فهرست مطالب

علوم به زراعی گیاهی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)

نشریه علوم به زراعی گیاهی
سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مائده سیدی، مانی مجدم*، تیمور بابایی نژاد، نازلی دروگر صفحات 1-11

  به منظور بررسی اثر توام کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر، این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 94-1393اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح کودی 100 درصد کود شیمیایی (نیتروژن + فسفر)، 75 درصد کود شیمیایی به همراه کود بیولوژیک (بارور 2 و ازتوباکتر 2)، 50 درصد کود شیمیایی به همراه کود بیولوژیک (بارور 2 و ازتوباکتر 2) و استفاده از کود بیولوژیک به تنهایی و فاکتور فرعی شامل سه رقم گندم: چمران، وریناک و S83 بود. نتایج نشان داد که برهمکنش تیمار کودی و رقم بر روی کلیه صفات اندازه گیری عملکرددانه،پروتئین دانه، درصدنیتروژن دانه و درصد فسفر دانه معنی دار بود. بالاترین عملکرد بیولوژیک (12 تن در هکتار) و عملکرد دانه (6 تن در هکتار) مربوط به تیمار کودی 100 درصد کود شیمیایی و رقم چمران بود. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین میزان درصد پروتئین، درصد نیتروژن و درصد فسفر دانه از تیمار کودی 100 درصد کود شیمیایی به دست آمد. در بیشتر موارد برای صفات اندازه گیری شده بین تیمار 100 درصد و 75 درصد کود شیمیایی و کود زیستی اختلاف معنی داری وجود نداشت. به طور کلی می‏توان بیان داشت که با استفاده از تیمار ترکیبی 75 درصد کود شیمیایی و کود زیستی می‏توان تا حدودی مصرف کود شیمیایی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: درصد پروتئین، عملکرد دانه، کود بیولوژیک، گندم
 • حسین حمیدی، سید کیوان مرعشی* صفحات 13-22

  به منظور بررسی اثر سویه‏های قارچ مایکوریزا و کود فسفره بر صفات رشدی و عملکرد دانه گندم، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1395-1394 انجام گرفت. فاکتور اول شامل کاربرد سویه های قارچ مایکوریزا بصورت عدم استفاده از قارچ (شاهد)، استفاده از قارچ گلوموس اینترارادیز، گلوموس موسه و گلوموس فاسی کولاتوم و فاکتور دوم شامل مقادیر کود فسفره بصورت عدم مصرف کود (شاهد) و مصرف 40 ، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار بود.نتایج نشان داد که اثر قارچ، کود فسفره و برهمکنش قارچ و کود فسفره بر شاخص سطح برگ، ماده خشک کل، ماده خشک ریشه و عملکرد دانه معنی دار بود. در تمامی تیمارهای قارچ مایکوریزا با کاربرد کود فسفره، شاخص سطح برگ، ماده خشک کل، ماده خشک ریشه و عملکرد دانه افزایش یافت. بیشترین مقدار در صفات مورد بررسی در شرایط کاربرد دو سویه قارچ گلوموس اینترارادیز و گلوموس موسه مشاهده شد. نتایج نشان داد که در دو سویه گلوموس موسه و اینترارادیز در سطح کودی 80 کیلوگرم بیشترین مقدار از نظر کلیه صفات مورد بررسی بود، ولی در مورد قارچ گلوموس فاسی کولاتوم سطح کودی 120 کیلوگرم در هکتار برای رسیدن به حداکثر صفات مورد نیاز است. نتایج کلی آزمایش نشان داد که با کاربرد دو سویه گلوموس موسه و اینترارادیز می توان مصرف کودهای شیمیایی فسفره را کاهش داد و این می تواند دریچه ای در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار باشد.

  کلیدواژگان: شاخص سطح برگ، عملکرد دانه، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل
 • مهتا حق جو*، عبدالله بحرانی صفحات 23-35

  سرعت و درصد جوانه زنی بالا در خاک‎های شور مورد توجه است. از این رو به منظور ارزیابی اثر پیش تیمار هورمون سالسیلیک اسید، جیبرلیک اسید و آبسزیک اسید بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کلزا هایولا 401 در شرایط تنش شوری سه آزمایش به صورت مستقل، به صورت فاکتوریل با دو عامل، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در آزمایشگاه صورت گرفت. آزمایش اول شامل سطوح مختلف شوری (0، 80، 160 و 240 میلی مول در لیتر) و غلظت های مختلف هورمون سالسیلیک اسید (0، 5/1، 3 و 5/4 میلی گرم در لیتر) بود. آزمایش دوم و سوم شامل سطوح شوری فوق و غلظت های مختلف هورمون جیبرلیک اسید (0، 5/0 و 5/1 میلی گرم در لیتر) و آبسزیک اسید (0، 2 ، 4 و 6 میکرو مول در لیتر) بود. نتایج آزمایش نشان داد درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی به طور معنی داری با کاربرد سالسیلیک اسید و جیبرلیک اسید در تحت شرایط شور نسبت به عدم کاربرد این دو هورمون، افزایش یافت. آبسزیک اسید باعث کاهش درصد جوانه زنی در حدود 12% در سطح دو میلی مول بر لیتر آبسزیک اسید نسبت به تیمار شاهد گردید. غلظت یون های سدیم و کلر همراه با افزایش میزان نمک، افزایش یافت. در حالی که غلظت یون پتاسیم در ساقه و ریشه کلزا به میزان زیادی با افزایش نمک، کاهش یافت.به طور کلی تحمل به شوری در بذور تیمار شده با کاربرد سالسیلیک اسید، جیبرلیک اسید و آبسزیک اسید در مقایسه با عدم کاربرد این دو هورمون افزایش یافت.

  کلیدواژگان: جوانه زنی، شوری، کلزا، گیاهچه، هورمون
 • فریده ظهرابی، زهرا خدارحم‏پور*، عبدالعلی گیلانی صفحات 37-48

  برنج هوازی تیپ جدیدی از برنج است که به خاک هوازی سازگار می باشد.این پژوهش به منظور بررسی برنج های هوازی با بهره‏گیری از روش‏های آماری چند متغیره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1393 انجام شد. در این آزمایش عملکرد و اجزای عملکرد نه لاین برنج هوازی به همراه رقم دانیال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین لاین‏ها از نظر تعداد انشعابات اولیه، وزن خوشه، تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، ارتفاع بوته، درصد باروری خوشه، وزن هزار دانه و تعداد روز تا خوشه‏دهی اختلاف معنی‏داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. وراثت پذیری خصوصی از 18 درصد در عملکرد دانه تا 49 درصد در درصد باروری خوشه متغیر بود. نتایج همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با وزن خوشه، تعداد دانه در خوشه و درصد باروری خوشه وجود داشت. تجزیه کلاستر براساس روش وارد لاین IR81025-B-347-3 را در یک گروه و سایر لاین های هوازی به‏همراه رقم دانیال را در گروه دیگر قرار داد. لاین هوازیIR81025-B-347-3 با دارا بودن تعداد انشعابات اولیه، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، وزن خوشه، درصد باروری و عملکرد دانه بالا و قرار گرفتن در ناحیه مطلوب بای پلات به عنوان بهترین لاین از لحاظ صفات مورفولوژی در شرایط خاک هوازی و آبیاری متناوب شناخته شد و به عنوان پرعملکردترین لاین جهت پژوهش‏های بعدی معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: برنج های هوازی، تجزیه به مولفه‏های اصلی، تجزیه خوشه‏ای
 • عبدالعلی گیلانی*، سید عطاءالله سیادت، سامی جلالی، کاوه لیموچی صفحات 49-57

  این پژوهش با هدف تعیین نقش تنش گرما بر توزیع مجدد مواد فتوسنتزی ارقام برنج در استان خوزستان اجرا گردید. آزمایش با دو عامل تاریخ کاشت و رقم به صورت کرت های یکبار خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال (1385 و1386) در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجراء شد. سه تاریخ کاشت (15 اردیبهشت، پنج خرداد و 25 خرداد) درکرت های اصلی و پنج رقم برنج شامل ارقام هویزه و حمر (متحمل به گرما) عنبوری قرمز و چمپا (حساس به گرما) و رقم پرمحصول دانیال (نیمه متحمل به گرما) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که رقم عنبوری قرمز و ارقام متحمل به گرما از بیشترین میزان توزیع مجدد ماده خشک برخوردار بودند. دانه، ساقهو برگ بسته، به تغییر در شرایط دمایی، و رقم تفاوت معنی داری نشان دادند و تاریخ های کاشت دوم و سوم، و ارقام متحمل به گرما دارای مقادیر بالاتری بودند. در مجموع بیشترین توزیع مجدد ماده خشک، فتوسنتز جاری و سهم اندام ها در عملکرد دانه به ترتیب با متوسط 8/1140 کیلوگرم در هکتار، 3/3923 کیلوگرم در هکتار و 5/22 درصد در تاریخ کاشت پنج خرداد حاصل شد. اما بیشترین سهم فتوسنتز جاری در عملکرد دانه در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت بدست آمد.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، فتوسنتز جاری، راندمان توزیع مجدد، سهم اندام ها
 • هادی چم جیدر * صفحات 59-68

  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کود سلنیوم و کود دامی بر غلظت این عنصر در گیاه یونجه انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج سطح کود سلنیوم (صفر، 5، 10، 20 و 40 گرم در هکتار) و دو سطح کود گاوی (0 و 100 تن در هکتار) در گلخانه با استفاده از خاک لورک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1395 انجام شد.میزانسلنیومنمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمیاندازهگیریشد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح کود سلنیوم بر غلظت سلنیوم در گیاه در هر سه برداشت معنی دار بود، اما غلظت سلنیوم در برداشت های متوالی سیر نزولی را نشان داد. با افزایش کاربرد کود گاوی، عملکرد اندام هوایی یونجه در هر سه برداشت به طور معنی داری افزایش یافت و میانگین عملکرد برداشت سوم بیشتر از برداشت دوم و آن نیز بیشتر از برداشت اول بود. مصرف کود دامیباعث کاهش غلظتسلنیومدر گیاهشدهو دربرداشت هایمتوالیگیاه سیر نزولیداشت. بهطورکلی، کودسلنیومی بدون حضورکوددامیسبب افزایش غلظتسلنیومدرگیاهمورد بررسی شد.

  کلیدواژگان: برداشت، غلظت سلنیوم، سلکات اولترا
 • اصلان اگدرنژاد*، علیرضا مسجدی، علیرضا شکوه فر، مجتبی علوی فاضل صفحات 69-82

  این تحقیق به منظور ارزیابی مدل های رشد گیاهی WOFOST و AquaCrop در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب مصرفی (T1: 50، T2: 75، T3: 100 و T4: 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر) با استفاده از داده های برداشت شده در سال 1383 از یک مزرعه تحقیقاتی واقع در اهواز انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین اختلاف بین مقادیر شبیه سازی شده با استفاده از مدل AquaCrop و مقادیر اندازه گیری شده در تیمار T3 (45/0 تن در هکتار) و کمترین اختلاف بین این مقادیر در تیمار T2 (10/0 تن در هکتار) مشاهده شد. اختلاف بیشترین و کمترین مقادیر شبیه سازی عملکرد دانه ذرت با استفاده از مدل WOFOST با مقادیر اندازه گیری شده به ترتیب در تیمارهای T4 (15/0 تن در هکتار) و T1 (01/0 تن در هکتار) مشاهده شد. کمترین و بیشترین اختلاف بین مقادیر شبیه سازی شده با مدل AquaCrop و مقادیر اندازه گیری شده زیست توده در تیمارهای T4 (1/1 تن بر هکتار) و T3 (03/2) مشاهده شد. نتایج شبیه سازی با مدل WOFOST نیز نشان داد که بیشترین و کمترین اختلاف بین مقادیر شبیه سازی شده و اندازه گیری شده به ترتیب به تیمارهای T1 (95/1) و T2 (65/0) اختصاص داشت. نتایج آماره ی RMSE برای عملکرد دانه ذرت توسط مدل های AquaCrop و WOFOST به ترتیب برابر با 16/0 و 15/0 تن بر هکتار و برای زیست توده ذرت به ترتیب برابر با 92/0 و 88/0 تن در هکتار بود. مقادیر آماره MBE به دست آمده از نتایج شبیه سازی عملکرد دانه ذرت برای دو مدل AquaCrop و WOFOST به ترتیب برابر با 04/0 و 05/0- و برای زیست توده ذرت به ترتیب برابر با 52/0- و 47/0- تن در هکتار بود. به طور کلی می توان بیان کرد که، مدل WOFOST دقت بیشتری نسبت به مدل AquaCrop داشت.

  کلیدواژگان: زیست توده، کارایی مصرف آب، عملکرد دانه، مدل سازی گیاهی
|
 • Maedeh Seyedi, Mani Mojaddam *, Teymor Babaei Nejad, Nazli Derogar Pages 1-11

  In order to study the combined effects of chemical and biological fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of wheat cultivars in Shoushtar, this research was carried out as split-plot based on randomized complete blocks design with three replications in 2014-2015. The main plots were comprised of 4 fertilizer levels including 100% chemical fertilizer (nitrogen + phosphorus),75% chemical fertilizer along with biological fertilizer (fertile 2 and azotobacter 2), 50% chemical fertilizer along with biological fertilizer (fertil2 and azotobacter2),and solely biological fertilizer, and the sub plots included three wheat cultivars (chamran, varinak, and S83).The results showed that interaction between fertilizer and cultivar was significant on all grain traits, grain protein, seed nitrogen percentage and seed phosphorous content. The highest biological yield and grain yield, with an average of 12 tons per hectare and 6 tons per hectare, were related to 100% fertilizer treatment and Chamran cultivar.The highest percentage of protein, nitrogen percentage and phosphorus percentage were obtained from 100% fertilizer application. In most cases, there was no significant difference between treatments of 100% and 75% of fertilizer and biological fertilizer for measured traits. In general, it can be stated that using 75% chemical fertilizer and biofertilizer treatment, can be used to reduce the use of chemical fertilizers.

  Keywords: Bio-fertilizer, grain yield, protein content, wheat
 • Hossien Hamidi, Seyed Keyvan Marashi* * Pages 13-22

  In order to investigate the effects of different mycorrhizal fungi and phosphorus fertilizer on growth traits and grain yield of wheat, an experiment was conducted in factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The first factor included mycorrhizal fungi application as non-use of fungi (control), Glomus intraradices, Glomus mossea and Glomus fasciculatum and the second factor included various levels of phosphorus fertilization included non-application of fertilizer (control), 40, 80 and 120 kg ha-1. The results showed that the effect of fungi, phosphorus fertilizer and interaction between the application of fungi and phosphorus fertilizer on leaf area index, dry matter, root dry matter and grain yield were significant. In all treatments of mycorrhizal fungi with increasing of phosphorous fertilizer level, leaf area index, total dry matter, root dry matter and grain yield increased. Maximum values in all studied traits were observed under the application of Glomus intraradices and Glomus mossea. Glomus mossea and Glomus intraradices at 80 kg ha-1 fertilizer level was the best condition for all traits. But in Glomus fasciculatum, the maximum of traits was obtained at 120 kg ha-1 fertilizer. In general, using Glomus mossea and Glomus intraradices can reduce the use of phosphate fertilizers, which could be a new approach to achieve sustainable agriculture.

  Keywords: leaf area index, Grain yield, root dry matter, total dry matter
 • Mahta Haghjoo *, Abdollah Bahrani Pages 23-35

  high germination rate and vigorous early growth under salty soils is preferred. In this study germination and seedling growth of a canola (Brassica napus L.) cultivar (Hayola 401) was assessed using in a factorial laid out in three separate experiments as Completely Randomized Design (CRD) testing combinations of four levels of salinity (0, 80, 160 and 240 mMol NaCl) and three levels of salicylic acid (0, 0.5 and 1 m gr Lit) in the first experiment, the same salinity levels with four levels of gibberellic acid (0,1.5, 3 and 4.5 m Mol) in the second experiment and the same salinity levels with four levels of abscisic acid (0, 2, 4 and 6 m Mol Lit) in the third experiment. Results showed that germination percentage and germination rate was significantly increased by salicylic acid (SA) and gibberellic acid (GA) under salinity conditions compared to non-treatment of these two hormones. Priming with SA could not improve radicle length and radicle dry weight in all salinity levels. Application of GA enhanced radicle and hypocotyl length in all salinity levels compared to untreated seeds with treatment. ABA decreased germination percentage to about 12 % in 2 m Mol than control. Priming with ABA could not improve radicle length in all salinity levels. Seeds primed with ABA improved dry weight of seedlings as compared to non-treatment of ABA under non salinity and salinity conditions. In general, tolerance to salinity in canola seed increased with SA, GA and ABA compared to control.

  Keywords: Canola, germination, Hormones, Salinity, seedling
 • Farideh Zohrabi, Zahra Khodarahmpour *, Abdolali Gilani Pages 37-48

  Aerobic rice is a new type of rice adapted to aerobic soil. This study was conducted to evaluate aerobic rice utilizes multivariate statistical techniques in a randomized complete blocks design with three replications in Shavoor Khuzestan Agricultural Research Center in 2014. In this experiment, yield and yield components of 9 aerobic lines plus Danial cv. were examined. Results showed that there was significant difference in 1% probability level between lines the trait of the number of primary branches, panicle weight, number of grains per panicle, panicle length, plant height, panicle fertility percent, 1000 grain weight and days to heading. The narrow sense heritability of 18% in yield to 49% in panicle fertility percent was variable. There was a positive and significant correlation between grain yield with panicle weight, number of grains per panicle and panicle fertility percent. Cluster analysis basis ward’s method stated that IR81025-B-347-3 was in a group and other aerobic lines with Daniel in the other group. Aerobic line IR81025-B-347-3 with having the highest number of primary branches, panicle length, number of grains per panicle, panicle weight, panicle fertility percent and grain yield and located in the desirable area biplot as the best lines in terms of morphological traits in aerobic soil conditions and intermittent irrigation was identified as high-performing of line for further research.

  Keywords: Aerobic rice, Cluster analysis, principal components analysis
 • Abdolali Gilani *, Seyed Ataallah Siadat, Sami Jalali, Kaveh Limouchi Pages 49-57

  An experiment was carried out to study of heat stress on assimilate remobilization of rice in north of Khuzestan province in a split-plot arrangement using randomized complete blokes design with three replication in 2006 and 2007 at Shavoor Agricultural Research Station, Dependent in Research Center of Agricultural and Natural Resources of Khuzestan. For exposing rice cultivars to different higher temperature regimes, main plot were assigned to three sowing dates from 5 May, 26 May and 16 Jun and cultivars were; Hoveizeh, Hamar (heat tolerance) Ghermez Anbori, Champa (heat sensitive) and Danial (relatively heat tolerant) were in sub-plots. Results showed that the highest dry matter redistribution was in Ghermez Anbori and heat tolerant cultivars. The grain, stem and leaf portions were significant on sowing date and cultivars. The second and third planting dates and heat tolerant cultivars had higher content. The highest remobilization, current photosynthesis and the portion of organs in filling grain yield were 1140.8 kg.ha-1, 3923.3 kg.ha-1, and 22.5%, respectively, in 26 May planting. But the highest share portion of current photosynthesis in grain yield was in 5 may in the planting date.

  Keywords: current photosynthesis, organs portion, remobilization efficiency, sowing dates
 • Hadi Chamheidar * Pages 59-68

  The study is designed with the aim of studying the effect of different levels of selenium fertilizer and cow manure on the concentration of selenium in alfalfa. For this purpose, a pot experiment with complete randomized design in the form of a factorial experiment was carried out with five levels of selenium fertilizer (0, 5, 10, 20 and 40 g ha-1), and two levels of cow manure (Zero and 100 tons per hectare) with three replications in the greenhouse, using Lavark soil of research farm of Isfahan University of Technology in 2016. The selenium content of the samples was measured using atomic absorption device. The results of the experiment showed that the effect of selenium fertilizer levels on selenium concentration in the plant was significant in all three harvestings, but selenium concentration showed consecutive decreases in the consecutive impressions. Increasing the application of cow manure significantly increased alfalfa yield in all three harvests, and the average harvest yield was more than the second harvest, and it was more than the first harvest. The use of animal manure reduced the concentration of selenium in plants and decreased in successive consecutive. In general, selenium fertilizer without the presence of animal manure increased the concentration of selenium in the studied plant.

  Keywords: Harvest, Selenium concentration, Selcote Ultra
 • Aslan Egdernezhad *, Ali Reza Masjedi, Ali Reza Shokouhfar, Mojtaba Alavifazel Pages 69-82

  This study was conducted to evaluate two crop growth models (AquaCrop and WOFOST) in simulating corn yield under different irrigation water (T1:50, T2:75, T3:100 and T4: 150 mm evaporation from pan A) using data collected from a research farm station in Ahwaz during one season crop. Results showed that the highest and the lowest different between collected and simulated yield values using AquaCrop were obtained in T3 (0.45 ton.ha-1) and T2 (0.10 ton.ha-1), respectively. Using WOFOST were obtained in T4 (0.15 ton.ha-1) and T1 (0.01 ton.ha-1), respectively. The lowest and the highest different for biomass values using AquaCrop were obtained in T4 (1.1 ton.ha-1) and T3 (2.03 ton.ha-1), respectively. Results for WOFOST were obtained in T2 (0.65 ton.ha-1) and T1 (1.95 ton.ha-1), respectively. RSME values for corn yield using AquaCrop and WOFOST were 0.16 and 0.15 ton.ha-1, respectively. RMSE values for corn biomass using AquaCrop and WOFOST were 0.92 and 0.88 ton.ha-1, respectively. Values for MBE using AquaCrop and WOFOST were 0.04 and -0.05 ton.ha-1 for corn yield, respectively, and -0.52 and -0.47 ton.ha-1 for corn biomass, respectively. In general, WOFOST had a better accuracy to simulate corn yield.

  Keywords: biomass, corn yield, Crop Modeling, water use efficiency