فهرست مطالب

یافته - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 85، تابستان 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 85، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/31
 • تعداد عناوین: 14
|
 • کورش امرائی*، مریم مختاری مصیبی، کورش ساکی، لیلا فتحی صفحات 1-10
  مقدمه

  شیوع مشکلات روان شناختی در بین بیماران سردرد میگرنی مزمن بسیار شایع است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و ابعاد کمال گرایی با شدت سردرد میگرنی انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش در مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. تعداد 168 نفراز مراجعان به متخصصین مغز و اعصاب شهر کرمان به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ویژگی های شخصیت، پرسش نامه ابعادکمال گرایی و پرسش نامه شدت سردرد میگرنی استفاده شد و اطلاعات پرسش نامه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین نوع شخصیت A و ابعادکمال گرایی با سردرد میگرنی رابطه معناداری وجود دارد. نوع شخصیتی Aو ابعادکمال گرایی جامعه مدار وکمال گرایی خودمدار پیش بینی کننده شدت سردرد میگرن هستند، اما کمال گرایی دیگرمدار پیش بینی کننده سردرد میگرنی نیست.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این تحقیق، به ویژگی های شخصیتی به ویژه نوع A که با نوعی فشار و فوریت زمانی در فرد همراه هستند و کمال گرا بودن بیماران میگرنی در برنامه های درمانی باید توجه گردد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیت، کمال گرایی، سردرد میگرنی، مطالعه مقطعی
 • مرجان بختیارنیا، کیوان معقولی*، فرداد فرخی، خسرو جدیدی صفحات 11-21
  مقدمه

  قوز قرنیه (کراتوکونوس) بیماری شایع قرنیه است که با نازک‎شدن، اتساع و برجسته‎شدن قرنیه مشخص می‎شود. پیشرفت این بیماری با کاهش شدید کیفیت دید و تقویت آستیگماتیسم نا‎منظم قرنیه و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی بیماران همراه است. عمل جراحی کاشت حلقه داخل قرنیه یکی از راه‎های موثر درمان این بیماری است. هدف این پژوهش پیش‎بینی مشخصه های بینایی در بیماران قوز قرنیه پس از عمل جراحی کاشت حلقه برای کمک به چشم‎ پزشکان در انتخاب کاندیدای مناسب عمل جراحی است.

  مواد و روش ها

  مشخصه ‎های بینایی که با استفاده از روش شبکه های عصبی و با بهر ه گیری از نرم افزار متلب پیش بینی می شوند، شامل دید بدون اصلاح نمره چشم (دید بدون عینک)، میزان نزدیک‎بینی یا دوربینی، آستیگماتیسم، محور آستیگماتیسم و دید با اصلاح نمره چشم می‎شوند. بدین منظور از مجموعه داده‎های گرد‎آوری ‎شده از آزمون سنجش بینایی بیماران پیش و پس از عمل جراحی کاشت حلقه های کرارینگ و مایورینگ استفاده کردیم.

  یافته ها

  در این پژوهش برای نخستین بار مشخصه‎های بینایی چشم در بیماران قوز قرنیه را شش و دوازده ماه پس از عمل جراحی کاشت حلقه با استفاده از راهکاری نوین مبتنی بر روش شبکه‎های عصبی با خطای میانگین 9/51%پیش‎بینی نمودیم.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل بر دقت و صحت الگو های شبکه عصبی پیشنهادی در پیش‎بینی مشخصه‎های بینایی چشم در بیماران قوز قرنیه پس از عمل کاشت حلقه دلالت دارند. بر مبنای مشخصه‎های بینایی پیش‎بینی‎شده، چشم‎پزشک می‎تواند کاندیدای مناسب را برای عمل جراحی کاشت حلقه از بین بیماران خود با دقت بیشتری انتخاب نماید.

  کلیدواژگان: قوز قرنیه (کراتوکونوس)، پیش‎بینی مشخصه‎های بینایی، آزمون سنجش بینایی، عمل کاشت حلقه، روش شبکه عصبی
 • هاشم بهاروند، فواد مکوندی*، سیروس کراهی مقدم، قنبر امیرنژاد صفحات 22-35
  مقدمه

   سازمان های دولتی به دلیل فقدان فضای رقابتی با معضل بی انگیزگی و بی تفاوتی کارکنان خود نسبت به اهداف و آینده سازمان مواجه هستند؛ آنچه بیش از هر راهکار دیگری سازمان را به برون رفت از این شرایط کمکمی کند، آزادسازی انرژی سازمانی است. این مهم، پژوهش حاضر را به سمت طراحی الگوی آزادسازی انرژی سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی سوق داد.

  مواد و روش ها

   روش پژوهش کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد بود. از بین روسای دانشگاه های علوم پزشکی منطقه غرب، مدیران امور مالی و توسعه نیروی انسانی، معاونان توسعه مدیریت و منابع، اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت و علوم رفتاری در این منطقه و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 35 نفر برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. داده ها به روش سیستماتیک در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت تصویر عینی از نظریه ایجاد شده، ارایه گردید.

  یافته ها

   نظریه به دست آمده نشان داد که انرژی سازمانی، در فرآیندی از عوامل علی (ارزش های اخلاقی، امنیت شغلی، حمایت مدیریت، جبران خدمت، شخصیت، احساس تعلق، آرمان مشترک، اعتماد و هوش هیجانی سازمانی)، زمینه ای (شرایط اداری-مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی سازمان)، مداخله گر (سیاست های سازمان، رفتار مدیران، رفتار همکاران، جو سازمانی و ملاحظات خاص سازمانی) و راهبردی (انعطاف پذیری، ایجاد هویت مشترک، تشویق و حمایت، مبارزه با فساد اداری، ارتباط اثربخش، کنترل سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت منابع انسانی) آزاد می شود و این آزادسازی پیامدهای مثبت زیادی را برای کارکنان به همراه دارد.

  بحث و نتیجه گیری

    نتایج این مطالعه الگویی برای آزادسازی انرژی سازمانی کارکنان وزارت بهداشت و سایر نهادهای دولتی که با معضل بی انگیزگی و بی اشتیاقی کارکنان در مشارکت برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان مواجه هستند، است.

  کلیدواژگان: انرژی سازمانی، کارکنان، کارکنان دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • شیوا آزادی چگنی، امین جایدری* صفحات 36-42
  مقدمه

   تب مالت یکی از شایع ترین بیماری های زیونوز بین انسان و دام است که در بسیاری از کشور های خاورمیانه از جمله ایران به عنوان معضل بهداشتی و اقتصادی مورد توجه ویژه قرار دارد. انسان در نتیجه تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا فرآورده های لبنی آلوده دامی به این بیماری مبتلا می شود. شیوع این بیماری در بین کارکنان دامپزشکی به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر بیشتر دیده می شود. این مطالعه با هدف اصلی تعیین میزان شیوع سرمی بروسلا در کارکنان دامپزشکی استان لرستان با روش الیزای غیرمستقیم صورت گرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی از دی ماه 1397 تا خرداد 1398 انجام شد. در مجموع 92 نمونه سرم کارکنان دامپزشکی که سابقه تماس با دام داشتند به صورت تصادفی از نظر حضور آنتی بادی علیه بروسلا به وسیله کیت تجاری آزمایش شدند.

  یافته ها

   از مجموع نمونه های سرمی مورد آزمایش در این مطالعه، 72 نمونه (78/27 درصد) مثبت، 18 نمونه (19/56 درصد) منفی، 2 نمونه (2/17 درصد) مشکوک بود. طبق نتایج مطالعه حاضر میزان شیوع سرمی تب مالت در بین کارکنان دامپزشکی استان لرستان درصد بالایی را به خود اختصاص می دهد.

  بحث و نتیجه گیری

   استان لرستان یکی از مناطق آندمیک تب مالت است و میزان شیوع سرمی در کارکنان دامپزشکی به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر بیماری بر اساس این مطالعه بسیار بالا است. بنابراین ضروری است که با کنترل و پیشگیری بیماری در حیوانات از وقوع بیماری در بین جمعیت انسانی جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: تب مالت، سرولوژی، کارکنان دامپزشکی، لرستان، الیزا
 • فاطمه بهرامی چگنی، غلامرضا گودرزی، پگاه شکیب* صفحات 43-51
  مقدمه

    کلبسیلا پنومونیه یکی از موارد مهم عفونت های اکتسابی از جامعه و بیمارستان است. افزایش ظهور مقاومت چند دارویی در بین ایزوله های بیمارستانی کلبسیلا پنومونیه، گزینه های درمانی را برای درمان عفونت های ایجاد شده به وسیله این باکتری محدود کرده است. هدف از این بررسی تعیین میزان فراوانی ژن های oqxA و oqxB در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه در طی 6 ماه نمونه ها از افراد مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهرستان خرم آباد در سال 1397 جمع آوری گردید. نمونه های اخذ شده در آزمایشگاه ارزیابی افتراقی و بیوشیمیایی شدند و حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بررسی گردید. استخراج DNA با روش جوشاندن انجام شد و شناسایی ژن ها با پرایمرهای اختصاصی با استفاده از تکنیک PCR صورت گرفت.

  یافته ها

   از مجموع 100 نمونه اخذ شده، 63 نمونه (63 درصد) مربوط به جنس مذکر و 37 نمونه (37 درصد) مربوط به جنس مونث بود. بیشترین مقاومت به ترتیب مربوط به: سفوتاکسیم، آمیکاسین و تتراسایکلین و بیشترین حساسیت مربوط به: لووفلوکساسین، سفتازیدیم و آمپی سیلین بود. از کل جدایه های مورد بررسی 57 جدایه دارای مقاومت بودند که از این میان شیوع ژن های oqxA و oqxB به ترتیب 3/26 و 1/56 درصد گزارش شد.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج این بررسی نشان می دهد شیوع ژن oqxB نسبت به ژن oqxA بالاتر است و مشخص گردید که افزایش مقاومت به فلوروکینولون ها در جدایه های مورد بررسی وجود دارد.

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، فلوروکینولون، مقاومت آنتی بیوتیکی، oqxA، oqxB
 • رستگار حسینی*، زهرا حسینی صفحات 52-70
  مقدمه

   طی دهه های اخیر، فعالیت ورزشی عامل اصلی کنترل کننده بسیاری از بیماری ها عنوان شده است. هدف مطالعه حاضر، مرور اثرات فیزیولوژیکی تمرینات مقاومتی بر برخی ویژگی های ساختاری و عملکردی بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن می باشد. در این مطالعه، پژوهش های طولی و کارآزمایی های بالینی تصادفی که به تاثیر تمرینات مقاومتی بر ویژگی های ساختاری و عملکردی بطن چپ و ارتباط فعالیت ورزشی با بیماری قلبی-عروقی می پردازند، بررسی شدند. مطالعات شامل جمعی ت های گوناگون قومی از جمله مردان و زنان و چندین گروه سنی (مثلا نوجوانان، افراد میانسال و سالمندان) بود. مطالعه حاضر با جستجو در پایگاه های PubMed، Medline، Irandoc، SID، Google Scholar و Magiran صورت گرفت. پس از مطالعه 150 چکیده، 83 مقاله مرتبط برای بررسی انتخاب شدند. بر اساس نتایج مطالعات، تمرینات مقاومتی همسو با تغییرات ساختاری و عملکردی در بطن چپ متناسب با تغییرات ژنی، زمینه را برای بهبود کارآیی عملکرد قلب فراهم می کند. بنابراین، مطالعه مروری حاضر از این دیدگاه حمایت می کند که انجام تمرینات مقاومتی با رعایت ملاحظات خاص را می توان به عنوان راهکار پیشگیرانه به بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن توصیه نمود.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، انفارکتوس قلبی، ظرفیت عملکردی، نوتوانی قلب، پپتیدناتریوتیک دهلیزی (ANP) و مغزی (BNP)
 • سیده مریم ولی زاده اطاقسرا، وجیهه قربان زاده، حامد اسمعیل لشگریان، پژمان هاشم زاده، حسن داریوش نژاد* صفحات 71-88

  سرطان مشکل اصلی و جدی برای سلامت انسان است که با وجود پیشرفت های فراوان در حوزه ی درمان، این بیماری همچنان بزرگ ترین چالش جهانی در زمینه ی پزشکی می باشد. مانع اصلی برای درمان این بیماری، فرآیندی به نام متاستاز می باشد که در 90 درصد سرطان ها اتفاق می افتد. طبق آمار بهداشت جهانی، سرطان سینه جزو سه سرطان شایع جهان است و دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان می باشد که حدود 1.67 میلیون نفر را در گیر خود ساخته است. استخوان، کبد، ریه و مغز اندام های شایع برای متاستاز سرطان سینه می باشند. فرآیند های اختصاصی و مولکول های مختلفی در متاستاز به هریک از این اندام ها نقش دارند. ریزمحیط اندام های هدف، ابتدا باعث قرارگیری سلول های سرطانی در این ارگان ها می شوند، سپس آزاد شدن فاکتورهای اختصاصی از سلول های سرطانی و برهمکنش آنها با ریزمحیط هدف باعث بقا این سلول ها و تشکیل متاستاز می شود. در این مقاله مروری سعی بر آن است که با مطالعه ی مکانیسم های درگیر در متاستاز سرطان سینه به اندام های هدف، مولکول های کلیدی این مکانیسم ها که می توانند هدف درمانی مناسبی برای سرطان سینه باشند معرفی شوند. سرطان، مشکل اصلی و جدی برای سلامت انسان است که با وجود پیشرفت های فراوان در حوزه ی درمان، این بیماری همچنان بزرگ ترین چالش جهانی در زمینه ی پزشکی می باشد. مانع اصلی برای درمان این بیماری، فرآیندی به نام متاستاز می باشد که در 90 درصد سرطان ها اتفاق می افتد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، متاستاز، گذر از اپیتلیال به مزانشیم
 • مصطفی ستم دیده، کمال عزیزبیگی*، ظاهر اعتماد، خالید محمدزاده صفحات 89-105
  مقدمه

   این مطالعه با هدف بررسی اثر شدت تمرین ورزشی هوازی بر بیان ژن های درگیر در هایپرتروفی فیزیولوژیک قلب صورت گرفت.

  مواد و روش ها

   روش تحقیق تجربی بوده و به همین منظور تعداد 24 سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 20±200 گرم و سن هشت هفته، تهیه و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل (8=n)، تمرین تناوبی شدید (8=n) و تمرین تداومی زیر بیشینه (8=n) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی تناوبی شدید؛ 30 دقیقه دویدن تناوبی (هر تناوب شامل 4 دقیقه دویدن با شدت 90-85 درصد VO2max و 2 دقیقه بازیافت فعال با شدت 60-50 درصد VO2max سه روز در هفته و به مدت 8 هفته اجرا شد. همچنین گروه تمرین تداومی زیر بیشینه (30 تا 60 دقیقه) نیز شدت فعالیتی معادل 50 تا 55 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی موش ها بود. بیان ژن متغیرهای مورد نظر اندازه گیری شد.

  یافته ها

   بین هشت هفته اجرای تمرین تناوبی شدید و تداومی زیر بیشینه به نسبت گروه کنترل در میزان تغییرات بیان ژن در هر سه متغیر (TGF-ß1، TIMPو MMP-I) تفاوت معناداری مشاهده شد (p<0.05). هر دو شیوه تمرینی منجر به افزایش معنادار بیان ژن TGF-ß1 و TIMP در قلب رت های نر نژاد ویستار شد. اما تغییرات MMP-I در گروه تناوبی نسبت به گروه کنترل معنادار نمی باشد.

  بحث و نتیجه گیری

   به نظر می رسد تمرین ورزشی، منجر به بهبود عوامل درگیر در هایپرتروفی فیزیولوژیک قلب می شود. لذا یافته های پژوهش حاضر نیز با احتیاط بیان شده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در آینده می باشد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین تناوبی شدید، هایپرتروفی فیزیولوژیک، عضله قلب
 • محمود درویشی، وحید ولی پور ده نو*، رسول اسلامی صفحات 106-116
  مقدمه

   ورزش هوازی سطوح سرمی BDNF، آیریزین و کاتپسین B را افزایش می دهد، اما اثرات آن در محیط دستکاری شده مشخص نیست. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات ورزش هوازی در محیط دستکاری شده بر سطوح سرمی BDNF، آیریزین و کاتپسین B در نوجوانان سالم فعال در خرم آباد بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه نیمه تجربی، 10 نوجوان پسر سالم فعال (سن: 52/0±60/16 سال) به طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی ها، دویدن به مدت یک ساعت با شدت 13-12 در مقیاس بورگ یک جلسه در محیط معمولی و یک جلسه در محیط غنی به فاصله یک هفته در یک طرح تصادفی متقاطع را انجام دادند. پنج دقیقه پیش و پس از تمرین نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. سطوح سرمی BDNF، آیریزین و کاتپسین B اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t زوجی استفاده شد. هم چنین، درصد تغییرات نسبت به پیش آزمون محاسبه شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در هر دو محیط سطوح سرمی BDNF (001/0=p و 001/0=p)، آیریزین (002/0=p و 001/0=p) و کاتپسین B (001/0=p و 0005/0=p) به طور معناداری افزایش یافت. اما تنها در دو عامل آیریزین (043/0=p) و کاتپسین B (046/0=p) تفاوت معناداری بین دو محیط وجود داشت. هم چنین، درصد تغییرات در همه متغیرها در محیط غنی بیشتر بود.

  بحث و نتیجه گیری

   ورزش هوازی با شدت متوسط در نوجوانان سالم فعال سطوح سرمی BDNF، آیریزین و کاتپسین B را افزایش می دهد. اما محیط دستکاری شده اثرات بیشتری دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود برای بهره وری بیشتر از اثرات مفید ورزش هوازی، از محیط دستکاری شده استفاده شود.

  کلیدواژگان: محیط دستکاری شده، ورزش هوازی، نروتروفین، مایوکاین، نوجوان
 • محمد آریانا*، حامد بیرانوند صفحات 117-130
  مقدمه

  مقاومت میکروبی یکی از مشکلات است که منجر به شیوع بیمار ی ها و مرگ و میر در سرتاسر دنیا می شود. ویرجینیامایسین، یکی از آنتی بیوتیک ها است که استفاده از آن در طیور تایید شده است اما در سال های اخیر توجه به جایگزینی این ترکیبات با افزودنی های طبیعی نظیر پودر و عصاره گیاهان دارویی به صورت رو به رشدی در تغذیه دام و طیور افزایش پیدا کرده است.

  مواد و روش ها

  در این آزمایش 125 قطعه مرغ لگهورن سفید سویه های لاین با سن 64 هفته استفاده گردید . مرغ ها به 5 گروه تقسیم شدند که هر گروه شامل پنج قفس پنج قطعه ای بود. در این مطالعه اثرات پودر سیر و مریم گلی در جیره مرغان تخم گذار به تنهایی یا به صورت مخلوط آنها، با تاکید بر خواص ضد میکروبی در مقایسه با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین ارزیابی شد. هم چنین تاثیر این ترکیبات بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی خون و هیستومورفولوژی روده بررسی گردید. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی تحت تاثیر 5 تیمار با 5 تکرار و 5 مشاهده در هر تکرار انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تیمار های آزمایشی مختلف شامل پودر سیر، مریم گلی، مخلوط آنها ویرجینیامایسین، ارتفاع ویلی و نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت را به طور معنی داری (05/0 >p) افزایش دادند در حالی که تاثیر پودر مریم گلی و ویرجینیامایسین بر عمق کریپت معنی دار نبود. افزودن تیمار های آزمایشی مختلف میکروفلورای روده را به طور معنی داری تغییر داد و به جز لاکتوباسیل ها که به طور غیر معنی داری کاهش یافتند، کاهش شمار میکروب های ای کلای، سالمونلا و باکتری تام معنی دار بود (05/0 >p).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که بخش زیادی از خواص ضدمیکروبی ترکیبات این مطالعه ناشی از توانایی ترکیبات فعال یا اسانس های این گیاهان باشد که قادرند با ناپایداری غشاها از جمله غشای میتوکندری و اختلال در یکپارچگی غشای باکتری ها باعث از بین بردن باکتری ها گردند. ترکیبات موثره این گیاهان، ضمن کاهش آسیب به اریتروسیت های روده، نیازهای سلولی برای تکثیر سلول های جدید در روده را کاهش دادند که منجر به تغییر در مورفولوژی روده گردید. به طوری که استفاده از تیمارهای آزمایشی افزایش ارتفاع ویلی و کاهش عمق کریپت ها را سبب گردید. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پودر سیر و مریم گلی حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از ترکیبات آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان است و احتمالا میتوان از آنها به عنوان منابع طبیعی ترکیبات آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سیر، مریم گلی، ویرجینیامایسین، خواص ضدمیکروبی، مرغان تخم گذار، ارتفاع ویلی، عمق کریپت
 • حدیث توکلی، بهمن اکبری*، ارسلان سالاری صفحات 131-143
  مقدمه

   درد قفسه سینه غیر قلبی بسیار فراگیر و شکایت هشدار دهنده است که افراد را به کلینیک های قلب و عروق هدایت می کند. اما در بسیاری از موارد علت جسمانی برای این دردها وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روان شناختی بیماران با درد غیرقلبی قفسه سینه بود.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 40 بیمار بودند که به شکل هدفمند از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت در سال 1396 انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها به دو پرسش نامه استاندارد راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روان شناختی پاسخ دادند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه درمان 90 دقیقه ای گروهی به شکل هفتگی قرار گرفتند و برای گروه کنترل هیچ مداخله درمانی صورت نگرفت. نتایج با آزمون  t مستقل، تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی بررسی شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد در گروه آزمایش بر خلاف گروه کنترل، میانگین نمرات راهبردهای منفی شناختی تنظیم هیجان کاهش یافت (001/0, p< 16/18= F). میانگین نمرات راهبردهای مثبت شناختی تنظیم هیجان (014/0, p= 76/4= F) و انعطاف پذیری روان شناختی افزایش یافت (001/0, p< 82/30= F)، این یافته ها در پیگیری نیز حفظ شده بود.

  بحث و نتیجه گیری

    آموزش با روش شناختی رفتاری بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روان شناختی در بیماران دارای درد قفسه سینه غیر قلبی موثر است.

  کلیدواژگان: درد غیرقلبی قفسه سینه، درمان شناختی رفتاری، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، انعطاف پذیری روان شناختی
 • فیروزه نیازوند*، لعیا سادات خرسندی، فروزان آب سالان، عاطفه اشتری صفحات 144-159
  مقدمه

  با وجود اثر اثبات شده ضد توموری برای کویرستین بدلیل اثر بخشی پایین آن استفاده از این دارو محدود شده است. در این مطالعه، هدف ارزیابی میزان اثر سمیت نانوذرات لیپیدی جامد کویرستین بر مرگ سلولی از نوع اتوفاژی بر رده سلولهای سرطان پستان انسانی می باشد.

  مواد و روش ها

  رده سلول های سرطان پستان انسانی MCF-7 و رده سلول های نرمال MCF-10A به مدت 48 ساعت با 25 میکرومولار کویرستین و نانوذرات لیپیدی جامد کویرستین تیمار شدند. میزان بقای سلولی و اتوفاژی برای تعیین اثر بخشی نانوذرات لیپیدی جامد اندازه گیری شد.

  یافته ها

  تعیین مشخصات نانوذرات انجام شد. ارزیابی میزان سمیت سلولی نشان داد که نانوذرات لیپیدی جامد باعث مهار رشد سلول ها در مقایسه با کویرستین آزاد می شوند. نانوذرات لیپیدی جامد باعث افزایش قابل ملاحظه ای در اتوفاژی سلولهای MCF-7 شده و میزان بیان پروتیین ATG5 بطور قابل ملاحظه ای در مقایسه با کویرستین آزاد،  افزایش نشان داد. علاوه بر این میزان قابلیت حیات و اتوفاژی در رده سلول های نرمال تفاوت قابل ملاحظه ای نشان نداد.

  بحث و نتیجه گیری

  طبق این نتایج نانوذرات لیپیدی جامد کویرستین باعث افزایش میزان سمیت کویرستین روی سلول های سرطان پستان انسانی میشوند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، اتوفاژی، نانوذرات لیپیدی جامد، کوئرستین
 • بهمن حسنوند*، یعقوب مهری الوار، علی حیدریان پور، فهیمه عرفانی آداب صفحات 160-176
  مقدمه

   هدف این مطالعه مقایسه شدت تمرین ورزشی به همراه مکمل دهی زعفران بر تعادل متابولیسمی زنان دارای اضافه وزن و چاقی بود.

  مواد و روش ها

   از میان زنان چاق و دارای اضافه وزن، 42 زن چاق با شاخص توده بدنی بالای 25، به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به شش گروه تمرین تناوبی شدید، تمرین تداومی، کنترل، تمرین تناوبی شدید با مکمل زعفران، تمرین تداومی با مکمل زعفران و گروه مکمل زعفران تقسیم شدند. پس از نمونه گیری اولیه، گروه های مداخله به مدت 12 هفته به فعالیت پرداختند. تحلیل داده ها در سطح معناداری 05/0P≤ انجام شد.

  یافته ها

   در متغیرهای وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی بین گروه کنترل با مداخلات تمرینی و زعفران تفاوت معناداری مشاهده شد (001/0=P). در متغیر ویسفاتین بین تمامی گروه ها با گروه تمرین تناوبی+ زعفران تفاوت معناداری وجود داشت (05/0P≤). هم چنین نتایج نشان داد که در این متغیر بین گروه تمرین تداومی+ زعفران با گروه کنترل تفاوت معنادار است. در متغیر آیریزین بین گروه تمرین تناوبی+ زعفران، استقامتی+ زعفران و تمرین تداومی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P≤). در متغیر گرلین تنها تفاوت معنادار بین گروه تمرین تناوبی+ زعفران با تمامی گروه ها است (05/0P≤). سایر گروه ها با هم تفاوت معنادار نشان ندادند.

  بحث و نتیجه گیری

    طبق نتایج، تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل زعفران استراتژی مناسبی برای کسب تندرستی و سلامتی و پیشگیری از بیماری های مرتبط با چاقی است. البته برای رسیدن به نتیجه قطعی نیاز به پژوهش های بیشتری در آینده است.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، تمرین تداومی، اضافه وزن، زعفران، زنان
 • احمد کاظمی*، ناصر بهپور، احمد همت فر صفحات 177-187
  مقدمه

   بروز بیماری های قلبی در اثر پیری به صورت فزاینده ای افزایش می یابد. چای سبز یک آنتی اکسیدان است که  از پیری سلولی جلوگیری می کند. از اینرو هدف این پژوهش بررسی تاثیر 12  هفته مصرف عصاره چای سبز بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)،سطوح مالون دی آلدهید (MDA) و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز بافت قلب رت های مسن در پاسخ به فعالیت حاد وامانده ساز بود.

  مواد و روش ها

   32 سر رت نرمسن به صورت تصادفی در 2 گروه 16 تایی شامل گروه مکمل و گروه بدون مکمل قرار گرفتند. گروه مکمل 12 هفته مکمل عصاره چای سبز دریافت کردند. در انتهای 12 هفته هر کدام از این گروه ها خود به دو گروه استراحت و تمرین حاد وامانده ساز تقسیم شدند. گروه بدون مکمل همراه با  استراحت را گروه کنترل، گروه بدون مکمل همراه با تمرین را گروه تمرین، گروه مکمل همراه با استراحت را گروه مکمل و آخرین گروه را مکمل همراه با تمرین نام گذاری کردیم. بعد از 12 هفته مصرف عصاره چای سبز یک جلسه تمرین وامانده ساز تا حد خستگی روی نوار گردان اجرا کردیم. برای اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، سطوح مالون دی آلدهید و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز از روش سنجش الایزا استفاده نمودیم. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک و برای مقایسه بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معناداری 05/0P≤ در نظر گرفته شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 24 انجام شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که 12 هفته مصرف عصاره چای سبز موجب افزایش معنادار (05/0P≤) در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، کاهش معنادار (05/0P≤) در سطوح مالون دی آلدهید و افزایش معنادار (05/0P≤)در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز بافت قلب در پاسخ به یک جلسه فعالیت حاد وامانده ساز شد.

  بحث و نتیجه گیری

   طبق نتیجه این پژوهش، 12 هفته مصرف عصاره چای سبز سبب افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و همچنین کاهش سطوح مالن دی آلدهید در حالت استراحت و پس از انجام فعالیت حاد وامانده ساز می شود. این نتایج نشان می دهد مصرف عصاره چای سبز با توجه به خواص آنتی اکسیدانی از پیری سلولی و بیماری های قلب و عروقی در سنین بالاتر جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: چای سبز، تمرین وامانده ساز، آنتی اکسیدان تام، مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز
|
 • Kourosh Amraei*, Maryam Mokhtary Mosayebi, Kourosh Saki, Leila Fathi Pages 1-10
  Background

  Migraine headache is a common chronic clinical disorder. Psychological problems are high among these patients. This study examined the relationship between perfectionism dimensions and personality type with migraine severity of headache.

  Materials and Methods

  In this study a cross sectional method was used. Among patients referring to the neurologists in the city of Kerman 168 samples were selected. Participants responded to the personality type, intensity of headache and perfectionism dimensionschr('39') questionnaires, then data were analyzed using regression method.

  Results

  The results showed that there was significant correlation between type A personality and dimensions of perfectionism with migraine. Moreover, type A personality and community-oriented and self-oriented perfectionism are predictors of migraine, but other-oriented perfectionism cannot predict the migraine headache.

  Conclusion

  According to the findings of this research, personality characteristics, especially type A which are associated with a kind of pressure and urgency, moreover perfectionism of migraine patients should be considered in any treatment.

  Keywords: Perfectionism, Personality type, Migraine headache
 • Marjan Bakhtiarnia, Keivan Maghooli*, Fardad Farokhi, Khosrow Jadidi Pages 11-21
  Background

  Keratoconus is a common disease characterized by progressive corneal slimming and steepening. The disease progression is generally accompanied by the significant decline in the vision, aggravation of irregular corneal astigmatism and the resultant decrease in the patientchr('39')s quality of life. One of the successful treatments for Keratoconus is the corneal ring implantation. The prediction of post-surgical visual characteristics has been considered in this study to assist the ophthalmologist in appropriately choosing surgery candidates.

  Materials and Methods

  In this study, the set of data collected from numerous tests of visual characteristics performed before and after implanting the keraring and myoring rings has been utilized. By using MATLAB software, the visual characteristics of keratoconus patients after implant ing the rings have been estimated through correct training of the proposed neural networks. The characteristics include: uncorrected visual acuity (UCVA), sphere (SPH), astigmatism (Ast), orientation of astigmatism (Axis), and best corrected visual acuity (BCVA).

  Results

  In this research, for the first time, the visual characteristics of keratoconus patients six and twelve months after implanting the corneal ring have been predicted with the mean error of 9.51% manipulating a novel neural-network-based method.

  Conclusion

  The results indicate the precision and accuracy of the proposed method in predicting the visual characteristics of keratoconus patients after implanting the corneal rings. The ophthal mologist could precisely choose the right candidate for surgery amongst his patients based on the estimated characteristics.

  Keywords: Keratoconus, Visual characteristics, Prediction of characteristics, Tests of visual characteristics, Ring implantation, Neural network method
 • Hashem Baharvand, Foad Makvandi*, Sirus Korahi Moghaddam, Ghanbar Amirnejad Pages 22-35
  Background

  Government organizations face the problem of lack of motivation and indifference of their employees towards the goals and future of the organization due to a lack of competitive environment; what can help the organization get out of this situation more than any other solution is the unleashing organizational energy. This led the present study to focus on the designing the pattern of unleashing organizational energy of employees in government organizations.

  Materials and Methods

  The research method was qualitative of a grounded theory. Among presidents of medical sciences universities in the west region, financial and human resource development managers, university professors in management and behavioral sciences in this region and senior managers of the Ministry of Health Medical Education, 35 people were selected by targeted sampling method for in-depth interview; the interviews continued until the theoretical saturation stage. The data were systematically analyzed in three stages of open, axial and selective coding and finally, an objective picture of the theory created was presented.

  Results

  The obtained theory showed that organizational energy is in a process of causal (ethical values, job security, management support, compensation, personality, sense of belonging, shared aspiration, trust and organizational emotional intelligence), contextual (administrative-managerial, socio-cultural and economic conditions of the organization), intervening (organizational policies, managerschr('39') behavior, colleagueschr('39') behavior, organizational climate, and specific organizational considerations), and strategic (flexibility, shared identity, encouragement and support, combating corruption, effective communication, organizational control, organizational learning and human resource management) factors and this unleashing has many positive consequences for employees.

  Conclusion

  The results of this study are a pattern for the unleashing organizational energy of employees of the ministry of health and medical education and other government agencies that face the problem of lack of motivation and lack of enthusiasm of employees to participate in achieving the strategic goals of the organization.

  Keywords: Organizational energy, Employees, Public employees, Ministry of Health, Medical Education
 • Shiva Azadi Chegeni, Amin Jaydari* Pages 36-42
  Background

  Brucellosis is one of the most prevalent zoonotic diseases considered as a health and economic problem in many countries, such as Iran in the Middle East. Humans are infected with this disease as a result of direct contact with infected animals or contaminated animal products. The prevalence of this disease is greater among veterinary staff as one of the high risk groups. The main purpose of this study was to determine of Brucella seroprevalence in the veterinary staff of Lorestan province using the indirect ELISA method.

  Materials and Methods

  This descriptive cross- sectional study was conducted from January 2018 to June 2019.Total of 92 serum samples of veterinary staff with a history of contact with animals were tested for antibody against Brucella by commercial kit. 

  Results

  Total of serum samples tested in this study, 72 were (78/27%) positive, 18 were (19/56%) negative, 2 were (2/17%) suspicious. According to the results of the present study, the seroprevalence of brucellosis among veterinary staff in Lorestan province is high.

  Conclusion

  Lorestan province is one of the endemic areas of malt fever and the seroprevalence in veterinary staff as one of the high risk groups based on this study is very high. Therefore, it is necessary to prevent disease in the human population by controlling and preventing disease in animals.

  Keywords: Malta fever, Serology, Veterinary staff, Lorestan, Elisa
 • Fatemeh Bahrami Chegeni, Gholamreza Goudarzi, Pegah Shakib* Pages 43-51
  Background

  Klebsiella pneumoniae is one of the important cases of community acquired infections and hospital infections. Increasing the emergence of multidrug resistance among hospital isolates of Klebsiella pneumoniae has limited treatment options for the treatment of infections caused by this bacterium. The aim of this study was to determine the frequency of oqxA and oqxB genes in Klebsiella pneumoniae clinical isolates.

  Materials and Methods

  In this study, samples consist of all persons who were referred to the hospitals in Khorramabad during the last 6 months. Laboratory samples were evaluated in a differential and biochemical way and their antibiotic susceptibility were evaluated by disc diffusion method. DNA was extracted by boiling and the genes were identified by specific primers using PCR.

  Results

  Out of 100 samples, 63 (63%) were male and 37 (37%) were female. The highest resistance was respectively to cefotaxime, amikacin, tetracycline and the highest sensitivity was related to levofloxacin, and ceftazidime. In all isolates, 57 isolates were resistant; among those the prevalence of oqxA and oqxB genes was 26.3% and 56.1%, respectively.

  Conclusion

  The results of this study showed that the prevalence of oqxB gene was higher than oqxA gene and it was found that there was increased resistance to fluoroquinolones in the studied isolates.

  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Fluoroquinolone, Antibiotic resistance, oqxA, oqxB
 • Rastegar Hoseini*, Zahra Hoseini Pages 52-70

  In recent decades, exercise activity has been the key contributor in controlling many diseases. This review highlights the recent longitudinal studies and randomized clinical trials evaluating the impact of resistance training on the left ventricle structural and functional characteristics. The studies include diverse ethnic populations, including men and women, as well as several (e.g. adults, middle-aged and older adults) age groups. Databases such as PubMed, Medline, Irandoc, SID, Google Scholar, and Magiran were searched for the purpose of this review. After checking 150 abstracts, we reviewed 83 relevant articles to be discussed. Based on the results of the studies, resistance training induces structural and functional changes in the left ventricle commensurate with gene changes providing the basis for improving the efficiency of cardiac function. Therefore, the present study supports the view that resistance training, with special considerations, can be recommended to patients with chronic heart failure who suffer from cardiac events as a preventive solution.

  Keywords: Myocardial infarction, Functional capacity, Heart Rehabilitation, Atrial, Brain Peptidynatriotic (ANP & BNP)
 • Seyede Maryam Valizadeh Otaghsara, Vajihe Ghorbanzadeh, Hamed Esmaeil Lashgarian, Pejman Hashemzadeh, Hassan Dariushnejad* Pages 71-88

  Cancer is a major and serious problem for human health. Despite the many advances in the field of treatment, it remains the biggest global medical challenge. The main barrier to treating this disease is a process called metastasis, which occurs in 90% of cancers. According to World Health Statistics, breast cancer is among the three worldchr('39')s prevalent cancers and the second largest cause of cancer deaths in the world that is about 1.67 million people. Bone, liver, lung and brain are common organs for metastatic breast cancer. Proprietary processes and various molecules play a role in metastasis to each of these organs. The target microorganisms first cause the cancer cells to be present in these organs, and then the release of specific factors from cancer cells and their interaction with the target micro-environment results in the survival of these cells and the formation of metastasis. In this review article, we try to find out the key molecules of these mechanisms that can be considered as an appropriate therapeutic target for breast cancer by studying the mechanisms involved in metastatic breast cancer to target organs.

  Keywords: Breast cancer, Metastasis, Epithelial-Mesenchymal Transition
 • Mostafa Setamdideh, Kamal Azizbeygi*, Zaher Eatemad, Khalid Mohamadzadeh Pages 89-105
  Background

  The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise intensity on the genes expression involved in physiological hypertrophy of the heart.

  Materials and Methods

  In this experimental study 24 male Wistar rats weighing 200±20 g and eight weekschr('39') old were randomly divided into three control groups (n=8) and high intensity exercise (n = 8) and sub-maximal continuous exercise (n=8). The high intensity exercise protocol; 30 minutes of intermittent running (each exercise consisting of 4 minutes of running 90-85% VO2max and 2 minutes of active recovery with 50-60% VO2max) was administered three days a week for 8 weeks. Also, the sub group continuous exercise group (30-60 min) was activity intensity of 50-55% of maximal oxygen consumption of rats. Gene expression of the variables was measured.

  Results

  There was a significant difference in the rate of gene expression changes in all three variables (TGF-1, TIMP and MMP-I) between eight weeks of intense and continuous intermittent exercise compared to the control group (p<0.05). Both exercise methods led to a significant increase in the expression of TGF-ß1 and TIMP genes in the heart of male Wistar rats. But MMP-I changes in the intermittent group are not significant compared to the control group.

  Conclusion

  Exercise seems to improve the factors involved in the physiological hypertrophy of the heart. Therefore, the findings of the present study have been expressed with caution and more research is needed in the future.

  Keywords: Endurance training, High intensity exercise, Physiological hypertrophy, Heart muscle
 • Mahmoud Darvishi, Vahid Valipour Dehnou*, Rasoul Eslami Pages 106-116
  Background

  Aerobic exercise increases serum levels of BDNF, Irisin, and Cathepsin B, but the effects of it in the manipulated environment have not been investigated. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effects of aerobic exercise in manipulated environment on serum levels of BDNF, Irisin and Cathepsin B in healthy active adolescents in Khorramabad.

  Materials and Methods

  In this quasi-experimental study, 10 healthy active male adolescents (age: 16.60±0.52 years) voluntarily participated. The subjects underwent a one-hour running with intensity between 12-13 in Borg scale one session in an ordinary environment and one session in an enriched environment interspersed with one week in a randomized cross-over design. Five minutes before and after the training, a blood sample was taken from the subjects. Serum levels of BDNF, Irisin and Cathepsin B were measured by ELISA. To analyze the data, paired samples t-test was used. Also, the percentage of changes were compared to pre-test.

  Results

  The results showed that in both environments serum levels of BDNF (p=0.001, p=0.001) Irisin (p=0.002, p=0.001) and Cathepsin B (p=0.001, p=0.0005) were significantly increased. However, there was only a significant difference between Irisin (p=0.043) and Cathepsin B (p=0.046) in the two environments. Also, the percentage of changes in all variables was higher in enriched environment.

  Conclusion

  Moderate intensity aerobic exercise in healthy active adolescents increased serum levels of BDNF, Irisin, and Cathepsin B. But, the manipulated environment has greater impact. Therefore, it is recommended to use a manipulated environment to make the most of the beneficial effects of aerobic exercise.

  Keywords: Manipulated Environment, Aerobic Exercise, Neurotrophin, Myokine, Adolescent
 • Mohammad Ariana*, Hamed Beiranvand Pages 117-130
  Background

  Microbial resistance is one of the major problems leading to the spread of illness and death in the worldwide. Virginiamycin is one of those antibiotics that have been approved for use in the poultry, but in recent years, attention has been paid to replacing these compounds with natural additives such as powder and extracts of medicinal herbs, in livestock nutrition and poultry.

  Materials and Methods

  In this experiment, 125 hens of white Leghorn chicken (Hay-line) were used at age 64 weeks. Hens were divided into five groups with five replicate cages containing five hens each for each group. In this study, the effects of garlic and sage powder in the diet of laying hens, alone or in combination, with an emphasis on antimicrobial properties, were evaluated in comparison with antibiotic Virginiamycin, and the effect of these compounds on some biochemical parameters, blood and histomorphology of the intestine were investigated. The experiment was conducted in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replications with 5 observations in each replication

  Results

  The results showed that different experimental treatments, including garlic powder, sage or their mixture, also Virginiamycin resulted in a significant increase in villi height (P<0.05) and villi height to crypt depth ratio (P<0.05), while the effect of sage powder and Virginiamycin on crypt depth was not significant. Furthermore, the addition of different experimental treatments significantly altered the intestinal microflora, and except for Lactobacillus that decreased significantly, the reduction in the number of germs including E. coli, Salmonella and total bacteria was significant.

  Conclusion

  It seems that a large part of the antimicrobial properties of these compounds in this study can be due to the ability of herbs active compounds or essential oils that are capable of eliminating bacteria due to the instability of membranes, including mitochondria membrane and imbalance in the membrane integrity of bacteria, and possibly reduce the damage to intestinal erythrocytes, also reduced the cellular requirements for the proliferation of new cells in the intestine. So that, the use of experimental treatments led to  higher villi height and less crypt depth.

  Keywords: Garlic, sage, Virginiamycin, antimicrobial properties, laying hens, Villi height, Crypt depth
 • Hadis Tavakoli, Bahman Akbari*, Arsalan Salari Pages 131-143
  Background

  Non-cardiac chest pain is very pervasive and an alarming complaint that leads people to cardiovascular clinics. However, in many cases there is no physical cause for these pains. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on cognitive emotion regulation strategies and psychological flexibility in patients with non-cardiac chest pain.

  Materials and Methods

  This was a semi- experimental study with pre-test, post-test, and follows with the control group three months later. The 40 samples were selected by targeted sampling of patients that referred to the Dr. Heshmatchr('39')s heart hospital in Rasht, and randomly divided into two groups. Participants responded to two questionnaires: Cognitive Emotion Regulation and Psychological Flexibility. ‎ The experimental group received 8 sessions of 90 minutes of cognitive-behavioral therapy weekly and there was no intervention for control group. After collecting data, results were analyzed by independent t test, Two-way analysis of variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test.

  Results

  The results showed that in the experimental group, in contrast to the control group, the mean scores of negative cognitive emotion regulation strategies ‎decrease (F=18.16, p< 0.001). Positive cognitive emotion regulation strategies (F=4.76, p< 0.05) and psychological flexibility increased (F=30.82, p< 0.001). This result was maintained at follow-up.

  Conclusion

  Training by cognitive-behavioral therapy is effective on cognitive emotion regulation strategies and psychological flexibility in patients with non-cardiac chest pain.

  Keywords: Non-cardiac Chest Pain, Cognitive-behavioral therapy, Cognitive Emotion Regulation, Psychological Flexibility
 • Firoozeh Niazvand*, Laya Sadat Khorsandi, Forouzan Absalan, Atefeh Ashtari Pages 144-159
  Background

  Due to proven anti-tumor activity of quercetin (QT), however the low effectiveness of QT has restricted its use. This study aimed to assess the toxic effect of QT encapsulated in solid lipid nanoparticles (QT-SLNs) on the cell death (Autophagy) of MCF-7 human breast cancer cells.
   

  Materials and Methods

  MCF-7 and MCF-10A (non-tumorigenic cell line) cell lines treated with 25 µml/mL of QT or QT-SLNs for 48 h. Cell viability and Autophagy were evaluated to determine the toxic effectiveness of the QT-SLNs.

  Results

  The QT-SLNs with appropriate characteristics were prepared. The QT-SLNs showed sustained QT release until 48 h. Cytotoxicity assessments indicated that QT-SLNs inhibited MCF-7 cells growth with a low IC50 (50% inhibitory concentration) value, compared to the free QT. QT-SLNs induced a significantly increased in Autophagy in the MCF-7 cells. Following QT-SLNs treatment, the expression of the ATG-5 protein significantly increased in comparison with free QT-treated cells. Furthermore, The QT-SLNs significantly increased autophagy indexes in MCF-7 cells. Viability and autophagy of MCF-10A cells were not affected by QT or QT-SLNs.

  Conclusions

  According to these results, SLN significantly enhanced the toxic effect of QT against human breast cancer cells.

  Keywords: Breast cancer, Autophagy, Solid lipid nanoparticles, Quercetin
 • Bahman Hasanvand*, Yaghoub Mehrialvar, Ali Heydarianpour, Fahimeh Erfaniadab Pages 160-176
  Background

  The aim of this study was to compare the intensity of exercise with saffron supplementation on metabolic balance in overweight and obesity women.

  Materials and Methods

  Among obese and overweight women, 42 obese women with body mass index above 25 were selected by purposeful and accessible randomized to six groups of high intensity training, continuous exercise, control, high intensity training with saffron supplement, continuous training with saffron supplement and saffron supplement group. After the initial sampling, the intervention groups were active for 12 weeks. All data analysis was performed at the significant level P≤0.05.

  Results

  There was a significant difference in weight, body mass index and fat percentage between control groups, training interventions and saffron (P=0.001). There was a significant difference in the visfatin between all groups with intermittent exercise and saffron group (P≤0.05). The results also showed that there was a significant difference in this variable between saffron, endurance training and control group. There was a significant difference in the Irisin variable between the intermittent exercise group and saffron, endurance and saffron and endurance training with control group (P≤0.05). In the ghrelin variable, there was only a significant difference between the saffron and intermittent exercise groups with all groups (P≤0.05). The other groups did not show significant differences.

  Conclusion

  According to these results, intense intermittent exercise with saffron supplement is appropriate strategy for health and obesity prevention. Of course, more research is needed in the future to reach a definitive conclusion.

  Keywords: High intensity training (HIT), Endurance Training, Visfatin, Irisin, Obesity
 • Ahmad Kazemi*, Nasser Behpour, Ahmad Hematfar Pages 177-187
  Background

  The incidence of heart disease increase with age. Green tea is an antioxidant which can prevent cellular aging. Therefore, the present study aims to investigate the effect of 12 weeks of green tea extract consumption on total antioxidant capacity (TAC), malondialdehyde (MDA) levels and superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase activity of old ratschr('39') heart tissue in response to acute exhaustive exercise.

  Materials and Methods

  32 male rats were randomly categorized into two groups of supplement and non-supplement each consisting of 16 rats. The supplement group received green tea extract for 12 weeks. At the end of the 12 weeks, each of these groups was further divided into two groups of rest and acute exhaustive exercise. The non-supplement with the rest group was called control group. The non-supplement with exercise group was called exercise group. Further, the supplement group with the rest was called supplement group and finally the last group was entitled supplement with exercise. After 12 weeks of taking green tea extract, one session of acute exhaustive exercise was held on the treadmill. Sandwich ELISA method was used to measure TAC and MDA content and superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase activity

  Results

  The results showed that 12 weeks of green tea extract consumption increased TAC and decreased MDA levels. Furthermore, increased superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase activity in response to a bout acute exhaustive exercise.

  Conclusion

  According to the results of this study, 12 weeks of green tea extract consumption can increase TAC levels and increase the activity of antioxidant enzymes at rest and after acute exhaustive exercise.

  Keywords: Green tea, Exhaustive exercise, TAC, MDA, Antioxidant enzymes