فهرست مطالب

رویکردی نو بر آموزش کودکان - سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1399)

نشریه رویکردی نو بر آموزش کودکان
سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رئیس حسن رئیس سعدی* صفحات 1-6

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان انجام شد . روش پژوهش توصیفی- همبستگی  بود.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر بندرلنگه در نیم سال تحصیلی دوم 98-1397 بودند. به منظور انتخاب نمونه و اجرای پژوهش، از بین دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه، به شیوه نمونه گیری در دسترس، 120 دانش آموز کلاس سوم پس از ارزیابی اولیه از نظر بهره هوشی، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نکالیف یادگیری خارج از مدرسه (محقق ساخته)، خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) و درگیری تحصیلی بلومنفیلد و پاریس (2004)  استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و منفی (35/0=r) وجود داشت، همچنین، بین میزان استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه  با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار (43/0=r) وجود داشت. از این رو، می توان گفت که تکالیف یادگیری هدفمند خارج از مدرسه نقش بسزایی در افزایش خودکارآمدی تحصیلی و درگیری دانش آموزان دارد که می تواند موجب ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش آموزان و کسب نتایج بهتر در آزمون های تحصیلی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تکالیف یادگیری خارج از مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی، دانش آموزان
 • محمد شریف پهله*، مهنوش عابدینی صفحات 7-14
  سنجش کلاسی و آموزشی، ابزاری مهم در ایجاد و افزایش کیفیت آموزش است که در موارد بسیاری فقط جنبه ای نمره ای و گزارشی داشته و فرایند این مقوله و نقش آن در سنجش مورد بی توجهی و کم توجهی قرار گرفته است. از همین رو این تحقیق با هدف سنجش و ارزشیابی در آموزش و نقش آن در بهبود آموزش شکل گرفت. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعه کتابخانه با رویکرد اجرایی تحلیل محتوا از پژوهش موجود در این حوزه بود که با بررسی نهایی در این بخش 18 پژوهش وارد مطالعه شدند. بررسی تحلیلی در این زمینه نشان داد که از اثرات سنجش در بهبود آموزش 79 کد باز شناسایی شد که با مقوله بندی و محور بندی حول مقوله مهمتر 32 مضمون استخراج و با تخصصی و محوری تر کردن مضمون ها 8 تم نهایی شناسایی شد که  بر اساس تکرار کد و تعداد کدهای اصلی حول هر محور شناسایی شده؛ بازخورد و وضعیت، آگاهی نسبت به کیفیت تدریس معلم؛ ایجاد انگیزه یادگیری؛ نقاط قوت و ضعف فراگیران؛ انگیزه پیشرفت تحصیلی؛ ایجاد محیط آموزشی پویا؛ کیفیت کتب درسی و کیفیت نظام آموزشی مهمترین اثرهای ارزشیابی در بهبود آموزش می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده ارزشیابی آموزشی نقشی مهم در کیفیت بخشی و بهبود شرایط در این حوزه دارد که با افزایش مطالعه و بکارگیری آن می توان سطح آموزش و کیفیت منتج در آن را بالا برد.
  کلیدواژگان: سنجش و ارزشیابی، آموزش، کیفیت بخشی، شیوه های تدریس
 • محمد شریف پهله*، مهنوش عابدینی صفحات 15-24
  آموزش و یادگیری ساختاری چند وجهی است و دارای ابعاد زیادی است که در آن دخیل و اثر گذار می باشد. از همین رو این تحقیق با رویکردی تحلیلی به سنجش و ارزشیابی و نقش آن در یادگیری با نگاهی به رویکردهای موجود در حیطه صورت پذیرفت. روش این تحقیق مبتنی بر مطالعه کتابخانه و مطالعه منابع در حیطه مورد نظر بود و  بررسی تحلیلی در این زمینه که مبتنی بر دو بخش مطالعه نظری و رویکردی و مطالعه تطبیقی در این زمینه بود نشان داد که در زمینه رویکردهای مورد بررسی، دیدگاه رفتاری،  رویکردی کمی و منطبق بر نمره را دارد، رویکرد شناختی کیفی گرا و فرایندی و رویکرد انسان گرایی صرفا توجه به فراگیر بدون توجه به ابزار سنجش دارد. همچنین در زمینه مطالعه تطبیقی یافته ها گویای این مساله بود که رویکرد ارزشیابی کشورهای مختلف در بر گیرنده هر دو الگو و رویکرد شناختی و رفتاری است اما در زمینه استفاده و بکارگیری الگوی ارزشیابی تفاوت های مشخصی وجود دارد. در این زمینه کشور ژاپن و فنلاند رویکرد کیفی و توصیفی رویکرد غالب است؛ کره جنوبی و آمریکا تعامل آمیخته هر دو رویکرد با تاکید بر دیدگاه شناختی را در امر آموزش بکار می گیرند و اما ایران کشوری با رویکرد غالب کمی در امر آموزش می باشد که عمده گزینش ها و شرایط پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی و تکمیلی بر مبنای یک آزمون کمی عمدتا بسته پاسخ است.
  کلیدواژگان: رویکردهای ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری، یادگیری، ارزشیابی
 • محمد الماسی*، مهنوش عابدینی صفحات 25-32
  بکارگیری رویکرد نوین تدریس در امر آموزش ضرورت عصر اخیر و همگامی با نیازهای به فراخور زمان فراگیران می باشد. در همین راستا این پژوهش با نگاهی تطبیقی به الگوی نوین تدریس متوسطه دوم در ایران و کشورهای پیشرفته شکل گرفت. این پژوهش یک مطالعه تطبیقی از انواع پژوهش های مبتنی بر مقالات مروری با رویکرد کتابخانه بود که به صورت مشخص 6 کشور فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فنلاند و ایران را مورد بررسی قرار داد. یافته های بدست آمده از این پژوهش در سه حوزه مدیریت آموزشی؛ بخش فناوری و ابزارهای فناورانه در این زمینه صورت پذیرفت. یافته های بدست آمده در این زمینه نشان داد که در بعد مدیریتی، در کشورهای پیشرفته تر از منظر مدیریتی در این ساختار، نظام آموزشی چند وجهی و نظارتی در زمینه های مختلف وجود دارد.  بررسی بکارگیری تکنولوژی و ابزار نوین آموزشی در مدارس کشورهای مورد بررسی گویای این مساله بود که هوشمند سازی کامل در مدارس و تخصص بندی دقیق آموزش نوین و صد در صدی هنوز در هیچ کشوری مشاهده نمی گردد اما سمت آموزش به سوی الگوی هوشمند سازی است، با این حال مدارس تخصصی و رویکرد فعال آموزشی گسترش بیشتری در این زمینه نشان می دهند. ژاپن، کره جنوبی و فنلاند مسیر رشد بالایی در این زمینه دارد کشورهای فرانسه و استرالیا در وضعیت متوسطی قرار دارد و ایران از منظر رویکرد آموزشی فعال در مقطع متوسطه دوم در سطح پایین و ضعیفی می باشد. در بخش ابزارهای موجود در این زمینه، نتایج نشان داد کشورهای پیشرفته به سمت آموزش تخصصی تر و فردی گام بر می دارند. از نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان در امر برنامه ریزی و تقویت زیر ساخت های موجود جهت گسترش الگوی نوین آموزشی بهره برد.
  کلیدواژگان: آموزش نوین، رویکرد نوین تدریس، مدیریت آموزشی، ابزارهای نوین آموزشی، آموزش فعال
 • محمد الماسی*، مهنوش عابدینی صفحات 33-40
  مساله یادگیری محوری مهم و عامل اساسی تیوری یادگیری می باشد. بی تردید یادگیری مهمترین مساله آموزشی می باشد که نظام های آموزشی مختلف بر اساس برنامه های مختلف سعی در ارتقا و بهبود آن در بخش های گوناگون دارند. بر همین اساس این تحقیق با هدف نگاهی تحلیلی به نظریه های یاددهی یادگیری صورت پذیرفت و ابن رویکردهای از زوایای مختلف رویکردهای رفتاری، شناختی و ساخت گرایی به عنوان سه رویکرد اصلی و اساسی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعه کتابخانه و رویکرد مروری بود که در آن با ساختار استخراجی  رویکردهای مختلف توسط محقق از زوایای مختلف بررسی شد. یافته ها نشان داد رویکرد رفتار گرایی نگاهی کمی، با الگوهای سنتی به آموزش دارد، از همین رو آموزش سنتی مورد تاکید می باشد  و آموزش دهنده نقش اصلی و اساسی الگوی آموزش است، رویکرد شناخت گرایی با تعدیل در این زمینه یادگیری را ترکیبی از هر دو روش کمی و کیفی با هدف ایجاد ادراک و بینش در فراگیر جستجو می نماید و در این زمینه فرد و معلم در تعامل با یکدیگر در مدرسه و یا محیط دیگر آموزش، مفاهیم و الگوی مرتبط به آن را فرا می گیرند. در ساخت گرایی نگاهی ویژه به فرد  دارد و او را محور آموزش و ساختن بر اساس او را نیاز آموزش قلمداد می کند. از همین رو در این ساختار،  الگو مبتنی بر کیفی گرایی و تاکید کامل بر فرد است. در یک جمع بندی کلی بررسی ها گویای این مساله است که برای ایجاد یادگیری بهینه در نظام آموزشی هر سه رویکرد دارای اثر و نقش مثبت می باشند و تعامل در این زمینه و بکارگیری نقاط قوت هر رویکرد باعث ایجاد و شکل دهی یک الگوی یادگیری قوی بر اساس یک سیستم واحد می شود.
  کلیدواژگان: یادگیری، رفتار گرایی، ساخت گرایی، شناختی
 • اعظم احمدپور*، مژگان محمدی نائینی صفحات 41-52

  امروزه آموزش عالی به عنوان نهاد پرورش دهنده نیروی انسانی متخصص از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در کیفیت خروجی های نظام آموزش عالی سیاست های آموزشی _ درسی دانشگاه های آن نظام می باشد و بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و مطالعات تطبیقی در این زمینه می تواند یکی از منابع اطلاعاتی قابل اعتماد برای تدوین سیاست های آموزشی_ درسی و افزایش کیفیت آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشد. کشور ما ایران نیز که امروز جزو کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، جهت موفقیت در برنامه های تحصیلی و افزایش کیفیت آموزشی خود نیازمند آشنایی با سایر نظام های آموزشی و مطالعات تطبیقی در این حوزه است. بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی به مقایسه نظام آموزش عالی ایران و آلمان پرداخته و در صدد بررسی چگونگی ارایه خدمات آموزشی، شباهتها و تفاوتهای نظام آموزش عالی کشور و شناخت چگونگی دلایل کسب رتبه های برتر علمی از سوی دانشگاه های آلمان در جهان می باشد.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، آموزش عالی، ایران، آلمان
 • منوچهر ضیایی، محمد جمالدینی* صفحات 53-61
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای شرح و بسط پیجیده بر اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک تحصیلی 99-1398 می باشد. روش تحقیق کاربردی و به روش شبه تجربی بود، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان سیریک می باشد. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای بود که 60  نفر در دو گروه آزمایش و شاهد (هر گروه 30) نفر قرار گرفتند. برای هر دو گروه پرسشنامه اضطراب ریاضی و نمرات درس ریاضی  جمع آوری شد و بعد از آن فقط برای گروه آزمایش 8 جلسه کلاس های راهبردهای شرح و بسط پیچیده اجرا شد و برای گروه کنترل هیچگونه آموزشی ارایه نشد،سپس مجددا پرسشنامه ها در پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل در نرم افزار آماری SPSS19 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه گواه و آزمایش در اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.در نتیجه راهبردهای شرح و بسط پیچیده در اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است.
  کلیدواژگان: راهبردهای شرح و بسط پیچیده، اضطراب ریاضی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • محمد احمدی*، محمدصادق حسینی، رامین تفضلی صفحات 62-77

  هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است .جامعه آماری تحقیق 194 نفر از مدیران آموزش و پرورش بشاگرد بودند که از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان 123 نفر به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال،1998)، هوش فرهنگی (ارلی و آنگ، 2006) و آوای سازمانی (همس،2012) است.. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد و نتایج حاصل از ضریب رگرسیون نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی می تواند آوای سازمانی را پیش بینی کند. بنابراین با استفاده از نتایج این تحقیق می توان این گونه استنباط کرد که مدیران آموزش و پرورش بشاگرد برای این که بتوانند آوای سازمانی را بروز و افزایش دهند باید تا حد امکان هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، هوش فرهنگی، آوای سازمانی، اداره آموزش و پرورش بشاگرد
 • الهه قاسم پور خوشرودی*، عرفانه قاسم پور خوشرودی، اعظم منصوری فراهانی صفحات 78-87
  پژوهش حاضر درصدد بوده است که رویکرد نوین خدمات محوری در تدریس دروس ابتدایی را ارایه دهد.پژوهش با استفاده از روش های پژوهش کیفی در راستای پاسخگویی به سه سوال اساسی شکل گرفته است. سوال اول مبنی بر تبیین مبانی برنامه درسی خدمات محور با استفاده از روش پژوهش اسنادی_استنتاجی پاسخ داده شده است. در ادامه، عناصر اساسی برنامه درسی خدمات محور شامل اهداف، محتوا، رویکردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل داده های حاصل تبیین شده است. در نهایت با بهره گیری از روش پژوهش نظریه ای، الگوی پیشنهادی برنامه درسی خدمات محور طراحی شده است
  کلیدواژگان: الگو، برنامه درسی، یادگیری خدمات محور، روش تدریس، ابتدایی
 • خدیجه جاسمی*، زهره حشمتی صفحات 88-93
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر روش حل مساله به صورت کارگروهی بر توانایی حل مساله اجتماعی بود. این تحقیق از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و از نطر اجرا شبه آزمایشی از نوع گروه های پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان سنقر بود که از میان آنها تعداد 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد، ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه توانایی حل مساله اجتماعی بود. برای تحلیل داده ها ازشاخصه های آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و برای پاسخگویی به فرضیه ها ازآزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که نمرات پس آزمون حل مسئله اجتماعی، بین اثر دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: آموزش، حل مساله، حل مساله گروهی، حل مساله اجتماعی
|
 • Raeis Hassan Raeis Saadi * Pages 1-6

  The aim of this study was to investigate the role of extracurricular learning assignments on increasing academic well-being and students' academic engagement. The research method was descriptive-correlation. The statistical population in this study were all male high school students in Bandar Lengeh in the second semester of 1397-98. In order to select the sample and conduct the research, among the students of boys' secondary schools, by available sampling method, 120 third grade students were selected as the research sample after the initial evaluation in terms of IQ. Out-of-school learning curricula (researcher-made), Jenks and Morgan academic self-efficacy (1999) and Bloomfield-Paris academic conflict (2004) were used to collect data. Pearson correlation test was used to analyze the data. Findings showed that there was a positive and negative relationship between the use of extracurricular learning assignments with academic self-efficacy (r = 0.35). Also, there was a positive relationship between the use of extracurricular learning assignments and academic engagement. And there was significant (r = 0.43). Therefore, it can be said that purposeful learning assignments outside of school play an important role in increasing academic self-efficacy and student engagement, which can improve students' academic performance and achieve better results in academic exams.

  Keywords: Extracurricular learning tasks, Academic self-efficacy, academic engagement, Students
 • Muhammad Sharif Pahle *, Mahnoosh Abedini Pages 7-14
  Classroom and educational assessment is an important tool in creating and increasing the quality of education, which in many cases has only a score and report aspect, and the process of this category and its role in assessment has been neglected and neglected. Therefore, this study was formed with the aim of measuring and evaluating education and its role in improving education. The method of this research was based on the study of the library with the executive approach of content analysis of the existing research in this field. With the final review in this section, 18 researches were included in the study. Analytical study in this field showed that 79 open codes were identified from the effects of assessment in improving education. 32 themes were extracted by categorizing and focusing around the most important category, and by finalizing and centralizing the themes, 8 final themes were identified. Code and the number of main codes identified around each axis; Feedback and status, awareness of the quality of teacher teaching; Motivate learning; Strengths and weaknesses of learners; Motivation for academic achievement; Creating a dynamic learning environment; The quality of textbooks and the quality of the educational system are the most important effects of evaluation in improving education. Based on the obtained results, educational evaluation has an important role in quality and improvement of conditions in this field, which by increasing the study and its application, the level of education and the resulting quality can be increased.
  Keywords: Assessment, Education, Quality, teaching methods
 • Muhammad Sharif Pahle *, Mahnoosh Abedini Pages 15-24
  Teaching and learning is a multifaceted structure and has many dimensions in which it is involved and effective. Therefore, this research was conducted with an analytical approach to measurement and evaluation and its role in learning by looking at the existing approaches in the field. The method of this research was based on the study of the library and the study of resources in the field. Quantitative and consistent with the score, the qualitative and process-oriented cognitive approach and the humanistic approach focus only on the learner without regard to the assessment tool. Also, in the field of comparative study of the findings, it was shown that the evaluation approach of different countries includes both cognitive and behavioral models and approaches, but there are certain differences in the use and application of the evaluation model. In this regard, Japan and Finland have a qualitative and descriptive approach; South Korea and the United States use a combination of both approaches with an emphasis on the cognitive perspective in education, but Iran is a country with a slightly dominant approach to education that the major selections and admission conditions of students in postgraduate and graduate courses based on a The little test is mostly closed answer.
  Keywords: Approaches to evaluation, Measurement, Learning, evaluation
 • Mohammad Almasi *, Mahnoosh Abedini Pages 25-32
  Applying a new teaching approach to education is a necessity of the recent age and in line with the needs of learners. In this regard, this study was formed with a comparative look at the new pattern of secondary education in Iran and developed countries. This study was a comparative study of various types of research based on review articles with a library approach that specifically examined 6 countries: France, Japan, South Korea, Australia, Finland and Iran. Findings obtained from this research in three areas of educational management; The technology and technological tools section was done in this field. Findings obtained in this field showed that in the managerial dimension, in more developed countries from a managerial perspective in this structure, there is a multifaceted educational system and supervision in various fields. The study of the use of new technology and educational tools in schools of the studied countries showed that complete intelligence in schools and accurate specialization of modern and 100% education is not observed in any country yet, but the direction of education is towards the model of intelligence, with However, specialized schools and an active educational approach show a further expansion in this field. Japan, South Korea and Finland have a high growth rate in this field. France and Australia are in a moderate situation and Iran is at a low and weak level in terms of active educational approach in secondary school. In the field of tools in this field, the results showed that developed countries are moving towards more specialized and individual education. The results obtained from this research can be used in planning and strengthening the existing infrastructure to expand the new educational model.
  Keywords: new education, new teaching approach, Educational Management, new educational tools, active education
 • Mohammad Almasi *, Mahnoosh Abedini Pages 33-40
  Learning is an important central issue and a fundamental factor in learning theory. Undoubtedly, learning is the most important educational issue that different educational systems try to upgrade and improve in different sectors based on different programs. Accordingly, this study was conducted with the aim of an analytical look at the theories of learning teaching, and these approaches from different angles of behavioral, cognitive and constructivist approaches were examined as the three main and basic approaches in this field. The method of this research was based on library study and review approach in which the researcher was examined from different angles with the extractive structure of different approaches. Findings showed that the behaviorist approach has a quantitative view of education with traditional patterns, therefore, traditional education is emphasized and the educator is the main role of the education model. The cognitive approach with adjustment in this field combines learning with each Searches for both quantitative and qualitative methods with the aim of creating perception and insight in the learner, and in this regard, the individual and the teacher interact with each other in school or other learning environment, learn concepts and related patterns. In constructivism, he has a special look at the individual and considers him as the center of education and building according to him is the need for education. Therefore, in this structure, the model is based on qualitativeism and full emphasis on the individual. In a general summary, the studies show that all three approaches have a positive effect and role in creating optimal learning in the educational system, and interaction in this field and applying the strengths of each approach causes the creation and formation of a strong learning model. Becomes the basis of a single system.
  Keywords: Learning, Behaviorism, constructivism, cognition
 • Azam Ahmadpour *, Mozhgan Mohamadi Naeni Pages 41-52

  Today, higher education has a special place in society as an institution that cultivates specialized human resources. One of the important factors influencing the quality of the output of the higher education system is the educational policies of the universities of that system, and using the experiences of developed countries and comparative studies in this field can be one of the reliable information sources for developing educational policies and increasing The quality of education in developed and developing countries. Our country, Iran, which is one of the developing countries today, needs to get acquainted with other educational systems and comparative studies in this field in order to succeed in its educational programs and increase the quality of its education. Therefore, considering the importance and necessity of this issue, the present study in a comparative study compares the higher education system of Iran and Germany and seeks to examine how to provide educational services, similarities and differences between the higher education system and how to obtain top academic rankings. It is one of the German universities in the world.

  Keywords: comparative study, Higher education, Iran, Germany
 • Manouchehr Ziyae, Muhammad Jamaledini * Pages 53-61
  The main purpose of this study is to investigate the effect of complex elaboration strategies on mathematical anxiety and academic achievement of primary school male students in Sirik city in 2009-2010. The research method was applied and quasi-experimental. The statistical population of the study includes all male elementary school students in Sirik city. The method was multi-stage random cluster sampling in which 60 people were divided into experimental and control groups (30 people in each group). Mathematical anxiety questionnaire and math lesson scores were collected for both groups, and then only 8 sessions of complex strategy development classes were conducted for the experimental group, and no training was provided for the control group, then again the post-test questionnaires for both The group performed. Data were collected and analyzed using analysis of covariance in SPSS19 statistical software. Findings showed that there is a significant difference between the control and experimental groups in math anxiety and students 'academic achievement. As a result, complex description strategies are effective in math anxiety and students' academic achievement.
  Keywords: Complex Outline Strategies, Math Anxiety, academic achievement, Elementary Students
 • Muhammad Ahmadi *, MuhammadSadegh Hoseini, Ramin Tafazli Pages 62-77

  The purpose of this study was to determine the relationship between social capital and cultural intelligence with organizational phonics among education managers in Bashagar. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of 194 managers of Bushehr education, out of which 140 were randomly selected. Measurement tools included Social Capital Questionnaire, Cultural Intelligence and Organizational Voice. The face validity and content validity of the questionnaires were evaluated and confirmed by academic scholars and in a case study using Cronbach's alpha coefficient of reliability, the reliability of which was 88% social capital, 93% cultural intelligence and 94% organizational voice. The results of this study showed that lack of social capital and high cultural intelligence affect managers, so that decreasing social capital and increasing cultural intelligence can lead managers to organizational voice and motivate and sense of responsibility. Increase towards the organization. Increasing social capital and high cultural intelligence can strengthen managers' sense of confidence and make managers more committed to achieving organizational goals. Therefore, using the results of this study, it can be concluded that in order to be able to have an organizational voice, education managers must increase cultural intelligence and social capital as much as possible.

  Keywords: Social Capital, cultural intelligence, Organizational Voice, Bushehr Education Department
 • Elaheh Qasempour Khoshroudi *, Erfanh Qasempour Khoshroudi, Aezam Mansoori Farahani Pages 78-87
  The present study aims to provide a new approach to service  learning teaching of elementary courses. The research has been formed using qualitative research methods in order to answer three basic questions. The first question to explain the basics of service-oriented curriculum has been answered using the documentary-inferential research method. In the following, the basic elements of the service-oriented curriculum including objectives, content, teaching-learning approaches and evaluation are explained using semi-structured interviews and data analysis. Finally, using the theoretical research method, the proposed service-oriented curriculum model is designed.
  Keywords: pattern, Curriculum, Service Learning, teaching methods, elementary
 • Khadija Jasimi *, Zohre Heshmati Pages 88-93
  The purpose of this study was to investigate the effect of problem-based education in group work on the ability to solve social problems. This research is an applied research in terms of the purpose of quasi-experimental research of pre-test-post-test groups with a control group. The statistical population of this study was all fourth grade elementary school students in Songhar city, from which 50 people were selected by cluster random sampling. The tools used in this study were the social problem solving ability questionnaire. Descriptive statistics of mean, standard deviation were used to analyze the data and analysis of covariance was used to answer the hypotheses. The results indicate that there is no significant difference between the effects of the experimental and control groups on the post-test scores of social problem solving.
  Keywords: Education, problem solving, group problem solving, social problem solving