فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال سوم شماره 5 (بهار و تابستان 1399)
 • سال سوم شماره 5 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریده باوریان*، فاطمه سهراب زاده صفحات 9-38
  پیروزی انقلاب اسلامی یکی از وقایع عمده ای بود که نه تنها موازنه های سیاسی در خاورمیانه و جهان را برهم زد، بلکه بسترهای نظریه پردازی مختلفی را از سوی محققان داخلی و خارجی نیز فراهم ساخت. بنابراین روایت های مختلفی از تاریخ انقلاب توسط آنان به نگارش درآمد. دراین راستا، تداوم انقلاب، موضع گیری های جدیدی را در عرصه تاریخ نگاری سبب شد و علاوه بر محققان و محافل علمی، شخصیت های درگیر در انقلاب را در هر دو جبهه مدافع و مخالف، برای تبیین آن به تلاش واداشت. با توجه به این امر، مقوله آسیب شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین نیازهای تاریخ نگاری معاصر ایران است که سبب بالندگی و نوآوری آن می شود. آسیب هایی که ارکان و مبانی اساسی تاریخ نگاری انقلاب را تهدید می کنند و شناخت آنها اساسی ترین گام در جلوگیری از پیدایش و رشد آسیب هاست. بااین هدف، پرسش اصلی مقاله حاضر با شیوه ای توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای معطوف به این سوال است که «چه آسیب هایی ارکان تاریخ نگاری انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار می دهند؟». دستاورد پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون کمبود منابع درخصوص برخی رویدادها، تحریف چشم اندازهای انقلاب اسلامی، عدم ترسیم یک راه مشخص، حضور مدیریت های غیرمتخصص با عرصه تاریخ نگاری، نگاه ژورنالیستی به تاریخ نگاری و... از برجسته ترین آسیب هایی هستند که ارکان تاریخ نگاری انقلاب اسلامی را تهدید می کنند.
  کلیدواژگان: آسیبشناسی، تاریخنگاری، تاریخنگاری انقلاب اسلامی، نگاه ژورنالیستی
 • مظفر شاهدی*، محسن بهشتی سرشت صفحات 39-60

  اگرچه جریان اسلامگرای سراسرگسترش یابنده تحت رهبری امام خمینی در شکل گیری و پیروزی نهایی انقلاب ایران، در سال های 1356-1357، نقش تعیین کننده و درجه اولی ایفا کرد؛ اما انقلاب ایران، از حضور و مشارکت، هرچند کمتر محسوس، سه جریان موسوم به ملی گرای لیبرال، چپ و التقاطی نیز متاثر بود. حزب توده ایران، مهم ترین تشکل سیاسی جریان چپ، به رغم حضور کم رنگ در تحولات دوره انقلاب، پس از پیروزی انقلاب، کوشید، در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، موقعیت خود را تقویت و تحکیم بخشد. هدف این مقاله مطالعه سیاست ها و شیوه های مواجهه حزب توده ایران (در فاصله همه پرسی تعیین نوع نظام تا رفراندوم قانون اساسی)، با نظام نوپای جمهوری اسلامی و جریان های سیاسی رقیب، برای تقویت و تحکیم موقعیت خود در عرصه سیاسی و اجتماعی است.روش تحقیق مقاله بررسی تاریخی موضوع مورد مطالعه با بهره گیری از الگو یا تکنیک ردیابی فرآیند است.یافته های تحقیق نشان می دهد، حزب توده ایران، در راستای نیل به اهداف سیاسی خود، مصلحت اندیشانه، تلاش می کرد، با برجسته سازی وکانونی نمودن رویکرد ضدامپریالیستی و آمریکاستیزانه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تلقی کمابیش همسانی از اهداف انقلابی خود با جریان اسلامگرای تحت رهبری امام به نمایش بگذارد؛ و در همان حال، نسبت به جریان ملی گرای لیبرال و دیگر احزاب و گروه های سیاسی چپ رقیب، که برخلاف آن حزب، عموما گرایشات ضدشوروی داشتند (به مثابه جریان های ناهمسازگرا با اهداف انقلاب ایران)، موضعی مخالف و بلکه خصمانه اتخاذ کند.

  کلیدواژگان: حزب توده ایران، نظام جمهوری اسلامی، جریان اسلامگرا، سیاستورزی حزبی، جریان ملیگرای لیبرال
 • ایرج سوری* صفحات 61-92
  شخصیت سیاسی محمدرضا شاه پهلوی که 37 سال بر ایران حکومت کرد، در مقاله حاضر، با رویکرد روانشناختی برای دستیابی به تصورات او از  شخصیت فردی و برنامه های نوگرایانه در هدایت جامعه به سمت آنچه راهیابی به سوی دروازه های تمدن بزرگ می نامید، با شخصیت واقعی و واکنش جامعه در برابر آن می باشد. براساس نظریه کارن هورنای، شخصیت سیاسی شاه از دوران کودکی تا دوره های مختلف حکومت که از مهرطلبی و مردم گرایی تا مردم گریزی و سلطه طلبی را در برداشته است. خصوصیات این دوره ها و تبیین تصورات او از واقعیات و بازخوردهای آن بر جامعه نیز مورد بررسی قرار می گیرد. شخصیت فردی شاه ایران از نوعی دوگانگی برخوردار بود. رسالت الهی قایل بودن برای خود در پیشبرد جامعه به سمت ترقی و نفی مخالفین به عنوان بازدارندگان سعادت و بهره گیری از اسطوره های ملی و سنن مذهبی در کاریزماتیک کردن شخصیت خود و رهبر شایسته در زوایای شخصیت او قابل بررسی و نقد است.
  کلیدواژگان: هورنای، روانشناسی شخصیت، محمدرضا شاه پهلوی، جنبش انقلاب اسلامی ایران
 • سعید جهانگیری*، ابوالقاسم طاهری صفحات 93-110

  در دوره نخست وزیری محمد مصدق استقلال طلبی، آزادی خواهی، تحمل مخالفان و رواداری نسبت به آنان به گفتمان حاکم تبدیل و بخشی از گفتمان استبدادی دربار به چالش کشیده می شود. به این ترتیب، فضای سیاسی ایران متکثرتر، قدرت شاه محدودتر، احزاب متنوع تر، اقتدار، قانونی و مردمی شده و بیشترین تحمل و مدارا با مخالفان صورت می گیرد. با تصویب قانون برای مطبوعات، نه تنها بیشترین رواداری در قبال مخالفان پیش بینی شد بلکه، دستگاه های دولتی نیز از برخورد با مطبوعاتی که با دولت مخالفت یا از شخص نخست وزیر انتقاد می کردند، منع شدند. به همین سبب است که دوره حکومت مصدق را عصر مطبوعات آزاد دانسته اند. گفتمان غالب این دوره، گفتمان استقلال، آزادی، حاکمیت مدنی، مشارکت سیاسی و رفاه عمومی بود. مصدق در دوره 28 ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریبا بدون هیچ درآمدی از نفت، استوار نگه داشت و نه تنها خدشه و خللی بر اقتصاد وارد نیامد، بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره، بحران زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد. این شاخصه ها نشان می دهد که مجموعه برنامه ها، عملکردها و اعتقادات مصدق در دوره 28 ماهه نخست وزیری، بیشترین قرابت را با شاخص های توسعه سیاسی دارد.

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه سیاسی، مصدق، سیاست داخلی، جامعه مدنی
 • محمد جمالو* صفحات 111-129
  بی تردید پیروزی انقلاب اسلامی ایران رویکرد معادلات سیاسی کشورهای خارجی در مواجهه با ایران را دگرگون کرد. تشکیل جمهوری اسلامی در ایران و بازسازی سیاست خارجی ایران بر مبنای اندیشه رهبری انقلاب اسلامی مبنی بر صدور انقلاب اسلامی باعث شد تا رویکردهای نوینی در نوع ارتباطات خارجی و مراودات سیاسی در ایران اندیشیده شود. اندیشه صدور انقلاب و مطرح شدن آن از سوی امام خمینی به عنوان اولویت سیاست خارجی ایران در سال های اولیه انقلاب اسلامی مبنای تعامل جمهوری اسلامی با سایر کشورهای جهان و مورد توجه اهل سیاست قرار گرفت. در این پژوهش مفهوم صدور انقلاب به عنوان یکی از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات سیاسی سال های اولیه جمهوری اسلامی ایران، در گستره قلمرو معنایی اندیشه سیاسی امام در دو بعد اصلی تبلیغ و عدالت بازشناسی شده است. ذکر این نکته ضروری است که واکاوی دو بعد عدالت و تبلیغ در صدور انقلاب به منزله نادیده گرفتن سایر ابعاد اندیشه سیاسی امام نیست؛ چراکه ابعاد مختلف اندیشه سیاسی امام در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی دارند.
  کلیدواژگان: صدور انقلاب، امام خمینی، اندیشه سیاسی، تبلیغ، عدالت
 • علی جان مرادی جو* صفحات 131-156

  بررسی نقش نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی از موضوعات مهم و اساسی در جامعه شناسی سیاسی است. طبقات اجتماعی ازجمله نیروهای متمایز اجتماعی محسوب می شوند که در تحلیل عملکرد نیروهای اجتماعی ایفای نقش دارند. در بین تقسیمات طبقات اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط سنتی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران مورد توجه قرار داشته است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش طبقه متوسط سنتی در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. این مقاله، به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه توصیفی - تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. چهارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه متوسط سنتی، نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو است کهسعی کرده اند ارتباط انواع سرمایه را با طبقه اجتماعی مورد توجه قرار دهند. نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقه متوسط سنتی در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی ایران از طریق بهره برداری مناسب از سرمایه های متنوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نمادین توانست بر دیگر رقیبان پیروز شود و نقش هژمونیک در ساختار قدرت سیاسی پیدا کند.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، بازاریان، پیر بوردیو، روحانیون، طبقه متوسط سنتی
 • حسینعلی قربانی* صفحات 157-178
  این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که کانون نویسندگان ایران و اعضای آن، چه رویکردی در دو دهه پایانی حکومت پهلوی در پیش گرفتند و چه اقداماتی از سوی اعضای این نهاد فرهنگی انجام شد؟ نتایج تحقیق بیانگر آن است که کانون نویسندگان ایران در واکنش به سیاست های فرهنگی حاکمیت پهلوی شکل گرفت. تفوق فکری در کانون با اندیشه های چپ گرایانه بود، اما گرایش های فکری دیگری نیز کم وبیش حضور داشتند. عموم اعضای کانون افزون بر شخصیت فرهنگی، تعلقات برجسته سیاسی داشتند و عضویت بیشتر آنان در گروه های سیاسی همچون حزب توده، جامعه سوسیالیست ها و جبهه ملی خواه ناخواه کانون نویسندگان را از یک نهاد محافظه کار و بی تحرک به مجمعی حساس در مواجهه با مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه تبدیل کرده بود. این کانون با وجود رویکرد فرهنگی، در برهه ای از تاریخ ایران، در کشاکش های سیاسی وارد شد و تاثیراتی در شعله ور شدن اعتراضات به حکومت پهلوی داشت، اما اختلافات اعضای آن در بحبوحه انقلاب به ویژه در انتخاب اعضای هیات دبیران دوره دوم و نوع مواجهه با تحولات انقلابی به ویژه اصرار برخی اعضاء بر ماهیت صنفی کانون، اثرگذاری آن را محدود کرد.
  کلیدواژگان: کانون نویسندگان ایران، آل احمد، پهلوی دوم، مبارزه
|
 • Faride Bavaryan *, Fateme Sohrabzadeh Pages 9-38
  The victory of Islamic Revolution in Iran was a major phenomenon that not only violated political balance in the Middle East, but also paved the way for emergence of diversified theories by domestic and foreign researchers and scholars. As a result, they released various narratives on the history of Islamic Revolution. In the meantime, as a result of sustainability of the Revolution new stances on historiography emerged so that in addition to scholars and scientific circles, the early revolutionary forces, both supporters and opponents, became active in clarifying the Islamic Revolution from their own point of view. Given the above, the pathology of Islamic Revolution historiography is one of the most important requirements of the contemporary historiography in Iran that is expected to speed up its growth and innovation. The pathology of factors threatening the pillars and fundamentals of the Islamic Revolution historiography is an essential measure that is highly needed to prevent the emergence and growth of those threats. To that end, this paper, developed through a descriptive-analytical procedure and library method is to find an appropriate answer to the following question: What factors threaten the pillars of Islamic Revolution historiography? Results of the study indicate that such factors as dearth of reference books and documents on some incidents, distortion of Islamic Revolution prospects, lack of an appropriate roadmap, non-specialized managers at the helm of historiography, journalistic approach toward historiography, etc. are among the most outstanding factors threatening the Islamic Revolution historiography.
  Keywords: Pathology, Historiography, Islamic Revolution historiography, journalistic approach
 • Mozaffar Shahedi *, Mohsen Beheshti Seresht Pages 39-60

  Although the ever-growing Islamist movement under Imam Khomeini played a key role in the formation and final victory of the Islamic Revolution during 1978-1979, the Islamic Revolution was also assisted – however less sensible - by the influence and participation of three political currents known as the National Liberal spectrum, the Leftwing or Leftists and Eclectic ideology. After the Revolution, Tudeh Party of Iran, as the most influential Leftist political organization, tried to gain political power and social prestige although its role in the revolutionary developments was not outstanding. This paper intends to study the policies and approaches of Tudeh Party of Iran from the establishment of the Islamic Revolution to the constitutional referendum (April 1, 1979 through Dec. 3, 1979) toward the newly established Islamic Republic and the rival political currents for promoting and consolidation of its position in political and social arena of the country.The research method called for historical review of the subject under study through process tracing. Findings of the research work indicate that Tudeh Party of Iran had opportunistically tried to display an approach toward revolutionary causes and goals, relatively similar to the Islamist current under Imam Khomeini, through highlighting and accentuating Islamic Revolution and Islamic Republic’s anti-imperialistic doctrine. At the same time, the party maintained an opposing and even hostile position against the National Liberal current and other Leftist parties and political groups who favored – unlike Tudeh Party – an anti-Soviet Union tendency claiming their ideology was incompatible with that of the Islamic Revolution.

  Keywords: Tudeh Party of Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic movement, party politics, National Liberal spectrum
 • Iraj Sori * Pages 61-92
  This paper intends to study King Mohammad Reza Pahlavi’s political character with a psychological approach during his 37 years of reign in Iran to explore his understanding of personal personality and his modernist plans in leading the Iranian nation toward what he called the “great era of civilization” in comparison with his real personality and public reaction against it. With an eye on Karen Horney’s theory, we will review the Shah’s political character from his childhood to various periods during his reign to reflect on how he moved from disease to please and populism to elitism and authoritarianism to clarify his understanding of the realities and their feedbacks in the society. The Shah of Iran had a dual personality. Considering a Divine mission for himself in leading the nation toward progress, denouncing the opponents as obstacles to salvation, and using national myths and legends and religious traditions to charismatize his reign and character are among the elements within his personality for review and criticism.
  Keywords: Horney, personality psychology, Mohammad Reza Shah, Pahlavi, Islamic Revolution of Iran, Islamic movement
 • Saeid Jahangiri *, Abolghasem Taheri Pages 93-110

  It was during the premiership of Dr. Mohammad Mosaddegh that the pursuit of independence and freedom, and tolerance of dissent gained momentum as dominant discourse, challenging part of despotic discourse of the royal court. As a result, Iran’s political spectrum became more pluralistic, the Shah’s power was restricted, political parties became diversified, power became legal and democratic, and the dissent enjoyed maximum tolerance on the part of the government. Enacting the Press Law not only stipulated maximum tolerance of the dissent, but also state-run organizations were banned to bring an action against the press criticizing the government or the prime minister. This is why Mosaddegh period is known in contemporary history as “the age of free press”. The dominant discourse in that period encompassed independence, freedom, civil sovereignty, political participation and public welfare. During his 28 months of premiership, Mosaddegh administered the country almost without petrodollars. Unaffected by lack of oil incomes, the crisis-stricken, stagnating and bankrupt national economy regained its footing and became an example of a balanced economy. These indexes indicate that the collection of Mosaddegh’s plans, achievements, and beliefs during 28 months of premiership had maximum compatibility with criteria of political development.

  Keywords: Development, Political Development, Mosaddegh, domestic policy, Civil Society
 • Mohammad Jamalo * Pages 111-129
  No doubt the Islamic Revolution in Iran has imposed drastic changes on foreign countries’ political balance approaches vis-à-vis Iran.  The establishment of the Islamic Republic of Iran and revamping of Iran’s foreign policy based on Imam Khomeini’s idea of exporting Islamic Revolution gave birth to new approaches in Islamic Republic of Iran’s foreign communications and exchanges. The idea of exporting the revolution and its endorsement by Imam Khomeini as a priority for Iranian foreign policy during the early years after the victory of Islamic Revolution was welcomed by politicians as a benchmark for Iran’s interaction with the other world countries. This paper has tried to readdress “exporting revolution” as one of the frequently used concepts in the political literature of the early post-revolution years within the semantic scope of Imam Khomeini’s political thought in two dimensions of spreading Islam and justice. It has to be mentioned that the analysis of these two dimensions in exporting revolution does not mean ignoring other dimensions in Imam Khomeini’s political ideology. This is because various aspects in Imam Khomeini’s political ideology overlap in some cases.
  Keywords: Exporting revolution, Imam Khomeini, Political Thought, spreading Islam, Justice
 • Alijan Moradi Jou * Pages 131-156

  The study of the role of social forces in political developments has been generally accepted as an essential part of political sociology. Social classes are categorized as distinct social forces playing a role in analysis of the performance of social forces. Among different social classes, the role of traditional middle class has always been outstanding in social and political developments in Iran. This paper intends to study the role of traditional middle class in Iran’s political developments during Islamic Revolution’s period of establishment. As far as methodology is concerned, this study is a descriptive-analytical work that has used library and documentary method. The theoretical framework for analysis of the traditional middle class is Pierre Bourdieu’s theory of capital and class distinction, who has tried to argue the relation between various capitals and social classes. Findings of this paper indicate that the traditional middle class in Iran during the establishment of Islamic Revolution could defeat other classes through appropriate use of various economic, social, political, cultural and symbolic capitals to enjoy a hegemonic role in the country’s political power structure.

  Keywords: Islamic Revolution of Iran, bazaar merchants, Pierre Bourdieu, clerics, traditional middle class
 • Hoseinali Ghorbani * Pages 157-178
  This research is an attempt to find an appropriate answer to the principal question of “What approach did the Iranian Writers’ Association (IWA) and its members adopt during the last two decades of Pahlavi reign and what were the measures taken by its members?” Results of the research indicate that the Iranian Writers’ Association was founded in response to the cultural policies of Pahlavi reign. The Leftists held the intellectual dominance in the association, although there were also other intellectual tendencies more or less active in this cultural institution. The majority of the association’s members were both cultural elites with outstanding political affiliations. Their membership in political groups and parties such as Tudeh Party of Iran, Society of Socialists and the National Front had necessarily developed IWA from a conservative and non-active body into a tactful circle in confrontation with political and cultural issues of the Iranian society. In spite of its cultural approach, this association entered the political struggles at an era of the Iranian history to exert influence on flaring up of the protests against the Pahlavi regime. However, the discord among its members in the head of the revolution, particularly in the course of second-term elections for secretaries, and their attitudes toward the revolutionary developments, restricted their effectuation.
  Keywords: Iranian Writers’ Association, Al-E Ahmad, Pahlavi II, struggle