فهرست مطالب

پژوهش و فناوری محیط زیست - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهسا خدابخشی پور، محسن محمدی گلنگش، محسن خدابخشی پور* صفحات 5-11

  انرژی مصرفی در جهان به سرعت در حال افزایش است و انتظار می رود که منابع انرژی غیرقابل تجدید در آینده به پایان برسد. بنابراین، روش های نوین تولید انرژی در سراسر جهان متداول شده است. بیوگاز یکی از انرژیهای جدید و پاک است که از تخمیر بی هوازی زیست توده تولید می شود. استان گیلان با 238000 هکتار سطح زیر کشت برنج، پتانسیل قابل ملاحظهای برای تولید بیوگاز از بقایای آلی را دارا می باشد. بر این اساس این تحقیق به منظور بررسی تولید بیوگاز از ترکیب کاه و کلش برنج و فضولات دامی به ترتیب با نسبت های (100-0)، (95-5)، (90-10)، (85-15)، (80-20) در سه تکرار انجام شد. آزمایش در دمای مزوفیلیک با روش هضم بیهوازی درون بطری های 5/1 لیتری اجرا شد. ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی بهمنظور جایگزینی بیوگاز تولیدی در این فرایند با سوخت فسیلی در روستای پونل استان گیلان انجام شد. نتایج نشان داد نسبت 10 درصد کلش بیشترین راندمان تولید بیوگاز را داشته و با جایگزینی بیوگاز 21 درصد در مصرف سوخت فسیلی صرفهجویی خواهد شد. همچنین از انتشار مقدار 14/328 کیلوگرم گاز CO2 در سال به اتمسفر جلوگیری خواهد شد.

  کلیدواژگان: بیوگاز، ضایعات کشاورزی، کلش برنج، آلودگی
 • سحر مقدسی بروجنی*، فتح الله کریم زاده صفحات 13-20

  دفع تایرهای فرسوده یکی از چالش های محیط زیستی سال های اخیر بسیاری از کشورها است. پژوهش های پیشین نشان دادند خاکستر ضایعات لاستیک و نانو ذرات آن منبع مناسبی از روی برای گیاه هستند. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا ضمن امکان کاربرد ضایعات لاستیکی و نانوذرات آن (به عنوان منبع تامین کننده روی گیاه) و مقایسه آن با کود سولفات روی تجاری موجود در بازار امکان سنجی استفاده از نانو ذرات در گیاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تولید نانوذرات و مشخصه یابی آن با میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، این ضایعات در کشت هیدروپونیک خیار به کار گرفته شده و عملکرد کمی و کیفی محصولات تغذیه شده با نانوذرات تولیدی، ذرات میکرونی لاستیک و نیز کود سولفات روی تجاری موجود در بازار مقایسه گردید. براساس نتایج بدست آمده با کوچک شدن اندازه ذرات لاستیک از میکرون به نانو درصد روی قابل عصاره گیری از 1.5 به 2.5 درصد افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از نانوذرات لاستیک سبب افزایش عملکرد گیاه ضمن افزایش غلظت روی گیاه در مقایسه با کود سولفات روی تجاری موجود در بازار و نیز تیمار شاهد می گردند.

  کلیدواژگان: Cucumis sativus، روی، نانوذرات لاستیک و هیدروپونیک
 • سعیده بیگدلو، سید حسن موسوی، مظاهر معین الدینی*، قاسمعلی عمرانی صفحات 21-30

  کلانشهر کرج، به علت حجم بالای فعالیت های عمرانی و ساختمانی همچون تخریب ساختمان های قدیمی، احداث ساختمان های جدید و بهسازی معابر شهری روزانه با حجم بسیار بالایی از نخاله های ساختمانی روبرواست که این امر ضرورت داشتن سیستم مدیریت پسماند با دیدگاه حفظ محیط زیست را دوچندان می کند. از این رو این مطالعه با هدف بررسی مقدار و ترکیب نخاله های ساختمانی مناطق 10 گانه کلانشهر کرج در سال 1396 و با حمایت مالی شهرداری کرج به انجام رسید. در گام نخست مقدار کمی نخاله ساختمانی با استفاده از آمار و اطلاعات سازمان مدیریت پسماند بررسی گردید. نتایج نشان داد که به طور متوسط روزانه 5973 تن (سالانه 2186410 تن) نخاله ساختمانی در کرج تولید می شود که حدود 3 درصد از حجم کل نخاله ساختمانی کل کشور را شامل می شود. طبق نتایج به دست آمده سهم سرانه تولید نخاله ساختمانی در شهر کرج برابر 1220 کیلوگرم برای هر نفر در سال می باشد و همچنین بیشترین مقدار تولید نخاله به ترتیب در ماه های آذر و دی و کمترین مقدار آن به ترتیب در ماه های فروردین و اردیبهشت مشاهده می شود. در گام دوم ترکیبات تشکیلدهنده نخاله های ساختمانی با استفاده از مشاهدات میدانی از محل های دپو و دفن با روش تخمین چشمی شناسایی شد. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد حجم این نخاله ها را مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، ماسه، سنگ و...)، آسفالت و قطعات بتن و مصالح بنایی (آجر، بلوک، گچ، سفال، کاشی، موزاییک و...) تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: کمیت، ترکیب، نخاله ساختمانی، کرج، مدیریت پسماند
 • کورش نظرپورفرد*، حسن پوربابائی صفحات 31-37

  بررسی الگوی پراکنش مکانی جوامع گیاهی، برای درک بسیاری از مسایل در اکولوژی و مدیریت جنگل ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تفرج بر الگوهای مکانی درختان در جنگل های بلوط زاگرس انجام شد. در این تحقیق از روش های نمونه برداری، قطعه نمونه با مساحت ثابت و فاصله ای مربع تی استفاده شد. در هر منطقه تعداد 40 قطعه نمونه 10 آری و 40 نقطه نمونه برداری برای اندازه گیری فاصله ها در روش فاصله ای در هر یک از مناطق برداشت شد. برای کمی کردن و تحلیل الگوهای پراکنش در روش قطعه نمونه ای از شاخص های گرین، موریسیتا و استاندارد شده موریسیتا و در روش های فاصله ای از شاخص های هاپکینز، ابرهارت، هینز، C و جانسون و زایمر استفاده شد. شاخص های C، هاپکینز و هینز نشان دهنده الگوی کپه ای در منطقه شاهد بودند. اما شاخص جانسون زایمر و ابرهارت دلالت بر یکنواخت بودن الگوی پراکنش در منطقه شاهد داشتند. نتایج نشان داد که از شاخص های قطعه نمونه ای، شاخص های موریسیتا و استاندارد شده موریسیتا در مناطق تفرجی و شاهد الگوی کپه ای را نشان دادند و شاخص گرین نشان دهنده الگوی پراکنش یکنواخت در مناطق تفرجی و شاهد بود. مقادیر به دست آمده از شاخص های فاصله ای نشان داد که تخریب در منطقه تفرجی باعث تغییر در الگوی مکانی شده و الگوی مکانی در منطقه تفرجی رو به تغییر می باشد به طوری که بیشتر شاخص ها در این منطقه الگوی یکنواخت را نشان دادند. در بین شاخص های فاصله ای مورد استفاده، شاخص C و شاخص هینز و در بین شاخص های قطعه نمونه ای شاخص گرین این تفاوت ها را به خوبی نشان دادند و برای توصیف الگوی مکانی گونه های دو منطقه مناسب تشخیص داده شدند.

  کلیدواژگان: الگوی پراکنش، تفرج، روشهای فاصله ای، مربع تی، پارک جنگلی بلوران
 • مرضیه حسن زاده*، فریبا استوار صفحات 39-46

  بسیاری از آلاینده های موجود در آب برای سلامتی انسان و محیط زیست، مضر و سمی شناخته شده اند. در میان این آلاینده ها آرسنیک از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که میلیون ها نفر در معرض آب آشامیدنی آلوده به آن قرار دارند. سازمان بهداشت جهانی، حد مجاز آن را کمتر از 01/0 میلی گرم در لیتر (10 میکرو گرم در لیتر) در آب آشامیدنی مشخص کرده است و همچنین حد مجاز آرسنیک در استاندارد 1053 ایران نیز همین مقدار گزارش شده است. در این مطالعه به بررسی تکنیک های مختلف حذف آرسنیک و همچنین کارایی نانوذرات مختلف در تصفیه آرسنیک از آب آشامیدنی پرداخته شده است. از روش های متداول حذف آرسنیک از منابع آبی می توان به اکسیداسیون، انعقاد و لخته سازی، اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون، تعویض یونی، گیاه پالایی و فناوری های نوین با تکیه بر استفاده از نانوذرات اشاره نمود. یافته ها نشان داد علی رغم درصد بالای حذف آرسنیک با استفاده از روش هایی مانند اکسیداسیون، تعویض یونی و شناورسازی با هوای محلول، این روش ها از لحاظ اقتصادی به صرفه نبوده و مدت زمان حصول به راندمان بهینه بالا می باشد. اخیرا استفاده از نانوذرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ بطوری که با استفاده از نانوذرات اکسید فلزاتی مانند آهن مغناطیسی، روی، مس، سریم و آلومینیم می توان آرسنیک محلول در منابع آبی با غلظت بالای mg/L 50 را به طور کامل حذف نمود و پس از اشباع شدن جاذب، با واجذب آلاینده، امکان چندبار استفاده از جاذب ها میسر می باشد. در نتیجه، استفاده از نانوذرات نسبت به فرایندهای شیمیایی بهتر بوده و با توجه به راندمان بالا در زمان کم، از لحاظ اقتصادی به صرفه می باشد. 

  کلیدواژگان: آرسنیک، استاندارد، منابع آبی، روش حذف، نانوذرات
 • فرهاد میرزایی*، زینب سجودی صفحات 47-54

  صافی های شنی از مخازن پر از شن و ماسه با دانه بندی های مشخص و با ضخامت معینی از لایه های شن و ماسه تشکیل می شوند که تحت فشار کار می کنند و در سیستم کنترل مرکز ی بعد از سیکلون و قبل از فیلتر توری یا دیسکی قرار می گیرند. هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین کدورت آب و کل مواد معلق در آب است. برای تعیین کدورت با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفتند و درصد عبور نور از هر نمونه بصورت جداگانه بدست آمد. همچنین آزمون تعیین کل مواد معلق نیز انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که یک معادله درجه دوم بین درصد عبور نور و کل مواد معلق جامد وجود دارد که این معادله از نمودار شکل 3 که همبستگی بیشتری بین داده ها دارد به عنوان معادله اصلی معرفی می شود. همان طور که مشاهده می شود در طول موج 450 نانومتر بین کدورت و درصد عبور نور همبستگی بیشتری داشته و خطای کمتری وجود دارد.

  کلیدواژگان: آب، کدورت، گرفتگی، مواد معلق
 • محدثه توکلی*، نیلوفر عابدین زاده صفحات 55-60

  امروزه، حذف رنگ های مختلف از پسابهای صنعتی به دغدغه ای مهم تبدیل شده است. رنگ های مصنوعی مورد استفاده در صنایعی مانند نساجی، موادی آلی با ساختاری پیچیده، سمی و جهش زا هستند. کنگورد نیز، رنگی اسیدی است که یک منبع آلودگی پرخطر به حساب می آید و زندگی انسان و سایر جانداران زمین را مورد تهدید قرار می دهد. روش های مختلفی مانند فرآیندهای الکتروشیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی به منظور حذف رنگینه آلی کنگورد از نمونه های آبی وجود دارد. جذب سطحی، یکی از موثرترین روش های مدرن تصفیه پساب های صنعتی می باشد که فرآیندی نسبتا ساده و ارزان بوده و محصولات غیرسمی و کم خطر ایجاد می کند. هدف از این پژوهش، لزوم حذف رنگینه کنگورد از محلول های آبی و مروری بر پژوهش های انجام گرفته برای حذف آن است. 

  کلیدواژگان: حذف رنگ، کنگورد، پساب صنعتی، جذب سطحی، آلودگی
 • مریم حسینخانی*، امیر انصاری، امیر هدایتی آقمشهدی صفحات 61-70

  هدف از این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی خیابان های شهری شهر اراک است. در این پژوهش ارزیابی اثرات محیط زیستی با استفاده از سه روش ماتریس سریع، تاپسیس فازی و ANP که هر دو از روش های تصمیم گیری چندمعیاره هستند انجام شد. فرآیند طی شده شامل: تعیین شاخص ها (با استفاده از مطالعات کتابخانه ای)، تعیین محدوده، معرفی گزینه ها، مطالعات وضعیت پایه محیط زیست، تعیین و پیش بینی اثرات، ارزیابی اثرات با سه روش یاد شده و تهیه گزارش است. در ادامه وضعیت موجود عوامل محیط زیست بررسی شد. سپس به وسیله چک لیست مهمترین عواملی که در صورت احداث خیابان 58 متری تحت تاثیر قرار می گیرند، شناسایی شدند و به عنوان معیار در ارزیابی اثرات خیابان انتخاب شدند. سپس با استفاده از سه روش ارزیابی سریع، تاپسیس فازی و ANP، به طور جداگانه ارزیابی اثرات محیط زیست انجام شد. در روش ماتریس سریع با توجه به اینکه تعداد اثرات منفی بیشتر از اثرات مثبت بود به اجرای پروژه رای منفی داده شد. هر دو روش تاپسیس فازی و ANP، گزینه عدم اجرا بیشترین وزن و اولویت را به خود اختصاص داده است. اما در این میان روش ANP به دلیل توانایی در ایجاد یک شبکه با روابط متقابل بین معیارها و گزینه ها را در سطوح و جهات مختلف به عنوان روش مناسب برای ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های مختلف معرفی شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات، مدل چندمعیاره، روش تاپسیس فازی، روش پاستاکیا، روش
 • علی ریعان محصصی، حسن درمانی کوهی، رضا ناصری هرسینی*، علی میرزا آقازاده، حامد کیومرثی صفحات 71-82

  به منظور بررسی اثرات پودر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، غلظت برخی فراسنجه های خون و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی، از 160 قطعه جوجه یک روزه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح صفر (شاهد)، 2/0، 4/0 و 6/0 درصد پودر پونه بودند. تیمار حاوی 6/0 درصد پودر پونه در مقایسه با گروه شاهد در دوره آغازین مصرف خوراک بالاتری را به خود اختصاص داد (05/0P<)؛ با وجود این در دوره رشد و نیز در کل دوره آزمایش، تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. از نظر میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در دوره های آغازین، رشد و کل دوره ی آزمایش نیز تفاوت معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. درصد لاشه در سن 42 روزگی در تیمارهای حاوی پودر پونه در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<). درصد وزنی اجزای لاشه شامل ران، سینه، چربی بطنی، قلب، کبد و سنگدان تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. غلظت تری-گلیسرید و VLDL پلاسما در تیمارهای حاوی پودر پونه به طور معنی دار و خطی در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (05/0P<). در رابطه با سطوح کلسترول کل و HDL پلاسما، به ترتیب کاهشی معنی دار در تیمار حاوی سطح 4/0 و تیمار حاوی سطح 2/0 درصد پودر پونه در مقایسه با گروه شاهد حاصل شد (05/0P<). سطوح LDL پلاسما تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از سطوح محدود پودر پونه تا سطح 6/0 درصد تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد جوجه های گوشتی ندارد.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، پودر پونه، عملکرد، فراسنجه های خون، ویژگی های لاشه
 • محمد رحمانی*، طاهره آذری صفحات 83-92

  در ایجاد شهرک های جدید صنعتی به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم بایستی به عوامل و فاکتورهای موثر در حفاظت، مدیریت و توسعه پایدار آبخوان ها و منابع آبی موجود در یک دشت توجه گردد. لذا بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان جهت مکان یابی شهرک های جدید صنعتی لازم و ضروری می باشد. در این تحقیق، جهت ارزیابی عوامل هیدروژیولوژیکی اثرگذار در مکان یابی شهرک های صنعتی در دشت ساری به عنوان مطالعه موردی، نقشه خطرپذیری دشت با استفاده از مدل دراستیک تهیه گردید. نتایج حاصل از مدل دراستیک نشان داد که آسیب پذیری آبخوان دشت ساری در سه گروه آسیب پذیری بالا (49/10 درصد)، بسیار بالا (66/56 درصد) و بسیار بسیار بالا (85/32 درصد) قرار می گیرد. تحلیل حساسیت به دو روش تک پارامتری و حذف پارامتر مشخص می نماید که عامل عمق آب زیرزمینی بیشترین حساسیت را در شاخص آسیب پذیری دراستیک ایجاد می کند. آبخوان دشت ساری به دلیل عمق کم آب زیرزمینی به شدت تحت تاثیر آلاینده های حاصل از کشاورزی و فعالیت شهرک های صنعتی قرار می گیرد لذا منطقه مورد مطالعه براساس نقشه نهایی خطرپذیری، پتانسیل آسیب پذیری شدید آبخوان و میزان آلودگی موجود در آن، جهت ایجاد شهرک های جدید صنعتی از موقعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. همچنین در صورت عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی توسط کشاورزان و واحدهای صنعتی موجود در دشت، خسارات جبران ناپذیری به آبخوان وارد می شود. 

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، دراستیک، ساری، آبخوان، توسعه صنعتی
 • مریم رجایی*، محمدرضا علمی، مهین ملکیان صفحات 93-102

  روش ارزیابی چرخه حیات رویکردی مورد قبول برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سراسر چرخه حیات یک محصول می باشد که براساس دو مولفه میزان مصرف منابع و انتشار آلاینده ها به محیط زیست محاسبه می شود. در این مطالعه، ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید پسته از ابتدای کاشت تا درب مزرعه با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) در شهرستان رفسنجان برآورد شد. اطلاعات اولیه به روش پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان منطقه جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از پایگاه داده ای Ecoinvent®3.0 و نرم افزار Simapro8.0.4.30 تجزیه و تحلیل شد. مرز سیستم، مزرعه و واحد کاری در این مطالعه یک تن پسته در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از دیزل و الکتریسیته به عنوان منابع انرژی منجر به انتشار CO2، NOx ، SOx و فلزات سنگین به محیط می شود. تجزیه و تحلیل داده های پسته نشان داد که انتشار ناشی از کودها در طبقات، بیشترین نقش را در کاهش منبع، گرم شدن جهانی، سمیت برای انسان، سمیت برای آبزیان دریایی و فتواکسیداسیون شیمیایی داشت. انتشار ناشی از مصرف سوخت ها بیشترین اثر را در تخریب لایه ازون داشتند.

  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، ارزیابی چرخه حیات، اسیدیته، رفسنجان، پسته
 • رحمان زندی*، هژار شهابی، ابراهیم اکبری صفحات 103-114

  جنگل ها میراثی گران بها و یکی از عوامل مهم در اکوسیستم هر منطقه می باشند که علاوه بر استفاده و بهره برداری از آن ها، در حفاظت و صیانت شان نیز باید اقدامات اساسی صورت گیرد. جنگل های زاگرس، به ویژه در استان لرستان، طی سالیان گذشته، در اثر بی توجهی روبه زوال نهاده و چهره متفاوتی به خود گرفته اند. هدف این تحقیق بررسی، آشکارسازی و مدل سازی آینده تغییرات پوشش جنگل های شهرستان رومشکان می باشد. بدین منظور ابتدا تغییر کاربری های صورت گرفته بین سال های 1987 و 2017 با استفاده از تصاویر لندست و تکنیک طبقه بندی فازی شیءپایه استخراج شد، و به کلاس های (کشاورزی، جنگل، مرتع، عوارض آبی، مسکونی) طبقه بندی شدند. نتایج حاصل در طول سی سال کاهش شدید (17/81 کیلومترمربع) مناطق جنگلی و افزایش اراضی کشاورزی و مرتع در مناطق جنگلی را نشان می دهد. در بازه زمانی 1987-2002 جنگل ها دچار تغییرات خاصی نشده و عمده تغییرات شامل گسترش طبقه کشاورزی در مراتع بوده است. در بازه دوم از سال 2002 به بعد پوشش جنگل ها دچار کاهش شدید شده و مساحت آن ها از 58/122 به 42/43 کیلومتر مربع در سال 2017 رسیده است که 16/79 کیلومترمربع کاهش نشان داد. در ادامه برای پیش بینی روند تغییرات از زنجیره مارکوف استفاده شد که با توجه به نتایج پیش بینی زنجیره مارکوف در سال 2030، در نواحی جنگلی تغییراتی معادل 70/10 درصد اتفاق خواهد افتاد و عمده تغییرات مربوط به تغییر کاربری از کلاس جنگل به کلاس های کشاورزی و مرتع به ترتیب با 901/6 و 172/9 کیلومتر مربع خواهد بود. 

  کلیدواژگان: پوشش جنگلی، طبقه بندی شیءپایه تصاویر، CA مارکوف، لندست، رومشکان
|
 • Mahsa Khodabakhshipour, Mohsen MohammadiGalangash*, Mohsen Khodabakhshipour Pages 5-11

  Energy consumption is increasing rapidly in the world and it is expected that unrenewable energy sources will expire in the future; therefore, new methods of energy production are becoming more common all over the world. Biogas is one of the new and clean energies, which is produced from anaerobic fermentation of biomass. Guilan province with 238,000 hectares of paddy lands has significant potential for biogas production from organic residues. In this way, this study was carried out to investigate the process of biogas production from the combination of rice straw and animal waste with the ratios of (0-100), (5-95), (10-90), (15-85), (20-80) respectively in three repetitions. The experiment was performed at mesophilic temperature by anaerobic digestion method in the 1/5 lit bottles. An economic and environmental assessment for replacement of biogas produced in this process with fossil fuels was implemented in the village of Pounel in Guilan Province. The results showed that the ratio of 10% of rice straw had the highest biogas production efficiency and by replacing the biogas, 21 percent will save in fossil fuel consumption. It will also prevent the emission of 328.42 kg of CO2 gas into the atmosphere per year.

  Keywords: Biogas, Agricultural wastes, Rice straw, Pollution
 • Sahar Moghaddasi*, Fathallah Karimzadeh Pages 13-20

  In recent years, disposal of waste tires is an environmental challenge in many countries. Previous researches has been shown that rubber waste ash and its nanoparticles can be used as an effective source of zinc (Zn) for plant. In this research, feasibility of using nanoparticles and rubber waste (as zinc supplying source in plant) is studied moreover comparing the nanoparticles of rubber waste with commercial zinc sulfate fertilizer available in the market. In this regard, moreover nanoparticles production and characterization them by scanning and transient electron microscope, these wastes were used in cucumber hydroponic culture, then the quantitative and qualitative performance of the fed products were compared with the commercial zinc sulfate fertilizer available in the market. According to the obtained results, by reducing the particle size of the rubber from micron to nano, Zn extractable percentage increased from 1.5 to 2.5%. So, using rubber nanoparticles increased plant performance and also, increased Zn concentration in plant tissues compared with commercial zinc sulfate fertilizer and those grown in control.

  Keywords: Cucumis sativus, Zn, rubber nanoparticles, hydroponic
 • Saeeideh Bigdelo, Seyed Hassan Mousavi, Mazaher٭Moeinadini, Ghasemali Omrani, Alireza Mirzahoseini Pages 21-30

  In Karaj, the large volume of wastes was produced due to the high level of construction activities such as demolition of old buildings and the construction of new buildings. In this regard, it is necessary to have management system with environmental protection perspective for the construction and demolition wastes (CDW). Therefore, the main purpose of this research was study of the amount and composition of CDW in Karaj municipality zones (10 zones) in 2017 with the financial support of Karaj municipality. In the first step, a little amount of CDW was investigated by Karaj waste management organization's statistics. The results showed that the Karaj construction sector produces 5973 tons (2186410 tons/year) of CDW every day, which is around 3% of the total amount of the country generated CDW. Also, the share of per capita CDW production is 1220 kg/year for each person per year and the maximum CDW generation rate was in the November and December and the minimum one was in March and April. In the second step, the composition of CDW was determined using field observations of the disposal sites and landfills. The average composition of CDW showed that up to 80% of the wastes are composed of the soil operation (soil, sand, stone and …) asphalt and concrete parts, building materials (such as brick, block, plaster, pottery, mosaic, etc.)

  Keywords: Quantity, Composition, Construction, DemolitionWastes (CDW), Karaj, Waste Management
 • Koroush Nazzarpour Fard*, Hassan Pourbabaei Pages 31-37

  Studying the spatial pattern in plant communities is necessary for understanding the many issues in forest ecology and management. The purpose of this study is investigating the effect of recreation on Spatial patterns of trees in Zagros oak forests. Sampling methods were fixedarea plots and T-square methods. In each region, there are 40 sample plots and 40 sampling points were taken to measure the distances in the distance method in each region. To quantify and analyze the distribution patterns in the sample method, Green, Morissita and Standardized Morisita indicators were used and The Hopkins, Eberhardt, Heinz, C, Johnson and Zimmer indicators were used in the distance methods. C, Hopkins and Heinz indicators showed a clumped pattern in the area. But the Johnson Zaimer and Eberhart indicators showed a regular pattern in the control area. The results showed that among the Sample plot indicators the Morissita and Morissita standardized indicators expressed a clumped pattern in the recreational and the control area, and the Green indicator showed a regular pattern in the recreational area and the control area. The values obtained from the distance indicators showed that the degradation in the recreational area caused a change in the spatial pattern and the spatial pattern in the recreational area was changing so that most indicators in this area showed a regular pattern. Among the distance indicators used, C and Hines indicators and among the sample method, the Green indicator showed these differences well and the species of the two regions were identified suitable to describe the spatial pattern.

  Keywords: Distribution Pattern, Recreation, Distance Methods, TSquare, Bolouran Forest Park
 • Marzieh Hasanzadeh*, Fariba Ostovar Pages 39-46

  Many of the pollutants in water are known to be harmful for human health and toxic for environment. Among these pollutants, Arsenic is more important because millions of people are exposed to contaminated drinking water. The World Health Organization (WHO) has identified the permitted limit of below 0.01 mg/L (10 micrograms per liter) for arsenic in drinking water and the same amount for arsenic has been reported in Iran's 1053 standard. In this study, various techniques have been investigated for removing Arsenic and efficiency of different nanoparticles in treatment of Arsenic from drinking water. Common methods of removing Arsenic from water sources are including oxidation, coagulation and flocculation, reverse osmosis and ultrafiltration, ion exchange, phytoremediation and new technologies based on the use of nanoparticles. The findings showed that despite of the high arsenic removal percentage using different methods such as oxidation, ion exchange and floating with dissolved air, these methods are not economic and a lot of time is required to achieve optimal efficiency. Recently, the use of nanoparticles has become very popular, so that metal oxide nanoparticles such as magnetic iron, Zinc, Copper, Serum, and Aluminum can completely eliminate Arsenic soluble with a high concentration of 50 mg/L in water sources and after the adsorbent is saturated, it is possible to use the regeneration of adsorbents, repeatedly by adsorbing the pollutant into the adsorbent. As a result, the use of nanoparticles is better than chemical processes and is economic due to their high efficiency in a short time.

  Keywords: Arsenic, Standard, Water Resources, Removal Method, Nanoparticles
 • Farhad mirzaei *, Zeynab sojoodi, Esmaeel Shahriari Pages 47-54

  Sand filters are composed of sand-filled containers with determined granulation and specified thicknesses of pressurized sand layers that work under pressure and they are placed in the center control system after the cyclone and before the grid or disk filter. The aim of this study was to determine the relationship between water turbidity and Total suspended solids (TSS). To determine the samples turbidity, they were tested using a spectrophotometer and the percentage of light passing was obtained through each sample separately. The test of determining total suspended solids was also performed. The results of this experiment showed that there is a quadratic equation between the percentage of light passing and total suspended solids, which is presented as the main equation from figure 3, that is more correlated with the data. As can be seen, at 450 nm, there is a higher correlation between the turbidity and the light transmittance and less error. 

  Keywords: Clogging, Suspended solids, Tubidiry, Water
 • Mohadese Tavakoli*, Niloofar Abedinzade Pages 55-60

  These days, the removal of various dyes from industrial wastewater has become an important concern. Synthetic dyes used in industries such as textiles are complex, toxic and mutant organic materials. Congored is also an acidic dye that is considered a high- risk source of contamination and threatens the lives of humans and other living organisms. Different methods, such as electrochemical, physical and biological processes, are used to remove organic pigment from aqueous samples. Adsorption is one of the most effective modern methods of industrial wastewater treatment, which is a relatively simple and inexpensive process that produces non- toxic and low- risk products. The purpose of this study is removing the Congored dye from aqueous solutions and reviewing the accomplished researches for remove it

  Keywords: Adsorption, Congored, Contamination, Dyeremoval, Industrial Wastewater
 • Maryam Hoseinkhani*, Amir Ansari, Amir Hedayati Aghmashhadi Pages 61-70

  The purpose of this research is assessing and planning the urban streets of Arak city. In this research, environmental impacts were assessed by using these three methods Multi-criteria like rapid matrix, ANP and fuzzy TOPSIS that both of them are decisionmaking methods. The process that has been followed in this study includes, determining the indicators, (using library studies), specifying geographic area, introducing the options, studying the environmental basic conditions, indicating and predicting and impacts, assessing the impacts using the three mentioned methods and providing the report. In the following, the status of the environmental factors was investigated. Then, the most important factors that might be affected by 58-meter street construction were identified using checklist, and were selected as the criteria for impact assessment. Then environmental impact assessment was separately fulfilled by using three methods like rapid assessment (matrix), fuzzy TOPSIS and ANP. Due to the the more negative impacts relatively to the positive impacts in the rapid matrix method, the project was rejected. In both fuzzy TOPSIS and ANP methods the non-execution option has the most weight and preference. But among these methods, the ANP method is introduced as a suitable method for environment impacts assessment in different projects because of its ability to create a network with interaction between criteria and options at different levels and directions.

  Keywords: Impact assessment, Multi-criteria model, Fuzzy TOPSISmethod, PASTAKIA method, ANP method
 • Ali Reyan Mohasesi, Hasan Darmani Koohi, Reza NaseriHarsini *, Ali Mirza Aghazadeh, Hamed Kioumarsi Pages 71-82

  To investigate the effects of pennyroyal (Mentha pulegium L.) powder on performances, the concentration of some blood parameters and carcass characteristics of broilers, 160 one-dayold Ross chicks were used in the form of a completely randomized design with four treatments and four repetitions. Experimental treatments included the levels of zero (control), 0.2%, 0.4%, and 0.6% of pennyroyal powder. The treatment containing 0.6% of pennyroyal powder compared to the control group had higher feed consumption in the starter period (P <0.05). However, there was no significant difference during the growth period and the whole experimental period. In terms of average daily weight gain and feed conversion ratio, there was no significant difference between the experimental treatments during the starter, growth and the whole experimental periods. The carcass percentage decreased significantly at the age of 42 days in treatments containing pennyroyal powder compared to the control group (P <0.05). There was no significant difference between experimental treatments in terms of weight percentage of carcass components including thigh, chest, abdominal fat, heart, liver, and gizzard. The concentration of triglycerides and plasma VLDL decreased significantly in treatments containing pennyroyal powder and decreased linearly compared to the control group (P <0.05). In terms of cholesterol and plasma HDL levels, a significant decrease was observed in treatment containing 0.4 level and treatment containing 0.2 percent of pennyroyal powder compared to the control group (P <0.05) respectively. Plasma LDL levels were not affected by experimental treatments. The results of the present study showed that the use of limited levels of pennyroyal powder up to 0.6% has no significant effect on the performance of broilers.

  Keywords: Broiler, Pennyroyal powder, Performance, Bloodparameters, Carcass characteristics
 • Mohammad Rahmani*, Tahereh Azari Pages 83-92

  New industrial estates developments must follow the effective factors in protection, management and sustainable development of aquifers and water resources in a plain in order to meet the needs of people. Therefore, assessment of the aquifer vulnerability potential for locating new industrial estates settlements is necessary. So, investigation of the vulnerability of Sari plain groundwater resources for locating the industrial zones is necessery. In this research, the risk map of the plain was prepared using a drastic model to assessment of the effective hydrogeological factors in locating the industrial estates of Sari plain. The results of the Drastic model showed that Sari aquifer vulnerability is classified in three groups of highly vulnerable (10.49%,), very highly vulnerable (56.66%) and too highly vulnerable (32.85%). Sensitivity analysis based on two-way single parameter and parameter deletion methods showed that the depth of the water-table factor is the most sensitive factor on the DRASTIC vulnerability index. Sari aquifer is strongly affected by agricultural and industrial activities' pollutants due to shallow water-table; so, the study area is not suitable for establishment of industrial estates based on the final vulnerability map, the aquifer extreme vulnerability potential and the amount of exsisting pollutant. Also, if environmental considerations are not respected by farmers and the existing industrial units in the plain, the aquifer will be suffering serious damages.

  Keywords: Vulnerability, DRASTIC, Sari, Aquifer, Industrialdevelopment
 • Maryam Rajaei*, Mohammadreza Elmi, Mahin Malekian Pages 93-102

  Life Cycle Assessment method is an accepted approach for assessing the environmental impacts of a product's life cycle, which is calculated on the basis of two components: the amount of consuming resources and the release of pollutants to the environment. In this study, the environmental impact assessment of pistachio production from the beginning of planting to the field door was estimated using Life Cycle Assessment (LCA) method in Rafsanjan. Initial data were collected through questionnaire method and interview with local farmers. The collected data were analyzed using Ecoinvent®3.0 database and Simapro8.0.4.30 software. The system boundary, field and work unit were considered as a ton of pistachios in this study. The results of this study showed that the use of diesel and electricity as energy sources lead to the release of CO2, NOx, SOx and heavy metals into the environment. Analysis of the pistachio data showed that emissions from fertilizers in the layers had the highest role in source reduction, global warming, toxicity to humans, toxicity to marine aquatics and chemical photooxidation. Emissions from fuel consumption had the greatest effect on ozone layer depletion.

  Keywords: Environmental impacts, Life Cycle Assessment, Acidity, Rafsanjan, Pistachio
 • Rahman Zandi*, Hazhar Shahabi, Ebrahim Akbari Pages 103-114

  Forest is a valuable heritage and one of the important factors in the ecosystem of each area that in addition to using and exploiting them, they should be preserved. Zagros’ forests, especially in Lorestan province due to negligence have been destroyed throughout past years. The aim of this research is to investigation, detect and modeling Romeshkan’s forests’ cover changes. To do this, first changes that were taken place between 1987-2017 were extracted by satellite Landsat images and using Fuzzy Object-Based classification method, then, were classified in 5 classes (Agriculture, Forest, Range, water and Residential). Finally, classification results show that there is a sharp decrease of forested areas (81.17 km2 ) and an increase of Range and Farmlands over past 30 years in the forest area. In a period of 1987-2002 forest cover of the study area had not faced major changes, but most of the rangelands turned to farmlands. While in the second period from 2002 onwards forest cover dramatically dipped and its area decreased from 122.58 km2 to 43.42 km2 in 2017, which the rate of forest covers decrement was around 79.16 km2 . Moreover, in order to predict forest cover changes in the future CA-Markov model was applied that indicates 10.70% of current forest covers will be reduced in 2030, and the main changes will be occurred between forest classes to farmlands and rangelands classess by 6.901 and 9.172 km2 , respectively.

  Keywords: Forest cover, Object-Based image classification, CAMarkov, Landsat, Romeshkan