فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
پیاپی 37 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران
  امین رضا بخشی چناری*، محمود گودرزی، سید نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی صفحه 1
  مقدمه و هدف

  هدف از این تحقیق شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود.

  روش شناسی:

   کل فرآیند پژوهش شامل دو مرحله بود، مرحله اول پژوهش شامل: تحقیق کیفی (با استفاده از اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها و پایگاه های اینترنتی، مطالعه مقالات علمی معتبر در نشریات داخلی و خارجی، کتب مرتبط با حوزه دیپلماسی و ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان)، مرحله دوم پژوهش شامل: تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). جامعه آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و متخصصان صاحب نظر در ارتباط با موضوع دیپلماسی ورزشی بودند و از آنجایی که در روش های کیفی، تعداد نمونه ها از قبل تعیین نمی شود در نتیجه تا جایی که نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظری حاصل شد مصاحبه ادامه یافت، بنابراین در این مرحله از دو روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در بخش کمی و در بخش دلفی نیز جامعه آماری شامل 20 نفر از اساتید نخبه دانشگاهی که در حوزه مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و مدیریت استراتژیک تخصص داشتند که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که تدوین دستورالعمل اجرایی- رفتاری هییت های ورزشی اعزامی به رخدادهای بین المللی، میزبانی رخدادهای بین المللی، استفاده از ورزش برای معرفی تغییرات مثبت داخلی به افکار عمومی جهان، شرکت ورزشکاران در فعالیت های خیریه و بین المللی، سفیران ورزشی، کسب کرسی های بین المللی و... از مهمترین ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای دست یابی به اهداف بین المللی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نخبگان بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده می توان گفت که جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود توان بالقوه ورزشی کشور می تواند با شکل دادن به دیپلماسی ورزشی خود از ورزش و رویدادهای ورزشی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین المللی بهره مند شود.

  کلیدواژگان: دیپلماسی، ورزشی، روش، دلفی، سیاست خارجی
 • شناسایی عوامل موثر بهبود کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی در آموزش عالی به روش تحلیل سلسله مراتبی
  کمال جمیانی*، محمدحسین رضوی، فرزام فرزان صفحه 2

  هدف از این تحقیق عوامل موثر بهبود کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی در آموزش عالی به روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد که پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجراء توصیفی-پیمایشی می باشد. همچنین از نظر داده ها در زمره پژوهش های آمیخته، طرح اکتشافی متوالی قرار دارد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و مسیولان آموزشی دانشکده های تربیت بدنی (دانشکده های هدف) و اعضای هییت علمی دانشکده های تربیت بدنی استان های شمال غربی کشور شامل دانشگاه های تبریز، ارومیه، اردبیل، سنندج و زنجان می باشد. در بخش کیفی، داده های جمع آوری شده از بررسی متون با استفاده از تحلیل محتوا (نوع توصیفی) و داده های جمع آوری شده از طریق مصاحبه به روش تحلیل محتوا و استخراج مقوله ها انجام شد و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته حاصل نظر متخصصین با 29 گویه که روایی ان به روش متخصص سنجی و پایای با استفاده از مقایسات زوجی تایید شد استفاده و در نهایت از آزمون تحلیل سلسله مراتبی (به منظور استخراج و رتبه بندی ابعاد و مولفه های تدریس حرفه ای با کیفیت) استفاده شد. با توجه به یافته ها در بین عوامل تاثیر گذار عامل مهارت ورزشی بالاترین تاثیر را بر کیفیت تدریس حرفه ای دروس عملی تربیت بدنی اساتید دانشگاه ها دارد همچنین عوامل آموزش و تدریس در رتبه دوم، عامل امکانات سوم و عامل فردی و انگیزشی-اجتماعی کمترین تاثیر گذاری را دارند. همچنین در بین شاخص های موثر بر کیفیت تدریس حرفه ای دروس عملی تربیت بدنی شاخص های آموزش مبتنی بر مفاهیم، الگوهای آموزش حرکات بدنی، حقوق و مزایای استاد، وضعیت امادگی جسمانی دانشجویان، وضعیت امادگی جسمانی استاد جهت اجرای مهارت، دارای بیشترین تاثیر گذاری بر کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی بودند.

  کلیدواژگان: تدریس، تربیت بدنی، دروس عملی، کیفیت تدریس، AHP
 • تاثیر فشار نظارت و نتیجه بر تصمیم گیری ورزشکاران تنیس روی میز: بازپردازش یا حواس پرتی
  محمد سلیمانی راد*، شهزاد طهماسبی بروجنی، مهدی شهبازی، علی اکبر جابری مقدم صفحه 3

  ورزشکاران ممکن است تحت فشار ناشی از حضور دیگران (نظارت) و یا دستیابی به یک هدف ویژه یا جایزه (نتیجه) اجرایی پایین تر از حد معمول داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فشارهای نظارت و نتیجه بر اجرای تکلیف شناختی تصمیم گیری در ورزشکاران ماهر تنیس روی میز بود. 30 ورزشکار ماهر در این پژوهش نیمه تجربی که به روش درون گروهی اجرا شد شرکت و تکلیف تصمیم گیری شبیه سازی شده تنیس روی میز را در یک بلوک 15 کوششی کم فشار و 2 بلوک 15 کوششی فشار نظارت و نتیجه در دو روز متفاوت اجرا کردند. شرکت کننده ها تکلیف را به روش اکتشافی انتخاب اول اجرا کردند. برای اندازه گیری سطح اضطراب رقابتی تحت فشار از پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی 2 و برای اندازه گیری تمایل شرکت کننده ها به رفتار خودتمرکزی از پرسشنامه بازپردازش ویژه تصمیم استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تحت هر دو شرایط پر فشار اجرای تکلیف تصمیم گیری کاهش یافت (05/0 ≥ p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد تمایل به بازپردازش نتوانست تغییرات تصمیم گیری تحت فشار را پیش بینی کند. نتایج از مکانیسم حواس پرتی تحت فشار حمایت کرد. به نظر می رسد رویکرد حواس پرتی توصیف مناسب تری از مکانیسم اختلال اجرا تحت فشار فراهم می کند.

  کلیدواژگان: انسداد تحت فشار، بازپردازش، حواس پرتی، تصمیم گیری، ورزشکار، انتخاب اول
 • اثربخشی تمرین چشم آرام بر رفتارخیرگی و عملکرددر موقعیت تحت فشار؛ مبتنی بر استحکام ذهنی
  معصومه علی اصغری تویه*، فرهاد قدیری، سعید ارشم، رسول یاعلی صفحه 4
  مقدمه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرپذیری تمرین بر رفتار خیرگی و عملکرد در موقعیت تحت فشار، مبتنی بر استحکام ذهنی می باشد.

  روش شناسی: 

  بدین منظور از جامعه 16 نفره دروازه بانان لیگ هاکی تعداد 6 نفر واجد شرایط این پژوهش شدند. تحقیق شامل پیش آزمون، مداخله، پس آزمون و موقعیت تحت فشار بود. شرکت کنندگان در مراجل آزمون اقدام به دریافت 25 ضربه درگ فلیک هاکی از فاصله 9 متری نمودند. مداخله در سه روز متوالی (9 بلوک 40 کوششی که در مجموع 25 کوشش بود) انجام شد. شرکت کنندگان، پس از دریافت بازخورد ویدیویی از وضعیت چشم آرام خودشان و مقایسه همزمان آن با چشم آرام دروازه بان نخبه وارد زمین بازی می شدند و به تمرین دریافت ضربات با توجه به دستورالعمل های داده شده می پرداختند. داده ها به صورت تحلیل واریانس مرکب 3 (زمان اندازه گیری) × 2 (سطح استحکام ذهنی) برای بررسی مداخله بر رفتار خیرگی و عملکرد و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمرین چشم آرام بر رفتار خیرگی و بهبود عملکرد هم در موقعیت عادی و هم در موقعیت تحت فشار تاثیر مثبتی داشته است ولی در بررسی های بین گروهی (استحکام ذهنی بالا و پایین) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان اذعان داشت که تمرین بر رفتار خیرگی تاثیرگذار است و بهبود رفتار خیرگی منجر به عملکرد بهتر در شرایط عادی و تحت فشار می شود. استحکام ذهنی بالاتر بر عملکرد تاثیرگذار است و فردی که از استحکام ذهنی بالایی برخوردار است، تلاش می کند تا برای رسیدن به هدف، مسیر را به بهترین شکل تحت هر شرایطی طی کند. بنابراین ممکن است رفتار خیرگی بهینه، تحت تاثیر استحکام ذهنی بالا باشد و این نیازمند تحقیقات بیشتر است.

  کلیدواژگان: هاکی، استحکام ذهنی، دروازه بان، موقعیت تحت فشار، رفتار خیرگی
 • تاثیر تعداد محرک- پاسخ و فواصل محرک ها در زمان واکنش دوگانه بر دوره بی پاسخی روانشناختی در افراد ورزشکار
  محمد رحیمی نیا، محمدرضا دوستان*، سیده ناهید شتاب بوشهری صفحه 5

  یکی از عوامل موثر بر زمان واکنش دوره بی پاسخی روانشناختی است، که دو محرک بافاصله ی بسیار کوتاهی نسبت به هم ارایه می شوند، به علت کاهش فاصله ارایه بین دو محرک، زمان پاسخ به محرک دوم افزایش می یابد. در بسیاری از مهارت های حرکتی ارایه دو محرک در فاصله زمانی نزدیک به هم باعث ایجاد تاخیر در پاسخ به محرک اصلی می شود. به این تاخیر که احتمالا باعث ایجاد خطا در پاسخ نیز می شود دوره بی پاسخی روانشناختی گفته می شود.هدف این پژوهش تاثیر تعداد محرک-پاسخ (قانون هیک) و فاصله بین دو محرک بر دوره بی پاسخی روانشناختی است.تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح درون گروهی بود بدین منظور تعداد 15 نفر از دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز با میانگین سنی 20 تا 25 سال به صورت نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. از تمامی شرکت کنندگان آزمون تکلیف دوگانه تعداد محرک-پاسخ با استفاده از دستگاه دوره بی پاسخی روانشناختی گرفته شد. این آزمون شامل چهار تعداد محرک-پاسخ مختلف برای محرک اول و دوم و چهار فاصله ی زمانی بین دو محرک بود. علاوه بر این داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه ی 4×4 با اندازه گیری مکرر همراه با آزمون پیگردی بنفرونی استفاده گردید. یافته ها نتایج آزمون تحلیل واریانس چندراهه نشان داد که تعداد محرک-پاسخ ، فاصله زمانی بین دو محرک معنادار است. به طوری که در تعداد محرک های بالا و فواصل زمانی کمتر بین دو محرک بیشترین زمان بی پاسخی روانشناختی رخ داد. به نظر میرسد که با افزایش فاصله ی زمانی بین دو محرک دوره بی پاسخی روانشناختی کاهش می یابد و در تعداد محرک-پاسخ های بالاتر آزمودنی ها دارای دوره بی پاسخی روانشناختی طولانی تری می باشند.به نظر می رسد در تعداد محرک-پاسخ های بیشتر، بر طبق نظریه تک کانالی ولفورد، به دلیل اینکه کانال دیرتر خالی می شود، دوره بی پاسخی روانشناختی طولانی تری رخ می دهد. همچنین اگر زمان بین دو محرک که اولی برای گول زدن حریف است کوتاه باشد، احتمال غلبه بر حریف افزایش نی یابد.

  کلیدواژگان: تعداد محرک-پاسخ، قانون هیک، دوره بی پاسخی روانشناختی، تکلیف دوگانه، فاصله بین محرکی
 • تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های حرکتی و شناختی فوتبال
  نصور احمدی*، علیرضا فارسی، کیوان عزیزی صفحه 6
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های شوت و پاس فوتبال بود.

  روش شناسی:

   آزمودنی های این پژوهش را 48 دانشجوی پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران با دامنه ی سنی 30-19 تشکیل دادند که به صورت سازمان یافته در تمرینات فوتبال شرکت نداشتند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در شش گروه (تصویرسازی شناختی، تصویرسازی انگیزشی و گروه کنترل در دو مهارت شناختی پاس بغل پا و حرکتی شوت روی پا) تقسیم بندی شدند. پروتکل تحقیق شامل پیش آزمون، 15 جلسه تمرین (سه روز در هفته)، آزمون اکتساب بعد از آخرین جلسه تمرین و آزمون های یادداری و انتقال، 72 ساعت بعد از آزمون اکتساب بود. برای آنالیز داده ها، با توجه به اثرگذاری پیش آزمون در نمرات پس آزمون از آزمون آنالیز کوواریانس یک سویه برای اکتساب، یادداری و انتقال و در صورت معنی داری از آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در مهارت شوت روی پا، بین گروه تصویرسازی انگیزشی و شناختی تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما در مهارت پاس بغل پا، گروه تصویرسازی انگیزشی عملکرد بهتری نسبت به گروه های دیگر داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به این نتایج به مربیان و ورزشکاران توصیه می شود در مهارت های با مولفه ی حرکتی از تصویرسازی شناختی و انگیزشی و در مهارت های با مولفه ی شناختی از تصویرسازی انگیزشی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی، فوتبال، مهارت، شوت، پاس
 • تدوین مدل راهبردی شرکت های ورزشی دانش بنیان کارآفرین محور در ایران: یک نظریه ی برخاسته از داده ها
  سحر پیرجمادی*، حبیب هنری، غلامعلی کارگر، غلامرضا شعبانی بهار صفحه 7
  مقدمه و هدف

  حدود یک دهه از تصویب قانون حمایت از کارآفرینان در قالب استقرار شرکت های دانش بنیان سپری شده است. از این منظر، ضرورت دارد پژوهش هایی در باره ی کارآفرینی، کسب و کارهای جدید در حوزه ورزش یا همان شرکت های ورزشی دانش بنیان در کشور انجام گیرد. از این رو، هدف این مقاله طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان کارآفرین محور در ایران بود.

  روش شناسی:

   در این راستا از رویکرد کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها روش استراوس و کوربین بهره گرفته شده است. پس از انجام 20 مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختاریافته با مدیران و موسسان شرکت های دانش بنیان ورزشی و غیر ورزشی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، استارتاپ های ورزشی، صنایع، اساتید، فارغ التحصیلان دکتری مدیریت ورزشی و نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی اشباع نظری حاصل گشت و مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید همچنین اعتبار پژوهش با استفاده از فرآیندهای حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب بودن نمونه، گردآوری و تحلیل هم زمان داده ها، اندیشیدن تیوریک و مراحل هفت گانه مورد توجه قرار گرفت و از پایایی باز آزمون استفاده گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  پس از تکمیل یافته ها، عوامل ساختاری و دولتی، چشم انداز و فرآیندها، فناوری اطلاعات و زیر ساخت سخت از علل اصلی، عوامل داخلی و خارجی شرکت و ایجاد واحد تخصصی ورزشی مادر از جمله عوامل زمینه ای و عوامل سازمانی و فرهنگی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. عوامل تیم سازی، منایع انسانی متخصص و کارآفرین، سیستم حمایتی و تسهیل مقررات از راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به اشتغال زایی، خودکفایی اقتصادی، توسعه ورزش و رشد و احیای شرکت های ورزشی دانش بنیان کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: استراوس و کوربین، ایران، شرکت های ورزشی دانش بنیان، کارآفرینی در ورزش، مدل راهبردی
 • تاثیر مداخله پس گستر، نوع تکلیف و سطح مهارت فوتسال بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی دانشجویان: بررسی نقش خواب و هوشیاری
  پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی*، هدیه بهرام زاده صفحه 8
  مقدمه و هدف

  تحکیم حافظه حرکتی از عوامل متفاوتی تاثیرپذیر است. هدف تحقیق بررسی تاثیر مداخله پس گستر، نوع تکلیف ویژه مهارت و سطح تجربه مهارت بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی بود.

  روش شناسی: 

  در این پژوهش 60 دانشجوی دختر نیمه ماهر و کم تجربه در رشته فوتسال با دامنه سنی 20 تا 30سال با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه (ارتقاء و ثبات نیمه ماهر و مبتدی) تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از تکالیف (آزمون دو رفت و برگشت؛ دریبلینگ مور-کریستین؛ مهارت شوت مور -کریستین؛ پاس مور -کریستین و آزمون چرخش ذهنی) استفاده شد. طرح تحقیق شامل پیش آزمون، جلسه اکتساب و سه آزمون یادداری با فواصل تمرین آسایی نیم ساعت، 24 ساعت و یک ماه بود.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در گروه های تحکیم مبتنی بر ارتقاء و ثبات نشان داد بین میانگین مهارت های شوت، دریبل و دوی رفت و برگشت در دختران نیمه ماهر و مبتدی فوتسالیت تفاوت وجود ندارد (05/0>p) اما بین مهارت پاس فوتسال تفاوت وجود دارد.

  کلیدواژگان: تکلیف ویژه مهارت، سطح تجربه، تحکیم حافظه حرکتی، چرخش ذهنی، فوتسال
 • رابطه ادراک رفتار مربی، جو انگیزشی ادراک شده و استحکام روانی در دختران فوتبالیست نوجوان
  سید محمدرضا موسوی، مریم احمدی، رسول عابدان زاده* صفحه 9
  مقدمه و هدف

  استحکام روانی، انگیزشی ادراک شده و ادراک رفتار مربی، سه سازه روانشناختی اثرگذار بر عملکرد ورزشی در سطوح مهارتی بالا هستند که تاکنون در میان ورزشکاران دختر نوجوان بررسی نشده اند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک رفتار مربی، جو انگیزشی ادراک شده و استحکام روانی در دختران فوتبالیست نوجوان بود.

  روش شناسی: 

  صد و چهل و شش فوتبالیست دختر نوجوان استان خوزستان (میانگین سنی: 04/1±9/12) و دامنه سنی 12 تا 15 سال به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر پرسش نامه استحکام روانی (SMTQ)، پرسش-نامه جو انگیزشی ادراک شده (PMCSQ) و پرسش نامه مقیاس رهبری در ورزش (LSS) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آموس نسخه 22 و در سطح معناداری 05/0≥P انجام شد.

  یافته‏ ها: 

  نتایج مدل سازی معادلات ساختاری برای مدل مفروض پژوهش، حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش بود. روابط بین متغیرهای رفتار حمایتی مربی با استحکام روانی و همچنین رفتار دموکراتیک مربی با جو مهارتی معنادار و بقیه روابط بین متغیرها معنادار نبودند.

  بحث و نتیجه ‏گیری

  از دیدگاه فوتبالیست های نوجوان دختر، رفتارهای غیرحمایتی مربیان باعث ایجاد جو انگیزشی مهارتی در جهت اجرای تکلیف و رفتارهای حمایتی مربیان باعث مستحکم شدن آنها از لحاظ روانی می شود.

  کلیدواژگان: جو مهارتی، جو عملکردی، رهبری در ورزش، رفتار حمایتی، رفتار دموکراتیک
|
 • Identifying the tools of sports diplomacy to advance the political goals of the Islamic Republic of Iran
  Amin Reza Bakhshi Chenari *, Mahmoud Goodarzi, Seyed Nasrollah Sajjadi, Majid Jalali Farahani Page 1
  Introduction

  The purpose of this study was to identify the tools of sports diplomacy to advance the political goals of the Islamic Republic of Iran.

  Methodology

  The entire research process included two steps, The first step of research included: qualitative research (Documents available in libraries and websites, Study of scientific articles in domestic and foreign journals, books And tools for interviewing university professors and elites). The second step of the study included: quantitative research of descriptive-analytical type (using Delphi method and AHP). The statistical population in the qualitative section was all managers and experts in the field of sports diplomacy. In qualitative methods, the number of samples is not predetermined. As a result, the interview was continued until the theoretical saturation research topic was reached, so at this stage, both targeted and snowball sampling methods were used. In the quantitative section and in the Delphi, the statistical population includes 20 academic elite professors who specialize in sport management, political science, and strategic management. In the AHP section, the statistical population consisted of experts and interviewers in the Delphi who were with the subject using the non-probability sampling method.

  Results

  The results showed that the formulation of the executive-behavioral guidelines of the expeditionary sports committees to international events, Hosting international events, Using sport to introduce positive internal change to world public opinion, Participation of athletes in charity and international activity, Sports ambassadors, Obtain international seats, and…, One of the most important tools of sports diplomacy was to achieve the international goals of the Islamic Republic of Iran.

  Conclusion

  According to the findings, it can be said that the Islamic Republic of Iran, due to its potential of sports potential, can use sport and sport events as a tool to advance its goals internationally by shaping its sports diplomacy.

  Keywords: sports, Diplomacy, Delphi, method, foreign policy
 • identify investigate the effective factors in improving the quality of teaching the practical lessons of physical education
  Kamal Jamyani *, M .Hossain Razavi, Farzam Farzan Page 2

  The purpose of the research is to investigate the effective factors in improving the quality of teaching the practical lessons of physical education in higher education through hierarchical analysis method, which is currently applicable in terms of applied purpose and in terms of how descriptive-pilgrimage is carried out. There is also a consecutive exploratory design from the data viewpoint in the mixed research domain. The statistical population includes all managers and educational staff of physical education faculties (target faculties) and faculty members of physical education in the northwestern regions of the country including Tabriz, Urmia, Ardebil, Sanandaj and Zanjan. In the qualitative section, the data collected from the review of the texts were analyzed using content analysis (descriptive type) and data collected through interviews using content analysis and extraction of the categories. In the quantitative section, using a researcher-made questionnaire Using a qualitative and reliability method, the reliability and reliability scale was confirmed using the paired scale and analyzed using the analysis analysis (in order to extract and rank the dimensions and factors of professional teaching quality) Was used. Regarding the findings, among the factors affecting the factor of exercise skill, the highest impact on the quality of the teaching of physical education exercises of university professors was also the factors of teaching and teaching in the second place, the third factor factors and the individual and social motivation least effect.

  Keywords: Teaching, Physical Education, Course Activities, Teaching Quality, AHP
 • The Effects of Monitoring and Outcome Pressure on Decision-making of Table Tennis Athletes: Reinvestment or Distraction
  Mohamad Soleimani Rad *, Shahzad Tahmasebi Boroujeni, Mehdi Shahbazi, Aliakbar Jaberimoghadam Page 3

  Athletes may perform weaker than their own skill level (choking), when are being watched by others (monitoring) or receive a reward if a specific goal is achieved (outcome). The purpose of this research was to study the effects of monitoring and outcome pressure on cognitive decision-making task in table tennis athletes. 30 elite athletes took part in this semi-experimental study in a within-group design and performed the task under one 15-trial block of low pressure and two 15-trial blocks of monitoring and outcome pressure in two separate days. Subject did the task in a “take the first” heuristic paradigm. To measure competitive anxiety level under pressure, Competitive State Anxiety Inventory-2, And to measure propensity to self-focus behavior, Decision-specific Reinvestment Scale was used. Analysis of variance with repeated measure Results showed that under both high pressures, decision making task (p ≤ 0/05). The results of regression revealed that the propensity to reinvestment couldn’t predict changes in decision making under pressure. Distraction approach provides the better description of choking under pressure.

  Keywords: Choking under pressure, Reinvestment, Distraction, decision making, athlete, Take the first
 • The Effectiveness of Quiet eye training on gaze Behavior and Performance in Pressure situation; Based on Mental toughness
  Masoumeh Aliasghari Toyeh *, Farhad Ghadiri, Saeed Arsham, Rasoul Yaali Page 4

  Introduction and goal:

   The present of this study was to determine the effectiveness of training on gaze behavior and performance in pressure situation, based on mental toughness.

  Methodology

  For this purpose, 6 out of 16 hockey goalkeepers were selected. The research consisted of pre-test, intervention, post-test, and pressure situation. Participants in the test phase received 25 hockey drag flick from a distance of 9 meters. The intervention was performed for three consecutive days (9 blocks of 40 attempts, 25 in total). Participants entered the playing field after receiving video feedback on their quiet eye status and comparing it with the quiet eye of the elite goalkeeper and practiced kicking according to the instructions given. The mobile eye tracking device was used to investigate the gaze behavior. Performance was recorded by checklists and a GoPro camera. Data were analyzed using compound variance analysis 3 (measurement time) × 2 (mental toughness level) to evaluate intervention on gaze behavior and performance and Bonferroni post hoc test.

  Findings

  The results showed that quiet eye training had a positive effect on gaze behavior and performance improvement in both normal and pressure situation. But there was no significant difference between the groups (high and low mental toughness).

  Conclusion

  According to the results of this study, it can be concluded that exercise affects the gaze behaviors and improved gaze behavior results in better performance under normal and pressure conditions. Higher mental toughness affects performance and the person with the highest mental toughness struggles to reach the goal, the best way to travel under any circumstances. Therefore, optimum gaze behavior may be influenced by high mental toughness, and this requires further research.

  Keywords: hockey, mental toughness, goalkeeper, pressure situation, gaze behavior
 • The effect of number of simulation-response and stimulus interval in of dual reaction time on psychological refractory period in athletes
  Mohammad Rahiminia, Mohammadreza Doustan *, Seyedeh Nahid Shetab Boushehri Page 5

  In many motor skills, presenting two stimuli at close intervals delays the response to the main stimulus. This delay, which is likely to cause a response error, is called the Psychological refractory period. The aim of this study was to determine the effect of stimulus-response number (Hick's law) and the interval between two stimuli on the Psychological refractory period.This research is a semi experiment with intergroup plan . For this purpose, 15 male athletes from Shahid Chamran University of Ahwaz with an average age of 20 to 25 years were selected by convenience targeted sampling. From all participants, Dual task test the number of stimulus-response was taken using a Psychological refractory period device. This test included the number of different response stimuli for the first and second stimuli and four time intervals between the two stimuli. Moreover the data using analysis of one way variance tests with repeated measures with Bonferroni test were used.The results of Multivariate analysis of variance test showed that the number of stimulus-response , and time interval between the two stimuli is significant. The greater the number of stimuli and the shorter the time intervals between the two stimuli, the greater the time of psychological refractory period.It seems that by increasing the time interval between tow stimuli was reduced psychological refractory period and in the more number of stimulus-response of subjects with psychological refractory period was longer. According to Welford's theory of single-channel stimulation, a longer psychological refractory period appears to occur in a larger number of stimulus-responses because the channel empties later. Also, if the time between the two stimuli, the first of which is to score the opponent, is short, the probability of overcoming the opponent does not increase.

  Keywords: Number of stimulus-response, Hick's law, psychological refractory period, Dual task, Stimulus Onset Asynchrony
 • The Effect of Cognitive and Motivational Imagery on the learning of soccer motor and cognitive skills
  Nassour Ahmadi *, Alireza Farsi, Keyvan Azizi Page 6
  Background & Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of Cognitive and Motivational Imagery on the learning of soccer shooting and pass skills.

  Methodology

  Subjects of this study consist of 48 masculine students of Shahid Beheshti University with age ranged 19-30 years who did not participate in organized soccer trainings. Participants were randomly assigned in 6 groups (cognitive imagery, motivational imagery and control in shoot as motor skill and pass as cognitive skill). Research protocol included pre-test; 15 acquisition sessions (3 days a week); acquisition test immediately after the last acquisition session; and retention and transfer tests, 72 hours after the acquisition test. For data analyzing, with regard to the effect of pretest scores on posttest scores, it was used one-way analysis of covariance Bonferroni post hoc test in acquisition, retention and transfer.

  Results

  Results indicated that in instep shooting skill, there was no significant difference between cognitive and motivational imagery, but in pass skill motivational imagery group was significantly better performance than other groups.

  Conclusion

  Regarding these results, coaches and athletes are advised to use motivational or cognitive imagery in motor skills and motivational imagery in cognitive skills.

  Keywords: mental imagery, Soccer, skill, shoot, pass
 • The Development Strategic Model of Entrepreneur -Centered Knowledge Based Sports Companies in Iran: A Grounded Theory
  Sahar Pirjamadi *, Habib Honari, GholamAli Kargar, GholamReza Shabani Bahar Page 7

  Almost a decade has passed since the adoption of the Entrepreneurs Protection Act in the form of knowledge-based companies. From this point of view, it is necessary to conduct research on entrepreneurship, new businesses in the field of sport, or knowledge-based sports companies in the country. Therefore, the aim of this article was to design model of the entrepreneur -centered knowledge based sports companies in Iran. In this regard, the qualitative approach and Grounded Theory, Strauss & Corbin method have been used. After conducting 20 deep and semi-structured interviews with managers and founders of sports and non-sports knowledge-based companies, , science and technology parks, growth centers, sports startups, Industries, professors, PhD graduates in sports management and elites in the field of sports entrepreneurship theoretical saturation was obtained and the main issues were extracted after completing the coding process. Also, the validity of the research was considered using the processes of researcher sensitivity, methodological solidarity ,sample appropriateness, simultaneous data collection and analysis, theoretical thinking and seven steps, and open-test reliability was used. After completing the findings, structural and governmental factors, perspective and processes, IT and hard infrastructure were the main factors. Internal and external factors of the company and the creation of a specialized maternal institute including contextual factors and organizational and cultural factors such as interferer factors were in this study. Team building factors, Expert and entrepreneur human resources, support system and facilitation of regulations were such procedures of this study that can help to employment creation, economic self-sufficiency, sport development and growth and revival of knowledge-based sports companies.

  Keywords: Entrepreneurship in sport, Iran, Knowledge based sports Companies, Strauss, Corbin, Strategic Model
 • Effect of retrograde interference, task-specific Skill and skill level in fotsul on student motor memory consolidation
  Parisa Hejazi Dinan, Parvaneh Shamsipour *, Hedyeh Bahramzadeh Page 8
  Background and Purpose

  Consolidation of motor memory is influenced by different factors. The purpose of this study was to investigate the effect of retrograde interference, task type of special skill and skill level on the processing of motor memory consolidation.

  Methodology

  In this study, 60 female students with ages 20 to 30 years were selected according to inclusion criteria and were randomly divided into four groups (enhancement and stabilization in semi-skilled and beginner subjects). Data were collected from assignments (double check and return test; Moore Christine dribbling; Moore-Christine Shooter; Pass-Moore-Christine and Mental Rotation Test). The research design consisted of a pre-test, acquisition session, and three retention tests with 30 min, 24 hours, and one month intervals.

  Results

  The results of analysis of variance with repeated measures in motor memory consolidation based on enhancement and stabilization showed that there was no difference between the mean of shooting, dribbling, double check and return skills in semi-skilled and beginners futsalit girls (p> 0.05), but there was difference between pass skill .

  Keywords: Skills, experience level, motor memory consolidation, mental rotation
 • The Relationship between Coach's Perceived Behavior, Perceived Motivational Climate and Mental Toughness in Youth Female Footballer
  Seyedmohamadreza Mousavi, Maryam Ahmadi, Rasool Abedanzadeh * Page 9
  Background & Purpose

  Mental toughness, Perceived Motivational Climate and Perceived Coach Behavior are three psychological structures affecting athletic performance at High level of skill that have not been studied among elite girls so far. The purpose of this study is to examine these three structures among Elite Girls.

  Methodology

  146 of female footballer with the age range of 12-15 years (mean age 12.9± 1.04) who participated in the national football team's selection, Voluntary Participated in this research. Data collection tools ware mental toughness (SMTQ), Perceived Motivational Climate (PMCSQ) and Perceived Coach Behavior (LSS) questionnaires. Data analyzed by structural equation modeling applying Amos22 and in significant level P≤0.05.

  Results

  The results of structural equation modeling revealed suitable goodness indices. The relationship between supportive coach behaviors with mental toughness and also relationship between democratic coach behaviors with mastery climate were significant and the rest of relations were not significant.

  Conclusion

  In view of youth female footballer, unsupportive coaching behaviors and also supportive coach behaviors induce respectively mastery climate toward performing task and get mentally tough.

  Keywords: mastery climate, performance climate, leadership in sport, supportive behavior, democratic behavior