فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/29
 • تعداد عناوین: 15
|
 • هادی رشیدی فرد*، سعیده سادات حسینی صفحه 1

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه مهارت حل مساله با سوء مصرف مواد در مردان معتاد خود معرف شهر کرمانشاه بود. روش مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه معتادان مرد بود که در سال 1397 جهت ترک اعتیاد به مراکز دولتی یا خصوصی شهر کرمانشاه، مراجعه کرده بودند. از میان آن ها به کمک روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش توسط پرسشنامه های حل مساله اجتماعی لیندا و البرگ و همکاران (2000) و اطلاعات شخصی سوء مصرف جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج نشان دادند، بین مهارت حل مساله با سوء مصرف مواد در مردان معتاد خود معرف رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بر اساس مهارت حل مساله، می توان سوء مصرف مواد در مردان معتاد خود معرف را پیش بینی نمود. نتایج کلی نشان داد، بین مهارت حل مساله با سوء مصرف مواد در مردان معتاد خود معرف رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: مهارت حل مسئله، سوء مصرف مواد، مردان معتاد، شهر کرمانشاه
 • مژده علیزاده، مهدی نمازی زاده* صفحه 2

  ارتباط بین تاب آوری و سخت کوشی در ورزشکاران و مقایسه آن در رشته های اجتماعی (والیبال و بسکتبال) و انفرادی (شنا و دومیدانی) بر روی نمونه ای از بانوان ورزشکار قهرمانی استان فارس آزموده شد. همچنین، در این مطالعه نقش تعدیل کنندگی نوع ورزش (انفرادی یا اجتماعی بودن) در رابطه بین تاب آوری و سخت کوشی ورزشکاران مورد محاسبه قرار گرفت. نمونه این مطالعه شامل 60 نفر از بانوان ورزشکار قهرمانی استان فارس بودند (15 نفر شنا، 15 نفر دومیدانی، 15 نفر والیبال و 15 نفر بسکتبال) که به روش تصادفی انتخاب شدند. این مطالعه از روش تحقیق توصیفی-همبستگی پیروی می کند و فرضیه ها با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی خطی پیرسون و تی-تست گروه های مستقل آزمون شدند؛ برای تحلیل از نرم افزار SPSS ویراست 21 استفاده شد. نتایج آزمون آماری تحلیل عاملی موید اهداف و سوالات این پژوهش بودند. بنابراین، بررسی همبستگی بین متغیرها با آزمون صفر درجه پیرسون نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین متغیرهای تاب آوری و سرسختی ورزشکاران در کل وجود دارد. با این حال، رابطه بین این دو متغیر در ورزشکاران اجتماعی، معنی دار و در ورزشکاران انفرادی غیر معنی دار بود. لذا، نتیجه مهم این است که نوع انفرادی یا اجتماعی بودن ورزش، نقش تعدیل کنندگی در رابطه بین تاب آوری و سخت کوشی ایفا می کند. علاوه بر این، مقایسه گروه ها با آزمون تی-تست گروه های مستقل نشان داد که بین ورزشکاران انفرادی و اجتماعی به لحاظ مقیاس تاب آوری تفاوت معنی داری وجود دارد، اما تفاوت های مشاهده شده به لحاظ مقیاس سخت کوشی معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، سخت کوشی، رشته های ورزشی اجتماعی، رشته های ورزشی انفرادی
 • زهرا ابراهیمی* صفحه 3
  هدف

  آسیب نخاعی یک عارضه مخرب است که برحسب وسعت و شدت، تغییرات عظیمی در سلامت و سبک زندگی فرد ایجاد می کند. این پژوهش به منظور اثر بخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری بر افسردگی مردان مبتلا به ضایعات نخاعی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون یک گروهی بود. جامعه پژوهش را کلیه مردان مبتلا به ضایعه نخاعی شهر اصفهان را تشکیل دادند که به مراکز توان بخشی این شهر مراجعه نمودند؛ روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود؛ و تعداد 15 نفر براساس معیار های ورود به پژوهش انتخاب و تحت گروه درمانی شناختی - رفتاری قرار گرفتند. ابزار های جمع آوری اطلاعات پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم(BDI-II) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t نمونه های همبسته به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی - رفتاری افسردگی افراد مبتلا به ضایعه نخاعی به طور معناداری کاهش داده است(0/01>p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش موید تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی این بیماران است لذا توصیه می شود تا مداخلات روان شناختی از جمله انواع گروه درمانی جهت کاهش عوارض روانی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی-رفتاری، افسردگی، ضایعه نخاعی
 • سالومه قاسمی منصف*، قیصر ملکی صفحه 4

  هدف از این پژوهش، پیش بینی محتوای آشکار رویا ها بر اساس سبک های دلبستگی و بررسی نقش میانجی حافظه شرح حال بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی د انشگاه تهران شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و نیمسال دوم تحصیلی 99-1398 بود. حجم نمونه 434 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه های سبک های دلبستگی (هازان و شیور، 1978)، آزمون حافظه شرح حال (ویلیامز و برودبنت، 1986)، محتوای آشکار رویا (موسوی پور و همکاران، 1394) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1990) را تکمیل کردند. تجزیه و  تحلیل داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که میان محتوای آشکار رویاها و سبک های دلبستگی با واسطه حافظه شرح حال رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، حافظه شرح حال مثبت و منفی با محتواهای رویا با موضوع بازگشت گذشته، کابوس و مرگ و بیماری رابطه معناداری داشت. بر اساس یافته ها می توان گفت که رویاها ریشه در گذشته تحولی فرد داشته که محتوای آن توسط حافظه فرد از رویدادهای شخصی تعدیل می شود.

  کلیدواژگان: حافظه شرح حال، محتوای آشکار رویا، سبک های دلبستگی
 • سید محمداحسان جلالی تهرانی* صفحه 5

  طلاق به عنوان یکی از غم انگیزترین پدیده های اجتماعی، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زوجین متقاضی طلاق شهر تهران صورت گرفت. روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین متقاضی طلاق بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 32 نفر (16 نفر برای هر گروه) از متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده شهر تهران در سال 1398 انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ، 1989) و احساس تنهایی (راسل و همکاران، 1980) انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار در افزایش رضایت زناشویی و کاهش احساس تنهایی زوجین متقاضی طلاق نقش موثری داشته است. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه زوج درمانی هیجانی موجب افزایش رضایت زناشویی و کاهش احساس تنهایی زوجین متقاضی طلاق می شود. لذا انجام مداخلات روان شناختی دیگر که رضایت زناشویی و احساس تنهایی را در زوجین متقاضی طلاق افزایش دهد، پیشنهاد می گردد

  کلیدواژگان: رضایتمندی زناشویی، احساس تنهایی، زوج درمانی هیجان مدار، طلاق
 • مهدی رجبی* صفحه 6

  هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل ساختاری پیش بینی خودشکوفایی بر اساس بخشودگی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زوجین مراجعه کننده به مراکز شورای حل اختلاف شهر تهران بود. روش تحقیق همبستگی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوج های با روابط آشفته مراجعه کننده به مراکز شورای حل اختلاف شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند، که از میان آن ها، تعداد 410 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: بخشودگی (رای و همکاران، 2001)، خودشکوفایی (جونز و کراندال، 1968) و تنظیم هیجانی (گراتز و رومر، 2004) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده گردید. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی در رابطه بین بخشودگی با خودشکوفایی در زوجین مراجعه کننده به مراکز شورای حل اختلاف شهر تهران، نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: خودشکوفایی، بخشودگی، تنظیم هیجانی
 • حمیده رسولی، ناصر امینی* صفحه 7

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر گناوه بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 1359 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم شهر گناوه بود. حجم نمونه پژوهش 30 نفر بود که به روش خوشه ای جایگزینی تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (هر هفته یک جلسه) در معرض آموزش راهبردهای کمک خواهی قرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1989) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید. پایایی پرسشنامه سازگاری تحصیلی بر اساس آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شد. همچنین روایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضرایب همبستگی هر سوال با نمره کل محاسبه گردید و نشان داد که همه سوالات با نمره کل همبستگی معنی داری دارند. یافته  ها نشان داد که میانگین نمره تعدیل شده سازگاری تحصیلی آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بطور معناداری بیشتر از آزمودنی های گروه کنترل است که نشان از تاثیر آموزش راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر گناوه دارد.

  کلیدواژگان: آموزش راهبردهای کمک خواهی، سازگاری تحصیلی
 • مهسا دلداده*، سمانه معاون اسلامی صفحه 8

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی  مداحلات مبتنی بر واقعیت درمانی بر بهبود سازگاری زناشویی در بین زوجین دچار طلاق عاطفی بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با گروه پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نیز کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده یه مراکز مشاوره ی منطقه 5 شهر تهران تشکیل دادند که با استفاده از پرسش نامه طلاق عاطفی گاتمن (1998)، زوجینی که طلاق عاطفی در آنان مشهود بود انتخاب شدند. نمونه آماری تعداد 30 نفر از این زوجین که با رضایت شخصی حاضر به همکاری در فرایند پژوهش بودند انتخاب شدند و به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1989) در دو بخش پیش آزمون ، پس آزمون و به منظور مقایسه نمرات متغیرها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده اثرات آموزش واقعیت درمانی را در متغیرهای پژوهش نشان می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده آموزش های واقعیت درمانی بر مولفه های سازگاری زناشویی در میان زوجین تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، سازگاری زناشویی، طلاق عاطفی
 • سمانه معاون اسلامی*، مهسا دلداده صفحه 9

  طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند دیدگاه افراد به مسایل و مشکلات و نحوه برخورد با اتفاقات زندگی را تبیین نماید و با توجه به ماهیت نهادینه شده این طرح واره ها در بروز بسیاری از رفتارهای در نوجوانی، جوانی و بزرگسالی نقش دارد بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر در میان بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجباری بود. روش پژوهش توصیفی همبتسگی به شیوه کاربردی بود که نمونه آماری مشتمل بر 90 بیمار بین 18 تا 50 سال با تشخیص اصلی OCD با استفاده از مصاحبه ساختاری بالینی DSM-IV-TR   محور اول انتخاب شدند. همچنین به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه های طرحواره یانگ (SQ-SF) و مقیاس سنجش رفتارهای پرخطر(YBBSS) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، ضریب همبستگی پیرسون و  تجزیه و تحلیل رگرسیون به کار رفت. بر اساس نتایج به دست آمده طرحواره های ناسازگار اولیه قادر است 32% از تغییرات در رفتارهای پرخطر را تبیین نماید و ضریب بتا به دست آمده نشان داد ابعاد طرد/بریدگی، محدودیت مختل و  گوش بزنگی به ترتیب 0.21، 0.21  و  0.24 قادر به پیش بینی متغیر  رفتارهای پرخطر هستند(Sig< 0.05). نتایج به دست آمده می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران OCD کاربرد داشته باشد که به سایر محققان پیشنهاد می گردد در خصوص تاثیر پروتکل های مبتنی بر طرحواره درمانی بر بروز رفتارهای پرخطر و مکانیسم های دفاعی و ادراکی این بیماران تحقیقات بیشتری صورت دهند.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، رفتارهای پرخطر، اختلال وسواس اجباری
 • عباسعلی انتظاری رودبارکی*، نعمت الله ستوده صفحه 10

  رسانه های نوین و در راس آن ها اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی باعث ایجاد دگرگونی هایی در روحیات افراد شده اند و دامنه و شدت آن همچنان در حال افزایش است. این پژوهش به منظور پیش بینی سلامت روان، افسردگی و اضطراب دانش آموزان دبیرستانی بر اساس استفاده از شبکه های اجتماعی انجام شد.

  روش کار

  روش این پژوهش از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر سمنان می باشد  که در نیمسال اول تحصیلی 95-94 از بین افراد  در دسترس، نمونه ای با حجم 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده و به پرسشنامه های سلامت عمومی، اضطراب بک، افسردگی بک و پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی پاسخ دادند. این پژوهش از طریق ضریب آماری پیرسون و رگرسیون خطی ساده به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل انجام گرفت.

  نتایج

  با توجه به نتایج پژوهش استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند ابعاد کیفیت زندگی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد و در شکل دهی سلامت روان، افسردگی و اضطراب نقش دارند.

  بحث

  شبکه های اجتماعی در شکل دهی سلامت روان، افسردگی و اضطراب نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع هم تاثیرگذارند. لذا بایستی اقدامات آگاهی بخشی و مدیریتی در راستای میزان و محتوای مورداستفاده در شبکه های اجتماعی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، سلامت روان، افسردگی، اضطراب، دانش آموزان
 • نیر مفیدی طباطبایی* صفحه 11
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سازش یافتگی اجتماعی و راهبردهای مقابله ای بیماران MS شهر تهران انجام شد.

  روش

  با توجه به موضوع و اهداف پژوهش روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به بیماری ام اس مراجعه کننده به درمانگاه های مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب وابسته به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در شهر تهران در سال 1398-1399 می باشد. نمونه 40 نفر از بیماران ام اس زن شهر تهران که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین می شوند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بلینکزوموس (1981) و پرسشنامه رفتار سازشی لامبرت (1974). پروتکل درمان شناختی-رفتاری بسته آموزشی شناختی رفتاری حاتمی نیز شامل برنامه 10 جلسه ای بود که در مدت دو ماه در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل کوراریانس بود که با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بر سازش یافتگی اجتماعی بیماران MS شهر تهران موثر است(001/0 p<). و درمان شناختی-رفتاری بر راهبردهای مقابله ای بیماران MS شهر تهران موثر است (001/0 <p).

  نتیجه گیری

  می توان توان نتجه گرفت با مداخله مداوم برنامه درمان شناختی-رفتاری می توان موجب بهبود وضعیت سازش یافتگی اجتماعی و راهبردهای مقابله ای بیماران MS شد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، سازش یافتگی اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، مولتیپل اسکلروزیس(MS)
 • مریم رحمانی*، جواد خلعتبری صفحه 12

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های خودآگاهی و حل مساله بر تاب آوری کارمندان زن جزیزه کیش در سال 1393 است. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون سه گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان زن ادارات دولتی و خصوصی جزیزه کیش بودند نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (هر کدام 20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش (1) 8 جلسه تحت آموزش مهارت های خودآگاهی و گروه آزمایش (2) 8 جلسه تحت آموزش مهارت های حل مساله قرار گرفتند و گروه کنترل در طول این مدت در انتظار درمان ماندند. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن بالای 0.7 به دست آمد.  همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار 19SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت خودآگاهی بر تاب آوری کارمندان زن موثر است. آموزش مهارت های حل مساله نیز بر تاب آوری کارمندان زن موثر بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های خودآگاهی در افزایش تاب آوری بیشتر از آموزش مهارت حل مساله است. بنابراین در بهبود تاب آوری آموزش مهارت خودآگاهی بیشتر از آموزش مهارت حل مساله اثربخش بود.

  کلیدواژگان: مهارت های خودآگاهی، حل مساله، تاب آوری
 • الهام رحمانی*، پریسا پرن صفحه 13

  این پژوهش با هدف تعیین نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی اختلال های خوردن در یک طرح همبستگی انجام شد. بدین منظور 380 نفر از دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 98-97 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به پرسشنامه های نگرش های خوردن (گرنر و گرفینکل، 1979) و هوش هیجانی (شرینک، 1996) پاسخ دادند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین نشانه های اختلال های خوردن با هوش هیجانی (خودانگیزشی، خودهشیاری و خودمهارگری) رابطه منفی (001/0>P) وجود دارد. افزون بر آن، نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده معناداری (001/0>P) برای نشانه های اختلال های خوردن هستند که توانایی تبیین 10 درصد از واریانس نشانه های اختلال های خوردن را دارند. در این بین زیرمقیاس های خودانگیزشی، خودهشیاری و خودمهارگری از هوش هیجانی به صورت منفی سهم یگانه و معناداری در تبیین نشانه های اختلال های خوردن دانشجویان دختر دارند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که سطوح پایین هوش هیجانی، آسیب پذیری در برابر نشانه های خوردن بیمارگون را افزایش می دهد و نشانه های خوردن بیمارگون مانند رژیم غذایی و نارضایتی بدنی، عوامل بسیار پرخطری برای ابتلا به اختلال های خوردن هستند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، اختلال های خوردن، دانشجویان
 • ویدا خان*، امید رضائی، داوود عرب قهستاتی، لادن فتاح مقدم صفحه 14

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استرس شغلی بر اساس رضایتمندی زناشویی و سلامت روان در کادر پرستاری بیمارستان روانپزشکی رازی شهر تهران در سال 1396 صورت گرفت. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کادر پرستاری بیمارستان روانپزشکی رازی در شهر تهران بودند که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 135 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه استاندارد استرس شغلی (گری تافت و اندرسون، 1981)، رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 2006) و سلامت روان (گلدبرگ، 1972) انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر سه پرسشنامه بالای 0.7 به دست آمد.  همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه ها به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی  و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، و رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با استرس شغلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین رضایتمندی زناشویی با استرس شغلی رابطه معناداری یافت نشد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، رضایتمندی زناشویی، سلامت روان
 • زینب احمدی، حسینعلی محرابی* صفحه 15

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با رشد پس از سانحه با میانجیگری سبک های مقابله با استرس در زنان مواجه شده با تروما در شهر اصفهان انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنانی بود که تجربه سرطان یا سوگ داشتند که تعداد 300 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه های رشد پس از سانحه تدسچی و کالهون، حمایت اجتماعی فیلیپس، راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس و تاب آوری کانر و دیویدسون بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر و بوت استراپ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر مستقیم حمایت اجتماعی، تاب آوری، سبک های مقابله مساله مدار و هیجان مدار بر رشد پس از سانحه معنادار است. همچنین نتایج بوت استراپ در تحلیل میانجی نشان داد که نقش واسطه ای سبک های مقابله با استرس در رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری بر رشد پس از سانحه معنادار است. نتایج این بررسی نشان داد که تقویت حمایت اجتماعی، تاب آوری و همچنین آموزش راهبردهای مقابله ای مساله مدار، می تواند نقش موثری در رشد پس از سانحه و توانمندسازی زنان مواجه شده با تروما داشته باشد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، حمایت اجتماعی، زنان آسیب دیده، سبک های مقابله با استرس، رشد پس از سانحه
|
 • Hadi Rashidifard*, Saeedeh Al-Sadat Hosseini Page 1

  The present study intended to examine the relationship between problem-solving skill and drug abuse among self-introduced male addicts in Kermanshah City. In terms of purpose, this is an applied research and the method of the study is descriptive correlational. The statistical population included all of the male addicts who referred to state and private treatment-centers of Kermanshah City in 2016. Using random convenience sampling, 120 people were chosen as sample. The data was collected via Linda et al. Social Problem-Solving Inventory (2000), and drug abuse personal information. To analyze the data, SPSS software was used. The findings showed that there is a relationship between problem-solving skill and drug abuse among self-introduced male addicts. The findings also showed that drug abuse among self-introduced male addicts can be predicted based on problem-solving skill. The overall results showed that problem-solving skill is related to drug abuse among self-introduced male addicts.

  Keywords: Problem-solving skill, Drug abuse, Make addicts, Kermanshah city
 • Mojdeh Alizadeh, Mahdi Namazizadeh* Page 2

  Using a sample of Fars women athletes, the moderating role of sport type (social sports vs. individual sports) on relationship between psychological hardiness and resilience was tested. Two aims of this study were examining the correlation between psychological hardiness and resilience as well as comparing social and individual athletes based on psychological hardiness and resilience. 60 members of Fars women athletes were randomly selected to the sample (swimming=15n, running=15n, volleyball=15n and basketball=15n). Using Pierson correlation analysis and independent samples T-test analysis based on SPSS-21 program, the moderating role of sport type on relationship between psychological hardiness and resilience was estimated. Findings of this research proved the research questions and aims. Significant correlation was found between psychological hardiness and resilience. Also, individual athletes had more resilience than socials. But, there was no significant difference between sport types in terms of psychological hardiness. So, the sport types moderate the relationship between psychological hardiness and resilience

  Keywords: psychological hardiness, resilience, social sports, individual sports
 • Saloomeh Ghasemi Monsef*, Gheysar Maleki Page 4

  This study aimed to predict manifest dream content by attachment style with respect to mediating role of autobiographical memory. The statistical population included all bachelor students in the faculty of psychology and educational sciences of Tehran University who studied in the second semester of the academic year 2019-2020, 434 people were randomly selected from this population. All participants completed the Attachment Styles Questionnaire (Hazan and Shivar, 1978), Autobiographical Memory Test (Williams & Broadbent, 1986), Manifest Dream Content (Mousavipoor et al., 2015), and the Goldberg General Health Questionnaire (1990). Data were analyzed by structural equations modeling. Results showed a significant relationship between manifest dream content and attachment style mediated by autobiographical memory. In addition, positive and negative biographical memory had a significant relationship with dream content on the past recurrence, nightmares, death, and illness. Based on the findings, it can be concluded that dreams rooted in the developmental history and its content is mediated by the autobiographical memory.

  Keywords: Autobiographical memory, Manifest dream content, Attachment styles
 • Seyes Mohamad Ehsan Jalali Tehrani* Page 5
  Objective

  The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on social adjustment and coping strategies in MS patients in Tehran.

  Method

  According to the research subject and objectives, the research method was quasiexperimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study consisted of all patients with MS who referred to the clinics of Imam Khomeini Hospital in Tehran during 1998-1999. A sample of 40 female MS patients in Tehran who were selected by random sampling and then randomly assigned to either experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The research tools were Blinksmus Coping Strategies Questionnaire (1981) and Lambert's Adaptive Behavior Questionnaire (1974). The Hatami Cognitive Behavioral Therapy Training Package also included a 10-session program that was given to the experimental group for two months. Data analysis method was covariance analysis using SPSS software.

  Results

  The results showed that cognitive-behavioral therapy was effective on social adjustment of MS patients in Tehran (p <0.001). And cognitivebehavioral therapy is effective on coping strategies in MS patients in Tehran (p <0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that continuous intervention of cognitive-behavioral therapy program can improve social adjustment status and coping strategies in MS patients.

  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Social adjustment, Coping strategies, ms
 • Mahdi Rajabi* Page 6

  The purpose of this study was to structural model prediction of self-actualization based on Forgiveness with the Mediating Role of Emotion Regulation in Couples referring to the centers of the Dispute Resolution Council of Tehran city. Research method was correlational models using structural equation modeling. The statistical population of this study was all couples with turbulent relations referred to the centers of the Dispute Resolution Council in Tehran in 1397. Of these, 410 people were selected by cluster sampling method. The research tools included: forgiveness of Raye et al. (2001), self-actualization of Jones and Cranndal (1968) and Therese (2002) and Emotion Regulation Graz and Roemer (2004), all of which had credible validity and reliability. SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 software were used to analyze the data. The results showed that emotional regulation has a mediating role in the relationship between forgiveness with self-fulfillment in couples referring to the centers of Tehran Dispute Resolution Council

  Keywords: self-actualization, forgiveness, emotional regulation
 • Hamideh Rasouli, Naser Amini* Page 7

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching help-seeking strategies on the academic adjustment of high school students in Genaveh. The method of the present study was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group and the statistical population of the present study included 1359 high school students in Genaveh. The sample size was 30 people who were selected by cluster random sampling method and were replaced in experimental and control groups. After performing the pre-test, the experimental group was exposed to help-seeking strategies for 10 sessions (one session per week). The instrument of the present study was the Baker and Cyriac Academic Adjustment Questionnaire (1). In order to analyze the data, the statistical method of analysis of covariance was used. The reliability of the academic adjustment questionnaire based on Cronbachchr('39')s alpha was 0.87. Also, the validity of this questionnaire in the present study was calculated using the correlation coefficients of each question with the total score and showed that all questions have a significant correlation with the total score. The results showed that the mean adjusted score of academic adjustment of the subjects in the experimental group Post-test is significantly more than the subjects in the control group, which shows the effect of teaching help-seeking strategies on the academic adjustment of high school students in Genaveh.

  Keywords: Teaching Helping Strategies, Academic Adjustment
 • Mahsa Deldadeh*, Samaneh Moaveneslami Page 8

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of reality therapy-based interventions on improving marital adjustment among couples suffering from emotional divorce. The research method was applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of research method with pre-test, post-test and follow-up groups. The statistical population of the present study consisted of all couples seeking divorce referring to counseling centers in District 5 of Tehran. Using Guttman (1998) Emotional Divorce Questionnaire, couples in whom emotional divorce was evident were selected. A statistical sample of 30 couples who were willing to cooperate in the research process were selected and in order to collect research data from the Spanier (1989) Marital Adjustment Questionnaire in two parts of the pre-test, post-test. Multivariate analysis of covariance was used to compare the scores of variables. Based on the obtained results, it shows the effects of reality therapy training in the research variables. Based on the obtained results, reality therapy training has a significant effect on the components of marital adjustment among couples.

  Keywords: reality therapy, marital adjustment, emotional divorce
 • Samaneh Moaveneslami*, Mahsa Deldadeh Page 9

  Early maladaptive schemas can explain peoplechr('39')s views on issues and problems and how to deal with life events, and due to the institutionalized nature of these schemas play a role in the occurrence of many behaviors in adolescence, youth and adulthood. The relationship between early maladaptive schemas and high-risk behaviors among patients with obsessive-compulsive disorder was presented. The method of descriptive correlational research was applied. The statistical sample consisted of 90 patients between 18 and 50 years with the main diagnosis of OCD using interview The clinical structure of the first axis DSM-IV-TR was selected. The Young Schema Questionnaire (SQ-SF) and the Risk Assessment Scale (YBBSS) were used to collect research data. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used for data analysis. Based on the results, the initial maladaptive schemas are able to explain 32% of the changes in high-risk behaviors and the beta coefficient obtained showed that the dimensions of rejection / cut, disturbed restriction and oblivion are 0.21, 0.21 and 0.24, respectively. Predictable variables are high-risk behaviors (Sig <0.05). The results can be used to improve the quality of life of OCD patients. It is recommended to other researchers about the effect of schema-based treatment protocols on the occurrence of high-risk behaviors and defense and perceptual mechanisms in these patients. Do.

  Keywords: Early maladaptive schemas, High-risk behaviors, Obsessive-compulsive disorder
 • Abbasali Entezari Roodbaraki*, Nematollah Sotoodeh Page 10

  New media, especially the Internet and virtual social networks, have caused changes in peoplechr('39')s moods and its scope and intensity continues to increase. This study was conducted to predict the mental health, depression and anxiety of high school students based on the use of social networks.

  Methods

  The method of this research is descriptive-correlational in terms of implementation method. In the present study, the statistical population includes all high school students in Semnan. In the first semester of the academic year of 1994-95, a sample of 200 people was selected from the available people using the Cochranchr('39')s formula. And answered a researcher-made questionnaire on social networks. This study was performed through Pearson statistical coefficient and simple linear regression by SPSS software version 21.

  Analysis

  According to the results of the study, the use of social networks can affect the quality of life of students and depression in the formation of mental health. And anxiety play a role.

  Discussion

  Social networks play a role in shaping mental health, depression and anxiety and even affect the economic, social and political dimensions of societies. Therefore, awareness and management measures should be taken in line with the amount and content used in social networks

  Keywords: Social Networks, Mental Health, Depression, Anxiety, Students
 • Nir Mofidi Tabatabaei* Page 11
  Objective

  The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on social adjustment and coping strategies in MS patients in Tehran.

  Method

  According to the research subject and objectives, the research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study consisted of all patients with MS who referred to the clinics of Imam Khomeini Hospital in Tehran during 1998-1999. A sample of 40 female MS patients in Tehran who were selected by random sampling and then randomly assigned to either experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The research tools were Blinksmus Coping Strategies Questionnaire (1981) and Lambertchr('39')s Adaptive Behavior Questionnaire (1974). The Hatami Cognitive Behavioral Therapy Training Package also included a 10-session program that was given to the experimental group for two months. Data analysis method was covariance analysis using SPSS software.

  Results

  The results showed that cognitive-behavioral therapy was effective on social adjustment of MS patients in Tehran (p <0.001). And cognitive-behavioral therapy is effective on coping strategies in MS patients in Tehran (p <0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that continuous intervention of cognitive-behavioral therapy program can improve social adjustment status and coping strategies in MS patients.

  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Social adjustment, Coping strategies, ms
 • Maryam Rahmani*, Javad Khalatbari Page 12

  The current study aimed to compare the effectiveness of self-awareness and problem solving skills on resiliency female employees of Kish Island In 2014.This study is Semi-experimental with pretest-posttest three groups (two experimental groups and one control group). The sample size included all female employees of public and private agencies of Kish Island. The samples were selected of 60 with single-stage cluster sampling and were replaced into two groups (n = 20) and control (n = 20). The experimental group (1) was trained 8 sessions of self-awareness skills and the experimental group (2) was trained 8 sessions of problem solving skills and the control group was waited for therapy during this period. The method of collecting data was based on Connor-Davidson Resilience Scale Questioner (2003). The reliability was calculated by Cronbach's alpha that was higher than 0.7. For testing the validity of the questioner is used the content validity, so the questionnaire was confirmed by relevant experts. The data analysis of the questionnaire was performed by SPSS19 software in two parts of descriptive and inferential statistics (covariance analysis). The results showed that the self-awareness skills training on female employees’ resiliency is effective. The problem solving skills training on female employees’ resiliency was effective too. The results indicated that self-awareness skills increase the resiliency more than training problem solving skills. So, the training of self-awareness skill is more effective than the training of problem solving skill to improve resiliency .

  Keywords: self-awareness skills, problem solving, resilience
 • Elham Rahmani*, Parisa Perran Page 13

  The aim of this study was to determine the role of emotional intelligence components in predicting eating disorders in a correlational design. For this purpose, 380 female students studying at the Islamic Azad University-South Tehran Branch in the academic year of 1997-98 were selected by convenience sampling using the questionnaires of eating attitudes (Gerner and Griffin, 1979) and emotional intelligence (Shrink, 1996) responded. The results of Pearson correlation test showed that there is a negative relationship (P <0.001) between the symptoms of eating disorders and emotional intelligence (self-motivation, self-awareness and self-control). In addition, the results of regression analysis test showed that the components of emotional intelligence are significant predictors (P <0.001) for the symptoms of eating disorders that have the ability to explain 10% of the variance of the symptoms of eating disorders. Among these, the subscales of self-motivation, self-awareness and self-control of emotional intelligence have a unique and significant contribution in explaining the symptoms of eating disorders in female students. Findings of the present study show that low levels of emotional intelligence increase vulnerability to the symptoms of eating disorders and symptoms of eating disorders such as diet and physical dissatisfaction are very high risk factors for eating disorders.

  Keywords: Emotional intelligence, Eating disorders, Students
 • Vida Khan*, Omid Rezaee, Davood Arab Ghahestani, Ladan Fttah Moghadam Page 14

  The aim of this study was to predict job stress based on marital satisfaction and mental health in the nursing staff of Razi Psychiatric Hospital in Tehran in 2017. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population included all nursing staff of Razi Psychiatric Hospital in Tehran, of which 135 people were considered as the sample size using the available sampling method. Data collection method was based on three standard questionnaires of job stress (Gary Taft and Anderson, 1981), Enrich Marital Satisfaction (Olson, 2006) and Mental Health (Goldberg, 1972). The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbachchr('39')s alpha method, the value of which was higher than 0.7 for all three questionnaires. Content validity was also used to test the validity of the questionnaire, for which the questionnaires were approved by the relevant experts. Data analysis was performed from the implementation of questionnaires through SPSS software in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation test and multiple regression). The results showed that there is no significant relationship between mental health and job stress. The results also showed that there was no significant relationship between marital satisfaction and job stress.

  Keywords: job stress, marital satisfaction, mental health
 • Zeynab Ahmadi, Hossein Ali Mehrabi* Page 15

  The aim of this study was to investigation of the relationship between social support and resilience with posttraumatic growth with mediator of stress coping styles among women exposed to trauma in Isfahan. The research design was descriptive correlational. The statistical population consisted women with cancer and bereavement, in which 300 people were selected by purposive sampling. The instruments used in this study included questionnaires of Tedeschi and Calhoun posttraumatic growth, Philips social support, Conner and Davidson resilience and Billings and Moos stress coping styles. The evaluation of the proposed model was analyzed using the path analysis method and Boot strop. The results showed that direct effect of social support, resilience, problem focused coping and emotion focused coping on PTG was significant. Also, boot stop results suggested that role of the mediator of stress coping styles in the relationship between resilience and social support on PTG is significant. These results showed that encourage social support, Resilience and education of problem focused coping can have effective role in PTG and enabling of women exposed to trauma.

  Keywords: Posttraumatic growth, Resilience, Social support, stress coping styles, traumatized women