فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (تابستان1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مجتبی کاظمی رهبر، علیرضا افشارنژاد*، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده صفحات 1-22

  هدف اصلی پژوهش، ارایه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون است. این پژوهش از نظر ماهیت داده از نوع آمیخته و از نظر هدف، توسعه ای بود. جهت رسیدن به این هدف در گام اول عوامل و متغیرها بر اساس مبانی تیوریک و مطالعات مختلف داخلی و خارجی از طریق رویکرد تحلیل محتوای متون استخراج شدند. در گام دوم پرسشنامه دلفی بر مبنای عوامل و متغیرهایی که در گام اول شناسایی شده اند، طراحی و میان خبرگان، توزیع و بر پایه نتایج، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. در گام سوم با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و از طریق  نرم افزار Smart PLS تحلیل انجام شد. نتابج نشان دهنده آن است که؛ مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، عوامل محیطی، ارزیابی و کنترل، فساد سیستمی گروه های فشار، ذینفعان وابسته، مهمترین عوامل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون هستند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، خط مشی گذاری، حوزه تعاون، مدل معادلات ساختاری
 • سمیرا قریب گرکانی، بهروز قاسمی*، سهیل سرمد سعیدی صفحات 23-39

  امروزه مصرف کنندگان از مصرف به عنوان ابزاری برای ایجاد خودانگاری استفاده می کنند تا در محیط های اجتماعی، هویت خود را از طریق خدماتی که مصرف می کنند، نمایان سازند. هدف پژوهش حاضر استخراج شاخص های متمایزسازی در صنعت بانکداری است تا با در نظر گرفتن عوامل زمینه ای و مداخله گر، تاثیربازرایابی بر خودانگاره مصرف کنندگان به صورت مدل ترکیبی ارایه شود. تحقیق حاضر داده های کیفی از مصاحبه با خبرگان را جمع آوری و سپس جهت اعتباربخشی مدل، با استفاده از روش میدانی پرسشنامه، داده های بخش کمی که شامل مشتریان شعب تهران بانک ملت شهر تهران بودند را جمع آوری نموده است. روش تحلیل داده ها و آزمون مدل براساس نظریه زمینه ای و معادلات ساختاری می باشد که در این راستا از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel و Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان میدهد که اثر مستقیم و قدرت رابطه میان متغیرهای متمایز سازی سازمان پست مدرن بر خودانگاره مشتریان در سطح (P ‹0/01) برابر 0/528 محاسبه شده که مثبت و معنادار می باشد. بنابراین با اطمینان 95 % می توان گفت متمایزسازی سازمانهای پستمدرن بر خودانگاره مصرف کنندگان تاثیر معناداری دارد

  کلیدواژگان: سازمان های پست مدرنیته، متمایزسازی، خودانگاره مصرف کنندگان
 • عیسی فهیم، مجتبی پورسلیمی*، علی حسین زاده، محمد قاسمی نامقی صفحات 40-73
  هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برندسازی با استفاده از رویکرد گراندد تیوری در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. جهت تعیین حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است که بر اساس این روش حجم نمونه آماری 80 نفر در نظر گرفته شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سیوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 7 عامل ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندها، خروجی، پیامد و اثر و زیر مولفه های مربوط به هر عامل بر مبنای رویکرد گراندد تیوری به عنوان عوامل اصلی در برندسازی شناسایی شده است. در ادامه از مدل تلفیقی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی جهت اولویت بندی، تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و ترسیم نمودار علی- معلولی میان مولفه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد در میان عوامل اصلی پژوهش عامل رفتاری بالاترین رتبه را کسب کرده است. عامل رفتاری که در وزن دهی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی دارای رتبه اول است در روش دیمتل فازی نیز بیشترین وزن را دارد و با سایر معیارها در تعامل حداکثری قرار دارد؛ لذا به دلیل اثرپذیری بیشتر معیاری معلول محسوب می شود.
  کلیدواژگان: برندسازی، مسئولیت اجتماعی سازمانی، گراندد تئوری، دیمتل فازی، صنعت بانکداری
 • سید وحید جبارزاده، سید عباس حیدری*، سینا نعمتی زاده صفحات 74-100

  پژوهش کاربردی حاضر با هدف ارایه الگوی اثربخشی پیام تبلیغاتی با تاکید بر فرهنگ ملی ایران در بازار لوازم خانگی، در سال 1398 انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی_پیمایشی می باشد. این پژوهش در زمره ی پژوهش های ترکیبی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه ی آماری پژوهش شامل دو بخش است؛ بخش اول شامل 5 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب و از نظرات آنان استفاده شد و بخش دوم شامل مشتریان لوازم خانگی می باشد که با توجه به نامحدود بودن تعدادشان از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شده و بر اساس حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران 384 پرسش نامه توزیع گردید. روایی پرسش نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر پیام تبلیغاتی بر مبنای فرهنگ ملی و متناسب با علایق مشتریان باشد باعث می شود که آن پیام تبلیغاتی دارای جذابیت بوده و چه بسا گرایش به خرید محصول را برای افراد ایجاد کند.

  کلیدواژگان: فرهنگ ملی، اثربخشی پیام های تبلیغاتی، بازار لوازم خانگی
 • سیامک حبیبی، رضا شافعی*، هیرش سلطان آباد صفحات 101-124

  ترغیب و متقاعدسازی مشتری یکی از مهم ترین مباحث در زمینه فروش محصولات است. اصل تعهد و ثبات در رفتار یکی از اصول مهم در روانشناسی نفوذ است. امروزه اصول تعهد و ثبات مورد توجه سازمان های غیرانتفاعی و تجاری قرارگرفته است. مطالعات محدودی روی تکنیک هایFITD وLOWBALL که از اصول تعهد و ثبات هستند انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیرات این تکنیک ها را که از عناصر تشکیل دهنده متقاعدسازی مشتری است را بر روی رفتار مصرف کننده پس از خرید بر روی چهار سازه اعتماد، تعهد، رضایتمندی و وفاداری مشتری مورد سنجش قرار دهد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و برای گردآوری داده های مورد نیاز پرسشنامه بین 281 نفر از مشتریان شرکتهای مسافرتی و جهانگردی منتخب شهر کرمانشاه توزیع شد. برای تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل مدل از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اصول تعهد و ثبات بطور مستقیم بر اعتماد و تعهد و رضایتمندی مشتریان دفاتر گردشگری اثرگذار است و به بطور غیرمستقیم با وفاداری مشتری ارتباط معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: FITD، Lowball، اعتماد، تعهد، رضایتمندی، وفاداری
 • داود خسروانجم*، بهزاد کشانچی، امیر پورقلی، شوانه عبداللهی صفحات 125-148
  بانکداری دیجیتالی و تعیین الزامات جهت حرکت از وضعیت موجود به مطلوب مستلزم مجموعه تغییرات کسب و کارها در حوزه فعالیتها، فرایندها، توانایی ها و مدلهای کسب و کار است. استراتژی دیجیتال راهی است که از طریق آن، بانکها قادر خواهند بود خود را با دگرگونی دیجیتال انطباق داده و ضمن تضمین بقای خود از فرصتهای ناشی از توسعه فناوری بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در این میان بازآفرینی نظام بانکی با استفاده از تعیین استراتژی های مبتنی بر فناوری های نوین و مهاجرت به سمت بانکداری دیجیتال، به یکی از دغدغه های اصلی بازیگران صنعت بانکداری می باشد. لذا در مقاله حاضر شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال از طریق پرسشنامه های مجزا و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان صنعت بانکداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش، استفاده از رویکردهای تحقیق درعملیات نرم یعنی مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی به روابط بین شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال و کاربرد دیمتل فازی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف شاخص ها می باشد. نتایج نشان داد شاخص "استراتژی فرایند کسب و کار" پایه و اساس پیاده سازی بانکداری دیجیتال و شاخص "استراتژی محتوا" دارای بیشترین میزان تعامل با سایر شاخص ها می باشد
  کلیدواژگان: بانکداری دیجیتال، استراتژی فرایند کسب و کار، مدلسازی ساختاری تفسیری، دیمتل فازی
 • محمد کمالی پور، رضا زینل زاده* صفحات 149-164
  سطح رقابت پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می کند و به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار محسوب می گردد، لذا بررسی عواملی که می-تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی تر شدن فعالیت شرکت ها در صنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر رقابت پذیری بر فضای کسب و کار در منتخبی از کشورهای اسلامی است. در این مطالعه اثر شاخص های الزامات اساسی، افزایش کارایی، نوآوری، مخارج مصرفی دولت، نقدینگی و تغییرات نرخ ارز بر فضای کسب و کار 16 کشور اسلامی برای بازه زمانی(2017-2000) مورد بررسی قرار گرفته، و از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های الزامات اساسی، افزایش کارایی و نوآوری بر فضای کسب و کار اثر مثبت و معناداری دارند. پیشنهاد می شود دولت با فراهم کردن زیرساخت های لازم و بهبود فضای اقتصاد کلان و دیگر مولفه های مرتبط، بازار را به سمت رقابتی سالم سوق دهد.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، فضای کسب و کار، کشورهای اسلامی، پانل دیتا
 • اصغر باباپور، حمیدرضا سعیدنیا*، زهرا علیپور درویش صفحات 165-181
  تحقیق موجود به بررسی عوامل موثر با تاکید بر زنجیره ارزش می‎پردازد که کالاهای صنعتی و واسطه‎ای در حوزه تجارت الکترونیک چگونه عرضه می‎شود و مدل ارایه این کالاها (صنعتی و واسطه‎ای) در حوزه کسب و کار B2B چگونه باید باشد. روش این تحقیق روش آمیخته اکتشافی است که خود به دو بخش کیفی و کمی تقسیم می‎شود. در بخش اول (کیفی - اقتضایی) بر اساس مطالعات کتابخانه‎ای و میدانی و بر حسب قضاوت شهودی و تجربیات محقق و همچنین مصاحبه باز با خبرگان صنعت و دانشگاه ایده ها و پیش فرض هایی در رابطه با الگو شکل گرفت که این مرحله از تحقیق جنبه اقتضایی و کیفی داشت. بر اساس روش کدگذاری انتخابی پس از غربال و پالایش و طبقه بندی عوامل، این پیش فرض‎ها در قالب پرسشنامه و مصاحبه ساختار یافته توسط گروه کانون (27نفر خبره صنعت و دانشگاه) مورد بررسی و پرسش قرار گرفت که پیش فرض ها و مولفه ها شده و آنهایی که مشترک بوده اند ادغام و در نهایت مفروضات اولیه استخراج گردید. در بخش دوم (کمی - اعتبارسنجی) مولفه‎های اولیه استخراج شده از مرحله قبل و روابط مولفه‎ها و الگوی تحقیق مورد سنجش و اعتبارسنجی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: الگوی کسب و کار، تجارت الکترونیک، زنجیره ارزش، بازار کالاهای صنعتی و واسطه ای
 • الهام کیان مهر، سهیل سرمدسعیدی*، بهروز قاسمی صفحات 182-200
  در فضای رقابتی امروز صنعت میهمان نوازی ، افزایش ظرفیت ها هتل ها، یکی از دغدغه های اصلی مدیران بشمار می رود. هدف تحقیق این است که در چارچوب سیاست های اعلامی اقتصاد مقاومتی ، مبنی بر فعال سازی ظرفیت های درونی ، ابعاد و مولفه های موثر بر بازاریابی استراتژیک هتل ها شناسایی گردد تا در مواجهه با شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم ها، ظرفیت بالقوه هتل ها را افزایش داده و موجبات توسعه صنعت هتلداری و در نهایت ،توسعه گردشگری را فراهم سازد. بدین منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی ، ابعاد اولیه تحقیق ، طراحی گردید. سپس با ارسال پرسشنامه و روش دلفی مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به تعیین ابعاد اقتصاد مقاومتی ، خبرگان علمی و سازمانی هستند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مولفه های اقتصاد مقاومتی موثر بر بازاریابی استراتژیک هتل در این پژوهش ، بهره وری نیروی انسانی ، رهبری، مناسب سازی فرهنگ ، مناسب سازی ساختار و مشتری مداری می باشد .
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، بازاریابی استراتژیک، صنعت هتلداری، تحریم
 • محمد مختاری، ابوتراب علیرضایی*، حسن جوانشیر، محمود مدیری صفحات 201-225
  در این تحقیق به مدل سازی جهت طراحی شبکه پویای زنجیره تامین کالای سیمانی برای کاهش کمبود بعد از بحران پرداخته شده است.پارامتر زمان یکی از مهمترین پارامترها بدلیل فسادپذیری محصولات سیمانی و همچنین نیاز به تامین تقاضا در زمان مشخص است که در این تحقیق به مدل سازی این پارامتر در شرایط عادی و بعد از بروز بحران پرداخته شده است. حادثه‏دیدگان بلایا از اولویت متفاوتی نسبت به هم برای تامین تقاضا برخوردار هستند که در این مدل علاوه بر مدل سازی این موضوع استفاده از اقلام جایگزین یا مشابه نیز در نظر گرفته شده است. از برنامه ریزی استوار جهت ایجاد تصمیمات استوار به دلیل حساس بودن تامین تقاضا استفاده گردیده است. برای حل مدل در ابعاد بزرگ تر از الگوریتم های فرا ابتکاری ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و تبرید شبیه سازی استفاده شده که بنا بر نتایج حاصله از اجرای الگوریتم ها برای ابعاد مختلف، الگوریتم ژنتیک از کیفیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اهمیت پیش بینی تقاضا در دوره برنامه ریزی در این تحقیق از روش شبکه عصبی فازی تطبیقی برای پیش بینی تقاضا استفاده شده است که FCM بهترین الگوریتم شناسایی الگو و تطبیق پذیری شناخته شده است.
  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، پویا، استوار، جهانی، عدم قطعیت
 • محمد معصوم*، نگار نوروزی صفحات 226-251

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی بر توسعه محصول جدید می باشد. این پژوهش از نظر پارادایم، فرااثبات گرا می باشد که با رویکرد کمی صورت پذیرفته است. همچنین استراتژی تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران شرکت های تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی می باشد؛ که 69 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی به منظور گردآوری داده ها استفاده شده است، که جهت بررسی پایایی پرسشنامه از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت بررسی روایی، از روایی همگرا، روایی واگرا و روایی محتوی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که فرهنگ حمایت از نوآوری تاثیر مثبت و معناداری بر دوسوتوانی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بوده است که دوسوتوانی سازمانی شامل قابلیت اکتشاف و بهره برداری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد.

  کلیدواژگان: توسعه محصول جدید، نوآوری، دوسوتوانی
 • ابرهیم قنبری ممشی، سید علی نبوی چاشمی*، عرفان معماریان صفحات 252-272

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه سازی مونت کارلو (MC) ارایه می شود. در ادامه با استفاده از آزمون های پس آزمایی کارایی این مدل ها با مدل های دیگر از جمله مدل های گارچ و شبیه سازی تاریخی مقایسه می شود. نتایج برآورد این مدل ها که با استفاده از نرم افزارهای Eviews 10 و Matlab 2018 به دست آمده است ارایه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که الگوی میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) از کارایی و دقت بالاتری نسبت به مدل های دیگر برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد بر اساس نسبت تخطی و آزمون های پس آزمایی، مدل های ناپارامتریک از جمله شبیه سازی مونت کارلو، ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده است.

  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک، پرتفوی بهینه، مدل شبیه سازی تاریخی فیلتر شده، مدل شبیه سازی مونت کارلو
 • محسن اعتماد، نوید نظافتی*، محمدرضا فتحی صفحات 273-293

  مسیله طراحی شبکه زنجیره تامین شامل تصمیمات استراتژیکی می شود که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مسیله زیرساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیر پایی روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد. در این مقاله برگرفته از نیازهای تحقیقاتی شناخته شده در ادبیات و فضای خالی موجود در آن، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی ارایه شده است. مدل ارایه شده به دنبال حداقل سازی هزینه ها و حداکثر کردن میزان محصول فرسوده جمع آوری شده در زنجیره می باشد. مدل پیشنهادی در شرکت صبا باطری که به تولید انواع باتری می پردازد، پیاده سازی شده است. با توجه به اینکه مدل ارایه شده به دسته NP-hard تعلق دارند، از روش فراابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه جهت حل مدل استفاده شده است که نتایج آن نشان دهنده مکان، ظرفیت تسهیلات و میزان تولید محصولات می باشند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، عدم قطعیت، طراحی شبکه
 • نادر نادری*، پویا نظری، سمیرا اکبری صفحات 294-321

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول شعب بانک ملت شهر کرمانشاه اجرا شد. روش پژوهش از نظر ماهیت کمی و از لحاظ هدف کاربردی بود چون نتایجش را می توان برای برنامه ریزی ها و سیاستگزاری ها به منظور پیاده سازی رهیافت مدیریتی و افزایش نوآوری در سیستم های بانکی بکار گرفت. همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی بود چرا که از روش های توصیفی (غیرآزمایشی) و روش تحلیل همبستگی (رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شد. جامعه آماری شامل 171 نفر از کارکنان شعب بانک ملت در شهر کرمانشاه بودند (171=N) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب براساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های لازم از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شد و روایی آن با روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی به کمک پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شدند و مورد تایید قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از نرم افزارهای SmartPLS نسخه 3 و SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت مدیریت تحول در بین کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمانشاه در حد بالاتر از متوسط بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدیریت تحول، مدیریت تغییر، بانک ملت، شهر کرمانشاه
 • مریم ظریف ثاقب، سید کامران نوربخش*، میرفیض فلاح صفحات 322-348

  ادبیات گسترده ای در زمینه عوامل موثر بر قصد خرید محصولات خارجی ارایه شده است و هر یک از اندیشمندان این حوزه به یک یا چند بعد آن اشاره کردند، ولی تاکنون یک مدل فراگیر از عوامل و مولفه های موثر بر قصدخرید مشتری و ارتباط بین آنها ارایه نشده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان برای محصولات غذایی خارجی است. ابتدا با بررسی سیستماتیک ادبیات، مجموعه جامعی از مولفه های مربوط به قصد خرید مشتری استخراج شد. سپس با تحلیل محتوای کیفی مولفه ها، 13 عامل شناسایی و در سطوح پنجگانه مدل ساختاری تفسیری قرار گرفتند؛ سطح5،«مسیولیت اجتماعی شرکت»، «ویژگی های شخصیتی مشتری»، سطح4، «ویژگی های محصول»، سطح 3، «تصویر تجاری خرده فروشی»، سطح2، «آگاهی و دانش مشتری»، «هویت اجتماعی»، «نگرش»، «کشور مبدا»، «هنجار ذهنی»، سطح اول،«ارزش درک شده»، «وفاداری»، و «کنترل رفتاری درک شده»، «ریسک ادراک شده»، شناسایی شدند. چهار عامل بدست آمده در سطوح پنجم تا سوم دارای بیشترین تاثیر بر قصد خرید است. سهم پژوهش برای تولیدکنندگان و مدیران بازاریابی، آشنایی بیشتر نسبت به عوامل موثر بر قصد خرید و آگاهی از اولویت های مشتریان در خرید محصولات غذایی خارجی است. نتایج پژوهش سهم بسزایی در اتخاذ استراتژی متناسب و افزایش سهم بازار دارد.

  کلیدواژگان: قصد خرید، محصولات غذایی خارجی، الگوسازی ساختاری، تفسیری، تحلیل MICMAC
 • حسین نوروزی*، فاطمه درویش، علی شجاع صفحات 349-373

  با توجه به رقابت روزافزون موجود در صنایع بزرگ، شرکت ها برای جذب مشتریان بیشتر به سمت محصولات خود، تلاش بسیاری می کنند؛ اما این مهم بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصمیم به خرید مشتریان امکان پذیر نخواهد بود. لذا، پژوهش حاضر به بررسی اثر تناسب خود بر قصد خرید بانوان از برندهای لوکس می پردازد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی بانوان شهر تهران است که در پاییز 1397 از برندهای لوکس پوشاک خریداری کرده اند. روش نمونه گیری، غیر تصادفی در دسترس بوده است و برای گرد آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه، مشتمل بر 37 گویه استفاده شده است. حجم نمونه با توجه به فرمول کلاین حداقل 200 نفر در نظر گرفته شد. جهت آزمون داده های جمع آوری شده، روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه اثر تناسب خود بر قصد خرید مورد تایید قرار نگرفته اما سایر فرضیه های پژوهش تاییدشده است.

  کلیدواژگان: تناسب خود، نگرش به برند، دلبستگی به برند، ترجیح برند، ارزش ویژه برند، قصد خرید
 • احسان یزدانی، سید محمود هاشمی*، عبدالله نعامی صفحات 374-397
  در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران ، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 615 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 189 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 22 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران در پنج بعد گسترش فناوری اطلاعات ، بهبود فضای کسب و کار ، مدیریت ارتباط با مشتری ، رویکرد محله محوری و رهبری کارآفرینانه ارایه شد. کلمات کلیدی: بهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطلاعات ، رویکرد مدیریت محله محوری ، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانهبهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطلاعات ، رویکرد مدیریت محله محوری ، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانه
  کلیدواژگان: بهبود فضای کسب و کار، گسترش فناوری اطلاعات، رویکرد مدیریت محله محوری، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانه
|
 • Mojtaba Kazemi Rahbar, Alireza Afsharnejad *, Zain Al-Abedin Amini Sabegh, Ehsan Sadeh Pages 1-22

  The main purpose of the research is to present a policy model of policy-making in the field of cooperation. This research was mixed in terms of the nature of the data and developmental in terms of purpose. In order to achieve this goal, in the first step, factors and variables were extracted based on theoretical foundations and various internal and external studies through the content content analysis approach. In the second step, the Delphi questionnaire was designed based on the factors and variables identified in the first step, and distributed among experts, and based on the results, the conceptual research model was designed. In the third step, the analysis was performed using confirmatory factor analysis and through smart PLS software. The results show that: policy makers, policy structures and agencies, resources and facilities, environmental factors, evaluation and control, systemic corruption of pressure groups, related stakeholders, and the most important policy pathological factors, the most important pathological factors are cooperative policymaking.

  Keywords: pathology, Policy Making, Co-operative Area, structural equation modeling
 • Samira Gharib Garkani, Behrooz Ghasemi *, Soheil Sarmad Saidy Pages 23-39

  Nowadayes, consumers use consumption as a means of creating self-consept to express their identity in the social environment through the services they consume. For these consumers value cultural and symbolic are more important. The purpose of this study is to extract the main indicators of differentiation in the banking industry in order to present the impact of marketing plans on consumers' self-concept as a model. the qualitative data were collected from interviews with experts and then, for validation of the model, the questionnaire field data was collected from clients of Mellat Bank Tehran branches. The method of data analysis in qualitative part is based on coding and on quantitative part is used some statistical software(SPSS, Lisrel and Smart PLS). The model test shows that the direct effect and power of the relationship between postmodern organization differentiation variables on customer self-concept was calculated 0.552 which is positive and significant. Therefore,with 95% confidence can be said that differentiating postmodern organizations has a significant impact on consumers' self-concept.

  Keywords: Postmodernist organizations, Differentiation, consumer self-concept
 • Esa Fahim, Mojtaba Purslemi *, Ali Hosein Zadeh, Mohammad Ghasemi Namaghi Pages 40-73
  The main purpose of the present study is to representing a multi attribute fuzzy AHP and fuzzy DEMATEL approach in order to rank branding effective factors based on grounded theory in the Iranian banking industry. This study is an applied and exploratory one. The snowball method was used to determine the sample size. The statistical sample size was 80 persons. In order to achieve the research objectives, the questions were designed for interview and finally seven categories of structural, behavioral, environmental, processes, output, outcome and effect and sub-components of each were identified. The fuzzy DEMATEL and grounded theory approach was used to analyze the data. The results showed that structural, behavioral and process factors play an important role in branding, and consequence, impact and results are the next priorities that can lead to bank branding. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
  Keywords: branding, Grounded Theory, Fuzzy DEMATEL, Banking industry
 • Seyyed Vahid Jabbarzade, Seyyed Abbas Heydari *, Sina Nematizadeh Pages 74-100

  The present applied research was conducted in 2019 with the aim of examining the effectiveness of the advertising message by emphasizing the national culture of Iran in the home appliance market. This research was among the combined studies that were conducted in two stages: qualitative and quantitative. The statistical population of the study consists of two parts; The first part includes 5 experts who were purposefully selected and their opinions were used. 384 questionnaires were distributed. The validity of the questionnaire was confirmed by the content validity method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. In this research, SPSS and PLS software has been used for data analysis. The results show that if the advertising message is based on national culture and tailored to the interests of customers, It makes that advertising message attractive and may create a tendency for people to buy the product. .

  Keywords: national culture, effectiveness of advertising messages, home appliance market
 • Siamak Habibi, Reza Shafeai *, Hersh Sultanpanah Pages 101-124

  Customer persuasion is one of the most important issues in product sales. The principle of commitment and consistency in behavior is one of the important principles in the psychology of influence. Today, the principles of commitment and consistency have come to the attention of nonprofits and businesses. Limited studies have been performed on FITD and LOWBALL techniques, which are the principles of commitment and stability. The purpose of this study is to evaluate the impact of these techniques, which are the constituent elements of customer persuasion on consumer behavior after purchase on the four structures of trust, commitment, satisfaction and customer loyalty. To determine the sample size of the Morgan table and to collect the required data, a questionnaire was distributed among 2,81 customers of selected travel and tourism companies in Kermanshah. SPSS software was used to analyze the data in the descriptive statistics section and to analyze the model through structural equations and Smart Pls software. The results of this study showed that the principles of commitment and stability directly affect the trust, commitment and satisfaction of customers of tourism offices and indirectly have a significant relationship with customer loyalty.

  Keywords: fitd, lowball, Trust, commitment, satisfaction, loyalty
 • Davod Khosroanjom *, Behzad Keshanchi, Amir Pourgholi, Shovaneh Abdoullahi Pages 125-148
  Digital banking and identifying the requirements to move from the current situation to the desired situation require a set of business changes in the areas of activities, processes, capabilities and business models. Digital strategy is a way for banks to be able to adapt to digital transformation and ensure their survival from the opportunities of technology development. Reconstruction of the banking system through the use of new technology-based strategies and migration to digital banking is one of the main concerns of the banking industry. Therefore, in this study, strategic criteria of digital banking implementation were analyzed through separate questionnaires and opinion polls from 10 banking industry experts. The purpose of this study is to use soft operation research approaches, namely, Interpretive Structural Modeling, to structure the relationships between the strategic indicators of digital banking implementation and the application of Fuzzy DEMATEL to identify the strengths and weaknesses of the criteria. The results showed that the “Business Process Strategy” criterion is the basis for the implementation of digital banking and the “Content Strategy” criterion had the highest interaction and dependency with other criteria.
  Keywords: Digital Banking, Business Process Strategy, Interpretive Structural Modeling, Fuzzy DEMATEL
 • Mohmmad Kamalipour, Reza Zeynalzadeh * Pages 149-164
  Competitiveness level in world countries is one of significant factors, which considers many of macro and microeconomic variables. This index plays a vital role in survival of every country and it is considered as a tool for achieving favorable economic growth and sustainable development in any country.Hence, it is essential to study factors creating the proper field for competition between economic agents in order to make companies' activity more competitive in the industry and markets. Therefore, this study was conducted to examine effect of competitiveness on the business environment in selected Islamic countries. In this research, effect of basic requirement indicators, efficiency rise, innovation, government's consumption expenditure, liquidity and exchange rate changes were examined on business environment of 16 Islamic countries during 2000-2017. Panel data method with fixed effects was used to estimate the model. Statistical information associated with collected data were analyzed using Eviews10 Software. Research results showed that basic requirement indicators, efficiency and innovation rise had positive and significant effect on the business environment. recommended to government to provide essential infrastructures and improve the macroeconomic environment and other relevant indicators in order to have a competitive market.
  Keywords: Competitiveness, Business environment, Islamic Countries, Panel Data
 • Asgar Babapour, Hamid Reza Saeednia *, Zahra Alipour Darvish Pages 165-181
  Existing research examines the factors influencing the value chain in terms of how industrial and intermediary goods are delivered in the field of e-commerce and how the model of delivering these (industrial and intermediary) goods in the B2B business area should be Be it. The methodology of this research is mixed exploration method which is divided into two parts: qualitative and quantitative. In the first (qualitative-contingent) part, based on library and field studies and intuitive judgment and researcher experiences, as well as open interviews with industry and university experts, ideas and assumptions about the model emerged that were part of this research. It had a qualitative and contingent aspect. Based on the selective coding method after screening and refining and categorizing the factors, these assumptions were examined through a questionnaire and structured interview by the Canon Group (27 industry and university experts) and the assumptions and components were analyzed. And those that were subscribed were merged and eventually the initial assumptions were extracted. In the second part (quantitative - validation) the primary components extracted from the previous stage and the relationships of the components and the research model were evaluated and validated.
  Keywords: Business Model, E-Commerce, Value Chain, Industrial, Intermediate Goods Market
 • Elham Kiyanmehr, Soheil Sarmadsaidy *, Behrooz Ghasemi Pages 182-200
  In today's competitive atmosphere of the hospitality industry, increasing hotel capacity is one of the main concerns of managers. The purpose of the research is to identify within the framework of the Resilient Economy Declaration Policies on Enabling Internal Capacities, Dimensions and Components Affecting the Strategic Marketing of Hotels to Increase the Hotel's Potential Capacity in the Face of the Special Economic Conditions of the Sanctions and Eventually, Develops the hotel industry and tourism industry. For this purpose, the basic dimensions of research were designed using qualitative content analysis method. Then the final components is extracted by sending questionnaire for experts , and Delphi method. The statistical population is related to the determinants of resilient economy, scientific and organizational experts. The results show that the components of the resilient economy affecting strategic hotel marketing in this study , are manpower productivity , leadership, cultural fit, structure fit and customer orientation.
  Keywords: Resilient Economy, Strategic Marketing, Hotel Industry, Sanction
 • Mohammad Mokhtari, Aboutorab Alirezaei *, Hassan Javanshir, Mahmoud Modiri Pages 201-225
  For this purpose, in this study, modeling is designed to design a dynamic cement supply chain network to reduce post-crisis shortage. The facilities used in the model of this study are of the two types of temporary and permanent ones that are used to meet the severe demand created after the crisis. Time parameter One of the most important parameters is due to the cavitation of cement products and also the need to meet demand at specified time. In this research, this parameter is modeled in normal and post crisis situations. Disaster victims have a different preference for meeting demand. In addition to modeling this issue, alternative or similar items are also considered. Sustainable planning has been used to make sound decisions because of the demand-side sensitivity. Genetic algorithms, particle swarm optimization, and simulation refrigeration have been used to solve larger-scale models of the algorithm. According to the results, the algorithm is of better quality than the algorithms for different dimensions. Due to the importance of demand forecasting during the planning period in this study, the adaptive fuzzy neural network method is used for forecasting demand which FCM is the best known pattern recognition and adaptability algorithm.
  Keywords: Supply chain network design, Dynamic, robust, global, Uncertainty
 • Mohammad Masum *, NEGAR NOWROZI Pages 226-251
  Objective

  The purpose of this study is investigating the effect of pro-innovation culture and organizational ambidexterity on new product development. This research in terms of paradigm is ultra-positivism that has been done with a quantitative approach. Also this paper is an applied research that in terms of data collection is descriptive_survey. Target population of this study is all managers of sports equipment manufacturer companies, that 69 individuals were selected as the sample members using simple random sampling. In this study two methods of library and field research were used to collect data, that in order to ensure the reliability of the questionnaire, two criteria of cronbach's alpha and composite reliability were used and also convergent validity, divergent validity and content validity were applied to examine its validity. In this research, in order to investigate the relationship between variables and data analysis, the partial least squares method (PLS) and smart-pls software have been used. The results showed that pro-innovation culture had a positive and significant effect on organizational ambidexterity and new product development. The results also showed that organizational ambidexterity including exploration and exploitation capabilities had a positive and significant effect on new product development.

  Keywords: New product development, innovation, Ambidexterity
 • Ebrahim Ghanbari Memeshi, Seyed Ali Nabavi Chashmi *, Erfan Memarian Pages 252-272

  The purpose of this study is to evaluate the value at risk of stock indexes based on parametric and nonparametric approaches in Tehran Stock Exchange. In this regard, the Tehran Stock Exchange (TEPIX) index was used as a representative of market portfolios and daily data for the period 13/10/2009-12/11/2019. In this study, first, the results of estimating the value at risk using two models of exponentially weighted Moving Average (EWMA) and Monte Carlo simulation (MC) are presented. The performance tests of these models are then compared with other models including GARCH and historical simulation models. The estimation results of these models were obtained using Eviews 10 and Matlab 2018 software. The results show that the exponential moving average (EWMA) model is more efficient and more accurate than other models. The results also show that based on violation ratio and Back Tests, non-parametric models such as Monte Carlo simulation have overestimated the value at risk .

  Keywords: Value at Risk, exponentially weighted Moving Average, Historical Simulation Model, Monte Carlo Simulation Model
 • Mohsen Etemad, Navid Nezafati *, Mohammad Reza Fathi Pages 273-293

  The issue of supply chain network design includes strategic decisions that refer to supply chain configuration and as an infrastructure issue in supply chain management, the effects of late footprint on other tactical and operational decisions of the company. In this paper, based on the research needs known in the literature and the empty space available in it, a linear fuzzy number linear programming model is presented for designing a multi-product supply chain network. This model seeks to minimize costs and maximize the amount of worn-out product collected in supply chain. The proposed model has been implemented in Saba Battery Company, which produces various types of batteries. Due to the fact that the proposed model belongs to the NP-hard category, one of the metaheuristic algorithms include multicomponent particle swarm has been used to solve the model, the results of which indicate the location, facility capacity and production rate of products.

  Keywords: Supply Chain, Customer Relationship Management, Uncertainty, Network design
 • Nader Naderi *, Pouya Nazari, Samira Akbari Pages 294-321

  Exploring the Influence of Organizational Culture Components on Change Management at Mellat Bank Branches in Kermanshah Township The present study was carried out to exploring the influence of organizational culture components on change management at Mellat Bank Branches in Kermanshah Township. The statistical population of this research was consisted of all personnal in Mellat Bank Branches in Kermanshah Township (N=171). Using Krejci and Morgan (1970) sampling table, 118 of them were selected as the sample using the proportionate stratified sampling method (n=118). The main instrument in this study was questionnaire which its validity was confirmed by the panel of experts and construct validity and its reliability was confirmed by Cronbach's Alpha coefficient and composite reliability. Data were analyzed by SPSSWin23 and SmartPLS3 softwares in two parts of descriptive and inferential statistics. The findings indicated that the current status of change management among personnel of Mellat Bank Branches in Kermanshah Township was above the moderate level.

  Keywords: Organizational Culture, Transformation Management, Change Management, Mellat Bank, Kermanshah Township
 • Maryam Zarif Sagheb, Seyed Kamran Noorbakhsh *, Mirfeiz Fallah Pages 322-348

  Literature has been provided on the factors influencing the foreign Food products purchase intention , and each of the scholars in this field has referred to one or more of its dimensions, but so far a comprehensive model of the factors influencing the purchase intention and the relationship between are not provided. The purpose of this study is to identify and interpret the structural analysis of factors affecting customer foreign Food products purchase intention. First, through a systematic review of the literature, a comprehensive set of components related to customer purchase intention was extracted. Then, by analyzing the qualitative content of the components, 13 factors were identified and classified into five levels of the interpretive structural model. Level 5, "Corporate Social Responsibility", " customer’s personality characteristic", Level 4, "Product Features", Level 3, " retailer’s commercial image ", Level 2, " customer knowledge and awareness ", "Social Identity" , "Attitude", "country of origin", "subjective norm", first level, "perceived value", "loyalty", and "perceived behavioral control", "perceived risk", were identified. The contribution of research to producers and marketing managers is to become more familiar with the factors influencing purchase intention and to understand customer preferences in purchasing foreign Food products.

  Keywords: purchase intention, foreign Food product, Interpretive Structural Modelling, MICMAC Analysis
 • Hossein Norouzi *, Fatemeh Darvish, Ali Shojae Pages 349-373

  Due to the growing competition in large industries, companies are struggling to attract more customers to their products; but this will not be possible without considering the factors affecting the consumer purchase decision. So, this study investigates the effect of self-congruity on women purchase intention and behavior from luxury brands. The statistical population of this study includes all women in Tehran city who bought luxury brands of clothing in the fall of 1397. For data collection, simple non probability sampling method and a questionnaire tool was used which included 37 indicators. The sample size was considered to be at least 200 people according to Kline's formula. In order to test the collected data, structural equation modeling was used by using Smart PLS software. The results of the research indicate that the hypothesis of the effect of self-congruity on purchase intention has not been approved, but other research hypotheses have been confirmed.

  Keywords: self-congruity, brand attitude, brand attachment, brand preference, brand equity, purchase intention
 • Ehsan Yazdani, Sayyed Mahmud Hashemi *, Abdullah Naami Pages 374-397
  This study discussed the Design and delivery a model for new home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis. This research was an applied study of the purpose and methodologically as qualitative methods. After analyzing the data, 22 components of 615 concept codes were obtained and then classified at five dimensions including, development of business space, increasing of information tecnologhy, neighborhood oriented approach Management, customer relationship, , entrepreneurial leadership. In the second study, the sample size was estimated as 344 people based on Cochran formula and after data collection, the statistical analysis of survey data was performed in two descriptive levels using statistical parameters (such as frequency, percentage, elongation , mean) and inferential statistics (Levin test, t-test), confirmatory factor analysis using Spss 22 , Lisrel8.54 and Excel. Significant coefficients and parameters of factors, development of business space, increasing of information tecnologhy, Neighborhood oriented approach Management, customer relationship, ,
  Keywords: development of business space, increasing of information tecnologhy, Neighborhood oriented approach Management, Customer Relationship, entrepreneurial leadership