فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 81 (مرداد 1399)
 • پیاپی 81 (مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/07
 • تعداد عناوین: 19
|
 • علی ابراهیم پور* صفحات 1-32

  «جریان شناسی» پدیده ای جدید در ایران معاصر است که عنوان جلسات و کتب متعددی را در عرصه های علم و فرهنگ و سیاست به خود اختصاص داده و می دهد. اما مشکل این مباحث فقر ادبیات و چارچوب نظری مشخص و عدم حاکمیت انضباط های علمی بر آن است که باعث سوءتفاهم ها، تشتت آراء و درهم ریختگی معرفتی شده و عموما مخاطبان را دچار سردرگمی و تحیر کرده و می کند. برای حل این مشکل، جریان شناسی نه در حد یک سری مباحث ژورنالیستی، بلکه به عنوان یک دانش ، مورد تحقیق و نگاه درجه دومی قرار گرفته شده است. بر این اساس، مطابق ضوابط حکمت اسلامی در تعریف علوم به موضوعات، جریان شناسی به عنوان دانشی تعریف می گردد که یکی از حقایق اجتماعی را به عنوان موضوع خود برگزیده که عبارت است از «جریان اجتماعی». این مقاله در راستای تثبیت و تقویت هویت دانشی «جریان شناسی» با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای، با توجه به اصل روش شناختی رابطه و تناسب میان «روش» و «موضوع مورد مطالعه» در چارچوب نظری علم در سنت اسلامی، با تحلیل ابعاد تعریف هویت جریان اجتماعی، لوازم روش شناسانه ی آن را بررسی و استخراج کرده و در قالب 30عنوان ارایه داده است. این لوازم روش شناسانه، پیش نیازهای طراحی و صورت بندی الگوی علمی مطلوب برای جریان شناسی را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: جریان، جریان شناسی، روش شناسی جریان شناسی، میان رشته ای، نظام مشترک معنایی
 • سید محمدرضا تقوی* صفحات 33-47

  هدف از پژوهش حاضر، نقدکتاب "روش شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)" (فرامرز قراملکی، 1392) بود. کتاب از 2 بعد شکلی و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر شکلی، کتاب حایز اکثر شرایط مورد نظر بود و مطلوب ارزیابی شد. به لحاظ محتوایی، کتاب حایز نکات فنی، در اکثر گفتارهای کتاب، است که می تواند خواننده را برای انجام پژوهش، با رویکرد علم رایج، آماده نماید. آنچه در محتوای اثر یافت می شود تنقیحی از اصول مورد قبول در روش های تحقیق علم رایج است. البته مولف محترم تلاش زیادی کرده است تا با استفاده از متون دینی، این اصول را مستند سازی نماید؛ اما شاکله بحث همان شاکله علوم رایج است. به نظر می رسد برای تحول در مبحث روش شناسی مطالعات دینی، تبیین سلسله مراتب دستگاه علم دینی، و سپس تنظیم یک دستگاه روش شناختی متناسب با نظام جهان بینی، هستی شناسی و معرفت شناسی اسلام، از ضروریات جدی این مرحله از تلاش های اندیشمندان حوزه علم دینی، برای نیل به علوم انسانی- اسلامی فاخر و تمدن ساز باشد.

  کلیدواژگان: نقد کتاب، روش شناسی، علم رایج، مطالعات دینی
 • فاطمه جوادزاده شهشهانی* صفحات 49-71

  پس از تصویب عنوان «فلسفه علم روان شناسی» به عنوان درسی دو واحدی در مقطع کارشناسی رشته روان شناسی، چندین کتاب با این عنوان تدوین گردید. نویسنده و ناشر یکی از جدیدترین این کتاب ها، دکتر خسرو باقری و سازمان سمت است.این دو ویژگی ایجاب می کند که این کتاب معرفی و ارزیابی شود تا با اصلاح و تکمیل آن در ویرایش های بعدی، زمینه برای دست یابی به یک کتاب درسی منحصر به فرد در ارتباط با درس فلسفه روان شناسی فراهم آید. در این مقاله پس از معرفی فصول مختلف کتاب «فلسفه علم روان شناسی»، این کتاب از چند زاویه (شکل ظاهری کتاب، عنوان کتاب، تناسب کتاب با سرفصل مصوب این درس، نسبت محتوای این کتاب با سرفصل دروس مرتبط، تناسب بخش های مختلف کتاب، محتوای کتاب، نسبت کتاب با کتاب های مشابه) ارزیابی می شود. نتیجه ارزیابی نشان می دهد، در حال حاضر کتاب «فلسفه علم روان شناسی» دکتر خسرو باقری، به عنوان کتاب درسی «فلسفه علم روان شناسی»، دارای مزیت هایی می باشد، اما لازم است در ویرایش بعدی در نام کتاب، حجم آن، تعداد فصول، عنوان و محتوای هر فصل بازنگری صورت گیرد، تا کتاب تناسب بیشتری با سرفصل های تدوین شده پیدا کند. در انتها پیشنهادی برای ارتقای کیفیت سرفصل مصوب این درس و دلایل ارایه این پیشنهاد مطرح می شود.

  کلیدواژگان: فلسفه علم روان شناسی، کتاب درسی، نقد، خسرو باقری، سازمان سمت
 • مهدی حسین زاده یزدی*، سید محسن ملاباشی صفحات 73-95

  پاتریک برت بر این باور است که پراگماتیسم با وجود ظرفیت های فراوانی که در گستره فلسفه علوم اجتماعی دارد، هنوز جایگاه شایسته خود را نیافته است؛ زیرا فیلسوفان علوم اجتماعی آن گونه که باید، به آن توجه نکرده اند. او معتقد است می توان به خوبی از پراگماتیسم در این عرصه بهره برد و به کمک آن، افق های تازه ای پیش روی علوم اجتماعی گشود. او در کتاب فلسفه علوم اجتماعی؛ به سوی پراگماتیسم، مبتنی بر نقدهایی که به علوم اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی موجود وارد می کند، مدعی است یکی از دو هدف اصلی اش در این کتاب، بسط رهیافت جدیدی در فلسفه علوم اجتماعی به کمک پراگماتیسم است. هدف این مقاله بررسی این ادعای اوست؛ اما پیش از نقد محتوایی این اثر، نگاهی گذرا به همه فصل های کتاب و نقد ساختار و متن ترجمه فارسی کتاب ضروری بود. در آخرین گام و در نقد محتوایی و بررسی دقیق مدعای نویسنده به این نتیجه رسید که دستاورد کتاب، فاصله معناداری با ادعای نویسنده دارد و گفته های او با آنچه هرمنوتیک ها، تفسیرگرایان، ابزارگرایان و پیروان مکتب انتقادی گفته اند، تفاوت چندانی ندارد و حرف چندان تازه ای به آن ها نیفزوده و راه جدیدی پیش پای علوم اجتماعی نگشوده است.

  کلیدواژگان: فلسفه علوم اجتماعی، هستی شناسی، شناخت شناسی، پراگماتیسم، نقد ویرایشی، نقد ساختاری، نقد محتوایی
 • خدیجه حسین زاده*، سید احمد موسوی باردئی، رضا حبیبی صفحات 97-126

  کتاب درسی مناسب، دارای ویژگی ها و شاخصه هایی است که آن را از کتاب غیر درسی متمایز می کند. از آنجا که کتب درسی در فرآیند یادگیری نقش کلیدی و تعیین کننده دارند؛ نقد و تحلیل محتوایی کتاب های درسیاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو این مقاله درصدد تبیین حدود انطباق کتاب«روش تفسیر قرآن» با استانداردهای کتاب درسی است. سوال اساسی در این میان آن است که این کتاب تا چه اندازه با ملاک های کتاب درسی منطبق است؟ روش پاسخ گویی به این سوال توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی کتاب و تطبیق آن با ملاک های کتاب درسی بیان گر آن است که این اثر به لحاظ ملاک های محتوایی کتاب درسی با معیارهای تازگی، اتقان محتوایی مطابقت دارد اما اشکالات محتوایی نظیر استفاده از عناوین انتزاعی و مبهم، اصلی شمردن مطالب پشتیبان، نامناسب بودن ساختار برخی دروس در آن مشهود است. از سویی از حیث ملاک های صوری کتاب درسی 67% اهداف؛ 65% تمارین؛ 50% پیش سازمان ها؛ 63/10% از خلاصه ها وضعیت مطلوبی ندارند.

  کلیدواژگان: نقد کتاب، کتاب درسی، کتاب روش تفسیر قرآن، روش تحلیل محتوا
 • حمیدرضا خادمی، محمدعلی رمضانی* صفحات 127-152

  در سال های اخیر آثار فراوانی درباره علم دینی منتشر شده است و افراد متعددی کوشیده اند یا همچنان می کوشند تا از دیدگاه خود نشان دهند که علم دینی چیست و چگونه می تواند تحقق یابد. یکی از افراد پرکار در این زمینه عبدالحسین خسروپناه است که تاکید دارند کانون تحقق علم دینی روش شناسی است و آخرین اثرشان در این زمینه نیز با عنوان «روش شناسی علوم اجتماعی» بر آن است تا روش تولید علوم اجتماعی اسلامی را معرفی کند. در مقاله حاضر کوشیده ایم کتاب مذکور را ازلحاظ شکلی و محتوایی بررسی و نقد کنیم. در بخش شکلی بیشتر به مسایل نگارشی و ویرایشی پرداخته شده و در بخش محتوایی تلاش شده است، گام های اساسی مولف برای تولید روش شناسی موردنظر شرح داده شود و بررسی و نقد گردد. درنهایت نیز تلاش کرده ایم با رویکردی عمل گرایانه نقدی فراگیرتر به ایشان و برخی دیگر در این حوزه داشته باشیم.

  کلیدواژگان: علوم اجتماعی اسلامی، روش شناسی، روش شناسی حکمی اجتهادی، نقد، عبدالحسین خسروپناه
 • الهام رسولی ثانی آبادی* صفحات 153-173
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی مهم ترین نقاط قوت و ضعف کتاب «روش و نظریه در علوم سیاسی» نوشته دیوید مارش و جری استوکر است. از آن جا که یکی از مهم ترین حوزه های فلسفه علم، حوزه مباحث مربوط به مسایل فرانظری با تمرکز بر مسایل هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی است، هدف اصلی این کتاب پر کردن خلاء نظری در دو حوزه روش شناسی و معرفت شناسی است. کتاب مجموعه مقالاتی در سه بخش مهم «رهیافت های علوم سیاسی»، «پرسش های روش شناختی» و «نظریه های مربوط به دولت» از نویسندگان مختلف دانشگاه های انگلستان می باشد و بنابراین با رویکرد بریتانیایی به این حوزه پرداخته است. در این پژوهش ابتدا به معرفی کلی اثر پرداخته ایم، سپس امتیازات و نواقص شکلی اثر را مورد بررسی قرار داده ایم، در مبحث پنجم به ارزیابی محتوایی اثر به صورت کلی و در مبحث پایانی نیز به بررسی مهم ترین امتیازات  و نواقص محتوایی فصل به فصل اثر به طور هم زمان پرداخته ایم. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی با رویکرد نقد از طریق مطالعه موردی اثر می باشد.
  کلیدواژگان: نظریه، روش، دولت، پژوهش کیفی، پژوهش کمی
 • مجتبی شریعتی* صفحات 175-197

  تنوع مطالعات روش شناختی در عرصه سیاست، پیدایش فرا اثبات گرایی در عصر جدید و تعارضاتی که با اثبات گرایی دارد، اهمیت نقد این اثر را روشن می سازد. در کنار آن ضرورت نقد کتابی که به عنوان منبع درسی دانشجویان علوم سیاسی در سه مقطع تحصیلی دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد آشکار است. مقاله حاضر کوششی است تا با نقد یکی از مهم ترین تالیفات آموزشی در حوزه روش شناسی علم سیاست و بیان نقاط قوت و ضعف آن، زمینه اصلاح آن را در آینده فراهم نماید. روش نقد اثر، استنادی- تحلیلی بوده، که در چارچوب کلی معرفی اثر، نقد شکلی و نقد محتوایی انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشانگر آن است که اثر مورد نقد هر چند دارای نقاط قوت محتوایی است، اما به لحاظ شکلی دارای اشکالات بسیاری است که در قالب جداول مفصلی بدان اشاره شده است. تبیین روش شناسانه نظریات مختلف در قالب فصول مختلف، چاپ و صفحه آرایی مناسب، از مهم ترین مزایای محتوایی و شکلی این اثر می باشد. همچنین عدم توجه کافی و جامع به برخی نظریات جدید، ضعف در معرفی نقادانه روش شناسی های موجود و تعدد اشتباهات نگارشی از کاستی های محتوایی و شکلی آن می باشد.

  کلیدواژگان: روش شناسی، سیاست، رهیافت، اثبات گرایی، فرا اثبات گرایی
 • رحمان شریف زاده* صفحات 199-220

  کتاب فهم علم اجتماعی در نقد رویکردهای پوزیتیویستی به علم اجتماعی و نیز رویکردهای تعین گروانه در علوم اجتماعی چه تعین گرایی زیست شناختی چه اجتماعی و چه روان شناختی خوب عمل می کند. تریگ، در ساحت واقع گرایی انتقادی، بسیاری از دوگانگی های رایج را به خوبی و به تفصیل به نقد می کشد و با نقد دوگانگی واقع گرایی خام/ ناواقع گرایی تلاش می کند در عین گذار از روش شناسی های خام پوزیتیویستی و واقع گرایان غیرانتقادی راهی را برای ارزیابی و داوری عقلانی باز کند. با این حال چنانکه خواهیم دید تریگ روش شناسی اش را خوب نمی پروراند؛ او از عینیت و ارزیابی بی طرفانه عقلانی دم می زند ولی دست مایه ای در اختیار خواننده قرار نمی دهد. از این گذشته فهمی که از چیستی جامعه و ساختارها و واقعیت های اجتماعی دارد ممکن است وجه تجربه گروانه روش شناسی اش را به خطر بیندازد. همچنین بعضی از بحث های تریگ در حوزه عقلانیت ابهام دارد و در نقد برساخت گرایان و نسبی گرایان چندان دقیق عمل نمی کند.

  کلیدواژگان: علم اجتماعی، راجر تریگ، واقع گرایی انتقادی، نظریه گنشگرشبکه
 • مهدی شقاقی* صفحات 221-239
  در مقاله حاضر هدف آن است که به بهانه نقد کتاب «درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته» به نقد روش‎شناختی چارچوب پژوهش آمیخته‎ای که در این کتاب توسط جان کرسول معرفی شده است اهتمام شود. پس از مقدمه و بحثی روش‎شناختی، به معرفی کوتاه کتاب پرداخته و ضمن معرفی آثار مشابه در حوزه موضوعی کتاب، جایگاه آن در میان سایر آثار ترسیم شده است. سپس توصیف و نقد مشخصات ظاهری کتاب در پیش گرفته شده بخش‎های مختلف کتاب تشریح،  و مهمترین محورهای ضعف‎ ترجمه از جمله اغلاط املایی، ترجمه ماشینی، تلفظ ناصحیح اعلام، معادل‎گذاری نادرست، اشکالات نگارشی، ناسلیس‎بودن، نایکدستی در به‎کارگیری واژگان و موارد دیگر بررسی شده است. پس از آن، با استعانت از چارچوب تحلیل رتوریک اسپر (1993)، تلاش شده تا با استخراج گزاره‎هایی از متن کتاب که آشکارا جنبه رتوریک دارند تا علمی، به تحلیل وجوه خطابی روش آمیخته پرداخته و رتوریک‎های به‎کار رفته در آن، دسته‎بندی شود و با  تکیه بر آراء برخی اندیشمندان دیگر، اصالت آن به عنوان یک روش مستقل مورد نقد و نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: چارچوب آمیخته، جان کرسول، وجوه خطابی روش، تحلیل رتوریک، روش‎شناسی پژوهش
 • علیرضا فارسی نژاد* صفحات 241-265

  در مورد "رابطه ی علم و دین" یا "رابطه علم و الهیات"، کتاب های متعددی نگاشته یا ترجمه شده است. یکی از این کتاب ها، کتاب "The relevance of natural science to theology" اثر ویلیام اچ. آستین است. این کتاب از معدود کتاب هایی است که به صورت تخصصی و تفصیلی به مساله ی رابطه ی علم طبیعی و الهیات پرداخته است. کتاب مزبور توسط علی حقی با عنوان "ربط علم طبیعی به الهیات" ترجمه شده است. نگارنده با هدف ارزیابی و نقد محتوای کتاب، سراغ ترجمه ی فارسی آن رفت، اما ترجمه را آن قدر مبهم و نارسا و پر غلط یافت، که ترجیح داد به جای نقد محتوای کتاب، با روش تحلیلی-انتقادی به نقد ترجمه ی کتاب بپردازد. ترجمه کتاب مزبور با وضع موجود برای هیچ متن درسی و حتی منبع تحقیقی مناسب نیست. ارایه چنین ترجمه ای با این حجم از اشکالات، جهت چاپ از سوی مترجم محترم، و انتشار آن از سوی ناشر محترم بدون داوری تخصصی قبل از چاپ یا دست کم بدون برطرف نمودن اشکالات ظاهری، جای بسی تامل دارد.

  کلیدواژگان: رابطه علم و دین، الهیات، علم طبیعی، ویلیام اچ. آستین، علی حقی
 • محسن گودرزی*، محسن شاکری نژاد صفحات 267-283

  این مقاله به دنبال معرفی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب سواد روایت اثر اچ. پورتر ابوت است. برای این منظور ابتدا در مقدمه تعریفی از روایت و روایت شناسی، شرح مختصری از تاریخ روایت و چرایی انتخاب این کتاب برای نقد و ارزیابی ارایه می شود. در ادامه از دو منظر اصلی شکلی و محتوایی نقد و ارزیابی کتاب انجام می شود. در ارزیابی شکلی، روانی قلم نویسنده، شیوایی ترجمه آن، شکل ظاهری کتاب، ویراستاری و متغیرهایی از این دست بررسی می شود. همچنین در ارزیابی محتوایی کتاب، روش نویسنده در نگارش، پیوندهای فکری نویسنده با رویکردهای مختلف نظری و نقاط قوت و ضعف موضوعات و مباحث طرح شده در کتاب مدنظر قرار می گیرد. کتاب سواد روایت با قلمی روان و ترجمه ای مناسب، با استفاده از روشی استقرایی و متاثر از سنت های مشخص ساختارگرایی و پساساختارگرایی، اثری ارزشمند در حوزه روایت شناسی است. این کتاب می تواند نقش موثری در شکل دهی چارچوب های تحلیل روایی در جامعه علمی کشور داشته باشد. همچنین این اثر می تواند مسیله روایت را از سطح نخبگان جامعه به سطح مخاطبان عام بکشاند و دغدغه روایت و روایت شناسی را همه گیر سازد.

  کلیدواژگان: کتاب سواد روایت، روایت شناسی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، روش استقرایی
 • محسن مرسلپور* صفحات 285-301

  کتاب مقدمه ای بر تاریخنگاری نوشته راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر است که در هفت فصل به مسایل مختلفی در زمینه ی تاریخنگاری پرداخته اند و مباحثی مرتبط با فلسفه تاریخ و روش تحقیق در تاریخ را نیز مورد بررسی قرار داده اند. نویسندگان تاکید خود را بر علم تاریخ(تاریخ به مثابه گزارش) قرار داده و مولفه ی اساسی در جستار های تاریخی را بررسی مکاتب تاریخی و فکری بشمار دانسته اند. از این روی نویسندگان به مباحث و مکاتبی چون تاریخنگاری حزب ویگ، اندیشه پیشرفت، نازیسم، جنسیت در تاریخ، مارکسیسم و تاریخ فرهنگی پرداخته اند. بخش های مزبور تواند که سرنمونی جهت بررسی مکاتب فکری و تاریخی باشد. علاوه بر این نویسندگان فصلی را نیز به روش نوشتن مقاله در دوره کارشناسی اختصاص داده اند که درسنامه ی نافعی فراروی دانشجویان می نهد. مقاله حاضر که با رویکرد تحلیلی به نگارش درآمده به بررسی انتقادی کتاب مقدمه ای بر تاریخنگاری پرداخته و به این نتیجه رسیده که کتاب مورد بررسی علی رغم ضعف ها، ایرادات نگرشی وارد بر نویسندگان و زاویه ی دید محدود، راهنمای سودمندی در زمینه نگارش مقاله در دوره کارشناسی و الگوی مطلوبی برای بررسی مکاتب تاریخی است.

  کلیدواژگان: تاریخنگاری، گذشته، تاریخ علمی، پست مدرنیسم، مکاتب تاریخی
 • سید محمدتقی موحد ابطحی* صفحات 303-321

  فقدان نظریه یکی از چالش های اساسی در حوزه ی  مطالعات علوم انسانی اسلامی است که برخی کوشیده اند با طرح مباحث فلسفی و روش شناختی تمهیداتی برای نظریه پردازی در این حوزه فراهم آورند. کتاب درس نامه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی، اثر حسن آقا نظری، که جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران فعال در زمینه اقتصاد اسلامی تدوین شده، کوشیده است روش بهره گیری توامان از نظریه های مطرح در حوزه ی فلسفه ی علم و فلسفه ی اسلامی و همچنین آموزه های اسلامی را برای دست یابی به نظریه ای در عرصه اقتصاد اسلامی بیان دارد. در این مقاله ایده ی اصلی کتاب که عمدتا در فصل سوم از بخش دوم، با عنوان روش نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی بیان شده است، از منظر علم شناسی واقع گرایی انتقادی ارزیابی می گردد و به ظرفیت های این نظریه ی علم شناسانه جهت حمایت از ایده ی علوم انسانی اسلامی اشاره می گردد.با وجود نقدهای ساختاری، صوری و محتوایی این کتاب و همچنین جایگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، شایسته است در ویراست بعدی بازنگری اساسی در ساختار و محتوای کتاب صورت گیرد و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علم شناسانه و دین شناسانه و دیدگاه های مطرح در علوم انسانی اسلامی، مبنای مستحکم تری برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی ارایه گردد.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، نظریه پردازی، واقع گرایی انتقادی، روی بسکار، حسن آقانظری
 • سید حسین میرجلیلی* صفحات 323-338

  کتاب اقتصاد حکم می راند، اثر دنی رودریک، اثری در فلسفه و روش شناسی اقتصاد است که به بایدها و نبایدهای مدلسازی در اقتصاد می پردازد، زیرا در نظر وی مدلها هستند که اقتصاد را به علم تبدیل می کنند. گزاره اصلی رودریک در این کتاب اینست که محیط های اجتماعی متفاوت، مستلزم مدلهای متفاوت است و اشتباه اقتصاددانان اینست که یک مدل را با مدلی که در همه شرایط مناسب و قابل کاربرد است، اشتباه می گیرند و در مرتبط ساختن مدلها با دنیای واقعی، ناتوان هستند. روش مقاله دربررسی کتاب، روش اسنادی و تحلیلی است و هدف، ارزیابی محتوای اثر از دیدگاه روش شناسی اقتصاد است. نتیجه بررسی آنست که زیرنویس فصول، ترجمه نشده و برخی معادل سازی ها به بازنگری نیاز دارد. برخی نقدهای محتوایی کتاب، ایهام در عنوان، تقلیل گرایی مدلها، تنوع مدلهای مکاتب اقتصادی، بخشهای غیرمدلی اقتصاد، علمی بودن بدلیل روش، ابهام در فروض مهم مدل، پیشرفت افقی یا عمودی علم اقتصاد، مشکل علم اقتصاد یا اقتصاددانان، و کاربرد روش رودریک در مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در اقتصاد کلان است.

  کلیدواژگان: مدل، اقتصاد، روش شناسی، تقلیل گرایی، فروض مدل، پیشرفت علم
 • لیلا نامداریان*، علیرضا ثقه الاسلامی صفحات 339-362

  هدف این مقاله ارزیابی نقادانه کتاب «مطالعات اجتماعی فناوری؛ تاملات نظری و میان رشته ای» به گردآوری و ویرایش رضا صمیم است. این کتاب در قلمرو مطالعات علم و فناوری جای دارد. مطالعات علم و فناوری به عنوان یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای، در فضای علمی ایران همچنان نوپاست و کمتر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. انتشار این کتاب توانسته به غنای ادبیات علمی این حوزه در کشور کمک نماید. از مزایای این کتاب، ارایه برخی ملاحظات بومی و فرهنگی کشور ذیل حوزه مطالعاتی مذکور است. مقالات این مجموعه، توسط افراد مختلف نگارش یافته است و نقش ویراستار در یکدست سازی و برقراری پیوند میان مقالات کم رنگ بوده است. ارایه مباحث نظری و میان رشته ای در اغلب مقالات، عمدتا متمرکز بر دیدگاه جامعه شناسی فناوری است و از این رو، به نظر می رسد دیدگاه حاکم بر کتاب به نگاه سنتی و متعارف در رابطه میان علم و فناوری و جامعه نزدیک تر است تا به رویکرد جدید مطالعات علم و فناوری. هم چنین تفکیک مقالات این مجموعه میان تاملات نظری و میان رشته ای ذیل یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای چندان معنادار نیست، و شاید تفکیک موجه بایستی میان دو تاملات نظری و موردپژوهی های مقتضی تحقق می یافت.

  کلیدواژگان: برساخت گرایی اجتماعی، برساخت اجتماعی فناوری، جامعه شناسی علم و فناوری، فلسفه فناوری، نظریه کنشگر-شبکه
 • محمد نژادایران*، روژان حسام قاضی صفحات 363-386

  سیطره بی چون چرای اثبات گرایی بر فلسفه علم در سال های نخستین قرن بیستم با توجه به موج نقد آن توسط برخی از فیلسوفان علم در نیمه دوم این قرن دچار بحران و فروپاشی شد. دیدگاه های فیلسوفان علمی نظیر پوپر، کوهن و لاکاتوش زمینه را برای پیدایش نقدهای رادیکال تر به جریان کلاسیک فلسفه علم فراهم کرد. فایرابند در همین مسیر تلاش کرد در کتاب «برضد روش طرح نظریه آنارشیستی معرفت» نوعی آنارشیسم روش شناختی را جایگزین رویکردهای قبلی کند. به زعم او هیچ روش معقولی برای اخذ و طرد نظریه ها وجود ندارد. وی در این کتاب نشان می دهد که تلاش برای یافتن قواعدی برای بازسازی منطقی فرایند پیشرفت علم و  اثبات و ابطال نظریه ها کار بیهوده ای است.در این پژوهش سعی شده ضمن نقد و بررسی کتاب مذکور  از بعد شکلی و محتوایی برخی از دیدگاه های اصلی نویسنده آن مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این کار نشان دادن میزان اعتبار ادعاهای رادیکال نویسنده در فلسفه علم و سنجش نقاط قوت و ضعف آن می باشد. روش به کار گرفته شده در نقد و بررسی این اثر توصیفی - تحلیلی می باشد و بررسی آن نشان می دهد که دیدگاه های فایرابند با آنکه در عرصه فلسفه علم به عنوان یک رویکرد انتقادی جدید از اهمیت و جایگاه ممتازی دارد اما دچار تعارضات حل نشده ای است که نویسند به آن بی توجه بوده است و به نظر می رسد کسانی که از دیدگا ه های وی در فلسفه علم تبعیت می کنند باید برای حل آن تلاش های نظری بیشتری انجام دهند.

  کلیدواژگان: روش شناسی، آنارشیسم، نسبی گرایی، تاریخ علم، فلسفه علم، فایرابند، برضد روش
 • محمود هدایت افزا*، رسول رسولی پور صفحات 387-411

  کتاب فلسفه ی خرافات با عنوانی از سنخ معرفت درجه دوم و ادعای نگاه فلسفی، برای تبیین مفهومی و شناخت اقسام خرافه، علل گرایش انسان ها بدان و روش های مبارزه با این معضل تصنیف شده است. نحوه ی ورود دکتر یثربی بدین بحث و سنخ گویش او، از دل مشغولی فراوان وی نسبت به خرافه، به ویژه در بعد اجتماعی آن حکایت دارد؛ اما مولف در فصول این اثر، به جای آن که نگاه فلسفی به کلیات این بلیه را تقویت کند، با عبور سریع از مطالب اساسی و مفاهیم پایه، به مباحث مصداقی ورود می نماید. در این میان، عمده ترین معضل، ناظر به «تعریف خرافه» است. فصل ممیز امر خرافی از سایر باورها، عدم سازش آن با مبانی عقلانی و موازین منطقی تصویر شده است. یثربی بدون اعتنا به اطلاقات گوناگون «عقل» و لوازم تفکر، «عقلانیت» را واجد وضعی واحد در همه ی زمان ها و مکان ها تصویر می کند و از این رو نسبی بودن مصادیق خرافه را به حسب جوامع و اعصار متفاوت برنمی تابد. متاسفانه جوانب این خطای فاحش، در تبیین عوامل گرایش به خرافات و درمان آن نیز مشهود است. همچنین نویسنده در جای جای کتاب با رویکرد فیزیکالیستی و تاکید بر دیدگاه های آگوست کنت، هر امر ناخوشایند یا نابسامانی اجتماعی را بدون تحلیل لازم، به خرافه ارتباط می دهد و با ورود حداکثری به مصادیق خرافه، برخی باورهای اصیل مذهب امامیه همچون مجاری فیض الهی، صفات اولیای دین، شفاعت و توسل را به چالش می کشد. در این راستا به دلیل فقدان نگاه پدیدارشناسانه، حتی بسیاری از تجربیات زیسته ی شیعیان، ذیل مفهوم «خرافه» قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: تعریف خرافه، اطلاقات عقل، مصادیق خرافه، عقلانیت های متفاوت، آگوست کنت، باورهای امامیه، تجربیات زیسته ی شیعیان
 • مصطفی همدانی* صفحات 413-441

  کتاب «روش تحقیق آمیخته» تالیف آقای دکتر علی دلاور و خانم دکتر شیرین کوشکی،مدتی است که در حوزه نوپدید روش های ترکیبی (آمیخته)به عنوانمتن درسی در رشته های علوم اجتماعی و انسانی تدریس می شود. این کتاباز برخی نقیصه ها رنج می برد که پژوهه فرارو به تصحیح این نقیصه ها پرداخته است.این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده و علاوه بر نقد ساختاری، ملاحظات متعددینیز در نقد صوری و محتوایی این کتاب، ارایه کردهاست. انتخاب نادرست عنوان کتاب، ضعف مفهوم کاوی درباره عنوان «روش های آمیخته»، ضعف جدی ساختاری و عنوان بندی نارسا، بندهای طولانی، پاره ای از اغلاط املایی و ویرایشی، اقتباس های متعدد از منابع بیگانه بدون ارجاع، غیرمنطقی بودن برخی عناوین به جهت عدم انطباق با محتوا،استفاده از اصطلاحات مبهم، ترسیم نادرست نمودارها و اشکالات متعدد در دلالت تصویری آن ها، ضعف در تبیین و تثبیت مبنای پارادایمی روش های آمیخته، و در نهایت، استفاده از عنوان «تالیف» برای یک اثر که ترجمه ای - تالیفی است، از مهم ترین نقدهای نگارنده به این کتاب است.

  کلیدواژگان: روش تحقیق، روش های آمیخته، روش های ترکیبی، روش های تلفیقی، چندروشی، نقد کتاب
|
 • Ali Ebrahim Pour * Pages 1-32

  "Study of (Social) Currents (Currentology)" has been a new concept in recent decades in Iranian intellectual, cultural, and political literature. Due to its influential and efficient literature, it has become popular. But the lack of scientific and methodological discipline has made this literature extremely chaotic, shaky and turbulent. Therefore, in order to get rid of these misunderstandings, it is necessary to provide a clear theoretical framework for this literature. Currentology seems to have to be studied with a second-rate perspective. Its purpose is to introduce "Studies of Currents" as a science; Not a journalistic and rhetorical model. It is a science whose subject is "(Social) Currents". This article is written using a descriptive-analytical method and using library resources. Also this article focuses on the methodological principle of the relation and proportion between 'method' and 'object' (in the theoretical foundations of science in Islamic tradition). By analyzing the components of the "(Social) Current" definition, it derives its methodological implications. And finally, it offers them in 30 titles. These methodological implications underlie the design of a scientific model favorable to "Study of (Social) Currents (Currentology)".

  Keywords: Social Current, Currentology, Studies of Social Currents, methodology, Common Semantic System
 • Fatemeh Javadzadeh Shahshahani * Pages 49-71

  After the approval of the title of "Philosophy of Science in psychology" as a two-credit course for undergraduate university students of psychology, several textbooks were developed with similar title. Dr. Khosro Bagheri is the writer and publisher of Samt publishing organization as well as the most recent textbook. Taking these two points into consideration, the current book is introduced and evaluated; however, its modification and completion in the next edition will certainly provide an opportunity for a unique textbook to be developed in philosophy of psychology. In the present study, after the introduction of different chapters of "philosophy of Psychology Science ", the book is evaluated from several angles including (the appearance, title, consistency with the approved course of this credit, appropriateness with the approved syllables of the relevant courses, and the appropriateness of books with similar books). The evaluation result indicate that the present book "Philosophy of Psychology Science" which is written by Dr. Khosro Bagheri, as a textbook of "Philosophy of Psychology Science", has many advantages; however, it revision in the next edition in terms of name, volume, chapter numbers, title and content, is needed in order for it to be matched well with the developed topics for this course. At last one point would be offered, improving philosophy of psychology science course and some reasons for that.

  Keywords: philosophy of psychology, text book, Critical review, Khosro Bagheri, Samt Institution
 • Mahdi Hoseinzade Yazdi *, Mohsen Mollabashi Pages 73-95

  Patrick Baert believes that although there are many capabilities in field of philosophy of social sciences, pragmatism has not come to its proper place yet due to lack of enough attention on behalf of philosophers. He believes that pragmatism can be used properly in this field and new prospects in social sciences may be discovered by its assistance. In his Philosophy of the Social Sciences: Towards Pragmatism and due to his criticisms on social sciences and philosophy of social sciences,Baert claims that one of his purposes in the book is to develop a new approach in philosophy of social sciences employing pragmatism. This article is going to explore his claim; before discussing on the content, it has scanned all the chapters and analyzed Persian structure and translation of the book. At last and through content review and scrutiny of author’s claim it is concluded the book achievement is far from author’s assertion and his suggestions have no meaningful difference with expressions of hermeneutics, interpreters, instrumentalists and followers of critical school and Baert has innovated nothing new and commenced no novel path for social sciences.

  Keywords: philosophy of social sciences, Ontology, Epistemology, Pragmatism, editorial review, Structural Criticism, Content Review
 • Khadigeh Hosinzadeh *, Sayyed Ahmad Mousavi, Reza Habibi Pages 97-126

  A proper textbook has special features and criteria which make it distinguished from other books. Since textbooks have determining and key rule in the learning process, content analysis of textbooks has prominent significance. So, this article is going to clarify how much “Exegetical Methods of Quran” is adaptive with features and criteria of textbooks? The mothed is used here is descriptive-analytic with relying upon content analysis techniques. Studying the book and comparing with criteria of textbooks show that this book is totally adapted with criteria of novelty and perfection content. But, from perspective of superficial criteria of textbooks, %67 of goals, %65 of exercises, %50of preadvance-organizers and %10/63 of summaries are not in the suitable condition.

  Keywords: critique of book, Textbooks, “Exegetical Methods of Quran’’, content analysis method
 • Hamidreza Khademi, Mohammadali Ramezani * Pages 127-152

  Many texts have been published, in recent years, about Islamization of science, and different scholars tried and still trying to demonstrate what the Islamic science is and how it can be realized. Hojjat al-Islam val-Muslimin Abdol Hossein Khosrow Panah is one of the prominent authors of this realm, who tries to reach Islamic science through a special methodology that explained in his last book - Methodology of Social Sciences. In the present essay we introduce and evaluate the book concerning its form and content. Regarding its form, we have reviewed the editorial and punctuation issues and in regard to its content the steps to formulate that special methodology have been depicted and criticized. Finally, we have made some efforts to prepare a broader critique of some authors of this realm from a pragmatic point of view.

  Keywords: IslamicSocialScience, methodology, Hekmi-IjtihadiMethodology, critique, AbdolHosseinKhosrowPanah
 • Elham Rasooli Saniabadi * Pages 153-173
  The main purpose of this study is to examine and evaluate the major strengths and weaknesses of David Marsh and Jerry Stoker's book Method and Theory in Political Science. Since one of the most important areas of the philosophy of science is the field of transnational issues focusing on the issues of ontology, epistemology and methodology. In this study, we first introduce the overall effect of the work, then discuss the points and the disadvantages of the work, in the fifth section the overall content evaluation of the work, and in the final section, the most important points and disadvantages of the chapter-by-chapter content. The effect is simultaneous. This research is an analytical research with a critique approach through case study.
  Keywords: Theory, method, Political science, Metatheory, State
 • Mojtaba Shariati * Pages 175-197

  The variety of methodological studies in the field of politics, the emergence of post-positivism in the modern age, and the conflicts with positivism make clear the importance of critiquing this work. Alongside that is the need to critique the textbook used as a textbook resource for political science students at three academic levels. This article is an attempt to provide a framework for reforming it in the future by critiquing one of the most important educational writings in the field of political science methodology and expressing its strengths and weaknesses.The method of criticism of the work is citation-analytical, which has been done in the general framework of work presentation, form criticism and content criticism. The results indicate that the book in question, although it has strengths in its content, has many drawbacks in form.It is mentioned in the form of articulated tables. Methodological explanation of different theories in different seasons, printing and proper layout are the most important content and form advantages of this work. Lack of sufficient and comprehensive attention to some of the new theories, weaknesses in the critical introduction of existing methodologies, and a multitude of typographical errors are the form and content weaknesses of the book.

  Keywords: methodology, Politics, approach, Positivism, post-positivism
 • Rhman Sharifzadeh * Pages 199-220

  Roger Trigg’s Understanding Social Science do a good job in criticizing positivist and deterministic approaches to social science, either biological, social, or psychological. In the context of ​​critical realism, Trigg critiques in a good and detailed way many of the common dichotomies of which naive realism / non-realism is most important. Although Trigg attempts to go away from positivistic and non-critical methodologies, and in result opens up a way for rational evaluation and judgment, as we shall see, he does not develop his methodology very well; Moreover, his understanding of what society is and what social structures and realities are made of may endanger the empirical aspect of his methodology. And, it seems to me that some of Trigg's arguments in the field of rationality are ambiguous and do not go far enough in critique of constructivists’ and relativists’ attitudes.

  Keywords: social science, Roger Trigg, critical realism, Actor-Network Theory
 • Mahdi Shaghaghi * Pages 221-239
  In this article I tried to investigate the rhetorical aspects of Creswell’s “A Concise Introduction to Mixed Methods Research” with a critic on Persian translation of the book. After introduction and problem statement and methodology, I tried to introduce all sections of the book, describe appearance of it and trace standpoint of the work among similar works and then, mention the main weaknesses of Persian translation of it including: machinist translation, editorial errors, pronunciation problems, errors in finding fitted equivalent terms, disruption in harmonious use of phrases, misspellings and so on. Then by using Spurr’s (1993) model of rhetoric analysis, I tried to extract sample sentences from important sections of the book that explicitly have rhetorical act and categorize them. This rhetorical aspect would be the point of departure for a methodological discussion about pre-assumptions of this structure for research.
  Keywords: mixed methods research, rhetoric of methodology, Translation, machinist translation, rhetoric analysis
 • Ali Reza Farsi Nezhad * Pages 241-265

  Numerous books have been written or translated on the "relationship between science and religion" or "the relationship between science and theology." One of these books is "The Relevance of Natural Science to Theology" by William H. Austin. This book is one of the few books that deals with the relationship between natural science and theology in a specialized and detailed way. The book has been translated by Ali Haqqi as "Relation of Natural Science to Theology". The author sought to translate the content of the book into Persian, but found the translation so vague, inaccurate, and erroneous that he preferred to critique the book's translation in a critical-analytical way instead of criticizing the book's content. The translation of this book is not suitable for any textbook or even research source. to providing such translations with this volume of errors, for publication by the esteemed translator, and for publication by the esteemed publisher without prior professional judgment or at least without eliminating the apparent flaws, it is reflective.

  Keywords: Relationship between science, religion, theology, Natural science, William H. Austin, Ali Haqi
 • Mohsen Goudarzi *, Mohsen Shakerinejad Pages 267-283

  This paper introduces the book Savad-e Revayat and analyses it based on form and content. First of all, definition of narration and narratology, brief review of narration history and the reason of selecting this book for analyzing has been presented in the introduction. Reviewing the history of narration will be helpful for understanding the importance and reasoning of analyzing this book. After that, in the formic analyzing, eloquence of the book, Persian translation quality, book’s appearance, editing and other formic characters have been analyzed. Also, in the content analyzing, the author’s method in theoretical arguments, different theory frameworks of the book, and the strengths and weaknesses of the content have been investigated. Savad-e Revayat has good suitable writing and translation. The book has been used inductive method and both structuralism and poststructuralism frameworks. Therefore, Savad-e Revayat is worthy and valuable in the field of narratology. This book should play significant role in narration analysis in Iranian academia. Furthermore, Savad-e Revayat could transfer the matters of narration and narratology from elites to public.

  Keywords: Savad-e Revayat, Narratology, Structuralism, Poststructuralism, inductive method
 • Mohsen Morsalpour * Pages 285-301

  Book Historiography: An Introduction written by Roger Spalding and Cristopher Parker that in seven chapters have study various issues in the field of historiography and have been explored contents on the philosophy of history and the method of research in history. The authors place their emphasis on the science of history (history as a report) and consider the essential component of historical inquiry as the study of historical and intellectual schools. The authors have therefore studied schools such as the Whig historiography, progressive Idea, National Socialism, Gender in history, Marxism, and cultural history. These sections can be a model for studying historical and intellectual schools. In addition, writers have written about undergraduate essay writing tips that are useful for students. The present article, writing with an analytical approach and critically study the book of Historiography: An Introduction and it conclude that the book despite its weaknesses, defects of writer's theories, and limited viewing is a useful guide for undergraduate essay writing and a good model for studying historical schools.

  Keywords: Historiography, Past, Scientific History, Postmodernism, historical schools
 • Seyed Mohammad Taghi Movahed Abtahi * Pages 303-321

  Lack of theory in among the main challenges of Islamic social sciences.  Some experts have attempted to theorize by suggesting philosophical and methological subjects. The book  “Theorizing in Islamic Economy, Analyzing the Possibility of scientific Theorizing in Islamic Economy and its Methodology” is witten by Hassan Agha Nazari for active students and researchers in Islamic Economy. In this book, the author strives to employ both the theories of philosophy of science, Islamic science phylosophy and Islamic teachings to produce a theory in Islamic Economy. This article describes and evaluates the main idea of the book, namely the method of scientific theorization of Islamic Economy.

  Keywords: Islamic Economy, theorization, critical realism, Roi Baskar, Hassan Agha Nazari
 • Seyed Hossein Mirjalili * Pages 323-338

  Dani Rodrik’s book “Economics Rules “ is a book in the philosophy and methodology of economics that deals with the do's and don'ts of modeling in economics, because in his view, models turn economics into science. Rodrik main message in this book is that different social environments require different models. The mistake of economists is that a model is mistaken with the model and unable to link it with the real world. The paper's method is analytical. The paper aims to evaluate the content of the work from the perspective of economic methodology. Foot notes of the chapters have not been translated some jargons need to be revised. The book challenges are quip in the title, models reductionism, diversity of models of economic schools, non-model parts of economics, being scientific due to method, ambiguity in critical assumptions, horizontal or vertical progress of economics, problem of economics or economists, and application of Rodrick's method in DSGE model in macroeconomics.

  Keywords: Model, Economics, methodology, assumptions, Progress
 • Leila Namdarian *, Alireza Seghatoleslami Pages 339-362

  The purpose of this article is to critically evaluate the book titled "Social Studies of Technology: Theoretical and Interdisciplinary reflection " by Reza Samim. This book is in the realm of science and technology studies. Science and Technology Studies is an interdisciplinary field that has been ignored in the Iranian scientific context and has not received much attention by scientists and researchers. The publication of this book has helped to enrich the scientific literature of this field in country. Another advantage of this book is to provide some of the local and cultural considerations in the area of science and technology studies. The content evaluation of the book shows that since the book editor had not had a clear picture of the questions in this field of study, he was not very successful in selecting and organizing the articles in both theoretical and interdisciplinary reflections. Articles had been written by different people but the book editor has not made them as homogenous as required. The presentation of the theoretical and interdisciplinary topics in most papers is mainly focused on the sociological perspective of technology and, therefore, its viewpoint seems to be closer to the traditional and conventional view in which the relationship between science and technology and society than to new approach named Science and Technology Studies. Also, categorizing the book's articles into two sections of theoretical and interdisciplinary reflections is not very meaningful considering interdisciplinary field of study, and perhaps a justified distinction should be made between the two sections of theoretical reflections and appropriate case studies.

  Keywords: Science, technology studies, Social Studies of Technology, Theoretical reflection, Interdisciplinary reflection, social construction
 • Mohammad Nezhad Iran *, Rozhan Hesam Ghazi Pages 363-386

  The dominance of positivism over the philosophy of science in the first years of the twentieth century, due to its wave of criticism by some philosophers of science in the second half of this century, was in crisis and collapse. The views of scientific philosophers such as Popper, Cohen, and Lakatos provided the basis for the emergence of more radical critiques of the classical stream of philosophy of science. In the same vein, Feyerabend tried to replace the previous approaches with a kind of methodological anarchism in his book, Against Method The Anarchist Theory of Knowledge. According to her, there is no reasonable way to obtain and reject theories. In this book, she shows that trying to find rules for the logical reconstruction of the process of advancing science and proving and refuting theories is futile. In this research, while reviewing the mentioned book, an attempt has been made to evaluate some of the main views of the author in terms of form and content. The purpose of this work is to show the validity of the author's radical claims in the philosophy of science and to assess its strengths and weaknesses. The method used in the critique of this descriptive-analytical work shows that Firand's views, while in the field of philosophy of science as a new critical.

  Keywords: methodology, Anarchism, Relativism, History of science, philosophy of science
 • Mahmud Hedayatafza *, Rasoul Rasouli Poor Pages 387-411

  “Philosophy of Superstitions” has been authored as a work of second-order knowledge and philosophical perspective concerning the conceptual explanation and identification of different types of superstition, causes of human tendency towards superstitions and the method of battle with this problem. The mode of discussion of Professor Yasrebi of this issue beaspeaks of his deep concerns of superstition particularly in its social aspect; but the author in the chapters of this work, instead of strengthening the philosophical perspective of the outlines of this problem, after a short review of the basic notions, turns to the extensions. Meanwhile, the most important problem is concerned with the “definition of superstition”. The distinguishing feature of the superstition as compared to other beliefs, its failure of consistency with rational foundations and drawn logical rules. Without paying attention to different applications of “reas” and requirements of thinking, Yasrebi considers rationality to have a unique condition in all times and spaces. Thus, he does not tolerate the relativity of the extensions of superstition in different societies and ages. Unfortunately, side effects of this great mistake can be seen in his explanation of the causes of the tendency towards superstition and its cure. ...

  Keywords: Definition of Superstition, Rational Applications, Extensions of Superstition, Different Rationalities, Auguste Conte
 • Mustafa Hamadani * Pages 413-441

  “The Mixed Method Research” written by Dr. Ali Delavar and Dr. Shirin Koshki has been used as textbook for human and social sciencesin the new field of mixed methods. This book suffers from some mistakes that are studied in the current research. This paper having descriptive and analytical method presents several considerations on formal and contextual criticism as well as structural criticism. The researcher criticizes this book for such mistakes as (1) wrong book title, (2) weakness in concept extraction of mixed methods, (3) unpleasantbook structure and  inexpressive section headings, (4) long paragraph, (5) spelling, grammar, and editing mistakes, (6) numerous quotations from other sources without reference, (7)  some irrational section headings that are not consistent with the contents, (8) use of ambiguous terms, (9) incorrect graph drawing and numerous problems in their graphic indications, (10) weakness in explaining and proving paradigmatic foundation of mixed methods, and,lastly, (11) introducing the work as authored book while it is translated-authored work.

  Keywords: Research method, mixed method, multimethod research, Book Review