فهرست مطالب

دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) - پیاپی 41 (تابستان 1397)
 • پیاپی 41 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید آقاکیشی زاده*، تراب نجاری، سمیه صفری حاجی خانلو صفحات 1-17
  هدف

  فرسودگی شغلی به عنوان یک بیماری و یکی از واقعیت های محیط کاری کتابداران شناخته شده است. هدف این پژوهش، سنجش میزان و ارتباط بین فرسودگی شغلی با انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان آذربایجان شرقی است.

   روش پژوهش

  روش تحقیق حاضر پیمایشی-توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان آذربایجان شرقی است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه ی انگیزش شغلی دانت...و دیگران [1] (1996) و پرسشنامه ی سنجش فرسودگی شغلی هازل و مسلش [2] (1977) می باشد. داده های آماری با کمک فنون آماری توصیفی و شاخص های آمار استنباطی، یعنی ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تجزیه و تحلیل آماری شدند.

  یافته ها

   فرسودگی و انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان آذربایجان شرقی بالاتر از متوسط ارزیابی شد و ارتباط معنی دار بین فرسودگی شغلی و انگیزش شغلی کتابداران مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  وضعیت فرسودگی شغلی در کتابخانه های دانشگاهی (به علت بالاتر بودن میزان فرسودگی شغلی) لزوم توجه بیشتری را در مقایسه با سایر انواع کتابخانه ها می طلبد. بالا بردن انگیزش شغلی کتابداران خواهد توانست در کاهش شیوع فرسودگی شغلی، پیشگیری و درمان آن موثر باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی، کتابخانه های دانشگاهی، آذربایجان شرقی
 • یاسمن اثنی عشری*، زهرا اباذری، منصور تاجداران صفحات 18-32
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و بهبود برنامه درسی جدید دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران، از طریق مطالعه تطبیقی همین برنامه درسی در کشور انگلیس، بر اساس مدل ویلسون است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از دیدگاه هدف کاربردی و روش پژوهش آن تحلیلی- مقایسه ای است. داده ها به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده اند. برنامه های آموزشی از طریق وب سایت رسمی دانشگاه برای انگلیس و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران تهیه شد، که در آن ها محتوا و سرفصل دروس، بر اساس مدل ویلسون تحلیل محتوا شده است. سپس یافته ها مورد مطالعه تطبیقی با یکدیگر قرار گرفته و نتایج توسط نمودارها و جداول ارایه شده است.

  یافته ها

   میزان آموزش حوزه های اساسی مدل ویلسون، یعنی حوزه های "افراد"، "محتوای اطلاعاتی"، "نظام های اطلاع رسانی" و "سازمان ها" در برنامه درسی دوره ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شفیلد انگلیس به ترتیب 37/25%، 56/23%، 30/23% و 77/27% است. میزان آموزش همین حوزه ها در برنامه درسی ایران به ترتیب 11/20%، 25/39%، 48/22% و 16/18% است.

  نتیجه گیری

   میزان انطباق برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شفیلد با مدل ویلسون 9/93% است و میزان انطباق همین برنامه درسی در ایران 5/71% است. برای بالا بردن میزان این انطباق در برنامه درسی ایران، نیاز به برقراری توازن بیشتری در آموزش حوزه های مختلف مدل ویلسون وجود دارد. در واقع باید حوزه های افراد، نظام های اطلاع رسانی و سازمان ها را تقویت کرد و از تاکید بر حوزه محتوای اطلاعاتی کاست. برای انجام این مهم می توان از برنامه درسی انگلیس الگوبرداری و سپس آن را بومی سازی نمود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی، مدل ویلسون
 • حمید امان الهی نیک*، فاطمه نوشین فرد، سعید امان الهی نیک صفحات 33-47
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی نقش سطح سواد دیجیتال مدیران در میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش پیمایشی- تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 97 نفر از مدیران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شده مدیریت سایبرنتیک و پرسشنامه 32 گویه ای سواد دیجیتال استفاده شد. میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سواد دیجیتال 819/0 و برای پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک 808/0 محاسبه شده است. برای بررسی و آزمون فرضیه ها و بررسی روابط علی متغیرهای موجود در پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است.

  یافته ها

  بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش حاکی از قوت مدل مفهومی در پیش بینی متغییرها دارد. همچنین بین سطح سواد دیجیتال و مولفه های آن با میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد کهرابطه تنگاتنگ بین سطح سواد دیجیتال و پیاده سازی الگوی مدیریت سایبرنتیک در سازمان ها به عنوان پیش زمینه ای جهت ایجاد سازمانی سالم به لحاظ دوام، بقا، سازگاری و کنش در مقابل تغییرات و تهدیدات محیطی و خارجی وجود دارد.

  کلیدواژگان: سواد دیحیتال، سایبرنتیک، مدیریت سایبرنتیک، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • صغری درزی خلردی*، علی اصغر رضوی صفحات 48-57
  هدف

  میزان همخوانی واژگان کلیدی مقاله های مجلات منتشر شده با درجه علمی - پژوهشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اصطلاحنامه کب می باشد.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر کاربردی و با روش تحلیل محتوا می باشد که تعداد 512 کلید واژه از 115عنوان مقاله در 3 عنوان مجله شامل علوم زراعی، آبخیز داری و علوم دامی دارای درجه علمی - پژوهشی سال  1394  بررسی شده است.

  یافته ها

  براساس یافته ها 9/46 درصد اصطلاحات بکار رفته در مقالات که با  اصطلاحنامه کب همخوانی دارند مربوط به مقالات مجله علوم زراعی می باشد. کلیدواژه های مقالات مجله آبخیزداری با 37 درصد دارای بیشترین همخوانی نسبی و مقالات مجله علوم زراعی با 9/29 درصد دارای کمترین همخوانی نسبی می باشد. مقالات مجله آبخیزداری با 3/54 درصد دارای بیشترین نبود همخوانی کلیدواژه ها با اصطلاحنامه کب و مقالات مجله علوم دامی و شیلات با 19 درصد دارای کمترین نبود همخوانی می باشد.

  نتیجه گیری

   کمتر از نیمی از کلیدواژه ها دارای همخوانی کامل هستندکه نشانگر ناهماهنگی میان اصطلاحات نویسندگان، اصطلاحات موجود در اصطلاحنامه ها و جست وجوگران اطلاعات است که این امر ناشی از عدم آشنایی نویسندگان با واژگان کنترل شده می باشد همچنین کلیدواژه های مقاله های مجله ها از لحاظ قواعد نگارشی و مفرد و جمع بودن یک دست شوند تا همخوانی بیشتری با اصطلاحنامه داشته باشند.

  کلیدواژگان: اصطلاحنامه کب، مقاله های مجلات، واژگان کنترل شده، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سید مهرداد سیدین*، صفر مرادی نیا، اکبر بهمنی صفحات 58-74
  هدف

  آگاهی از وجود رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کتابداران کتابخانه های عمومی استان مرکزی می باشد.

  روش پژوهش

   پژوهش به شیوه پیمایشی، توصیفی انجام شده و جامعه آماری شامل 146 نفر از کارکنان شاغل در کتابخانه های وابسته به اداره کل کتابخانه های عمومی در استان مرکزی بوده اند. گردآوری داده ها به شیوه سرشماری بوده است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر و پرسش نامه یادگیری سازمانی نیف می باشد و در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر دو پرسشنامه 93/0 بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که رابطه همبستگی قوی و مثبت بین احساس معناداری شغل با یادگیری سازمانی، بین احساس شایستگی و یادگیری سازمانی، بین احساس استقلال با یادگیری سازمانی، بین احساس موثر بودن در شغل با یادگیری سازمانی و بین احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان مرکزی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که یادگیری سازمانی بر توانمندسازی (معنی دار بودن شغل، احساس شایستگی در شغل، استقلال، موثر بودن در شغل و اعتماد به همکاران) موثر است و می تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کتابداران باشد و کتابخانه های عمومی با بهره گیری از نتایج حاصله، می توانند در دنیای نوین رقابتی که همواره در حال تغییر است به حیات خود ادامه دهند.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، توانمندسازی، کتابداران، کتابخانه های عمومی استان مرکزی
 • مریم شکفته*، فرزاد زبانی، مریم کازرانی، فرید زایری صفحات 75-87
  هدف

  با توجه به اهمیت جوسازمانی و از آنجایی که به نظر می رسد جوسازمانی سالم باعث ارتقاء خدمات به مشتریان می شود؛ هدف از این پژوهش ارزیابی جوسازمانی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی و بررسی ارتباط آن با میزان رضایت مراجعان است.

  روش پژوهش

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات پیمایشی- توصیفی است. کلیه کارکنان کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مراجعان این کتابخانه ها، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می دهند و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بومی سازی شده کلایمت کوآل و پرسشنامه رضایت مراجعان صراف پور است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن، با کمک نرم افزار SPSS 19 انجام شده است.

  یافته ها

  وضعیت جو سازمانی کتابخانه های مورد بررسی کمی بیش از میانگین (42/4) و وضعیت رضایت مندی کتابخانه های مورد بررسی نیز اندکی بیش از میانگین (3/3) به دست آمد. بین جوسازمانی و رضایت مراجعان در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رابطه معناداری یافت نشد.

  نتیجه گیری

  توجه مدیران کتابخانه های مورد بررسی به ابعاد مختلف جوسازمانی و رضایت مراجعان و تقویت ابعادی که میانگین نمره کمتری کسب کرده اند ضروری است.

  کلیدواژگان: جوسازمانی، کلایمت کوآل، رضایت مراجعان، کتابخانه های دانشکده ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مریم کشوری*، ندا پورخلیل، مرجان خجسته فر صفحات 88-103
  هدف

  هدف این پژوهش تقسیم بازار مشتریان کتابخانه های عمومی سه استان لرستان، فارس، و خوزستان بر مبنای مفهوم وفاداری است.

  روش پژوهش

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش اعضای کتابخانه های عمومی سه استان لرستان، فارس، و خوزستان هستند. با توجه به روش آماری پژوهش تعداد 350 پرسشنامه توزیع گردید و تجزیه و تحلیل نهایی روی 300 پرسشنامه برگشتی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته است (الفای کرونباخ = 874/0). در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و با روش های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای کامیانگین انجام شد.

  یافته ها

  با اجرای تحلیل عاملی، 5 عامل (با مجموعا 157/64 درصد از کل واریانس) شناسایی شدند. با اجرای تحلیل خوشه ای کامیانگین، دو خوشه تشکیل شد که به عنوان "وفاداران نگرشی و رفتاری" و "مشتریان خنثی" نامگذاری شدند، خوشه مشتریان وفادار نگرشی و رفتاری، هم نگرش مطلوبی نسبت به کتابخانه دارند و میزان استفاده بالایی نسبت به خدمات و محصولات کتابخانه دارند؛ در حالی که مشتریان خنثی در هر دو بعد وفاداری در سطح متوسط قرار داشته اند. بین خوشه ها از از نظر میزان امانت کتاب و نشریات اختلاف معنی دار وجود دارد.

  اصالت ارزش

   بازار پژوهشی در حوزه کتابخانه های عمومی منجر به شناخت ویژگی های جامعه مخاطب شده و این مطلب می تواند منجر به ارایه برنامه های بازاریابی علمی و هدفمند، متناسب با نیازهای گروه های مخاطب مختلف شود. ضمن اینکه مشتریان وفادار سرمایه های مهمی برای کتابخانه های عمومی محسوب می شوند و شناسایی این بخش از مشتریان می تواند مزایای بسیاری برای کتابخانه ها داشته باشد.

  کلیدواژگان: وفاداری مشتریان، کتابخانه های عمومی، تقسیم بازار، تحلیل خوشه ای، لرستان، فارس، خوزستان
 • سیده سمیه موسوی*، زهرا جعفرزاده کرمانی صفحات 104-117
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینانه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی مشهد که به دانشجویان غیر ایرانی ارایه خدمت می نمایند، انجام شده است.

   روش پژوهش

  این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و ابزار گردآوری داده های آن دو پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2007) با پایایی 91/0 و ویژگی های کارآفرینانه کردناییج و همکاران (1386) با پایایی 94/0 بوده است. جامعه پژوهش را کتابداران کتابخانه های دانشگاهی مشهد که به دانشجویان غیر ایرانی ارایه خدمت می کنند تشکیل می دهد که در سال 1394، 91 نفر بوده اند و به روش سرشماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 19SPSS و روش های آمار توصیفی و استنباطی (از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف، آزمون های t یک نمونه ای مستقل و همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) انجام شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد این کتابداران به لحاظ میزان هوش فرهنگی و میزان ویژگی های کارآفرینانه از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. همچنین بین هوش فرهنگی کتابداران و ویژگی های کارآفرینانه ایشان و نیز بین هر چهار بعد هوش فرهنگی شامل ابعاد فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری با ویژگی های کارآفرینانه کتابداران رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین میزان هوش فرهنگی کتابداران بر حسب سطح تحصیلات، سابقه کاری و رشته تحصیلی و نیز بین ویژگی های کارآفرینانه کتابدارن بر حسب وضعیت استخدام ایشان تفاوت معنی دار وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها بین هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینانه کتابداران رابطه معنی دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، کارآفرینی، ویژگی های کارآفرینانه، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی
|
 • Vahid Aghakishizadeh *, Torab Najjari, Somayeh Safari Hajikhanloo Pages 1-17
  Objective

  Job burnout is known as a fact of librarian’s work environment. This study aimed to measurment and survey the relationship between academic librarian’s burnout and job motivation in East Azerbaijan province.

  Methods

  The study sample is all academic librarians in East Azerbaijan province. Research method is survey that analyzing data with statistical indicators Pearson and Spearman correlation coefficient. motivational and health factors mean in men than greater than women Motivational factor have inverse correlation. Data collection tools include: demographic characteristics questionnaire, Dunt… [et all] (1996) job motivation questionnaire and Hassels & Maslash (1977) Burnout Inventory. Descriptive and inferential statistics include, Pearson and Spearman correlation coefficient, were used for analyzing of collected data of questionnaires.

  Results

  Motivation and burnout among academic librarians in East Azerbaijan province was assessed higher than average; and the relationship between motivation and burnout among librarians were observed.

  Conclusion

  Regarding the relationship between job motivation and burnout is necessary case in human resource issue that need to control of them in academic librarians. these two organizational variables must be studied furtthermore. The state of burnout in academic libraries (due to higher levels of burnout) for more attention compared to other libraries are needed. Enhance of job motivation of Librarians will ultimately be effective in reducing the incidence of burnout and prevention and treatment it.

  Keywords: human resource management, burnout, job motivation, job, Libraries, East-Az arbaijan
 • Yasaman Esnaashari * Pages 18-32
  Objective

  The purpose of this research is to evaluate and improve the new Masters curriculum of Library and Information Science in Iran, through comparing with England’s curriculum, based on Wilson model.

  Methods

  This is an applied research. The research has an analytical comparative method. It is done in two stages, first the content of the courses are analyzed, then compare this analysis results with each other. Data are collected through documentary research.

  Results

  The Wilson proposal model has 4 areas of education; people, information content, information systems and organizations. Findings indicate that Sheffield University curriculum (as the representative of England) respectively covers these subjects as follows: 25.37%, 23.56%, 23.30%, 27.77%. And the Iran's: 20.11%, 39.25%, 22.48% and 18.16%.

  Conclusion

  Results show that the curriculum of Sheffield university of England is more compatible with Wilson Model with the rate of 93.9%. And the Iran's curriculum rate is 71.5%. To improve this compatibility for Iran curriculum, it is better to increase the areas of people, information systems and organizations, and decrease the area of information content. This made the curriculum more balanced. To achieve this, England curriculum can be used as a pattern after localization.

  Keywords: Curriculum, Information Science, Epistemology, Library, Information Sciences, Wilson Model
 • Hamid Amanollahi * Pages 33-47
  Objective

  The aimof thisstudy was to investigatethe role ofdigitalliteracyin thequantitative use ofcyberneticmanagement patternintheNational Library and Archivesof the Islamic Republicof Iran.

  Methods

  This study is practical in terms of objective, andcorrelational survey-descriptive type in terms of methodology. The study population consisted of 97 administrators and officers at the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran. Structural equation modeling using PLS software was employed in order to examine the hypothesis and investigate the causal relations of variables in the study.

  Results

  Reviewandtest ofthe study’s conceptual modelshowedthe strength ofthe modelto predictvariables. In addition, there is a positivesignificant relationship between the level ofdigitalliteracyand its componentswiththe quantitative useofcyberneticmanagement.

  Conclusion

  Survivalanddevelopment oflibrariesina complex, dynamicandevolvingenvironment of todayrequiresnew patterns ofmanagementsuch ascyberneticmanagement pattern. However, human resourcesfamiliar withsuchdigital literacyin an age ofrapid technological changesis importantin application of suchmanagementpattern tocreatemanagerswho are familiar with cyberneticmanagementpattern.

  Keywords: digitalliteracy, Cybernetics, cybernetics management, the NationalLibrary, Archives ofthe Islamic Republic ofIran
 • soghra darzi* Pages 48-57
  Objective

  To match the keywords of article published in the scientific journals at the sari Agricultural Sciences and Natural Resources university with CAB Thesaurus .

  Methods

  The present study used content analysis method and using the Checklist Keyword 115 Total 512 articles in three journals include crop science, animal science degree Watershed Management and Scientific - Research 1394 has been investigated.

  Results

  The results has 4 articles Keyword Articles 6 3/44% and 6.9% of the lowest key to have a word with the findings also show that 9/46 of terms used in articles that the CAB thesaurus are compatible with is related to articles in the journal crop Science.3/54% of Watershed magazine articles with keywords that are most Mismatch The CAB Thesaurus and Journal of Animal Science and Fisheries is at 19 percent with the lowest non-compliance.

  Conclusion

  Less than half of keywords that are indicative of consistent inconsistency between the terms authors, the terminology in the thesaurus and the information seekers. This is due to the lack of controlled vocabulary authors.

  Keywords: match, keyword of articles, CAB thesaurus, university of agricultural, natural science of sari
 • Seyed Mehrdad Seyedin *, Safar Moradinia, Akbar Bahmani Pages 58-74
  Purpose

  awareness of the existence of the relationship between organizational learning and empowerment of librarians of public library of Markazi province.

  Methodology

  research has been done descriptive survey method and demographic research include of 146 employees working in libraries affiliated to the public libraries in the Markazi province. data gathering to census method. The instruments used for data collection is empowerment Spreitzer questionnaire and Neef organizational learning questionnaire and Cronbach's value for both the questionnaire is 0.93. To analyze the data of the methods of descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and testing Friedman is used.

  Findings

  Research results showed that a strong correlation and positive relationship between job feel meaning full with organizational learning, between the feeling of competence and organizational learning, between the sense of choice with organizational learning, between the feeling of impact in job with organizational learning and between the feeling of trust in others and organizational learning in between of librarians of public library of Markazi province.

  Conclusion

  The results of the research shows that the organizational learning on empowerment (meaningful of jobs, in the feeling of competence, the sense of choice, the feeling of impact, the feeling of trust in others) is effective and could be the basis for the formulation of human resources strategies in the field of empowerment and organizational learning librarians and public libraries with benefiting from the results can be competitive in the modern world that is constantly changing, survive.

  Keywords: Organizational Learning, empowerment, Librarians, Public Libraries of Markazi Province
 • Maryam Shekofteh *, Farzad Zabani, Farid Zayeri Pages 75-87
  Objective

  Due to the importance of healthy organizational climate and since that makes the promotion of customer service, the aim of this research is evaluating the organizational climate of the college libraries in Shahid Beheshti University of Medical Sciences and surveying it’s relation with clients’ satisfaction.

  Methods

  This study is applied from objective viewpoint and descriptive survey from data collection viewpoint. Statistical population is all staff of college libraries of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and the clients of these libraries. Research instrument for organizational climate was ClimateQUAL and research instrument for clients’ satisfaction was a clients’ satisfaction questionnaire. Descriptive statistical approaches and Spearman’s correlation coefficient were applied in SPSS 19 software for data analysis.

  Results

  Regarding the resulted mean (4.42), the organizational climate of the libraries was more than average. Also, regarding the resulted mean (3.3), the clients Satisfaction of the libraries was a little more than average. Relation with clients’ satisfaction and organizational Climate wasn’t meaningful.

  Conclusion

  The managers of libraries should pay more attentions to indicators of organizational climate which are not in good situatins.

  Keywords: organizational climate, ClimateQUAL, Client Satisfaction, Academic Libraries, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • Mariam Keshvari * Pages 88-103
  Objective

  Identification of the target audience of public libraries is the most important step in marketing programs, and one of the most important strategies to achieve this goal, is market segmentation of the customers. In this regard, this study intends to investigate market segmentation of public libraries’ customers in Lurestan, Fars, and Khuzestan provinces based on the loyalty concept with k- mean method.

  Methodology

  Participants of the study were 300 public library members in the three mentioned provinces and a questionnaire was used as the data collection tool. SPSS was used for the analysis of the statistical data. Data analysis was conducted in three stages. In the first stage based on factor analysis, variables were classified as five factors; in the second stage based on clustering, k-mean was used and market segments were identified and in the third stage, the clusters were analyzed.

  Results

  At the end of the study and according to the observed characteristics, two clusters were recognized as the “behavioral and attributed loyals” and “neutral customers”. the cluster of customers loyalty are loyal both attitudinal and behavioral, but neutral customers are “no comment”. In demographic characteristics, only there were significant difference between books and serials are borrowed. The results of the present research about public libraries can provide useful hints to the actual activities of the public libraries and can be regarded as the basis of many marketing programs.

  Keywords: customers, loyalty, Market segmentation, Public Library, Clustering analysis, Lurestan, Fars, Khuzestan
 • Seyedeh Somayeh Mousavi *, Zahra Jafarzadeh Kermani Pages 104-117
  Objective

  This study is conducted aiming to investigate the relationship between cultural intelligence and entrepreneurial characteristics of university librarians in Mashhad who provide services to foreign students.

  Methods

  This investigation is an applied one in terms of purpose which is carried out as a descriptive – analytical survey and two questionnaires were used as the data collection instruments: the Early & Ang's of Cultural Intelligence questionnaire (2007) with the reliability of 0.91 and the Kordnaeij & et al's Entrepreneurial Characteristics questionnaire (2008) with the reliability of 0.94. The population under study consists of all 91 university librarians in Mashhad city who provide services to foreign students in 2015 selected by census method. SPSS software and the descriptive and inferential statistics were used to analyze data.

  Results

  The Findings indicated that the librarians working in these libraries are in a good status both in terms of cultural intelligence and entrepreneurial characteristics aspects. Furthermore, there is a significant relationship between the librarians' cultural intelligence and their entrepreneurial characteristics as well as between each of the four aspects of cultural intelligence including Metacognitive, Cognitive, Motivational and Behavioral aspects and the librarians' entrepreneurial characteristics. Moreover, results indicate that there is no meaningful difference between the level of cultural intelligence of librarians in terms of education, job experience and field of study and also between entrepreneurial characteristics of librarians in terms of employment status.

  Conclusions

  there is a meaningful relationship between cultural intelligence and librarians' entrepreneurial characteristics.

  Keywords: Cultural Intelligence, entrepreneurship, Entrepreneurial characteristics, Librarians, Academic Libraries