فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1398)

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سید احمد سجادی*، سید محمدحسین رضوی، حسین کردلو صفحات 241-255
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش پیش بینی ارتباط بین قابلیت های یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان این وزارتخانه در سال 1393 تشکیل دادند. با توجه به اینکه تعداد جامعه برابر با 302 نفر بود بر اساس جدول مورگان 169 نفر، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(169n=). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز، 2005) و کارآفرینی سازمانی (براون، 2001) بود که ضریب پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0=α) و (92/0=α) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده ها و برای تعیین ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد (05/0≥p).

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین قابلیت یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (788/0r=). در میان مولفه های قابلیت یادگیری سازمانی، تعهد مدیریت (46/0r=)، دید سیستمی (35/0r=)، انتقال و یکپارچه سازی (22/0r=) ارتباط مثبت و معناداری نشان دادند. اما بین مولفه فضای باز و آزمایش گری ارتباط معناداری مشاهده نشد(05/0≥p). همچنین قابلیت یادگیری سازمانی 60 درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی را تبیین کرد.

  نتیجه گیری

  با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود، مسیولان و سیاست گذاران وزارت ورزش و جوان توجه خاصی به عامل یادگیری کارکنان و ارایه شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکرد سازمان در جهت نیل به یک سازمان کارآفرین داشته باشند.

  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، کارآفرینی سازمانی، وزارت ورزش و جوانان، مدیران
 • حکیمه افروزه، شهرام شفیعی* صفحات 257-273
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثر عوامل کلان و محیطی بر فساد در فوتبال از طریق میانجی های فردی و مدیریتی و ارایه راهکارهایی برای اصلاح یا توقف فساد بود.

  روش شناسی

  این تحقیق به صورت آمیخته انجام شد و جامعه آماری را کارشناسان، داوران، مربیان، بازیکنان و مدیران فوتبال ایران تشکیل دادند که تعداد 130 نفر به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که توسط نخبگان و بعد از اعمال نظرات آنان توسط تکنیک دلفی تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار های 19Spss و Smart PLS بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که عوامل کلان (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی) با واسطه عوامل مدیریتی یا فردی و یا به واسطه هر دو عامل بر فساد تاثیرگذار هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  در جمع بندی این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده در پژوهش فساد در فوتبال ناشی از علل مختلفی است اما نهایتا توسط مولفه های فردی صورت می گیرد و عوامل مدیریتی در بحث فساد در واقع جنبه انتخابی و تصمیم-گیری مربوط به رفتار فساد را شامل می شوند.

  کلیدواژگان: فساد، فوتبال ایران، عوامل کلان
 • سید حسین علوی*، فرزان فرزام، مرتضی دوستی صفحات 275-287
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش می باشد.

  روش شناسی

  روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بود. 211 نفر از مدیران، کارشناسان مسیول و کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های فنی و حرفه ای سراسر کشور به صورت هدفمند (نمونه برابر جامعه آماری) انتخاب شدند و به نسخه فارسی پرسشنامه خلاقیت سازمانی دی لیلو و هوتون (2008) پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی روایی واگرا نشان داد که با اطمینان 63 درصد از واریانس ابعاد خلاقیت سازمانی با حذف گویه 6 در همان سه مولفه خلاقیت بالقوه، خلاقیت بالفعل و حمایت سازمانی ادراک شده قرار می گیرند (بار عاملی بالاتر از 40/0). برای تعیین روایی همگرا، نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که عامل های مستخرج از بار عاملی قابل قبولی برخوردار بودند و میانگین واریانس مستخرج نیز برای تمام عامل های خلاقیت بالقوه (60/0 = AVE)، خلاقیت بالفعل (54/0 = AVE) و حمایت سازمانی ادراک شده (53/0 = AVE) در حد مناسبی محاسبه شد. همچنین پایایی سازه نیز برای عامل های خلاقیت بالقوه، خلاقیت بالفعل و حمایت سازمانی ادراک شده به ترتیب 88/0 ، 84/0 و 86/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با استناد به یافته های پژوهش می توان استنتاج کرد که خلاقیت سازمانی زمانی بالفعل خواهد شد که کارکنان درکی از حمایت عملی سازمان داشته باشند. به طورکلی پرسشنامه خلاقیت سازمانی با 16 گویه و سه عامل در منابع انسانی در ورزش زیربنایی برای مطالعات آینده فراهم کرده است.

  کلیدواژگان: خلاقیت بالفعل، حمایت سازمانی ادراک شده، خلاقیت بالقوه، ورزش
 • محمدحسین منظری توکلی، معصومه شجاعی*، عبدالله قاسمی صفحات 289-302
  زمینه و هدف

  کودکان کم توان ذهنی دارای مشکلات زیادی در زندگی اجتماعی خود هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر بخشی هشت هفته تمرین های ادراکی-حرکتی بر رشد اجتماعی دانش آموزان کم نا توانی ذهنی انجام شد.

  روش شناسی

  روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل است. شرکت کنندگان شامل 30 نفر دانش آموز کم توان ذهنی تربیت پذیر بامیانگین سنی 25/1±07/10بودند. قبل و بعد از تمرینات ادراکی-حرکتی، رشد اجتماعی با استفاده از پرسشنامه رفتار سازشی وایلند ارزیابی شد، که روایی آن برابر با 81/0 و پایایی آن برابر با 73/0بود. ضمن اینکه دوره تمرینی هشت هفته، هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه بود. با توجه به اینکه مولفه های رشد اجتماعی مورد نظر بوده است (بیش از یک متغیر مورد بررسی قرار گرفت) تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از بین زیرمقیاس های رشد اجتماعی فقط ریز مقیاس ارتباط در اثر تمرینات ادراکی- حرکتی بهبود معناداری نیافت. اما سایر زیر مقیاس های رشد اجتماعی (خودیاری عمومی، خودیاری در خوردن، خودیاری در پوشیدن، خود رهبری یا خود جهت دهی، مسایل شغلی، حرکت و جنبش، اجتماعی بودن) در اثر تمرینات بطور معناداری ارتقاء یافتند.

  نتیجه گیری

  می توان گفت: تمرین های ادراکی - حرکتی استفاده شده در این پژوهش می تواند اثر مطلوبی در افزایش بهره رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین های ادراکی-حرکتی، رشد اجتماعی، کودکان کم توان ذهنی
 • ناصر نایبی*، طیبه زرگر صفحات 303-312

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت ورزشکاران رشته های تیمی شهر یزد بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ورزشکاران رشته های تیمی لیگ های شهر یزد به تعداد 23378 نفر بودند. که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 378 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های هوش معنوی هیلدبرانت(2011) و انگیزه پیشرفت گیل و دیتر(1988) بود. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که بترتیب 86/0، 90/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و آمار استنباطی(آزمون-های کولموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکاران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین بین تمامی مولفه-های هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکاران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و مولفه های تفکر انتقادی موجودی(به مقدار 265/0)، تولید معنی شخصی(به مقدار 134/0) و آگاهی(به مقدار 171/0) می توانند انگیزه پیشرفت ورزشکاران را پیش بینی کنند. بنابراین پیشنهاد می گردد مربیان و سرپرستان تیم ها و ورزشکاران، از هوش معنوی به عنوان عاملی موثر در ایجاد انگیزه های موثر در موفقیت(انگیزش موفقیت و انگیزش قدرت) استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، انگیزه پیشرفت، تفکر انتقادی موجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی
 • حمید قاسمی*، مهرزاد ارشادی فر صفحات 313-325
  مقدمه و هدف

  هدف این تحقیق بررسی نقش برنامه ورزشی نود در پیامدهای اخلاقی جامعه با تاکید بر مولفه احترام از دیدگاه پاسخ دهندگان ورزشی بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرنگاران ورزشی، داوران لیگ برتر، مدیران لیگ برتر، کارشناسان مدیریت ورزشی(با درجه دکترا)، کاپیتانان لیگ برتر فوتبال وتماشاگران فوتبال در فصل91-92 بود که 190 نمونه با روش غیرتصادفی و به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده گردید. مولفه های پرسشنامه بر اساس محور های بازی منصفانه در کمیته بین المللی بازی منصفانه تعیین شد. روایی صوری و محتوایی آن به تایید جمعی از خبرگان رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (93/0) مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین دیدگاه گروه های پاسخ دهنده در خصوص پیامد اخلاقی مبتنی بر احترام برنامه نود بالاتر از سطح متوسط بود. در میان گروه ها در خصوص احترام به مربی، تماشاگر، خبرنگار، قوانین و رفتار محترمانه اختلاف معنی داری وجود نداشت اما در احترام به داور و مدیر اختلاف معنی دار بود. این اختلاف در احترام به داور بین داوران و تماشاگران و در احترام به مدیر بین مدیران و خبرنگاران با تماشاگران نشان داده شد.

  نتیجه گیری

  تماشاگران نسبت به سایر گروه ها نقش مثبت تری برای پیامدهای اخلاقی مبتنی بر احترام برنامه نود قایل بودند.

  کلیدواژگان: رسانه، اخلاق حرفه ای، برنامه ورزشی نود، فوتبال، احترام
 • محمد مهدی اسلامی مرزنکلاته*، حسین موسی زاده، مهدی خداداد صفحات 327-342

  پژوهش حاضر با هدف مکان یابی فضاهای ورزشی از طریق تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق ارزش گذاری لایه ها (Index Overlay) در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در محدوده شهر گرگان می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مراکز ورزشی شهر گرگان می باشد که با تشخیص ضرورت مکان یابی صحیح واصولی مراکز ورزشی از آن نمونه گیری انجام شد. به منظور مکان یابی فضاهای ورزشی جدید از پنج شاخص شعاع عملکردی، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، فاصله از راه و فاصله از فضاهای ورزشی موجود در این زمینه استفاده شده است. پس از مشخص شدن وزن لایه ها و شاخص های مختلف، اولویت بندی لایه های مختلف اطلاعاتی با استفاده از AHP و همپوشانی لایه ها در نرم افزار GIS مکان های مناسب به منظور احداث فضاهای جدید مشخص گردید. نتایج نشان داد که پنج مکان جهت ایجاد فضاهای ورزشی جدید در شهر گرگان پیشنهاد شده است که دو مکان در شرق و جنوب شرق، دو مکان در غرب و جنوب غرب و یک مکان نیز در شمال شهر گرگان واقع شده اند.

  کلیدواژگان: فضاهای ورزشی، مکانیابی، GIS، AHP، شهر گرگان
 • محبوبه نقوی*، سید عماد حسینی، رحیم رمضانی نژاد، سارا کشکر صفحات 343-360

   هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران بود. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش مدل پارادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت. روش نمونه گیری نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود. که بر مبنای آن 23 مصاحبه با مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی صورت گرفت. ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه ها استخراج و کدگذاری شدند و بعد از بررسی و تحلیل آنها کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد. در نهایت 24 مقوله و 243مفهوم از فرایند کدگذاری باز شناسایی و استخراج شد. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در زمینه شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران منجر شد. صلاحیت های حرفه ای مربیان، عوامل درونی و بیرونی شکل-دهی رفتار مربیان به عنوان مفاهیم اساسی دستیابی به مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران عنوان شده-اند.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، صلاحیت ها، قهرمانی، نظریه داده - بنیاد
 • مریم مهرجو، محمدرضا شهابی کاسب*، علیرضا امینایی صفحات 361-370
  هدف و زمینه پژوهش

  عوامل مختلفی در فرآیند شکل گیری حافظه رویه ای حایز اهمیت می باشند که از آن جمله می توان به مقدار تمرین و فرآیند تحکیم (ارتقاء و تثبیت) اشاره کرد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سه جلسه تمرین در مقایسه با یک جلسه تمرین قبل از خواب شبانه، بر ارتقاء مولفه های دقت و زمان بندی پاسخ در مهارت حرکتی متوالی زمان بندی شده و تثبیت آن مولفه ها در روز بعد بود.

  روش شناسی

  این مطالعه نیمه تجربی و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون در دو شرایط تمرینی، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در دامنه سنی 25-19 سال بود. سپس 32 دانشجوی راست دست باکیفیت خواب مطلوب انتخاب و بر اساس آزمون های مهارت حرکتی ظریف دست و انگشتان پردو و زمان سنج واکنش ساده به دو گروه همگن تقسیم شدند. آزمودنی ها تحت دو شرایط تمرینی مختلف در روز اول به تمرین تکلیف مورد نظر پرداختند و در روز دوم در آزمون های باز آزمایی شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون آماری تحلیل واریانس مختلط در سطح معناداری 05/0= α استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد، تفاوتی بین سه جلسه تمرین در مقایسه با یک جلسه تمرین قبل از خواب شبانه بر ارتقاء مولفه های دقت و زمان بندی پاسخ و تثبیت آنها در روز بعد وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  افزایش تعداد جلسات تمرینی قبل از خواب شبانه، راهکار مناسبی برای اثر بخشی خواب شبانه در مهارت های حرکتی ظریف نمی باشد.لذا به مربیان و معلمین توصیه می گردد، برای جلوگیری از اتلاف وقت، صرف هزینه و خستگی ناشی از تمرین زیاد، یک جلسه تمرین قبل از خواب شبانه را مد نظر قرار دهند.واژگان کلیدی: دقت، تحکیم، مهارت حرکتی ظریف، خواب شبانه

  کلیدواژگان: دقت، تحکیم، مهارت حرکتی ظریف، خواب شبانه
 • رسول عابدان زاده*، مریم داودی، سجاد پارسایی صفحات 371-383

  هدف و زمینه پژوهش: خودگفتاری روشی مناسب جهت مداخله برای بهبود عملکرد ورزشکاران می باشد که اجراکنندگان به شکل آشکار یا پنهان به کار می برند تا بر اجرا اثر گذاشته و باعث تقویت آن شوند. هدف این پژوهش بررسی اثر خودگفتاری آموزشی همراه با کانونی نمودن توجه بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون می باشد.روش شناسی: روش اجرای این پژوهش نیمه تجربی و طرح آن شامل پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان ابتدایی پسرانه اهواز بودند که 36 نفر با دامنه سنی 10 تا 11 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان بر اساس نمرات پیش آزمون به صورت همگن در 3 گروه 12 نفری کنترل، خودگفتاری با کانون توجه درونی و خودگفتاری با کانون توجه بیرونی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج مقایسه ی بین گروه های آزمایشی و کنترلی اثر معناداری را نشان نداد و تنها خودگفتاری توانست بین دو کانون توجه تفاوت ایجاد کند که گروه خودگفتاری با کانون توجه بیرونی عملکرد بهتری نسبت به گروه خودگفتاری با کانون توجه درونی داشتند.نتیجه گیری: هرچند خودگفتاری نتوانست بین گروه های آزمایش و کنترل تفاوت ایجاد کند ولی استفاده از خودگفتاری سبب افزایش اعتمادبه نفس، توجه و تلاش بیشتر شد.

  کلیدواژگان: خودگفتاری آموزشی، توجه درونی، توجه بیرونی، سرویس کوتاه بک هند
 • نسترن نادری راد، شهزاد طهماسبی* صفحات 385-395
  مقدمه و هدف

  تعادل و تکالیف فراقامتی از قابلیت های مهم در زندگی عادی و فعالیت های ورزشی کودکان است که همواره اهمیت کانون توجه در آن مورد بحث است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر تعادل در دختران 4 تا 6 ساله و 9 تا 11 ساله بود.

  روش شناسی

  در این پژوهش 90 دختر شرکت داشتند که به صورت تصادفی، به سه گروه توجه بیرونی، درونی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی ها خواسته شد که با استفاده از دستورالعمل های ارایه شده روی تکلیف فرا قامتی تعادل خود را حفظ کنند. دستورالعمل ها در ارتباط با توجه به میله ای که به صورت افقی در دست داشتند (توجه بیرونی)، توجه به دست های خود (توجه درونی)، و بدون دستورالعمل (کنترل)، بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در هر دو رده سنی، توجه بیرونی تکلیف فراقامتی منجر به یادگیری معنادار تعادل گردید.

  نتیجه گیری

  این یافته ها از بکارگیری دستورالعمل توجه بیرونی به عنوان راهبردی کارآمد در بهبود یادگیری کودکان حمایت می-کند.

  کلیدواژگان: تکلیف فراقامتی، کانون توجه، کودک، تعادل
 • میثم شاه حسینی*، حسن نوروزی، بهروز گل محمدی صفحات 397-409
  هدف و زمینه پژوهش

  کاهش وزن علاوه بر تغییرات فیزیولوژیکی در بدن، جنبه های روانی وسیعی را نیز در برمی گیرد زیرا بسیاری از ورزشکارانی که در مسابقات بین المللی، کاهش وزن سریع داشته اند، مشکلات هیجانی متعددی را قبل و حین مسابقه گزارش می نمایند، بدین منظور هدف از پژوهش حاضر مقایسه ادراک موفقیت، سرسختی روان شناختی و نظم جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 480 ورزشکار (سن 9/6 ± 2/25 و سابقه ورزشی 5/6 ± 11) در مسابقات انتخابی استان تهران در سال 1394 بود که برپایه نمونه گیری تصادفی 200 ورزشکار به صورت نمونه تصادفی برگزیده شدند و پرسشنامه های ادراک موفقیت ورزشی، سرسختی کوباسا و نظم جویی هیجانی گروس تکمیل نمودند. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که ورزشکاران با کاهش وزن در متغیر سرسختی و زیر مولفه های آن (کنترل، چالش و مبارزه طلبی) به همراه ادراک موفقیت میانگین بالاتری نسبت به ورزشکاران بدون کاهش وزن داشتند؛ بالعکس ورزشکاران بدون کاهش وزن در متغیر نظم جویی هیجانی و دو زیر مولفه آن (سرکوبی، ارزیابی هیجان) به شکل معناداری میانگین بالاتری نسبت به ورزشکاران با کاهش وزن گزارش دادند.

  بحث و نتیجه گیری

  می توان این گونه نتیجه گیری کرد که کاهش وزن در میان ورزشکاران می تواند بر وضعیت روان شناختی و هیجانی ورزشکاران تاثیر بسزایی داشته باشد؛ لذا این مسئله لزوم آموزش و آگاهی بخشی به مربیان و ورزشکاران در مورد ابعاد مختلف کاهش وزن را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ادراک موفقیت، سرسختی روان شناختی، نظم جویی هیجانی، کاهش وزن
 • اعظم نخعی نیازی، غلامرضا خرمی خرم آبادی*، اسماعیل عباس نژاد صفحات 411-420

  هدف پژ‍وهش حاضر بررسی انگیزه ها و موانع گرایش به ورزش همگانی در بین دانشجویان می باشد. بدین منظور از بین 50 هزار دانشجوی کارشناسی دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی 94-93 ، 1131 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه خود محقق ساخته که روایی آن را 20 نفر از اساتید صاحب نظر مدیریت ورزشی تایید کردند و پایایی این پرسشنامه طبق ضریب آلفای کرونباخ، 84/0برای انگیزه شرکت و 68/0برای موانع شرکت در فعالیت های ورزشی به دست آمد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند جداول فراوانی و نمودارهای ستونی و هم چنین میانگین انحراف معیار و واریانس و در آماراستنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن متغیر های آزمون کروسکال والیس و کی دوی جداول توافق استفاده شده است. نتایج نشان داد که لذت بردن از ورزش و آرامش روحی و روانی انگیزه مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی است و تعاملات اجتماعی و تاثیر بر سلامت جزء انگیزاننده ها نمی باشد. متغیرهای فقدان اطلاعات ورزشی ، مشکلات رفتاری و روزمره ازموانع شرکت افراد در فعالیت های ورزشی نیست ولی متغیر عدم دسترسی به اماکن ورزشی اصلی ترین مانع مشارکت در ورزش می باشد.

  کلیدواژگان: ورزش همگانی، دانشجویان دانشگاه های مشهد، انگیزه ها، موانع
 • شیما داوده*، ایوب هاشمی، سعید رضایی، رسول حمایت طلب صفحات 421-432
  مقدمه و هدف

  بررسی در زمینه ابزارهای متنوع واقعیت مجازی و اثر آن بر عوامل مختلف جسمانی و روانی هنوز در ابتدای راه می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره بازی واقعیت مجازی بر زمان عکس العمل انتخابی مردان سالمند انجام شد.

  روش شناسی

  30 آزمودنی با میانگین سنی 4/29±71/2 به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). ابتدا با استفاده از دستگاه زمان عکس العمل هشت جهته پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش به مدت شش هفته به تمرین رانندگی مجازی پرداختند. پس از پایان دوره تمرینی پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تی همبسته برای نشان دادن تفاوت های درون گروهی و تی مستقل برای تفاوت های بین گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج بهبود معناداری را در زمان عکس العمل مردان سالمند پس از یک دوره تمرینی نشان داد که این میزان بهبود نسبت به گروه کنترل نیز معنادار بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  در نتیجه می توان از تمرین رانندگی مجازی در جهت بهبود زمان عکس العمل مردان سالمند استفاده نمود.

  کلیدواژگان: واقعیت مجازی، سالمند، زمان عکس العمل، رانندگی
 • رسول نظری*، حسین یزدانی، سعید تابش صفحات 433-447
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند محیط شناسی راهبردی گردشگری ورزشی شهر اصفهان بر اساس مدل STEEPV انجام گردید.

  روش شناسی

  روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه اعضاء هییت علمی و دانشجویان مدیریت ورزشی، مدیران دفاتر مسافرتی، کارشناسان مربوطه در سازمان های ورزشی شهر اصفهان بودند. تعداد جامعه آماری مورد نظر 483 نفر گزارش شد که با توجه به فرمول کوکران تعداد 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه در دو بخش برای بررسی عوامل در اختیار و عوامل خارج از اختیار گردشگری ورزشی شهر اصفهان با استفاده از نظرات اساتید طراحی و توزیع گردید. پس از تایید روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصین، برای تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق از ماتریس استراتژیک استفاده گردیده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از مهمترین عوامل اجتماعی: افزایش سهم گردشگری ورزشی در اوقات فراغت مردم با توجه به علاقه آنان به گردشگری ورزشی؛ فناورانه: استفاده از قابلیت های فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی؛ اقتصادی: سعی در جهت افزایش سرمایه گذاری در گردشگری ورزشی؛ بوم شناسی: توسعه گردشگری ورزشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست؛ از لحاظ سیاسی: تلاش در جهت بهبود وضعیت در مجامع بین المللی و ارزش ها: استفاده از فرهنگ و هویت شهر جهت افزایش انگیزه ورزشکاران در گردشگری ورزشی است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان اذعان نمود بهتر است ورزش اصفهان، اقدماتی در خصوص چالشهای پیش رو داشته و از استراتژیهای مناسب در رسیدن به اهداف استفاده نماید.

  کلیدواژگان: محیط شناسی، راهبردی، گردشگری ورزشی، اصفهان، مدل STEEPV
 • طهماسب شیروانی*، علیرضا امیدی صفحات 448-459
  مقدمه و هدف

  از آنجا که فعالیت های ادارات ورزش و جوانان به عنوان یک سازمان حیاتی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و اثربخش در زمینه ورزش و تربیت بدنی کشور حایز اهمیت است و از طرف دیگر با توجه به متغیرهایی مانند عدالت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان که می تواند در ارتقای فضیلت سازمانی مفید باشد، هدف از تحقیق حاضر مدل یابی تاثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی با توجه به نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (161 نفر) بوده است. نمونه آماری بصورت کل شمار و برابر با جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) و فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS2 وSPSS19 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است. بین عدالت و فضیلت سازمانی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تقریبا 60 درصد از این ارتباط از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی تبیین می شود.

  بحث

  از آنجا که عدالت و رفتار شهروندی بر فضیلت سازمانی تاثیرگذار هستند، باید مورد توجه مدیران ادارات ورزش و جوانان قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اداره ورزش و جوانان، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، فضیلت سازمانی
|
 • Hakimeh Afrouzeh, Shahram Shafiee * Pages 257-273
  Objective

  The aim of this article is to survey the effect of macro and environmental factors on corruption in Iran’s football through individual and management conciliators and to offer resolutions for correction or stop of corruption.

  Methodology

  This research was performed to Mixed method research. The population of referees, coaches, players, managers and experts formed the Iranian football that 130 persons were selected purposeful and available as a sample. Implement of the article was the questionnaire that is made by the researcher and the experts familiar with the subject of corruption and pathology formed the population of this research. After the exertion of views of the both groups on the questionnaire, in the second phase the questionnaire was adjusted and completed using Dolfa technique. The SPSS19 and SmartPLS analysis of descriptive statistics data was used in order to constrict the justifying ability and stability of compound.

  Result

  The results showed that macro factors economic, social, political, cultural and international by the mediation of management or individual factors or by virtue of both factors affect corruption.

  Discussion

  In conclusion, we should say that according to the approved model in research of the corruption in football is due to the various causes, but ultimately It is cause by individual component and in fact administrative factors into corruption are involved in selected aspects and decisions making related to behavior of corruption.

  Keywords: Corruption, Iran’s football, Macro Factor
 • Seyed Hossein Alavi *, Farzan Farzam Pages 275-287
  Objective

  The aim of present study is to determining the validity characteristics of organizational creativity in sport.

  Methodology

  211 managers, responsible experts and experts of physical education offices of Iranian technical universities (samples equal with statistics societies) selected targetable and responded to Persian version of Creative Potential and Practiced Creativity scale (CPPC-17) of DiLiello and Houghton (2008).

  Results

  This research was to kind of descriptive analytic. For evaluating divergent validity, the exploratory factor analysis showed that with 63 percent, the organizational creativity calculated in form of three components of creative potential, practiced creativity and perception of organizational support (over factor loading of 0.40). In order to determining convergent validity, the confirmatory factor analysis showed that extracted factors had an adequate factor loading and as well as average variance extracted calculated for all components of creative potential (AVE= 0.60), practiced creativity (AVE= 0.54) and perception of organizational support (AVE= 0.53). Also, their construct reliability was calculated for creative potential, practiced creativity and perception of organizational support, 0.88, 0.84, and 0.86 respectively.

  Conclusion

  Based on research findings can be consequences that organizational creativity will be practiced when employees perceived the operative organizational support. Totally the organizational creativity in sport human resources provide the opportunity for future studies based on 16 variables and three components.

  Keywords: practiced creativity, perception of organizational support, creative potential, sport
 • Masome Shojaei * Pages 289-302
  Background and purpose

  mentally retarded children have variety of problems in their social life, so the purpose of this study was to assess the effectiveness of eight weeks of perceptual-motor training on social development of mentally retarded children.

  Methodology

  this study was a semi-experimental pre-test-post-test along with control group. And participants were thirty educable mentally retarded students with average age of 10.07±1.25. social development analysed by Vineland Social Maturity before and after perceptual-motor training which its validity was equals to 0.81 and its stability was equals to 0/73. Exercise course was eight weeks, three times a week and each session was forty five minutes. So that the components of social development was desired (more than one variable), data analysed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  results showed that all subscales of social growth including Self Help General, Self Help Eating, Self Help Dress Self Direction, Occupation, Locomotion and Sociability, except in case of Communication, were significantly improved by the mean of perceptual-motor training.

  Conclusion

  it can be said that the applied perceptual-motor exercise in this study can have an optimal effect on improving mentally retarded children's social life efficiency.

  Keywords: Perceptual-motor training, social development, intellectual disability
 • Pages 303-312

  The present study seeks to examine the relationship between spiritual intelligence and achievement motivation was among the sportsmen of team sports in Yazd province. The statistical population includes all sportsmen of team sports involved in Yazd Leagues reaching totally to 23378 people.The sample of the study constitutes of 378 people and this number is determined by using Cochran’s formula. The method of the study is descriptive, of correlation type, and regarding the goal is of practical. The required data is collected through the questionnaires of Hyldbrant (2011) and achievment motivation of Gil and Dieter (1988). Using Chronbach’s alpha, the reliability of the questionnaire is determined and the reliability scores were 0.86 and 0.90, respectively. To analyze the data, descriptive studies and inferential statistics (Kolmogorov-Smironov tests, Pearson correlation and regression) are used. The findings reveal that there is a significant direct relationship between spiritual intelligence and achievement motivations of the sportsmen. In addition, all elements of spiritual intelligence are found to have a significant positive relationship with the acheivement motivation of the sportsmen, and elements of present critical thinking(to %265),self-awareness production(to %134, and awareness(to %171) can predict the acheivement motivation in sportsmen. The trainers and superviosrs of the teams and the athletes are suggested to use spiritual intelligence as an effective factor of creating motivations for the acheivement (motivation, success and power motivation).

  Keywords: Spiritual Intelligence, Achievement Motivation, Present Critical Thinking, Self Meaning Production, Self Awarness
 • Hamid Ghasemi *, Mehrzad Ershadifar Pages 313-325
  Background & Purpose

  The purposive of this research was study about the role of sport TV program (90) in ethical results on society.

  Methodology

  The methodology in strategy was survey and in aim was applicable. Population included: sports Journalists, referees in super league, managers in super league, PhD sport managements (experts), captain players in super league and usual audiences. The samples selected nonrandom and purposive way. The samples were 190 people. The data gathering instrument was research maker questionnaire with improved face and content validity by experts. Instrument reliability calculate by Cronbach alpha (Cronbach=0.93). Components of questionnaire were on fair play in international fair play committee. Thus researcher insured about validity and reliability of instrument for data gathering.

  Results

  Findings showed the mean of answers was upper than average for ethical respect behavior outcome of 90 TV programe. There weren't significant difference between answers of different groups in respect behavior on coaches, audiences, rules, journalists and respect ethical behaviors. But there were significant difference on respect behavior on referees and managers between different groups.

  Conclusion

  The audiences had better point of view about the outcome of sport TV program(90) in compare of other groups.

  Keywords: Media, professional ethic, 90 sport TV program, Football, Respect
 • Mohammad Mehdi Eslami Marzankalaye *, Hossian Musazadeh, Mehdi Khodadad Pages 327-342

  The present study is to achieve the goal of locating sport spaces utilizing a combination of analyzing hierarchal process (AHP) and the logic of layer valuation (Index overlay) in geographical information system GIS in the limited area of Gorgan city. Research methodology was type a descriptive - analytic. The statistical society of this research includes all of the sporting venues of Gorgan city which have been selected. in order to locating the new sport spaces 5 criterion (application radius, population accumulation, building accumulation, the distance from road and distance from present space areas) has been used in this manner. After specifying the weight of different layers and criteria and prioritizing different informational layers using AHP and finally overlapping layers in GIS software, appropriate places was specified for building new spaces. The results showed that the five places to create a new sports spaces Suggested in Gorgan that the two locations in East and South-East, Two locations in West and South West and one location in the northern city of Gorgan Are located.

  Keywords: sport spaces, locating, GIS, AHP, the city of Gorgan
 • Syed Emad Hosseini, Rahim Ramezani Nexhad, Sara Keshkar Pages 343-360

  The purpose of this study was to design a Personal Brand Competencies Model for Professional Sports Coaches in Iran. The method of research is qualitative and based on grounded theory. Semi-structured interviews were used for data collection and Data analysis was performed using Strauss and Corbin Paradigm model. The method of sampling was theoretical and with the use of purposeful techniques (judgments) and snowball (chains). Based on this, 23 interviews were performed with sports instructors, sport managers, sports psychologists and sports sociologists. Data analysis was done using grounded theory (Strauss and Corbin method) in tree step: open, axial and selective coding. 24 categories and 243 concepts were identified and extracted from open coding and axial coding process. The results of the analysis of the data obtained from the interviews during the open, axial and selective coding process led to the establishment of the Data – foundation theory on the personal brand competencies of the professional sports coaches of Iran. The professional competencies of coaches, the internal and external factors shaping the behavior of coaches as the basic concepts of achieving the model of competencies of the personal brand of professional sports coaches of Iran have been mentioned

  Keywords: Physical Education, Competencies, Championship, Data – Foundation Theory
 • Maryam Mehrjoo, Mohammad Reza Shahabi Kaseb *, Alireza Aminaee Pages 361-370
  Aim and research Background

  Several factors are important in the formation of procedural memory, such as the amount of training and consolidation process (enhancement and stabilization). So that, the purpose of this study was to investigate the effect of three training sessions in comparison to one training session before night sleep on enhancement of accuracy and response timing components of Timed Motor Sequences Task (TMST) and stabilization of these components in next day.

  Materials and Methods

  this is a semi-experimental research in which pre test - post test design for two training situations was used. then, 32 right-handed students with adequate sleep quality were selected, and they were divided into three equal groups according to Purdue hand and fingers' fine motor skills test and simple reaction rime test. Under two different training conditions, subjects practiced TMST in the first day and attended retest test in the second day.

  Results

  Results showed that no difference was seen between three training sessions comparing to one training session before night sleep in enhancement of accuracy and response timing components and their stabilization in the next day.

  Conclusion

  Increasing the number of training sessions before night sleep is not a proper approach for the effectiveness of night sleep in fine motor skills. So, it is recommended for trainers and teachers, to avoid wasting time, cost and fatigue of too many practices, consider a session of practice before night sleep.Keywords: Accuracy, Consolidation, Fine Skill, Night Sleep, Timing

  Keywords: Accuracy, Consolidation, Fine Skill, Night Sleep
 • Pages 371-383
  Background & Purpose

  self-talk is considered as the appropriate way for interfering to improve athletes’ performance that effectors use it during the learning of the skills overtly or covertly to effect on performance and promote it. The purpose of this study was to examine The Effect of Instructional Self-Talk Using Different Attention Instructions on Badminton Short Serve.

  Methodology

  The method of this research was semi-experimental and its design was pre-posttest with control group. Participants included elementary male students of Ahvaz city. Among this society selected 36 with age range 10-11 years old in convenience sampling. According to pre test scores, participants assigned in three groups (n=12): self-talk with internal attentional focus, self-talk with external attentional focus and control group.

  Result

  The comparisons between experimental and control group did not show any significant effect and only the self-talk could differentiate between two attentional focus that self-talk with external focus group were better than other group in performing of the skill.

  Conclusion

  However, self-talk could not differentiate between experimental and control group but participants increased their self-confidence, focus of attention and effort by using self-talk.

  Keywords: instructional self-talk, Internal attention, External attention, backhand short serve
 • Shahzad Tahmasebi * Pages 385-395
  Background and purpose

  balance and suprapostural task is the important ability in usual life and sport activities of children that always, the importance of focus of attention in balance discussed. In this regard, the aim of the present study was to investigate effectiveness the focus of attention of suprapostural task on balance in girl’s from four to 6 and 9 to 11 years old.

  Methodology

  In this study, 90 female have participated, that randomly, divided into three groups, external attention, internal attention and control group. The participants asked to maintain their balance by attention on suprapostural task. Instructions included focus of attention on the bar (external focus), hands (internal focus) and no instructions (control).

  Results

  The results showed that in both age groups, external attention of suprapostural task leads to meaningful learning of balance.

  Conclusion

  The findings support of applying the external attention instruction as an effective strategy to improve children learning.

 • Pages 397-409
  Background and Aim

  weight loss includes wide mental aspects in addition to physiological exchanges on the body, because most of the athletes who have weight loss on the international competition show several emotion problems before and during the competition. The purpose of the current study was the comparison of perception of success, hardiness and emotional regulation among athletes with or without loss weight.

  Method

  The present study is descriptive and kind of causal-comparative study. The statistical sample consists of 480 athletes who had participated in 2015 learns nominee's competition. Based on accident sample 200 athletes were chose. Study tools were consisted sport perception of success, kubasa hardiness and emotional regulation questionnaires. Data were analyzed by MANOVA.

  Result

  The result of analyzed indicated that the athletes with weight loss had signification different with the athletes without weight loss in hardiness and its subscales (control, challenge and defines) and also in success perception's factors. In reverse, the athletes without weight loss had signification different with the athletes with weight loss in emotional regulation and its subscales (suppression, emotional evolution).

  Conclusion

  it can be concluded that weight loss can influence Psychological and emotional states of athletes significantly, so this matter necessitates instructing and informing about different aspects of weight loss among athletes and coaches

  Keywords: Success perception, hardiness, Emotional regulation, Loss weight
 • Pages 411-420

  The purpose of current study is investigation of motivations and barriers related to the “sports for all” among the students. For this reason, among the 50,000 undergraduate students of the universities of State, Payame Noor and Islamic Azad (Mashhad branch) in the academic year of 93-94, 1131 students were selected based on the Morgan table using random-stratified sampling method. The information was made by a questionnaire which had been designed by the researcher himself and the validity of that was confirmed by 20 experts in sport management. The stability of the questionnaire based on Cronbach's α-coefficient was 0.84 in the case of motivations and 0.68 for barriers of participating in sport activities. Also, descriptive statistics such as frequency tables and columnar graphs were used to analyze the data Also, the mean of standard deviation and variance and in the inferential statistics of Kolmogorov Smirnov test To determine the normality of the variables, the Kruskal-Wallis test and the two consensus tables have been used. The results demonstrated that enjoy the exercise and mental relaxation, are of the motivations for participating in sport activities, while social interactions and the impact of sport on health are not motivating factors. The variables of the lack of sport information, behavioral and everyday problems are not the barriers for participating in sport activities, but the variable of lack of access to sport sites is of the main barriers in this case.

  Keywords: Sports for all, Students at Mashhad universities, motivations, obstacles
 • Ayoub Hashemi, Saeed Rezaye, Rasool Hemayattalab Pages 421-432
  Background & Purpose

  The study of the various tools of virtual reality and their effects on various physical and psychological factors are still at the beginning. The purpose of this study was to investigate the effect of a virtual reality practice on the selective reaction time of elderly men.

  Methodology

  30 subjects with a mean age of 71/2±4/29 were randomly selected and assigned to both experimental and control groups (each group was 15). First, the 8 direction reaction time test was pre-tested. The experimental group then went on to practice virtual driving for 6 weeks. After the end of the training period, a post-test was performed. data were analyzed by using t-test to show intra group and independent t-differences for intergroup differences.

  Results

  Significant improvement in the response time of elderly men after a training period showed that this improvement was significant (P<0.05).

  Conclusion

  As a result, virtual driving practice can be used to improve the reaction time of elderly men.

  Keywords: Virtual Reality, Elderly, reaction time, driving
 • Rasool Nazari *, Hosein Yazdani, Saeid Tabesh Pages 433-447
  Aim

  The purpose of this study was to analyze the trend of sport tourism in Isfahan city based on STEEPV model.

  Methodology

  The method of this descriptive-analytic study was survey. The statistical population included all faculty members and sport management students, managers of travel agencies, and experts in sport organizations in Isfahan. The number of statistical population was 483, which according to the Cochran formula 215 were selected as the sample. According to library studies, the questionnaire was designed and distributed in two parts to examine the factors and the factors beyond the control of sport tourism in Isfahan. After verifying the formal validity of questionnaires by experts, a strategic matrix was used to analyze the findings of this research.

  Results

  The results showed that one of the most important social factors: increasing the share of sport tourism in the leisure time of the people according to their interest in sport tourism; technological: using the capabilities of cyberspace in the development of sport tourism; economic: trying to increase investment in sports tourism; boom Sport: Developing sport tourism to improve the environment; Political: Efforts to improve the status of international societies and values: Use of culture and identity of the city to increase athletic motivation in sport tourism.

  Conclusion

  In general, it can be said that Isfahan sports should be advised about the challenges ahead and should use appropriate strategies to achieve the goals.

  Keywords: Strategic Ecology, Isfahan, Sport tourism, STEEPV approach
 • Tahmaseb Shirvani*, Alireza Omidi Pages 448-459
  Purpose

  Since the activities of the sports and youth departments as a vital organization in the training of efficient and effective human resources in the field of sport and education in the country are important, and on the other hand,The purpose of this study was to modeling the effect of organizational justice on organizational virtue with regard to the mediating role of organizational citizenship behavior among the staff of sport and youth departments in Chaharmahal and Bakhtiari province.

  Methodology

  The present study was applied in terms of purpose and in terms of collecting information, field and correlation. The statistical population of the research consisted of all employees of sport and youth departments of Chaharmahal and Bakhtiari province (162 people). The sample was 118 people and selected randomly by random sampling based on Krejcy and Morgan's tables. The research tools included Organizational Justice Questionnaire Nijouf and Murman (1993), Organizational Citizenship Behavior (2000), and Organizational Virtue of Cameron et al. (2004), whose validity and reliability were confirmed. To analyze the data, descriptive statistics, structural equation modeling and Smart PLS2 and SPSS19 softwares were used.

  Results

  The results of the research showed that the proposed model of the research is suitable fit. There is a direct and significant relationship between organizational justice and organizational virtue, and approximately 60% of this connection is explained through the mediating variable of organizational citizenship behavior.

  Conclusion

  Since justice and citizenship behaviors are influential on organizational virtue, they should be addressed by the managers of the sports and youth departments.

  Keywords: organizational justice, Organizational Virtue, Organizational Citizenship Behavior, Sports, Youth Department