فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 114، تیر 1399)
 • سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 114، تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ماندانا منصورقناعی*، احسان کاظم نژاد لیلی، عطیه امین، سید محمد عسگری قلعه بین صفحات 1-13
  مقدمه

  تغذیه انحصاری با شیر مادر، کودکان را در برابر بیماری ها در 6 ماه اول زندگی محافظت می کند. آگاهی و نگرش بر کارکرد شیردهی تاثیر می گذارد. این مطالعه آگاهی و نگرش مادران را در زمینه شیردهی در بیمارستان دوستدار کودک الزهرای رشت، ایران ارزیابی می کند.

  هدف

  تعیین آگاهی و نگرش مادران در زمینه شیردهی و عوامل مرتبط در مادران تحت مراقبت پس از زایمان در مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا شهرستان رشت

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی توصیفی- مقطعی 384 مادر زایمان کرده با نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده در واحد پس از زایمان بیمارستان الزهرای رشت انجام شد. پرسشنامه ای دربردارنده 3 قسمت اصلی، اطلاعات دموگرافی، آگاهی و نگرش مادران به شیردهی از جنبه های گوناگون، تنظیم و امتیاز آگاهی و نگرش نیز محاسبه و داده ها با آزمون های آماری Mann-Whitney و  Kurskal-Wallise و ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS  نسخه 21 آنالیز شد.

  نتایج

  تنها 6/32% مادران آگاهی خوبی پیرامون شیردهی داشتند و آگاهی بیشتر آنان در حد متوسط بود(1/39%). همه مادران نگرش مثبت داشتند اما نگرش 3/20% آنان مثبت تر بود و بیشتر افراد (2/67%) در وضعیت بینابینی و دیگران نگرش منفی تری نسبت به سایرین داشتند.  در آنالیز چندگانه در مدل رگرسیون لجستیک، وضعیت نگرش (0001/0>P)، تجربه شیردهی (006/0=P)، آموزش شیردهی (004/0=P)، درآمد (03/0=P) و شغل مادر (001/0=P) از عوامل پیش بینی کننده آگاهی بالا و نیز وضعیت آگاهی (043/0=P)، تحصیلات مادر (004/0=P)، زایمان طبیعی نسبت به سزارین (008/0=P)، نوع تغذیه نوزاد (0001/0=P) از عوامل پیش بینی کننده مرتبط با نگرش مثبت بودند. همچنین، ارتباط مثبت مستقیم معنی دار در حد ضعیف بین سن و نمره آگاهی (002/0=P ، 158/0=r) و همچنین نمره نگرش (062/0=P ، 128/0=r) بدست آمد.

  نتیجه گیری

  تعداد چشمگیری از مادران، دانش متوسط پیرامون شیردهی داشتند که لزوم برنامه ریزی مداخله ای به ویژه برای مادران با میزان تحصیلات پایین را مطرح می کند.

  کلیدواژگان: آگاهی، دوران پس از زایمان، شیردهی، نگرش
 • شادمان نعمتی، میرسعید عطارچی، پرند پورقانع*، الهه رفیعی، فتانه بخشی صفحات 14-29
  مقدمه

    میزان توسعه یافتگی کشور با شاخص های پژوهشی چون تعداد مقاله های چاپ شده تعیین می شود. عوامل بسیاری می توانند زمینه ساز انجام نشدن پژوهش باشند.

  هدف

  تعیین موانع اجرای پژوهش از دیدگاه استادان هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396.

  مواد وروش ها

  در این پژوهش ترکیبی، روش گردآوری داده های کمی، پرسشنامه آسیب شناسی پژوهشی اعضای هییت علمی بود. تعداد اعضای هییت علمی، 442 نفربود که بر پایه جدول مورگان، 205 نمونه تعیین برای توصیف داده ها از شاخص های آماری مناسب استفاده شد. در بخش کیفی، نمونه گیری به صورت هدفمند آغاز aد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار و واکاوی داده ها با رویکرد تحلیل محتوای هفت گامه ای انجام شد. درستی و دقت داده ها نیز با معیارهای پیشنهادی Lincoln & Guba تعیین شد.

  نتایج

  در بخش کمی، مهم ترین عوامل دربردارنده شامل عوامل مدیریتی (ارتباط کم دانشگاه با دانشگاه های خارجی) ((7.36) 55)، عوامل توانمندسازی (آشنانبودن با روش های آماری مربوطه)((0.12) 18)، ضوابط اداری (طولانی بودن گامه های چاپ مقاله) ((0.40) 60)، عوامل شخصی (تدریس بیش از اندازه)((7.30) 46)، عوامل اجتماعی (ناکافی بودن برانگیزنده های معنوی مناسب)((7.24) 37) و عوامل اقتصادی (پایین بودن پشتیبانی مالی پژوهش در سطح کشور)((3.37) 56) بودند. در بخش کیفی، چهار طبقه اصلی (چالش های فردی، زیر ساخت خدشه دار، نیروی همکار پژوهشی محدود شده و دلسردی نتیجه پژوهش) و  پانزده زیر طبقه برون آورده شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این مطالعه و برای بهبود کمی و کیفی پژوهش در اعضای هیات علمی پیشنهاد می شود به مواردی مانند نیروبخشی انگیزه پژوهشی اعضای هیات علمی با در نظر گرفتن آساینده های پژوهشی و امتیاز ویژه و نیز معادل سازی خویشکاری پژوهشی آنها بیشترپرداخته شود.

  کلیدواژگان: ایران، پژوهش، دانشگاه
 • محمدرضا محمودی*، نسترن حسین شیرودی، فرشید سعادت صفحات 30-37
  مقدمه

  آمیب های آزادزی توانایی زیست در منابع محیطی مختلف مانند آب، خاک و گرد وغبار را دارند.  آنها می تواند سبب آنسفالیت در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی شوند، اما کراتیت آکانتامبایی بیشتر در افراد با ایمنی سالم که آسیب جزیی در قرنیه دارند یا از لنزهای تماسی استفاده می کنند گزارش می شود. افزایش موارد آکانتامبیازیس در دهه های اخیر سبب شده است که بررسی این تک یاخته در نمونه های مختلف محیطی و بالینی مورد توجه قرار گیرد.

  هدف

  نبودن داده های دقیق در مورد وضعیت این تک یاخته ها در گرد و غبار فضاهای داخلی بخش های چشم و شیمی درمانی بیمارستان های استان گیلان درسال 1397.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، 109 نمونه گرد و غبار از بخش های چشم پزشکی، هماتولوژی و شیمی درمانی بیمارستان های منتخب شهر رشت در سال 1397 گردآوری و به آزمایشگاه گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی انتقال داده شد. شناسایی آمیب بر پایه ویژگی های مرفولوژی آکانتامبا در محیط کشت و مشاهده میکروسکوپی انجام شد. نمونه ها پس از آماده سازی، بر محیط آگار غیر مغذی 5/1 % کشت داده شدند. در مورد نمونه های کشت مثبت، برای تعیین پتانسیل بیماریزایی، نمونه ها مجددا کشت داده شده و آزمون تحمل حرارتی انجام شد.

  نتایج

  از 109 نمونه، 40 نمونه از نظر آمیب آزادزی در محیط کشت مثبت بودند. از 40 نمونه مثبت در محیط کشت، 13 ایزوله در تست تحمل حرارتی نیز رشد کردند که نشانه پتانسیل بیماریزایی آنهاست. میزان فراوانی آکانتامبا در بخش های شیمی درمانی و هماتولوژی به ترتیب 8/38% و 6/29 ٪ بوده است. 39% نمونه های گردآوری شده از بخش چشم و گوش- حلق- بینی نیز از نظر آکانتامبا مثبت بودند.

  نتیجه گیری

  در گرد و غبار بیمارستان های مورد بررسی، درصد بالایی از آکانتامبا وجود دارد. و وجود آمیب های بالقوه بیماری زاتایید شد. این نخستین مطالعه در مورد شناسایی اکانتامبای بالقوه بیماری زا در گرد و غبار بیمارستان در استان گیلان بود. بنابراین، حضور این آمیب های بیماری زا و غیر بیماری زا در بخش های چشم و شیمی درمانی بیمارستان ها می تواند تهدید جدی برای سلامت میزبانان حساس و پرخطر به شمار آید. بنابراین بهبود روش های ضدعفونی و به کمینه رساندن خطر ابتلا، همچنین، آگاه ساختن افراد دچار ضعف سیستم ایمنی و افرادی که از لنز تماسی استفاده می کنند از خطر احتمالی تماس با گرد و غبار پابسته است.

  کلیدواژگان: آکانتامبا، باکتری ها، بخش های بیمارستان، گردوخاک
 • ایمان علیزاده، ارسلان سالاری، زهرا احمدنیا، فاطمه مودب* صفحات 38-49
  مقدمه

  مطالعات متفاوتی در مورد تاثیر متغیرهای مختلف بر رروی خودکارآمدی و تصمیم گیری بالینی در پرستاران و دیگر حرفه های حیطه بهداشت و درمان صورت گرفته است، اما پژوهش های کمتری با توجه به محیط و فرهنگ سازمانی این متغیرها و میزان رابطه آن انجام شده است.

  هدف

  ارزیابی سطح خودکارآمدی و میزان قدرت تصمیم گیری بالینی پرستاران استان گیلان با توجه به متغیرهای فردی و اجتماعی و ارزیابی میزان رابطه خودکارآمدی پرستاران و تصمیم گیری بالینی آنان در سال97-1396.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، 222 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مختلف مراکز آموزشی درمانی شهر رشت پس از گرفتن رضایت وارد مطالعه و بررسی شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافی و پرسشنامه تصمیم گیری بالینی و خودکارآمدی بود. جهت تجزیه و تحلیل متغیرها از نرم افزارSPSS/21 استفاده گردید.

  نتایج

  ارتباط معنی داری بین نمره تصمیم گیری بالینی پرستاران با متغیرهای دموگرافی سن(4/0=p)، میزان  تحصیلات(27/0=p)، معدل کارشناسی پرستاری(198/0=p)، پیشینه(39/0=p) و نوبت کاری(9/0=p) وجود نداشت. اما نمره خودکارآمدی با سن و سابقه کاری پرستاران شاغل در بیمارستان ارتباط معناداری داشت؛ به ترتیب (001/0=p)و (002/0=p). آنالیز رگرسیون لجستیک با تعدیل آثار پیشگویی نام برده نقش موثری بر نمره تصمیم گیری بالینی دارد و با افزودن یک نمره به نمره خودکارامدی به میزان 39/0 به نمره تصمیم گیری بالینی افزوده می شود.

  نتیجه گیری

  با پی بردن به عوامل تاثیرگذار بر خودکارامدی و تصمیم گیری بالینی در پرستاران و درک میزان ارتباط بین این متغیرها می توان پیشنهاد کرد برگزاری دوره های مختلف آموزشی ارتقای سطح خودکارآمدی پرستاران ادامه یابد تا این قشر زحمتکش بتوانند تصمیم های بالینی بهتری بگیرند.

  کلیدواژگان: پرستاران، تصمیم گیری بالینی، خودکارآمدی
 • رحام آرمند* صفحات 50-58
  مقدمه

   عصاره سرشاخه های هوایی گیاه دارویی بومادران ویلهلمسی به عنوان ضدالتهاب، ضداسپاسم، کاهنده فشارخون و به صورت موضعی به عنوان داروی ضدشوره سر و مرطوب کننده پوست مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه افزایش مصرف این گیاه دارویی در بین مردم، پژوهش آزمایشگاهی برای شناخت بیشتر ویژگی های سودمند و زیان های احتمالی بایسته است.

  هدف

  بررسی اثر عصاره متانولی گیاه بومادران ویلهلمسی بر عملکرد کبد و کلیه در موش صحرایی

  مواد و روش ها

  20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه (هر گروه 5 سر) تقسیم شده و گروه ها به مدت  7 روز با تیمارهای 50، 100 و mg/kg 150 عصاره گیاهی بومادران ویلهلمسی بررسی شدند. سپس، میزان سرمی پارامترهای بیوشیمی کبدی و کلیوی اندازه گیری شد. بین گروه شاهد و تیمار با آزمون تی (t- test) و در سطح P<0/05 با نرم افزار آماری SPSS  نسخه 21 اختلاف معنی دار بدست آمد.

  نتایج

  تجویز خوراکی عصاره گیاه بومادران ویلهلمسی با دوز Mg/kg 150 سبب افزایش چشمگیر آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز نسبت به گروه شاهد شد (P<0/05). همچنین، آلکالن فسفاتاز و کراتی نین تنها در دوز Mg/kg 150 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار داشت، ولی بیلی روبین به همراه آلکالن فسفاتاز و آلانین آمینوترانسفراز در دوز Mg/kg 50 نسبت به گروه شاهد کاهش معنی دار نشان داد(P<0/05). دریافت کنندگان دیگر دوزهای عصاره، اختلاف معنی دار نشان ندادند. تورم هپاتوسیت های کبد و تورم توبول های کلیه در دوز Mg/kg 150 عصاره در بررسی های هیستوپاتولوژی کبد و کلیه چشمگیر بود.

  نتیجه گیری

  تجویز عصاره گیاه بومادران خوراکی در دوز Mg/kg 50  باعث کاهش معنی دار، ولی در دوزهای بالا سبب افزایش معنی دار تست های کبدی و کلیوی شد.

  کلیدواژگان: بومادران، کبد، کلیه، متانول
 • محمدمهدی حیدری*، مهری خاتمی صفحات 59-76

  بیماری های عروق کرونری عامل اصلی مرگ و میر در جوامع صنعتی هستند. طیف گسترده ای از نشانه های بالینی مانند آنژین صدری، انفارکتوس میوکارد و مرگ ناگهانی قلبی در بیماران دیده می شود. به تازگی با بررسی شجره های خانوادگی در بیماران، پایه ژنتیکی و وراثت پذیری این بیماری شناسایی شده است. با این وجود درک علل ژنتیکی بیماری های عروق کرونری به دلیل ناهمگونی علایم بالینی و فرآیندهای پاتوفیزیولوژی درگیر بسیار پیچیده است که دلیل آن تعامل فاکتورهای ژنتیکی و محیطی است. این مقاله مروری، هتروژنیسیتی دخیل در بروز بیماری های عروق کرونری را برای درک بهتر مطالعات ژنتیکی، توضیح می دهد و منجر به فهم بهتر مکانیسم های توارثی بیماری خواهد شد. چنین مطالعاتی می تواند همراهی واریانت های شایع در ژن های کاندید و همچنین، ارتباط تعداد زیادی از جایگاه های ژنی موثر را با خطر  بیماری های کرونری آشکار کند. تعیین توالی ژنی در مقیاس زیاد و مطالعات کاربردی، درک بهتر عوامل خطرساز زیستی را فراهم می کند و باعث فهم دقیق بیولوژی بیماری شده و در ارایه روش های درمانی جدید کمک بسزایی خواهد کرد. افزون بر این، چنین مطالعات مروری سبب می شوند تا آزمایش های ژنتیکی با رویکرد پزشکی بتوانند در تشخیص زیر گروه های بیماران در معرض خطر بیماری عروق کرونر مناسب باشند و در فرایندهای پیشگیری یا درمان بکار روند.

  کلیدواژگان: بیماری سرخرگ کرونر، بیومارکرهای ژنتیکی، جهش
 • توفیق یعقوبی کلورزی، سنبل طارمیان*، لیدا محفوظی، محمد خاک صفحات 77-81

  خانم 64 ساله بدون پیشینه بیماری قبلی از نزدیک 5 ماه پیش دچار تورم بافت نرم سطوح فلکسور انگشت دوم دست چپ و سطوح پالمار کف همان دست بدون درد و با 2 ندول 1 در 1 سانتی متر در آن ناحیه شده که پس از دبریدمان و بیوپسی اکسیژنال و بررسی هیستوپاتولوژی , التهاب گرانولوماتوز نکروتایزینگ کازیوز گزارش شد و زیر درمان ضد سل به مدت 6 ماه قرار گرفت. تنوسینوویت سلی در کف دست ایجاد می شود و در صورت  تشخیص ندادن  هنگام،  با گسترش به بافت های نرم مجاور،  استخوان و مفصل و نشانگان تانل کارپال به اختلال کارکردی دست منجر شود. تایید تشخیص با بیوپسی اکسیژنال بافت نرم و ندول آن و بررسی هیستوپاتولوژی و کشت باسیل اسید فست است. در صورت نداشتن درگیری استخوان و مفاصل با درمان ضد سل به مدت 6 ماه بهبود می یابد. افزایش آگاهی و ظن تشخیصی این بیماری تشخیص به موقع و درمان مناسب را به دنبال داشته و از اختلال عملکردی پیشگیری می کند.

  کلیدواژگان: التهاب غلاف تاندون، انگشتان، سل، مایکوباکتری سل
|
 • M Mansour Ghanaei*, E Kazemnezhad Leili, A Amin, SM Asgari Ghalehbin Pages 1-13
  Introduction

  Exclusive breastfeeding protects infants from diseases in the first 6-months of life. Awareness and attitude affect breastfeeding performance.This study assessed maternal awareness and attitude toward breastfeeding in Alzahra Hospital, a baby friendly, in Rasht, Iran.

  Objectives

  To determine knowledge and attitudes of mothers on various aspects of breastfeeding and factors related to them among mothers under postpartum, Alzahra educational, medical and research center.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on 384 post-natal mothers. It was done by sampling and simple random in post-partom unit of Alzahra Hospital, Rasht. A questionnaire consisting of 3 main parts; demographic information, knowledge and attitude, was used in the study. Attitude and knowledge scores were also calculated. Data were analyzed by Man-Whitney, Kurskal-Wallis and Spearman Correlation Coefficient tests, using SPSS-software in version21.

  Results

  In this study, 32.6% had good levels of knowledge about breastfeeding and majority of them (39.1%) had an average knowledge. All of mothers had positive attitude, but 20.3% of mothers had more positive attitude and most of individuals (67.2%) were in the intermediate state and the rest had a more negative attitude. In the multivariate analysis in the regression logestic model attitude status (P<0.0001), experience of breastfeeding(P=0.006), breastfeeding training (P=0.004), income (P=0.03) and mother’s job (P=0.001) were anticipating factors of high knowledge, and the status of knowledge(P=0.043), mothers’education(P=0.004), natural delivery compared to cesarean section  (P=0.008), type of infant’s feeding (P=0.0001) were anticipating factors related to positive attitude status. Also, a significant poor positive relationship was found between age and the score of knowledge (r=0.158, P=0.002) and attitude (r=0.128, P=0.062).

  Conclusion

  A significant number of mothers had moderate knowledge about breastfeeding, which necessitates intervention programming, especially for mothers with low levels of education.

  Keywords: Attitude, Awareness, Lactation, Puerperium
 • Sh Nemati, MS Attarchi, P Pourghane*, E Rafiee, F Bakhshi Pages 14-29
  Introduction

  The extent of development of a country is determined by research indicators such as the number of published articles. Many factors can cause a lack of research.

  Objective

  The present study aimed at identifying obstacles to the implementation of the research from the viewpoint of faculty members of Guilan University of Medical Sciences in 2018.

  Materials and Methods

  In this combined research, the quantitative data were collected by the faculty members of the research pathology questionnaire. The appropriate statistical indices were used to describe the data. In the qualitative section, sampling was purposeful and continued until data saturation. Data were collected through semi-structured interviews and data analysis was carried out using a seven-step content analysis approach. The accuracy and accuracy of the data were also determined by Lincoln & Gubachr('39')s proposed criteria.

  Results

  In the quantitative part, the most important inhibitor factors include management factors (low communication between university and foreign universities), empowerment factors (lack of familiarity with relevant statistical techniques), administrative rules (length of paper publishing stages), and personal factors (teaching too much), social factors (inadequate intellectual incentives) and economic factors (inadequate research budget and lack of research facilities). In the qualitative section, the four main categories (individual challenges, dysfunctional infrastructure, Limited Research Partner, and discouragement of the research result) and fifteen sub-floors were extracted.

  Conclusion

  According to the results of this study, in order to improve the quantitative and qualitative research among faculty members, it is suggested that the respective authorities consider such issues as strengthening the research motivation of faculty members taking advantage of research facilities and special privileges, and also equivalence of research tasks.

  Keywords: Iran, Research, University
 • MR Mahmoudi*, N Hossyen Shiroudi, F Saadat Pages 30-37
  Introduction

  Acanthamoeba, also called  amphizoic amoebae, could live in various environmental sources including water, soil, dust and also human and animal tissues. This amoeba could develop diseases such as keratitis and encephalitis in high-risk individuals.

  Objective

  The present study was conducted considering the possible contamination of hospital wards with Acanthamoba and the lack of knowledge regarding their loads in the dust of hospital wards of Guilan province.

  Materials and Methods

  In Guilan 2018, a total of 108 dust samples from wards including ophthalmology, ENT, hematology and chemotherapy were collected from internal environment of educational hospitals and examined for the presence of Acanthamoeba spp. by morphologic features of both trophozoites and cyst stages. Termotolerant assay was conducted in order to determine the presence of potentially pathogenic Acanthamoeba species. The collected samples were then rinsed in sterile water, and the washed solution was filtered using a vacuum pump and 0.45 μm membrane filters. In the end, the filter was cultured on Non-nutrient agar (NNA).

  Results

  Forty out of 109 samples were positive for Acanthamoeba spp. Temperature tolerance test indicates that 13 out of 40  samples could be potentially pathogenic because they grow at high temperature (42ºC). The frequencies of free-living amoebae in chemotherapy, ophthalmology, ENT and hematology wards were 38.8%, 39% and 29.6% ,respectively.

  Conclusion

  As revealed, potentially pathogenic Acanthamoeba was detected from dust samples of hospital wards. Presence of the potentially pathogenic and nonpathogenic Acanthamoeba in hospital wards should be a concern for health authorities. Therefore, improvement of sanitation services is recommended for the prevention of infection.

  Keywords: Acanthamoeba, Bacteria, Dust, Hospital Department
 • I Alizadeh, A Salari, Z Ahmadnia, F Moaddab* Pages 38-49
  Introduction

  Different studies have investigated the effects of various factors on self-efficacy and clinical decision-making among nurses and other professionals in the fields of health and treatment.  There is, however, little research investigating self-efficacy, clinical decision-making, and the level of relationship between them with regard to the environment and culture of organizations.

  Objective

  This study was conducted with the aim of investigating self-efficacy and clinical decision-making among nurses in terms of individual and social variables and discovering the level of relationship between self-efficacy and ‘clinical decision-making among nurses in Guilan Province in 2017-2018.

  Materials and Methods

  This is a descriptive cross-sectional study and 222 nurses working at different units of teaching and treatment centers in the city of Rasht were recruited after obtaining formal written consent from them. The data collection instruments were a demographic questionnaire, a self-efficacy questionnaire and a decision-making questionnaire. To analyze the data, SPSS/ 21 was used.

  Results

  The results showed no significant difference between nurses’ clinical decision-making scores and the demographic variables of age (p=0.4), education level (p=0.27), Bachelorchr('39')s degree in nursing (p=0.198), work experience (p=0.39) and work shift (p=0.9). There was, however, a significant correlation between self-efficacy score and the age (p=0.001) and work experience at the hospital (p=0.002). The logistic regression analysis indicated that self-efficacy has a significant effect on decision making after controlling for the predictor effects in such a way that by adding one point to the self-efficacy score the score of clinical decision making increased by 0.39 points.

  Conclusions

  Understanding the relationship between self-efficacy and clinical decision-making of nurses can be indicative of the need for  various training courses to improve the self-efficacy level of nurses so that this working class can create better clinical decisions.

  Keywords: Clinical Decision-Making, Nurses, Self-Efficacy
 • R Armand* Pages 50-58
  Introduction

  Extracts of Achillea wilhelmsii C. Koch are used as anti-inflammatory, antispasmodic, antihypertensive, and topical anti-dandruff, and skin moisturizer. Given the increasing consumption of this medicinal plant among the people, it is necessary to conduct laboratory research in order to know more about its useful properties and possible harms.

  Objective

  To evaluate the effect of methanolic extract of Achillea wilhelmsii on the liver and kidney functions in rats

  Materials and Methods

  Twenty male Wistar rats were randomly divided into 4 groups (each group 5) and were studied for 7 days under the effect of 50, 100 and 150 m/kg herbal extracts. Serum levels of liver and kidney biochemical parameters were then measured. Significant differences between the control and treatment groups were analyzed by t-test at the level of P<0.05, using SPSS 21 software.

  Results

  Oral administration of A. wilhelmsii extract at doses of 100 and 150 mg/kg significantly increased Alanine aminotransferase (ALT) and Aspartate Aminotransferase (AST), compared to the control group (P<0.05). Also, Alkaline phosphatase (ALP) and Creatinine showed a significant increase only at the dose of 150 mg/kg, compared to that in the control group. But bilirubin in combination with ALP and alanine ALT at 50 mg/kg showed a significant decrease, compared to the control group (P<0.05). Recipients of other doses of extract did not show any significant differences.

  Conclusion

  According to the findings of this study, oral administration of A. wilhelmsii extract at 50 mg/kg dose significantly reduced liver and kidney enzymes, but at higher doses it did conversely. In order to be more certain about the protective or toxic effects of the plant extract on the liver and kidney, the histopathological effects of different extracts of this plant need to be studied further.

  Keywords: Achillea, Kidney, Liver, Methanolic
 • MM Heidari*, M Khatami Pages 59-76

  Coronary heart disease is the leading cause of death in industrialized societies. A wide range of clinical symptoms such as angina pectoris, myocardial infarction, and sudden cardiac death are visible in respective patients. The genetic basis and heritability of the disease has recently been identified by examining family lineages in patients. However, understanding the genetic causes of coronary artery disease due to the heterogeneity of clinical symptoms and the pathophysiological processes involved is very complex due to the interplay of genetic and environmental factors. This review article explains the heterogeneity factors involved in coronary artery disease for a better explanation of genetic studies which can lead to a better understanding of the inherited mechanisms of the disease. Such studies could reveal the association of common variants in candidate genes as well as the association of a large number of effective gene loci with the risk of coronary heart disease. Large-scale gene sequencing and applied studies provide a better understanding of the biological risk factors and help better understand the biology of the disease and provide valuable insights into new therapeutic approaches. In addition, such review studies make it possible to conduct genetic tests with a medical approach to identify subgroups of patients at risk for coronary artery disease and use them for prevention and treatment purposes.

  Keywords: Coronary Artery Disease, Genetic Markers, Mutation
 • T Yaghubi Kalurazi, S Taramian*, L Mahfoozi, M Khak Pages 77-81

  A 64-year-old woman with no history of previous illness presented with  a soft tissue swelling of the flexor surfaces of the second finger of the left hand and also palmar surfaces of the same hand without pain and with 2 nodules 1 by 1 cm in that area for about 5 months.  After debridement and excisional biopsy, histopathological examination reported caseous necrotizing granulomatous inflammation.The patient underwent anti-tuberculosis treatment for 6 months.Tuberculosis Tenosynovitis occurs in the palm of the hand. If not diagnosed early, it can lead to functional impairment of the hand by spreading to nearby soft tissues, bone and joint, and may lead to carpal tunnel syndrome. Confirmation of the diagnosis is by excisional biopsy of soft tissue and its nodules and sending for histopathologic examination and acid fast Mycobacterial culture. If the bones and joints are not involved, the anti-tuberculosis treatment will improve it by 6 month treatment. Increased diagnostic awareness and suspicion of this disease leads to timely diagnosis and appropriate treatment and prevents functional disorders.

  Keywords: Fingers, Mycobacterium Tuberculosis, Tenosynovitis, Tuberculosis