فهرست مطالب

ایده های نوین روانشناسی - سال هشتم شماره 22 (پاییز 1402)

فصلنامه ایده های نوین روانشناسی
سال هشتم شماره 22 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/29
 • تعداد عناوین: 23
|
 • رویا معتمدی، لیلا بیداری*، الهام مروتی صفحه 1
  هدف ها

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتباط بدون خشونت بر تعارضات والد_فرزند و صلاحیت والدینی، والدین دانش آموزان متوسطه شهر هشتگرد، انجام گردید.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. که از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 30 نفر شامل والدین دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر هشتگرد در سال تحصیلی 1403-1402 انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه مداخله (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه مداخله، برنامه آموزش مهارت ارتباط بدون خشونت را در ده جلسه ی 60 دقیقه ای و هفته ای دو روز دریافت کردند و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار استفاده شده جهت جمع آوری داده ها: پرسشنامه تعارض والد_ فرزند، رابین و فاستر (1989) در فرم والدینی و پرسشنامه احساس صلاحیت والدینی گیلباد-والستن و واندرزمن ، (1978) و جهت مداخله مهارت ارتباط بدون خشونت، در ده جلسه دو ساعته هفته ای دو جلسه در مدرسه به والدین آموزش داده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها :در این مطالعه از دو روش آماری در سطح توصیفی و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار  SPSS.26 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمره های تعارضات والد_ فرزند در گروه آزمایش با گروه کنترل ازنظر آماری (001/0P<) تفاوت معناداری دارد و در گروه آزمایش تعارض کاهش داشته است. همچنین میانگین نمره های صلاحیت والدینی در گروه آزمایش با گروه کنترل ازنظر آماری (001/0P<) تفاوت معناداری دارد و در گروه آزمایش افزایش صلاحیت والدینی را نشان داد .و نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس تفاوت میانگین زیرمقیاس های صلاحیت والدینی، والدین دانش آموزان در گروه های مطالعه نشان داد که میانگین های پس آزمون زیرمقیاس های کارآمدی و رضایت که در گروه آزمایش تحت آموزش ارتباط بدون خشونت قرار داشتند، در مقایسه با گروه کنترل که تحت آموزش ارتباط بدون خشونت قرار نداشتند، افزایش داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش ارتباط بدون خشونت بر تعارضات والد- فرزند و صلاحیت والدینی اثر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ارتباط بدون خشونت، تعارضات والد-فرزند، صلاحیت والدینی
 • مرضیه توکلی* صفحه 2

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه استرس ناشی از تکنولوژی در شاغلین آنلاین با حضوری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شاغلین در شهر تهران در سال 1401 می باشند. تعداد اعضای نمونه با استفاده از فرمول کوهن 384 نفر در نظر گرفته شده که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استرس ناشی از تکنولوژی (تکنواسترس) راگوناتان (2008) بدست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی، پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون t) استفاده شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که استرس ناشی از تکنولوژی در شاغلین آنلاین با حضوری تفاوت دارد.

  کلیدواژگان: استرس ناشی از تکنولوژی، تکنواسترس، مشاغل آنلاین، مشاغل حضوری
 • لیلا خبیر*، کوثر تقی زاده صفحه 3
  پیش زمینه و هدف

  هدف این پژوهش، بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس درون سازی سوگیری وزن و مقایسه ی دو گروه بااضافه وزن و با وزن عادی از نظر این متغیر بود.

  مواد و روش ها

  نمونه ی پژوهش 200 نفر (100 نفر با وزن عادی و 100 نفر با اضافه وزن) از زنان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهرشیراز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس درون سازی سوگیری وزن و نگرانی درباره ی تصویر بدن پاسخ دادند و شاخص توده بدنی آن ها نیز محاسبه شد.

  یافته ها

  ضرایب شیوه ی همسانی درونی و همبستگی دو نیمه سازی اسپیرمن-براون و گاتمن به ترتیب 84/0، 72/0 و 70/0 برآورد گردید. همچنین روایی پرسشنامه به روش تحلیل عامل تاییدی و همبستگی با پرسشنامه ی نگرانی درباره ی تصویر بدن بررسی شد. تحلیل عامل تاییدی نشان داد که داده های این تحقیق با مدل تک عاملی مقیاس درون سازی سوگیری وزن برازش مطلوبی دارد. همبستگی مقیاس سوگیری وزنی درون سازی شده با پرسشنامه ی نگرانی درباره ی تصویر بدن، عامل نارضایتی از ظاهر و عامل تداخل در عملکرد اجتماعی به ترتیب 57/0، 59/0 و 59/0 بود. همچنین دو گروه با وزن عادی و بااضافه وزن از نظر متغیر سوگیری وزنی درون سازی شده تفاوت معناداری داشتند (003/0>ρ,42/4=t).

  نتیجه گیری

  این تحقیق نشان داد که فرم فارسی مقیاس درون سازی سوگیری وزن از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و می توان از این ابزار در موقعیت های بالینی و پژوهشی برای ارزیابی درون سازی سوگیری وزن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مقیاس درون سازی سوگیری وزن، سوگیری وزنی درون سازی شده، روایی، اعتباریابی
 • مهرداد شمس* صفحه 4

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی در مردان با اقدام به خودکشی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان اقدام کننده به خودکشی، ارجاعی به مرکز اورژانس بیمارستان امام خمینی شهر تهران در سال 1402 بود. نمونه آماری شامل 30 نفر بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارش شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نشخوار فکری (نولن هوکسما و مارو، 1991) و پرسشنامه تنظیم هیجانی (گارنفسکی و همکاران، 2001) بود. همچنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS-v22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود باعث کاهش نشخوار فکری در مردان با اقدام به خودکشی شد. همچنین نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود باعث افزایش تنظیم هیجانی در مردان با اقدام به خودکشی شد. یافته های این پژوهش حاکی از اثربخشی درمان پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت به خود بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی در مردان با اقدام به خودکشی بود.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، شفقت به خود، نشخوار فکری، تنظیم هیجانی
 • راضیه تقی خانی*، سمیه صالحی صفحه 5

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شادکامی بر رضایت از زندگی و سازگاری زناشویی زنان افسرده شهر تهران بود. پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش همه زنان افسرده مراجعه کننده به مراکز روانشناختی بودند که 30 نفر از آن ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه ها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر میزان رضایت از زندگی و سازگاری زناشویی ارزیابی شدند. بدین منظور قبل و بعد از مداخله (8 جلسه دو ساعته)، همچنین به پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) و سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976) و در یک مرحله پرسشنامه افسردگی (بک، 1979) پاسخ دادند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دهنده افزایش رضایت از زندگی کلی در مرحله پس آزمون بوده است. همچنین نتایج نشان داد که آموزش شادکامی باعث افزایش سازگاری زناشویی در زنان افسرده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثربخشی آموزش شادکامی بر افزایش رضایت از زندگی و سازگاری زناشویی زنان افسرده است.

  کلیدواژگان: آموزش شادکامی، رضایت از زندگی، سازگاری زناشویی، افسرده
 • سارا سلیمانی*، رضوان اکبری صفحه 6

  هدف ازنگارش مقاله حاضر، به بررسی پیش بینی رفتار ضد اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی والدین و افسردگی والدین می باشد. رفتارهای ضداجتماعی امروزه به صورت گسترده ای در جوامع مختلف دیده می شوند. رفتارهای ضد اجتماعی شامل عملکردهایی است که با قوانین و ارزش های اجتماعی در تضاد قرار می گیرد و به طور کلی باعث مخالفت و تخریب ارتباطات اجتماعی می شود. در حوزه روانشناسی و علوم رفتاری، تحقیقات متعددی صورت گرفته است تا علت رفتار ضداجتماعی به ویژه در کودکان و نوجوانان را بررسی کنند. برخی از صفات شخصیتی والدین می تواند با رفتار ضداجتماعی کودکان و نوجوانان در ارتباط باشد. برای مثال، والدینی که دارای صفاتی مانند عدم کنترل خشم، نارسایی در ارائه حمایت و نظارت، عدم توانایی در حل مشکلات و نقص در مهارت های اجتماعی هستند، ممکن است فرزندانی را پرورش دهند که به رفتارهای ضداجتماعی متمایل باشند. افسردگی والدین نیز می تواند به عواقب منفی برای رفتار کودکان و نوجوانان منجر شود. والدینی که با افسردگی مواجه هستند، ممکن است توانایی کمتری در ارائه حمایت و نظارت داشته باشند و احتمالا به طور کلی به راحتی نتوانند نیازهای اجتماعی و روانی فرزندان خود را برآورده کنند. این ممکن است باعث افزایش احتمال رفتارهای ضداجتماعی در فرزندان شود. لذا به دلیل اهمیت این موضوع در این پژوهش به بررسی پیش بینی رفتار ضد اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی و افسردگی والدین پرداخته شد و در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی در رابطه با این موضوع ارائه شد.

  کلیدواژگان: رفتار ضد اجتماعی، صفات شخصیتی والدین، افسردگی والدین
 • مهران آزادی*، نسیم ثانی صفحه 7

  هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه سبک های دلبستگی و صمیمیت زناشویی بود. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به سرای محله زرگنده شهر تهران در سال 1399 بودند. حجم نمونه 260 نفر از این‏ افراد بر اساس دیدگاه کلاین (2015) و به شیوه نمونه‏ گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و به پرسشنامه تجارب نزدیکی در روابط صمیمانه فرالی، والر و برنان (2000)،  فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ نسخه سوم یانگ (2005) و مقیاس صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون (1983) پاسخ دادند. پس از کنار گذاشتن 11 پرسشنامه داده پرت، 249 نفر با ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق مدل تحلیل مسیر با استفاده از SPSS و Lisrel تحلیل شد. بر اساس یافته های این پژوهش، مدل اصلاح شده از برازش مطلوبی برخوردار بود. به طورکلی نتایج نشان داد بیشتر مسیرهای مستقیم معنادار شدند (05/0>P).  همچنین مسیرهای غیرمستقیم سبک های دلبستگی ناایمن نیز از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه با صمیمیت زناشویی معنادار بود. مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر صمیمیت زناشویی زنان متاهل است.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی، صمیمیت زناشویی
 • مرتضی فرجیان*، حجت حسین زاده صفحه 8

  هدف از مطالعه حاضر بررسی توان پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس اعتماد به نفس و ویژگی های شخصیتی آن ها می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع پسر متوسطه اول پارس آباد در سال تحصیلی 1402-1401 است که تعداد آن ها 4256 نفر می باشد. براساس جدول نمونه گیری مورگان و به روش خوشه ای چندمرحله ای تعداد 352 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های سنجش خلاقیت تورنس (1979)، اعتماد به نفس آیزنک (1976)، ویژگی های شخصیتی باس و همکاران (1975) بودند. در نهایت برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که به ازای هر واحد افزایش در نمرات اعتماد به نفس، خلاقیت دانش آموزان 322/0 واحد افزایش می یابد و همچنین به ازای هر واحد افزایش در نمرات ویژگی های شخصیتی، خلاقیت دانش آموزان 276/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین در مراکز مشاوره آموزش و پرورش می توان در جهت بهبود خلاقیت دانش آموزان، آموزش های لازم جهت غلبه بر پایین بودن اعتماد به نفس و بهبود ویژگی های شخصیتی را ارائه داد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، اعتماد به نفس، ویژگی های شخصیتی
 • معصومه عبداللهی*، بهروز فروغی پردنجانی صفحه 9
  پیش زمینه و هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک های فرزندپروری و ویژگی های شخصیتی با خودناتوان سازی و نیز بررسی نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در تبیین ارتباط سبک های فرزندپروری با خودناتوان سازی در دانشجویان می باشد. 

  مواد و روش کار

  جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در نیمسال اول سال تحصیلی1401-1402است. که از بین آن ها با روش نمونه گیری سهمیه ای، تعداد 243 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس خودناتوان سازی، سیاهه پنج عاملی شخصیت و مقیاس سنجش خانواده و زناشویی مدل مدور-ترکیبی (نسخه چهارم) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با روش های آماری ضریب همبستگی، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس همزمان تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی در رابطه سبک های فرزندپروری مدل مدور ترکیبی با خودناتوان سازی نقش میانجی دارد. 

  بحث و نتیجه گیری

  خودناتوان سازی نیاز به توجه تخصصی دارد. تعداد زیادی از دانشجویانی که مشکل تحصیلی دارند با دریافت خدمات تخصصی می توانند از این مشکلات رهایی پیدا کنند.

  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی، خودناتوان سازی
 • مینا عشرتی*، محسن جدیدی صفحه 10

  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش همنوایی و سخت رویی روانشناختی در قمار بیمار گون جوانان گلستان در سال 1401 بود. پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان و نوجوانان 16 تا 30 ساله درگیر در قمار و دارای رفتار قماربیمارگون استان گلستان بودند روش نمونه گیری به شیوه در دسترس هدفمند و تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول گرین برابر 164 نفر در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه سرسختی (کوباسا و همکاران، 1982)، سیاهه رفتار قمار (کولاسانتا و همکاران، 2012) و آزمون همنوایی (لطفی، 1372) انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسش نامه ها بالای 0.7 به دست آمد. همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه ها به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد همنوایی به میزان 20% از تغییرات قمار بیمارگون در میان نوجوانان و جوانان را به صورت منفی و معنادار تبیین می نمایند. و در بخش دوم نتایج نشان داد تعهد، کنترل و مبارزه جویی به میزان 28%، 26%، 16% از تغییرات قماربیمارگون را در میان نوجوانان و جوانان به صورت منفی و معنادار تبیین می نمایند.

  کلیدواژگان: همنوایی، سخت رویی روانشناختی، قمار بیمارگون
 • حیدر عظمایی* صفحه 11

  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری، طب سنتی و پزشکی نوین در درمان اضطراب کرونا انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نوع داده کمی و به لحاظ روش گرداوری داده ها نیمه آزمایشی که طرح مورداستفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون-پس آزمون چند گروهی (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مبتلایان به کرونا، بستری در بیمارستان مسیح دانشوری شهر تهران در سال 1401 بود. حجم نمونه شامل 60 نفر از بیماران بود که با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند و روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) علی پور و همکاران (1398) بود. به منظور محاسبه روایی از روایی محتوایی و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزار پژوهش بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش اول آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی برای توصیف متغیرها و همچنین درصد، فراوانی، جدول و نمودار برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی بود و در بخش دوم به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با نرم افزار Spss-V23 استفاده شد. یافته ها نشان داد که درمان های شناختی رفتاری، طب سنتی و پزشکی نوین در درمان اضطراب کرونا اثربخش بود؛ همچنین یافته ها نشان داد که در میان این مداخله ها درمان شناختی رفتاری بیشتر از طب سنتی و طب سنتی بیشتر از طب پزشکی نوین در درمان اضطراب کرونا اثربخش بود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، طب سنتی، پزشکی نوین، کرونا
 • مهدیس بهرامی* صفحه 12

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با یادگیری سازمانی معلمان شهر دماوند بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نوع داده کمی و به لحاظ ماهیت پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 340 معلم شهر دماوند بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 181 معلم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی هیلدبرانت (2011) و یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) بود. به منظور محاسبه روایی از روایی محتوایی و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه ها بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و...) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) با نرم افزار Spss-V23 استفاده شد. یافته ها نشان داد که ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقادی و وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی) به ترتیب به میزان 219/0، 251/0، 285/0  و 263/0 با میزان یادگیری سازمانی معلمان شهر دماوند رابطه دارد. همچنین بعد آگاهی بیشترین سهم و بعد تفکر انتقادی کمترین سهم را در تبیین و پیش بینی یادگیری معلمان دارا بود.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، آگاهی، تفکر انتقادی، یادگیری سازمانی
 • لیلا بیضایی، فیروزه زنگنه مطلق* صفحه 13

  پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب های روانی و آسیب های شخصیتی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان زرندیه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان سرپرست خانوار که در سال 1402 تحت پوشش کمیته امداد شهرستان زرندیه می باشد که تعداد آن ها 135 است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ی سلامت روان گلدبرگ و همکاران (1972) و پرسشنامه سه گانه تاریک شخصیت جانسون و همکاران (2012) به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در آسیب های روانی (افسردگی، اختلال کارکرد اجتماعی، اضطراب و اختلال خواب) در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد وضعیت نامطلوبی نسبت به وضعیت متوسط وجود دارد؛ همچنین در میان آسیب های شخصیتی (ماکیاولیستی، جامعه ستیزی و خودشیفتگی)، مولفه ی جامعه ستیزی در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد وضعیت نامطلوبی نسبت به وضعیت متوسط وجود دارد.

  کلیدواژگان: آسیب روانی، آسیب شخصیتی، سلامت روان، سه گانه تاریک شخصیت
 • مهران سلیمانی*، تیشکه رستاری صفحه 14
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های تربیتی و سبک های اسنادی در پیش بینی اختلال سلوک با واسطه گری سبک های هویت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه بود.

  مواد و روش کار

  جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر مهاباد در سال تحصیلی 1402-1401 بود و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 350 نفر به عنوان نمونه گزینش شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های علائم مرضی کودکان CSI-4، پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری بامریند، پرسشنامه ی سبک های اسنادی، پرسشنامه ی سبک های هویت برزونسکی استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-PLS3 و Spss-25 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین سبک های تربیتی سهل گیرانه و مستبدانه با اختلال سلوک و همچنین رابطه منفی و معناداری بین سبک تربیتی قاطعانه با اختلال سلوک وجود دارد(05/0≥ P). رابطه بین سبک اسنادی موقعیت مثبت با اختلال سلوک منفی و معنادار و سبک اسنادی موقعیت منفی مثبت و معنادار است(05/0≥ P). رابطه بین سبک های هویتی هنجاری و اجتنابی با اختلال سلوک مثبت و معنادار و سبک هویت اطلاعاتی منفی و معنادار می باشد (05/0≥ P).

  بحث و نتیجه گیری

    نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای مذکور توانایی پیش بینی اختلال سلوک را دارند.

  کلیدواژگان: اختلال سلوک، سبک تربیتی، سبک اسنادی، سبک هویت
 • آزاد سلمان نسب، سجاد رئوف کاظمی، هادی اسمخانی اکبری نژاد* صفحه 15
  سابقه و اهداف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با معنادرمانی بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش فعال بود.

  روش بررسی

  روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را  کلیه مادران کودکان بیش فعال شهر تبریز در سال 1401 به مراکز مشاوره خصوصی شهر تبریز مراجعه کرده بودند تشکیل دادند. 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرقتند (هر گروه 15 نفر). گروه های آزمایشی درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند. اما گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه های استرس ادراک شده کوهن (1984) و کیفیت زندگی)sf-36) (1984) بودند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند.

  یافته ها

  در پیش آزمون، میانگین و انحراف معیار نمره استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری نداشت (05/0p>). هر دو درمان در مقایسه با گروه، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی مادران را در پس آزمون به ترتیب کاهش و افزایش دادند (001/0p<). در مرحله پیگیری، اثر این دو درمان ماندگار بود (001/0p<). تاثیر درمان ها بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در مراحل پس آزمون و پیگیری یکسان بود (05/0p>).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد این دو درمان می توانند با افزایش پذیرش شرایط زندگی و مواجهه آگاهانه با آن، به عنوان روشی موثر برای کاهش استرس ادراک شده و افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان بیش فعال مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: شناخت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، معنادرمانی، استرس ادراک شده، کیفیت زندگی، مادران کودکان بیش فعال
 • محمدصادق علیخانی*، ساناز اخلاصی صفحه 16

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و تاب آوری نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 15 تا 18 ساله با اضطراب اجتماعی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1402-1401 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه های چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و گروه کنترل در طول این مدت در انتظار درمان ماندند. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (کلارک و همکاران، 1953) و تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) انجام گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (مانکوا) انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش سازگاری (شخصی و اجتماعی) در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی شده است. همچنین یافته ها نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود تاب آوری در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی شده است. بر این اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید جهت افزایش سازگاری اجتماعی و تاب آوری و درنتیجه کارآمدی بهتر نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی به کار رود.

  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، تاب آوری، درمان پذیرش و تعهد، اضطراب اجتماعی
 • گرده آزادی پور، بهزاد شوقی* صفحه 17

  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر انعطاف پذیری شناختی بر بهزیستی ذهنی با واسطه گری خرد در دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر پاوه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر پاوه در سال تحصیلی 1402-1401 می باشد. تعداد اعضای نمونه 220 نفر در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از مقیاس انعطاف پذیری روان شناختی دنیس و وندروال (2010)، پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف-فرم کوتاه (1989) و پرسشنامه خرد آردلت (200) به دست آمد. در تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری روان شناختی بر بهزیستی ذهنی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین انعطاف پذیری شناختی بر خرد تاثیر مثبت و معناداری دارد. همین طور خرد بر بهزیستی ذهنی تاثیر مثبت و معناداری داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که انعطاف پذیری شناختی بر بهزیستی ذهنی با واسطه گری خرد در دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر پاوه تاثیر داشته است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، بهزیستی ذهنی، خرد
 • فائضه صفری* صفحه 18

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی گروهی بر افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانوار انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان کرج در محدوده سنی 25 تا 40 سال بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر آزمایش و 15 نفر گواه) از این افراد بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم می شوند. گروه آزمایش 24 جلسه (هفته ای دوبار) تحت پروتکل روان تحلیلی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل در طول این مدت در انتظار درمان ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس آزمون اضطراب بک و همکاران (1988) و مقیاس افسردگی بک (1996) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS 23 در بخش استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که روان درمانی تحلیلی گروهی بر افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانوار اثربخش است، بدین معنا که روان درمانی تحلیلی گروهی منجر به بهبود سطح اضطراب و افسردگی در زنان سرپرست خانوار شده است.

  کلیدواژگان: روان درمانی تحلیلی، روان تحلیلی، افسردگی، اضطراب
 • الهام فلاح منش* صفحه 19

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و نگرش به زایمان طبیعی زنان باردار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری با گروه گواه بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل همه ی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان میلاد در شهر تهران در سال 1400 بودند. گروه نمونه مشتمل بر 30  زن باردار بود که به صورت دردسترس انتخاب شده و به تصادف در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. انتخاب گروه نمونه به صورت هدفمند و جایگذاری آن ها در دو گروه به صورت تصادفی بود. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی شرکت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در پایان در هر دو گروه پس آزمون اجرا شد و پس از دو ماه مرحله پیگیری اجرا شد. ابزار پژوهش شامل مقیاس خواب آلودگی آپوورث (1991) و پرسشنامه نگرش به زایمان طبیعی هارمن (1988) بودند. داده های پژوهش پس از بررسی و تایید مفروضات آماری با روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت خواب و نگرش به زایمان طبیعی را در زنان باردار مورد تائید قرار داد(p<0.05). همچنین تفاوت بین مراحل پس آزمون - پیگیری در معنی دار نبود که بیانگر ماندگاری اثر آموزش در مرحله ی پیگیری بود (p>0.05).

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کیفیت خواب، نگرش به زایمان طبیعی، زنان باردار
 • سیده آمنه حسینی* صفحه 20

  هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوه فرزند پروری در والدین کودکان با اختلال بیش فعالی/کمبود توجه و کودکان عادی بوده است. روش این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و شیوه ی اجرای آن توصیفی از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری عبارت بود از کلیه ی والدین کودکان 6 تا 12 ساله با اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه که در سال 92-1391به مرکز درمانی اخوان در تهران مراجعه کرده بودند و تمامی والدین دانش آموزان عادی که در سال تحصیلی 92-1391 در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه منطقه 6 تهران در حال تحصیل بودند. تعداد نمونه 99 نفر بوده که 60 نفر از آن ها مربوط به والدین کودکان عادی و 39 نفر از آن ها مربوط به والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه بود که از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای گروه عادی و از روش نمونه گیری تمام شمار برای گروه بالینی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی، سبک والدگری آلاباما توسط والدین جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری t نمونه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که شیوه فرزندپروری تنبیه بدنی و فقر نظارت و مراقبت در والدین کودکان عادی کمتر از والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی است و همچنین، شیوه فرزندپروری سایر شیوه های انضباطی و مشارکت در والدین کودکان عادی بیشتر از والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی است. اما از نظر میزان شیوه ی فرزندپروری والدگری مثبت و شیوه ی نظم و انضباط متناقض بین دوگروه از والدین، تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: شیوه فرزندپروری، اختلال بیش فعالی و کمبود توجه
 • سوگند اصغری، سحر محرابی پری* صفحه 21

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت والدینی بر سندرم خستگی مزمن و تعارضات مادر-فرزند در کودکان بیش فعال 8 تا 12 سال شهر ساری انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی مادران دارای کودک دختر و پسر 8 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان شناسی شهر ساری در سال 1401 که از طریق بررسی پرونده های مشاوره ای سال اخیر مشخص شده بودند، در نظر گرفته شد. 30 نفر از این مادران به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس شرایط ورود و خروج پژوهش انتخاب شدند. سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 15 نفر) جای دهی شدند. هر دو گروه، دوبار مورد اندازه گیری قرارگرفتند. اولین اندازه گیری پیش از مداخله با اجرای پیش آزمون برای هر دوگروه آزمایشی و کنترل، پرسشنامه سنجش چند بعدی خستگی اسمتس (1996)، پرسشنامه مقیاس کیفیت مادرانه پیانتا (1992) بین نمونه توزیع و اندازه گیری شد. بعد از آموزش مدیریت والدین از بسته منتشر شده آموزش مدیریت والدین که در راهنمای درمانی بارکلی ارایه شده، به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش، دومین اندازه گیری با اجرای یک پس آزمون در بین دو گروه انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مدیریت والدینی بر سندروم خستگی مزمن (05/0>P) و تعارضات مادر-فرزند (05/0>P) در کودکان بیش فعال 8 تا 12 سال شهر ساری موثر است..

  کلیدواژگان: آموزش مدیریت والدینی، سندروم خستگی مزمن، تعارضات مادر-فرزند، کودکان بیش فعال
 • مریم شریفی*، علی محمدباقر، مریم حیدری صفحه 22

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین خشونت خانگی و طلاق با میانجی گری اضطراب اجتماعی بر احساس تنهایی زنان مطلقه در بین کلیه زنان مطلقه ساکن شهر مشهد در سال 1402انجام شد که در نهایت از مجموع 200 نفر که با با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند 189 نفر پاسخگو بودند. روش پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی و همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش نشان داد مدل ساختاری بررسی رابطه بین خشونت خانگی و طلاق با میانجی گری اضطراب اجتماعی براحساس تنهایی زنان مطلقه از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین فرضیه های پژوهش با کمک ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین "خشونت خانگی"،"طلاق"،"اضطراب اجتماعی"و احساس تنهایی زنان مطلقه رابطه و همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد بین "خشونت خانگی" با "طلاق" رابطه و همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اضطراب اجتماعی با خشونت خانگی و طلاق و احساس تنهایی زنان مطلقه رابطه و همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: خشونت خانگی، طلاق، اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی، زنان مطلقه
 • حدیث دهنوی، وحیده رحمانی یوسفی، صفا نیسی* صفحه 23
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه مقطع ابتدایی شهر اهواز انجام گردید.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر اهواز بود. و نمونه پژوهش شامل80 دانش آموز دختر و پسر (29دختر و 51پسر) که به روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران(2001)، پرسشنامه هوش هیجانی شوت(MSEIS) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دو گروه، در هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین زیرمقیاس های آن(تنظیم هیجان، ارزیابی هیجان و بهره برداری از هیجان) نیز بین دو گروه دانش آموز یک زبانه و دوزبانه تفاوت معناداری در سطح (05/0≥P) وجود دارد. از لحاظ هوش اجتماعی نتایج جدول 3 نشان داد بین دو گروه دانش آموز یک زبانه و دوزبانه از لحاظ توانایی هوش اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که میانگین نمره کل هوش هیجانی در دانش آموزان دوزبانه در مقایسه با تک زبانه بیشتر است. همچنین در تمامی مولفه های زیر مجموعه هوش هیجانی کودکان دوزبانه از تک زبانه بهترعمل می کنند اما در خصوص هوش اجتماعی در بین دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، هوش هیجانی، دوزبانه، تک زبانه
|
 • Roya Moatamedi, Leila Bidari*, Elham Morovati Page 1

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of non-violent communication on parent-child conflicts and parental competence of parents of secondary school students. The method of this research was semi-experimental with a pre-test, post-test design with a control group. The statistical population of this research includes the parents of the first year high school students of Hashtgerd city in the academic year 1402-1401, who were selected by the random cluster sampling method and completely randomly divided into two intervention groups (15 people) and The control (15 people) was placed. The participants of the intervention group received the non-violent communication skill training program in ten sessions of 60 minutes and two days a week, and the control group did not receive any intervention. The data obtained from this research were analyzed at two descriptive and inferential levels using SPSS.25 software. The findings of this study confirm the acceptability of the theoretical topics presented in this field. The results of the research showed that non-violent communication training has a significant effect on parent-child conflicts and parenting competence of parents of first year high school students (P<0.05). And having fruitful communication skills and following it, acquiring these skills is necessary to have a successful performance in life.

  Keywords: Non-Violent Communication, Parent-Child Conflicts, Parental Competence
 • Marziyeh Tavakoli* Page 2

  The present study was conducted with the aim of comparing the stress caused by technology in online and face-to-face workers. The statistical population of this research includes all employees in Tehran in 1401. The number of sample members is considered to be 384 using Cohen's formula, who were selected as available sampling. The main information of this research was obtained by using Ragunathan's (2008) technostress questionnaire. Descriptive statistics (central indices, dispersion) and inferential statistics (t test) were used in data analysis. The results of the research indicated that the stress caused by technology in online workers is different from face-to-face.

  Keywords: stress caused by technology, technostress, online jobs, face-to-face jobs
 • Leila Khabir*, Kosar Taghizadeh Page 3
  Background & Aims

  The present research aimed to evaluation of psychometric properties of Weight Bias Internalization Scale (WBIS) and comparison of Internalization of weight bias in women with overweight and normal weight.

  Materials & Methods

  Sample was 200 female (100 with normal weight and 100 with overweight) selected using random sampling among female referring to Shiraz’s sport clubs. The participants in this research responded to WBIS and Body Image Concern Index (BICI) and their BMI index were calculated.

  Results

  The coefficients of the internal similarity method and the correlation of the two halves of Spearman-Brown and Guttman were estimated as 0.84, 0.72 & 0.70, respectively. Also, the validity of the questionnaire was checked by confirmatory factor analysis and correlation with the body image concern questionnaire. Confirmatory factor analysis showed that the data of this research has a good fit with the single-factor model of Internalization weight bias scale. The correlation of Internalization weight bias scale with body image concern questionnaire, appearance dissatisfaction factor and social performance interference factor were 0.57, 0.59 and 0.59 respectively. Also, the two groups with normal weight and overweight had a significant difference in terms of Internalization weight bias variable (ρ<0.003, t=4.42).

  Conclusion

  This research showed that the Persian form of weight bias internalization scale has good reliability and validity and this tool can be used in clinical and research situations to evaluate weight bias internalization.

  Keywords: Internalization Weight Bias Scale, Internalized Weight Bias, Validity, Validation
 • Mehrdad Shams* Page 4

  The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy based on self-compassion on rumination and emotional regulation in men with suicidal attempts. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study included all men attempting suicide, referred to the emergency center of Imam Khomeini Hospital in Tehran in 1402. The statistical sample included 30 people who were selected as available and then randomly assigned to the experimental group and the control group. The experimental group received 8 90-minute sessions of self-compassion-based acceptance and commitment therapy, and the control group remained on the waiting list. Data collection tools included rumination questionnaire (Nolen Hoeksma and Maro, 1991) and emotional regulation questionnaire (Garnefsky et al., 2001). Also, in order to measure validity, content validity was used, and for this purpose, the questionnaire was approved by the relevant experts. The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaires was done through SPSS-v22 software in two descriptive and inferential parts (analysis of covariance). The results showed that acceptance and commitment therapy based on self-compassion reduced rumination in suicidal men. Also, the results showed that acceptance and commitment therapy based on self-compassion increased emotional regulation in men with suicidal attempts. The findings of this research indicated the effectiveness of acceptance and commitment therapy based on self-compassion on rumination and emotional regulation in men with suicide attempts.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Self-Compassion, Rumination, Emotional Regulation
 • Raziyeh Taghikhani*, Somayeh Salehi Page 5

  The purpose of this research was to determine the effectiveness of happiness education on life satisfaction and marital adjustment of depressed women in Tehran. This is a semi-experimental research with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research was all depressed women who referred to psychological centers, 30 of them were selected using purposeful sampling and were randomly divided into two groups of 15 people, experimental and control. The groups were evaluated at the beginning and end of the study in terms of life satisfaction and marital compatibility. For this purpose, before and after the intervention (8 two-hour sessions), they also answered the life satisfaction questionnaire (Diener et al., 1985) and marital adjustment (Spanier, 1976) and at one stage the depression questionnaire (Beck, 1979). The results of covariance analysis show an increase in overall life satisfaction in the post-test stage. Also, the results showed that happiness training increased marital adjustment in depressed women. The findings of this research show that the effectiveness of happiness training increases life satisfaction and marital adjustment of depressed women.

  Keywords: Happiness Training, Life Satisfaction, Marital Compatibility, Depressed
 • Sara Soleymani*, Rezvan Akbari Page 6

  The purpose of writing this article is to investigate the prediction of antisocial behavior based on parental personality traits and parental depression. Antisocial behaviors are widely seen in different societies today. These behaviors include actions that conflict with social rules and values and generally cause opposition and destruction of social relationships. In the field of psychology and behavioral sciences, many researches have been conducted to investigate the cause of antisocial behavior, especially in children and adolescents. Some personality traits of parents can be related to antisocial behavior of children and teenagers. For example, parents who have traits such as lack of anger control, failure to provide support and supervision, inability to solve problems, and deficits in social skills may produce children who are prone to antisocial behavior. Parental depression can also lead to negative consequences for the behavior of children and adolescents. Parents experiencing depression may be less able to provide support and supervision and may be less able to meet their children's social and psychological needs in general. This may increase the likelihood of antisocial behavior in children. Therefore, due to the importance of this issue, the prediction of antisocial behavior based on personality traits and parental depression was investigated, and at the end of the article, suggestions related to this issue were presented.

  Keywords: Antisocial Behavior, Parental Personality Traits, Parental Depression
 • Mehran Azadi*, Nasim Saani Page 7

  The purpose of this study was to mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between attachment style and marital intimacy. The quantitative - correlation method was used. The statistical population consists of all married women referring to Zargandeh neighborhood house in Tehran city in year 2020. In this study, according to convenience sampling method, 260 people by formula Kline (2015) were selected as samples and they were asked to marital intimacy scale of Fraley,  Waller and Brennan (2000), early maladaptive schemas scale of Young (2005) and attachment style scale of Walker and Thompson (1983). After exclusion of 11 outlier data was finally, 249 people were analyzed with using SPSS and Lisrel software was investigated. The proposed model had an acceptable fitness to the data. Overall, the results showed more the direct paths of were found significant (P<0/05). Also results showed, Also this model showed indirect path attachment style with marital intimacy through moderating role early maladaptive schemas in married women. The evaluated model has a good fit and is an important step in identifying the factors that are effective in marital intimacy in married women.

  Keywords: Early Maladaptive Schemas, Attachment Style, Marital Intimacy
 • Morteza Farajian*, Hojjat Hosseinzadeh Page 8

  The purpose of this study is to investigate the ability to predict students' creativity based on their self-confidence and personality traits. The research method is descriptive-correlation. The statistical population includes the boys' first secondary school students of Parsabad in the academic year 1402-1401, whose number is 4256. Based on Morgan's sampling table, 352 people were selected as a statistical sample using a multi-stage cluster method. The tools used to collect data included Torrance's (1979) creativity questionnaires, Eysenck's (1976) self-confidence questionnaires, Bass et al.'s (1975) personality traits. Finally, Pearson's correlation test and multivariate regression were used to check the hypotheses. The results showed that for each unit increase in self-confidence scores, students' creativity increases by 0.322 units and also for each unit increase in personality traits scores, students' creativity increases by 0.276 units. Therefore, in education counseling centers, in order to improve students' creativity, necessary training can be provided to overcome low self-confidence and improve personality traits

  Keywords: Creativity, Self-Confidence, Personality Traits
 • Masoumeh Abdollahi*, Behrouz Foroughi Pordanjani Page 9
  Background and purpose

  The main purpose of the present study is to investigate the relationship between parenting styles and personality traits with self-impairment and also to investigate the mediating role of personality traits in explaining the relationship between parenting styles and self-impairment in students. 

  Materials and methods

  The current research population is all students of Yazd University in the first semester of the academic year 1401-1402. Among them, 243 students were selected as a sample by quota sampling method and responded to the self-handicapping scale, the five-factor personality list, and the family and marital assessment scale of the circular-combined model (fourth version). The collected data were analyzed with the statistical methods of correlation coefficient, path analysis and analysis of variance. 

  Results

  The results showed that personality traits play a mediating role in the relationship between parenting styles of the combined circular model and self-impairment. 

  Conclusion

  self-incapacitation needs specialized attention. A large number of students who have academic problems can get rid of these problems by receiving specialized services.

  Keywords: Parenting Styles, Personality Traits, Self-Impairment
 • Mina Eshrati*, Mohsen Jadidi Page 10

  The aim of the present study was to explain the role of conformity and psychological hardiness in the pathological gambling of Golestan youth in 1401. The statistical population of the research included all young people and teenagers aged 16 to 30 years involved in gambling and had gambling behavior in Golestan province. The sampling method was based on the available targeted method and the number of statistical samples based on Green's formula was considered to be 164 people. The method of data collection was based on stubbornness questionnaire (Kobasa et al., 1982), Gambling Behavior Inventory (Colasanta et al., 2012) and conformity test (Latfi, 2012). The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method, and its value was found to be above 0.7 for the questionnaires. Likewise, content validity was used to test the validity of the questionnaire, and for this purpose, the questionnaires were approved by the relevant experts. The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaires was done through SPSS22 software in two descriptive and inferential parts (Pearson correlation and multiple regression). The results showed that 20% of the pathological gambling changes among teenagers and young adults are negatively and significantly explained. And in the second part, the results showed that commitment, control, and fighting are 28%, 26%, and 16% of the changes in gambling among teenagers and young adults in a negative and meaningful way.

  Keywords: conformity, psychological hardiness, pathological gambling
 • Heydar Ozmaei* Page 11

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of cognitive behavioral therapy, traditional medicine and modern medicine in the treatment of Corona anxiety. This research is semi-experimental in terms of practical purpose, in terms of quantitative data type, and in terms of data collection method, and the design used in this research was multi-group pre-test-post-test design (three experimental groups and one control group). The statistical population of the study included all the patients with Corona, hospitalized in Masih Deneshvari Hospital in Tehran in 1401. The sample size included 60 patients who were randomly assigned to experimental and control groups and the sampling method was purposeful. The data collection tool was the Corona Virus Anxiety Scale (CDAS) by Alipour et al. (2018). In order to calculate validity, content validity was used and Cronbach's alpha coefficient was used to calculate reliability, and the results indicated the validity and reliability of the research tool. The data analysis method in the first part was descriptive statistics including mean, standard deviation, skewness and kurtosis to describe the variables as well as percentage, frequency, table and graph to describe the demographic characteristics and in the second part to test the hypotheses. The research was conducted using the univariate analysis of covariance with Spss-V23 software. The findings showed that cognitive behavioral therapies, traditional medicine and modern medicine were effective in treating Corona anxiety; Also, the findings showed that among these interventions, cognitive behavioral therapy was more effective than traditional medicine and traditional medicine was more effective than modern medicine in the treatment of Corona anxiety.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Traditional Medicine, Modern Medicine, Corona
 • Mahdis Bahrami* Page 12

  The purpose of the present study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and organizational learning of teachers in Damavand city. The research method was applied in terms of objective, quantitative in terms of data type, and correlational in terms of the nature of descriptive research. The statistical population included 340 teachers of Damavand city, who were selected using Morgan's table and stratified random sampling method. The data collection tools were the standard questionnaires of Hildebrandt's spiritual intelligence (2011) and Chiva et al.'s (2007) organizational learning. In order to calculate validity, content validity was used and Cronbach's alpha coefficient was used to calculate reliability, and the results indicated the validity and reliability of the questionnaires. In order to analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation, percentage, frequency, etc.) and inferential (Pearson correlation and multiple regression) methods were used with Spss-V23 software. The findings showed that the dimensions of spiritual intelligence (critical and existential thinking, production of personal meaning, awareness, development of the state of consciousness) are respectively 0.219, 0.251, 0.285 and 0.263 with the level of organizational learning of city teachers. Damavand has a relationship. Also, the dimension of awareness had the greatest contribution and the dimension of critical thinking had the least contribution in explaining and predicting teachers' learning.

  Keywords: spiritual intelligence, awareness, critical thinking, organizational learning
 • Leyla Beyzaei, Firoozeh Zangeneh Motlagh* Page 13

  The present study was conducted with the aim of investigating the mental and personal injuries of female heads of households under the coverage of Zarandiyeh Relief Committee. The statistical population of this research includes all the female heads of the household who are covered by the Zarandiyeh Relief Committee in 1402, whose number is 135. To determine the sample size using Morgan's table, 100 people were selected as a sample, which were selected using available sampling method. The main data of this research was obtained by using the mental health questionnaire of Goldberg et al. (1972) and the dark triad questionnaire of Johnson et al. (2012). Descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test) were used in data analysis. The results of the research showed that there is an unfavorable situation in terms of mental injuries (depression, social functioning disorder, anxiety and sleep disorder) in women heads of households covered by the relief committee compared to the average situation; Also, among the personality disorders (Machiavellianism, antisociality and narcissism), the antisociality component in women heads of households covered by the relief committee has an unfavorable situation compared to the average situation.

  Keywords: Psychological Injury, Personality Injury, Mental Health, Dark Trinity Of Personality
 • Mehran Soleymani*, Tishkeh Rastari Page 14
  Background & Aims

  The purpose of this study was to investigate the role of parenting styles and attribution styles in predicting conduct disorders mediated by identity styles in high secondary school students.

  Materials & Methods

  The statistical population included all high secondary school female students in Mahabad in the academic year 1401-1402 and 350 people were selected as a sample by multi –stage cluster random sampling method. In order to collect information, CSI-4 Children's Pathological Questionnaire, Baumrind Parenting Styles Questionnaire, Attribution Styles Questionnaire, Berzonsky Identity Styles Questionnaire were used. Structural equation model in smart-PLS3 and SPSS-25 software was used to analyze the data.

  Results

  The results of the regression analysis showed that there is positive and significant relationship between permissive and authoritarian parenting styles with conduct disorder and also significant and negative relationship between authoritative parenting styles with conduct disorder (p≤0/05). The relationship between attributional style of positive situation and conduct disorder is negative and significant and attributional style of negative situation is positive and significant (p≤0/05). The relationship between normative and diffused identity styles with conduct disorder is positive and significant and informative identity style is negative and significant (p≤0/05).

  Conclusion

    Therefore, it can be concluded that the mentioned variables have the ability to predict conduct disorder.

  Keywords: Conduct Disorder, Parenting Style, Attribution Style, Identity Style
 • Azad Salmannasab, Sajjad Raoufkazmi, Hadi Smkhani Akbarinejhad* Page 15
  Background

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness with logo therapy on perceived stress and quality of life of mothers with hyperactive children.

  Research method

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the research was made up of all the mothers of hyperactive children in Tabriz city who referred to private counseling centers in Tabriz city in 1401. 45 people were selected and randomly divided into three groups using the purposeful sampling method (15 people in each group). The experimental groups received treatment specific to their group in 8 sessions of 1.5 hours. But the control group did not receive treatment. The measuring tools were Cohen's perceived stress (1984) and quality of life (sf-36) (1984) questionnaires. The data were analyzed by analysis of variance with repeated measures and Bonferroni's post hoc test.

  Findings

  In the pre-test, there was no significant difference between the mean and standard deviation of perceived stress score and quality of life in the experimental and control groups (p>0.05). Both treatments decreased and increased mothers' perceived stress and quality of life in the post-test, respectively (p<0.001) compared to the group. In the follow-up phase, the effect of these two treatments was permanent (p<0.001). The effects of treatments on perceived stress and quality of life were the same in the post-test and follow-up phases (p>0.05).

  Discussion

  It seems that these two treatments can be used as an effective way to reduce perceived stress and increase the quality of life of mothers of hyperactive children by increasing the acceptance of life conditions and consciously facing them.

  Keywords: Cognitive Therapy Based On Mindfulness, Logo Therapy, Perceived Stress, Quality Of Life, Mothers Of Hyperactive Children
 • Mohamad Sadegh Alikhani*, Sanaz Ekhlasi Page 16

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on social adaptation and resilience of adolescents with social anxiety. The current study was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research included all students aged 15 to 18 years with social anxiety in education district 5 of Tehran in 1402-1401, who were selected by multi-stage cluster random sampling and divided into two experimental groups (15 people) and control. (15 people) were placed. The experimental group received 8 90-minute sessions of treatment based on acceptance and commitment, and the control group remained waiting for treatment during this period. The method of data collection was based on the California standard questionnaire of social adjustment (Clark et al., 1953) and resilience (Connor and Davidson, 2003). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaires was done through SPSS software in two descriptive and inferential sections (MANCOVA). The results of the research showed that the treatment based on acceptance and commitment increased the adjustment (personal and social) in adolescents with social anxiety. The findings also showed that treatment based on acceptance and commitment improved resilience in adolescents with social anxiety. Based on this, treatment based on acceptance and commitment can be used as a useful intervention method to increase social adaptation and resilience, and as a result, better efficiency of adolescents with social anxiety.

  Keywords: Social Adaptation, Resilience, Acceptance, Commitment Therapy, Social Anxiety
 • Gardeh Azadipour, Behzad Shoghi* Page 17

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of cognitive flexibility on mental well-being through the mediation of wisdom in the second-year high school students of Paveh city. The statistical population of this research includes all students of the second secondary level of Paveh city in the academic year of 1402-1401. The number of sample members is considered to be 220 people who were selected using available sampling method. The main data of this research was obtained by using the scale of psychological flexibility of Dennis and Vanderwal (2010), psychological well-being questionnaire-short form (1989) and Ardelet's intelligence questionnaire (200). Descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation and structural equation modeling) were used in data analysis. The results showed that psychological flexibility has a positive and significant effect on mental well-being. Also, cognitive flexibility has a positive and significant effect on wisdom. Likewise, wisdom had a positive and significant effect on mental well-being. The results of the research indicated that cognitive flexibility had an effect on mental well-being through the mediation of wisdom in second year high school students of Paveh city.

  Keywords: Cognitive Flexibility, Mental Well-Being, Wisdom
 • Faezeh Safari* Page 18

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of group analytical psychotherapy on depression and anxiety of female heads of households. This research was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research included all female heads of households under the coverage of Karaj City Relief Committee in the age range of 25 to 40 years. The research sample consisted of 30 people (15 experimental people and 15 control people) of these people, who were selected using available sampling method and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group underwent 24 sessions (twice a week) under the group psychoanalytic protocol, and the control group remained waiting for treatment during this period. Data collection was based on Beck et al.'s anxiety test (1988) and Beck's depression scale (1996). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was done through the SPSS 23 software in the inferential section (analysis of covariance). The findings of the research showed that group analytical psychotherapy is effective on depression and anxiety of women heads of households, which means that group analytical psychotherapy has led to improvement of anxiety and depression levels in women heads of households.

  Keywords: Analytical Psychotherapy, Psychoanalysis, Depression, Anxiety
 • Elham Fallahmanesh* Page 19

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness education on sleep quality and attitude towards natural childbirth of pregnant women. Research design was semi-experimentala pre-test, post-test, follow-up with the control group. The statistical population of this study included all pregnant women referred to Milad Hospital in Tehran during the year 2021. The sample consisted of 30 pregnant women who were randomly selected and randomly divided into two groups of 15. Selection of the sample group was purposeful and placement of them in two groups randomly. After performing the pre-test, the experimental group participated in 8 sessions of Mindfulness training and the control group did not receive any intervention. At the end, in both groups, the post-test was performed and after two months of follow-up. The research instruments included the Apoplex sleepiness scale (1991) and Harman natural childbirth attitude questionnaire (1988). The data were analyzed after confirmation of statistical assumptions by repeated measures of variance analysis. The results of data analysis confirmed the effect of mindfulness training on improving the quality of sleep and attitude towards natural childbirth in pregnant women (p <0.05). Also, the difference between post-test and follow-up stages was not significant, indicating that the effect of education was on the follow-up period (p> 0.05).

  Keywords: Mindfulness, Sleep Quality, Attitude Towards Natural Childbirth, Pregnant Women
 • Seyedeh Ameneh Hosseini* Page 20

  The purpose of this research was to investigate the parenting style of parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder and normal children. The method of this research is of the basic research type and the method of its implementation is descriptive of the post-event type. The statistical population consisted of all the parents of children aged 6 to 12 with attention deficit/hyperactivity disorder who had referred to the Akhwan Medical Center in Tehran in 1391-1392 and all the parents of normal students who attended elementary schools in the academic year of 1391-1392. Girls and boys of district 6 of Tehran were studying. The sample number was 99 people, 60 of them were parents of normal children and 39 of them were parents of children with attention deficit hyperactivity disorder. All counts were used for the clinical group. Research data was collected by parents using personal information questionnaire, Alabama parenting style. In order to analyze the data, independent sample t statistical methods were used. The results showed that the parenting style of corporal punishment and lack of supervision and care in the parents of normal children is less than the parents of children with attention deficit hyperactivity disorder, and also, the parenting style of other disciplinary methods and participation in the parents of normal children is more than the parents of children with ADHD. Attention deficit and hyperactivity disorder. However, there is no significant difference between the two groups of parents in terms of the amount of positive parenting and inconsistent discipline.

  Keywords: Parenting Style, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Sogand Asghari, Sahar Mehrabi Pari* Page 21

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of parenting management training on chronic fatigue syndrome and mother-child conflicts in hyperactive children aged 8 to 12 years in Sari city. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research is all mothers with 8-12-year-old boys and girls suffering from attention deficit/hyperactivity disorder who referred to counseling and psychology centers in Sari city in 1401, which were identified through the review of counseling files of the last year. considered 30 of these mothers were selected by available sampling and based on the entry and exit conditions of the study. Then they were placed randomly in two experimental and control groups (15 people each). Both groups were measured twice. The first pre-intervention measurement was carried out by conducting a pre-test for both experimental and control groups, Smets Multidimensional Fatigue Measurement Questionnaire (1996), Pianta Maternal Quality Scale Questionnaire (1992) was distributed and measured among the sample. After parent management training from the published package of parent management training provided in Barclay's treatment guide, for 8 sessions of 90 minutes in the experimental group, the second measurement was performed by conducting a post-test between the two groups. In order to analyze the data, the multivariate analysis of covariance test was used. The results of the findings indicated that parenting management training is effective on chronic fatigue syndrome (P<0.05) and mother-child conflicts (P<0.05) in hyperactive children aged 8 to 12 years in Sari city.

  Keywords: parenting management training, chronic fatigue syndrome, mother-child conflicts, hyperactive children
 • Maryam Sharifi*, Ali Mohamad Bagher, Maryam Heydari Page 22

  This research was conducted with the aim of determining the relationship between domestic violence and divorce with the mediation of social anxiety on the feeling of loneliness of divorced women among all divorced women living in Mashhad in 1402, and finally, 189 people were selected from the total of 200 people who were selected by available sampling method. They were responsive. The applied research method is descriptive, and correlation is structural equation modeling. The results of the research showed that the structural model of examining the relationship between domestic violence and divorce with the mediation of social anxiety for the feeling of loneliness of divorced women has a favorable fit. Also, research hypotheses with the help of Pearson's correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between "domestic violence", "divorce", "social anxiety" and the feeling of loneliness of divorced women. The results showed that there is a positive and significant relationship between "domestic violence" and "divorce". Also, there is a positive and significant correlation between social anxiety, domestic violence, divorce, and the feeling of loneliness of divorced women.

  Keywords: domestic violence, divorce, social anxiety, loneliness, divorced women
 • Hadis Dehnavi, Vahideh Rahmani Yousefi, Safa Neisi* Page 23
  Purpose

  The present study was conducted to investigate and compare social intelligence and emotional intelligence in bilingual and monolingual students of Ahvaz city.

  Materials and Methods

  The statistical population of this research included male and female students of Ahvaz city, the research sample included 80 male and female students (30 female and 50 male) who were selected using the available method. To collect data, Silvera et al.'s (2001) Social Intelligence Questionnaire and Shot Emotional Intelligence Questionnaire (MSEIS) were used. The data were analyzed using multivariate analysis of variance.

  Findings

  The results showed that the average score of emotional intelligence in bilingual students is higher compared to monolingual students. Also, bilingual children perform better than monolingual children in all components of emotional intelligence. However, there is no significant difference in social intelligence between bilingual and monolingual students.

  Keywords: Social Intelligence, Emotional Intelligence, Bilingual, Monolingual