فهرست مطالب

سد و نیروگاه برق آبی ایران - پیاپی 24 (بهار 1399)
 • پیاپی 24 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهناز مرادی غیاث آبادی* صفحات 1-11

  این تحقیق با هدف ارزیابی و ارتقاء فرهنگ HSE  در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان صورت گرفته است.  برای این کار از دو روش SWOT-AHP با رویکرد GAP analysis برای وزن دهی و اولویت بندی سطوح فرهنگ بر اساس هشت بعد به تفکیک نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهرید ها استفاده شد. تعداد 125 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید و آزمون فرض ها بررسی شد در مورد نقاط قوت بین وضع موجود و وضع مطلوب شکافی وجود نداشت ، در مورد نقاط ضعف بین وضع موجود و وضع مطلوب شکاف وجود داشت ، در مورد فرصتها بین وضع موجود و وضع مطلوب شکافی وجود نداشت و در مورد تهدیدها بین وضع موجود و وضع مطلوب شکاف وجودداشت. بر اساس نتایج بدست آمده از ماتریس IFE 663/2 و  ماتریس EFE  875/2 نشان از غلبه نقاط قوت بر ضعف و فرصت ها بر تهدیدها دارد که  استراتژی تهاجمی به عنوان استراتژی مناسب اعلام شد و با در نظر گرفتن نتایج ماتریس QSPM سناریوی آگاهی بخشی در زمینه مقررات HSE به پرسنل (با تهیه بروشور، اسلاید، بنر و تشکیل کلاس های آموزشی) با دریافت امتیازی برابر 333/3 به عنوان راهکار برتر معرفی گردید.

 • سید عباس حسینی*، اتوسا لطیفی صفحات 12-24

  پروسه آبشستگی در پایین دست سازه های هیدرولیکی یک پدیده پیچیده بوده و پارامترهای زیادی در مقدار آن تاثیرگذار هستند. عدم کنترل این پدیده باعث ایجاد خساراتی به سد و سازه های هیدرولیکی وابسته به آن می شود. در این تحقیق، آبشستگی ناشی از ترکیب جتهای خروجی از سرریز دریچه دار بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و ترکیب جتها بصورت مجاور هم و یا با فاصله از هم در داخل حوضچه استغراق و  به بصورت غیر برخوردی آزمایش و بررسی گردید. برای این منظور 25 آزمایش بر روی یک مدل آزمایشگاهی صورت پذیرفته و تاثیر پارامترهای مهمی چون دبی جریان، عدد فرود ذرات بستر، عمق پایاب و چگونگی ترکیب جتها بررسی گردید. نتایج نشان می دهند در دبی مساوی جت ترکیبی خروجی از دو دهانه  غیر مجاور سرریز یا با فاصله، عمق آبشستگی و ارتفاع تل رسوب و طول کمتری را  نسبت به جت خروجی ترکیبی از دو دهانه سرریز مجاور هم یا بدون فاصله دارند. ولی عرض گودال آبشستگی، در حالت ترکیب جتهای خروجی از سرریز در حالت جتهای  غیر همجوار  بیشتر از حالتهای جتهای مجاور می باشد.

  کلیدواژگان: جتهای همجوار، جتهای غیر همجوار، حوضچه استغراق، گودال آبشستگی
 • مجتبی مصفا، علی عالی انوری*، عباس کمالی صفحات 25-35

  یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار در طراحی سازه های مهندسی، قابلیت تغییر شکل توده سنگ است. از آن جا که تعیین این مدول به روش مستقیم توسط آزمایش های برجا زمان بر، پرهزینه و به لحاظ عملیات اجرایی مشکل است؛ لذا تخمین صحیح آن به طور غیر مستقیم حایز اهمیت است. در این مطالعه به منظور تعیین غیر مستقیم مدول تغییر شکل توده سنگ، نتایج حاصل از آزمایش های دیلاتومتری در گالری اکتشافی پیرامون مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان با روش عددی شبیه سازی شده است. مغار نیروگاه در توده سنگ های آهکی سازند دالان قرار گرفته است. در این محدوده، علاوه بر لایه بندی و سه دسته درزه اصلی، مناطق خرد شده ناشی از عملکرد گسل ها نیز دیده می شود.از این رو با فرض برقراری محیط پیوسته ی معادل در توده سنگ مغار از روش تفاضل محدود برای مدلسازی عددی آزمایش دیلاتومتری استفاده شده است. بر این اساس بررسی مقادیر جابجایی به دست آمده از مدلسازی  موید این نکته است که با افزایش عمق مدول تغییر شکل توده سنگ نیز افزایش می یابد

  کلیدواژگان: مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای، مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ، آزمایش دیلاتومتری، مدلسازی عددی، تفاضل محدود
 • فربد مرتضوی، سعید یوسفی* صفحات 36-51

  امروزه بسیاری از پروژه ها با تاخیر مواجه هستند. هرچند تاثیر مالی این عامل برای متخصصان امری روشن است، لیکن حدود و ثغور میزان تاثیر آن امری گنگ و غیر صریح است. این مقاله با هدف مفهوم سازی و شفاف نمودن میزان تاثیرات سوء مالی تاخیر، به بررسی کمی اثرات منفی مالی مستقیم و غیرمستقیم آن بر پروژه های ساخت می پردازد. پس از ایجاد شناخت، می توان با توجه به مواردی همچون نوع قرارداد و روش تحویل پروژه و نیز به کمک روش های موجود تسهیم تاخیر همانند روش پنجره های روزانه، سهم هریک از طرفین قرارداد را در بروز تاخیرات روشن نمود. نتیجه این پژوهش مدلی مالی برای محاسبه زیان تاخیرات بر پروژه های ساخت است و به طرفین کمک خواهد کرد تا با درنظر گرفتن شرایط مالی موجود، حتی پیش از عقد قرارداد بتوانند زیان های ناشی از تاخیرات احتمالی را محاسبه نموده و بر اساس آن برنامه مالی و زمانی خود را جهت اتمام به موقع پروژه تنظیم نمایند. همچنین با انعکاس نتایج تحلیلی این مدل در مفاد مالی قراردادها، می توان روشی علمی تر و عادلانه تر برای محاسبه جریمه های ناشی از تاخیر تعیین نمود و به این ترتیب از احتمال بروز ادعاها و اختلافات آتی کاست.

  کلیدواژگان: زیان تاخیر، مدل مالی، مدیریت ادعای پروژه، هزینه ساخت، کمیت زیان مالی
 • حامد مازندرانی زاده*، جواد پیاده کوهسار، سید کاظم صدر صفحات 52-62

  رشد و گسترش شهرسازی، صنعتی شدن، افزایش جمعیت، تغییر اقلیم و... باعث شده تا کمبود و ضرورت مدیریت منابع آب بیش ازپیش آشکار گردد. احداث مخزن بر روی رودخانه ها به عنوان یک ابزار سازه ای برای تنظیم جریان اجتناب ناپذیر است، به نحوی که بر روی برخی رودخانه ها بیش از یک مخزن احداث شده است. وابستگی عملکرد و تاثیرگذاری بهره برداری از مخزن های بالادست بر عملکرد مخزن های پایین دست باعث پیچیدگی نحوه بهره برداری از سیستم های چند مخزنه می شود. در مدل های بهره برداری از مخازن غالبا تامین و پوشش نیازهای مختلفی نظیر کشاورزی، شرب، محیط زیست و برقابی در نظر گرفته می شود. مدل های بهینه سازی فراکاوشی چندهدفه ابزاری مناسب در برخورد با مسایل چندهدفه غیر محدب، نظیر مسیله بهره برداری از سیستم های چندمخزنه، هستند. در این مطالعه، با تکیه بر توانایی دو روش بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب NSGA-II و الگوریتم چندهدفه ازدحام ذرات MOPSO، بهره برداری بهینه از یک سیستم دومخزنه شامل مخزن های بوستان و گلستان در حوضه گرگان رود، با هدف بهینه سازی تامین نیازهای زیست محیطی و کشاورزی موردبررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی چندهدفه، تامین نیاز، تغییر اقلیم، قابلیت اطمینان، گرگان رود
 • حامد نوری ناورود*، علیرضا مردوخ پور، رامتین صبح خیز فومنی صفحات 63-73

  از گذشته تاکنون توسط محققین، مطالعه رفتار سدها مورد توجه بوده و تحقیقات بسیاری برای شناخت و پیش بینی عوامل موثر در طراحی این سازه ها انجام گرفته است. در تحلیل های دینامیکی رایج این گونه از سازه ها معمولا از یک شتاب ورودی برای تحلیل استفاده شده است. این درحالی است که ثابت شده این قبیل سازه ها که در تماس گسترده با زمین می باشند، در نقاط مختلف تکیه گاهی خود معمولا شتابهای مختلفی را تجربه می کنند. اعمال شتابهای مختلف در تکیه گاهای مختلف روی سازه می تواند منجر به افزایش تنشها و جابجایی ها در این قبیل از سازه ها شود. این تغییر تنشها می تواند از مسایل تاثیر گذار بر پایداری سدها باشد. بنابراین بررسی دقیق آن روی رفتار دینامیکی سدهای بتنی قوسی از اهمیت زیادی برخورد می باشد. علاوه براین در اکثر تحلیل های صورت گرفته در روی سدهای بتنی قوسی، بدنه این سدها به صورت یکپارچه در نظر گرفته می شود، این درحالی است که در عمل و در اجرا این سازه ها به صورت بلوکهای بتنی کنار هم با در نظر گرفتن درزهای قایم ساخته می شوند.

  کلیدواژگان: سد بتنی قوسی، درز های قائم، پاسخ دینامیکی، جنبشهای متفاوت تکیه گاهی، سد کارون 4
 • فرهود کلاته*، میثم صابری صفحات 74-89

  پایداری سد بتنی وزنی واقع بر فونداسیون صخره‏ای درزه‏دار می‏تواند به دلیل امکان لغزش در امتداد صفحات ضعیف درزه تحت بارگذاری لرزه‏ای دستخوش تغییرات فراوانی گردد. با توجه به مطالعات اندک صورت پذیرفته در این زمینه در مقاله حاضر با استفاده از مدلسازی عددی به بررسی اثرات درزه در فونداسیون بر پایداری لرزه‏ای سد بتنی وزنی پرداخته شده است. در این راستا سد‏ بتنی وزنی پاین‏فلت با در نظر گرفتن درزه در توده سنگ بستر با هفت زاویه گسترش مختلف در نرم افزار آباکوس بصورت دوبعدی مدل گردیده و تاثیر شیب و امتداد این درزه‏ها بر پاسخ لرزه‏ای سازه سد، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مدلسازی اثرات اندرکنشی مخزن و فونداسیون درنظر گرفته شده و تحلیل دینامیکی به روش ضمنی، با اعمال مولفه‏های افقی شتاب‏نگاشت زمین‏لرزه ال‏سنترو صورت گرفته است. نتایج بدست آمده مبین آن هستند که وجود درزه در فونداسیون در حالت کلی پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی را افزایش داده و درجه زاویه درزه و جهت شیب آن در فونداسیون نیز بسیار حایز اهمیت می‏باشد.

  کلیدواژگان: سد بتنی وزنی، المان درز، تحلیل دینامیکی غیرخطی، اندرکنش سد- مخزن
|
 • Behnaz Moradighiasabadi* Pages 1-11

  This research was aimed at evaluating and promoting the HSE culture in the Shirvan combined cycle power plant. 125 people were selected as the statistical population and the hypotheses were tested. Based on the results of the IFE 663/2 matrix and the EFE 875/2 matrix, there is evidence of overcoming strengths over weaknesses and opportunities for threats. The aggressive strategy was declared as an appropriate strategy and, toward  the results of the QSPM matrix, the awareness-raising scenario for staffing (by providing brochures, slides, banners and training classes) with a score of 33.33 as the best solution Introduced

  Keywords: HSE, SWOT, QSPM
 • Seyed Abbas Hosseini* Pages 12-24

  The scouring process at downstream of the hydraulic structures is a complex phenomenon and many parameters affecting its amount. Failure to control this phenomenon causes damages to the dam and its associated hydraulic structures. In this research, the scouring caused by the combination of jets outlet from a gated spillway was investigated experimentally and the combination of jets adjacent to each other or with a distance from each other inside the plunge pool was studied. For this purpose, 25 experiments have been carried out on the experimental model and the effect of important parameters such as flow rate or discharge, densiometric Froud number, depth of tail water and how jets are combined.The results show that in a same discharge, combined of two non-adjacent spillway jets has lower scour depth and sediment height, and the length of the scouring than the jet of a combination of two adjacent jets. The width of the scouring pit, however, is in the case of overflow jets in non-adjacent jets more than adjacent jets.

  Keywords: adjacent jets, non adjacent jets, plunge pool, scouring pit
 • Mojtaba Mosaffa, Ali Aalianvari*, Abbas Kamali Pages 25-35

  One of the most important effective parameters in design of engineering structures is deformability of rock mass. Benchmark of rock mass deformability is the deformation modulus that directly or indirectly obtained. Since the determination of rock mass deformation modulus indirect method by in-situ tests is time-consuming, costly and difficult from executive operations aspect, so it’s correctly estimation indirectly is important. In this project, in addition to the describing of rock mass of Ruodbar Lorestan pumped storage cavern with the rock mass index (RMi), the dilatometer tests in exploratory gallery around the storage cavern is simulated with numerical method. In the Roudbar storage cavern addition to bedding, three joint sets along with the fault areas in rock mass are observed. Therefore, assuming of the equivalent continuum environment from the finite difference method (FLAC 3Dsoftware) is used for numerical modeling of the dilatometer test. The deformation modulus also has been estimated by RMi experimental method. Investigations are indicative about 51 percent difference between experimental method and in-situ test results.

  Keywords: power house cavern, Rudbar, Dilatometer, numerical modelling
 • Saied Yousefi, Farbod Mortazavi* Pages 36-51

  If the parties can have the quantity of all the direct and indirect extra costs _caused by the delays_ they may gain a better perspective to have more reliable time management plan and prevent the probable future financial damages. The goal of this research is to figure out the negative effects of delays, both direct and indirect aspects. After determining these aspects and their effects, by considering the contract type and project delivery system, delays can be analyzed by the method of daily windows and under multiple baseline updates. Hence, the financial damages, which are the outputs of this model, can be allocated to the different parties (e.g. client and contractor). On the other hand, this model can calculate the damages based on the comparison of scheduled and hypothetic scenario. According to this analysis, both parties will pre-actively know the financial consequences of delays even before the sign of the contract and in the bid phase (after the completion of design). Therefore, they will schedule project tasks more carefully to minimize the damage. This financial model can lead the contract to have a more fair penalties for delays in it and in this way, future claims can be minimized.

  Keywords: Delay damages, Financial Model, Contract, Project Claim Management, Daily Windows Method
 • Hamed Mazandarani Zadeh*, Javad Piadeh Koohsar, S Kazem Sadr Pages 52-62

  Iran is located an arid and semi-arid region of the world, with an average annual rainfall of less than one-third of the global average. There is lack of water to meet the consumptions in many sectors. The construction of a reservoir on the rivers as an instrument for regulating flow in time and place is one of the ways to deal with the water crisis, , as more than one dam has been built on some rivers. Functional dependence and the impact of the operation of each reservoir on the other one leads to the complexity of the operation of multi reservoir systems. In reservoir operation models, various requirements, such as agriculture, drinking, environmental and hydropower is considered. Multi-objective optimization models are an appropriate tool for dealing with heterogeneous multi-objective problems. MOPSO and NSGA-II are effective multi-objective optimization models that have been considered by many researchers so far. In this research, the comparison of two widely used NSGA-II and MOPSO algorithms to extract the rule curves of Boostan and Golestan reservoirs located in Gorgan Rood watershed in drought conditions has been investigated.

  Keywords: Multi Objective Optimization, Need supply, Climate Change, Reliability, Gorgan Rood
 • Hamed Nourinavroud*, Alireza Mardookhpour, Ramtin Sobhkhiz Foumani Pages 63-73

  Dam behavior investigation has been considered for a long time, with many studies conducted to identify and predict factors influencing such structures. In common dynamic analyses of dams, an input acceleration is typically used. At the same time, it was proved that such structures with a large contact with the ground usually experience different accelerations in their various supporting points. Applying different accelerations on different supports of a structure can increase their stresses and displacements. The stresses can be among factors affecting dam stability. Thus, it is very important to accurately study its effect on the dynamic behavior of arc concrete dams. Furthermore, in most arc dam analyses, their bodies have been treated as integrated, while such dams are constructed by putting together concrete blocks with vertical joints in practice. In the current study, after building an ABAQUS three-dimensional model of Karoon-4 Dam as the tallest arc concrete dam in Iran, it was attempted to apply the vertical joints to compare the dynamic behavior of arc concrete dams under uniform and non-uniform analyses and the case in which the dam body is modeled in an integrated form. The results revealed that the non-uniform analysis increased  stresses and displacement of  dam.....

  Keywords: Arc Concrete Dam, Vertical Joints, Dynamic Response, Different Support Motions, Karoon-4 Dam
 • Farhoud Kalateh*, Meysam Saberi Pages 74-89

  The stability of a gravity dam on a jointed rock foundation might be endangered by weak joints that may be present in the fracture network of the bed rock. A review of the literature shows that there are few studies of the effect of a weak joint in the foundation rock on the stability of dams. This research uses the finite difference numerical modelling software ABAQUS to model a gravity dam, the foundation rock, and the influence of a weak joint (using interfaces), that exist in the bottom of dam with different direction, on the stability of the dam. To do this, a conceptual model has been developed and one representative joint of a discrete fracture network with seven different dip angle was examined. Thses different varying dip angles were studied in order to investigate the critical configuration that has the most significant effect on the dam’s stability.As a case study, Pine Flate dam, is modeled with the ABAQUS software as a two-dimensional and Nonlinear dynamic analysis is done by implicit method with applying vertical and horizontal components of the El-Centro earthquake. The obtained results show that existness of joint in the foundation significantly affected the dynamic responcse of dam.

  Keywords: Concrete gravity Dam, Joint model, Finite element, Nonlinear Dynamic Analysis, Dam-Reservoir interaction