فهرست مطالب

 • پیاپی 102 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد اخگری*، عاطفه خداداد، ویدا همراز صفحات 9-30
  رادیو به عنوان اصلی ترین رسانه خودرو می تواند با اطلاع رسانی ترافیکی و گردشگری، برنامه های سرگرم کننده و آموزشی، علاوه بر توسعه گردشگری، در فرهنگ سازی و کاهش سوانح جاده ای ایفای نقش کند. پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی رادیو جاده، دستیابی به شیوه های مطلوب تولید برنامه و شناخت ظرفیت رسانه های نوین برای راه اندازی رادیو جاده در ایران انجام شده است. این پژوهش، بر مبنای نظریه استفاده و رضامندی، همچنین قابلیت های محیطی، با روش مطالعه موردی انجام پذیرفته است. حجم نمونه را که به صورت هدفمند انتخاب شده، 7 نمونه رادیو جاده در مناطق مختلف جهان (امریکا، روسیه، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا) در برمی گیرد که بر اساس مقوله های مستخرج از مطالعات اسنادی و مبانی نظری مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رادیو جاده، دارای انواع موسیقایی، آموزشی، مجله ای و چندرسانه ای است و طراحی مطلوب برنامه رادیویی، قابلیت های محیطی جاده (جغرافیا، طبیعت، جاذبه های طبیعی، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، اماکن تفریحی) و وضعیت ترافیکی و زیست محیطی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است. فناوری های نوین رسانه ای امکان ارایه خدمات مکان محور را فراهم ساخته اند و به همین سبب، راه اندازی رادیو جاده در ایران در راه های اصلی کشور با توجه به ظرفیت رادیوهای استانی و با بهره گیری از ظرفیت برنامه های کاربردی گوشی هوشمند امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: رادیو جاده، برنامه رادیویی، خدمات مکان محور، قابلیت محیطی، گردشگری
 • ابراهیم فتحی*، مجتبی سلیمان زاده صفحات 31-59
  اهمیت جذب مخاطبان در رقابت میان رسانه ها از طریق توجه به نیازهای آنان در تولید برنامه و از طرف دیگر، استقبال مخاطبان از برنامه های سرگرم کننده به دلیل نیاز به آرامش و نشاط؛ همچنین، ضرورت انتقال پیام های آموزشی لازم به مخاطبان، باعث شده است که متصدیان رسانه با بهره گیری از بستری شاد و سرگرم کننده در تولید برنامه های آموزشی، گونه جدیدی از برنامه سازی را با عنوان سرگرم آموزی ایجاد کنند. در این پژوهش، راهبرد سرگرم آموزی به عنوان یک راهبرد ارتباطی در برنامه طنز تلویزیونی خندوانه مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته و مصاحبه شوندگان 12 نفر از استادان، کارشناسان علوم ارتباطات و رسانه، تهیه کنندگان و کارگردانان برنامه های موفق و پربیننده حوزه سرگرمی و آموزش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده اند که به صورت هدفمند، مورد مصاحبه قرار گرفته اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل تماتیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برنامه تلویزیونی خندوانه، از سرگرم آموزی به عنوان نوعی راهبرد ارتباطی بهره گرفته است؛ به طوری که با فراهم آوردن محیطی شاد و جذاب، سعی کرده است نکات آموزشی مدنظر برنامه سازان را به نحوی ناملموس، به مخاطبان خود ارایه دهد. برخی از عناصر و تکنیک های سازنده الگوی سرگرم آموزی در این برنامه عبارت اند از: مشارکت، نمایش طنز، دکور و صحنه، جذابیت فردی و عاطفی، گفتگو، تنوع و نظم.
  کلیدواژگان: الگو، سرگرم آموزی، برنامه طنز تلویزیونی خندوانه، راهبرد ارتباطی، تحلیل تماتیک
 • ابراهیم میثاقی، اسماعیل سعدی پور*، فریبرز درتاج، عبدالله معتمدی صفحات 61-93

  در پژوهش حاضر به آزمون مدل علی سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری شکاف نسلی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. ابزار آن نیز از 5 پرسشنامه استاندارد؛ سبک های نظارتی اسمال و کرنز (1993)؛ پرسشنامه جو عاطفی خانواده جعفری هرندی و رجایی موسوی (1395)؛ پرسشنامه شکاف نسلی اولسون (1999)؛ پرسشنامه کارکرد خانواده مک ماستر (2002) و یک پرسشنامه محقق ساخته (اعتیاد به شبکه های اجتماعی) تشکیل شده است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دوره دوم دبیرستان های منطقه 5 شهر تهران را که حدود 6000 نفر بوده اند، در برگرفته و تعداد نمونه بر اساس قاعده کلاین (2010) بیست نفر برای هر مولفه (در مجموع 7 مولفه) یعنی 140 نفر نمونه بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. نتایج نشان داده است که انواع سبک های نظارتی ادراک شده والدین با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات فرزندان بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه مستقیم دارد و رابطه جو عاطفی خانواده، کارکرد خانواده و شکاف نسلی، با سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی، غیرمستقیم است؛ همچنین جو عاطفی خانواده، با کارکرد خانواده رابطه مستقیم و کارکرد خانواده با شکاف نسلی نیز رابطه دارد.

  کلیدواژگان: سبک نظارتی والدین، نوجوانان، شبکه های اجتماعی، جو عاطفی خانواده، شکاف نسل
 • ابوتراب طالبی، احسان قرنی* صفحات 95-119

  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه دینداری بازنمایی شده در تلویزیون، مورد سریال مادرانه، نگاشته شده است. در این سریال که در ماه رمضان سال 1392 از شبکه سوم سیما پخش شد و بیشترین میزان بیننده و رضایت را جلب کرد، ارایه نوع دینداری، نمود خاصی دارد. این مطالعه، مبتنی بر نظریه بازنمایی انجام شده است که بر اساس آن، رسانه ها نه به انتقال که به خلق معنا می پردازند و جهان را از طریق بازنمایی می سازند و بازنمایی می کنند. روش پژوهش، نشانه شناسی بوده است که بر مبنای آن، معانی نهفته در متن آشکار می شوند. بر این اساس، نشانه های دینی موجود در این سریال، استخراج و یافته ها، مطالعه و تجزیه وتحلیل شده اند. مبتنی بر نتایج به دست آمده، در این سریال، گونه ای از دینداری عرفانی (شهود گرا) با بن مایه های مریدی و مرادی، همراه با رویکرد اخلاقی و ارتباط با یک روحانی اخلاق گرا، به منزله دینداری مرجح، بازنمایی شده است. دو گونه دینداری اخلاقی (اخلاق گرا) و مناسکی و شعایری (تکلیف گرا) نیز با محوریت اصلی دینداری شهودگرا مرتبط شده اند.

  کلیدواژگان: دینداری، بازنمایی، نشانه شناسی، رسانه
 • حامد نظرویسی، مظفر یکتایار*، حمید قاسمی صفحات 121-149
  رسانه ها ضمن ایفای نقش اساسی در اطلاع رسانی، یکی از منابع قابل دسترس و باصرفه برای ورزش هستند که تمام جزییات را با کیفیتی مطلوب در اختیار مردم قرار می دهند، ازاین رو، دریافت متنوع و متعدد پیام های ورزشی، مستلزم برخورداری از سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، ارایه الگوی کاربردی سواد رسانه ای در حوزه ورزش بوده که با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 26 نفر از استادان دانشگاهی در حوزه های رسانه و ورزش، مدیران رسانه های جمعی و مخاطبان فعال رسانه های ورزشی که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده اند، به دست آمده است. یافته ها، رژیم سواد رسانه ای ورزشی را در قالب الگویی ارایه می کنند که طبق آن، برجسته سازی مقوله ورزش، مدیریت محتوای پیام (شرایط علی) و گنجاندن آموزش سواد رسانه ای در محتوای رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی (شرایط زمینه ای)، منجر به توانمندسازی در مصرف رسانه ای، همچنین ارتقای مهارت های اجتماعی در مخاطبان ورزشی می شود. از طرف دیگر، بی توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه ای به عنوان موانع فراگیری سواد رسانه ای در ورزش مطرح می شوند.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، رسانه های ورزشی، نظریه داده بنیاد، مخاطبان ورزشی، سواد ورزشی
 • مهدی لطیفی فرد، مرجان صفاری*، رسول نوروزی سید حسینی، محمد بحرانی صفحات 151-169
  با رشد رسانه های اجتماعی، کارکرد آنها در ورزش، به طور مداوم افزایش یافته و توجه پژوهشگران ورزشی به این نقش و کارکرد، پیش از پیش جلب شده است. هدف پژوهش حاضر مرور تمامی مقالات منتشر شده در مجله های ورزشی طی 10 سال گذشته با رویکرد مرور نظام مند بوده است. بانک اولیه مقالات، 156 مقاله را شامل شده که با توجه به عنوان و واژگان کلیدی که (دربرگیرنده) یکی از واژه های رسانه اجتماعی، توییتر، فیس بوک، اینستاگرام، یوتیوب، پینتسرت یا اسنپ چت بوده، انتخاب شده اند. سپس و با توجه به تاریخ انتشار آنها (2010-2019) 137 مقاله، دانلود و در مرحله بعدی، با مطالعه کامل چکیده 23 مقاله از بانک مقالات کنار گذاشته شد. یافته ها نشان می دهد که تعداد مقالات انتشاریافته و نظریه های به کار گرفته شده در آنها از سال 2010 تا 2019 به مرور افزایش یافته است. گوناگونی نظریاتی که پشتوانه پژوهش های مرور شده بوده اند، موید این است که ورزش همچنان به عنوان یک حوزه چندوجهی در نظر گرفته می شود اما رویدادهای ورزشی مانند جام های جهانی و المپیک ها، حوزه ای هستند که در مطالعات رسانه های اجتماعی ورزشی کمتر به آنها توجه می شود.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، نظریه های ارتباطی، مرور نظام مند، کاربران، ارتباطات ورزشی
 • رها عابدی*، محمدرضا نیلی احمد آبادی، فتانه تقی یاره، خدیجه علی آبادی، سعید پورروستایی اردکانی صفحات 171-189

  آموزش سواد رسانه با تکیه بر روش های نوین آموزشی یک ضرورت برای دانشجویان آموزش عالی به حساب می آید. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش یادگیری شخصی سازی شده مبتنی بر سبک های شناختی بر سواد رسانه ای دانشجویان است. این پژوهش به روش آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و به روش نمونه گیری ترکیبی انجام شده است. شرکت کنندگان گروه آزمایش به روش یادگیری شخصی سازی شده با محتواها و راهبردهای آموزشی متناسب با سبک های شناختی خود و تکالیف متنوع منطبق با زندگی روزمره آموزش دیده اند. درحالی که برای گروه کنترل به روش متداول، یک آموزش و تکلیف یکسان برای همه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل آزمون t مستقل نشان داد که در یادگیری مفاهیم تحلیل پیام های رسانه ای و کاربرد آنها در موقعیت های جدید بین دو گروه آزمایش و کنترل با سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد و با بهره گیری از روش های نوین آموزشی متناسب با ویژگی ها و نیازهای شخصی یادگیرندگان و ارتباط آن با زندگی واقعی شان، تسلط بر مهارت های سواد رسانه ای و شکل گیری ساختارهای دانش مرتبط تسهیل می شوند.

  کلیدواژگان: آموزش سواد رسانه، یادگیری شخصی سازی شده، سبک های شناختی، مهارت تحلیل پیام های رسانه ای، روش های نوین در تعلیم و تربیت
|
 • Mohammad Akhgari *, Atefeh Khodadad, Vida Hamraz Pages 9-30
  Radio, as the main car media, can play a role in developing culture and reducing road accidents by providing traffic information, entertainment and educational programs, information and tourism development. The present study was conducted with the aim of typology of road radio, achieving desired methods of program production and recognizing the capacity of new media to establish road radio in Iran. This research is conducted based on the theory of uses and gratifications, through the case study method and with regard to the environmental capacities. The purposefully selected sample size includes 7 road radios in different regions of the world (USA, Russia, South Africa, UAE, and Canada) which have been analyzed based on the categories extracted from documentary studies and theoretical foundations. The results showed that road radio has a variety of music, educational, magazine and multimedia content. the favorable design of radio program, road environmental capacities (geography, nature, natural attractions, cultural and social events, recreational places) and traffic and environmental conditions in this area are very important. New media technologies have made it possible to provide location-based services, and therefore, it is possible to establish road radio in Iran on the main roads of the country according to the capacity of local radios and using the capacity of smartphone applications.
  Keywords: Road Radio, Radio Program, Location-Based Services, Environmental Capacity, Tourism
 • Ebrahim Fathi *, Mojtaba Soleimanzadeh Pages 31-59
  The importance of attracting audiences by paying attention to their needs in the competition between the media and, on the other hand, the audiences' seeking entertainment due to the need for calm and cheerfulness; also, the need to convey the educational messages to the audience, is caused media practitioners to create a new type of programming called learning entertainment by using a happy and entertaining context in the production of educational programs. In this study, the entertainment learning strategy as a communication strategy in the comedy TV program Khandovaneh has been studied. The present study was conducted using in-depth interview technique in which were interviewed 12 professors, communication and media experts, producers and directors of successful and popular programs in the field of entertainment and education of the Islamic republic of Iran broadcasting, whom were purposefully selected. Thematic analysis method was used to analyze the data. Findings showed that Khandovaneh TV program has used entertainment learning as a kind of communication strategy; by providing a happy and attractive environment, it has tried to present the educational tips of the programmers to its audience in an indirectly way. Some of the elements and techniques that make up an entertainment learning model in this program are: participation, humor, setting, personal and emotional attractiveness, talk, variety and order.
  Keywords: model, Entertainment Learning, Kandovaneh TV Comedy Program, Communication Strategy, thematic analysis
 • Ebrahim Misaghi, Esmaeil Sadipour *, Fariborz Dortaj, Abdollah Motamedi Pages 61-93

  The present study examines the causal model of the structural model of the monitoring style and addiction to social networks mediated by the generation gap. This research is applied in terms of purpose and correlation in terms of method. Data collection tools consist of 5 standard questionnaires of Small and Kerns monitoring styles (1993); Emotional atmosphere of familie of Jafari Harandi and Rajaei Mousavi (2016); Olson Generation Gap (1999); The family function of mcmaster (2002) and researcher-made (social media addiction). The statistical population includes all Sophomore students in the 5th district of Tehran, which is about 6000 people. The sample size consisted of twenty people for each element (totally 7 elements); 140 people were selected by multi-stage cluster random sampling method. The results showed that the types of perceived parent monitoring styles in the use of children's information and communication technology are directly related to addiction to social networks. There was an indirect relationship between family emotional atmosphere, family function, and generation gap with monitoring styles and social media addiction. The emotional atmosphere of the family was also directly related to the family function that related to the generation gap.

  Keywords: Parental Monitoring Style, adolescents, Social networks, Family Emotional Atmosphere, Generation gap
 • Aboutorab Talebi, Ehsan Gharani * Pages 95-119

  The article conducted to study the piety represented in television, in the case of the Madaraneh series. The series was broadcasted on TV channel 3 of IRIB during Ramadan in 2013. It attracted the most viewers and satisfaction and represented the religiosity  in a special way. This study is based on the theory of representation, according to which the media do not convey but create meaning and construct the world through representation. The research method was semiotics. The religious symbols in this series have been extracted and the findings have been studied and analyzed. The results showed that In this series, a kind of mystical (intuitive) religiosity with disciple and desired (Moridi and Moradi) themes is represented, along with a moral approach and a relationship with a moralistic cleric, as the preferred religiosity. There were a relashionship between The two types of moral and ritual (obligation-oriented) religiosity with the main focus of intuitive piety.

  Keywords: religiosity, Representation, Semiotics, media
 • Hamed Nazarweisi, Mozafar Yektayar *, Hamid Ghasemi Pages 121-149
  The media, while playing a key role in communicating information, is one of the most accessible and cost-effective resources for sports, providing all the details with the desired quality. So, receiving a variety of sports messages requires media literacy. The purpose of this study is to provide a practical model of media literacy in the field of sports, which has been done with a qualitative approach and grounded theory method. The research data were obtained through in-depth interviews with 26 university professors in the fields of media and sports, mass media managers and active sports media audiences selected by purposefully non-random sampling method. The findings present the sports media literacy as a model according to which highlighting sports, message content management and including media literacy training in mass media content, especially national media (contextual conditions), leads to empowerment in media consumption, as well as improving social skills of sports audiences.
  Keywords: Media Literacy, Sports Media, grounded theory, Sports Audience, Sports Literacy
 • Mehdi Latififard, Marjan Saffari *, Rsoul Norouzi Seyed Hossini, Mohammad Bahrani Pages 151-169
  Social media function is constantly increasing and sports researchers have attended to this role and function more than ago. The purpose of this study was to review all articles published in sports magazines during the last 10 years with a systematic review approach. The initial article database consisted of 156 selected articles, which according to the title and keywords included one of the terms of Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest or Snapshot. Then, according to the publication date (2010-2019) and studying abstracts, 137 articles were selected and downloaded. The findings showed that the number of published articles and theories used in them has increased from 2010 to 2019. The diversity of theories supporting the reviewed researches suggests that sport is still considered a multifaceted field, but sporting events such as the World Cup and the Olympics are areas that receive less attention in sports social media studies.
  Keywords: Social Media, Communication Theories, Systematic review, Users, Sports Communication
 • Raha Abedi *, Mohammad Reza Nili Ahmadabadi, Fataneh Taghiyareh, Khadijeh Aliabadi, Saeid Pourroostaei Ardakani Pages 171-189

  Applying new educational approaches in media education is essential in higher education. The aim of this study is to investigate the effectiveness of personalized learning which is based on students’ cognitive styles on their media literacy. The experimental design by considering pre-test, post-test with control group and mixed sampling method was applied in this study. The experimental group was instructed with personalized contents, strategies and various task fitted with their cognitive styles and their real worlds, while the control group received the common approach which was one education for all. The result of independent t-test revealed that with %99 Confidence level, there was a significant difference between two groups in learning of concepts and their application in media messages analysis skill. By applying new educational approaches which fit students’ needs, characteristics and their real worlds experiences, mastering media literacy skills and constructing related knowledge structures will be facilitated.

  Keywords: Media Literacy Education, Personalized Learning, Cognitive Styles, Media Massages Analyzing Skill, New Educational Approaches