فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه تدریس حسنی*، حسین رحمان سرشت صفحات 1-20
  تصمیم گیری در دنیای واقعی مستلزم در نظر گرفتن شواهد و اطلاعات بدست آمده از منابع مختلفی است که در تصمیم گیری موثر است ،گاه این شواهد و اطلاعات در دسترس و دقیق بوده و گاه چنان پیچیده و مبهم است که منجر به ظهور سبکهای تصمیم گیری گوناگون می گردد. پژهش حاضر برآن است تا بااستفاده از قوانین احتمالات مبتنی بر میزان قطعیت داده ها و بر مبنای تیوری ریاضی شواهد دمپستر شافر الگویی برای تعیین سبک تصمیم گیری مدیران بالاخص در شرایط عدم قطعیت داده ها ارایه دهد.و درنهایت با کاهش عدم قطعیت در اخذ تصمیم منجربه ارتقای اثربخشی تصمیم گیری گردد. در این مدل ، تصمیم گیری برمبنای مولفه ای چهارگانه آن باتوجه به نظرخبرگان ، وبراساس الگوی تیوری شواهد مدلسازی ویک مدل غیرخطی ارایه شد. سپس پرسشنامه ای حاوی 18سوال در خصوص نوع مساله پیش رو جهت تصمیم گیری در مدیران شعب یکی از بانکهای خصوصی در سطح استان گیلان و بر مبنای طیف لیکرت ،توزیع گردید. داده های حاصله باالگوی ارایه شده مدلسازی و نتایج نهایی بدست آمد. نتایج نشان داد که در شرایط قطعیت داده ها رویکرد تحلیلی و عقلایی و در شرایط عدم قطعیت داده ها رویکردهای شهودی جهت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند. به علاوه مدل یشنهادی ، راهکاری را جهت اخذ و ارتقای اثربخشی تصمیمات از طریق تجمیع نظرات خبرگان فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: نظریه شواهد، مدلسازی ریاضی، تصمیم گیری، تصمیم گیری شهودی
 • سحر ابوذری، نسیم نهاوندی* صفحات 21-47

  هزینه های تامین مواد اولیه بیشتر از 60 درصد قیمت تمام شده یک محصول را در یک سازمان تشکیل می دهد. به همین جهت نحوه برنامه ریزی تامین مواد اولیه از اهمیت قابل ملاحظه ای در کاهش هزینه های تمام شده، برخوردار است. مدیریت تامین کنندگان یکی از بخش های مهم در مدیریت زنجیره تامین است. بسیاری از شرکت ها مقدار قابل توجهی از درآمد خود را صرف خرید از تامین کنندگان می کنند. از این رو انتخاب تامین کننده یکی از وظایف مهم در مدیریت خرید است. هدف این تحقیق ارایه یک مدل ریاضی خطی عدد صحیح برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش با در نظر گرفتن کمبود و همچنین حل مدل با استفاده از الگوریتم سه بعدی فوردیس- وبستر می باشد. در این تحقیق برای اولین بار هزینه کمبود تا حداکثر 1 دوره، به الگوریتم سه بعدی فوردیس- وبستر اضافه شده است. به منظور سنجش کارایی مدل پیشنهادی، داده های یک شرکت تولید کننده کلید های برق فشار قوی و داده های دو مثال دیگر بر روی مدل ارایه شده اعمال شده و مدل از نظر "تغییر نسبت هزینه نگهداری و هزینه کمبود" و "تعداد تامین کنندگان و تعداد دوره ها" مورد بررسی قرار گرفته است. در آخر هم جهت حل مدل، هزینه کمبود تا حداکثر 1 دوره، به الگوریتم سه بعدی فوردیس-وبستر اضافه شده است.

  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش، برنامه ریزی موجودی، الگوریتم سه بعدی فوردیس-وبستر، کمبود
 • علی حاجی غلام سریزدی*، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده صفحات 49-80
  با توجه به مشکل تامین مالی در کسب وکارهای نوپا بدلیل ماهیت آن ها بعضی از کارآفرینان روش تامین مالی جمعی را ابداع کردند که بجای روش های سنتی با استفاده از جمع و از طریق شبکه های اجتماعی به تامین مالی می پردازد. روش تامین مالی جمعی بدلیل داشتن مدل های مختلف با ویژگی های مخصوص، ذینفعان زیاد با انگیزه های متفاوت، ماهیت بین رشته ایی، و تفاوت در کشورهای مختلف بدلیل شرایط متفاوت؛ پدیده ایی پیچیده و پویا می باشد. همچنین مطالعات انجام شده درباره این روش زیاد نبوده و بیشتر بصورت اکتشافی و جزنگرانه برای فهم اولیه آن صورت گرفته است. در نتیجه نیاز است تا با استفاده از رویکردی که توانایی درک پدیده های پیچیده و پویا را دارد به تبیین مدل تامین مالی جمعی پرداخت. این مقاله مدل پویایی شناسی تامین مالی جمعی برای حمایت از کسب و کارهای نوپای دانش بنیان در ایران طراحی کرده است تا پیچیدگی ها و پویایی های این روش را به دور از جزنگری و با استفاده از دیدگاه ها و نگرش های جمعی و با بکارگیری چارچوب تیوریک نه اکتشافی درک و استخراج و سیاست های مناسبی جهت پیاده سازی این روش جدید در ایران ارایه کند. منابع ساخت مدل شامل ادبیات موضوع (مدل سازی اسنادی)، نظر عموم مردم (مدل سازی جمعی)، و دیدگاه های متخصصان (مدل سازی گروهی) می باشد. نتایج شبیه سازی مدل نشان داد که درآمد پلتفرم ها در گسترش آن ها، وجود ساز و کارهای نظارتی و ارزیابی و غربال گری در پلتفرم ها در افزایش جذب سرمایه گذاران و سرمایه خواهان اثر معنی دار دارند ولی فعالیت در شبکه های اجتماعی اثر معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، مدلسازی اسنادی، مدلسازی جمعی، مدلسازی گروهی، رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
 • محسن غفارپناه، مهناز حسین زاده*، عالیه کاظمی صفحات 81-109

  اصفهان یکی از کلان شهرهای ایران، با وجود این که از دیرباز به عنوان شهری پیشگام در مدیریت پسماند کشور شناخته می شده اما هنوز هم با یک سیستم مبتنی بر دفن در لندفیل به پردازش و دفع پسماند می پردازد. لذا، سازمان مدیریت پسماند اصفهان با تدوین برنامه ای تحت عنوان "اصفهان 1400 شهری بدون دفن پسماند" سعی بر تبدیل تدریجی سیستم فعلی به یک سیستم مدرن مبتنی بر تولید انرژی و مواد با ارزش از زباله ها دارد. پژوهش حاضر با هدف انتخاب بهترین راه کار امحای پسماندهای شهری از منظر مالی و زیست محیطی به شبیه سازی سیستم پردازش و دفع پسماند اصفهان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم پرداخته است. متغیرهای اصلی مدل طراحی شده، نرخ تولید پسماند تر، انتشار کل گاز گلخانه ای و سود کل سیستم بعلاوه استراتژی های پردازش و دفع پسماند یعنی کمپوست، بازیافت و دفن در لندفیل هستند. پس از شبیه سازی و تعیین اعتبار مدل راه کارهای مختلفی از جمله استقرار هاضم بی هوازی، اصلاح خطوط پردازش پسماند و تولید سوخت جایگزین از زباله های غیرآلی در سیستم مورد آزمون قرار گرفته و بهترین گزینه معرفی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اجرای هریک از طرح های پیشنهادی می تواند در بهبود حداقل یکی از عملکردهای مالی و زیست محیطی موثر واقع شود. در این بین اجرای متوالی سیاست های "استقرار هاضم بی هوازی" و "خط تولید سوخت جایگزین" بهترین گزینه به منظور ارتقای سیستم پردازش و دفع پسماند در شهر اصفهان شناخته شده است.

  کلیدواژگان: سیستم پردازش و دفع پسماند، پویایی شناسی سیستم، شهر اصفهان
 • انور محمودی*، هیبت الله صادقی صفحات 111-136

  استراتژی قیمت‏ ‏گذاری و کنترل موجودی در محیط رقابتی، از مهمترین تصمیمات یک واحد خرده‏ فروشی است که بر روی بقا و سوددهی آن به شدت تاثیرگذار است. هنگامی که کالاها فاسدشدنی هستند، اهمیت این تصمیمات دوچندان می ‏شود. در این مقاله، مساله تعیین همزمان قیمت و سیاست ‏موجودی در محیط رقابتی برای کالاهای فاسدشدنی فرموله ‏بندی و حل می ‏شود. بدین منظور تعدادی خرده ‏فروش رقیب در نظر گرفته می ‏شود که یک کالای فاسدشدنی جایگزین را به یک بازار مشترک عرضه می‏ کنند. فرض شده است که کمبود کالا مجاز بوده و به صورت پس افت جزیی است. هر خرده فروش به دنبال تعیین سیاست موجودی و قیمت ‏گذاری خود به منظور بیشینه کردن سود است. در ابتدا توابع سود هر خرده‏ فروش ارایه شده و وجود تعادل نش بین خرده‏ فروش‏ها ثابت می ‏شود. سپس یک روش حل برای تعیین مقادیر تعادلی قیمت و سیاست موجودی خرده‏ فروش‏ها ارایه می ‏شود. در نهایت، یک مثال عددی به منظور شناسایی اثر پارامترهای مختلف بر روی جواب‏های تعادلی ارایه می ‏شود. نتایج عددی نشان می دهد که افزایش شدت رقابت منجر به کاهش مجموع سود خرده ‏فروش‏ها و افزایش مجموع تقاضای برآورد شده توسط آنها می ‏شود. به علاوه، بر خلاف مدل‏های انحصاری، تغییر نرخ فاسد شدن کالا در یک خرده ‏فروش در مدل رقابتی تاثیر زیادی بر روی قیمت خرده‏ فروشی او ندارد.

  کلیدواژگان: کنترل موجودی، قیمت‏ گذاری، تئوری بازی، تعادل نش، کمبود جزئی
 • مرتضی صالحی سربیژن، جواد بهنامیان* صفحات 137-163

  سازمان هایی که برنامه یکپارچه تولید و مسیریابی دارند، هنگامی که برای توزیع از وسایل نقلیه استفاده می کنند، گاهی با ترافیک مواجه ا ند. بنابراین ریسک هایی مانند تصادف وجود دارد که منجر به خسارت، از دست دادن کیفیت محصول، تاخیر اجتناب ناپذیر در تحویل و یا حتی اثرات جبران ناپذیر شود که بر هزینه ها و زمان خدمت رسانی تاثیر دارد. لذا با در نظر گرفتن ریسک تصادف در مسیله مسیریابی تولید مدل به واقعیت نزدیکتر می شود. در این مطالعه یک مدل مسیریابی تولید با دو هدف کاهش هزینه ها و ریسک تصادف در حمل ونقل، با در نظر گرفتن برونسپاری، چند محصولی و چند دوره ای پیشنهاد شده است. از آنجایی که این مسئله NP-hard می باشد، به منظور حل مسیله از الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب 2 (NSGA II) استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مدل جواب های به دست آمده از روش محدودیت اپسیلون در ابعاد کوچک با جواب های به دست آمده از الگوریتم مقایسه شده است. همچنین برای اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی و بررسی کارایی آن در ابعاد بزرگ، نتایج حاصل از NSGA II روی مسایل نمونه در مقایسه با الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) با استفاده از چندین شاخص مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با وجود زمان اجرای کمتر در الگوریتم پیشنهادی، در شاخص پراکندگی الگوریتم NSGA II و در شاخص تعداد جواب های لایه پارتو الگوریتم MOGA دارای کارایی مناسب تری است.

  کلیدواژگان: مسیریابی تولید، برونسپاری، ریسک تصادف، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب 2
 • مهدی عزیزی، عادل آذر*، محمود دهقان نیری صفحات 165-192
  بحران کرونا با نشان دادن حالات مرزی سیستم های اجتماعی - اقتصادی عرصه های مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده است بسیاری از جریان های رو به رشد و گسترش در عرصه های تجارت و صنعت با چالش مواجه شوند. تصمیم گیری مشارکتی از جمله مهمترین این عرصه هاست. این پژوهش تلاش می کند تاثیراتی که بحران کرونا بر لایه های مختلف دانش و اقدام تصمیم گیری مشارکتی گذاشته است را مورد بررسی قرار داده و تغییرات ضروری تصمیم گیری مشارکتی برای حیات در دوران پساکرونا را برآورد کند. بنابرین، گامی ضروری برای سامان دادن تصمیم گیری مشارکتی در دوران پساکروناست. بر این اساس، با بهره گیری از استراتژی مبناگرایی، تاثیرات بحران کرونا بر تصمیم گیری مشارکتی در سه سطح مبانی، نظریات و تکنیک ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تصمیم گیری مشارکتی در هر یک از سطوح معرفی شده، تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفته است. همچین در تمامی سطوح عرصه هایی از تصمیم گیری کاملا بدون تغییر باقی مانده اند. تحلیل های بیشتر نشان می دهد که علی رغم نگاه کمی، مهم ترین تاثیرات در سطح مبانی تصمیم گیری مشارکتی ایجاد شده است. نتایج این پژوهش بیانگر ضرورت اعمال تغییرات پارادایمیک در حوزه تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کروناست. سرانجام پیشنهادهایی برای پژوهش های بیشتر و پیشنهاداتی در سطح کاربردی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری مشارکتی، مدیریت بحران، کرونا، معنویت در مدیریت، مبناگرایی
|
 • Masome Tadriss Hasani *, Hosein Rahmansersht Pages 1-20
  Decision making in the real world requires considering the evidence and information obtained from various sources that are effective in decision making, sometimes this evidence and information is available and accurate and sometimes so complex and ambiguous that it leads to the emergence of decision styles. There is a lot of confusion. The present study seeks to provide a model for determining managers' decision-making style, especially in the context of data uncertainty, by using probability laws based on data reliability and based on mathematical theory. Improve decision-making effectiveness In this model, the decision was made based on its quadruple component according to the opinion of the reporters, and based on the theoretical model of modeling evidence and nonlinear model. Then, a questionnaire containing 18 questions about the type of problem ahead was distributed for decision making in the managers of the branches of one of the private banks in Gilan province and based on the Likert spectrum. The obtained data were obtained by modeling the presented model and the final results. The results showed that in case of data certainty, analytical and rational approach and in case of data uncertainty, intuitive approaches are used for decision making. In addition, the proposed model provides a solution for obtaining and improving the effectiveness of decisions by consolidating the opinions of experts.
  Keywords: Evidence Theory, Mathematical modeling, Decision making, Intuitive Decision Making
 • Sahar Abuzari, Nasim Nahavandi * Pages 21-47

  Raw materials supply costs form more than 60 percent of the price of a product in an organization. Therefore, the raw material supply planning has considerable effect in reducing the cost. Supplier management is one of the most important parts in supply chain management. Most of firms have been spending considerable amount of their revenues on purchasing. Hence supplier selection is one of the most important functions of purchasing management. The aim of this research is providing a linear integer mathematical model for supplier selection and order allocation with shortage and solving the model with three dimensional Fordyce–Webster Algorithm. In this research for the first time, maximum once period backorder cost is added to the three dimensional Fordyce–Webster Algorithm. In order to measuring performance of the proposed model, a high-voltage switches company's data and data from two other examples have been applied to the proposed model and the model has been studied in terms of " changing the ratio of holding cost and backorder cost" and " number of suppliers and number of time period". Finally, to solve the model, maximum once period backorder cost is added to the three dimensional Fordyce–Webster Algorithm.

  Keywords: Suppler selection, Order Allocation, Inventory planning, three dimensional Fordyce–Webster Algorithm, Shortage
 • Ali Haji Gholam Saryazdi *, Ali Rajabzadeh, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh Pages 49-80
  Considering the problem of funding start-ups because of their nature, some entrepreneurs developed crowdfunding in which funding is done via the Internet and social network instead of traditional methods. Crowdfunding is a complicated and dynamic phenomenon due to the fact that it has many models with distinctive characteristics, numerous stakeholders with different intentions, interdisciplinary nature, and differences in various countries due to diverse cultural, social, economic and technological conditions of such countries. In addition, studies conducted on this method are not significant in number and they have been conducted in an exploratory and partial manner so as to offer a preliminary understanding. As a result, it is necessary to adopt an approach capable of understanding complex-dynamic phenomena so as to be able to explain crowdfunding. The present paper designs a system dynamics model of crowdfunding for support of new Iranian knowledge-based IT start-ups so as to highlight the complexities and dynamics of the method. The sources for the development of the model include relevant literature (document model building), public opinions (crowd model building) and experts’ viewpoints (group model building). The results of model simulation suggest that the revenue of the platforms in their expansion, the existence of monitoring mechanisms, evaluation, and screening in the platforms have a significant effect on increasing the attraction of investors and capital, but activity in social networks is not very effective.
  Keywords: Crowdfunding, Document Model Building, Crowd Model Building, Group Model Building, System dynamics approach
 • Mohsen Ghaffarpanah, Mahnaz Hosseinzadeh *, Aliyeh Kazemi Pages 81-109

  Isfahan is one of the Iranian metropolises, although it has long been regarded as the pioneer city of waste management in the country, it still processes and disposes Municipal Solid Wastes (MSW) using a landfill-based disposal system. Therefore, the Isfahan Waste Management Organization, by developing a program titled "Isfahan 1400 a city without Waste Landfilling", is attempting to gradually transform the current system into a modern system based on the production of energy and valuable materials from the wastes. This study is aimed at simulating the Isfahan’s waste disposal system using System Dynamics (SD) approach to determine the best way of eliminating urban wastes considering the financial and environmental perspectives. Key variables of this model are MSW generation rate, the total emissions of greenhouse gases, and the total profits, plus management strategies such as recycling, composting and landfilling. After simulating and validating the model, various solutions, such as “anaerobic digestion facility establishment", “reformation of waste processing lines”, and "RDF production line installment" are tested in the system and the best option is introduced. The simulation results indicate that implementation of each policy improves at least one of financial and environmental situations. Among them sequential implementation of "anaerobic digestion facility establishment" and "RDF production line installment" is designated as the best case.

  Keywords: Waste disposal system, System Dynamics (SD), Isfahan City
 • Anwar Mahmoodi *, Heibatolah Sadeghi Pages 111-136

  Pricing and inventory strategies are two important decisions of a retailer which directly affect her/his profitability. They are even more prominent when the considered product undergoes deterioration. In this paper, the problem of joint pricing and inventory control is investigated in a competitive environment. In particular, we consider a number of competing retailers who sell substitutable deteriorating items to a common market. In addition, shortage is allowed and partially backlogged at the retailers. Each retailer aims to maximize their profit determining their price and inventory policies. At first, the profit function of the retailers is derived. Then, the existence of Nash Equilibrium solution is shown. Next, a solution procedure is developed to obtain the equilibrium quantities of price and replenishment policy. Furthermore, a numerical study is carried out to analyze the effect of the main parameters on the equilibrium solution. Numerical results show that the increase of competition intensity would decrease the summation of the retailers' profits, while it would increase the total satisfied demands. Moreover, in contrast to the monopoly models, changing the deterioration rate at a retailer does not significantly impact his/her selling price.

  Keywords: Inventory Control, Pricing, Game Theory, Nash equilibrium, Partial Backlogging
 • M. Salehi Sarbijan, Javad Behnamian * Pages 137-163

  Organizations with integrated production and routing programs sometimes encounter traffic when they use vehicles for distribution. So there are risks such as an accident that could result in damage, loss of product quality, unavoidable delivery delays, or even irreversible impacts on costs and service time. Therefore, by taking account the risk of accident into the production routing problem, the model becomes closer to reality. In this study, a production routing problem with the purpose of reducing costs and the risk of accident in the transportation with outsourcing, multi-product and multi-period, is considered in which the production routing problem combines with the lot sizing and vehicle routing problem according the supplier's inventory management system. Since this is an NP-hard problem, after modeling the problem, to solve it, a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II) has been used. To examine the efficiency of the algorithm, the solutions of ε-constraint method in GAMS obtained in small-size instances have been compared with NSGA II. Finally, to validate the proposed algorithm and evaluate its performance in large-size instances, the results of NSGA II have been compared with multi-objective genetic algorithm using several indices. The obtained results showed that the NSGA II algorithm had better performance.

  Keywords: Production routing, Outsourcing, Accident risk, Multi-objective optimization, NSGA II
 • Mostafa Motallebi, Adel Azar *, Mahmoud Dehghan Nayeri Pages 165-192
  The COVID-19 Crisis, by showing the boundary states of socio-economic systems, has affected various areas of human life and has challenged many growing trends in trade and industry. . Participatory decision-making is one of the most important of these areas. This study seeks to examine the effects of the COVID-19 Crisis on different layers of participatory decision-making knowledge, and to estimate the necessary changes in participatory decision-making for life in the post COVID-19 period. Therefore, it is an essential step in organizing post-crisis participatory decision-making. Accordingly, using the Fundamentalism Strategy, the effects of the Corona Crisis on participatory decision-making at the three levels of principles, theories and techniques have been studied and analyzed. The results show that participatory decision-making at each of the introduced levels is affected by the Corona crisis. Also, at all levels, there has been areas of decision-making that remain completely unchanged. Further analysis shows that, despite the quantitative view, the most important effects have been created at the level of participatory decision-making principles and philosophical theories. The results of this study indicate the need for paradigm shifts in participatory decision-making in the post COVID-19 period. Finally, this study provide suggestions for further research and empirical suggestions.
  Keywords: Participatory decision making, crisis management, COVID-19 management, spirituality in management, Foundationalism