فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت پرستاری
سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پریا توکلی، حمیدرضا پیکری*، پرستو گلشیری صفحات 1-9
  مقدمه

  نقض حریم خصوصی بیماران در بیمارستانهای روانپزشکی می تواند صدمات شدیدی به بیمار وارد کند. از طرفی نحوه برداشت پرستاران در خصوص رفتار عادلانه بیمارستان با آنها و همچنین تمایل پرستاران به بروز رفتارهای منفی می تواند نقض حریم بیماران را تسهیل کند.

  روش

    مطالعه حاضر توصیفی-همبستگی از نوع کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستانهای روانپزشکی شهر اصفهان در سال 1397به تعداد 448 نفر  بود. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای وبااستفاده از سه پرسشنامه عدالت سازمانی ، پرسشنامه حفظ حریم خصوصی و پرسشنامه رفتارهای انحرافی ، از تعداد 234 نفر داده ها جمع آوری شد. جهت روایی از روایی صوری، محتوایی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تاییدی و جهت پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه ها ازروش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. رابطه درک از عدالت سازمانی با رفتار انحرافی  و رابطه درک از عدالت سازمانی با حفظ حریم خصوصی مورد تایید قرار گرفت (01/0<P) اما رابطه رفتار انحرافی با حفظ حریم خصوصی مورد تایید واقع نشد.

  نتیجه گیری

  جهت کاهش بروز رفتار انحرافی در بین پرستاران و بهیاران بیمارستانهای روانپزشکی و همچنین نقض حریم خصوصی بیمار، باید عدالت سازمانی در خصوص کارکنان رعایت شود.

  کلیدواژگان: عدالت، حریم خصوصی، رفتار انحرافی، بیمارستانهای روانپزشکی
 • وحید مکی زاده*، سیاوش آیین جمشید صفحات 10-19
  مقدمه

  پدیده رفتار غیر شهروندی ارباب رجوع - رفتارهای ناقض هنجارهای احترام متقابل مانند حملات کلامی، طرح تقاضاهای غیرمنطقی و زیرسوال بردن شایستگی کارکنان- که در سازمان های امروز رایج است، تاثیرات منفی داشته و هزینه های زیادی دارد. رفتارهای ضدشهروندی ارباب رجوع موجب بروز پیامدهایی مانند فرسودگی شغلی و فرسودگی عاطفی می گردند.

  روش کار

  این پژوهش از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامععه آ»اری پژوهش تمامی کارکنان شاغل در گروه پرستاری مجموعه بیمارستانی شهید محمدی بندرعباس را شامل می شود که با استفاده از جدول مورگان 256 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ولی از این تعداد تنها به 205 پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شد. سوالات ابزار پژوهش از پرسشنامه های تورکلسون (2012)، ژیو همکاران (2017)، رحیم و همکاران (2016)، لیم و لی (2011) و هوانگ و لین (2019) می باشد که روایی آن به تایید اساتید و صاحبنظران رسید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد . برای آزمون فرضیه ها  از روش مدلسازی معادلات ساختاری نرم افزار  Amosاستفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که رفتار ضد شهروندی ارباب رجوع بر فرسودگی شغلی (43/0 B= و 180/0 t=) و فرسودگی عاطفی (62/0 B= و 464/4 t=)  تاثیر مثبت و معناداری دارد. تاثیر مثبت فرسودگی شغلی بر قصد خروج کارکنان (32/0 B= و 789/3 t=) نیز تایید گردید. همچنین نتایج نشان داد که فرسودگی عاطفی بر عملکرد شغلی (46/0 B= و 780/3 t=) نیز تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته ها مشخص شد که رفتار ضدشهروندی ارباب رجوع موجب بروز پیامدهای نامطلوب شغلی در پرستاران مانند فرسودگی شغلی و فرسودگی عاطفی و در نهایت قصد خروج آنها می گردد.  بر همین اساس پیشنهاد می شود مسیولین بیمارستان دوره های آموزشی مربوطه را جهت مواجهه اصولی با رفتارهای ضدشهروندی ارباب رجوع برای پرستاران در نظر گیرند. همچنین پیشنهاد می شود در فرایند انتخاب و استخدام پرستاران از آزمون هایی برای سنجش سطح تاب آوری آنان در مواجهه با رفتارهای ضدشهروندی استفاه شود. همچنین، پیشنهاد می شود در راستای از حقوق پرستاران حمایت رویه های استاندارد مدیریتی در مواجهه با چنین موقعیت هایی تدوین گردد.

  کلیدواژگان: رفتار غیر شهروندی، فرسودگی، پرستار
 • سید حسام الدین هدایت زاده، رامین بشیرخداپرستی، هوشمند باقری قره بلاغ*، محسن عین علی صفحات 20-32
  مقدمه

  انسان به عنوان موجودی اجتماعی، همواره از سوی انتشار بیماری های واگیردار در مخاطره بوده است. هر چند با توسعه بهداشت، ارتقاء نظام درمانی و پیشرفت علم پزشکی انتشار بیماری های واگیردار رو به کاهش گذاشته است؛ اما همواره این بیماری ها تهدیدی برای جوامع بشری محسوب می شوند. امروزه؛ بیماری کرونا به عنوان یک ویروس جدید همچنان در سرتاسر جهان رواج دارد و دولت ها را وادار می کند تا تلاش های خود را برای کاهش شیوع این بیماری افزایش دهند. هدف از مطالعه حاضر مدیریت بیماری کرونا در جهان و ارایه راهکارهایی از سوی سازمان بهداشت جهانی است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مطالعه مروری می باشد که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از جستجوهای متعددی از منابع اینترنتی در پایگاه های انگلیسی زبان از جمله گوگل اسکولار، امرالد، ساینس دایرکت و اسپرینگر با استفاده از واژگان کلیدی انگلیسی همچون COVID-19؛ Management Plan؛ Coronavirus 2019؛ Managing COVID-19؛ انجام گردید. لازم به ذکر است که 11 مقاله به عنوان منابع مربوطه و نهایی جهت بررسی این موضوع انتخاب شد.

  یافته ها

  با توجه به نبود درمان استاندارد و واکسن موثر برای کرونا ویروس جدید، بهترین راه در شرایط حاضر اجتناب از آلودگی؛ مدیریت و جلوگیری از انتشار آن است. جهت مدیریت بیماری کرونا و پیروزی در این نبرد علاوه بر شناخت کافی از این ویروس مهاجم و مسری، نیاز به اتخاذ تصمیمات کنترلی صحیح و به موقع از سوی کشورها و اهتمام به انجام اقدامات محافظتی و بهداشتی شخصی می باشد.

  نتیجه گیری

  این بیماری همه گیر نه تنها سبب نگرانی در سلامت جسمی شده؛ بلکه سبب بروز تعدادی از بیماری های روانشناختی از جمله استرس و اضطراب نیز می شود. لذا در این شرایط حفظ و مدیریت سلامت روان افراد ضروری است. همچنین جلوگیری از ابتلا به عفونت های بیمارستانی با تقویت مدیریت کادر پزشکی و بیماران بسیار ضروری است. آموزش بهداشت در زمینه دانش در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری نیز حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: کوید-19، ویروس کرونا، مدیریت بیماری، بهداشت و درمان
 • زینب فرجی گلیانه، فرامرز ملکیان*، مریم اسلام پناه، الهام کاویانی صفحات 33-41
  مقدمه

  دنیای امروز به این باور رسیده است که کلید توسعه و اثربخشی سازمان ها در دستان مدیران موفق است. اگرچه عوامل متعددی در کارایی و اثربخشی یک سازمان نقش دارد، با این حال بی شک همه اذعان دارند که مدیریت مناسب سازمان یکی از اصلی ترین این عوامل است.

  روش کار

  این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفت و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی - توسعه ای می باشد که مشتمل بر دو مرحله مطالعه اسناد و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در مرحله مطالعه اسناد جامعه مورد بررسی کلیه اسناد مرتبط و در دسترس این حوزه بود و روش نمونه گیری از نوع هدفمند دردسترس و حجم نمونه 16 سند بود. در مرحله دوم، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید و جامعه مورد نظر مدیران ارشد، معاونین و صاحب نظران  مراکز بهداشتی-درمانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. لازم به ذکر است در هر دو مرحله نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها به روش تحلیل داده بنیاد با رویکرد گلیزری و برمبنای کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. جهت بررسی روایی در هر دو مرحله از روایی محتوایی و برای اطمینان از اعتبار آنها از روش بازبینی توسط اعضا و بررسی همکار استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها بیانگر این بود که شایستگی های مورد نیاز مدیران مراکز درمانی آموزشی شامل دو مقوله کلی شایستگی های پیش برنده شغلی و شایستگی های تعاملی می شود. که شایستگی های پیش برنده شغلی خود شامل پنج زیر مقوله (شایستگی های اجرایی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی های توسعه ای، شایستگی های تیمی و شایستگی های دانشی) می باشد و شایستگی های تعاملی نیز شامل چهار زیر مقوله (شایستگی های نگرشی، شایستگی های شخصیتی، شایستگی های کنترلی و شایستگی های عمومی) می باشد.

  نتیجه گیری

  بر مبنای یافته های پژوهش می توان بیان داشت که این نه شایستگی می توانند راهنمای عمل مدیران مراکز درمانی آموزشی باشند و مدیرانی که از این شایستگی های برخوردار باشند به راحتی می توانند سازمان را در رسیده به هدف های خود یاری نمایند.

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی های مدیران، مراکز درمانی-آموزشی، نظریه داده بنیاد، رویکرد گلیزری
 • محمود دلدار، مسعود بحرینی*، مریم روانی پور، راضیه باقرزاده صفحات 42-55
  مقدمه

  صلاحیت بالینی و مهارت های ارتباطی پرستار با بیمار و سایر اعضای تیم درمانی یکی از مهمترین عوامل موثر بر افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقاء نتایج بهداشتی - درمانی می باشد. هدف این مطالعه، تعیین رابطه صلاحیت بالینی و مهارت های ارتباطی پرستاران با اضطراب والدین نوزادان وکودکان بستری در بیمارستان های استان بوشهر در سال 1397 بود.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی، پرستاران به شیوه تمام شماری انتخاب شدند. بدین منظور همه پرستاران شاغل در بخش های کودکان، نوزادان و اورژانس اطفال بیمارستان های بوشهر وارد مطالعه شدند. والدین نوزادان و کودکان بستری در این بیمارستان ها نیز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس صلاحیت بالینی مرتوجا، مقیاس مهارت های ارتباطی بارتون جی و پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان STAI استفاده شد. داده ها با نرم افزار spss.V.19 و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره صلاحیت بالینی، مهارت ارتباطی و اضطراب والدین کودکان به ترتیب 81/12± 26/77، 42/8 ±52/62 و 12/18 ±74/86 به دست آمد. بین رتبه بیمارستان ها از لحاظ صلاحیت بالینی پرستاران و نمره کل اضطراب والدین ارتباط آماری معکوس و معنی دار وجود داشت (001/0>p value، 363/0-=r). هرچند بین نمره کلی مهارت های ارتباطی پرستاران و نمره کل اضطراب والدین ارتباط آماری معنی داری دیده نشد (232/0=p value، 102/0-=r) اما بین حیطه مهارت های کلامی پرستاران با نمره اضطراب والدین یک رابطه معکوس و معنی دار وجودداشت (010/0=p value، 217/0-=r).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که هرچه صلاحیت بالینی و مهارت های کلامی ارتباطی پرستاران بیشتر باشد، اضطراب والدین کودکان بستری کمتر خواهد بود. مدیران پرستاری با انتخاب پرستاران با صلاحیت و دارای مهارت های کلامی خوب در بخش های نوزادان و اطفال، می توانند زمینه ای را فراهم نمایند که والدین جز در مورد بیماری فرزندشان، نگرانی دیگری نداشته باشند.

  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، مهارت ارتباطی، اضطراب والدین، پرستار
 • عباسعلی رستگار، هادی مرادی*، وحید مرادی صفحات 56-65
  مقدمه

  امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی، سرمایه روانشناختی را می توان بعنوان مبنای مزیت رقابتی در سازمان ها در نظر گرفت. چراکه تاکید بر متغیرهای روانشناختی مثبت گرا منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می شود. بنابراین هدف اولیه تحقیق حاضر را بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر رفتار اخلاقی با مدنظر قراردادن متغیرهای میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تشکیل داد.

  روش کار

  در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده ها از 406 نفر پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر شیراز پرداخته شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL 8.54 و SPSS 24 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار بین سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار اخلاقی پرستاران بود (05/0>p). همچنین تاثیر مثیت و معنادار سرمایه روانشناختی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار اخلاقی در پرستاران تایید می گردید (05/0>p)..

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، تقویت سرمایه روانشناختی و ابعاد آن منجر به تقویت میزان رضایت، تعهد سازمانی و رفتار اخلاقی پرستاران می گردد و توجه به مولفه های سرمایه روانشناختی و لحاظ نمودن آنها در برنامه ریزی و مدیریت پرستاران از سوی مسیولین و مدیران بخش درمانی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، رفتار اخلاقی، پرستاران، مدلسازی معادلات ساختاری
 • فاطمه حاجی حسینی* صفحات 66-67

  پاندمی ویروس کووید 19 چالشهای بزرگی را در همه عرصه های آموزشی در همه جای جهان و ازآن جمله آموزش پرستاری در ایران ایجاد کرده است. امروزه اکثر دانشکده های پرستاری در سراسر جهان و از جمله ایران، دانشجویان پرستاری را به منظور کنترل بیماری و حفظ سلامت ، از آموزش بالینی دور کرده اند ولی نیاز به پرورش پرستارانی شایسته نه تنها کاهش نیافته، بلکه پررنگ تر شده است و وظیفه دانشکده های پرستاری حل کردن این تناقض و پر کردن خلای ایجاد شده است. با توجه به تجربه آموزشی حاصل از گذشت چند ماه از گسترش ویروس کووید 19 از یک طرف و نامشخص بودن زمان اتمام این بحران و همچنین احتمال وقوع پاندمی و یا اپیدمی های مشابه و تغییرات ایجاد شده در نیازهای سلامتی مردم از طرف دیگر، بازنگری و تلفیق آموزه های حاصل از پاندمی کووید 19 در برنامه درسی کارشناسی پرستاری اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: پاندمی کووید 19، برنامه آموزشی، کارشناسی پرستاری
|
 • Parya Tavakoli, HamidReza Peikari*, Parastoo Golshiri Pages 1-9
  Introduction

  The violation of patients’ privacy in psychiatric hospitals by nurses can seriously harm them. Therefore, the present study aimed to examine the relationship between organizational justice and violation of patients’ privacy with regard to the deviant behavior of nurses in psychiatric hospitals in Isfahan, Iran.  

  Methods

  The present research is an applicable descriptive-correlational study. The study population was consisted of 448 nurses employed in the psychiatric hospitals of Isfahan city in 2018, out of which 234 subjects were enrolled in this study by stratified sampling method using Morgan Table. Data collection was carried out by the use of standard questionnaires for the organizational justice; privacy protection and deviant behavior. The reliability of the tools was assessed by Cronbachchr('39')s alpha coefficient, while their validity was calculated through formal, content and structural validity using SamrtPLS.

  Results

  Our results showed that organizational justice had significant correlations with deviant behavior and privacy protection (P< 0.01), while no relationship was observed between deviant behavior and privacy protection.

  Conclusion

  The findings of this study imply that organizational justice should be considered for reducing deviant behaviour among nurses and improving privacy protection.

  Keywords: Justice, privacy, Deviant behavior, Psycho hospitals
 • Vahid Makizadeh*, Siavash Aein Jamshid Pages 10-19
  Introduction

  Uncivil behaviors of clients including verbal attacks, irrational demands, and questioning employee competence can negatively affect service employees and may subsequently lead to job burnout and emotional exhaustion. Thus in this study, we explored the effect of client incivility on the work related conditions among nurses.

  Methods

  This is an applied, descriptive-analytical study was carried out on a number of 256 nurses working at Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas. The samples were selected by stratified random sampling method using Morgan Table. The research tools for data collection were Torkelson (2012), Rhee et al. (2017), Rahim et al. (2016), Lim and Lee (2011) and Huang and Lin (2019) questionnaires. The content validity of the questionnaires was assessed using experts’ opinions, and their reliability was tested by Cronbachchr('39')s alpha coefficient. The data analysis was performed by Structural Equation Modeling (SEM methodology) and Amos Software.

  Results

  Uncivil behaviors of clients showed a positive significant effect on the job burnout (B= 0/43, t= 0/180) and emotional exhaustion (B= 0/62, t= 4/464) among nurses. Furthermore, we found that job burnout is positively associated with the intention to abandon the work (B= 0/32, t= 3/789). Moreover, emotional exhaustion of nurses due to the clients incivility had a positive significant effect on job performance (B = 0.46 and t = 3.780).

  Conclusion

  According to these findings, nurses are faced with uncivil behaviors may potentially experience job burnout and emotional exhaustion, and ultimately intend to leave their jobs. Accordingly, hospital managers and decision makers should provide training courses for nurses to deal with the uncivil behaviors of clients. Such measures could influence their job satisfaction as well as commitment.

  Keywords: Incivility, Burnout, Nurses
 • Seyed Hessam Aldin Hedayatzadeh, Ramin Bashirkhodaparasti, Hooshmand Bagheri Garbollagh*, Mohsen Eynali Pages 20-32
  Introduction

  Humans always are at risk of disease from viral emeregence. The SARS-CoV2, the cause of COVID-19, has recently led to the worldwide outbreak. In this regard, numerous efforst have been dedicated to develop strategies to overcome this problem.

  Methods

  The major databases including, Scince Direct, Web of Science, Scopus, Cockrain, Pubmed and etc. were searched carfully using approparite kaywords to find the papars have been published on the topic of interest. A number of 11 articles were found eligble to be included in this review.

  Results

  Due to the lack of standard and effective treatments or any prophilactic vaccines for the novle coronavirus, the best ways to avoid the infection spread in the current situation are the managament and controlling measures. Sufficient knowledge of the virus nature, as well as the correct decisions to take the personal protective and hygienic measures could be efficient in the management of this problem.

  Conclusion

  In spite of effects on physical health, COVID-19 has also resulted in major psychological illnesses, including stress and anxiety. Therefore, effective measure shuld be considered to mange the mental health issues arsied from this disease. It is also essential to prevent nosocomial infections of medical staff and patients by strengthening the management measures. Education of the medical staffs can also help them to edure the various problems in this situation.

  Keywords: COVID-19, Coronavirus, Disease Management, Healthcare
 • Zeinab Faraji, Faramarz Malekian*, Maryam Eslampanah, Elham Kaveani Pages 33-41
  Introduction

  Competencies-oriented management is the key to the success of any organizations, including health care systems. Thus, identifying the factors that influence the skills and competency required by managers of health care institutions could help to improve the organizational performance. Based on the mentioned notes, the present study aimed to identify the competencies required by managers of medical-educational centers in Kermanshah City.

  Methods

  This study was an applied-developmental research with a qualitative exploratory approach. The research was conducted in two stages. In the first stage, all the related documents were retrieved from institutional databases and studied to gather the data. Accordingly, 16 documents were selected by the convenience-purposive sampling method. In the second step, 12 senior managers, deputies and experts of health-medical centers were selected using the snowball sampling method and were studied by the semi-structured interviews. In both stages, the sampling continued up to the theoretical saturation. Data analysis was done by Glaserian grounded theory approach based on open, axial and selective coding. Content validity was performed for verification in both stages, and the data was reviewed by members and colleagues for the reliability assessment.

  Results

  Our results showed that the competencies required by managers of medical-educational centers are divided into two general categories: job-promoting competencies (executive, communicative, developmental, team and knowledge competencies) and interactive competencies (attitudinal, personality, control, and general competencies).

  Conclusion

  Given to these findings, the aforementioned nine competencies can be a guide for the actions of the medical-educational centers managers, and those enjoying these competencies can readily assist the organization to achieve their goals.

  Keywords: Competency, Managers' Competencies, Medical-Educational Centers, Grounded Theory, Galsserian Approach
 • Mahmood Deldar, Masoud Bahreini*, Maryam Ravanipour, Razieh Bagherzadeh Pages 42-55
  Introduction

  Both clinical competence and communication skills of nursing staffs have been shown to play important roles in developing effective nurse/patient relationships. Here, we attempt to clarify whether the clinical comptenece and communication skills of nurses could improve the parents’ anxiety during the hospitalization of their neonate or child in pediatric centers in Booshehr province within the year of 2018.

  Methods

  In this cross-sectional, correlational study, the nurses were selected among those whom worked in pediatric, neonatal and pediatric emergency wards using the census sampling method and the parents were selected by convenience sampling method among those parents whose infant/child had been admitted to the pediatric centers in the Booshehr province within the year of 2018. The Nurse Competence Scale, Barton-J Communication Skills Scale, and STAI Anxiety Inventory tools were used to collect data and spss.V.19 software and Spearman correlation test were used in analysis.

  Results

  The mean score of clinical competence, communication skills and parent anxiety were obtained 77.26 ± 12.81, 62.52 ± 8.42 and 86.74 ± 18.12, respectively. There was a significant inverse relationship between hospital rank of nurseschr('39') clinical competence and total anxiety score of parents (r = -0.363, p value <0.001). No significant relationship was observed between total communication skills of nurses and total anxiety score of parents (r = -0.102, p value = 0.223) but there was a significant inverse relationship between verbal skills category and total anxiety score (r = -0.217, p value = 0.010).

  Conclusion

  According to these findings, the higher the clinical competence and verbal communication skills of nurses, the lower the anxiety of parents of hospitalized children. By selecting qualified nurses with good verbal skills in the neonatal and pediatric wards, nursing managers can provide a basis to reduce the anxiety of parents which also helps nursing staffs to be more focused.

  Keywords: Clinical competence, Communication skills, Parental anxiety, Nurse
 • AbbasAli Rastegar, Hadi Moradi *, Vahid Moradi Pages 56-65
  Introduction

  Nowadays, after human and social capital, psychological capital can be considered as the basis for competitive advantage because, emphasis on positive psychological variables such as hope, optimism, resilience, and self-efficacy leads to promotion the values of human and social capital. The main purpose of the current research is to study the effect of psychological capital on ethical behavior through consideration of job satisfaction and organizational commitment mediator variables.

  Methods

  In the research, data has been collected through questionnaire from 202 nurses employed in public hospitals of Shiraz City. Data have been analyzed with confirmatory factor analysis, and structural equations modeling in LISREL 8.54 and SPSS 24.

  Results

  The results showed that there is significant relationship between psychological capital and job satisfaction, organizational commitment and ethical behavior of nurses (p<0.05). Also results confirmed positive and significant effect of psychological capital on organizational commitment, job satisfaction and nurses’ ethical behaviors(p<0.05).

  Conclusion

  Based on the study results reinforcement of psychological capital and its sub-component leads to nurses’ ethical behavior, satisfaction and commitments. So medical department managers should consider it on their personal management planning and strategies.

  Keywords: Psychological capital, Ethical behavior, Nurses, Structural equations modeling
 • Fatemeh Hajihosseini * Pages 66-67

  The Covid-19 virus pandemic has posed great challenges in all areas of education around the world, including nursing education in Iran. Today, most nursing schools around the world, including Iran, have excluded nursing students from clinical education in order to control disease and maintain health. But the need to train qualified nurses has not only not diminished, it has become more pronounced and the task of nursing schools is to resolve this contradiction and fill the gap. Due to the educational experience gained after several months of the spread of Covid- 19 virus on the one hand and the uncertainty of the end time of this crisis as well as the possibility of a pandemic or similar epidemics and changes in peoplechr(chr('39')39chr('39'))s health needs, On the other, revisions and incorporation of the teachings of the Covid -19 pandemic into the undergraduate nursing curriculum are inevitable.

  Keywords: curriculum, Bachelor of Nursing, Covid-19 pandemic