فهرست مطالب

نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا
سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/11
 • تعداد عناوین: 2
|
 • ساختار طرح و نقش قالی های ارمنی باف ایران
  علی وندشعاری*، زهرا محمودی صفحات 22-58
  قالی ایران دارای تنوع در طرح و نقش و نشان دهنده فرهنگ های بومی و قومی در خود می باشد. چهار محال و بختیاری، فریدن جزو مناطق مهم قالی بافی ارامنه ایران می باشد.هدف مقاله شناسایی و معرفی طرح و نقش  و طبقه بندی قالی این قوم کهن است. این پژوهش توصیفی بوده و تحلیل اطلاعات با رویکرد کیفی است. در مجموع تعداد 27 قالی در این منطقه شناسایی و بررسی شده است و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و نیز میدانی است. نمونه قالی ها از بازار، مجموعه دارها، و تعدادی هم مربوط به خانه های شخصی و اماکن مذهبی، و نیز از منابع کتابخانه ای تهیه شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قالی های ارامنه دارای طرح و نقش اصیل و خاص بوده، و به شکل کلی طرح های واگیره ای، خشتی و قابی در چهار محال بیشتر و استفاده از طرح هایی با گل های طبیعی در فریدن بیشتر کاربرد دارد. نکته مشترک در قالی های هر دو منطقه اولویت داشتن بکارگیری نقشمایه های گیاهی است.
  کلیدواژگان: قالی ارمنی باف، ساختار طرح و نقش، چهار محال و بختیاری، فریدن
 • زهره عطایی آشتیانی* صفحات 31-46
  از آنجا که مطالعات انجام شده در مورد براهین شکل گیری نخستین دولت شهرها در حوزه میان رودان کمتر دارای نگرش علمی جامع است و هریک از محققان از زوایای تخصصی مختلف ازجمله تاریخی، باستان شناسی، جغرافیا و... به آن پرداخته اند، کمتر پژوهش مجموعه نگری در این حوزه انجام شده است.از نمونه های درخور بررسی، چه از لحاظ نقاط قوت و چه از نظر کاستی ها می توان از کتاب دکتر گیلرمو الغازه، مردم شناس کوبایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا - سن دیگو، با عنوان میان رودان باستان در سپیده دم تمدن: تحولی در چشم انداز شهری نام برد که توسط دانشگاه شیکاگو در سال 2008 به چاپ رسیده و حاوی نکات و تحلیل های علمی درخور توجه است. این کتاب را نگارنده در 1396 ترجمه و در انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسانده است. در مقاله حاضر علاوه بر معرفی اجمالی اثر و نویسنده آن به بیان چند نکته مغفول مانده در آن که مترجم حین ترجمه به آن برخورده است، پرداخته می شود. همچنین چهارچوب روش پژوهش مولف در آن بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: تحول شهر، میانرودان، تمدن باستان، اقتصاد و شهر، تحقیقات تاریخی
|
 • Zohreh Ataei Ashtian * Pages 31-46
  Since the studies on the arguments for the formation of the first city-states in the Mesopotamia have a comprehensive and practical scientific approach and each of the scholars from a variety of specialized angles such as history, archeology, and geography and so on. They have been abstracted and few comprehensive studies have been carried out in this area and some of the researches in Asian and ancient history can be read.Good Examples of both strengths and weaknesses con be found in the book by Dr. Guillermo Alghaza, a Cuban anthropologist and professor at the University of California, San Diego, entitled “Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: -The Evaluation of the Urban Landscape” .The name, published by University of Chicago in 2008. Contained remarkable scientific point and analysis.In present article examines the framework of the research method and the themes of this research in order to open a different window from the research on the subject of ancient history.
  Keywords: City evolution, Mesopotamia, ancient civilization, economy, city