فهرست مطالب

نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1397/05/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد آیدنلو صفحات 1-28

  جام جهان نمای جمشید و کیخسرو مشهورترین جام های ویژه متون و روایات ایرانی است. غیر از توضیحات منابع ادبی، تاریخی، داستانی، و فرهنگ های قدیم، محققان دوره معاصر از حدود 150 سال پیش تاکنون به این دو جام نام دار پرداخته‎ و نکات بسیاری را دراین باره مطرح و روشن کرده اند؛ اما با جست‎وجوهای بیش تر در مآخذ مختلف باز اسناد، گواهی ها، و توضیحات جدیدی درباره این موضوع یافت می شود. در این مقاله، پس از مروری کوتاه بر مهم ترین نظریات و تحقیقات مربوط به جام جمشید و کیخسرو، برخی نکته ها و شواهد نویافته یا کم تر توجه شده از منابع متعدد ادبی، تاریخی، و داستانی درباره این دو جام در هفت بخش/ موضوع بررسی شده است: 1. منشا و الگوی جام جهان نما؛ 2. قدمت، اصالت، و استقلال جام جمشید و جام کیخسرو؛ 3. چگونگی ساخته شدن جام جم؛ 4. جنس جام جهان بین؛ 5. رابطه جام گیتی نما و آب؛ 6. فرجام جام؛ و 7. توضیح ها و تفسیرهای جام جهان نما.

  کلیدواژگان: جام جمشید، جام کیخسرو، شاهنامه، متون ادبی، منابع تاریخی، روایت های نقالی شفاهی
 • حسن ذوالفقاری* صفحات 29-73
  از دیرباز در ایران، برای سرگرمی، انواع معرکه ها برگزار می شده که هریک آدابی داشته است. در این مقاله، ضمن اشاره به معرکه های نمایشی و بازی و کلامی و انواع هریک، نوع و شیوه آن را ازمنظر شرق شناسان و سفرنامه نگاران بررسی می کنیم. فایده این بررسی روشن شدن ابعاد این معرکه هاست که گستردگی فراوانی در نقاط ایران دارد. سفرنامه نگاران گاه به جزییات اشاره های روشن گرانه داشته اند که در منابع و متون ایرانی کم تر بدان اشاره شده و چون برای نویسنده ایرانی امری آشنا بوده از ذکر جزییات پرهیز کرده است. در این مقاله، با توجه به آثار 25 مستشرق و سفرنامه نویس و با اتکا به آثار و متون فارسی برای تکمیل تحقیقات، ابعاد معرکه های ایرانی روشن شده است. در این پژوهش، معلوم می شود برخی از آیین های نمایشی در ایران پیشینه ای طولانی دارد و برخی دیگر به کلی از یاد رفته یا تحول و تغییر یافته است. از این آیین ها اصطلاحات و واژگانی در زبان مردم باقی مانده است که به علت ازمیان رفتن آیین نمایشی آن اصطلاح بر ما روشن نیست. چنین مطالعاتی جز آن که ما را با فرهنگ عامه و زندگی گذشته آشنا می کند زمینه ای برای مطالعات ادبیات نمایشی نیز است.
  کلیدواژگان: تفریح، سفرنامه، معرکه، معرکه گیری، نمایش سنتی
 • محمدعلی صفورا، بصیر سلیم علاقه بند*، امیرحسن ندایی صفحات 75-101

  ژانر سامورایی، یکی از مهم‎ترین بخش‎های تاریخ سینمای ژاپن در طول هفت دهه از حیات خود، نقش به سزایی در نضج گرفتن جریان های هنری شکل‎گرفته در بطن صنعت سینمای ژاپن، پدیدآمدن ثبات اقتصادی نسبی برای آن، و شناساندن ظرفیت‎های هنری و درعین حال سرگرمی‎سازش به جهانیان داشت. ازآن جاکه مطالعات ژانری در حوزه سینما معمولا بر سینمای هالیوود و به ویژه دوران استودیویی آن متمرکز بوده است کم تر به سینماهای خارج از این محدوده توجه شده‎ است. بااین حال، ژانرهای ارزش مندی چون ژانر سامورایی که عده قابل توجهی از فیلم سازان بزرگ سینمای ژاپن از نسل‎های مختلف چون میزوگوچی (Kenji Mizoguchi, 1898-1956)، کوروساوا (Akira Kurosawa, 1910-1998)، و کوبایاشی (Masaki Kobayashi 1916-1996) در بستر آن کار کرده اند و آثار قابل توجهی هم ارایه داده‎اند موردغفلت واقع شده ‎است. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با به کارگیری نگره معنایی ‍ نحوی ریک آلتمن که براساس بررسی پیشینه نگره‎های گوناگون ژانر و به نظر اغلب صاحب‎نظران این حوزه کارآمدترین رویکرد موجود در زمینه تحلیل ژانرهای سینمایی به شمار می‎آید ژانر سامورایی را تشریح کنیم، مولفه‎های اصلی آن را در دو بخش معنایی و نحوی با روش توصیفی تحلیلی بررسی کنیم، و چشم‏‎اندازی کلی از رده ژانری یادشده به دست دهیم.

  کلیدواژگان: چامبارا، ریک آلتمن، ژانر، ژانر سامورایی سینمای ژاپن، نگره معنایی نحوی
 • فرزانه گشتاسب صفحات 103-120

  دوران حکومت اکبرشاه، سومین فرمان روای تیموری هند، به دلیل دیدگاه های خاص سیاسی و دینی وی، یکی از مهم ترین و برجسته ترین دولت ها در تاریخ هند شناخته شده است. اعتقاد به صلح کل و برقراری فضای آشتی و مدارای دینی بین پیروان ادیان و مذاهب، عقاید عرفانی، پرستش افلاک و ستارگان، ایران دوستی و توجه به زبان فارسی، تمایل به برگزاری جشن های ایران باستان، هزاره گرایی، و باور به تناسخ مهم ترین اعتقادات اکبرشاه اند. در این مقاله تلاش می شود، پس از مروری کوتاه بر عقاید اکبرشاه که نشان از تلاش او برای جمع کردن عقاید و باورهای ادیان و مذاهب گوناگون دارد، درباره نسبت یکی از عقاید او یعنی صلح کل با عقیده وحدت ادیان آذرکیوان پژوهش و بررسی دقیق تری صورت گیرد و احتمال برخورد و ارتباط این دو عقیده بررسی شود.

  کلیدواژگان: آذرکیوان، اکبرشاه، صلح کل، کثرت گرایی دینی
 • مهتاب مبینی، مهری فیضی* صفحات 121-141

  در این پژوهش پوشاک بانوان دو دوره صفویه در ایران و دوران هم عصرش در عثمانی بررسی تطبیقی می شود. به دلیل طولانی بودن دوره این حکومت ها و بررسی دقیق تر این موضوع، دوره حکومت شاه اسماعیل اول تا شاه عباس دوم که مقارن با سلطنت بایزید دوم تا سلطان محمد چهارم در حکومت عثمانی است بررسی می شود. این موضوع از آن جا اهمیت یافت که در چند عکس و نگارگری عصر صفویه و عثمانی تشابهاتی در مدل و اجزای پوشاک بانوان به چشم می خورد و این سوال مطرح شد که منشا تشابهات پوشاک بانوان صفوی و عثمانی کدام سرزمین بوده است؟ در این پژوهش به روش توصیفی تطبیقی و شیوه گردآوری کتاب خانه ای وجوه اشتراک و افتراق پوشاک بانوان صفوی و عثمانی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اجزای پوشاک بانوان عثمانی (نه تما می آن، بلکه قسمت اعظم آن) ازجمله پیراهن زیر، پیراهن رو، و پاپوش و شلوار بسیار شبیه پوشاک بانوان ایرانی در عصر صفوی است.

  کلیدواژگان: پوشاک، سفرنامه، صفویه، عثمانی، نگارگری
 • کتایون مزداپور* صفحات 143-156
  هرچند تاریخ کتابت و کاربرد خط و نگارش در درون مرزهای جغرافیای در ایران کنونی به حدود پنج هزار سال پیش از این می رسد، فرهنگ ما بیش تر جنبه و وجه شفاهی دارد و بر آداب ورسوم آیین های زنده و گوناگون تکیه می زند و یادگارهای نامکتوب میراث کهن را انتقال می دهد. واقعیت آن است که قدمت کتیبه های سنگی فارسی باستان به قریب 2500 سال پیش بازمی گردد و نوشته های ایلامی چند هزاره از آن کهن سال تر است. باوجود چنین قدمتی در سنت کتابت، برای شناخت سابقه آیینی چون نوروز که در فرهنگ ایرانی آکنده از جزییات و آدابی رنگارنگ و متعدد است ناگریزیم از نوشته های سومری و اکدی در سرزمین غربی ایران مدد جوییم. آیا اینک کوشندگی تازه و فرخی در کار است تا این خلا را پر کند و جای خالی چنین فراموشی و «بی یادی» را با اسناد و مدارکی که در دست است آکنده از یاد و دانایی کند؟!
  کلیدواژگان: اسناد کهن، سنت کتابت، سنت نسخه خطی، کتیبه سنگی، میراث کهن
|
 • Sajjad Aydenloo Pages 1-28

  Jam-e Jahannama [the Cups] of Jamshid and Keyxosro are of the most famous Cups in Iranian literary texts and narrations. Besides the description and explanation of literary, historical and fictional resources and ancient cultures, contemporary researchers from about a hundred and fifty years ago, have investigated these two famous Cups and many points in this regard have been propounded, but with more searches in different sources, there are still new documents and evidences. In this article, after a brief review of the most important theories and researches related to the Cups of Jamshid and Keyxosro, some recent or less noticeable points or evidences from numerous literary, historical and fictional references have been examined in seven sections/topics about these two Cups: 1. The origin and pattern of the Jam-e Jahannama; 2. The Ancientness, originality and independence of both Cups of Jamshid and Keyxosro; 3. How to make the Jām-e Jam; 4. Gender of the Jam-e-Jahanbin; 5. The relationship between the Jam-e Gitinama and water; 6. The end of the Cup; and 7. Commentaries on the Cup.

  Keywords: The Cup of Jamshid, The Cup of Keyxosro, Shahnameh, Literary texts, Historical sources, Oral-minstrelsy narratives
 • Hasan Zolfagari * Pages 29-73
  For a long time, kinds of showmanship have been held for entertainment in Iran each of which has its own procedure. In this article, while referring to the dramatic showmanship, their kinds and styles will be addressed from the perspective of orientalists and travel writers. The benefit of this study is to clarify the dimensions of the showmanship widely spread in parts of Iran. Sometimes travel writers have referred to some details in the performances which are very enlightening, details less indicated in Iranian sources and texts since Iranian writers have been familiar with the phenomenon, they have kept themselves from mentioning the details. In this article, with regard to the works of 25 Orientalists and travel writers, and also based on Persian works and texts, the dimensions of Iranian showmanship have been clarified. In this study, it turns out that some of the dramatic rituals in Iran have a long history, and others have been completely forgotten or altered. From these rituals there are terms and words have been remained in the language of the people, which are not clear for us due to the disappearance of their ritual. Not only such studies introduce us to popular culture and past life, they are some grounds for the study of dramatic literature.
  Keywords: Cool, theatrics, travel, traditional views, recreation
 • MohammadAli Safoora, Basir Salim Alaqeband *, AmirHassan Nedai Pages 75-101

  Samurai genre, as one of most important parts of Japanese cinema history, had a significant role, in its seven decades of life, in emerging artistic threads in Japanese cinema, binging about a relative economical constancy for this cinema, and attracting attentions around the world to this cinema. Since genre studies in cinema mostly have been concentrated on Hollywood, especially on its studio system period, other cinemas, including valuable genres like Samurai genre in Japan on which great filmmakers from Mizoguchi and Kurosawa to Kobayashi and Oshima made films usually were neglected. This article applies Semantic/Syntactic approach of Rick Altman in genre theory, which regarded by genre theory experts most authentic theory for explaining cinema genres, into Samurai genre. So we will analyze this genre through the approach in two semantic and the syntactic sections by a descriptive/analytic method, and finally will provide a general vision of the class of this genre.

  Keywords: Genre, Samurai Genre, Japanese Cinema, Chambara, Semantic, Syntactic approach, Rick Altman
 • Farzaneh Ghoshtasb Pages 103-120

  The era of Akbar shah (Akbar the great), the third Indian ruler of Timurid, is known as one of the most important and prominent governments in Indian history, due to Akbar’s particular political and religious views. Universal peace and reconciliation, religious tolerance, mystical beliefs, astrolatry, loving Iran and Persian language, holding ancient Iranian celebrations, Hezareh-telling, and reincarnation are the most important beliefs, desires, and virtues of Akbar-Shah.  In this paper, after a brief overview of Akbar-Shah's ideas that illustrates his efforts to put the views and beliefs of various religions and religions together, we attempt to scrutinize the relation between Akabar’s universal peace and the idea of the unity of the Azarkayvan religions

  Keywords: Akbar Shah, Azarkayvan, Universal Peace, Religious pluralism
 • Mahtab Mobini, Mehri Feyzi * Pages 121-141

  In this study, we intend to make a comparative study of women's clothing in the reign of Safavid in Iran and the Ottoman Empire. Because of the long period of this government and to have a closer look at this issue, we limit ourselves to the reign of Shah Isma'il I to Shah Abbas II, which is coincided with the reign of Bayazid II to Sultan Muhammad IV in the Ottoman Empire. In some photos and paintings from the Safavid era and the era of Ottoman Empire some similarities were observed in the patterns and components of women's clothing, so this question raised that from which land these similarities land have been originated? In this research, through a descriptive-comparative method and based on library sources the similarities and differences of women’s clothing of Safavids and Ottomans are studied. The results show that the most of Ottoman women's clothing components are very similar to Iranian women's clothing in the Safavid era.

  Keywords: clothing, SAFAVID, Ottoman clothing, travel, Persian Painting, Ottoman miniature.
 • Pages 143-156
  Although the history of writing and the application of writing in the present geographic boundaries of Iran comes back to almost five thousand years ago, our culture has more oral aspects and is relied on the customs of variety of live  rituals, and transfers unwritten ancient heritage. The fact is that ancient Persian inscriptions date back almost to two thousand and five hundred years ago, and the writings of Elamite are several millennia older than that. Despite such ancientness in our writing tradition, we have to appeal to Sumerian and Akkadian writings in western Iran, in order to understand the ritual tradition, such as Nowruz
  Keywords: unwritten ancient heritage, Persian inscriptions, Sumerian writings, Akkadian writings