فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 94، مرداد 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 94، مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امید عیسی نژاد، منصور حیدریان* صفحات 410-420
  زمینه و هدف

  از جمله ابعاد مهم روان‏شناختی آزادگان و جانبازان، که در اغلب جوامع می‏تواند مورد غفلت واقع شود، مشکلات خانوادگی و زناشویی آنان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب‏ آوری برکیفیت زندگی زناشویی و تاب آوری خانواده آزادگان انجام شده است.

  روش ها

  این پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل در سال 1396 انجام شد. 30 نفر از آزادگان شهرستان دیواندره استان کردستان به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل، (هر گروه 15 نفر)، جایگزین شدند. گروه مداخله، برنامه آموزش تاب‎آوری را به مدت 10 جلسه، هر جلسه دو ساعت، طی دو ماه دریافت کرد، ولی گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع آوری داده‎ها، پرسشنامه کیفیت زناشویی (RDAS) و پرسشنامه تاب‏آوری خانواده (FRAS) مورد استفاده قرارگرفت.

  یافته ها

   میانگین کیفیت زندگی زناشویی و تاب‎آوری خانواده آزادگان در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، در پس آزمون بیشتر بود و تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0/01) و این افزایش در مرحله پیگیری نیز حفظ شد.

  نتیجه گیری 

  آموزش تاب‏ آوری می تواند بر ارتقای کیفیت زندگی زناشویی و تاب‏آوری خانواده آزادگان تاثیری با ثبات و پایدار داشته باشد.

  کلیدواژگان: اسرای جنگی، آموزش تاب آوری، کیفیت زندگی زناشویی
 • احمد عامریون، علی نصیری، احمد اکرمی، صادق امامی رودبالی* صفحات 421-430
  زمینه و هدف

  وقوع حوادث شیمیایی باعث وارد آمدن خسارتهای مالی، جانی و زیست محیطی فراوانی می شود. هدف از مطالعه بررسی و تحلیل حوادث شیمیایی در استان فارس در بازه زمانی 1387 الی 1396 جهت ارایه راهکارها بر اساس پدافند شیمیایی به منظور مصون سازی و پاسخ اضطراری به پیامدها است.

  روش‎ها

   این مطالعه یک پژوهش با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی (مقطعی) است. جامعه مورد مطالعه شامل کارکنان خبره و دارای تجارب عملیاتی در پاسخ به حوادث شیمیایی استان فارس (شامل 29 شهرستان) بودند. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی و روایی آن تایید شد. جهت بررسی حوادث شیمیایی استان فارس از روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process) با نرم افزار Expert Choice استفاده شده است.

  یافته ها

   تعداد کل حوادث بازه زمانی 1387 الی 1396، 166 مورد بود. آتش‎سوزی‎ واحدهای صنعتی، حادثه حمل و نقل جاده ای و حادثه نشت و انتشار گاز از شبکه توزیع گاز، بعنوان ممهترین حوادث بودند. نوع ماده شیمیایی سبب حادثه، آسیب های انسانی و محل وقوع حادثه بعنوان معیارهای اصلی مطرح شدند. آسیب های سرمایه ای، همجواری با منطقه مسکونی و آسیب های زیست محیطی و منابع طبیعی، به عنوان معیارهای فرعی لحاظ شدند. مهمترین راهکارهای پدافند شیمیایی شامل؛ تهیه بانک اطلاعاتی تمامی صنایع و کارخانجات تولیدی مواد شیمیایی، اولویت بندی تاسیسات شیمیایی از منظر خطرپذیری، برگزاری برنامه های آموزشی برای تیم های شرایط اضطراری، انجام معاینات پزشکی از افرادی که در معرض مواد شیمیایی قرار داشتند، پاکسازی مناطق آلوده و جلوگیری از گسترش آلودگی بود.

  نتیجه گیری

  این تحقیق نشان داده که بخش اعظم حوادث نه تنها قابل پیشگیری بلکه شدت آنها نیز قابل پیش بینی بوده است، یکی از راه های مصون سازی و پاسخ اضطراری به حوادث تجزیه و تحلیل به موقع آنها به منظور شناسایی علل می باشد که بخش اعظم آن را خطای انسانی و عوامل تاثیرگذار بر آن تشکیل می دهد.

  کلیدواژگان: پاسخ اضطراری، پدافند شیمیایی، حوادث شیمیایی، مصون سازی
 • فاطمه سلطان نژاد، سید امیرحسین پیشگویی*، سحر نظام الاسلامی صفحات 431-440
  زمینه و هدف

  تلاش برای کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانگی بیماران روان باعث نتایج بهتر عملکرد مراقبین و کاهش فشارهای روانی و جسمی در مراقبین خانگی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین بیماران روان مزمن انجام یافته است.

  روش ها

  در این کارآزمایی کنترل دار تصادفی، 46 مراقب خانگی بیمار روان مراجعه کننده به بیمارستان های نظامی در سال 97 به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. در هر دو گروه میزان افسردگی، اضطراب و استرس با استفاده از پرسشنامه DASS-21 در دو مرحله قبل و پس از مداخله جمع آوری و سپس، با استفاده از نرم افزار SPSS   نسخه 22 تحلیل شد.

  یافته ها

   در مرحله قبل از مداخله میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معناداری نداشت (05/0˂p). در مرحله بعد از مداخله نمرات یاد شده در گروه کنترل افزایش و در گروه مداخله کاهش یافت و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد (05/0˂P).

  نتیجه گیری

   اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی سازگاری روی باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانگی بیماران روان مزمن می شود. لذا، استفاده از این مدل در مراقبین خانگی بیماران روان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، سازگاری، مراقبین
 • امیر بابایی، علی رحمانی*، ربابه خلیلی صفحات 441-447
  زمینه و هدف

  خونریزی عامل اصلی تلفات در صحنه نبرد بوده که در بسیاری از موارد قابلیت پیشگیری دارد. هدف از این مطالعه، تحلیل نتایج حاصل از روش های کنترل خون ریزی در شرایط پیش بیمارستان و صحنه نبرد می باشد.

  روش ها

  در این مطالعه مروری کوتاه، به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط، در داده پایگاه های معتبر علمی مانند Iran Medex, Sid, Scopus, Magiran PubMed, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Pro Quest, CINHAL, Science Direct در سال های 2000 تا 2019 با ترکیبی از کلمات کلیدی کنترل خونریزی، عوامل بند آورنده خونریزی، شیوه ‎های نوین کنترل، پیش بیمارستانی، صحنه جنگ، میدان جنگ، پرستار جستجو انجام شد. متون توسط سه پژوهشگر به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مجموع 42 مقاله به دست آمده، بر اساس معیارهای ورود و خروج، 13 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شدند. نتایج مورد استخراج مقالات نشان داد که از بین عوامل عمده کنترل خونریزی دو دسته از عوامل نقش عمده و پررنگ تری در این امر ایفا می کنند. دسته اول تورنیکت های جنگی است که نقش مهمی در نجات جان افراد در جلوگیری از خونریزی دارد و دسته دوم عوامل نوین بندآورنده خون هستند که با نام‎های تجاری مختلف و به شکل‎های متنوعی از جمله پودر، باند و یا گاز آغشته به این مواد تولید می‎گردند.

  نتیجه گیری

   تورنیکت اگر در زمان درست و به روش صحیح مورد استفاده قرار گیرد می‎تواند نجات‎دهنده حیات باشد. عوامل نوین انعقاد خون نمی‎توانند تمامی انتظارات را در فرایند کنترل خونریزی در صحنه نبرد اعمال کنند، اما هر عامل انعقاد خون با توجه به ویژگی‎های که دارد می‎تواند تاثیر قابل توجهی در کنترل خونریزی و متعاقب آن نجات جان افراد اعمال کند.

  کلیدواژگان: کنترل خونریزی، تکنیک‎های بندآورنده خونریزی، تورنیکت، مراقبت پیش بیمارستانی، نبرد
 • محسن یزدانیان، اسماعیل رفیعی، الهه طهماسبی، مازیار کرمعلی* صفحات 448-457
  زمینه و هدف

  با توجه به رویکرد درمانی استانداردهای نظام سلامت دهان و دندان، طراحی استانداردهایی خاص برای تضمین فعالیت های ارتقاء سلامت در مراکز دندانپزشکی ضروری است. این مطالعه با هدف تدوین استانداردهای مرکز دندانپزشکی ارتقاء دهنده سلامت و ارزیابی وضعیت عملکرد یک مرکز دندانپزشکی نظامی بر اساس استانداردها انجام شد.

  روش ها

  یک پژوهش کاربردی از نوع مطالعه توصیفی که به روش ترکیبی متوالی (کیفی و کمی) در سال 1398 انجام شد. در مرحله کیفی استانداردها از طریق مطالعه کتابخانه ای و روش دلفی داده‎ها گردآوری و تحلیل شدند. برای کسب نظرات خبرگان، پیش نویس هر محور استاندارد شامل: عنوان و تعریف استاندارد، بیان هدف؛ تعریف استانداردهای فرعی و معیارها، در قالب پرسشنامه دلفی به روش قضاوتی در اختیار 11 نفر از مشارکت کنندگان قرار گرفت. در فاز کمی برای ارزیابی مرکز مورد مطالعه، داده ها با ابزار چک لیست ارزیابی استانداردهای مرکز دندانپزشکی ارتقاء دهنده سلامت حاصل از فاز کیفی گردآوری شدند. چک لیست ها توسط گروه ارزیابی در مرکز موردمطالعه تکمیل و داده های آنها با استفاده از نرم افزار  16SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  استانداردهای دندانپزشکی ارتقاء دهنده سلامت در 6 محور سیاست مدیریت، ارزیابی بیمار، اطلاع رسانی و مداخلات بیمار، ایجاد محیط کاری سالم، تداوم و همکاری و 61 سنجه تدوین شد و خبرگان طی 2 راند دلفی محتوای استانداردها و معیار‏ها را تایید نمودند. نتایج کمی ارزیابی استانداردها در مرکز مورد مطالعه متوسط ارزیابی گردید. بین استانداردهای ارزیابی شده، بالاترین امتیاز مربوط به ارزیابی سیاست مدیریت با کسب امتیاز 68/62% بود. ارزیابی بیمار با کسب امتیاز 66/66 % در محور و پس از آن اطلاع رسانی و مداخلات بیمار با کسب امتیاز 52/38% و استمرار در درمان و مشارکت با کسب امتیاز 48/80% از کل امتیاز محورها رتبه بندی شدند. پایین ترین امتیاز 41/66% از کل امتیاز در محور ارتقای محیط کاری سالم به دست آمد.

  نتیجه گیری

  استانداردهای ارتقاء دهنده سلامت برای مراکز دندانپزشکی با ماموریت سلامت محوری و ایجاد مکانیسم ارزیابی عملکرد آنها در راستای اجرای برنامه‎های ارتقاء سلامت لازم است. به منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت دهان و دندان، پیشنهاد می شود سیاستگذاران و مدیران مراکز دندانپزشکی با ایجاد سیاست‏های منسجم در چارچوب استانداردهای ارتقاءدهنده سلامت در بهبود وضعیت خدمات دندانپزشکی سلامت محور موثر باشند.

  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت، استاندارد، مرکز دندانپزشکی، بیمارستان
 • محدثه مظفری*، سید ابوالقاسم مهری نژاد صفحات 458-465
  زمینه و هدف

  کما ناشی از آسیب مغزی تروماتیک شدید، منجر به اختلال عملکرد شناختی می شود که بیشترین تاثیر آن بر حافظه کاری است. بدلیل اهمیت و تاثیر مستقیم حافظه کاری بر کیفیت زندگی انسان، بویژه در مهارت های نظامی که نیاز به حافظه فعال و قدرت توجه بالا دارد؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوهای شناختی بیماران کما در حافظه کاری انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه مقایسه ای که در فاصله زمانی بهمن 1396 تا تیر 1398 انجام گرفت. 20 بیمار مرد کما، با دامنه سنی 30 تا 55 سال که یکسال از برگشت آنان از کما گذشته بود و طی یکسال گذشته در بخش ICU بیمارستانهای شهدای هفتم تیر شهرری و بقیه الله (عج) تهران بستری بودند، بعنوان گروه آزمایشی و 64 مرد سالم با دامنه سنی همتا بعنوان گروه کنترل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد با آزمون حافظه کاری وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه عملکرد دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند راهه انجام شد.

  یافته ها

   تفاوت دو گروه در زیرمولفه فراخنای حافظه دیداری از نظر آماری معنا دار بود (05/0>p) و تفاوت میان دو گروه در سایر زیرمولفه های آزمون حافظه کاری نیز معنادار بود (01/0>p). بطور کلی گروه بیماران کما نسبت به گروه سالم عملکرد ضعیف تری را نشان دادند.

  نتیجه گیری

  کما ناشی از آسیب مغزی ترماتیک شدید، پس از گذشت یکسال می تواند، در کارکرد عملکرد های اجرایی لوب پیشانی مغز اختلال ایجاد نماید و حافظه کاری بیماران را با اختلال مواجه کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد این موضوع در ارزیابی های بالینی و قانونی مورد توجه قرار گرفته و مداخلات روانشناختی همزمان با مداخلات پزشکی جهت تسهیل روند درمان و باز توانی شناختی بیماران و پیشگیری از عوارض فردی، اجتماعی و هزینه های مالی متعاقب کمای ناشی از آسیب مغزی تروماتیک، صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: کما، آسیب مغزی تروماتیک شدید، اختلالات شناختی، حافظه کاری
 • لیلا لطفیان، فاطمه حبیبی، محمدعلی خوشنویس، محمدمهدی سالاری*، سعید زیوری صفحات 466-475
  زمینه و هدف

  پرستاران در پاسخ دهی به بلایای طبیعی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مطالعه با هدف توصیف ابعاد عملکردی و صلاحیت های حرفه ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه انجام شده است.

  روش ها

   این مطالعه مروری نظام مند است. بدین لحاظ به منظور بررسی و تبیین صلاحیت حرفه ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث، 100 مقاله مرتبط با موضوع از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی فارسی و انگلیسی زبان مانند: Scopus, Elsevier, PubMed, ISI Web of Science, Cochrane Library, ProQuest. Google Scholar  و SID در بازده زمانی اول ژانویه2000تا 30جولای 2019 و با بکارگیری واژگان کلیدی آمادگی در بلایا و بحران (Emergence or Disaster Preparedness) و صلاحیت‎های پرستاری در بلایا و بحران (Core Competency of nurses in Disaster or Emergence) و پرستاری و پرستاران نظامی (Military nursing or Military Nurses) و نقش پرستاری نظامی (Role of Military Nursing) در عنوان و چکیده انتخاب شد. پس از لحاظ کردن معیار‎های ورود و خروج مجموعا تعداد13 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه و بررسی شد.

  یافته ها

   نقش‎های پرستاران را می‎توان در سه حیطه صلاحیت حرفه‎ای، فرماندهی و رهبری و عملیاتی تقسیم بندی کرد. از جمله نقش های ذکر شده شامل: مراقبت مبتنی بر صلاحیت های حرفه‎ای، صلاحیت‎های سازمانی، رهبری و مدیریت تیم‎های درمانی، مراقبت‎های حیاتی و ویژه در شرایط سخت، انتقال و تخلیه ایمن مجروحین و مصدومین، مراقبت از مصدومین حوادث (شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، هسته‎ای و انفجاری)، حفاظت از خود و دیگران (حفاظت شخصی)، تریاژ در صحنه نبرد، تاب آوری اخلاقی و حمایت روانی، مراقبت از افراد آسیب پذیر و پرخطر و نقش‎های خارج از حیطه پرستاری بود. اگرچه بخشی از این نقش‎ها با نقش پرستاران غیر نظامی همپوشانی دارد، اما برخی دیگر بر نقش های خاص و منحصر به فرد پرستاران نظامی تاکید شده اند.

  نتیجه گیری

   نظر به ضرورت ارایه خدمات با کیفیت و ایمن در بالاترین سطح ممکن از مصدومین و مجروحین در عرصه های مختلف به خصوص در شرایط بحران و بلایا و حضور موثر پرستار نظامی در تمامی مراحل بلایا؛ لازم است کلیه پرستاران نظامی به منظور اجرای برنامه های مراقبتی- درمانی از مصدومین در شرایط بحران از آموزش و توسعه دانش مفید در این زمینه بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: آمادگی در بلایا، بحران، پرستاری نظامی، حوادث غیر مترقبه، صلاحیت حرفه ای پرستاران
 • روح الله درستکار، سجاد خسروی، علی پورمحمدی* صفحات 476-491

  امروزه با توسعه علم میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و ژنتیک سلولی و مولکولی، شناخت بشر از میکرواورگانیزم ها افزایش یافته و امکان ساخت سلاح های بیولوژیک با اثرات فراگیر را افزایش داده است. از سوی دیگر رویدادهای بیوتروریستی و ساخت آزمایشگاه ها و پایگاه های تولیدکننده سلاح های بیولوژیک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه لزوم شناسایی و تشخیص سریع این عوامل تهدیدکننده زیستی تاکید می کند. شناسایی دقیق این گونه عوامل نه تنها برای تایید یک عملیات بیوتروریسمی، بلکه برای انجام به موقع اقدامات مناسب متناسب با عامل بیولوژیک به کاررفته جهت محافظت از سلامت عمومی باید از اهمیت زیادی برخوردار است. عوامل بیوترویسم همان گونه که اشاره شد بسیار متنوع و وسیع الطیف هستند و از این رو شناسایی این عوامل همواره دشوار و پیچیده بوده و روش های بسیار متنوعی برای آنها وجود دارد. برخی از روش ها از سال های پیش مورد استفاده قرار می گرفته اند، اما برخی همچنان در حال توسعه هستند. در شناسایی و تشخیص عوامل بیوتروریسم مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که برخی از آن ها مختص به یک روش بوده، اما تعدادی در همه روش های مورد استفاده و در حال توسعه مشترک می باشند. این مطالعه با هدف بررسی روش های نوین شناسایی میکرواورگانیزم هایی با پتانسیل بیوتروریسم در قالب یک مطالعه مروری که از سال 2000 تا 2020 انجام شده اند را بررسی می کند.

  کلیدواژگان: بیوتروریسم، کروماتوگرافی، اسپکتروفتومتری طیف سنج جرمی، میکرواورگانیزم
 • رسول خرم* صفحات 492-501
  زمینه و هدف

  یکی از خطراتی که تامین امنیت مردم هر کشوری را می تواند به مخاطره بیندازد حملات جنگی توسط مواد شیمیایی می باشد. مطالعه حاضر سناریو انتشار گاز کلر را بر جمعیت حومه نیروگاه اتمی بوشهر طی یک دوره زمانی 24 ساعته به منظور به کارگیری نتایج آن در برنامه ی واکنش اضطراری بررسی نموده است.

  روش‎ها

  به منظور دسترسی به داده های واقعی، حریم نیروگاه اتمی بوشهر به صورت حضوری بررسی شده و سپس به منظور ارزیابی بدترین شرایط ممکن، از میان طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی معرف به گازهای جنگی، کلر به علت سمیت فوق العاده بالا و از میان سناریوهای موجود، ترکیدگی فاجعه بار (رهایش آنی) انتخاب شد. درنهایت فواصل خطر این سناریو به منظور ارزیابی پیامد اثرات گاز کلر بر جمعیت منطقه هدف به کمک سطوح ERPGs ،IDLH وSTEL  تعیین گردید. برای این منظور از نرم افزار PHAST نسخه 6.7 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر بر مبنای معیارهای ارزیابی اثرات مواجهه با مواد سمی نشان داد نمی توان در فواصل نزدیک به کانون انفجار براساس معیارهای IDLH و STEL یک منطقه طرح ریزی شرایط اضطراری تعریف نمود؛ اما بر اساس غلظت های ERPG؛ گاز کلر در بازه زمانی 06:00 تا 10:00 صبح مسافت کمتری را تا رسیدن به مقادیر 3-2ERPG به ترتیب در فواصل 2811 و 1040 متری به نسبت دیگر دوره های زمانی بررسی شده طی کرده است. برعکس در شب این فواصل بیشترین حریم خطر را بر اساس مقادیر غلظت های مذکور به ترتیب در فواصل 5212 و 1459 متری به خود اختصاص داده است.

  نتیجه گیری

  به منظور کاهش آسیب پذیری در حوادث، مدل سازی شرایط آب و هوایی بر اساس دوره های زمانی (صبح، ظهر، عصر و شب) می تواند راهنمای مهمی برای طرح ریزی محدوده های شرایط اضطراری باشد. بر این اساس پیشنهاد گردید بالاترین فاصله خطر به دست آمده بر مبنای معیار 1ERPG که تعیین فاصله خطر بر اساس کمترین غلظت ماده شیمیایی در هوای محیط می‎باشد که حتی بوی ناخوشایندی برای ساکنین در معرض مواجهه ایجاد نمی کند در طرح ریزی حریم های ایمن خصوصا در شعاع مطالعاتی مشابه مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سلاح شیمیایی، گاز کلر، نرم افزار PHAST
 • محمدکاظم امامی میبدی*، پیمان ایمانی جاجرمی صفحات 502-508
  زمینه و هدف

  از آنجایی که از پین کاتر در عمل های جراحی مربوط به پیچ و پلاک گذاری ارتوپدی استفاده می شود و این عمل یکی از حساس ترین جراحی ها می باشد بنابراین صرفه جویی در زمان در کنار کاهش میزان عفونت بسیار حایز اهمیت می باشد. هدف از طراحی کوچک برشگر پیچ های ارتوپدی (Mini-Pin cutter)، جایگزینی دستگاهی کوچکتر، سبک تر، موثرتر و کارآمدتر به جای برشگرهای مرسوم و سنتی است که در نهایت منجر به اجرای برشی راحت، تمیز و سریع و در نتیجه کوتاه‎تر شدن زمان عمل می‎شود.

  روش ‎ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی با رویکرد طراحی و ساخت است. به این معنی که قبل از تهیه و سرهم (اسمبل) کردن اجزاء سیستم، نخست با استفاده از نرم افزارهای معتبر علم مکانیک (ABAQUS و CATIA) بحث تحلیل نیرویی انجام شد (رویکرد طراحی). در ادامه و پس از مدلسازی قطعات مکانیکی، قطعات موردنظر برای ساخت و مونتاژ تهیه شد (رویکرد ساخت). برای جمع‎آوری داده‎های مورد نیاز از ادبیات موضوعی در کنار تجربیات تیم طراحی و ساخت استفاده گردید.

  یافته ها

   دستگاه پیش روی بر اساس نتایج حاصل از نظر متخصصین ارتوپدی طراحی و ساخته شده و شامل مدار الکترونیکی و تیغه های برش پین های ارتوپدی با قابلیت عکس العمل بالا در مواقع بحرانی است که جهت تسریع در عمل جراحی و جلوگیری از عفونت در محیط های اتاق عمل بسیار مفید می باشد. دستگاه طراحی شده به صورت قابل حمل و جابجایی (Portable) با وزن 1600 گرم می‎باشد.

  نتیجه گیری

  دستگاه معرفی شده در این مطالعه، سیستمی مکانیکی و خودکار (اتوماتیک) است که در آن سعی بر آن شده تا نواقص موجود در ابزارهای فعلی و مرسوم را بر طرف نماید. دستگاه ساخته شده به گونه ایست که نسبت به ابزارهای موجود کوچک تر، سبک و با ایمنی بالاتر است. از طرفی امکان بسته بندی (Packing) و ضدعفونی کردن آن بسیار راحت می باشد. مهمترین برتری این دستگاه نسبت به ابزارهای قدیمی بحث افزایش سرعت برش پین های ارتوپدی است که این موضوع سبب کوتاهی در زمان عمل های جراحی شده که این موضوع در زمان های بحران و نظامی بسیار حایز اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: برشگر پیچ‎های ارتوپدی، پیچ و پلاک، ارتوپدی، پین
|
 • Omid Isanejad, Mansour Haydarian* Pages 410-420
  Background and Aim

  One of the important psychological aspects of prisoners of war (POW) and veterans, which can be neglected in most societies, is their family and marital problems. The aim of this study was to investigate the effectiveness of resilience trining on quality of marital life and resiliency of POW families.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted with a pre-test-post-test design and a two-month follow-up with a control group in 2017. 30 POW from Divandere city of Kurdistan province, Iran were selected by simple random sampling method and randomly assigned to two intervention and control groups (15 people in each group). The intervention group received a resilience training program for ten sessions, each session lasting two hours for two months, but the control group did not receive training. The Marital Quality Questionnaire [Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS)] and the Family Resilience Assessment Scale (FRAS) were used to collect data.

  Results

  The mean quality of marital life and resiliency of POW family in the intervention group was higher than the control group in post-test and there was a significant difference (p <0.01) and this increase was maintained in the follow-up session.

  Conclusion

  Resiliency training can have a lasting and stable impact on improving the quality of marital life and Family resiliency in POW.

  Keywords: Prisoners of War, Resilience Training, Quality of Marital Life
 • Ahmad Ameryoun, Ali Nasiri, Ahmad Akrami, Sadegh Emami Roodbali* Pages 421-430
  Background and Aim

  The occurrence of chemical events causes a lot of financial, life and environmental damages. The purpose of this study is investigating and analyzing chemical events in Fars province between 2008 and 2017, to provide solutions based on chemical defense for immunization and emergency response to consequences.

  Methods

  This research conducted with practical approach and descriptive method. The study population consists of experts with operational experience in response to chemical events in Fars province (including 29 cities). The study tool was a researcher-made questionnaire which its reliability and validity were confirmed. Analytical Hierarchy Process with Expert Choice software has been used to investigate chemical events in Fars province.

  Results

  166 chemical events in Fars province during the period from 2009 to 2018 was recorded. Industrial unit fires, road transport accidents, and gas leaks and gas leakage from the gas distribution network were the most significant incidents. The type of chemical that caused the event, human injuries and the location of the event were considered as the main criteria. Capital damage, proximity to residential area, and environmental and natural resources damage were considered as sub-criteria. The most important chemical defense solutions include; preparing a database of all chemical industries and factories, prioritizing chemical facilities from a risk perspective, conducting training programs for emergency teams, conducting medical examinations of people exposed to chemicals, cleaning up contaminated areas, and preventing the spread of contamination. 

  Conclusion

  This research has shown that most events were not only preventable, but also severely predictable. One way of immunity and emergency response to events is their timely analysis to identify the causes, most of which are human error and the factors affecting it.

  Keywords: Emergency response, Chemical defenses, Chemical events, Immunization
 • Fatemeh Soltannezhad, Seyed AmirHosein Pishgooie*, Sahar Nezamoleslami Pages 431-440
  Background and Aim

  Attempts to reduce depression, anxiety and stress of home caregivers of mental patients lead to better results of care givers performance and decrease psychological and physical stress in home caregivers. The purpose of this study was to determine the effect of Roy Adaptation Model-Based training on depression, anxiety and stress in caregivers of chronic psychiatric patients.

  Methods

  In this randomized controlled trial, 46 home caregivers of psychiatric patients referred to military hospitals in 2019 were randomly assigned into two intervention and control groups. In both groups, depression, anxiety and stress were assessed using DASS-21 questionnaire in two stages before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS-22 software.

  Results

  In the baseline, the mean scores of depression, anxiety and stress were not significantly different between the two groups (P ˃ 0.05). After the intervention, the mentioned scores increased in the control group and decreased in the intervention group. In this regard there was a significant difference between the two groups (P ˂ 0.05).

  Conclusion

  Implementation of a Roy Adaptation Model-Based training reduces depression, anxiety and stress of home caregivers of chronic psychiatric patients. Therefore, it is recommended using this model in home caregivers of mental patients.

  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Adaptation, Caregivers
 • Amir Babaei, Ali Rahmani*, Robabe Khalili Pages 441-447
  Background and Aim

  Hemorrhage has been a major cause of casualties on the battlefield, which can be prevented in many cases. The aim of this study was to evaluate the results of hemorrhage control methods in pre-hospital and battlefield conditions.

  Methods

  In this mini-review, search was conducted using different combination of keywords including Hemorrhage control, Hemorrhage blocking agents, new methods of hemorrhage control, pre-hospital care, war scene, battlefield, nurse from the databases like IranMedex, Sid, Scopus, Magiran, PubMed, Google Scholar, Scopus, Pro Quest, CINHAL, Science Direct from 2000 to 2019. The articles were reviewed by three researchers independently.

  Results

  The databases search yielded 42 records. Based on inclusion and exclusion criteria, 13 articles were selected for study purpose. The results obtained from the articles showed that among the major factors controlling hemorrhage, two major factors play more prominent role. The first is combat tourniquets that have an important role in saving people's lives from hemorrahge, and the second category is the novel Hemostatic agents, which are manufactured under different trademarks and in various forms, including powder, bond or gas impregnated with these materials.

  Conclusion

  Tourniquet can be life-saving if used at the right time. The modern blood coagulation factors may not fulfill all expectations in the process of controlling hemorrage on the battlefield. But any blood hemostatic factor with its properties can have a significant impact on controlling bleeding and subsequently saving lives.

  Keywords: Hemostasis, Hemostatic technics, Tourniquet, Pre hospital emergency care, Battle
 • Mohsen Yazdanian, Esmail Rafie, Elahe Tahmasebi, Mazyar Karamali* Pages 448-457
  Background and Aim

  According to the clinical approach of standards of oral health system, designing specific standards is necessary to guarantee health promotion activities in the dental clinic. The aim of this study was to develop the standards of the health promotion dental center and to evaluate the performance status of a military dental clinic based on the standards.

  Methods

  An applied descriptive study of consecutive (qualitative and quantitative) method was conducted in 2019. At the qualitative stage, the standards were collected and analyzed through library study and Delphi method. To obtain expert opinions, the draft of each standard axis including, title and standard definition, target expression; definition of sub-standards and criteria was provided to 11 participants through a Delphi questionnaire. In the quantitative phase for evaluating the studied center, the data were collected using the Health Promotion Dental Standards Checklist tool derived from the qualitative phase. The checklists were completed by the assessment team at the study center and their data were analyzed using SPSS-16 software.

  Results

  The Health Promotion Dentistry Standards consisted of 6 axes of management policy, patient evaluation, patient notices and interventions, promoting a healthy workplace, continuity and collaboration, and 61 criteria were approved by experts by the content and standards of the two Delphi rounds. The quantitative results of the standards assessment were evaluated on the medium level. Among the standards, the highest score was for management policy evaluation, 68.62% of the total score. Patient evaluation was scored 66.66% on the axis, followed by patient notices and interventions scored 52.38% and continuity in treatment and participation scored 48.80% of the total score. The lowest score was 41.66% on promoting a healthy workplace.

  Conclusion

  Health promoting standards are necessary for dental centers with a core health mission and to establish a mechanism for evaluating their performance in implementing health promotion programs. In order to improve the quality of oral health services, it is recommended that policymakers and managers of dental centers be effective in improving health-based dental services by establishing coherent policies within the framework of health promotion standards.

  Keywords: Health Promotion, Standard, Dental Center, Hospital
 • Mohadeseh Mozafari*, Seyyed Abolghasem Mehri Nejad Pages 458-465
  Background and Aim

  Coma caused by severe traumatic brain injury, leads to cognitive function disorder, the most frequently affects being on the working memory. Because of the importance and direct impact of working memory on the quality of human life, especially in military skills that require active memory and high attentional power; the present study aimed to investigate the cognitive patterns of patients coma in working memory.

  Methods

  In this causal-comparative study, which was conducted from February 2017 to July 2019, two groups of individuals were selected by available sampling method. 20 comatose patients, aged 30-55 years, who had returned from coma during last year and were admitted to ICU ward of Haft-e-Tir and Baqiyatallah hospitals in Tehran, Iran, were included as the experimental group and 64 healthy individuals with the same age range considered control group. All participants were male and were assessed by Wechsler working memory. The performance of the two groups was compared using multivariate analysis of variance.

  Results

  The difference between the two groups in the visual memory span was statistically significant (p <0.05) and the difference between the two groups in other subdomains of working memory test were statistically significant (p <0.01). In general, coma patients showed a poorer performance than the healthy group.

  Conclusion

  Coma caused by severe traumatic brain injury, can disturb executive functions of the brain's prefrontal lobes after one year and impair patients' working memory. Hence, it is strongly suggested that in clinical and legal evaluations of the patients, this issue to be considered and both psychological and medical interventions done simultaneously to facilitate the treatment process and cognitive rehabilitation of the patients and to prevent individual, social and financial consequences and costs associated with a coma.

  Keywords: Coma, Sever traumatic brain injury, Cognitive dysfunction, Working memory
 • Leila Lotfian, Fatemeh Habibi, MohammadAli Khoshnevis, MohammadMehdi Salaree*, Saeid Zivari Pages 466-475
  Background and Aim

  Nurses play an important role in responding to natural disasters. The aim of this study was to describe the functional dimensions and professional competencies of military nurses in disasters and emergencies.

  Methods

  This study is a systematic review. In order to review and explain the professional competency of military nurses in disasters and emergencies, 100 published papers during January 2000 to July 2019 were selected through searching in the scientific databases such as Scopus, Elsevier, PubMed, ISI Web of Science, Cochrane Library, ProQuest, Google Scholar and SID, using the keywords emergence or disaster preparedness and core competency of nurses in disaster or emergence, and nursing and nurses military nursing or military nurses and the role of military nursing. After considering the inclusion and exclusion criteria, a total of 13 articles related to the research topic were studied and reviewed.

  Results

  Nurses' roles can be categorized into three areas: professional competence, leadership, and operations. These roles including care based on professional competencies, organizational competencies, leadership and management of medical teams, vital and special care in difficult conditions, safe transfer and evacuation of injured, care of injured in disaster (Chemical, biological, radiological, nuclear and explosive), protecting oneself and others (personal protection), battlefield triage, moral resilience and psychological support, caring for vulnerable and high-risk individuals and out-of-scope nursing roles. Although some of these roles overlap with the civilian nurses, others emphasize the special and unique roles of military nurses.

  Conclusion

  Considering the necessity of providing high quality and safe services at the highest possible level of injuries in various areas, especially in times of crisis and disasters, and the effective presence of military nurses in all stages of a disaster incidents. It is required that all military nurses benefit from the training and development of useful knowledge in order to implement long-term medical care programs for injured people in crisis situations.

  Keywords: Disaster Preparedness, Crisis, Military Nursing, Disasters, Nurses' Professional Competency
 • Ruhollah Dorostkar, Sajad Khosravi, Ali Poormohammadi* Pages 476-491

  Today, with the development of microbiology, biotechnology, and cellular and molecular genetics, human knowledge of microorganisms has increased and the possibility of making biological weapons with pervasive effects has increased. On the other hand, bioterrorist events and the construction of laboratories and sites for the production of biological weapons in many developed and developing countries emphasize the need for rapid identification and determination of these bio-threatening agents. Accurate identification of such agents is important not only for the validation of a bioterrorism operation, but also for the timely implementation of appropriate measures for the biological agent to protect public health. As mentioned above, the biotheroism agents are very diverse and wide-ranging, hence it is always difficult and complex to identify these agents. Various methods have been introduced for detecting them. Some methods have been used for years, but some are still develoing. There are many problems in identifying and diagnosing bioterrorism agents, some of them are specific to one method, but some are common to all commonly used methods and developing methods. Therefore, this study aimed to investigate and review studies on the new methods of identifying microorganisms with bioterrorism potential from 2000 to 2020 as a review study.

  Keywords: Bioterrorism, Chromatography, Mass-Spectrophotometry, Microorganism
 • Rasoul Khorram* Pages 492-501
  Background and Aim

  Chemical warfare can endanger the security of any country. The present study examined the chlorine gas emission scenario on the outskirts of the Bushehr nuclear power plant over a 24-hour period, so that the study results can be utilized in an emergency response program.

  Methods

  In order to access the data, the area of Bushehr nuclear power plant was investigated in person and then, in order to assess the worst scenario, chlorine was selected due to its extremely high toxicity. From among the existing scenarios, the catastrophic explosion (immediate release) was selected and finally the risk intervals of this scenario were determined to evaluate the impact of chlorine gas on the target population with the use of ERPGs, IDLH and STEL. PHAST 6.7 software has been used for this purpose.

  Results

  Based on the criteria for evaluating the effects of exposure to toxic substances, the results of the present study showed that it is not possible to define an emergency planning area at close distances to the explosion origin by using IDLH and STEL criteria. However, based on ERPG concentrations, the chlorine gas passes shorter distances from 06:00 to 10:00 in the morning to reach the values of ERPG2-3 at 2811 and 1040 meters compared to other time periods studied. Conversely, at night, these distances have the largest risk area based on the values of the above mentioned concentrations at 5212 and 1459 meters, respectively.

  Conclusion

  In order to reduce the vulnerability in accidents, modeling weather conditions based on time periods (morning, noon, evening and night) can be an important tool for planning emergency conditions. Accordingly, it was suggested that the highest risk distance is obtained based on the ERPG1 criterion, i.e. the risk distance based on the lowest concentration of the chemical in the ambient air which does not even make unpleasant odors to be sensed by the residents in the safe areas, especially in similar study zones.

  Keywords: Chemical Weapons, Chlorine Gas, PHAST software
 • MohammadKazem Emami Meybodi*, Peyman Imani Jajarmi Pages 502-508
  Background and Aim

  Since pin cutter is used in surgical operations involving screw and orthopedic plating and this is one of the most sensitive surgeries, saving time is very important along with reducing infection rate. The purpose of design the Mini-Pin Cutter is to replace a smaller, lighter, more efficient device than conventional and traditional cutters, which ultimately results in a comfortable, clean, and faster shear, resulting in shorter operating time.

  Methods

  This is a descriptive study with design and manufacturing approach. This means that before preparing and assembling the components of the system, first, using force engineering software (ABAQUS and CATIA), the force analysis was done (design approach). Then, after modeling the mechanical parts, the desired parts were prepared for manufacturing and assembly (manufacturing approach). To collect the required data, the subject literature has been used in conjunction with the design team's experiences.

  Results

  The device was designed and built based on the results of orthopedic specialists. It includes an electronic circuit and orthopedic pin cutting blades with high reaction capability in critical situations, which is very useful for speeding up surgery and preventing infection in operating room environments. The designed device is portable with a weight of 1600 grams.

  Conclusions

  The device introduced in this study is a mechanical and automatic system in which tried to eliminate the shortcomings of current and conventional tools. The device is smaller, lighter and safer than existing tools. On the other hand, its’ packing and disinfecting is very easy. The most important advantage of this device compared to old ones is the increasing the cutting speed of orthopedic pins, which reduce surgery time, which is very important in times of crisis and the military.

  Keywords: Orthopedic Screw Cutter, Screw, Plate, Orthopedic, Pin