فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 46 (تابستان 1399)
 • پیاپی 46 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مجتبی عدیلی*، احمد خدامی پور، امید پورحیدری صفحات 5-20
  قانون گذاران، قوانین و استانداردهایی چون آیین رفتار حرفه ای را برای گسترش رفتار اخلاقی میان حسابرسان وضع نموده اند. با این حال، رفتارهای غیراخلاقی در میان حسابرسان همچنان در حال وقوع است. فرض تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حسابرس، انجام مطالعات بیشتری درباره اثر بالقوه فرهنگ اخلاقی بر رفتار ناکارآمد حسابرس را توجیه می نماید. از سوی دیگر، رفتار حسابرسان منعکس کننده ویژگی های شخصیتی آن ها است و ویژگی های شخصیتی تاثیر با اهمیتی بر انگیزه رفتاری آن ها دارد. بنابراین، در این پژوهش تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی هستند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تیپ شخصیتی باوجدان بودن (وظیفه شناسی) نیز بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی بر رابطه بین تیپ های شخصیتی حسابرسان و عینیت حسابرس تاثیر دارد. بنابراین، بهبود فرهنگ اخلاقی موسسات حسابرسی گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و می تواند موجب افزایش عینیت حسابرس گردد و در نتیجه باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عینیت حسابرس، فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی، تیپ های شخصیتی حسابرسان
 • احمد اکبری، زهرا پورزمانی* صفحات 21-42

  حسابداری زیست محیطی براساس مفاهیم، معیارها و ارزش های زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است. عملکرد زیست محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت ها می شود. که به نوبه خود باید به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی بر روی آن سرمایه گذاری کرد. به عبارت دیگر، از لحاظ مالی، شرکت های موفق با افزایش مزایای مالی می توانند منابع لازم را برای ارتقاء عملکرد زیست محیطی فراهم کنند. بحران های مالی می توانند منابع سازمانی را کاهش دهند و در نتیجه اختیار مدیران کم می شود و سرمایه گذاری در فعالیت هایی همچون فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی کاهش می یابد بر همین اساس این مقاله به دنبال بررسی تاثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این تحقیق تعداد 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394- 1389 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها با انجام تحلیل های آماری به روش داده های پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ساختار شرکت ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: حسابرسی زیست محیطی، کیفیت گزارشگری مالی، ساختار شرکتها
 • میثم نوشادی*، ولی خدادادی، علی واعظ، علی حسین حسین زاده صفحات 43-64
  مبلغ حق الزحمه حسابرسی، عمدتا طبق ویژگی های صاحبکار، موسسه حسابرسی و شرایط حاکم بر حرفه، اجتماع و محیطی تعیین می شود. این پژوهش صرفا به بررسی عوامل مربوط به محیط حرفه ای، فرهنگی و اجتماعی که بر حق الزحمه حسابرسی موثرند، پرداخته است. در این پژوهش، روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای مورد استفاده قرار گرفته و نظرات خبرگان که از طریق مصاحبه جمع آوری شده، تجزیه و تحلیل گردیده است. برای اعتباربخشی به نتایج پژوهش از معیارهای زاویه بندی (اجماع/مثلث سازی) داده ها، کنترل اعضا و مقبولیت استفاده شده است. طبق نتایج ارایه شده، تداعی جامعه از حسابرسی، درک استفاده کنندگان و ذینفعان از حسابرسی، تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و میزان ضابطه مند بودن رقابت مهمترین عوامل موثر در سطح حرفه و شرایط محیطی شناخته شده است. در این بین، عواملی همچون اندازه و تمرکز بازار و میزان ارتباط بین المللی موسسات و ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در ایران، مهمترین عوامل مداخله گری هستند که تعیین حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین، مجموعه این عوامل به همراه پیامدهای حق الزحمه معقول و شرایط بستر تشریح شده است.
  کلیدواژگان: حسابرسی صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، شرایط علی، راهبردها، عوامل مداخله گر، عوامل مربوط به حرفه و شرایط فرهنگی و اجتماعی
 • هاشم ولی پور*، محمد صادق زاده مهارلویی، محمد جوکار صفحات 65-80
  در رابطه با نقش هزینه های عمومی، اداری و فروش بر روی ثروت سهامداران اجماعی وجود ندارد  برخی از پژوهشگران معتقد به اثر زیان بار این هزینه ها بر روی ثروت سهامداران هستند در حالی که برخی دیگر باور به سودآور بودن این هزینه ها برای سهامداران دارند. افزون بر این، رقابت در بازار محصول می تواند بر روی این رابطه تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این پرسش اساسی است که آیا رقابت در بازار باعث افزایش (کاهش) تعهدات شرکت ها در هزینه های عملیاتی می شود؟ و آیا افزایش غیرعادی در هزینه های عمومی اداری باعث بهتر (بدتر) شدن خروجی عملیات واحد تجاری خواهد شد که به نوعی سود و زیان مربوط به سهم بازار را منعکس کند؟ نمونه مورد بررسی شامل 113 شرکت طی دوره زمانی 1384 تا 1394 بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان کننده این موضوع است که شاخص های لرنر و لرنر تعدیل شده دارای تاثیر معنادار و منفی بر تغییرات هزینه های عمومی اداری هستند. از سوی دیگر، چسبندگی تنها در هنگام استفاده از شاخص هرفیندال هیرشمن دارای نقش تعدیل کنندگی است.  همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیان می کند که رابطه مثبت و معناداری میان صرف هزینه های غیرعادی عمومی، اداری و فروش و افزایش سهم بازار وجود دارد. نقش تعدیل کنندگی رقابت در افزایش سهم بازار تنها در هنگام استفاده از شاخص هرفیندال هیرشمن معنادار نبوده است.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه ها، رقابت در بازار محصول، هزینه های عمومی، اداری و فروش
 • فرزین رضائی*، سمیرا گلزاریان فر صفحات 81-96
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسیولیت اجتماعی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد . معیار مسیولیت اجتماعی با استفاده از برنامه   MAX DEA محاسبه شده است . هر چه بازار سهام بیشتر توسعه پیدا کند شرکت ها مسیولیت اجتماعی شان را بهتر ایفا خواهند کرد . جامعه آماری مورد مطالعه شامل 87 شرکت در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1393 می باشد . روش تحقیق از نوع توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است . در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و جهت تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از همبستگی سریالی بروش گادفری استفاده شده است . نتایج حاصل بیانگر اثر مثبت و معنادار بین توسعه بازار سهام و مسیولیت اجتماعی شرکت ها است.
  کلیدواژگان: توسعه بازار سهام، مسئولیت اجتماعی، ریسک سیستماتیک
 • مجتبی سلیمانی مارشک، سید عباس هاشمی*، سعید صمدی صفحات 97-112
  هدف حسابداری به عنوان سامانه اطلاعاتی، تامین نیازهای اطلاعاتی و بهبود تصمیم گیری های اقتصادی است. در این پژوهش چگونگی کاربرد اطلاعات حسابداری به عنوان سبک در «سرمایه گذاری سبک پایه» بررسی شده است. در این سرمایه گذاری، به جای توجه به یک شرکت خاص، ابتدا شرکت ها بر پایه ویژگی خاصی دسته بندی می شوند سپس یک شرکت از میان آن گروه انتخاب می گردد. متغیرهای حسابداری مورد آزمون شامل سود هر سهم، ارزش دفتری، اندازه و نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش است. نمونه مورد بررسی شامل 381 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1393 است. نتایج نشان می دهد که تمامی متغیرهای مورد بررسی به عنوان «سبک» مورد استفاده سرمایه گذاران هستند هر چند نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش کاربرد کمتری داشته است. مطابق نتایج، شرکت های دارای سود هر سهم، ارزش دفتری و اندازه کمتر، تقاضای خرید بالاتری را تجربه کرده اند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری سبک پایه، حسابداری، ارتباط ارزشی
 • علی کمالی، سید یوسف احدی سرکانی*، علی امیری، حجت الله سالاری صفحات 113-132

  بحران مالی سال 2007 تا 2009 باعث شد در بسیاری از مطالعات، نقش ارزش های حسابداری و مدیریت اهرمی در حوزه فعالیت های بانکداری مورد توجه خاص قرار گیرد. در تحلیل مراحل وقوع بحران مالی، برخی محققین معتقدند  که روش شناسی حسابداری و حجم فعالیت های هربانک در این زمینه از نقشی محوری برخوردار بوده است. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل از  آزمون علیت گرانجری ، روابط بین دو عامل رشد داراییها و رشد GDP به عنوان متغیر های مستقل با  تغییرات اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته  مربوط به  15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اثر تعاملی عامل کیفیت سود به عنوان یک عامل معرف بکارگیری روش های حسابداری ضمن برازش مدلهای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانل (اثرات ثابت و تصادفی) و انباشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها  نشان می دهند که رشد GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با تغییرات اهرم مالی داشته و تغییرات در داراییهای آنها از نقش تعاملی مثبت و فزاینده ای  در این ارتباط برخوردارند. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین داراییها با تغییرات در اهرم مالی  می باشند. نقش تعاملی کیفیت سود به عنوان یک عامل حسابداری در این رابطه ، نقشی فزاینده بوده است.

  کلیدواژگان: کیفیت سود، اهرم مالی، GDP، چرخه اهرمی
 • فاطمه جلالی*، عباس هشی، وحید دانشی، هدی کامرانی صفحات 133-146

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی  بر اجتناب مالیاتی است.اجتناب مالیاتی شامل مجموعه راهکارهایی است که منجر به کاهش مالیات در چارچوب قوانین و مقررات می شود. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 95-1389، شاخص عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی محاسبه و تاثیر آنها بر اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی از سنجه نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش نشان داد که عدم اطمینان محیطی دارای تاثیر مستقیم و معناداری بر اجتناب مالیاتی و متغیر مالکیت نهادی دارای تاثیر منفی بر اجتناب مالیاتی می باشد.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی، اجتناب مالیاتی
 • نویدرضا نمازی*، حسن اسماعیل پور صفحات 147-168
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی آندروژنیک مدیران بر عملکرد واحدهای تجاری و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در این رابطه است. ویژگی آندروژنیک به عنوان متغیر مستقل به وسیله شاخص هورمون تستوسترون اندازه گیری شد. به کمک جستجوگر Google Images، عکس مدیر عامل شرکت ها دریافت شد و نسبت WHR هر مدیر، با استفاده از نرم افزار Image J تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 66 شرکت (594 سال- شرکت) در بازه زمانی 1389 الی 1397 است. به منظور بررسی تاثیر متغیرها از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ویژگی آندروژنیک و حاکمیت شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری، به ترتیب، تاثیر مثبت و منفی معناداری دارند. افزون بر این، در پژوهش حاضر، حاکمیت شرکتی تاثیر تعدیل کنندگی منفی معناداری بر رابطه ویژگی آندروژنیک و عملکرد شرکت دارد. هم چنین، از دو مولفه حاکمیت شرکتی، مولفه ترکیب سهامداران بر این رابطه بدون تاثیر است و ترکیب هیات مدیره دارای تاثیر تعدیل کنندگی منفی معناداری بر این رابطه است. هر اندازه مدیران از خودشیفتگی و اعتماد به نفس بالاتری برخوردار باشند، می توانند برای به دست آوردن پاداش و تایید ذی نفعان، عملکرد مطلوب تری را برای واحدهای تجاری رقم بزنند. حاکمیت شرکتی با تاثیر منفی بر عملکرد شرکت ها و تعدیل این رابطه، سعی می کند عملکرد و هم چنین ابعاد ویژگی آندروژنیک مدیران را کنترل کند.
  کلیدواژگان: ویژگی آندروژنیک، هورمون تستوسترون، نسبت WHR، حاکمیت شرکتی، عملکرد واحد تجاری
 • روح الله صدیقی* صفحات 169-186

  با توجه به تبدیل شدن اجتناب مالیاتی به یکی از معضل های اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. با اعمال محدودیت های تعریف شده در انتخاب نمونه آماری، 69 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1396- 1392 انتخاب و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Eviews 8 و داده های تابلویی انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت سود و اجتناب مالیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و این رابطه با حضور حسابرس باکیفیت تشدید می گردد. همچنین بین کیفیت حسابرس و اجتناب مالیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت حسابرس و مدیریت سود نیز مشاهده گردید. از این رو این نتیجه گرفته شد که انجام مدیریت سود و استفاده از حسابرس باکیفیت، هریک به صورت جداگانه و توامان با یکدیگر، منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرس، مدیریت سود، کیفیت سود و اجتناب مالیاتی
 • کاظم پالیزدار، ابراهیم چیرانی*، سید مظفر میر برگکار، شاهرودی کامبیز صفحات 187-206

  تجارت الکترونیک که همگام با توسعه اینترنت، قوت و بسط بیشتری یافته، به شکلی اجتناب ناپذیر بخش های زیادی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. این تجارت به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده و راندمان کمی و کیفی مبادلات تجاری را افزایش داده است؛ بنابراین بررسی عوامل موثر، پیش نیازها و نیز پیامدهای آن، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ازاین رو هدف از این تحقیق، بررسی و مدل سازی جایگاه شفافیت و اعتماد ملی در فرایند تجارت الکترونیک است. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیقی از دو روش کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و از طریق پرسشنامه باز طراحی شده، مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 300 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک، مدل طراحی شده با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرارگرفته است. در بخش کمی، تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری مدل انجام پذیرفته است. در این راستا، ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش ساختاری نیز ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های تحقیق ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان می دهد تجارت الکترونیکی زمینه ساز ارتقای شفافیت می باشد. شفافیت نیز تاثیر مثبت و معناداری بر کاهش فساد و حذف واسطه ها از زنجیره تامین کالا و خدمات در این فضا دارد. همچنین کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک منجر به افزایش اعتماد ملی به این فضا خواهد شد.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، شفافیت، اعتماد ملی، مدل سازی معادلات ساختاری
|
 • Mojtaba Adili *, Ahmad Khodamipour, Omid Pourheidari Pages 5-20
  Legislators have enacted laws and standards such as the Code of Professional Conduct to develop the ethical conduct among auditors. However, unethical behaviors among auditors still take place. The assumption of the effect of organizational culture on the auditor's behavior justifies further studies on the potential impact of ethical culture on the auditor's ineffective behavior. On the other hand, auditors' behavior reflects their personality traits, and personality traits have an impact on their behavioral motivation. Therefore, in this research, the influence of the ethical culture of the audit firm and the personality types of auditors on the auditor objectivity was examined. The statistical population of this research is the managers of the audit organization and audit institutions. The research data were collected using a questionnaire. The results indicate that the ethical culture of the audit firm has a positive and significant effect on the auditor's objectivity. Also, the conscientiousness as a personality type also has a positive and significant impact on the auditor's objectivity. In addition, the findings show that the ethical culture of the audit firm affects the relationship between the auditors' personality types and the auditor's objectivity. Therefore, improving the ethical culture of the audit firms is an important step towards the improvement of the audit profession and can increase the auditor's objectivity and should therefore be considered by the managers and partners of the audit firms.
  Keywords: Auditor Objectivity, Ethical Culture in Audit Firm, Auditors' Personality Types
 • Ahmad Akbari, Zahra Pourzamani * Pages 21-42

  Environmental accounting is based on concepts, criteria and environmental and economic values. Environmental performance will lead to improved corporate financial performance. In other words, financially, successful companies with increased financial benefits can provide the resources needed to improve environmental performance.Financial crises can reduce organizational resources and, as a result, reduce the ability of managers and invest in activities such as environmental and social activities. Accordingly, this article seeks to investigate the effect of corporate structure on the relationship between environmental auditing and financial reporting quality is. In this research, 175 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2000-2016 were investigated. In order to test the hypotheses, statistical analyzes using panel data were used using Eviews softwares and linear regression model. Research findings show that, overall, corporate structure has an impact on the relationship between environmental auditing and corporate financial reporting quality.

  Keywords: Intangible Return, Market Reaction, Intangible Information, cfo Volatility
 • Meysam Noshadi *, Vali Khodadadi, Seyyed Ali Va’Ez, Ali Hossein Hosseinzadeh Pages 43-64
  The audit fee is determined primarily by the characteristics of the applicant (client), the audit firm, and the conditions governing the profession and community and the cultural environment. This research merely examines the factors related to the professional, cultural and social environment that affect audit fees. In this research, the qualitative study and the grounded theory method have been used and the opinions of the experts gathered through the interview have been analyzed. To validate the results of the research, the criteria for consensus and control of the members have been used. According to the results, the community's association with auditing, the perception of users and stakeholders from auditing, decision-makers and policymakers, and the degree to which competitiveness is rated, are recognized as the most important factors affecting occupational and environmental conditions. Meanwhile, factors such as the size and focus of the market and the degree of international association of firms and the risk of litigation against auditors in Iran are the most important intervening condition affecting the determination of audit fees. Also, the set of these factors, along with the implications of reasonable fees and living conditions, are described.
  Keywords: Financial Auditing, Audit Fee, causal conditions, Action Strategies, Intervening Conditions, Factors Related to the Profession, the Cultural, Social Conditions
 • Hashem Valipour *, Mohammad Sadeghzadeh Maharluie, Mohammad Jokar Pages 65-80
  There is not a consensus about the role of sale, general, and administrative costs on the wealth of shareholders. Some of the researchers believe the detrimental effect of these costs on the shareholders’ wealth while the others believe on the beneficial effect of these costs. Moreover, product market competition can have effective on this relationship. Current study is trying to find an answer to the questions of whether competition in market increase the company’s commitment to pay operational expenses or not? Whether abnormal increase in sale, general, and administrative costs causes better result of business operations which reflected in earnings per share. The statistical sample consist of 113 companies. The investigated period is from 2006 to 2016. The statistical results show that Lerner and adjusted Lerner have negative and significant effect on the sale, general, and administrative costs changes. Besides, stickiness has a moderating role only in the case of using Herfindahl-Hirschman as an index for competition. Also, the result of second hypothesis testing show a positive and significant relationship between abnormal spending of sale, general, and administrative costs and increase in market share. The moderating role of competition in increasing the market share was not significant only when Herfindahl-Hirschman used as an index for competition.
  Keywords: cost stickness, product market competition, sale, general, and Administrative Costs
 • Farzin Rezaei *, Samira Golzariyan Far Pages 81-96
  The objective of this study is to investigate the relationship between stock market development impacts on the fulfillment of corporate social responsibility in Tehran Stock Exchange. Social responsibility criteria is calculated by using the MAX DEA. If the corporates social responsibility is done better; then the stock market will continue to growth. The study population consisted of 87 companies in various industries in Tehran Stock Exchange during the years 1384 to 1393. The methodology of this research is descriptive and it emphasis on correlation relationships. In this study, the multiple regression is used to test the hypothesis and Godfrey serial correlation method is also used to determine the relationship between variables. The results show a significant positive relationship between stock market development and corporate social responsibility.
  Keywords: Stock Market Development, social responsibility, systemic risk
 • Mojtaba Soleymani Mareshk, Seyed Abbas Hashemi *, Saeid Samadi Pages 97-112
  The purpose of accounting, as an information system, is to provide information needs and improve economic decisions. In this research, the use of accounting information as a style in "style investing" has been surveyed. In style investment, instead of paying attention to a particular company, assets are first categorized on the basis of a specific attribute then an asset is selected from that category. The accounting variables are the earnings per share, the book value, the size, and the operating cash flows to sales ratio. The sample includes 381 companies listed in Tehran Stock Exchange between 1387 and 1393. The results show that all of the variables are used as "style" by investors; however, the operating cash flow ratio narrowly used. According to the results, companies with lower the earnings per share, book value and size have experienced higher purchasing demand.
  Keywords: Style Investing, Accounting, Value Relevance
 • Ali Kamali, Seyed Yousef Ahadi Serkani *, Ali Amiri, HojjatAllah Salari Pages 113-132

  The financial crisis of 2007-2009 drew special attention to the role of accounting values and leverage management in banking activities in many scientific studies. To analyze the stages of financial crises, some scholars argue that accounting methodology and the volume of Assets is of pivotal significance in this regard. In this study, based on the results of Granger Causality Test, the relationship between two factors, chanes in assets volume and the GDP, as independent variables with changes in the financial leverage as dependent variables in 15 banks was investigated in the period between 2009 and 2016. Then, the interactive effects of earning Quantity as a factor defining accounting approaches was analyzed using multiple regression and panel data (fixed and random effects). The results reveal that changes of The GDP has a significantly positive correlation with the changes in the financial leverage The findings also demonstrate that there is a significantly positive correlation between changes of assets volume and changes in financial leverage. The interactive role of Earning quality, is incremental.

  Keywords: Earning Quality, Financial Leverage, GDP, Leverage Cycle
 • Fatemeh Jalali *, Abbas Hoshi, Vahid Daneshi, Hoda Kamrani Pages 133-146

  The purpose of this study was to investigating the effects of environmental uncertainty and institutional ownership on tax avoidance. Tax avoidance includes a set of policies that lead to tax reductions in the framework of laws and regulation. For this purpose, using the data of 106 companies listed in Tehran stock exchange during the period of 1389-95, the index of environmental uncertainty and institutional ownership were calculated and their effect on tax avoidance were investigated. For this purpose, the effective tax rate of long term cash has been used to measure tax avoidance. To analyze the data and test hypotheses has been used multiple linear regression model .Evidence and results of the research showed that environmental uncertainty has a direct and significant effect on tax avoidance and the variable of institutional ownership has a negative effect on tax avoidance.

  Keywords: Environmental uncertainty, institutional ownership, Tax Avoidance
 • Navid Reza Namazi *, Hassan Esmaeilpour Pages 147-168
  The major objective of this study is to specifically investigate the effect of CEOs’ androgenic on the business unit's performance, and explore the moderating role of the corporate governance in this regard. Androgenic characteristic was used as the independent variable and was measured with testosterone hormone index. Photos of the CEOs were obtained via Google Images searcher and the WHR ratio of each manager was determined by using Image J software. Statistical population of the research is consist of all companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE), and the statistical sample consists of 66 firms (594 year-firms) from 2010 to 2018. Structural equation method (SEM) and Smart PLS software were used to test the effects of variables. The findings showed that in the studied firms, androgenic characteristic and corporate governance have a significant positive and negative effect on the business unit’s performance, respectively. In addition, corporate governance has a significant and negative moderating effect on the relationship between androgenic characteristics and business unit’s performance. Also from two components of the corporate governance, the combination of shareholders, does not have any effect and combination of the board has a significant and negative moderating effect on the relationship. Whatever managers have a higher degree of narcissism and self-confidence, they are able to obtain reward and confirmation of the stakeholders for better business unit’s performance. Corporate governance, with a negative effect on the firm’s performance and modifying this relationship, tries to control the performance and dimensions of the managers' androgenic characteristics.
  Keywords: Androgenic Characteristics, Testosterone Hormone, WHR Ratio, Corporate Governance, Business Unit’s Performance
 • Roohollah Seddighi * Pages 169-186

  According to become the tax avoidance into one of the main obstacles in realizing tax revenues; in this research, the relationships between audit quality, profit management and tax avoidance are examined. By applying the defined constraints in the selection of the statistical sample, 69 companies were selected among the listed companies in the stock market during the 2013-2017 years and the test of statistical hypotheses are done by using the Eviews 8 software And panel data.The results of this study show that there is a reverse and significant relationship between earnings management and tax avoidance and this reverse relation is exacerbated with the presence of a quality auditor. Also, there is a reverse and significant relationship between the quality of the auditor and the tax avoidance. There is also a direct and significant relationship between auditor quality and earnings management.Hence, better management of profits and the use of quality auditors, whether alone or together, would lead to a reduction in tax avoidance.

  Keywords: Auditor's Quality, Earnings Management, Earnings Quality, Tax Avoidance
 • Kazem Palizdar, Ebrahim Chirani *, Seyed Mozaffar MirBargkar, Kambiz Shahroodi Pages 187-206

  E-commerce has grown and expanded as the Internet has expanded and inevitably affected much of society. This trade is one of the factors driving the economic growth and development. Therefore, the study of the effective factors, their prerequisites and their consequences, is important. The purpose of this research is examining and modeling the place of transparency and national trust in the e-commerce process with a mixed approach. In the qualitative part of the research, a conceptual model was designed with the opinion of 21 experts in the field of e-commerce. In the quantitative research phase, the designed model has been tested through a statistical sample of 300 active users in the e-commerce space. The analysis of information in the quantitative part of the model has been done by modeling structural equations. Information analysis was performed in two parts of measurement model and structural part of model. In order to evaluate the measurement model, the technical characteristics of the questionnaire including reliability and validity were investigated. In the structural section, coefficients of the model for evaluating research hypotheses were tested. The results show that e-commerce promote transparency. Transparency also has a positive and significant effect on reducing corruption and eliminating intermediaries from the supply chain of goods and services. Also, reducing economic corruption in e-commerce will increase national confidence in this space.

  Keywords: -Commerce, structural equation modeling, Transparency, National Trust