فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1399)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1399)
 • ویژه نامه 99
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سیده نیوشا عزیزی فر، محمد حسین پور* صفحات 1-10
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی در ماده درسی پداگوژی بر عملکرد تحصیلی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای که در سال تحصیلی 99 - 98  مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش، با توجه به اینکه در ناحیه تنها یک آموزشگاه بود از نمونه گیری صرف نظر شده و  با اجرای پیش آزمون، 30 نفر از شرکت کنندگان که عملکرد تحصیلی آنها زیر یک انحراف معیار متوسط همکلاسی های خود بود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. دو گروه شامل 15 نفر گروه آزمایش روش سخنرانی و 15 نفر کلاس گروه آزمایش روش بحث گروهی جایگزین شدند. طرح پژوهشی تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون دو گروه آزمایش بود. ابزار پژوهش شامل مقیاس عملکرد تحصیلی محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا (ANCOVA) برای دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان  اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی بر عملکرد تحصیلی ماده درسی پداگوژی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای تفاوت وجود دارد. به طوری که روش تدریس بحث گروهی بطور معنی داری باعث افزایش نمرات عملکرد فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای نسبت به روش تدریس سخنرانی شده است.
  کلیدواژگان: روش تدریس بحث گروهی، روش تدریس سخنرانی، عملکرد تحصیلی، درس پداگوژی
 • تیناب عباس هاشمی، اصغر شریفی*، محمدنقی ایمانی صفحات 11-27

  این پژوهش به منظور پرورش هویت چند فرهنگی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش از نظرهدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید و نخبگان صاحب نظر در رشته و در بخش کمی 1400نفر از  مدیران، معلمان، معاونین آموزشی و پرورشی و حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری، 15 نفر  و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران  302 نفر در نظر گرفته شد. در بخش کیفی، نمونه گیری از نوع هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته 72 سوالی بود.  نتایح نشان داد که پرورش هویت چند فرهنگی شامل9 بعد و عوامل پداگوژی معلم ، شایستگی های اجتماعی چند فرهنگی ، الگوهای و شیوه های یادگیری ، ارزیابی و مشارکت ، محتوای شناختی - عاطفی فرهنگ ، ابزارهای آموزشی ، شناخت زبانی-مذهبی ، شناخت سیستم اجتماعی ، توسعه سواد چند فرهنگی ، دانش تاریخ و حافظه تاریخی ، جغرافیای فرهنگ ، آموزش رسمی ، تبیین نگرش ها و ارزش های چند فرهنگی ، برنامه های پرورشی وتعلق چند فرهنگی می باشد.

  کلیدواژگان: الگوی هویت چند فرهنگی، پداگوژی معلم، توسعه سواد چند فرهنگی
 • بهزاد داودیان، فرامرز ملکیان*، جواد کرم افروز، الهام کاویانی صفحات 28-39
  هدف این تحقیق طراحی الگوی مدیریتی مناسب براساس شناسایی مولفه ها و روابط فرهنگ سازمانی در دبیرستان های متوسطه دوم غرب کشور (استان های ایلام، کردستان و کرمانشاه) بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب نوع گردآوری داده توصیفی- پیمایشی بود. روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) بود. جامعه آماری آن تمام کارکنان دبیرستان های متوسطه دوم استان های ایلام، کردستان و کرمانشاه به تعداد 9829 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 373 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در مرحله اول با استفاده از شیوه کیفی و اکتشافی و مصاحبه با 35 نفر از معاونین آموزشی، کارشناسان و سرگروه های مدیران، مولفه ها شناسایی شده و از طریق کدگذاری باز و محوری مولفه ها و ابعاد و شاخص های آن ها سازماندهی گردیدند. پس از تایید توسط اساتید حوزه مدیریت داده ها با استفاده از ابزار های کمی، یک پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی مولفه ها و از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون جمع آوری گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مولفه های شناسایی شده برای الگوی مدیریتی مناسب شامل ویژگی های شخصیتی و اخلاقی مدیر، توانمندی حرفه ای و تخصصی مدیر، جلب مشارکت ذینفعان، توجه به ارتقاء برنامه های دانش آموزان، انتخاب و بهره مند از دبیران و کارکنان متخصص، توجه به امورات تربیتی و سلامت، توانمندی و برنامه ریزی فعالیت های اداری و مالی می باشند. همچنین بین ابعاد و مولفه های داخلی فرهنگ سازمانی و مولفه های شناسایی شده الگوی مدیریتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: مولفه های الگوی مدیریتی، فرهنگ سازمانی، حداقل مربعات جزئی
 • محمود صفری*، نادر سلیمانی، پریوش جعفری صفحات 40-47
  نتایج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که اعتماد در مدارس همکاری، سلامت مدرسه، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی مدرسه را تسهیل می کند. هدف از این مطالعه شناسایی عواملی است که موجب رشد و توسعه فرهنگ اعتماد معلمان در مدارس شهر تهران می گردد. این مطالعه به روش کیفی انجام شد. حجم نمونه 24 نفر از صاحب نظران، خبرگان و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت بودند که به طور هدف مند انتخاب شدند و با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت، بطوری که داده های لازم براساس اشباع نظری جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار NVivo 10 استفاده گردید. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که 4 عامل بیشترین نقش را در رشد و توسعه فرهنگ اعتماد معلمان در مدارس ایفا می نمایند. این عوامل عبارتند از: «تعاملات سازنده» دارای بیشترین امتیاز و در جایگاه اول، «آگاهی بخشی» در جایگاه دوم، «ویژگی های اخلاقی» در جایگاه سوم، «ساختار توانمندساز» در جایگاه چهارم قرار گرفتند. بنابراین برای اینکه فرهنگ اعتماد معلمان در مدارس رشد و توسعه پیدا کند، باید تمام عوامل مطروحه در مدارس بطور هماهنگ توسعه پیدا کنند؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه فرهنگ اعتماد معلمان مستلزم آن است که نظام آموزش و پرورش از برنامه ریزی دقیق و متناسب با نیاز جامعه برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ اعتماد معلم، فرهنگ مدرسه، معلم
 • ایرج صادقی نسب، نجلا حریری*، منیر نوبهار، فهیمه باب الحواجی صفحات 48-65
  هدف از این تحقیق بررسی جذابیت های عضویت درشبکه های اجتماعی آنلاین برای دانش آموزان بوده است.این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی در سال1397 درشهرستان اهواز انجام شد. نمونه گیری هدفمند و داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 12 نفر از دانش آموزان و3نفر از دبیران که عضو فعال حداقل یکی از شبکه های اجتماعی مجازی بوده اند، جمع آوری شد. و با روش هفت مرحله ای کلایزی تجزبه و تحلیل شدند. از تجزیه و تحلیل داده ها، مضمون اصلی جذابیت های استفاده از فضای مجازی با سه زیر مضمون "انگیزه تعامل و ارتباط"، "انگیزه کسب اطلاعات" و  "انگیزه سرگرمی" استخراج شد. نتایج این پژوهش جذابیت های مختلف شبکه های مجازی را برای دانش آموزان مشخص کرد. و نشان داد که دانش آموزان برای تعامل و ارتباطات،کسب اطلاعات و سرگرمی به استفاده از این شبکه ها روی می آورند. نتایج این پژوهش میتواند به برنامه ریزان کشور کمک کند تا با شناسایی جذابیت های این شبکه ها و تلاش در جهت تسهیل استفاده درست از آنها برای دانش آموزان، زمینه های لازم به منظور افزایش آشنایی دانش آموزان از این شبکه ها رافراهم آورند.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، جذابیت های استفاده از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی مجازی، پدیدارشناسی
 • حلیمه حبیبی، رضا جعفری هرندی*، سوسن بهرامی صفحات 66-77

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای دانشجومعلمان است. این تحقیق کاربردی و از جهت روش، کمی و از نوع آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارورزی پردیس دخترانه امیرکبیر کرج بود. یک نمونه 30 نفری انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس در هشت هفته و در حین کارآموزی، به گروه آزمایش آموزش داده شد. هنگام اجرای آزمایش ملاحظات مربوط به روایی درونی و بیرونی طرح رعایت گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 890/0 به دست آمد. مهارت های حرفه ای دانشجویان قبل و بعد از آزمایش مورد سنجش قرار گرفت. اثر پیش آزمون با استفاده از روش تحلیل کواریانس کنترل گردیده و در نهایت فرضیه ی پژوهش با روش آماری آنکوا برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل با کنترل پیش آزمون مورد تحلیل و تفسیر  قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوره آموزش گروه آزمایش در ارتقای صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان موثر بوده است و آموزش خود شرح حال نویسی 46 درصد از صلاحیت حرفه ای معلمان را تبیین می کند (461/0=β ، 001/0=P). بنابراین، طبق نتایج بدست آمده می توان گفت که کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی می تواند به عنوان یک الگوی موثر در برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان به کار گرفته شود و موجب ارتقای سطح شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان گردد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی کارورزی، خودشرح حال نویسی، دانشگاه فرهنگیان، صلاحیت های حرفه ای معلمان
 • ندا کمالی، مریم سیف نراقی*، عزت الله نادری صفحات 78-90

  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی درس کارآفرینی در دوره کارشناسی آموزش ابتدایی مبتنی بر ویژگی های ذهنی- روانی کارآفرینان آموزشی و ارزشیابی آن از منظر متخصصان ذی ربط بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ابزار از نوع ارزشیابی و روش انجام آن زمینه ای بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه متخصصان برنامه ریزی درسی و متخصصان کارآفرینی شاغل در دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 182 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است که بر اساس الگوی برنامه درسی کارآفرینی طراحی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی (خی دو) استفاده شد. برای طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی ابتدا مولفه های کارآفرینی شامل سه مولفه دانش، نگرش و مهارت استخراج و عناصر برنامه درسی شامل اهداف، محتوا، روش تدریس و روش ارزشیابی، بر اساس هر مولفه تنظیم گشت. نتایج کلی تحقیق نشان داد تمامی عناصر برنامه درسی کارآفرینی یعنی هدف، محتوی، روش تدریس و روش ارزشیابی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی مورد تایید است و بین نظریه های این گروه ها تفاوت معناداری وجود نداشت. در نتیجه برای ایجاد رشد اقتصادی و نوآوری در مشاغل مختلف، افزایش شهروندان شاد و توانا در حل مسایل و موضوعات درازمدت، داشتن سلامت فکری و روحی، درک فرصت ها و خلاءها، ارایه «درس کارآفرینی» با توجه به ویژگی های ذهنی- روانی کارآفرینان آموزشی به عنوان یک واحد اجباری در رشته آموزش ابتدایی ضروری است.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، طراحی الگو، ویژگی های ذهنی- روانی، کارآفرینان آموزشی، رشته آموزش ابتدایی
 • احسان محب، طیبه شریفی*، غلامحسین عبادی، غلامحسین مکتبی صفحات 91-101
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار یابی سیاهه ادراک ایمان فردی شده است. برای پژوهش نمونه ای با حجم 848 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی جندی شاپور، شهید چمران و طلاب حوزه علمیه به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای(با واحد نفر) انتخاب و سیاهه ادراک ایمان فردی شده شامل 132 گویه اجرا گردید. گویه ها بر پایه طیف لیکرت درمقیاس 5 درجه ای از کاملا کاربرد ندارد تا کاملا کاربرد دارد نمره گذاری شده است.  بعد از گردآوری داده ها، ضریب آلفای کرونباخ برای مجموعه 132 سوالی برابر با 86/0 به دست آمد. برای بار دوم نیز اعتبار سیاهه پس از حذف سوال هایی که بار عاملی آنها کمتر از 4/0 بود، محاسبه گردید. ضریب اعتبار مجدد بعد از حذف سوال ها برای مجموعه 111 سوالی برابر با 87/0 = rtt است. پس از به دست آوردن اعتبار تست، برای روایی سازه سیاهه از روش تحلیل عاملی استفاده شد؛ مقدارکفایت نمونه برداری (KMO) برابر با 904/0 و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است.  پس از حذف سوالهای نامناسب که دارای بار عاملی کمتر از 4/0 بودند، بر پایه روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش به شیوه واریماکس، با توجه به ماتریس عاملی، نمودار شیب دار و درصد واریانس تبیین شده از مجموعه 111 گویه تعداد 4 عامل استخراج گردید؛ که 697/51 درصد کل واریانس بین متغیرها را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: سیاهه، ادراک ایمان فردی شده، اعتبار، روایی، تحلیل عامل
 • سید هادی دلبری، وحید فلاح*، سعید صفاریان همدانی صفحات 102-114
  هدف این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی برخودآگاهی دانش آموزش بارویکرد تعلیم وتربیت اسلامی به منظور ارایه مدل بود.روش پژوهش برحسب هدف،کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده،آمیخته  (کیفی-کمی) ازنوع اکتشافی؛ و برحسب زمان گرداوری داده مقطعی؛ برحسب روش گرداوری داده توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و معلمان مدارس شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 23 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گروه دوم از جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال 1398 بودند که باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، 346 نفربه عنوان حجم نمونه انتخاب شد به منظور  تحلیل داده ها در بخش کیفی نتایج مصاحبه کدگذاری شد و در بخش کمی نیز به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناسی و متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و از شاخص های درصد فراوانی، جدول و نمودار استفاده شد و در بخش استنباطی نیز به منظور آزمون سوالات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری، آزمونt تک نمونه ای و از نرم افزارهای SPSS-v23، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های تشکیل دهنده هوش اخلاقی با رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی عبارت از درستکاری، مسیولیت پذیری، بخشش، دلسوزی، ارزش های اخلاقی و مهارت های ارتباطی بود. همچنین مولفه های خودآگاهی بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی شامل خودآگاهی عمومی، خودآگاهی خصوصی، هوش هیجانی و... بود. همچنین نتایج نشان داد هوش اخلاقی و مولفه های آن بر خودآگاهی دانش آموزان بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی تاثیر دارد. همچنین مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، خودآگاهی، تعلیم و تربیت اسلامی
 • محمد رضایی، امینه احمدی*، مهدی باقری صفحات 115-127
  این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده گرایی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی وصاحب نظران حوزه مدارس هوشمند و در بخش کمی شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس هوشمند در سال 1397  بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (30 نفر) و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 357 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 5 مولفه و 44 شاخص منجر شد که 5 مولفه اثرگذار شامل برنامه درسی (پنهان و آشکار)، محیط مدرسه، معلم (عوامل فردی و شایستگی های حرفه ای)، مدیر مدرسه و کارکنان آموزشی و آموزش (دانش، مهارت و نگرش) تاثیر دارند. نتایج دیگر نشان داد که اولویت مولفه های شناسایی شده به ترتیب عبارت است از: برنامه درسی (پنهان و آشکار) (0.57)، محیط مدرسه (0.55)، معلم (عوامل فردی و شایستگی های حرفه ای) (0.44)، مدیر مدرسه و کارکنان آموزشی (0.33) وآموزش (دانش، مهارت و نگرش) (0.12). همچنین، درجه تناسب آن با اطمینان 95 درصداز نظر متخصصین مورد تایید قرارگرفت.
  کلیدواژگان: مدارس هوشمند، سازنده گرایی، آموزش
 • سکینه خاتون غضنفری، رضا یوسفی سعیدآبادی *، وحید فلاح صفحات 128-142

  منابع انسانی سرچشمه خلاقیت و تولید یک سازمان هستند. آنها نقش موثری را در توسعه و افزایش بهره وری سازمان ها ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی بود، روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی با استفاده از روش "نمونه های حاوی اطلاعات غنی" با 20 نفر از معاونین بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع مراکز آموزش عالی مازندران، با روش دلفی و استفاده از پرسشنامه های نیمه ساختار یافته؛ مصاحبه گردید. در بخش کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخت ه ای با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی چند مرحله ای در بین 334 تن از اعضای هییت علمی مراکز آموزش عالی استان مازندران توزیع و داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOSتحلیل گردید. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی مورد تایید واقع می شوند. در تحلیل عاملی تاییدی، مولفه های کارمند یابی (ضریب استاندارد 59/0 و مقادیر تی 801/7)، گزینش (42/0 و 436/6)، آموزش (55/0 و 550/8)، توسعه و بهسازی (78/0 و 200/10)، پاداش خدمت (جبران خدمات) (39/0 و 489/5)، ارزیابی عملکرد (82/0 و 779/11)، مشارکت (ارتباط کاری موثر) (4/0 و 439/6) و کنترل و پایش مدیریت انسانی (78/0 و 256/11)، در تبیین مدل مدیریت منابع انسانی در نظام آموزش عالی موثر و معنی دار بودند

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، انتصاب مدیران، شایستگی، نظام آموزش عالی
 • بهروز قاسمی، علی اکبر خسروی*، حمیده رشادت جو، عباس خورشیدی، فتاح ناظم صفحات 143-153

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی ارتقای صلاحیت های حرفه ای برای معاونین پرورشی مدارس متوسطه استان بوشهر انجام پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی-بنیادی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی - پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، شامل 24 نفر از خبرگان آموزش و پرورش بود که به روش غیرتصادفی هدفمند، انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل کلیه معاونین پرورشی مقاطع متوسطه استان بوشهر بود که با استفاده از روش تعیین نمونه در معادلات ساختاری و نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 318 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری بود و در بخش کمی، از آزمون هایی نظیرهمبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملی اکتشافی) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه های تشکیل دهنده صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی استان بوشهر شامل صلاحیت شناختی-مهارتی، صلاحیت نگرشی-رفتاری و صلاحیت مدیریتی بود. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند که مولفه های تاثیرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین شامل، عوامل درونی(ویژگیهای فردی، برنامه درسی ، مدیریت، فناوری اطلاعات) و عوامل بیرونی(سیاست های تربیتی، رسانه و جامعه سالم) بود. علاوه بر این در پژوهش حاضر، سازوکارها، بسترها و موانع پیش روی ارتقای صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی استان بوشهر شناسایی شد.

  کلیدواژگان: صلاحیت شناختی، مهارتی، صلاحیت نگرشی، رفتاری، صلاحیت مدیریتی
 • محمد صنوبری، ناهید هواخور * صفحات 154-166

  پرستاران اولین گروه مواجه با آسیب دیدگان در بیمارستان ها می باشند، بنابراین نیاز به آموزش های تخصصی در زمینه مدیریت بحران جهت کاهش تلفات و جایگزینی حادثه دیدگان بدون فوت وقت ضروری است. در مطالعه حاضر مدیریت بحران شناسایی و بکار گیری الگوی جنینگز در چارت فرماندهی کل حادثه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی _ پیمایشی بود و جامعه پژوهشی شامل مدیران بیمارستانها و دفاتر پرستاری، پرستاران بخشهایICU،CCu ، دیالیز، اورژانس، جراحی، اطاق عمل و پزشکان طب اورژانس که به تعداد 200 نفر و نمونه برابر جامعه بوده است. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته که حاوی 42 سوال و بر اساس 5 حیطه تعهد مدیریت، آگاهی، آمادگی، سطح آموزش و انعطاف پذیری بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه با استفاده از نرم افزار spss 19 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شرکت کنندگان، تعهد مدیریت با اختلاف میانگین (09/2)، میزان آمادگی (97/0)، توانایی انعطاف پذیری (53/1)، سطح آموزش (67/4) و میزان آگاهی (41/3) به عنوان مهم ترین نیاز های آموزشی پرستاران تشخیص داده شد.بر طبق یافته های فوق نیاز پرستاران در اجرای دوره های مهارت آموزی قبل و حین و بعد از بحران در جهت استفاده از الگوی جنینگز بصورت کاربردی را طلب می نماید.

  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی پرستاران، مدیریت پرستاری بحران، الگوی جنینگز
 • فرزانه غریبی، فائزه ناطقی*، سعید موسوی پور، محمد سیفی صفحات 167-183

  روش های نوین تدریس مبتنی بر فناوری های جدید مانند واقعیت افزوده در پی ارایه فرصتهایی جهت انتقال اطلاعات، بهبود یادگیری و کاهش مشکلات یادگیری می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بار شناختی در درس زیست شناسی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمو  پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اراک بود که بر اساس شرایط و امکانات اجرایی، از ناحیه یک و دو آموزش و پرورش شهر اراک دو مدرسه به تصادف انتخاب و روش جایگزینی کلاس ها در گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی بود. برای اندازه گیری میزان یادگیری و یادداری از آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و جهت اندازه میزان بارشناختی از مقیاس درجه بندی پاس و ون مرینبویر استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد یادگیری و یادداری گروه واقعیت افزوده به صورت معناداری بیشتراز گروهی بود که به روش سنتی آموزش دیده بودند. دیگر یافته ها حاکی از کاهش چشمگیر بارشناختی گروه واقعیت افزوده نسبت به گروه کنترل بود. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که استفاده درست از واقعیت افزوده در محیط یادگیری به کاربران اجازه می دهد یادگیری اثربخش و فراموشی کمتری داشته باشند. بنابراین توصیه می شود از پتانسیل های این فناوری در آموزش دروس مختلف استفاده شود.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، یادگیری، یادداری، بار شناختی، زیست شناسی
 • الهه حسن پور، محمدنقی ایمانی *، معصومه اولادیان صفحات 184-199

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی- بنیادی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی و از نظر نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران آموزش و پرورش بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونین وزارت آموزش و پرورش در کل کشور به تعداد 905 نفر جهت برآورد حجم نمونه مورد نیاز در بخش کمی پژوهش از روش محاسبه حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و تعداد 310 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش پایایی مصاحبه ها، از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمی از روش های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون هایی نظیر همبستگی پیرسون،تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مولفه های تشکیل دهنده رهبری عملکرد دروزارت آموزش وپرورش شامل مولفه های برنامه ریزی استراتژیک، مربی گری و ارزشیابی می باشد. همچنین، مولفه های اثرگذار بر رهبری عملکرد شامل مولفه های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تغییر پذیری و اخلاق در کار  و همچنین مولفه های اثرپذیر از رهبری عملکرد در وزارت آموزش وپرورش شامل مولفه های اشتیاق شغلی، بالندگی شغلی و یادگیری سازمانی می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری عملکرد، ارزشیابی، مربی گری، برنامه ریزی استراتژیک
 • جعفر عسکری دئفه، محمد صالحی *، رضا یوسفی سعیدابادی صفحات 200-212

  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های رهبری خدمتگذار در آموزش و پرورش استان تهران بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دانشگاهی و مسیولین آموزش و پرورش بودند که به روش هدفمند، تعداد 15 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. روش تحلیل داده ها، کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و نرم افزار MAxqda بود. </strong>نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مولفه های رهبری خدمتگزار شامل خدمت رسانی (4.51)، تواضع و فروتنی (4.40)، قابلیت اعتماد (4.36)، نوع دوستی (4.36)، تعامل (4.34)، تعادل کار و زندگی (4.28)، آینده نگری (4.39) و اخلاق گرایی (4.37) بودند. بر اساس مولفه های شناسایی شده رهبری خدمتگزار، مدلی ارایه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت.

  کلیدواژگان: رهبری خدمت گزار، تواضع، اخلاق گرایی
 • عاطفه ساعدی، عباس عباس پور*، مقصود فراستخواه، محمدرضا نیستانی، حسین عبداللهی صفحات 213-226

  پژوهش حاضر با هدف، تحلیل بستر تاریخی، چگونگی شکل گیری و توسعه سیستم تضمین کیفیت آموزش عالی در حوزه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دو سوال پژهشی مد نظر قرار گرفت: "الف) چه زمینه ها و بسترهایی سبب ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی منطقه اروپا گردیده؟ ب) اثرات ایجاد و توسعه تضمین کیفیت آموزش عالی در حوزه اروپا کدام است؟" این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی است و با استفاده از تحلیل محتوای مستندات موجود در دانشگاه های اتحادیه اروپا و نیز تارنمای شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا، داده های پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیک در توسعه یک سیستم کارآمد با کیفیت مطلوب در آموزش عالی حوزه اروپا موثر بوده و همچنین باعث گردیده، آموزش عالی این منطقه، رقابتی تر و قوی تر باشد و کیفیت بالا در آموزش و یادگیری، تحقیقات و غیره را تضمین و ایجاد کند. حوزه آموزش عالی اروپا با توجه به برنامه های توسعه تضمین کیفیت، به طور خاص بر زمینه های موضوعی فرهنگ سازی تضمین کیفیت و به رسمیت شناختن آن؛ تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی، ایجاد ظرفیت و طراحی برنامه های مشترک در تضمین کیفیت در حوزه اروپا و خارج از حوزه اروپا تمرکز دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت، تضمین کیفیت، آموزش عالی اروپا، شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا
 • زهرا امینی*، فریبا حنیفی، محمدنقی ایمانی صفحات 227-242

  مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بررشد اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از نظر صاحبنظران به منظور ارایه مدل مناسب انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی می باشد که هم کیفی و هم کمی است که به روش داده بنیاد انجام شد و از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل تعدادی از متخصصان و در بخش کمی شامل کلیه معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به خدمت بودند، که تعداد آنها 23593 نفر بود. در بخش کیفی 12 نفر به روش هدفمند گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 377 نفر به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد؛ در مدل تدوین شده از میان 88 شاخص، 6 بعد اصلی و 20 مولفه فرعی قابل شناسایی است که عبارتنداز: محیط زندگی و نحوه تربیت شامل (نقش محیط خانواده در رشد اخلاقی، نقش محیط آموزشی در رشد اخلاقی) استفاده از استدلال های اخلاقی شامل (استدلال های شناختی، استدلال های عاطفی) فضای حمایتی شامل (برخورداری خانواده و مربیان از دانش علمی، استفاده از مشوق ها) آسیب های روانی، اجتماعی و آموزشی شامل (آسیب های ناشی از ویژگی های شخصیتی و روانی، آسیب های ناشی از استفاده ناصحیح از رسانه ها) ایجاد شناخت شامل (مسیولیت پذیری، الگوپذیری) فضایل اخلاقی شامل (کرامت انسانی) است. در ضمن مدل تدوین شده دارای ساختار مناسبی است.

  کلیدواژگان: رشد اخلاقی، دانش آموزان، محیط زندگی و نحوه تربیت، استدلال اخلاقی، فضایل اخلاقی
 • زهره ریاضی، فاطمه طهماسبی بلداجی*، پریسا گلبارانی صفحات 243-253

  مطالعه حاضر باطراحی و استقرار الگوی دانشگاه ناب و ارزش آفرین انجام شده است. این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع میدانی و کتابخانه ای بود. جامعه آماری تحقیق شامل 46 نفر از خبرگان، صاحب نظران، متخصصان و مطلعین کلیدی در خصوص دانشگاه ارزش آفرین به تعداد 46 نفر بودند و  در بخش کمی 4850 نفر، شامل کارکنان، مدیران و معاونان دانشگاه شیراز بودند که بر مبنای فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته به همراه پرسشنامه باز و نیز پرسشنامه بسته بود. داده های جمع آوری شده از روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون t و نیز تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج تحقیق نشان داد ارزش های شکل دهنده مدل دانشگاه ناب و ارزش آفرین در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی قابل تقسیم هستند. در سطح فردی مولفه های دانشگاه ناب و ارزش آفرین شامل علم و اگاهی، روحیه سیتزه جویی، حسن خلق، خلاقیت، علاقه به کار، ایمان، بصیرت، اعتماد به نفس و سعه صدر است. در سطح سازمانی مولفه های دانشگاه ناب و ارزش آفرین شامل نوع دوستی، احترام به شایستگی افراد، قانون مداری و مشورت می باشد؛ در نهایت در سطح اجتماعی مولفه های دانشگاه ارزش آفرین شامل مسیولیت پذیری، مثبت اندیشی در جامعه، همدل بودن، عجین شدن با اجتماع و اخلاق اجتماعی است.

  کلیدواژگان: دانشگاه ناب و ارزش آفرین، ارزش های فردی، ارزش های سازمانی، ارزش های اجتماعی
|
 • Seyede Newsha Azizifar, Mohammad Hosseinpour * Pages 1-10
  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of group discussion teaching and lecture teaching methods in the Pedagogy subject on students' academic performance at district 1 of Ahvaz Technical and Vocational School. The study community included all learners studying at vocational and technical school in district 1 of Ahvaz in the educational year 1398-99. A sample of 30 people without sampling method was selected and they were randomly divided into two groups including 15 participants. Hence, experimental research design was pre-test - post-test without control group, moreover, the research tools included a researcher-made academic performance scale.  In addition, one-way ANCOVA analysis of variance was used. According to the results, there was a significant difference between the effectiveness of group discussion teaching method and lecture teaching method of pedagogy curriculum on academic performance studying at vocational and technical school. The performance scores of learners of vocational schools became significantly increased in group discussion teaching method compared to the lecture teaching method.
  Keywords: Group discussion teaching method, Lecture teaching method, Academic performance, Pedagogy curriculum
 • Tinab Abas Hashemi, Asghar Sharifi *, Mohammad Naghi Imani Pages 11-27

  The purpose of this study was to foster the multicultural identity of elementary school students. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection; in Addition, the statistical population in the qualitative sector included professors and experts in the field, managers, assistants of education and elementary teachers. And also in the quantitative section, including 1400 principals, teachers, educational assistants, moreover, sample size in the qualitative sector upon the theoretical saturation principle and using purposive sampling method 15 subjects whereas in the quantitative section using Cochran's formula 302 subjects randomly were selected. The research tools of qualitative sector were semi-structured interview, while in quantitative section theresearcher-made questionnaire with 72 questions was used. According to the findings, nurturing multicultural identity included 9 dimension; teacher pedagogy factors, multicultural social competencies, learning patterns and practices, Evaluation and Participation, Cognitive-Emotional Content of Culture, Educational Tools, Linguistic-Religious Cognition, Social System Recognition, Development of multicultural literacy, knowledge of history and historical memory, geography of culture, formal education, explaining multicultural attitudes and values, cultivation program and multicultural belonging.

  Keywords: Multicultural Identity Model, Teacher Pedagogy, Multicultural Literacy Development
 • Behzad Davoudian, Faramarz Malekian *, Javad Karam Afrooz, Elham Kaviani Pages 28-39
  The purpose of this study was to design an appropriate management model based on identifying the components and relationships of organizational culture in the secondary high schools of west of Iran (Ilam, Kurdistan and Kermanshah Provinces). The study was an applied research based on the type of goal and a descriptive-survey depend of data collection. Moreover, the method was the mixture (qualitative and quantitative). The statistical population of the study consisted of all 9829 second-grade high school staff in Ilam, Kordestan and Kermanshah provinces. Based on Morgan table, the participants were 373 students selected by stratified random sampling. In the first stage, the components were identified using qualitative and exploratory method and interviewed with 35 educational deputies, experts and managers, and also they were organized through open and axial coding of their components and dimensions and indicators. After validation by management professors, data by using quantitative tools, a researcher-made questionnaire for component identification and standard Denison organizational culture questionnaire were collected. Afterwards, the results of this study showed the components identified for the appropriate management model included manager's personality and ethical characteristics, manager's professional and competence, stakeholder engagement, attention to students’ programs promotion, selection and  of expert teachers and staff, attention to affairs and  health, empowerment and planning the administrative and financial activities. There was also a significant relationship between the internal dimensions and components of organizational culture and the identified components of management model.
  Keywords: Management Model Components, Organizational Culture, Partial Least Squares
 • Mahmood Safari *, Nader Soleimani, Parivash Jaafari Pages 40-47
  The results of previous research showed that the trust culture facilitated school health, collaboration, student achievement, and school effectiveness. The purpose of this study was to identify the factors that make and develop the trust culture in Tehran schools in 2017-2018 and also was carried out in a qualitative method of a phenomenological type. The sample included 24 experts who were purposefully selected and interviewed with semi-structured questions so that the data gathered based on theoretical saturation. Hence, the “NVivo 10” software was used to analyze the data. Then, findings indicated that four factors played the most effective roles in the teachers' trust culture in schools including:  "awareness" was in the first place, "constructive interactions", "moral characteristics", "enabling structure", respectively. Therefore, all the identified factors must be developed in a coordinated way to grow the culture of trust in schools: in other word, achieving to teachers' trust culture requires the educational system carefully planned and intended to the needs of the community.
  Keywords: Teacher's Trust Culture, school culture, teacher
 • Iraj Sadeghi Nasab, Najla Hahiri *, Monir Nobahar, Fahime Babalhavaeji Pages 48-65
  The purpose of this research was to investigate the online social network membership’s attractions for students. The present study was done with qualitative approach and phenomenological approach at Ahwaz city in 2018. Hence, sampling method was Purposeful and data were collected using in-depth and semi-structured interviews with 12 students and 3 teachers those were active members of at least one virtual social network. The method of data analysis was seven-stage of Colaizzi analysis. From the data analysis, the main theme of attractions using cyberspace was extracted including three sub-themes: Motivation for interaction and communication, Motivation of obtaining information and Motivation for entertainment. The results of this study highlighted the different attractiveness of virtual networks for students. In addition, findings showed that students have used these networks for interaction and communication, information acquisition and entertainment. Accordingly, the results offers the country planners to identify the attractions of these networks and attempt to facilitate their proper use by providing students with the necessary backgrounds to increase their familiarity with these networks.
  Keywords: Students, attractions of using virtual network, virtual social networks, Phenomenology
 • Halimeh Habibi, Reza Jafari Harandi *, Sousan Bahrami Pages 66-77

  The aim of present research was to survey the effects of internship based on autobiography on teachers’ professional competences of Farhangian University teacher-students. This study was applied research with regarding to method, a quantitative and experimental approach. The statistical population were all the internship students in Amir Kabir girl campus in Karaj. 30 students were selected through the random sampling method and then divided randomly into two experimental and control groups. Then, the experimental group educated for eight weeks during their internship; while conducting the experiment, the design’s internal and external validations were considered. In addition, the research tool was a researcher made questionnaire. Cronbach’s alpha coefficient of the questionnaire reliability was 0.89, too. Professional skills of the students were assessed before and after experiment. The effect of pretest was controlled by using covariance analysis method. Hence, the research hypothesizes were analyzed and interpreted by Ankwa statistical methods for comparing the means of two independent groups with pretest controlling. After data analysis, the results showed that the experimental group education was effective on enhancing teacher-students’ professional competences and autobiography education revealed 46 percent of teacher-students’ professional competences (β=0.461, P=0.001). Therefore, it can be said that internship based on autobiography, according to the findings, can be applied in Farhangian University curriculum internship as an effective pattern and causes the enhancement of teacher-students professional competence level.

  Keywords: internship curriculum, autobiography, Farhangian University, teachers’ professional competences
 • Neda Kamali, Maryam Saeifnaraghi *, Ezatollah Naderi Pages 78-90

  The purpose of this study was to develop a pattern and evaluate an entrepreneurship curriculum model to elementary education course based on the mental-psychological characteristics of educational entrepreneurs for undergraduate students. The present study was a mix-method research in which we developed a conceptual model and then tested it using survey data. The sampling framework of this study included all curriculum and entrepreneurship specialists working in state universities in Tehran; according to Morgan table, 182 participants including 73 entrepreneurship professionals and 109 curriculum specialists were selected. The data gathering was perormed using a self-developed questionnaire while fro data analysis, descriptive statistics and inferential statistics (chi-square test of homogeneity) were used. In addition, to develop the Entrepreneurship Curriculum Model (ECM), the entrepreneurial components consisting of knowledge, attitude, and skill were extracted from the literature, and also the curriculum elements including goals, content, teaching method and evaluation method were adjusted based on each component.  The finding of the study showed that all elements of the Entrepreneurship Curriculum Model (ECM) including purpose, content, teaching method and evaluation method were valid based on the experts’ viewpoints. Also, there was no significant difference between the opinions of the groups regarding the importance of these elements (p> 0.05). In order to create economic growth, innovation in various jobs, to increase happiness to enable citizens to solve long-term issues, to have mental and spiritual health, to understand opportunities and to fill gaps in the entrepreneurial aspect of the curriculum discipline, therefore, an “entrepreneurship course” according to the mental-psychological characteristics of educational entrepreneurs as a compulsory unit in elementary education should be considered.

  Keywords: Curriculum, Design a pattern, Mental-psychological characteristics, Educational entrepreneurs, Elementary educationsubject
 • Ehsan Moheb, Tayebe Sharifi *, Gholamhosein Ebadi, Gholamhosein Maktabi Pages 91-101
  The present study aimed to construct and validate the perception of individualized faith inventory. A sample of 848 students was selected through multistage random sampling method from Islamic Azad University, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz Shahid Chamran University, and Seminary. First, the perception of individualized faith inventory including 132 items was administered to selected students. Each scale was rated on a 5-point Likert scale from fully applicable to fully inapplicable item. Then, after data collection, Cronbach’s alpha coefficient for the 132 inventory was 0.86. After eliminating the questions with factor loads less than 0.4, the reliability of the inventory was recalculated for the second time.  In the other word, the re-reliability coefficient of the inventory including 111 items was calculated rtt=0.87. Moreover, factor analysis was used to examine construct validity of the inventory; sampling efficiency of (KMO) was .904; and the significance of Bartlett test indicated the appropriateness of conditions for performing factor analysis.  After eliminating the inappropriate questions that had a factor less than 0.4, based on the method of analyzing the main components and rotating in the Varimax method, according to the factor matrix, slope diagram and the percentage of variance explained from 111 items, 4 factors Extracted; 51.697% explain the total variance between variables.
  Keywords: Inventory, Perception of individualized faith, Reliability, Validity, Factor analysis
 • Seyed Hadi Delbari, Vahid Fallah *, Saieed Saffarian Hamedani Pages 102-114
  The purpose of this study was to investigate the effect of moral intelligence on knowledge of Islamic teaching and learning in order to present a model. The purpose of this research is applied-fundamental; data-type mixed (qualitative-quantitative); The data collection was descriptive-correlation. The statistical population of the qualitative part of the study consisted of academic experts and school teachers in Tehran who were selected by purposeful sampling and saturation principle of 23 people as sample size. The second group of the statistical population included all high school students in Tehran in the year 1398. Using random cluster sampling method, 346 persons were selected as sample size. Descriptive statistics were used to describe demographic characteristics and research variables. Frequency percentages, tables and graphs were used. In the inferential section, structural equation modeling, one-sample t-test, and inferential statistics were used to test the research questions. SPSS-v23, Smart Pls-v2 and Lisrel-v8 softwares were used. The results showed that the components of moral intelligence with Islamic education approach were honesty, responsibility, forgiveness, compassion, moral values ​​and communication skills. Also, the components of self-awareness based on Islamic education approach included public self-awareness, private self-awareness, emotional intelligence and etc. The results also showed that moral intelligence and its components affect students' self-awareness based on Islamic education approach. The research model also had a good fit.
  Keywords: Moral Intelligence, self-consciousness, Islamic education
 • Mohammad Rezaei, Amine Ahmadi *, Mahdi Bagheri Pages 115-127
  The purpose of this study was to identify the components of smart schools based on the constructivist approach. The study upon the purpose was practical and in terms of data collection was a mixed (qualitative and quantitative) research. The statistical population included academic experts and professions in the field of smart schools in the qualitative section, and in the quantitative section consisted of all teachers and principals of smart schools in 1977. The sample size in the qualitative section on theoretical saturation was 30 members, and in the quantitative section based on Cochran formula 357 members were estimated. Purposeful sampling and stratified random sampling were used for quantitative sampling. Then, data were collected through qualitative interviews and quantitative researcher-made questionnaires based on 5-point scale. For data analysis, Cronbach's alpha, AVE, AVE, Kolmogorov-Smirnov test, confirmatory factor analysis, and one-sample t-test were used. Accordingly, the results illustrated the identification of 5 components and 44 indicators that included 5 influential components including curriculum (hidden and explicit), school environment, teacher (individual factors and professional competencies), school administrator, and educational staff (knowledge, skills, and Attitude). Other results showed that the priority of the identified components were: curriculum (hidden and explicit) (0.57); school environment (0.55); teacher (individual factors and professional competencies) (0.44); school administrator and educational staff (0.33); and Education (Knowledge, Skill and Attitude) (0.12). Moreover, its degree of fitness was confirmed by experts with 95% confidence.
  Keywords: Intelligent Schools, constructivism, Education
 • Sakineh Khatoon Ghazanfari, Reza Yousefi Saedabadi *, Vahid Fallah Pages 128-142

  Human resources are the source of an organization's creativity and production. They play an important role in developing and increasing the productivity of organizations. The aim of the present study was to model the effective components of the human resource management system on the appointment of managers in Mazandaran higher education centers from the perspective of faculty members. In the qualitative section, using the method of "samples containing rich information" with 20 deputies of the Deputy of Management Development and Resources of Mazandaran Higher Education Centers, with Delphi method and using semi-structured questionnaires; interviewed. In the quantitative research section, a researcher-made questionnaire was distributed using a multi-stage relative stratified sampling method among 334 faculty members of Mazandaran Higher Education Centers and the data were analyzed by a factor of exploratory and software factor analysis. SPSS and AMOS software were analyzed. The results of the quantitative section showed that all aspects of the human resource management system and the appointment of qualified managers are approved. In the confirmatory factor analysis, the components of employment (standard coefficient of 0.59 and values ​​of T801 / 801), selection (0.42 and 6.436), training (0.55 and 5.850), development and improvement (78/7) 0 and 10/200), service reward (service compensation) (0.39 and 5.489), performance appraisal (0.82 and 11.799), participation (effective work communication) (0.4 and 6.439) And monitoring and monitoring of human resource management (0.78 and 11/256) were effective and significant in explaining the model of human resource management in higher education system.

  Keywords: human resource, Human Resource Management, Appointment of Managers, Competency, Higher education system
 • Behrouz Ghasemi, Ali Akbar Khosravi*, Hamideh Rashadat ju, Abbas Khorshidi, Fatah Nazem Pages 143-153

  The purpose of this study was to present a model for promoting professional competence for high school educational assistants in Bushehr province. The research method was applied-fundamental in terms of purpose; it was descriptive-survey in terms of data collection method and it wasqualitative-quantitative in terms of data type. The statistical population of the qualitative part of the study consisted of 24 education experts were selected through purposive non-random sampling. The statistical population of the study consisted of 1865 individuals in the secondary education of all high school deputies of Bushehr province. 318 persons were selected as sample using structural equation sampling method and multi-stage cluster sampling method. Data collection tools were semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. Validity and reliability of the tools were calculated and verified. The method of data analysis in the qualitative part of theoretical coding was based on the data theoretic method and in quantitative part, tests such as Pearson correlation, confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis were used. The results showed that the components of professional competence of Boushehr provincial deputies included cognitive-skill competency, attitude-behavioral competency and managerial competence. The findings also showed that the factors influencing the professional competence of the assistants included internal factors (individual characteristics, curriculum, management, information technology) and external factors (educational policies, media and a healthy society). In addition, in the present study, mechanisms, platforms and barriers to promotion of professional competence of farm assistants in Bushehr province were identified.

  Keywords: cognitive, Skills Competence, Attitude, Behavioral Competence, Managerial Competence
 • Mohammad Senobari, Nahid Havakhor * Pages 154-166

  Nurses are the first group to deal with injuries in hospitals, hence the need for specialized training in emergency management field to reduce casualties and replace non-fatal injuries is essential. In the present research, crisis management was identified and applied to Jennings model in the overall incident command chart. The study was a descriptive-survey study; in addition, the research population consisted of 200 participants: hospital managers, nursing offices and emergency medicine physicians working at operating room, ICU, CCU, dialysis, emergency, and surgery. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire consisted of 42 questions based on five domains of management commitment, awareness, preparedness, level of training and flexibility. Then, data were analyzed using one sample t-test and SPSS 19 software. According to the results, the participants indicated the most important educational needs with average difference considered for management commitment (2.9%), readiness (0.97), flexibility (1.53), education (4.67), and awareness (3.41), moreover, t-test (P = 0.05) showed significant differences in all domains for nurses. Therefore, nurses' need for practical training before, during and after the crisis in applying the Jennings model is required.

  Keywords: Nurses Educational Assessment, Crisis Nursing Management, Jennings Model
 • Farzaneh Gharibi, Faezeh Nateghi *, Saeid Moosavipour, Mohammad Seifi Pages 167-183

  New teaching methods based on new technologies such as Augmented Reality seek to provide opportunities for transferring information, improving learning and reducing learning problems. The purpose of the present study was to determine the effect of augmented reality training on learning, retention and cognitive load in biology lessons. The research method was semi experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of all 10th grade female students in Arak city Based on the conditions and facilities, two schools were randomly selected Arak City One and Two Education District , and the method of replacement of classes in experimental and control group was random. Academic achievement test was used to measure learning and retention and Pass and Van Merinbauer rating scales were used to measure cognitive load. Data were analyzed using analysis of covariance and repeated measures. Findings showed that learning and retention of augmented reality group were significantly more than those trained in traditional way. Other findings showed a significant decrease in external cognitive load in the augmented reality group compared to the control group. Based on the findings, it can be concluded that the correct use of augmented reality in the learning environment allows users to have Effective learning and less forgetting. Therefore, it is recommended to use the potentials of this technology in teaching different courses.

  Keywords: Augmented reality, Learning, retention, Cognitive Load, biology
 • Elahe Hasanpour, Mohamadnaghi Imani*, masomeh Oladian Pages 184-199

  The purpose of this study was to present a model of performance leadership in the Ministry of Education. The research method was applied-fundamental in terms of purpose; it was descriptive-correlational in terms of data collection and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of data type. The statistical population of the qualitative part of the research consisted of academic experts and education experts who were selected by purposeful sampling. In the quantitative section, the statistical population including all managers and deputies of the Ministry of Education throughout the country (905 people) was used to estimate the sample size required in the quantitative research. Samples were selected by multistage cluster sampling. Semi-structured interviews were used in the qualitative section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative section. Inter-rater reliability and in-subject agreement method were used to measure the reliability of the interviews. The method of data analysis in the qualitative part of theoretical coding was based on the data theoretic method. Descriptive and inferential statistics (tests such as Pearson correlation, confirmatory factor analysis, and exploratory factor analysis) were used in the quantitative section. The results showed that the components of performance leadership in the Ministry of Education included the components of strategic planning, coaching and evaluation. In addition, factors influencing performance leadership included the components of organizational culture, organizational structure, changeability, and work ethics. In addition, effective components of performance leadership at the Ministry of Education included components of job aspiration, job development, and organizational learning.

  Keywords: Performance Leadership, evaluation, Coaching, Strategic Planning
 • Jafar Askari deefe, Mohammad Salehi*, Reza Yosefisaeedabadi Pages 200-212

  The aim of this study was to identify the components of service leadership in educational system of Tehran province. Hence, the research method in terms of purpose was applied-fundamental study; and, tt was qualitative in terms of data type. The statistical population of the study was academic experts and education officials who were purposefully selected to 15 members.  In addition, in order to collect data, the library method and semi-structured interviews (qualitative section) were used. Interviews with experts indicated the validity of the interview, and also in order to calculate the reliability, the reliability method was used between the two coders.  Then the results indicated the confirmed reliability and validity of the interview. Moreover, the data analysis method was theoretical coding based on the data theorizing method of the foundation and MAxqda software. According to the results, the components of servant leadership included service (4.51), humility (4.40), reliability (4.36), humanity (4.36), interaction (4.34), work-life balance (4.28), and foresight (4.39) and moralism (4.37). Based on the identified components of servant leadership, a model was presented and its fit was evaluated using absolute, relative and adjusted indicators which showed the results of its fit.

  Keywords: Servant leadership, Humility, ethics
 • Atefeh Saedi, Abbas Abbasspour *, Maghsood Frasatkhah, Mohammad Reza Neyestani, Hossein Abdollahi Pages 213-226

  The aim of this study was to analyze historical contexts as well as creation and development of quality assurance system of the European higher education area. In doing so, two research questions were addressed: (a) what contexts and platforms have induced emergence and development of quality assurance in the European higher education area and (b) what are the effects of creating and developing quality assurance in the European higher education area? This study was of qualitative research type and the data were analyzed through content analysis of documents available at universities in the European Union and the European Network for Quality Assurance in Higher Education website. The findings demonstrated that economic, sociocultural, political and technological platforms have affected development of an efficient quality assurance system in the European higher education area and have correspondingly made the higher education more competitive and powerful in this area. Moreover, high-quality education, learning, research, and so on have been ensured. With reference to quality assurance development plans, the European higher education area has specially concentrated on thematic issues of quality assurance culture and its recognition, quality assurance of e-learning, as well as capacity building and design of joint quality assurance programs in the European area and outside it.

  Keywords: (Quality, Quality Assurance, European higher education, European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA
 • Zahra Amini, Fariba Hanifi*, Mohamadnaghi Imani Pages 227-242

  The aim of this article was to identify the factors affecting the moral development of elementary school students in Tehran from the perspective of experts in order to provide a suitable model. The research method in terms of developmental purpose and in terms of data type is part of a series of consecutive exploratory research, which is both qualitative and quantitative, which was done by the foundation data method, and in terms of method, it is a descriptive survey. The statistical population in the qualitative section includes a number of specialists and in the quantitative section includes all male and female primary school teachers in the 19 districts of Tehran who were employed in the academic year 2019-20, the number of whom was 23,593. In the qualitative section, 12 people were selected by snowball targeted method and in the quantitative section, 377 people were selected by cluster and random method. The results showed; In the developed model, out of 88 indicators, 6 main dimensions and 20 sub-components can be identified, which are: living environment and upbringing (role of family environment in moral development, role of educational environment in moral development), use of moral arguments ( Cognitive arguments, emotional arguments) Supportive environment including (family and educators have scientific knowledge, use of incentives) Psychological, social and educational harms including (harms caused by personality and psychological characteristics, harms caused by improper use From the media) creating knowledge includes (responsibility, role modeling) moral virtues include (human dignity). In addition, the developed model has a suitable structure.

  Keywords: Moral Development, Students, living environment, upbringing, Moral Reasoning, moral virtues
 • Zohre Riazi, Fateme Tahmasebioldaji*, Parisa Golbarani Pages 243-253

  The main purpose of this study was to design a value-based university model at Payame Noor University. In terms of data collection, it was a kind of field and library research. The statistical population consisted  46 experts,  philosopher, specialist  and key informants about value-based universities. Also in the quantitative section, there were 4850 employees, managers and deputies of Payame Noor University that based on Cochran formula participants included  350 persons. Data collection was curied out by semi-structured interview with open questionnaire and closed questionnaire. Then, data were analyzed through thematic analysis, confirmatory factor analysis, statistical methods, t-test, and structural equation modeling technique. The results showed that the values ​​formed the value-based university model at three individual, organizational, and social levels. At the individual level, the components of university-based values included science and awareness, spirituality, goodwill, creativity, interest in work, faith, insight, confidence and prosperity. At the organizational level, the components of value-based university  comprised altruism, respect for individual competence, law-making and consultation. Finally, at the social level, the components of value-based university consisted of accountability, positive community thinking, empathy, community engagement, and social ethics.

  Keywords: valuable, High Rank university, Valuable University, individual values, Organizational values, Social Values