فهرست مطالب

زیست شناسی میکروارگانیسم ها - پیاپی 33 (بهار 1399)
 • پیاپی 33 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سکینه عباسی، اکرم صادقی*، ناصر صفایی صفحات 1-13
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، انتخاب سویه های استرپتومایسس آنتاگونیست نسبتا اکسترموفیل از مجموعه میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برای بهبود رشد و محافظت خیار در برابر بیمارگر Phytophthora capsici عامل ایجادکننده بیماری مرگ گیاهچه در شرایط گلخانه بود.

  مواد و روش‏‏ها

  ابتدا فعالیت آنتاگونیستی هشت سویه استرپتومایسس در برابر سه عامل بیمارگر مهم خیار شامل Pythium aphanidermatum، P. drechsleri و P. capsici در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. سویه ها از نظر ویژگی های فیزیولوژیکی، صفت های محرک رشد گیاهی و تولید سیدروفور و سلولاز در حضور مقادیر مختلف NaCl (صفر، 6، 10 و 12 درصد) و در دماهای 29، 37 و 42 درجه سانتی گراد بررسی شدند. سه سویه با توان مشابه برای تولید اکسین شامل IT25 (متحمل به شوری)، IT20 (نسبتا گرمادوست) و SS14 با بیشترین درصد ممانعت از رشد P. capsici برای بررسی های بیشتر شامل تولید SA و توانایی القای رشد گیاه و کنترل زیستی گیاهچه میری خیار در شرایط گلخانه ای انتخاب شدند.

  نتایج

  سویه ها قادر بودند سیدروفور را در دماهای بیش از 29 درجه سانتی گراد تولید کنند و تولید سیدروفور در سویه های SS14 و IT20 افزایش یافت؛ برعکس، افزایش درصد نمک موجب کاهش تولید سیدروفور به واسطه استرپتومایسس ها شد. افزایش فعالیت آنزیم سلولاز در دماهای زیاد به سویه وابسته بود و تنها در IT20 مشاهده شد؛ درحالی که افزایش شوری تغییری در میزان فعالیت این آنزیم ایجاد نکرد. تیمار خاک با SS14 و IT20 موجب افزایش وزن تر و خشک اندام های هوایی در تمام تیمارها شد. تیمار IT20 مرگ گیاهچه را به میزان 83 درصد نسبت به شاهد آلوده کاهش داد.

  بحث و نتیجه‏ گیری

   دو سویه SS14 وIT20  که دارای قابلیت خوبی در کنترل بیماری و افزایش رشد گیاه بودند، ویژگی های مشترکی مانند رشد در حضور نمک 6 درصد، تولید سیدروفور و فعالیت سلولازی در شرایط دمایی و شوری مختلف داشتند. عملکرد بهتر سویه IT20 و عملکرد ضعیف سویه IT25 را می توان به ترتیب با تحمل کردن و تحمل نکردن دمای زیاد (42 درجه سانتی گراد) و همچنین به ترتیب با افزایش فعالیت و نداشتن فعالیت سلولازی آنها در این دما مرتبط دانست.

  کلیدواژگان: استرپتومایسس، نسبتا اکسترموفیل، بیمارگرهای گیاهی، محرک رشد گیاهی
 • ملیکا آهنگر، راضیه پوراحمد*، محمدرضا محزونیه صفحات 15-23
  مقدمه

  سیپروفلوکسازین، آنتی بیوتیکی با طیف اثر وسیع از خانواده فلوروکینولون هاست که هدف اصلی آن در اشریشیا کلی، DNAژیراز است. سیپروفلوکسازین سبب القای پاسخ SOS از طریق RecA می شود. حضور پروتیین RecF برای فعالیت RecA ضروری است. recF در فاز نمایی به واسطه پروموتور اپرون خود و در فاز سکون به وسیله پروموتور اختصاصی اش افزایش بیان می یابد؛ فعالیت پروموتور اختصاصی به rpoS وابسته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان بیان rpoS در جهش یافته مقاوم به سیپروفلوکسازین است.

  مواد و روش‏‏ها

   به منظور بررسی بیان rpoS، RNA سلول در اوایل و میانه فاز نمایی رشد استخراج شد. پس از سنتز cDNA، میزان بیان نسبی ژن در سویه های تیپ وحشی و جهش یافته به روش Real time PCR سنجیده شد.

  نتایج

  نتایج، آلوده نبودن RNA های استخراج شده و کیفیت مناسب آنها برای تولید cDNA را نشان دادند؛ همچنین بیان rpoS در اوایل و میانه فاز نمایی پس از تیمار با سیپروفلوکسازین در جهش یافته دارای مقاومت زیاد به سیپروفلوکسازین تقریبا مشابه تیپ وحشی بود.

  بحث و نتیجه‏ گیری

  به نظر می رسد افزایش بیان  recF به وسیله پروموتور اپرون است و تیمار با سیپروفلوکسازین سبب ایجاد شرایط مشابه با فاز سکون نمی شود.

  کلیدواژگان: سیپروفلوکسازین، اشریشیا کلی، RecF، rpoS، Real Time PCR
 • حسینعلی علیخانی*، سمیه امامی صفحات 25-40
  مقدمه

  جامعه میکروبی خاک بر حاصلخیزی آن از طریق تجزیه، معدنی کردن، ذخیره سازی و رهاسازی عناصر غذایی تاثیر می گذارد. باتوجه به آزادسازی حدود 20 تا 30 درصد مواد فتوسنتزی در فراریشه (ریزوسفر‏) گیاه، این محیط شرایط مساعدی را برای حضور جمعیت میکروبی فراهم می کند.

  مواد و روش ها

  هدف پژوهش حاضر، بررسی پتانسیل جدایه‏های فراریشه‏ای و درون‏رست جداسازی شده از گیاه گندم به منظور بررسی ویژگی های محرک رشد و شناسایی توالی  16S rRNAآنهاست؛ به این منظور، ابتدا باکتری‎ها ازنظر تولید هورمون اکسین در محیط کشت حاوی ال- تریپتوفان غربال‎گری شدند و سپس توانایی آنها در انحلال فسفات های معدنی و آلی نامحلول ارزیابی شد. در ادامه پژوهش، سایر مولفه های محرک رشد گیاه ازجمله توان تولید سیدروفور و آنزیم ACC- دآمیناز بررسی شدند.

  نتایج

  از میان جدایه‏های به دست آمده از فراریشه و درون ریشه، تعداد 15 جدایه فراریشه‏ای و تعداد 7 جدایه درون‎رست بر اساس توانایی آنها در ایجاد ویژگی های محرک رشدی انتخاب شدند. درمجموع، 7 جدایه به Bacillus، 4 جدایه به Pseudomonas، 2 جدایه به Staphylococcus، 2 جدایه به Paenibacillus و سایر جدایه ها به جنس‎های Sphingobacterium، Lysinibacillus، Advenella، Enterobacter، Variovorax و Plantibacter تعلق داشتند.

  بحث و نتیجه‏ گیری

   باتوجه به نتایج، جنس‏های غالب در میان جدایه‎های فراریشه‏ای و درون‏رست محرک رشد گیاه گندم از نوع Pseudomonas و Bacillus بودند. افزایش عملکرد از طریق افزایش زیست فراهمی عناصر غذایی درنتیجه تولید سیدروفور، انحلال فسفات های نامحلول آلی و معدنی، تولید عوامل رشد و تولید هورمون های محرک رشد گیاهان به ویژه ایندول-3- استیک اسید است که موجب افزایش شاخص های رشد و عملکرد محصول می شود و حفظ سلامت محیط زیست و گیاه را در پی دارد.

  کلیدواژگان: باکتری های فراریشه‎ای و درون‎رست، گندم، کود زیستی، مولفه های محرک رشد گیاه
 • نرگس حاتمی، عیدی بازگیر*، ابراهیم صداقتی، مصطفی درویش نیا صفحات 41-55
  مقدمه

  میکوریز آربوسکولار رایج ترین نوع همزیستی با گیاهان را در بین انواع مختلف قارچ های میکوریز تشکیل می دهد. کلونیزاسیون ریشه با این قارچ ها سبب افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های زنده و غیرزنده، افزایش رشد ازطریق افزایش جذب عناصر، بهبود یافتن رابطه آبی گیاهان و حفاظت از گیاهان در برابر بیماری ها می شود.

  مواد و روش‏‏ها

   در مطالعه حاضر، هشت گیاه از مناطق جوپار و ماهان استان کرمان انتخاب شدند و نمونه برداری از عمق صفر تا 30 سانتی متری ناحیه ریزوسفر هر گیاه شامل خاک و ریشه های نازک به منظور محاسبه فراوانی قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک، شناسایی اسپورها و تعیین درصد کلونیزاسیون ریشه انجام شد. روش فیلیپس و هایمن برای رنگ آمیزی ریشه ها استفاده و درصد کلونیزاسیون ریشه ها تعیین شد. تراکم اسپور در نمونه های خاک پس از جداسازی اسپورها از 10 گرم نمونه خاک به روش الک مرطوب به دست آمد و اسپورهای موجود و همچنین اسپور غالب در خاک هر گیاه بررسی و سپس بررسی آماری داده ها انجام شد.

  نتایج

  تمام نمونه های ریشه بررسی شده رابطه همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار داشتند. درصد کلونیزاسیون در گیاهان همیشه بهار، پونه، کاسنی، تخم شربتی و کرچک 100 درصد و در خرفه، گالوک و بابونه به ترتیب 98، 95 و 88 درصد تعیین شد؛ میانگین تعداد اسپور در 10 گرم خاک نیز به ترتیب 18، 62، 16، 34، 3، 15، 25 و 7 برآورد شد و بر اساس تحلیل های آماری مشخص شد در بیشتر گیاهان، رابطه مستقیمی بین تعداد اسپور و درصد کلونیزاسیون میکوریزایی وجود دارد؛ سپس اسپورهای موجود و همچنین اسپور غالب در خاک هر گیاه شناسایی شد.

  بحث و نتیجه ‏گیری

   زیادبودن تعداد اسپور در 10 گرم خاک و درصد درخور توجه کلونیزاسیون میکوریزایی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد چنین اقلیم هایی ذخیره گاه طبیعی ارزشمندی برای گونه های گیاهی، جانوری و ریزموجودات به شمار می آیند.

  کلیدواژگان: اسپور، خاک، ریزوسفر، کلونیزاسیون، میکوریز
 • کیوان حاج قنبری، نوشین خندان دزفولی*، کیومرث امینی صفحات 57-67
  مقدمه

  فولیک اسید یا ویتامین B9 از مهم ترین ویتامین های ضروری بدن است که نقش اساسی در انتقال گروه های یک کربنه و بسیاری از مسیرهای بیوشیمیایی دارد و کمبود آن موجب بروز بیماری های عصبی، کم خونی و مشکلات رشد در کودکان می شود. هدف مطالعه حاضر، جداسازی ژن رمز کننده فولیک اسید از باسیل های خاک، توالی یابی آن و همسانه سازی این ژن در باکتری اشریشیا کلی بود تا بتوان گام موثری در راستای تولید صنعتی این ویتامین از سویه های بومی برداشت.

  مواد و روش‏‏ها

  در مطالعه حاضر، 40 نمونه از عمق 10 تا 15 سانتی متری خاک مناطق مختلف اطراف شهر سیرجان نمونه برداری شدند. باکتری های باسیلوس با استفاده از محیط کشت  Skim milk جداسازی و با روش های مولکولی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. جدایه های دارای ژن FOLA به کمک روش مولکولی PCR مشخص شدند و ژن تکثیرشده در باکتری E. coli همسانه سازی و توالی یابی شد؛ سپس بیان ژن به روش Real-time PCR بررسی و روابط فیلوژنتیکی آن مشخص شد.

  نتایج

  درنتیجه غربال گری نمونه های خاک ارسالی به آزمایشگاه، درمجموع 12 کلنی مشکوک به باسیل های گرم مثبت جداسازی شدند که بر اساس ویژگی های ریخت شناختی، میکروسکوپی و آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شدند و مشخص شد همه گونه ها ژن FOLA را دارند. همسانه سازی FOLA در یکی از گونه ها به طور موفقیت آمیز انجام و بیان ژن آن با Real-time PCR تایید شد.

  بحث و نتیجه‏ گیری

  در بررسی حاضر، ژن FOLA از باکتری باسیلوس هالوتولرانس جداشده از خاک های مناطق اطراف شهر سیرجان با موفقیت در وکتور بیانی PTG19-T همسانه سازی شد و بیان موفقیت آمیز ژن نشان داد می توان با گسترش این روش، گامی در راستای تولید صنعتی فولات برداشت.

  کلیدواژگان: همسانه سازی، باسیلوس، فولات
 • مینو اصفیا، کیومرث امینی*، مهسا کاوسی صفحات 69-78
  مقدمه

  ناتوکیناز، آنزیمی استخراج شده از غذایی ژاپنی است که در فرایند تخمیر آن تولید می شود؛ این آنزیم آثار مثبت درخور توجهی در درمان بیمار ی های قلبی عروقی، درمان یا پیشگیری از بیماری های آمیلوییدی همچون آلزایمر و کاهش کلسترول خون دارد. مطالعه حاضر در نظر داشته تا به مطالعه ژنومی ناتوکیناز جداشده از باسیل های خاک مناطق اطراف تهران و کلون کردن آن در باکتری اشریشیا کلی به منظور استفاده دارویی بپردازد.

  مواد و روش‏‏ها

  در مطالعه حاضر، 60 نمونه از عمق 5 تا 10 سانتی متری خاک مناطق مختلف اطراف شهر تهران نمونه برداری و باکتری های باسیلوس آنها به روش های مولکولی و بیوشیمیایی جداسازی شدند. باکتری های دارای ژن ناتوکیناز به روش PCR مشخص شدند و ژن تکثیر شده در باکتری اشریشیا کلی کلون و توالی یابی شد؛ سپس بیان ژن به روش Real time PCR بررسی شد و روابط فیلوژنتیکی آن مشخص شدند.

  نتایج

  درنتیجه غربال گری نمونه های خاک ارسالی به آزمایشگاه، درمجموع 12 کلنی مشکوک به باسیل های گرم مثبت جداسازی شدند که بر اساس ویژگی های ریخت شناختی، میکروسکوپی و آزمون های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند و مشخص شد 11 گونه ژن هدف را دارند. کلون کردن و بیان ژن ناتوکیناز به طور موفقیت آمیز انجام و همولوژی 99 تا 100 درصدی با سایر آنزیم ها مشاهده شد.

  بحث و نتیجه‏ گیری

  در بررسی حاضر، ژن ناتوکیناز از باکتری باسیلوس سوبتیلیس RH5 جداشده از خاک های مناطق اطراف تهران با موفقیت در وکتور بیانی PTG19-T کلون شد و بیان موفقیت آمیز ژن آن نشان داد با گسترش این روش می توان در راستای تولید صنعتی این آنزیم مهم گام برداشت.

  کلیدواژگان: ناتوکیناز، باسیلوس، کلون کردن
|
 • Abbasi Sakineh, Akram Sadeghi *, Naser Safaie Pages 1-13
  Introduction

  The purpose of this study was to select moderate extremophile antagonistic Streptomyces strains from the Microbial Collection of Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran to improve the growth and protection of cucumber against Phytophthora capsici, the causal agent of seedling damping-off disease in greenhouse conditions.

  Materials and methods

  First, the antagonistic activity of eight strains of Streptomyces against three important cucumber pathogens including Pythium aphanidermatum, P. drechsleri and P. capsiciwas investigated in in vitro conditions. These strains were examined for physiological characteristics, plant growth promoting traits and siderophore and cellulase production in the presence of different amount of NaCl (0%, 6%, 10%, and 12%) and temperatures of 29, 37 and 42 °C. Three strains with a similar potential for auxin production including IT25 (salinity tolerant), IT20 (thermophilic) and SS14 with the highest growth inhibition percentage of P. capsici for further studies including SA production and the ability to induce plant growth and biocontrol of cucumber seedling under greenhouse conditions were selected.

  Results

  The strains were able to produce siderophore at temperatures above 29 °C and siderophore production increased in SS14 and IT20 strains. Conversely, increasing the NaCl concentrations decreased siderophore production by Streptomyces. The increase in the cellulase activity at elevated temperatures was strain-dependent and was observed only for IT20. However, the increase in salinity did not change the activity of this enzyme. The treatment of soil with SS14 and IT20 increased shoot fresh and dry weights in all treatments. IT20 treatment reduced seedling damping-offby 83% compared to the infected control.

  Discussion and conclusion

  The two SS14 and IT20 strains, which had a good ability to control the disease and enhance plant growth, had common characteristics such as growth in the presence of 6% NaCl, siderophore production and cellulase activity under different temperatures and salinity conditions. The better performance of the IT20 and the poor performance of the IT25 may be related to their high temperature (42 °C) tolerance and intolerance, respectively, as well as their increased cellular activity and inactivity at this temperature.

  Keywords: Streptomyces, Moderate Extremophile, Phytopathogens, Plant Growth Promoting
 • Melika Ahangar, Razieh Pourahmad *, Mohammadreza Mahzonieh Pages 15-23
  Introduction

  Ciprofloxacin is a broad-spectrum antibiotic and a member of fluoroquinolones. Its main target in Escheichia coli is DNA gyrase. Ciprofloxacin induces the SOS response via RecA. The presence of RecF protein is essential for RecA activity. The recF is increased in the logarithmic phase by its operon promoter and the stagnation phase by its specific promoter. The activity of the specific promoter is dependent on rpoS. This study aimed to evaluate the expression of rpoS in a ciprofloxacin-resistant mutant.

  Materials and methods

  To evaluate the expression of rpoS, cellular RNAs in the early and middle logarithmic phases of growth were extracted. Then, after synthetizing cDNA, the relative gene expression in the wild type and mutant strains was measured by real-time PCR.

  Results

  Results showed that the extracted RNAs were free of contamination and have a suitable quality for the production of cDNA. Moreover, the expression of rpoS in the early and middle logarithmic phases after ciprofloxacin treatment in the high ciprofloxacin resistant mutant was approximately similar to the wild type strain.

  Discussion and conclusion

  In conclusion, it seems that the increased expression of recF was related to the operon promoter, and treatment with ciprofloxacin did not cause the stationary phase-like conditions.

  Keywords: Ciprofloxacin, Escherichia coli, RecF, rpoS, Real Time PCR
 • HosseinAli Alikhani *, Somayeh Emami Pages 25-40
  Introduction

  The soil microbial community affects its fertility through the decomposition, mineralization, storage, and release of nutrients. Given the release of about 20-30% of photosynthetic materials in the rhizosphere, this environment has provided favorable conditions for the presence of microbial populations.

  Materials and methods

  The aim of this study was to investigate the potential of rhizosphere and endophytic bacterial isolates isolated from the roots of wheat plant in terms of plant growth promoting (PGP) traits to identify their 16S rRNA sequences. To this end, the isolated bacteria were first screened for the production of indole-3-acetic acid (IAA) in the presence of tryptophan in the culture medium, and then they were tested for their ability to dissolve inorganic and organic phosphates. In the next step, other growth promoting factors including siderophore production and ACC-deaminase were investigated.

  Results

  Among the isolates obtained from rhizosphere and intra-root of wheats, 15 rhizosphere and 7 endophyte isolates were selected based on their ability to induce growth promoting properties. A total of 7 isolates belonged to the Bacillus, 4 isolates to Pseudomonas, 2 isolates to Staphylococcus, 2 isolates to Paenibacillus, and the rest belonged to the genera Sphingobacterium, Lysinibacillus, Advenella, Enterobacter, Variovorax, and Plantibacter.

  Discussion and conclusion

  According to the obtained results, the dominant genera among the rhizosphere and endophyte isolates were Pseudomonas and Bacillus. Increased yield through increased nutrient bioavailability is the result of siderophore production, dissolution of insoluble inorganic and mineral phosphates, the production of growth factors and plant growth hormones, especially indole acetic acid, which can increase crop growth indices and yield. It also has to protect the environment and the plant.

  Keywords: Rhizospheric, Endophyte Bacteria, Wheat, Biofertilizer, Plant Growth Promoting Traits
 • Narges Hatami, Eidi Bazgir *, Ebrahim Sedaghati, Mostafa Darvishnia Pages 41-55
  Introduction

  Among the mycorrhizal fungi, arbuscular mycorrhizal fungi are the most common symbiotic species with plants. Root colonization by these fungi increases plant resistance to biotic and abiotic stresses, enhances growth through increasing elements uptake, improves the water connection of plants, and protects plants against diseases.

  Materials and methods

  In this study, eight plants were selected from Joupar and Mahan regions of Kerman province and were sampled from 0 to 30 cm depth of rhizosphere of each plant, which included thin soils and roots, to calculate the frequency of arbuscular mycorrhizal fungi in the soil, identify spores, and determine the percentage of root colonization. For staining the roots, Philips and Hayman’s method was used and root colonization percentage was determined. Spore density in soil samples was obtained after the extraction of spores from 10 grams of the soil sample by the wet sieve method and existing spores and also dominant spores in the soil of each plant were determined and then the data were statistically analyzed.

  Results

  All the examined root samples showed a symbiotic relationship with arbuscular mycorrhizal fungi. The percentage of colonization in evergreen, oregano, chicory, safflower and castor plants was 100% and in purslane, gall and chamomile were 98%, 95%, and 88%, respectively. The average number of spores per 10 grams soil was 18, 62, 16, 34, 3, 15, 25, and 7 respectively. Based on statistical analysis, it was found that there is a direct relationship between the number of spores and the percentage of mycorrhizal colonization in most plants. Then, the available spores as well as the dominant spores in the soil of each plant were identified.

  Discussion and conclusion

  High spores per 10 grams of soil and the high percentage of mycorrhizal colonization in the study area indicated that such climates are the valuable natural repository for plant species, animals, and microorganisms.

  Keywords: Spore, Soil, Rhizosphere, Colonization, Mycorrhizae
 • Keyvan Hadjghanbari, Nooshin Khandan Dezfully *, Kumarss Amini Pages 57-67
  Introduction

  Folic acid or vitamin B9 is one of the most essential vitamins, which plays a key role in the transport of carbon and many biochemical pathways and its deficiency can lead to neurological diseases, anemia and developmental problems in children. The present study aimed to take a step towards producing this vitamin from native strains by isolating and sequencing the folic acid production gene from soil isolated bacillus and cloning it in Escherichia coli.

  Materials and Methods

  In this study, 40 samples were collected from 5-10 cm depth from different areas around Sirjan city. Bacillus bacteria were isolated by molecular and biochemical methods. By PCR method, bacteria with FOLA gene were identified and the amplified gene was cloned into E. coli and sequenced. Gene expression was then evaluated by Real time PCR and its phylogenetic relationships were determined.

  Results

  As a result of screening of 40 soil samples sent to the laboratory, a total of 12 suspected colonies were isolated from Gram-positive bacilli which were identified based on morphological, microscopic and biochemical characteristics and all species were identified as having FOLA gene. FOLA cloning was performed successfully and confirmed its gene expression.

  Conclusion

  In the present study, the FOLA gene from Bacillus Halotolerance isolated from the soils of the surrounding areas of Sirjan was successfully cloned into PTG19-T expression vector and its successful expression showed that it could be expanded by this method for industrial production of Folate.

  Keywords: Cloning, Bacillus, Folate
 • Mino Asfia, Kumarss Amini *, Mahsa Kavousi Pages 69-78
  Introduction

  Nattokinase is an enzyme extracted from Japanese food produced in the fermentation process. This enzyme has significant positive effects in the treatment of cardiovascular diseases, the treatment or prevention of amyloid diseases such as Alzheimer disease and the reduction of blood cholesterol. This genomic study aimed to investigate the Nattokinase isolated from soil bacilli in areas around Tehran and its cloning in Escherichia coli bacteria for medicinal use.

  Materials and methods

  In this study, 60 samples were collected from 5-10 cm depth of soil of different areas around Tehran and their Bacillus bacteria were isolated by molecular and biochemical methods. By the PCR method, the bacteria with the Nattokinase gene were identified and the amplified gene was cloned into E. coli and sequenced. The gene expression was then evaluated by Real Time PCR and its phylogenetic relationships were determined.

  Results

  As a result of screening soil samples sent to the laboratory, a total of 12 suspected colonies were isolated from Gram-positive bacilli which were identified based on morphological, microscopic, and biochemical tests. Then, 11 species was determined as target genes. The cloning and expression of Nattokinase gene were successfully performed and the homology of 99-100% with other enzymes was observed.

  Discussion and conclusion

  In the present study, the Nattokinase gene from Bacillus subtilis RH5 isolated from soils around Tehran was successfully cloned into PTG19-T expression vector. The successful expression of its gene showed that it could be expanded by this method for industrial production.

  Keywords: Nattokinase, Bacillus, Cloning