فهرست مطالب

مجله پژوهش و فناوری محیط زیست
پیاپی 13 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حامد اسدی، سلیمه رحیم نژاد، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند، مجتبی محمودی صفحات 1-10

  در نهالستان های مختلف برای بهبود وضعیت جوانه زنی و رشد بذر از کودهای مختلف مانند کودهای سبز، دامی، شیمیایی، بیولوژیکی و انواع بیوچار استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر اصلاح کننده های خاک بر سرعت و درصدجوانه زنی بذر ون در نهالستان جنگلی بود. این آزمایش در نهالستان لاجیم واقع در سرجنگلبانی کسیلیان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه انجام شد. در این تحقیق 19 تیمار اصلاح کننده خاک، شامل پوسته برنج به مقدار 5/0 و 1 درصد حجمی خاک، بیوچار پوسته برنج 5/0، 1 و 2 درصد حجمی خاک، کودگاوی 150 و 300 گرم، کودشیمیایی حداقل و حداکثر (کودشیمیایی حداقل برای سوپر فسفات تریپل 6/0 گرم، برای سولفات آمونیوم 45/0گرم و سولفات پتاسیم 45/0 گرم و کود شیمیایی حداکثر برای سوپر فسفات تریپل 2/1 گرم، برای سولفات آمونیوم 9/0گرم و سولفات پتاسیم 9/0 گرم) و تیمار شاهد با سه تکرار و ترکیب تیمارها در نظر گرفته شد. بذرهای انتخاب شده به منظور اجرای آزمایش، در عمق مناسب خاک کشت شدند با مشاهده اولین بذر جوانه زده در دهم فروردین شمارش بذرها شروع شد. معیار جوانهزنی بذر، خروج برگچه بوده است . به منظور تجزیه و تحلیل آماری پس از بررسی نرمال بودن و همگنی واریانس داده ها، با استفاده از آزمون های شاپیروویلک و لون در سطح احتمال 95 درصد، از روش آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. در صورت معنی دار بودن داده ها، مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که اثر اصلاح کننده های خاک بر سرعت و درصد جوانه زنی بذر ون دارای اثر معنی دار است. بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی در تیمارهای ترکیب کودگاوی 25/1 و پوسته برنج 1، ترکیب کودشیمیایی بیشینه و پوسته برنج 1، بیوچار پوسته برنج 2 و بیوچار پوسته برنج 1 درصد یافت شده است. به طور کلی، استفاده از موادآلی بیشترین تاثیر را بر جوانه زنی بذر این گونه داشته است. پیشنهاد می شود به منظور افزایش جوانه زنی بذر ون در نهالستان های جنگلی از مواد آلی مانند پوسته برنج و همچنین کودگاوی استفاده شود.

  کلیدواژگان: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، نهالستان جنگلی، نهالستان لاجیم
 • اکرم قربانی، محمد غفوری، محمدجواد علیپور صفحات 11-21

  این پژوهش با هدف بررسی میزان انتشار فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) در خاک اراضی پایین دست سایت دفن زباله شهر تایباد انجام شد. جهت نمونه برداری 15 ایستگاه به فاصله 100 متری از یکدیگر و در امتداد آبراهه خروجی از سایت از فاصله 100 تا 1500 متری مکان دفن زباله شهر تایباد انتخاب شدند. بعد از نمونه برداری به تعداد 5 نمونه و تکرار 3 بار از هر ایستگاه، نمونه ها جهت آنالیز به آزمایشگاه جهت بررسی میزان شاخص های بارآلودگی منتقل شدند. فرضیه ها با استفاده از آزمون تی- تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار spss 24 مورد تحلیل قرار گرفتند. مشخص شد میانگین کل غلظت سرب برابر با 04/52 و میانگین کل غلظت کادمیوم برابر با 748/1 است. غلظت فلزات مذکور از میانگین خاک جهانی و پوسته زمین به طور معنی داری با اطمینان 95 درصد بیشتر است .در مورد سرب وکادمیوم بیشترین آلودگی به ترتیب در ایستگاه 10و4 و کمترین آلودگی در ایستگاه 6 و12 بود. درنتیجه با افزایش فاصله مقدار آلودگی خاک تغییر معنی داری نمی کند، چون حجم و غلظت آلودگی روان آب جاری شده از داخل سایت (عامل انتقال آلودگی) در طول مسیر ثابت است. بنابراین انتشار آلودگی به فواصل دور تر از سایت نیز وجود دارد. که این انتشار به علت قرارگرفتن این محل در مسیر آبراهه و یک زمین شیبدار است.

  کلیدواژگان: کادمیوم، سرب، فلزات سنگین، انتشار آلودگی
 • بهاره رفیعی، حامد کیومرثی، رضا ناصری هرسینی، سید محمدرضا مهدویان صفحات 23-39

  طی قرن گذشته، علم و فناوری رشد و توسعه چشم گیری داشته و این پیشرفت در کنار تمامی مزایا و ارزش های افزوده برای کیفیت زندگی بشر، اثرات نامناسبی بر محیط زیست به همراه داشته است. متاسفانه، درگیری بشر با مشکلاتی که برای کره زمین ایجاد کرده است، از جمله جنگ ها و بیماری های جدید، سبب توجه کمتر به بررسی تاثیر تغیرات آب و هوایی بر محیط زیست و به ویژه فعالیت های کشاورزی وابسته به آن شده است. اگر بخش کشاورزی در پرتو چالش تغییرات آب و هوایی قرار گیرد و قادر به تامین نیازهای غذایی بشر نباشد، زندگی به نقطه پایانی خویش نزدیک خواهد شد. فعالیت های کشاورزی از یک سوی در معرض این تغییرات قرار دارند و از طرف دیگر با به جای گذاشتن تاثیرات احتمالی منفی بر محیط زیست به این تغییرات دامن می زنند. تهدید امنیت غذایی، کاهش تنوع زیستی، از بین رفتن خاک، کاهش منابع آبی و تبدیل جنگل ها به مزارع و سپس نابودی این مزارع، زمین را به منطقه ای غیرقابل حیات همراه با طوفان ها، سیل ها و تغییرات دمایی غیرقابل پیش بینی تبدیل خواهد کرد. از این رو، بررسی تاثیر مولفه های تغییرات آب و هوایی بر زیست بوم ها و گونه های مختلف که کشاورزی را تحت شعاع قرار می دهند، می تواند گامی به سوی دستیابی به سازوکارهای جدید مدیریتی به منظور کاهش و سازگاری با این تغییرات و رسیدن به محیط زیست و کشاورزی پایدار باشد.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، تغییر اقلیم، تنوع زیستی، زیست بوم، کشاورزی پایدار
 • مریم آقائی، زهرا اسلامیان صفحات 41-53

  با توجه به اهمیتی که تغییر اقلیم بر ساختار محیط کره زمین و ساکنین آن داشته و خواهد داشت تلاش در جهت شناخت هر چه بیشتر چگونگی رخداد های تغییر اقلیم امری مسلم است. در این مطالعه در فاز اقلیمی، داده های روزانه دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک سردشت در دوره 2014-1996 با استفاده از مدل آماری LARS-WG شبیه سازی شد و پس از اطمینان از کارآیی این مدل در شبیه سازی پارامتر های هواشناسی مذکور در منطقه سردشت، جهت بررسی پارامتر های اقلیمی در تغییر اقلیم، داده ها؛ سه سناریوی A2 (سناریوی حداکثر)،A1B (سناریوی حد وسط) و B1 (سناریوی حداقل) مدل HadCM3 در دوره 2030-2011 با مدل آماری LARS-WG کوچک مقیاس گردید. نتایج نشان داد که بر اساس برآورد مدل LARS-WGبرای سناریو های مورد بررسی در دوره های آتی میانگین دمای حوزه آبخیز سردشت به میزان 4 درجه سلسیوس افزایش می یابد. مقدار بارش نیز در مقایسه با دوره پایه به میزان 2 درصد افزایش را نشان می دهد. هم چنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که بطورکلی عملکرد مدل LARS-WG در مدل سازی متغییر های هواشناسی ایستگاه های تحت بررسی مناسب است و می توان از آن جهت بازسازی داده های ایستگاه ها در دوره گذشته و یا تطویل این داده ها به دوره آینده بهره جست. همچنین می توان از آن در جهت ارزیابی اقلیم آینده استان در مقیاس محلی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، ریز مقیاس نمائی، HadCM3، LARS-WG، سردشت
 • محمدحسین منصورقناعی صفحات 55-64

  حفظ محیط زیست نقش موثری را در سلامت انسان ها ایفا می کند. در این راستا در دهه های اخیر، بتن قلیافعال به منظور برتری خواص مکانیکی و دوام و رفع معایب محیط زیستی (ناشی از تولید گاز سمی دی اکسید کربن) در بتن معمولی، مورد توجه محققین رشته مهندسی عمران قرار گرفت. در این پژوهش آزمایشگاهی، یک طرح اختلاط از بتن معمولی حاوی سیمان پرتلند با عیار 500 کیلوگرم بر متر مکعب و یک طرح اختلاط از بتن قلیافعال بر پایه سرباره کوره آهنگدازی ساخته شد. به منظور بررسی خواص مکانیکی و دوام، آزمون های مقاومت فشاری و کاهش وزن بتن تحت دمای 21 و 600 درجه سلسیوس در سن عمل آوری 90 روزه در بتن انجام گرفت. اعمال حرارت بالا در نمونه های بتنی موجب افت نتایج در آزمون مقاومت فشاری در بتن معمولی و بتن قلیافعال به ترتیب به میزان 31/42 و 9/14 درصد گردید و در آزمون کاهش وزن به ترتیب به میزان 0067/0 و 0064/0 درصد افت وزن در بتن معمولی و بتن قلیافعال کسب شد. بتن قلیافعال در آزمون مقاومت فشاری تحت دمای 21 و 600 درجه سلسیوس، به میزان 41/11 و 35/64 درصد برتری را نسبت به بتن معمولی از خود نشان داد. نتایج حاصل از آزمون تصویر برداری میکروسکوپ الکترونیک روبشی، در هماهنگی و همپوشانی با نتایج سایر آزمون ها در این پژوهش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: بتن معمولی، بتن قلیافعال، مقاومت فشاری، کاهش وزن، میکروسکوپ الکترونیک روبشی
 • حمید آهنی، پری عبداللهی صفحات 65-75

  پیشگیری از بیماری ها، افزایش ایمنی بدن و نگرش بهداشتی و سلامت در کنار درآمد زایی که یکی از اهداف اقتصادی هر کشور بوده با توسعه گیاهان دارویی می تواند محقق شود. گونه سنجد تلخ با نام علمی Hipphophae rhamnoides L. و نام انگلیسی sea buckthorn و نام فارسی خولان بومی ایران بوده و دارای ارزش های بسیاری است که در این تحقیق به معرفی آنها پرداخته شده است. اقتصاد مقاومتی که از سیاست های کلی نظام است، با توجه به بحران های اقلیمی و سیاسی اجتماعی با تولید گیاهان چند منظوره اتفاق خواهد افتاد. توسعه گونه های اقتصادی با مشارکت جوامع در کنار فضای سبز تولید دارو و غذا را برآورده می نماید. علاوه بر خاصیت دارویی و غذایی می تواند بانکی برای توسعه باغات خارج از شهر و یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بر داشته باشد. با توجه به مجوز وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تاییدیه پارک علم و فناوری بخشی از مردم با خواص این گیاه دارویی و زیبا و اقتصادی در کشور ما تا حدی آشنا شده اند ولی این گیاه هنوز شناخته شده برای عموم نیست. با کاشت این گونه به عنوان یک گونه چندمنظوره می توان علاوه بر زیبایی و تولید اکسیژن و سایر فواید زیست محیطی امکان درآمد زایی نیز با محصولات این گیاه نظیر برگ و میوه تامین کرد. این گونه طبق منابع مختلف دمای تا منفی چهل درجه را تحمل می کند. هدف از این پژوهشی معرفی خواصپیشگیری از بیماری ها، افزایش ایمنی بدن و نگرش بهداشتی و سلامت در کنار درآمد زایی که یکی از اهداف اقتصادی هر کشور بوده با توسعه گیاهان دارویی می تواند محقق شود. گونه سنجد تلخ با نام علمی Hipphophae rhamnoides L. و نام انگلیسی sea buckthorn و نام فارسی خولان بومی ایران بوده و دارای ارزش های بسیاری است که در این تحقیق به معرفی آنها پرداخته شده است. اقتصاد مقاومتی که از سیاست های کلی نظام است، با توجه به بحران های اقلیمی و سیاسی اجتماعی با تولید گیاهان چند منظوره اتفاق خواهد افتاد. توسعه گونه های اقتصادی با مشارکت جوامع در کنار فضای سبز تولید دارو و غذا را برآورده می نماید. علاوه بر خاصیت دارویی و غذایی می تواند بانکی برای توسعه باغات خارج از شهر و یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بر داشته باشد. با توجه به مجوز وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تاییدیه پارک علم و فناوری بخشی از مردم با خواص این گیاه دارویی و زیبا و اقتصادی در کشور ما تا حدی آشنا شده اند ولی این گیاه هنوز شناخته شده برای عموم نیست. با کاشت این گونه به عنوان یک گونه چندمنظوره می توان علاوه بر زیبایی و تولید اکسیژن و سایر فواید زیست محیطی امکان درآمد زایی نیز با محصولات این گیاه نظیر برگ و میوه تامین کرد. این گونه طبق منابع مختلف دمای تا منفی چهل درجه را تحمل می کند. هدف از این پژوهشی معرفی خواص و مواد موثره این گیاه است تا راهنمایی برای تصمیم گیران و سرمایه گذاران باشد. و مواد موثره این گیاه است تا راهنمایی برای تصمیم گیران و سرمایه گذاران باشد.

  کلیدواژگان: ارزش دارویی، سیبکتورن، اقتصاد، خولان
 • مهدی جهانشاهی، میرحمید تقوی، علیرضا علی احمدی صفحات 77-92

  به زعم بسیاری از محققان، شرایط و بستر فرهنگی مناسب می تواند زمینه ساز ایجاد محیطی باشد که نسبت به محیط زیست حساس بوده و در کوشش برای استفاده کارا از منابع و ایجاد مسیولیت اجتماعی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به عنوان نمونه مطالعاتی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت، در دسته مطالعات پیمایشی- مقطعی قرار می گیرد. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است که با سه روش روایی محتوایی، روایی سازه و روایی همگرا، اعتبارسنجی شده است. همچنین آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 96/0 و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد پرسشنامه بالای 7/0 بدست آمده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تشکیل می دهند که 98 نفر با فرمول کوکران برای جوامع نامعین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش نیز، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که 1. فرهنگ سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد 2. فرهنگ سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت سبز دارد 3. توانمندسازی روانشناختی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت سبز دارد. به عبارت دیگر، فرهنگ سازمانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان) بر مدیریت سبز تاثیر بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدیریت سبز، توانمندسازی روانشناختی، مدلسازی معادلات ساختاری
 • اعظم نظام هاشمی، آمنه منصورقناعی، محمد وفاجوی دیانتی، موسی امینی، تورج صادقی صفحات 93-105

  عوامل میکروبی از جمله آلاینده های بسیار مهمی هستند که از طریق فاضلاب های شهری و روستایی تصفیه نشده به دریای کاسپین وارد می شود و موجب ایجاد خطراتی برای سلامت شناگران می شود. انتروکوک روده ای علایم التهاب معده ای و رود ه ای را ایجاد می کند. این تحقیق یک مطالعه توصیفی و تحقیقی است و با هدف بررسی وضعیت آلودگی با آنتروکوک روده ای آب شناگاه های دریای کاسپین در سواحل استان گیلان و مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت انجام گرفت. از 11 منطقه نوار ساحلی دریای کاسپین در استان گیلان به عنوان شناگاه تابستانی که فعال بوده و بیشترین گردشگر را داشت تعداد 55 نمونه (هر شناگاه 5 تکرار) در شهریور ماه در سال 1401 نمونه برداری انجام شد. متغییرهای آنتروکوک روده ای، دمای آب، pH، شوری و کدورت مطابق روش های موجود در کتاب استاندارد متد سنجش گردید. نتایج نشان داد که میانگین تعداد کل باکتری آنتروکوک روده ای در هر 100 میلی لیتر نمونه، 54/52 MPN را نشان داد. مقایسه میانگین تعداد استرپتوکوک روده ای در ایستگاه های مختلف با استاندارد محیط زیست و وزارت بهداشت نشان داد که 5 ایستگاه (سفیر امید، صدف، گیسوم، تازه آباد و چمخاله) بالاتر از حد مجاز بودند. همچنین بین تعداد استرپتوکوک روده ای با pH آب، همبستگی منفی وجود داشت (P<0.05). در نتیجه این تحقیق بیانگر آلودگی میکروبی با آنتروکوک روده ای در بعضی از شناگاه های طبیعی سواحل دریای کاسپین در استان گیلان می باشد که می تواند سلامت شناگران را تهدید نماید.

  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، آنتروکوک روده ای، شناگاه، سواحل استان گیلان
 • مکرم روانبخش سنگجویی صفحات 107-117

  تالاب ها ازجمله مهم ترین و در معرض خطرترین اکوسیستم های جهانی هستند و مجموعه ای از خدمات اکوسیستمی را به جامعه ارایه می کنند. مدیریت تالاب فرآیند فعال حمایت از خدمات اکوسیستمی است، چراکه فعالیت انسانی به طور هم زمان منافع اقتصادی و اجتماعی را از خدمات اکوسیستمی استخراج می کند، بنابراین به منظور نگهداری طولانی مدت و پایدار این خدمات، توازن سریع از طریق برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب نیاز است. در ایران بر اساس برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه ها و ذی نفعان اصلی موظف به پیاده سازی برنامه مدیریت زیست بومی شده است. رویکرد زیست بومی یک راهبرد برای مدیریت یکپارچه منابع آب، زمین و معیشت است که حفاظت و استفاده پایدار را به شیوه ای متعادل گسترش می دهد. برنامه مدیریت زیست بومی تالاب امیرکلایه در قالب طرح بین المللی حفاظت از تالاب های ایران تدوین گردیده است. روش مورداستفاده نظام برنامه ریزی راهبردی است. این برنامه مدیریتی بر اساس دستاوردهای جلسات کارگاه های آموزشی و مشورتی و با شرکت نمایندگان گروه های عمده ذی ربط محلی و استانی تهیه گردیده است. در این تحقیق چارچوب کلی برنامه تدوین شده شامل اهداف راهبردی، اختصاصی و اقدامات اجرایی جهت دستیابی به هدف نهایی و چشم انداز موردبررسی قرارگرفته است

  کلیدواژگان: برنامه مدیریت جامع، تالاب، جوامع محلی
 • پویان مهربان جوبنی، هادی مدبری، سید محمد موسوی صفحات 119-134

  این مطالعه با هدف بررسی تغییرات زیست محیطی و ارزیابی وجود گیاهان آبزی مهاجم و تاثیر آن بر کیفیت آب سدهای آب شرب استان مازندران شامل سد البرز، سد شهید رجایی و سد میجران انجام گرفت. اندازه گیری صفات کیفیت آب نشان داد که بهترین شرایط اکسیژن محلول در سد البرز، شهید رجایی و میجران در ماه فروردین بود. به علت لایه بندی حرارتی ایجاد شده در ماه مرداد و شهریور میزان اکسیژن محلول همه سدها در عمق 7 تا 10 متری به حدود صفر رسید. بیشترین مقدار کلروفیل سد البرز در ماه های اردیبهشت و خرداد و در عمق 5 متری با حدود 4، در سد شهید رجایی در مرداد با حدود 4/5 و در سد میجران در ماه مرداد در عمق 10 متری با حدود 11 میلی گرم در لیتر بود که بر اساس شاخص کارلسون در این ماه ها سدها در وضعیت یوتروف و تغذیه گرا بود. بیشترین مقدار فسفات اندازه گیری شده در هر سه ماه تیر، مرداد و شهریور در سد میجران مشاهده شد. دو گیاه هیدریلا و گوشاب شناور به عنوان گیاه مهاجم بیشتر در سد میجران شناسایی شد که به نظر می رسد با پرنده باکلان که در حاشیه سد میجران شب نشین هستند، وارد شده است. تغییر لایه های ایجاد شده در سدها از طریق هوادهی به ویژه در ماه های مرداد و شهریورماه، جلوگیری از ورود احشام در بالادست سدها و ایجاد بستری مناسب جهت تغییر محل زندگی پرندگان باکلان می تواند راهکار مناسبی جهت کمک به بالابردن شرایط کیفی آب سدهای آب شرب باشد.

  کلیدواژگان: سدهای آب های شرب، کیفیت زیستی، گیاهان مهاجم، پارامترهای فیزیکوشیمیائی
 • احسان قابلی، الهام موحد*، بهزاد محمدی الستی صفحات 135-147

  کشاورزی دقیق یک مفهوم جدید در کشاورزی امروزی است . یکی از دلایل رشد کشاورزی دقیق در میان دانشمندان و کشاورزان، پیشرفت تکنولوژی در سیستم های تعیین مختصات جغرافیاییGPS، سنسورها، عکسهای هوایی یا ماهواره‏ای (یا سنجش از دور) و تسهیلات مدیریت اطلاعات جغرافیایی است. وجود مشکلات تشخیص پارامتری در حوزه عملیات های آزمایشگاهی در بخش کشاورزی به خصوص تشخیص میزان رطوبت خاک، متخصصان را بر آن داشت است که همواره در تلاش برای بدست آوردن راه کار مناسب برای اندازه گیری میزان رطوبت مورد نیاز گیاه و منطقه مورد نظر باشند. لذا از این رو در این تحقیق سعی شده تا با طراحی وساخت یک سنسور رطوبت سنج که در آن از خاصیت خازنی استفاده شده، بتوان رطوبت خاک را اندازه گیری نمود. این سنسور خازنی متشکل از دو صفخه آلومینیومی عایق بندی شده می باشد که با تغییر رطوبت خاک، ضریب دی الکتریک خازن و بتبع آن ظرفیت خازنی و فرکانس مدار خروجی در آن تغییر میکند. از ویژگیهای دستگاه مورد نظر می توان به تشخیص رطوبت همزمان در چندین نقطه از زمین و همچنین استفاده در کنترل میزان آب دهی مورد نیاز گیاهان اشاره نمود. همچنین این دستگاه دارای یک ماژول فرستنده وگیرنده بیسم با برد 250 مترمی باشد . این دستگاه در شرایط آزمایشگاهی در 80 نقطه مورد بررسی قرار گرفت وجهت بررسی دقیقتر با سنسورهای متفاوت دیگری مورد آزمایش و بررسی واقع شد. میانگین درصد خطای بدست آمده از سنسور خازنی ساخته شده 0.60 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: الکترونیک، سنسورهای خازنی، حداکثر رطوبت، درصد خطا، رطوبت سنج
 • نفیسه مومنی، محسن احمدپور صفحات 149-168
  مقدمه

  دانش مولکولی نقش مهمی در زمینه حفاظت و پایداری گونه های جانوری دارد. مطالعات زیست شناسی حفاظت برای شناسایی جمعیت های رو به کاهش ضروری است تا بتوان برنامه های مدیریتی بهتری برای احیای آنها درنظر گرفت. با وجود پیشرفت دانش مولکولی، روزانه مطالعات بسیاری در زمینه شناخت بهتر نشانگر های مولکولی انجام می شود.

  هدف

  در این مطالعه، نشانگر‎های ژنتیکی به‎کار رفته در بیش از 100 مقاله فارسی و انگلیسی بررسی شد.

  مواد و روش

  این منابع از میان مطالعاتی در زمینه زیست‎ شناسی حفاظت، زیست شناسی و اکولوژی مولکولی، نشانگر های مولکولی و سایر موضوعات مرتبط انتخاب شد تا با مقایسه آنها، الگوی واضح تری از کاربرد هر نشانگر در زمینه زیست شناسی حفاظت، ارایه گردد.

  یافته ها

  به طور کلی، کاربرد هر نشانگر مولکولی تنها به یک مورد محدود نیست اما در بسیاری از موارد می توان به وجود رابطه مشخصی میان ویژگی های هر نشانگر و بیشترین کاربرد آن دست یافت.

  بحث:

   با این حال در انتخاب نشانگر مناسب در هر مطالعه حفاظتی در زمینه حیات وحش، مراحل زیر پیشنهاد می شود: 1) شناخت گونه مورد مطالعه 2) بررسی سوال یا مشکل حفاظتی 3) شناخت نشانگرهای مولکولی. همچنین، توجه به نرخ جهش و میزان تغییرپذیری در میان نشانگر‎های هسته‎ای و میتوکندریایی می‎تواند در انتخاب نشانگر مناسب نقش مفیدی داشته باشد. اما برای رسیدن به اطلاعات ژنتیکی و اکولوژیکی صحیح در زیست شناسی حفاظت، اصول ژنتیک جمعیت و تکامل مولکولی نیازمند آموزش جامع‎تری است تا با مقایسه همه جانبه نتایج مولکولی با سایر علوم و کنترل کیفی ژن توالی یابی شده به نتایج قابل استناد تری در زمینه ژنتیکی و حفاظتی رسید.

  کلیدواژگان: نشانگر مولکولی، ژنتیک حفاظت، حفاظت محیط زیست، حیات وحش
|
 • Hamed Asadi*, salime rahimnezhad, Seyed Mohammad Hojjati, Hameid jalilvand, Mojtaba Mahmoudi Pages 1-10

  Different fertilizers such as green, animal, chemical, biological and biochar are used in different nurseries to improve germination and growth. The purpose of this research is to investigate the effect of soil conditioners on the germination rate and percentage of Fraxinus excelsior seeds in forest nurseries. This experiment was carried out in Nursery Lajim, located in Sarjangalbani Kaslian, General Department of Natural Resources and Watershed of Swadkoh city. In this research, 20 soil conditioning treatments include rice husk to amount of 0.5% and 1% of soil volume, rice husk biochar to amount of 0.5%, 1% and 2% of soil volume, 150 and 300 grams of cow manure, minimum and maximum chemical fertilizer (minimum chemical fertilizer for super triple phosphate 0.6 grams, for ammonium sulfate 0.45 grams and potassium sulfate 0.45 grams and chemical fertilizer for triple superphosphate 1.2 grams, for ammonium sulfate 0.9 grams and potassium sulfate 0.9 grams) and the control treatment was considered with three repetitions. The seeds selected for the experiment were cultivated in the appropriate soil depth, by observing the first young seed on the 10th of April, counting of seeds has started. The quality of seed germination was leaf emergence. For statistical analysis, after checking the normality of the data and the homogeneity of variances using the Shapiro Wilk and Loon tests at the 95% probability level, one-way analysis of variance was used. If the data were significant, comparisons were made using Duncan's test. The results showed that the effect of soil conditioners on the speed and percentage of seed germination has a significant effect. The highest germination rate and percentage were observed in the treatments of 1.25% cow manure and 1% rice husk, 1% maximum chemical fertilizer and rice husk, 2% rice husk biochar and 1% rice husk biochar, and in general, the use of these materials had the greatest effect on seed Fraxinus excelsior. it is suggested to use organic materials such as rice husk and cow dung to increase the germination of Fraxinus excelsior seeds in forest nurseries.

  Keywords: Germination percentage, Germination speed, Forest nursery, Lajim nursery
 • akram ghorbani *, mohammad ghafori, Mohammadjavad alipoor Pages 11-21

  The aim of this study was to investigate the emission of heavy metals (cadmium and lead) in the soil around Taybad landfill. For this purpose, 15 stations at a distance of 100 meters from each other to the landfill of Taybad city were selected for sampling. Sampling 5 samples and repeating 3 times from each station, the samples were transferred to the laboratory for analysis to check the level of pollution indicators. Hypotheses were analyzed using one-sample t-test and Pearson's correlation coefficient with spss 24 software. It was found that the average total concentration of lead is equal to 52.04 and the average total concentration of cadmium is equal to 1.748. The concentration of the mentioned metals is significantly higher than the average global soil and earth's crust with 95% confidence. In the case of lead and cadmium, the highest contamination was in station 10 and 4, and the lowest contamination was in station 6 and 12, respectively. It is concluded that the amount of soil contamination does not change significantly with increasing distance, because the volume and concentration of contaminant runoff from the landfill (contaminant) along the path is constant. Therefore, it is better to provide environmental training for municipal municipal personnel and citizens of the region and to invest in the restoration of the environment and its further protection.

  Keywords: Cadmium, Lead, Heavy metals, Pollution emission
 • Bahareh Rafiei, Hamed Kioumarsi, Reza Naseri Harsini, Seyed MohammadReza Mahdavian Pages 23-39

  During the last century, science and technology have grown and developed significantly, however, this development, along with all the advantages and added values for the quality of human life, has brought inappropriate effects on the environment. Unfortunately, the human conflict with the problems which has created for the planet, including wars and new diseases, has caused less attention to the impact of climate change on environment and especially the related agriculture activities. If the agricultural sector exposed by climate change and will not be able to meet human food needs, life will be near to its end point. Agricultural activities are not only exposed to these changes, but also by leaving possible negative effects on environment lead to these changes. Threatening food security, the reduction of biological diversity, the loss of soil, the reduction of water resources, and the conversion of forests into farms and their gradual destruction, turn the earth into an unlivable area with the unpredictable occurrence of storms, floods and temperature changes. Therefore, investigating the impact of climate change and its components on different ecosystems and species that affect agriculture can be a step towards achieving new management mechanisms to reduce and adapt to these changes and achieving sustainable environment and agriculture.

  Keywords: Food security, Climate change, Biodiversity, Ecosystem, Sustainable agriculture, Abstract :
 • maryam aghaie*, zahra eslamian Pages 41-53

  Given the importance of climate change on the structure of the planet's environment and its in habitants, and will continue to try to understand as much as possible how climate change is happening. In this study in the climatic phase, daily data of minimum temperature, maximum temperature, precipitation and sunshine hours of Sardasht synoptic station in the period 1996-1996 were simulated using LARS-WG statistical model and after ensuring the efficiency of this model in Simulation of meteorological parameters in Sardasht region, to study climatic parameters in climate change, data; Three scenarios A2 (maximum scenario), A1B (medium scenario) and B1 (minimum scenario) of HadCM3 model in the period 2030-2011 were scaled with LARS-WG small statistical model. The results showed that according to the estimation of LARS-WG model for the studied scenarios in the future periods, the average temperature of Sardasht watershed will increase by 4 degrees Celsius. The amount of precipitation also shows a 2% increase compared to the base period. The results also show that in general, the performance of Lars model in modeling the meteorological variables of the stations under study is appropriate and can be used to reconstruct the data of stations in the past or Extend this data to the next period. It can also be used to assess the future climate of the province on a local scale.

  Keywords: Climate Change, Microscale, HadCM3, LARS-WG, Sardasht, :
 • Mohammadhosseim Mansourghanaei * Pages 55-64

  Environmental protection plays an effective role in human health. In this regard, in recent decades, high-strength concrete in order to excel mechanical properties and durability and eliminate environmental disadvantages (due to the production of toxic carbon dioxide) in ordinary concrete, has been considered by civil engineering researchers. In this laboratory study, a mixing plan was made of ordinary concrete containing Portland cement with a grade of 500 kg/m3 and a mixing plan was made of alkaline concrete based on slag from a composing furnace. In order to evaluate the mechanical properties and durability, compressive strength and weight reduction tests of concrete were performed at 21 and 600 °C at a 90-day curing age in concrete. Applying high heat in concrete samples caused a decrease in the results of compressive strength test in ordinary concrete and reinforced concrete by 42.31% and 14.9%, respectively, and in weight loss test by 0.0067 and 0.0064%, respectively. Weight loss was achieved in ordinary concrete and alkaline concrete. Alkaline reinforced concrete in the compressive strength test at 21 and 600 degrees Celsius, showed an advantage of 11.41 and 64.35 percent compared to ordinary concrete. The results of scanning electron microscopy imaging test were in coordination with the results of other tests in this study.

  Keywords: Ordinary concrete, Alkaline concrete, Compressive strength, Weight loss, Scanning electron microscope
 • Hamid Ahani *, Pari Abdollahi Pages 65-75

  Prevention of diseases, increase of body immunity and health and health attitude, along with income generation, which is one of the economic goals of every country, can be realized with the development of medicinal plants. The bitter elder species with the scientific name Hipphophae rhamnoides L. and the English name sea buckthorn is native to Iran and has many values that have been introduced in this research. The economy of resistance, which is one of the general policies of the system, will happen with the production of multi-purpose plants due to the climatic and social political crises. The development of economic species with the participation of communities along with the green space fulfills the production of medicine and food.It can include a bank for the development of gardens outside the city or domestic and foreign investors. According to the permission of the Ministry of Jihad and Agriculture, as well as the approval of the Science and Technology Park, part of the people have become familiar with the properties of this beautiful and economic medicinal plant in our country, but this plant is still not known to the public. By planting this species as a multi-purpose species, it is also possible to generate income with the products of this plant such as leaves and fruits. This species tolerates temperatures up to minus forty degrees. The purpose of this research is to introduce the properties and effective ingredients of this plant to be a guide for decision makers and investors.

  Keywords: Medicinal value, Hippophae, economics, seaberry
 • Mehdi Jahanshahi, MirHamid Taghavi *, Alireaza Aliahmadi Pages 77-92

  According to many researchers, appropriate cultural conditions and contexts can create the environment that is environmentally sensitive and strives to use resources efficiently and create social responsibility. The aim of this study is to evaluate the effect of organizational culture on green management with the mediating role of psychological empowerment in West Mazandaran Electricity Distribution Company as a study sample. This study is an applied research in terms of purpose and it falls into the category of cross sectional - survey research based on its nature. The main data collection tool is a questionnaire has validated by three methods of content validity, structural validity and convergent validity. In addition, Cronbach's alpha has been 0.96 and the composite reliability of all dimensions of the questionnaire has been above 0.7. The statistical sample of the study includes 98 employees of West Mazandaran Electricity Distribution Company have selected by simple random sampling method and Cochran's formula for uncertain communities. To test the hypotheses, structural equation modeling (SEM) technique with Smart PLS3 software has been used.The results have shown that 1.Organizational culture has a direct and significant effect on psychological empowerment of employees 2. Organizational culture has a direct and significant effect on green management 3. Psychological empowerment of employees has a direct and significant effect on green management. In other words, organizational culture has a direct and indirect effect (through psychological empowerment of employees) on green management.

  Keywords: Organizational Culture, Green Management, Psychological Empowerment, Structural Equation Modeling (SEM)
 • Aazam Nezamhashemi, Ameneh Mansourghanaei *, Mohammad Vafajoye Diyanati, Mousa Amini, Toraj Sadeghi Pages 93-105

  Microbial agents are among the most important pollutants that enter the Caspian Sea through untreated urban and rural sewage and cause health risks for swimmers. Intestinal enterococcus causes symptoms of stomach and intestinal inflammation.This research is a descriptive study and was conducted with the aim of investigating the contamination status of enterococcal enterococci in the water of the Caspian Sea coastal recreational waterson the coasts of Gilan province and comparing it with the standards of the environment and the Ministry of Health. 55 samples (each swimming pool, 5 replicates) were sampled from 11 coastal areas of the Caspian Sea in Gilan province in September 1401. Intestinal enterococcus variables, water temperature, pH, salinity and turbidity were measured according to the methods in the standard method book. The results showed that the average number of intestinal enterococcal bacteria per 100 ml of sample showed 52.54 MPN. Comparison of the average number of intestinal streptococci in different stations with the standard of the environment and the Ministry of Health showed that 5 stations (Safir Omid, Sadaf, Gisom, Tashe Abad and Chamkhale) were above the permissible limit. Also, there was a negative correlation between the number of intestinal streptococci and water pH (P<0.05). As a result of this research, it indicates the microbial contamination with intestinal enterococcus in some natural coastal recreational waters on the shores of the Caspian Sea in Gilan province, which can threaten the health of swimmers.

  Keywords: microbial contamination, intestinal enterococcus, coastal recreational waters, coasts of Gilan
 • mokarram ravanbakhsh Pages 107-117

  Wetlands are among the most important and endangered global ecosystems and provide a set of ecosystem services to society. Wetland management is an active process of supporting ecosystem services, because human activity simultaneously extracts economic and social benefits from ecosystem services, so in order to maintain these services for a long time and sustainably, quick balance through planning and decision appropriate selection is required. In Iran, based on the 4th, 5th and 6th development plans of the country, the Environmental Protection Organization has been obliged to implement the ecological management program in cooperation with other organizations and main stakeholders. The Integrated management plan is a strategy for the integrated management of water, land and livelihood resources that promotes conservation and sustainable use in a balanced manner. Integrated management plan of Amirkelayeh international wetland has been prepaired in the form of an international plan for the protection of Iran's wetlands. The method used is strategic planning system. This management plan has been prepared based on the results of educational and consultative workshops and with the participation of representatives of major local and provincial groups. In this research, the general framework of the prepaired plan, including strategic and special objectives, and priority actions to achieve the final goal and vision, has been examined.

  Keywords: Integrated management plan, local communities, wetland
 • Pooyan MehrabanJoubani *, hadi Modabberi, Seid Mohammad Mosavi Pages 119-134

  This study was investigated the patterns of water quality changes and the identification of invasive aquatic plant species in drinking water dams located in Mazandaran province, including Alborz, Shahid Rajaei and Meijran Dams. The best conditions of dissolved oxygen in Alborz, Shahid Rajaei and Meijran dams were around 10, 10 and 16 mg/L in April, respectively. Due to the thermal stratification created in August and September, the content of dissolved oxygen in all dams at a depth of 7 to 10 meters reached zero. Based on Carlson's index, these dams were eutrophic during these months. The highest amount of phosphate measured in July, August and September was observed in Meijran Dam. However, biological pollution of Alborz and Shahid Rajaei dams were higher than Meijran dam, the biological and chemical oxygen demand of Alborz and Shahid Rajaei dams were about 2 and 2.5 times higher than Meijran dam, respectively. Also, the amount of faecal coliform in Alborz dams was about 2 time compared Meijran dam. Despite the decrease in the amount of total coliform in three dams in September, the amount of faecal coliform in Alborz dam was about 3 times other dams. Two plants, hydrilla and Potamogeton, were observed as the invasive plants in Meijran dam, which seems that cormorant bird are the cause of invasive plants entering the dam.

  Keywords: Drinking water dams, Biological quality, Invasive plants, Physicochemical parameters
 • Ehsan Ghabeli, Elham Movahed*, Behzad Mohammadi Alasati Pages 135-147

  Precision agriculture is a new notion in modern agriculture. One of the reasons of the precision agriculture's growth among scientists and farmers, is the technological advancement in different fields including the geographic path system(GPS), sensors, aerial photos or satellite ( or RS ) and geographic information management facilities . Existence of parametric detection problems in the field of laboratory operations in the agricultural sector, particularly the detection of soil moisture persuade the specialists that always try to reach a suitable solution for soil moisture measurement needed for the plants and interested areas. So in this investigation it is tried to enable the detection of soil moisture by designing and making a hygrometer sensor which has been used of capacitive property in it. This capacitive sensor consists of two insulated aluminum plates that changes by changing the soil moisture, index of dielectric capacitor and its capacitance and frequency of the output circuit . From the characteristics of the device it can be detected to simultaneously moisture detection at several points of the field and also usage in control of the watering amount required by the plants. This machine in vitro was tested in 80 areas and for more exact tests by other different sensors. The mean error percentage received by the capacitive sensor is 0.60%.

  Keywords: electronic, capacitive sensors, the maximum moisture content, error percentage, hygrometer
 • Nafiseh Momeni, Mohsen Ahmadpour Pages 149-168
  Introduction

  Molecular science has an important role in the conservation and stability of animal species. Biology conservasion is essential to identify populations decline to implement adequate restoration programs. Despite molecular developments, there are many studies in this field to better understanding molecular merkers.

  Objective

  In this study, the genetic markers were examined that were used in more than 100 Persian and English articles.

  Materials and Methods

  Sources were selected from studies in the field of conservation biology, biology, molecular ecology, molecular markers and other related topics to provide a clearer model of each marker usage in the field of conservation biology.

  Results

  In general, each molecular marker is not limited to one case, but there is a clear relationship between the characteristics of each marker and the maximum usage in many cases.

  Discussion

  However, selecting the adequate marker in a wildlife conservation study the following steps are suggested: 1) study the species 2) Check the problems scale 3) Characteristics of molecular markers. Also, considering the mutation rate and the variability degree among nuclear and mitochondrial markers has a role in selecting of adequate marker. But in order to obtain accurate genetic and ecological information in conservation biology, the principles of population genetics and molecular evolution require more comprehensive education; By comparing molecular results with other sciences and quality control of the sequenced gene, more reliable results were obtained in the field of genetics and conservation.

  Keywords: Molecular marker, Conservation genetics, Environmental Conservation, wildlife