرده و شفیرگی در خاک رخ داد. ظهور حشرات کامل نسل جدید از نیمه اردیبهشت تا اوایل خرداد صورت گرفت. تمامی گونه های سرخرطومی مورد اشاره یک نسل در سال داشتند. حداکثر آلودگی به سرخرطومی ها در مازندران، لرستان و گلستان به ترتیب 89/0± 1/20،  29/1± 8/14 و 29/0± 2/10 درصد بود.

  کلیدواژگان: بیولوژی، پراکنش، سرخرطومی، کلزا
|
 • S. Siahkamary, N. Moeini Naghade *, M. Darbemamieh Pages 1-16
  Background and Objectives Quercus spp. is the most important and most abundant tree species in west of Iran, especially the Zagros region. The Zagros Mountains have been the original habitat for various Quercus species in Iran. Important pests attack Quercus spp. trees and often cause serious damage. Mites are active arthropod species in oak forests and act as pest, decomposer and predator. Mateials and Methods The bisotunnatural preserved area in Kermanshah province is located in height of 1320 meters above sea level. To investigate the fauna of Prostigmatic mites associated with Quercus spp. in bisotunnatural preserved area, samples were taken from different parts of location in 2018 -2019 from the soil and aerial parts of the Quercus spp. forest trees. Specimens were transferred to the laboratory, separated using berlese funnel, clarified in lactic acid and mounted in Hoyer’s liquid. Results In this study in total 12 species and 16 genera belonging to 12 families were identified. The most abundant species was Molothrognathus mehrnejadi (Liang and Zhang, 1997), from Caligonellidae. Identified species are as follows: Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Cyta coerulipes (Duges, 1834); Cunaxidae: Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980; Tydeidae: Lorryia woolleyi (Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834) sensu Baker, 1970; Ereynetidae: Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964; Iolinidae: Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932), Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966; Erythraeidae: Parerythraeus sp., Abrolophus sp.; Smarididae: Smaris sp., Fessonia sp.; Raphignathidae: Raphignathus sp.; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836; Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti (McGregor, 1952); Trombididae:Allothrombium sp.; Cheyletidae: Acaropsellina sollers Kuzin, 1940. Discussion In this study, the collected species Anystis baccarum Linnaeus, 1758, was previously reported by Yazdanpanah and Ostovan (2014) in the oak forests of the Fars Province. The collected species Cyta coerulipes, Smaris sp. and Fessonia sp. were previously reported by Farahmandi (2015) from the oak forests of Yasuj. In addition, Tetranychus urticae, collected in this study, was previously reported by Niyazi (2017) on oak trees in Ilam province and Amini et al. (2016) from oak in Marivan city. In this study nine species and four genera were collected and reported, which have not been reported previously from oak which include:   Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980, Lorryia woolleyi (Baker, 1968), Tydeus caudatus (Duges, 1834), Ereynetoides amplectorus Hunter, 1964, Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932, Pronematus rykei Meyer & Rodrigues, 1966, Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski), 1937, Eotetranychus frosti (McGregor, 1952), Acaropsellina sollers  Kuzin, 194,Parerythraeus sp, Abrolophus sp, Raphignatus sp. and Allothrombium sp. A Checklist of reported prostigmatic mites from oak forests of Iran is provided as well. This list included 74 species belonging to 10 genera and 17 families.
  Keywords: Quercus, Fauna, Soil mites, Predator, Phytophagous, Kermanshah, Iran
 • H. Namvar-Hamzanlue, M. A. Aghajani, S. A. Mahdian *, E. Bakhshandeh Pages 17-29
  Background and Objectives

  Grapevine are important and valuable fruits that is contaminated in different parts of Iran, especially in North Khorasan Province, by the downy mildew of grapevine (Plasmopara viticola) and its yield decreases. Investigating the relationship between the incidence and the severity of the disease is one of the important concepts in the epidemiology of plant diseases. It is easier and faster to measure the incidence of the disease, but the severity of the disease is an important indicator.

  Materials and Methodes

  In this study, the relationship between the incidence disease and severity disease of downy mildew of grapevine in North Khorasan Province (Bojnourd, Mane and Samalghan, Shirvan and Farooj) during 2018 and 2019. Incidence and severity of disease were recorded weekly in 80 selected vineyards from early April to stop the disease progression.

  Results

  The incidence of the disease was 10.27% in the first year and 51.64% in the second year. The severity of the disease in the first year was between 1.2 to 6.6% (mean 3.4%) and in the second year it was between 6.4 to 44.6% (mean 25.82%). Investigation of the relationship between incidence and severity of disease using four statistical models (power, linear, quadratic, complementary logarithmic logarithm) power model was able to express this relationship in 31 vineyards more accurately. In 24 vineyards the incidence and severity of the disease were well fitted to the data by linear model.

  Discussion

  Final models were evaluated based on R2, SEE and Ra2 of regression analysis of raw data. Based on these criteria, final model in Bojnourd as S = (0.534) × I (1.263), in Shirvan as S = (0.684) × I (1.472), in Mane and Samalghan as S = (0.4691)× I-0.01711 and in Farooj as S = (0.3484)×I-0.0078 showed relationship between incidence and severity of disease. This is the first report to evaluate the relationship between the incidence and severity of downy mildew of grapevine in Iran.

  Keywords: Downy mildew, I-S relationship, Disease measurement, Power model, Regression
 • S. Safavi *, A. Malihipour Pages 31-52
  Background and Objectives Among biotic stresses, stem (black) rust, caused by Puccinia graminis f. sp. tritici is considered to be the most destructive disease of wheat in some countries and its damage reaches 100% in the years of epidemic on susceptible cultivars. Lack of durable resistance in wheat cultivars is the main reason for the black rust epidemics that can limit wheat production in some parts of the world. Today, it is possible to manage rusts with effective and new fungicides. However, growing resistant cultivars is the most effective, economical, and environmentally safe approach for disease management. Therefore, this study was performed in order to identify potential sources of partial resistance to black rust, which is a stable and non-race specific. Materials and Methods The partial resistance parameters including coefficient of infection (CI), final disease severity (FDS), apparent infection rate (r) and relative area under disease progression curve (rAUDPC) were assessed in a set of twenty six wheat genotypes along with susceptible control (Mixture of McNair and line; CD-90-12) during 2018-2019 cropping year. This study was conducted in field plots at Ardabil Agricultural Research Station (Iran). All genotypes were evaluated under natural infection conditions against race population having virulence to resistance genes; Sr25, Sr5, Sr6, Sr7a, Sr9e, Sr13, Sr23, Sr28, Sr29, Sr30, Sr33, Sr34, Sr37, SrDP2, SrGT, SrWLD, SrH and SrTmp. Seedling reaction was also appraised under greenhouse conditions against TKTTF (two isolates) and TTTTF pathotypes. Results The results showed that genotypes Gascogne, MV17 and Gonbad having low levels of CI, FRS, r and rAUDPC were considered as the group with desirable level of partial resistance. Nine cultivars/lines showed moderate values ​​of resistance parameters and were considered as genotypes with moderate level of partial resistance for stem rust. Six lines had low partial resistance and the rest of the lines were grouped in susceptible group without any partial resistance. Discussion Genotypes Zare, Gascogne, Gonbad, N-91-9, and N-91-15 due to susceptible reaction (at least against to one pathotype) at seedling and moderately resistant to moderately susceptible response at the adult plant stage are likely to have the more number of partial resistance genes. Genotypes with desirable and moderate levels of partial resistance identified from this study can be used to introduce candidate varieties or in wheat breeding programs to stem rust.
  Keywords: wheat, stem rust, pathotype, partial resistance, Area under disease progress curve
 • Z. Chapari, S. Khodayari * Pages 53-65
  Background and Objectives

  Plants produce some compounds for defense against phytophagous insects and mites that may disrupt their endocrine system. Plant phytoecdysteroids and juvenoids are of these compounds that has been isolated and identified from some species. The main function of ecdysteriod is to stimulate development from one molting cycle to the next and compounds like that has been identified in Spinacea oleracea L.. The main function of JH in insect ontogenesis is to inhibit morphogenetic process and compounds like that has been identified in Calendula officinalis L.. The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, is a polyphagous pest worldwide on a variety of host plants which has become resistant to pesticides. Since insect hormone-like compounds in plants, act selectively and are safe for environment they can compete with common pesticides.

  Materials and Methods

  A study was carried out to investigate the effect of above mentioned plants on biological parameters of T. urticae in the University of Maragheh. The life table parameters of T. urticae were studied on leaf discs under laboratory conditions (RH 65±5%, 25±1ºC and 16:8 h L:D) with 50 replicates. The raw data were analyzed based on age stage two-sex life table theory with TWO SEX-MS Chart software.

  Results

  The intrinsic rate of increase (r) were 0.2188 and -0.0199 day-1, the finite rate of increase (λ) were 1.244 and 0.0980 day-1, the net reproductive rate (R0) were 21.52 and 0.74 (eggs/individual), the mean generation time (T) were 14 and 16.75 days, and the gross reproduction rate (GRR) were 48.37 and 5.7 (eggs/individual) on Spinacea oleracea and Calendula officinalis, respectively.

  Discussion

  The results showed that Calendula officinalis affect T. urticae negatively and only 10% of the mite population can mature on this host. Spinacea oleracea had no inhibitory effect on the biology of T. urticae and the performance of this mite on this host was like its performance on its main hosts. Calendula officinalis has juvenoid compounds that have negative effects on biology of T. urticae. So these compounds can be used in the management of T. urtcae.

  Keywords: Tetranychus urticae, Spinacea, Life table, Calendula
 • F. Mehrabian, E. Bazgir *, K. Azizi, M. Darvishnia Pages 67-81
  Background and Objectives The accurate identification of taxons especially species and genera is very important for a better understanding of biology, ecology, life cycle and other aspects such as pathogenicity. Materials and Methods In order to identify plant parasitic nematodes associated with oak trees of Khoramabad city, Iran, 82 soil and foliar samples of oak trees were collected from different regions of Khoramabad city, during 2014 and 2015. After extraction, killing and fixation of nematodes, identification of species was carried out considering morphological and morphometrical characters using a digital camera equipped light microscope. Results In this study, 26  nematodes species From Tylenchomorpha infraorder and Longidoridae family including: Aphelenchus avenae,Laimaphelenchus australis L. penardi, Paraphelenchus amblyurus,Aprutides guidetti, Ditylenchus medicaginis, D. anchilisposomus,D. parvus,Mesocriconema antipolitanum,Amplimerlinius globigerus, Scutylenchus rugosus, Merlinius brevidens, M. nanus,Trophurus ussuriensis, Helicotylenchus digonicus, H. exallus, H. vulgaris, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus neglectus, P. thornei, Zygotylenchus guevarai, Boleodorus thylactus,Discotylenchus sp, Psilenchus hilarulus, Paratylenchus similis, and Xiphinema index were identified.
  Discussion
  Among the identified nematodes, 19 species are reported for the first time from oak tree in Iran. Laimaphelenchus australis is characterized by ventrally arcuate body; cephalic region set off; four incisures in lateral field; vulva without a flap, post-uterine sac extending for about one-third the vulva-anus distance, tail conoid with a single stalk-like terminus and four pedunculate tubercles.L. penardi male nematodes by are morphology similar to that of female, 12.9-13.1 μm long stylet, 25.2-26.0 μm long spicule, testis outstretched, spermatocytes in a single column, spicules paired, rosethorn–shaped, with prominent capitulum and rostrum broad with bluntly rounded tip. L. australis and male of L. penardiare new records for the nematofauna of Iran. These fungal nematodes are likely to affect the balance of endophytic fungi populations on oak trees, indicating the importance of identifying these nematodes, and D. anchilisposomus is re-described herein.
  Keywords: Ditylenchus, Fauna, Forest, Laimaphelenchus, Lorestan
 • A. A. Keyhanian*, H. Barari, R. Ghorbani, M. T. Mobasheri, H. Naserzadeh Pages 83-95
  Background and Objectives 

  Different species of weevils (Col.: Curculionidae) are found in oilseed rape fields, which some of those are canola stem-borer weevils. They feed inside petioles, crown and/or stems of the crop in larval stages and cause damage. These weevils are mainly belonging to genus Ceutorhynchus, which little information about their taxonomy, distribution and biology is available in Iran.

  Materials and Methods

  During 2016-2018, the biological characteristics of canola stem-borer weevils were investigated in canola fields of Mazandaran, Lorestan and Golestan provinces. In each province, three fields were selected for collecting samples. Yellow water traps were used for weekly collecting adult weevils from the fields during crop growing season. For collecting weevil-infested crops and determining infestation rate, 10 quadrates (0.5 × 0.5 m) were used per field. The adult weevils collected by the traps were identified and the pest biology as well as the infestation rates of the crop by the weevils were studied.

  Results 

  In this study, five Ceutorhynchid species were collected and identified: C. picitarsis and C. chalybaeus from Mazandaran, C. erysimi and C. pallidactylus from Golestan and C. sulcicollis from Lorestan, Mazandaran and Golestan. In late November, the adult weevils migrated to canola fields and after feeding and mating, the females deposited their eggs into main veins, petioles of the lower leaves or inside of the collar area of young canola plants and the emerged larvae penetrated into the host plant. The three larval instars of this pest fed inside host plant tissue during autumn and winter till mid spring season. The feeding activity of the first and second instar larvae were observed in late November and late December, respectively. Third instar larvae were found from beginning until mid-spring season. In late April, third instar larvae left the host plant, dropped in the soil for pupation and new generation adults emerged in May. These weevils are univoltine. The results showed that, the maximum infestation rates of oilseed rape by the stem weevils in Mazandaran, Lorestan and Golestan provinces was 20.1±0.89, 14.8±1.29 and 10.2±0.29 percent, respectively.

  Discussion

  Determining the time of adult migration activity, oviposiotion and larval development of the weevils is an integral part of pest management strategy in oilseed rape fields. In this study, flight and oviposition activity of adults and also feeding activity of the first instar larvae were mainly observed in late November, which suggests this time as a suitable time for chemical control, if necessary. These weevils are mostly distributed around the Caspian Sea region (Mazandaran and Golestan provinces) however more investigations are required to conclude the existence of those in other parts of country.

  Keywords: Biology, Distribution, canola, weevil