فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدصادق خیاطیان یزدی، کیارش فرتاش*، امیر قربانی صفحات 1-30
  مقاله حاضر با هدف تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران با تاکید بر نقش نهادهای فیزیکی و سخت در بازه زمانی سال 1370 تا 1398 صورت پذیرفته است. به این منظور ضمن بررسی مفهوم نهاد و مصادیق آن در پیشینه و تجارب دیگر کشورها، نقش نهادهای فیزیکی (سازمان ها) و سخت (قوانین، سیاست ها و مقررات) و اثربخشی این نهادها در توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران در سه دوره اصلی توسعه این فناوری بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق کیفی می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده های ثانویه بوده و روش تحلیل داده ها از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری محوری می باشد. جامعه آماری برای مصاحبه خبرگان دارای تجربه و تخصص در زمینه انرژی خورشیدی در ایران می باشد و با تکنیک گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان این حوزه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. قلمرو زمانی آن بین سال های 1370 تا سال 1398، و قلمرو مکانی آن کشور ایران می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، در دوره اول (1370 تا 1385) تمرکز نهادی بر آشنایی مسیولین با انرژی های تجدیدپذیر و ترویج این انرژی بوده است. در حالی که در دوره دوم (1385 تا 1394) تمرکز نهادی به سمت حمایت از توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتاییک متمایل و متعاقبا و در دوره سوم (1394 تا 1398) جهت گیری نهادی به سمت ایجاد بازار انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی در ایران هدایت شده است.
  کلیدواژگان: سیستم های فتوولتائیک، فناوری خورشیدی، تحلیل تاریخی، تحلیل نهادی، ایران، اثربخشی نهادی
 • مهدی الیاسی*، منوچهر منطقی، جهانیار بامدادصوفی، سید محمد میرباقری صفحات 31-59

  این پژوهش بدنبال تبیین زیر ساخت های قابلیت ساز درون بنگاهی از طریق بررسی سیر تاریخی کشورهای کانادا، برزیل، چین و ژاپن می باشد. با مرور سیر تاریخی اکتساب فناوری ساخت هواپیما در این کشورهاو نحوه ورود آ نها به این حوزه پیچیده، ملاحظه می شود که هر کدام از این کشورها ابتدا خود را به یک سطح آستانه ای از قابلیت و توانمندی رساندند. به عبارتی ظرفیت توسعه را در کشور خود ایجاد نمودند. لازمه توسعه ظرفیت ایجاد زیر ساخت های قابلیت ساز می باشد. با بررسی سیر تاریخی ایجاد قابلیت در این کشورها و مقایسه آن ها با قابلیت های ایران در این زمینه و تحلیل آنها، شکاف فناوری ایران با کشورهای هدف تبیین شد. و در نهایت با ترازیابی و مطالعه تطبیقی سیر تاریخی این کشورها، زیر ساخت های لازم در سطح بنگاه به عنوان مقدمه و پیش نیاز همپایی فناوری تدوین گردید. لازم به ذکر است زیر ساخ تهای قابلیت ساز طیف گسترده ای است ولی ما در این مقاله تمرکز به قابلیت های سطح بنگاه داشتیم و پرداختن به همه آنها از ظرفیت یک مقاله خارج است.

  کلیدواژگان: زیر ساخت های R&D، زیر ساخت های صادراتی، قابلیت سازی، ظرفیت سازی
 • شهره نصری نصرابادی، سید سپهر قاضی نوری* صفحات 61-93

  مطالعات نظام های نوآوری طی دهه های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در ادبیات ارایه شده است؛ متعاقبا سیاست های نوآوری نیز با توجه به شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعه نوآوری های فناورانه با اهدف صرفا اقتصادی بوده است. رفع مسایل فنی و اجتماعی کلان از دریچه نظام نوآوری تحت عنوان «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» رویکردی است که به تازگی در ادبیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله برای چالش های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقاله حاضر ضمن ارایه سیر تاریخی سیاست های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسایل کلان جامعه با هدف ارایه مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می پردازیم. در نهایت هم بر اساس استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو موردکاوی (مسئله های زلزله آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی) می پردازیم.

  کلیدواژگان: نظام نوآوری مبتنی بر مسئله، PIS، مسائل کلان فنی و اجتماعی، سیاست نوآوری، سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله
 • محمد طالاری*، آمنه بیننده صفحات 95-126
  حفظ موقعیت رقابتی و بقاء یکی از مهمترین چالش های شرکت ها در شرایط عدم اطمینان محیطی بالاست. در چنین شرایطی تحلیل و پیش بینی پویایی همکاری و رقابت برای شرکت ها بسیار مشکل است . این در حالی است که هم رقابتی راهبردی است که در دو دهه اخیر به منظور کسب ، حفظ و ارتقا جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است. با توجه به شرایط عدم اطمینان ناشی از تحریم ها در محیط تجاری کشور، استراتژی هم رقابتی برای بسیاری از شرکت ها برای عبور از این شرایط سودمند است. اما بررسی های انجام گرفته نشان دهنده آن است که تاکنون الگویی از استراتژی هم رقابتی در شرایط عدم اطمینان بالا ارایه نشده است. در این راستا هدف این پژوهش ارایه مدل جامعی از استراتژی هم رقابتی براساس رویکرد سیستمی در شرایط تحریم می باشد. در این پژوهش به‎منظور تبیین یک مدل جامع هم رقابتی، با مرور سیستماتیک ادبیات و به‎ کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیه ابعاد استراتژی هم رقابتی، شامل 13 بعد و 80 شاخص، شناسایی شده است که شامل سه بخش پیشران، فرایند و پیامد می باشد. براساس مدل پیشران ها شامل عوامل درون سازمانی (فردی و سازمانی) و برون سازمانی (محیطی و صنعتی)، فرایندها شامل مدیریت انتخاب، مدیریت ارتباطات، مدیریت عملیات، مدیریت پایداری و مدیریت تنش، و پیامدهای همرقابتی نیز شامل پیامدهای خرد (مشتری و سازمان) و کلان (بین سازمانی و صنعت) می باشد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی از سوی مدیران و سیاست-گذاران در شرایط عدم اطمینان محیطی بالا باشد.
  کلیدواژگان: همکاری، رقابت، استراتژی هم رقابتی، فراترکیب، تحریم
 • حسنعلی آقاجانی*، زینت شریعتی، ابوالحسن حسینی صفحات 127-147
  زمینه

  در اقتصاد جدید، به دلیل رقابت روزافزون موجود بین کسب و کارهای الکترونیکی، وجود مدل کسب و کار مناسب در کسب و کارهای الکترونیکی جهت موفقیت درکسب و کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی می باشد.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش، صاحبان 10 استارتاپ ایرانی بودند. با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق سرشماری همان 113 نفر انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین می باشند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پس از استخراج ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه تدوین گردید. پرسشنامه ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  در این پژوهش، تاثیر شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی به اثبات رسید.

  نتیجه گیری

  ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی با تاثیر بر استارتاپ های ایرانی ، باعث افزایش بهره وری و موفقیت در استارتاپ های ایرانی می-شوند.

  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، استارتاپ، کسب و کار الکترونیکی، مدل کسب و کار الکترونیکی
 • کاوه نامور، علیرضا بوشهری*، سید کمال طبائیان، ابوالفضل باقری صفحات 149-171
  زمینه و هدف

  برغم وجود شواهدی مبنی برتاثیر ظرفیت جذب برعملکرد نوآورانه ی بنگاه ها در سطح جهان، سیاست گذاری خاصی برای ارتقای ظرفیت جذب ودوسوتوانی بنگاه های دفاعی کشورکه محرک و زمینه ساز عملکرد نوآورانه است، صورت نگرفته. بنابراین، سوالی مطرح می شود که ارتقای ظرفیت جذب بنگاه های دفاعی، چگونه می تواند به افزایش عملکرد نوآورانه آنها بیانجامد. نیاز مشتریان دفاعی، بنگاه های دفاعی را اغلب به سمت نوآوری های بهره بردارانه سوق داده است، اما سیاستگذاری های نهادهای بالادست پیشران این بنگاه ها به سمت حرکت درمرزهای دانش و نوآوری های اکتشافی بوده است. هدف این پژوهش کمک به درک این دوگانگی وآگاهی از این است که ظرفیت جذب بنگاه ها چگونه بر حرکت دوگانه آنها به سمت عملکرد نوآورانه موثر می باشد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، آمیخته است. در بخش کیفی با استفاده از 12 مصاحبه مدل پژوهش بررسی و تایید شد. در بخش کمی نیز مدل مستخرج با کمک 10 فرضیه ارایه شده و از طریق پرسشنامه در 60 بنگاه دفاعی مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  در بنگاه های دفاعی ظرفیت جذب تحقق یافته بر نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه و دوسوتوانی موثر است و ظرفیت جذب بالقوه روابط آنها را تعدیل می کند. همچنین ظرفیت جذب بالقوه پیش نیاز ظرفیت جذب تحقق یافته بوده و بنگاه های دوسوتوان عملکرد نوآورانه بالاتری نسبت به سایر بنگاه های دفاعی دارند.

  نتیجه گیری

  سیاست گذاران برای بنگاه هایی که دردوره رشدوبلوغ منحنی عمر هستند بایدروی نوآوری بهره بردارانه وظرفیت جذب تحقق یافته تمرکز کنند وبرای بنگاه هایی که دردوره بلوغ وافول منحنی عمر خود هستند باید روی نوآوری اکتشافی وظرفیت جذب بالقوه تمرکز کنند.

  کلیدواژگان: عملکرد نوآورانه، دوسوتوانی، ظرفیت جذب، صنایع دفاعی
|
 • Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi, Kiarash Fartash *, Amir Ghorbani Pages 1-30
  This paper aims to analyze the historical evolution of solar photovoltaic technology development in Iran with an emphasis on the role of physical and hard Institutions in the period from 1991 to 2020. To this end, while examining the concept of Institution and its implications in the backgrounds and experiences of other countries. We have analyzed the role of physical (organizations) and hard Institutions (laws, policies, and regulations) and their effectiveness in the development of solar photovoltaic technology in Iran during the three main periods of development of this technology. The present study is of applied purpose and qualitative research method. Data gathering tools are semi-structured interviews and secondary data and the method of data analysis is through content analysis and axial coding. The statistical population for the expert interview is experienced in solar energy in Iran and 18 experts have been selected and interviewed by the snowball technique. Its temporal territory is between 1991 and 2020, and its spatial territory is Iran. According to the findings of this study, in the first period (1991 to 2006) the institutional focus was on familiarizing authorities with renewable energies and promoting this energy. While in the second period (2006 to 2015) the institutional focus has been shifted towards supporting the development of solar photovoltaic technology and in the third period (2015 to 2020) the institutional orientation has been directed towards creating a renewable and solar energy market in Iran.
  Keywords: photovoltaic systems, Solar Technology, Historical Analysis, Institutional Analysis, Iran, Institutional Effectiveness
 • Mahdi Elyasi *, Manochehr Manteghi, Jahanyar Bamdadsoofi, Seyed Mohammad Mirbagheri Pages 31-59

  This study seeks to identify intra-firm capability infrastructures by examining the historical trends of countries: Canada, Brazil, China, and Japan. As we look at the historical trajectory of aircraft technology acquisition in these countries and their entry into this complex field, it is clear that each of these countries first reached a threshold level of capability. In other words, they created the development capacity in their country. It was necessary to develop the capacity to build capability infrastructures. By examining the historical course of capability building in these countries and comparing them with Iran''''s capabilities in this area and analyzing them, Iran''''s technology gap with the target countries was identified. And finally, by aligning and comparing the historical trends of these countries, the necessary infrastructure at the enterprise level has been formulated as a prelude to technology catching up. It should be noted that the spectrum capability infrastructures are an extended spectrum, but we focused on firm-level capabilities in this spectrum, and filling them all is beyond the capacity of a single paper.

  Keywords: R&D Infrastructure, Export Infrastructure, Capacity building
 • Shohreh Nasri, Sepehr Ghazinoory * Pages 61-93

  Innovation system studies have increased significantly over the past decades and various approaches have been presented in the literature; consequently, innovation policies have undergone substantial changes in the context of each period. Most of these approaches have focused on the development of technological innovation for purely economic purposes. Resolving macro-level societal problems based on the innovation system, called “Problem-oriented Innovation System (PIS)”, has recently been introduced in the related literature and has opened a new path for economic and social development of countries. Implementation of this framework by policymakers will serve as the basis for developing problem-oriented innovation policy for the problems or challenges facing society. To this end, this paper, while presenting the historical evolution of innovation policies, introduces analytical framework of “Problem-oriented Innovation System” as a comprehensive approach to analyzing technical and social innovation processes for resolving large scale problems with the aim of providing a basis for problem-oriented innovation policy. Finally, we analyze two case studies (the problem resolution systems of US earthquake and the digital divide in South Korea) based on the “Event History Analysis” strategy.

  Keywords: Problem-oriented Innovation System, PIS, Macro-level societal problems, innovation policy, Problem-oriented innovation policy
 • Mohammad Talari *, Ameneh Binandeh Pages 95-126
  Maintaining competitive position and survival is one of the most important challenges for companies in the condition of high environmental uncertainty. In such a situation, it is very difficult for corporates to analyze and predict the dynamics of cooperation and competition. coopetition is a strategy that has attracted the attention of many corporates in the last two decades in order to gain, maintain and improve its competitive position. Given the uncertainty surrounding sanctions in the country's business environment, a coopetition strategy is beneficial for many corporates to overcome this situation. But studies show that no pattern of coopetition strategy has not yet been presented in the condition of high uncertainty. In this regard, the aim of this study is to provide a comprehensive model of coopetition strategy based on a systemic approach in the condition of sanctions. In this study, in order to explain a comprehensive model of coopetition, all dimensions of coopetition strategy including 13 dimensions and 80 indicators have been identified by a systematic review of literature and with help of meta-synthesis qualitative research method. This include three section: driver, process, and outcome. Based on the model, drivers include intra-organizational(individual and organizational) and extra-organizational factors (environmental and industrial), processes include selection management, communication management, operations management, sustainability management and tension management, and the outcomes of coopetition also include micro-level (customer and organization) and macro-level (inter-organization and industry). The proposed model can be used by managers and policymakers as a basis for planning in conditions of high environmental uncertainty.
  Keywords: collaboration, Competition, Cooptition Strategy, Meta synthesis, Sanctions
 • Aghajani Hassanali *, Zinat Shariati, Abolhassan Hosseini Pages 127-147
  Background

  In the new economy, due to the increasing competition among e-businesses, it is important to have a proper business model in e-businesses for success in business.

  Purpose

  The purpose of this study is to investigate the factors affecting the e-business model in Iranian startups.

  Method

  The statistical population of this study consisted of ten Iranian startups. Given the size of population, sample was selected through the census of 113 individuals. Main variables of the study include key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, communication channels, cost structure, revenue streams, e-business culture, supply chain. Data were collected through interview, questionnaire and documentation. After extracting the dimensions of e-business model, a questionnaire was developed. The questionnaires were distributed to Delphi experts and then according to Delphi experts, final questionnaire was prepared and distributed to the managers and stakeholders of e-businesses. Delphi hourly method was used to determine the validity of questionnaire and Cronbach's alpha method was used to determine the reliability. Data analysis technique was performed through structural equations.

  Results

  In this study, the impact of key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, communication channels, cost structure, revenue flow, e-business culture, supply chain on e-businesses was proven.

  Conclusion

  Dimensions of e-business model increase productivity and success in Iranian startups by affecting Iranian startups.

  Keywords: Business Model, Startup, E-business, e-business model
 • Kaveh Namvar, Alireza Bushehri *, Seyed Kamal Tabaian, Abolfazl Bagheri Pages 149-171
  Background and purpose

  While evidence shows a significant effect of absorptive capacity on innovation around the world, no policy for improving absorptive capacity of defense firms has been adopted. As a result, a question arises that how increasing absorptive capacity of defense firms leads to increase their innovation performance. Defense customer’s needs made defense firms to incline more toward exploitation, but the owner of these firms-defense ministry is more inclined to exploration. The purpose of this study is to understand this duality and how absorptive capacity of these firms affect their parallel moves towards exploitative and explorative innovations.

  Methodology

  this study is an applied research on purpose and from data gathering point of view is a mixed one. In qualitative part using 12 interview with experts of university and industries, a model and framework came up. In quantitative part based on 10 hypothesis on the study framework, 60 questionnaires has been gathered from different defense firms and its data went under analysis.

  Results

  realized absorptive capacity affects exploitative and explorative innovations and ambidexterity, and that potential absorptive capacity mediates their relations. It was also shown that potential absorptive capacity is a prerequisite of realized absorptive capacity and ambidextrous defense firms have higher performance compared to other defense firms.

  Conclusion

  policy makers should emphasize more on exploitation and realized absorptive capacity for firms in their maturity and decline life cycle. In other hand they should focus and invest on exploration and potential abortive capacity for firms in introduction and growth stage.

  Keywords: Innovation Performance, Ambidexterity, absorptive capacity, Defense Industries