فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت پرستاری
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهه رستمی، مهتاب سلیمی*، مژگان نینوایی صفحات 1-9
  مقدمه

   یکی از مهم ترین عوامل در نیل به اهداف هر سازمان، نیروی انسانی است . سازمان آموزش و پرورش از مهم ترین سازمان های جوامع است. از آنجایی که افراد این سازمان تاثیرات بسیار مهمی بر دانش آموزان و مردم یک جامعه دارند؛ توجه به رضایت شغلی و زندگی کاری این افراد بسیار حایز اهمیت است.

  روش کار

  این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش را دو بخش مربیان بهداشت و دبیران سایر دروس آقا و خانم مدارس دولتی متوسطه اول شهرستان کرج در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل دادند. نمونه گیری مربیان بهداشت و دبیران سایر دروس به ترتیب از روش تمام شمار (127 نفر) و طبقه ای نسبتی (130 نفر) استفاده گردید. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های رضایت شغلی مقیمی (1390) و کیفیت زندگی کاری ایلگان و همکاران (2014) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون  tمستقل دو نمونه ای در محیط نرم افزار spss v 26در سطح 05/0 انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون t مستقل در سطح معناداری(0.5= α) با 95 درصد اطمینان، نشان دهنده تفاوت معنادار بین رضایت شغلی درونی مربیان بهداشت با دبیران و تفاوت معنادار کیفیت زندگی کاری در ابعاد فرصت درکار و روابط با همکاران بین این دو گروه است.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود تمهیدات لازم جهت ارتقای این دو مولفه در مربیان بهداشت و دبیران توسط آموزش و پرورش فراهم گردد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، مربیان بهداشت، دبیران مدرسه
 • طاهره توسلی، توران خدایی، پوریا قاسمی*، هاله نکوئی صفحات 10-21
  مقدمه

  مشکلات مربوط به کار از نظر جسمی و روانی بر پرستاران تاثیر منفی می گذارد و منجر به شکایات جسمانی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویدادهای استرس زای زندگی و بدتنظیمی هیجانی بر علایم جسمانی سازی با نقش میانجی ناگویی هیجانی در پرستاران انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل تمامی پرستاران مشغول به کار در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران بودند. در این مطالعه، 230 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.  ابزارهای پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه جسمانی کردن (PHQ-15)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) و مقیاس رویدادهای زندگی (LES). داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج یافته ها نشان از برازش مدل مفروض است. همچنین اثر مستقیم رویدادهای استرس زای زندگی (150/0=β و 002/0=P)، بدتنظیمی هیجانی (563/0=β و 001/0=P) و ناگویی هیجانی (408/0=β و 021/0=P) بر علایم جسمانی سازی معنادار بودند. افزون بر این ناگویی هیجانی در رابطه بین رویدادهای استرس زای زندگی و بدتنظیمی هیجانی با علایم جسمانی سازی در پرستاران نقش میانجی داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان از اهمیت نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه بین رویدادهای استرس زای زندگی و بدتنظیمی هیجانی با علایم جسمانی سازی پرستاران است. بنابراین طراحی مداخلات مبتنی بر این مولفه ها ضروری است، زیرا  احتمالا می تواند به طور قابل توجهی کارکردهای جسمانی و روان شناختی پرستاران را در یک محیط کاری پر استرس بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: بدتنظیمی هیجانی، علائم جسمانی سازی، ناگویی هیجانی، پرستاران
 • پروین کمالی تبریزی، بهارک بلاشور، سارا محمدی، معصومه کمندلو* صفحات 22-32
  مقدمه

  دانشجویان پرستاری یکی از گروه های در معرض خطر خودکشی می باشند و افکار خودکشی یک عامل پیشگویی کننده مهم برای اقدام به خودکشی و تکمیل آن است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استرس ادراک شده، ناگویی هیجانی و ذهن آگاهی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان پرستاری انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. تعداد 180 نفر از دانشجویان پرستاری در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در نیمه دوم سال 1401 با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو باگبی و همکاران (1994)، مقیاس آگاهی و توجه هوشیارانه برون و رایان (2003) و  مقیاس افکار خودکشی بک (1991) پاسخ دادند. داده‏های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری در نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین استرس ادراک شده و ناگویی هیجانی با افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P). بین ذهن آگاهی با افکار خودکشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز آشکار کرد که 9/49 درصد واریانس افکار خودکشی دانشجویان پرستاری به وسیله استرس ادراک شده، ناگویی هیجانی و ذهن‏آگاهی ‏تبیین می‏شود.

  نتیجه گیری

   یافته های پژوهش حاضر نشان داد که استرس ادراک شده و ناگویی هیجانی به عنوان عامل خطر و ذهن آگاهی به عنوان عامل محافظت کننده در بروز افکار خودکشی نقش دارند. از این رو، برای پیشگیری از اقدام به خودکشی دانشجویان پرستاری توصیه می شود به درمان های مبتنی بر تنظیم هیجان، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، رفتار درمانی دیالکتیک، درمان مبنی بر ذهنی سازی توجه ویژه ای شود.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، ناگویی هیجانی، ذهن آگاهی، افکار خودکشی، دانشجویان پرستاری
 • حسین علی پورپیچا، قدرت الله عباسی*، رمضان حسن زاده صفحات 33-45
  مقدمه

  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری یکپارچه با ذهن آگاهی بر اضطراب سلامت و وسواس مرگ در بیماران مبتلا به کرونا انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل انجام شد. از بین بیماران مبتلابه کرونا دارای سابقه بستری در شهر ساری در نیمه اول سال 1400 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل گمارش شدند. گروه شناختی رفتاری یکپارچه با ذهن آگاهی در 8 جلسه مداخله خود را دریافت کردند. شرکت کنندگان دو گروه، مقیاس کوتاه اضطراب سلامت(HAI) و مقیاس وسواس مرگ (DOS)، در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه را تکمیل کردند. یافته های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی در فضای نرم افزار SPSS26 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  مداخله شناختی رفتاری یکپارچه با ذهن آگاهی تاثیرات معناداری بر کاهش اضطراب سلامت و وسواس مرگ  در نجات یافتگان از بیماری کرونا داشت (001/0 <p).

  نتیجه گیری

  مداخله شناختی رفتاری یکپارچه با ذهن آگاهی از اثربخشی قابل توجهی در جهت کاهش اضطراب سلامت و وسواس مرگ در نجات یافتگان از کرونا در ایران برخوردار است. ازاین رو متخصصین، پژوهشگران و درمان گران این حوزه می توانند از این مداخله ها به عنوان گزینه های موثر درمانی جهت بهبود کارکردهای روان شناختی بیماران مبتلابه کرونا استفاده کنند.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، کووید 19، مداخله شناختی رفتاری یکپارچه با ذهن آگاهی، وسواس مرگ
 • مهدی ملاحسن زاده، رویا ترکاشوند، مصطفی عبداللهی، ایوب ایار، سیده فاطمه حسینی* صفحات 46-57
  مقدمه

  یکی از ویژگی های مهم شخصیتی که وجود آن در مدیران پرستاری می تواند سلامت روانی پرستاران را تحت الشعاع قرار دهد کمال گرایی است.   پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط کمال گرایی مدیران پرستاری با خود اتکایی و کنترل فکر پرستاران جوان انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است. جامعه پژوهش، 122نفر، شامل کلیه سرپرستاران بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس در سال 1399 به تعداد 12 نفر و تمامی پرستاران جوان زیر 35 سال شاغل در این بیمارستان به [p1]  تعداد110نفر بود. از این میان تمامی سرپرستاران به روش سرشماری و پرستاران به تعداد 73 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین کمال گرایی مدیران پرستاری از پرسش نامه کمال گرایی تری-شورت و برای تعیین میزان خود اتکایی و کنترل فکر پرستاران جوان به ترتیب [p2]  از پرسش نامه های کول کویت (2010) و ولز و دیویس (TCQ) استفاده گردید. سوالات پژوهش با نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت[p3] . برای تحلیل داده ها آزمون ناپارامتری فریدمن، ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون به کار رفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین کمالگرایی و کمالگرایی مثبت و منفی مدیران باخوداتکایی پرستاران جوان رابطه معناداری وجود نداشت (P≥ 0/05). همچنین ارتباط معنی داری بین کمالگرایی و کنترل فکر پرستاران جوان وجود نداشت(P≥ 0/05). نتایج تحلیل همبستگی چندگانه نشان داد، 8/48% همبستگی چندگانه بین متغیرها،  معنی دار نمی باشد (P≥ 0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش حاکی از عدم وجود همبستگی معنا دار بین متغیر کمال گرایی در مدیران پرستاری با کنترل فکر و خوداتکایی پرستاران جوان بود[p4] .

  کلیدواژگان: کمال گرایی، مدیران پرستاری، کنترل فکر، خود اتکایی، پرستاران جوان
 • شهربانو دهرویه، نغمه توکلی*، نجمه توکلی صفحات 58-73
  مقدمه

  در این پژوهش رابطه ساختاری انگیزش پیشرفت با استرس تحصیلی ادراک شده بر اساس نقش میانجی سبک های پردازش اطلاعات و سرگردانی ذهنی در دانشجویان در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش دانشجویان دختر رشته پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ساری بود. برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 25 (9 متغیر مشاهده شده در مدل)، و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه های ناقص 240 نفر به عنوان حجم نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه‎های انگیزش پیشرفت هرمنس (1970)، استرس تحصیلی ادراک شده زاژاکووا و همکاران (2005)، سبک های پردازش اطلاعات پسینی و اپستاین (1999) و سرگردانی ذهنی کاریر و سلی (2013) استفاده شد. بعد از تایید روایی سازه، پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه گردید که از نظر آماری مورد تایید بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS18 و AMOS23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که؛ متغیرهای انگیزش پیشرفت، سبک های پردازش اطلاعات و سرگردانی ذهنی بر استرس تحصیلی ادراک شده اثر مستقیم و معنی داری دارا هستند و همچنین اثر غیر مستقیم انگیزش پیشرفت با میانجیگری سبک های پردازش اطلاعات و سرگردانی ذهنی بر استرس تحصیلی ادراک شده مورد تایید واقع گردید. به طور کلی مدل پژوهش تایید شد و متغیرهای پژوهش توان پیش بینی 69 درصدی از متغیر استرس تحصیلی ادراک شده را دارا بودند.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشانگر اهمیت عوامل شناختی و انگیزشی در تبیین استرس تحصیلی ادراک شده است.

  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، سرگردانی ذهنی، سبک های پردازش اطلاعات، استرس تحصیلی ادراک شده، دانشجویان پرستاری
 • معصومه زاهدیان، فرشته ارسلان ده*، مهدیس شاهینی، نجمه افتخاری صفحات 74-87
  مقدمه

  پرستاران به عنوان یکی از مهم ترین اعضای تیم مراقبت های بهداشتی، نقش حیاتی در سیستم مراقبتی- درمانی ایفا می کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک های دلبستگی بر علایم افسردگی و بدتنظیمی هیجانی با میانجیگری ذهنی سازی در پرستاران انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل تمامی پرستاران مشغول به کار در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران بودند که از میان آنها 220 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان، پرسشنامه کارکرد تاملی و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، مدل یابی معادلات ساختاری و از نرافزار SPSS-26 وAMOS-24  استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج یافته ها نشان از برازش مدل مفروض است. همچنین ضرایب مسیرهای مستقیم سبک دلبستگی ایمن (301/2- T= ،19/0- = β)، اجتنابی (39/3 T= ،46/0 = β) و دوسوگرا (09/3 T= ،61/0 = β) به افسردگی معنادار بود. مسیرهای مستقیم سبک دلبستگی ایمن (28/10- T= ،40/0- = β)، اجتنابی (13/10 T= ،65/0 = β) و دوسوگرا (79/3 T= ،52/0 = β) به بدتنظیمی هیجانی معنادار بود. همچنین تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش حاکی از  نقش میانجی ذهنی سازی  در رابطه بین سبک های دلبستگی با علایم افسردگی و بدتنظیمی هیجانی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر ذهنی سازی بر علایم افسردگی و بدتنظیمی هیجانی تاثیر مهمی دارد. بنابراین  مداخلات هدفمندی که در جهت افزایش ظرفیت ذهنی سازی بکار گرفته می شوند، احتمالا می توانند پیامدهای بالینی بهتری برای پرستاران داشته باشند.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، علائم افسردگی، بدتنظیمی هیجانی، ذهنی سازی
 • عباسعلی رستگار*، هوشمند باقری قره بلاغ، فائزه کرمی صفحات 88-99
  هدف

   بیماری کووید-19 الزاماتی را با خود به همراه آورد که مزید بر الزامات شغلی قبلی پرستاران بود و مشکلاتی را برای سازمان های مرتبط با سلامت ایجاد کرد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر الزامات شغلی کووید-19 بر تمایل به ترک خدمت با میانجی گری فرسودگی عاطفی در میان پرستاران می باشد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه پرستاران بیمارستان کوثر شهر سنندج می باشند. براساس نمونه گیری تصادفی ساده، 238 پرسشنامه توزیع شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS23 و Smart-Pls3 داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه الزامات شغلی کخ و شرمولی (2021)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) و تمایل به ترک خدمت اتوود و هین شو (1985) استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که الزامات شغلی کووید19 بر تمایل به ترک خدمت (β=0/375, T=3/693) و فرسودگی عاطفی پرستاران شاغل (β=0/520, T=7/460) در بیمارستان کوثر سنندج رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بین فرسودگی عاطفی و تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل (β=0/353, T=3/747) در بیمارستان کوثر سنندج رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. افزون بر این، الزامات شغلی کووید-19 بر تمایل به ترک خدمت با میانجی گری فرسودگی عاطفی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان کوثر سنندج رابطه غیرمستقیم و معنی داری (β=0/123, T=2/506) دارد.

  نتیجه گیری

   می توان نتیجه گیری کرد که الزامات شغلی معمول پرستاران به خودی خود استرس زا و خسته کننده هستند و اگر الزامات پاندمی هایی مانند کرونا نیز مازاد بر آن شوند می تواند موجب خستگی عاطفی پرستاران شده و درنهایت منجر به ترک خدمت آن ها شود.

  کلیدواژگان: الزامات شغلی کووید-19، بیمارستان کوثر سنندج، تمایل به ترک خدمت، فرسودگی عاطفی
 • روح انگیز نوروزی نیا، نسترن سعیدی، مریم آقابراری* صفحات 100-108
  مقدمه

  رضایت بیمار براساس میزان شباهت و نزدیک بودن کیفیت مراقبت ها و خدمات ارایه شده به شرایط ایده آلی که مدنظر بیمار است، تعریف می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز از خدمات درمانی، تسهیلات بیمارستان، و عملکرد کادر درمان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی است که به صورت مقطعی در فاصله زمانی اسفند 1400 تا شهریور 1401 انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در 3 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز/ استان البرز که در زمان پاندمی کرونا به عنوان مراکز تخصصی ارایه خدمات به بیماران مبتلا به کووید-19 معرفی شدند، تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه سنجش رضایت بود.

  یافته ها

  در این مطالعه 499 بیمار مبتلا به کووید-19 بستری (در مرحله ترخیص) وارد مطالعه شدند. میانگین سن پاسخگویان83/18± 35/51 سال بود. میانگین رضایت کلی بیماران (40/0± 78/3)؛ و به تفکیک برای هر یک از ابعاد پرسشنامه شامل تسهیلات و خدمات بیمارستان (39/0± 62/3)، و عملکرد کادر درمان (51/0± 97/3) بود. میانگین تمامی ابعاد، بالاتر از مقدار متوسط (5/3) بود. مقایسه میانگین نمره کل و ابعاد رضایتمندی بیماران بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی نیز تفاوت معنی داری را نشان نداد(P>0.05) .

  نتیجه گیری

  سطح رضایت بیماران در این مطالعه، بیشتر از حد متوسط بود. بالا بودن رضایت بیماران علاوه بر این که می تواند نشانه ای از کیفیت بالای خدمات باشد، نقش مهمی نیز در افزایش همکاری آن ها در پذیرش بیماری، روند درمان، و رعایت رژیم های دارویی و دستورات مراقبتی دارد.

  کلیدواژگان: کووید-19، رضایتمندی، بیمار، کیفیت خدمات
 • رضا لشکریان، عباس خورشیدی*، نادر برزگر، حمید مقدسی، سعید مرادی صفحات 109-120
  مقدمه

  شیوع ویروس کرونا و بحران ایجادشده در دنیا و ضرورت به کارگیری شیوه آموزش الکترونیک در چنین شرایطی ضمن پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه پزشکی، راه حل نوینی برای همسو شدن با تغییرات آموزشی جهانی برای دانشگاه های علوم پزشکی در کشور ایران است. این مطالعه باهدف طراحی الگوی آموزش الکترونیک برای دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه با رویکرد ترکیبی در سال 1400 انجام شد. با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با مشارکت 26 نفر از خبرگان حوزه آموزش الکترونیک، الگوی آموزش الکترونیک برای دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران تدوین شد. نرمال بودن داده ها با آزمون KS تعیین شد، آلفای کرونباخ کل، محاسبه و مقدار آن برابر با 0.98 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS 22، و مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) با استفاده از نرم افزار LISREL 8.8 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  الگوی مذکور در 5 بعد و16 مولفه و 162 شاخص طراحی گردید. ابعاد پنج گانه شامل: بعد سیاست گذاری (شامل مولفه های ملی و بین المللی)، بعدزیرساخت ها (شامل مولفه های فن آوری، پشتیبانی، حقوقی و اخلاقی، آموزش پژوهی)، بعدساختار (شامل مولفه های مدیریت، طراحی، اجرا، ارزیابی)، بعدآموزش (شامل آموزش بالینی، آموزش مداوم، آموزش سلامت)، بعدمنابع (شامل مولفه های مالی، انسانی، دانشی یا محتوا) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر منتج به طراحی الگوی آموزش الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی تهران شد که می تواند مسیر حرکت دانشگاه های علوم پزشکی را برای دستیابی به آموزش الکترونیک، رشد و توسعه آن تسهیل نماید تا همگام با برنامه های آموزش عالی حوزه سلامت، برای پیاده سازی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گام های موثرتری برداشته شود.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی
|
 • Elahe Rostami, Mahtab Salimi*, Mojgan Neinavaie Pages 1-9
  Introduction

  One of the most important factors in achieving the goals of any organization is human resources. Education organization is one of the most important organizations of societies. Since the people of this organization have very important effects on students and people of a society; Paying attention to the job satisfaction and working life of these people is very important.

  Methods

  This research was applied in terms of objective type and descriptive survey in terms of method. The statistical population of the research was made up of health educators and teachers of other male and female subjects in the first secondary public schools of Karaj city in the academic year of 2022-2023. Sampling of health educators and teachers of other subjects was done using the total number method (127 people) and the proportional stratification method (130 people). The research tools included Moghimi's job satisfaction questionnaires (2013) and Ilgan et al.'s (2014) quality of work life questionnaires. Data analysis was done using two-group independent t-test in SPSS26 software at the level of 0.05.

  Results

  The results of the independent t-test at the significance level (α = 0.5) with 95% confidence level indicate a significant difference between the internal job satisfaction of health educators and teachers and a significant difference in the quality of work life in terms of opportunities at work and relationships with colleagues. It is between these two groups.

  Conclusion

  It is suggested that the necessary measures to improve these two components in health educators and teachers should be provided by education.

  Keywords: Job Satisfaction, Health Educators, School Teachers
 • Tahereh Tavassoli, Tooran Khodaei, Pourya Ghasemi*, Haleh Nekooi Pages 10-21
  Introduction

  Work-related problems have a negative effect on nurses physically and psychologically and lead to physical complaints. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the Effect of stressful life events and emotional dysregulation on the symptoms of somatization with the mediating role of Alexithymia in nurses.

  Method

  The present research is a descriptive-correlation type of structural equations. The research community included all nurses working in hospitals and medical centers in Tehran. In this study, 230 people were selected by Convenience sampling method. The research tools are: physicalization questionnaire (PHQ-15), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) and Life Events Scale (LES). Research data were analyzed using SPSS and AMOS software and structural equation modeling method.

  Results

  The results of the findings show the fit of the assumed model. Also, the direct effect of stressful life events (β=0.150 and P=0.002), emotional dysregulation (β=0.563 and P=0.001) and Alexithymia (β=0.408 and P=0.021) were significant on the symptoms of somatization. In addition, emotional ataxia played a mediating role in the relationship between stressful life events and Alexithymia with somatization symptoms in nurses.

  Conclusion

  The results of this study show the importance of the mediating role of Alexithymia in the relationship between stressful life events and emotional dysregulation with physical symptoms of nurses. Therefore, it is necessary to design interventions based on these components, because it can probably significantly improve the physical and psychological functions of nurses in a stressful work environment.

  Keywords: Emotional Dysregulation, Somatization Symptoms, Alexithymia, Nurses
 • Parvin Kamali Tabrizi, Baharak Balashour, Sara Mohammadi, Masoumeh Kamandloo* Pages 22-32
  Introduction

  Nursing students are one of the groups at risk of suicide, and suicidal thoughts are an important predictive factor for committing suicide and completing it. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the role of perceived stress, alexithymia and mindfulness in predicting suicidal thoughts of nursing students.

  Methods

  The current research is descriptive and correlational. The number of 180 nursing students studying at the Islamic Azad University of Tehran, Faculty of Medical Sciences, in the second half of 2020, was selected using the available sampling method and responded to the Perceived Stress Scale of Cohen et al (1983). Toronto Alexithymia Scale Bagby et al (1994), Mindfulness Attention Awareness Scale Brown and Ryan (2003), and Beck Scale for  Suicidal Ideation (1991). The collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multivariate regression analysis in SPSS-24 software.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between perceived stress and alexithymia with suicidal thoughts (P<0.01). There is a negative and significant relationship between mindfulness and suicidal thoughts (P<0.01).  Also, the results of multivariate regression analysis also revealed that 49.9% of the variance of nursing students' suicidal thoughts is explained by perceived stress, alexithymia and mindfulness.

  Conclusions

  The findings of the present study showed that perceived stress and emotional ataxia as a risk factor and mindfulness as a protective factor play a role in the occurrence of suicidal thoughts. Therefore, in order to prevent suicide attempts among nursing students, it is recommended to pay special attention to treatments based on emotion regulation, cognitive therapy based on mindfulness, dialectical behavior therapy, and treatment based on mentalization.

  Keywords: Perceived Stress, Alexithymia, Mindfulness, Suicidal Thoughts, Nursing Students
 • Hoosain Alipur, Ghodratollah Abbasi*, Ramazan Hassanzadeh Pages 33-45
  Introduction

  This study investigated the effectiveness of a group-based 8-week intervention, Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy (MiCBT), to decrease health anxiety and death obsession in Patients with COVID-19.

  Methods

  Participants (n = 30, aged 25–45) were randomized to two groups (MiCBT), and control. Outcomes were assessed at pre-, postintervention and at 2-month follow-up. The Secondary outcome measures were the Short Health Anxiety Inventory (SHAI) and the Death Obsession Scale (DOS).

  Results

  The MiCBT intervention significantly reduced health anxiety and death obsession scale scores at posttreatment and the gains were maintained at 2-month follow-up (p < 0.0001).

  Conclusion

  The results support the effectiveness of MiCBT in creating rapid and sustainable reduction of health anxiety and death obsession in Patients with COVID-19. These promising results support the feasibility and acceptability implementation of this intervention in patients with COVID-19 in Iran.

  Keywords: COVID-19, Health Anxiety, Death Obsession, Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy (MiCBT)
 • Mehdi Mollahasanzade, Rooya Torkashvand, Mostafa Abdollahi, Ayoub Ayar, Seyede Fatemeh* Pages 46-57
  Background

  Perfectionism is the important personality traits whose existence in nursing managers can overshadow the mental health of nurses. The aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism of nursing managers with self-reliance and mind control of young .

  Methods

  The present study is a descriptive correlational study.The study population was 122 people, including all head nurses included 12 people and all young nurses less than 35 years old were 110 people. All head nurses were selected by census method and 73 nurses were selected by purpose sampling method. To determine the type and severity of perfectionism of nursing managers, the questionnaire of Terry-Short et al. was used. Questionnaires of Cole Kuwait et al. and Wells and Davis were used to determine the level of self-reliance and thought control strategies in young nurses respectively.  The research questions were analyzed using SPSS software version 24. Friedman's non-parametric test, Spearman's and Pearson's correlation coefficients were used for data analysis

  Results

  The results showed that there was no significant relationship between perfectionism,  positive and negative perfectionism and  self-reliant managers of young nurses (P≥0.05). Also, there was no significant relationship between perfectionism and thought control of young nurses (P≥0.05). The results of multiple correlation analysis showed that 48.8% of multiple correlation between variables is not significant (P≥0.05).

  Conclusion

  The results showed that there was no significant correlation between the variable of perfectionism in nursing managers with thought control and self-reliance of young nurses.

  Keywords: Perfectionism, Nursing managers, thought control, Self-reliance, Young nurses
 • Shahrbanoo Dehroye, Naqmeh Tavakoli*, Najme Tavakoli Pages 58-73
  Introduction

  In this research, the structural relationship between achievement motivation and perceived academic stress was investigated based on the mediating role of information processing styles and mind wandering in students in the form of a causal model.

  Method

  The statistical population of the present study consisted of all female undergraduate nursing students of Sari Azad University in the academic year 2020. In this study, to determine the sample size according to the number of observed variables and the allocation of a coefficient of 25 (9 variables observed in the model), and taking into account the possibility of incomplete questionnaires, 240 people were selected as a sample size by available method. Hermans Progress Motivation Questionnaire (1970), Perceived Academic Stress Questionnaire of Zazhakova et al. (2005), information processing styles Questionnaire of Backend and Epstein (1999) and mind wandering Questionnaire of Carrier and Sally (2013) were used to collect data. The construct validity of the instruments was confirmed and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient test and combined reliability which was statistically confirmed. Structural equations with SPSS18 and AMOS23 software were used to analyze the data. 

  Findings

  The results showed that; The variables of achievement motivation, information processing styles and mind wandering have a direct and significant effect on perceived academic stress and also the indirect effect of achievement motivation through mediated information processing styles and mind wandering on perceived academic stress was confirmed. In general, the research model was approved and the research variables were able to predict 69% of the perceived academic stress variable.

  Conclusion

  The present study shows the importance of cognitive factors in explaining academic stress.

  Keywords: achievement motivation, perceived academic stress, information processing styles, mind wandering, nursing students
 • Massoumeh Zahadian, Fereshteh Arsalandeh*, Mahdis Shahini, Najmeh Eftekhari Pages 74-87
  Introduction

  As one of the most important members of the health care team, nurses play a vital role in the care-treatment system. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of attachment styles on the symptoms of depression and emotional dysregulation with the mediation of mentalization in nurses.

  Methods

  The present research is a descriptive-correlation type of structural equations. The research community included all the nurses working in hospitals and medical centers in Tehran, and 220 of them were selected by available sampling method. in order to collect data, beck depression inventory-II, adult attachment inventory, reflective functioning questionnaire, and difficulties in emotion regulation Scale were used. For data analysis, Pearson correlation, structural equation modeling and SPSS version 26 and AMOS version 24 software were used.

  Results

  The results of the findings show the fit of the assumed model. Also, the coefficients of the direct paths of secure attachment style (β = -0.19, T = -2.301), avoidant (β = 0.46, T = 3.39) and ambivalent (T = 0.61, 3.09) = β) was significant to depression. Direct paths of attachment style - secure (T = -0.40, β = -0.28), avoidant (T = β = 0.65, 13) and ambivalent (β = 0.52, T = 3.79) ) was significant to emotional dysregulation. Also, the analysis of research findings indicated the mediating role of mentalization in the relationship between attachment styles and symptoms of depression and emotional dysregulation.

  Conclusions

  According to the findings of the current research, mentalization has an important effect on the symptoms of depression and emotional dysregulation. Therefore, targeted interventions that are used in order to increase the capacity of mentalization, can probably have better clinical outcomes for nurses.

  Keywords: Attachment styles, depression symptoms, emotional dysregulation, mentalization
 • Abbasali Rastgar *, Hooshmand Bagheri Garbollagh, Faeze Karami Pages 88-99
  Objective

   The Covid-19 disease brought with it demands that were in addition to the previous job demands of nurses and created problems for health-related organizations. In this regard, the aim of the present study is to investigate the effect of the job demands of Covid-19 on the desire to leave the service with the mediating role of emotional exhaustion among nurses.

  Methodology

   The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of how to collect information. The statistical population of the research includes all the nurses of Kausar Hospital in Sanandaj. Based on simple random sampling, 238 questionnaires were distributed and research data were analyzed using SPSS23 and Smart-PLS3 software. To measure the job demands of COVID-19 from the questionnaire of Koch and Shermoli (2021), Emotional exhaustion questionnaire of Moslesh and Jackson (1981), Atwood and Hinshaw questionnaire (1985) was used to measure the tendency to turnover intention.

  Results

   The results of the research showed that the COVID-19 demands have a direct relationship on the turnover intention (β=0.375, T=693.3) and the emotional exhaustion of working nurses (β=0.520, T=460.7) in Kosar Hospital, Sanandaj and it has meaning. Also, the results showed that there is a direct and significant relationship between emotional exhaustion and the turnover intention of working nurses (β=0.353, T=3.747) in Kosar Sanandaj Hospital. In addition, the COVID-19 demands have an indirect and significant relationship with the turnover intention with the mediation of emotional exhaustion among nurses working in Kosar Sanandaj Hospital (β=0.123, T=506.2).

  Conclusion

   It can be concluded that the usual job demands of nurses are stressful and tiring in themselves, and if the demands of pandemics like Corona become excessive, it can cause emotional exhaustion of nurses and eventually lead to their leaving the service.

  Keywords: Demands of Covid19, Kosar Hospital of Sanandaj, Turnover Intention, Emotional Exhaustion
 • Roohangiz Norouzinia, Nastaran Saeeidi, Maryam Aghabarary * Pages 100-108
  Introduction

  Patient satisfaction is defined based on the level of similarity and proximity of the quality of care and services provided to the ideal conditions that the patient has in mind. The present study was conducted with the aim of determining the level of satisfaction of COVID-19 patients hospitalized in hospitals affiliated with Alborz University of Medical Sciences from the medical services, hospital facilities, and medical staff performance.

  Methods

  This study was a descriptive- cross-sectional study conducted between February 2022 to September 2022. The study population consisted of all COVID-19 patients hospitalized in 3 hospitals affiliated with Alborz University of Medical Sciences in Alborz province, which were designated as specialized centers for providing services to COVID-19 patients during the coronavirus pandemic. They were included in the study using convenience sampling. The data collection tool in this study was a satisfaction assessment questionnaire.

  Results

  In this study, 499 hospitalized COVID-19 patients (at the discharge stage) were included in the study. The mean age of the respondents was 51.35 ± 18.83 years. The results showed that the mean overall satisfaction of the patients was (3.80±0.40) and separately for each dimension of the questionnaire, including hospital facilities and medical services (3.62±0.39), and medical staff performance (3.97±0.51).The mean of all dimensions was higher than the midpoint value of 3.5. The comparison of the mean total score and dimensions of patient satisfaction based on demographic variables did not show any significant differences.

  Conclusion

  The level of patient satisfaction in this study was above average. In addition to indicating high-quality services, patient satisfaction can also play an important role in increasing their cooperation in accepting the disease, the treatment process, and adhering to medication regimens and care instructions.

  Keywords: Covid-19, Satisfaction, Patient, Service quality
 • Reza Lashkarian, Abbas Khorshidi *, Nader Barzeghar, Hamid Moghaddasi, Saeed Moradi Pages 109-120
  Introduction

  The spread of the Corona virus and the crisis created in the world, and the need to use the electronic education method in such conditions, while responding to the educational needs of the medical community, is a new solution to adapt to the global educational changes, for the universities of medical sciences in Iran.This study has been conducted with the purpose of designing an electronic education model for Tehran medical sciences universities.

  Methods

  This study was conducted with a hybrid approach in 2021.Using open, central and selective coding and with the participation of 26 experts in the field of e-learning, an e-learning model was developed for the universities of medical sciences in Tehran. The normality of the data was determined by the KS test and the total Cronbach's alpha was calculated as 0.98, according to the calculations. For data analysis, descriptive statistics using SPSS 22 software, and structural equation modeling (confirmatory factor analysis) using LISREL 8.8 software were used.

  Results

  The model was designed in 5 dimensions, 16 components and 162 indicators. The five dimensions include: Policy-Making dimension (including National and International components), Infrastructure dimension (including Technology, Support, Legal and Ethical, Education Research components), Structure dimension (including Management, Design, Implementation, Assessment components), Education dimension (including Clinical Education, Training Continuous, Health Education), and Resource dimension (including Financial, Human, Knowledge or Content components).

  Conclusions

  The results of the present study led to the design of an electronic education model in Tehran medical sciences universities, which can facilitate the movement of medical sciences universities, to achieve electronic education and its growth and development, so that, more effective steps could be taken in parallel with higher education programs in the field of health, to implement the transformation and innovation plan in medical science education.

  Keywords: Electronic Education, E-Learning, Virtual Education, Medical Education, University Of Medical Sciences