فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال دوازدهم شماره 36 (بهار 1399)

نشریه مدیریت صنعتی
سال دوازدهم شماره 36 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احسان تیموری، مقصود امیری*، لعیا الفت، مصطفی زندیه صفحات 1-23
  هدف

  یکی از موضوع های مهمی که خرده فروشان با آن مواجه اند، مسئله انتخاب تامین کننده به منظور سفارش کالا، تخصیص کالا به تامین کنندگان و قیمت گذاری کالاهاست. هدف این مقاله، ارایه مدل انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش و قیمت گذاری چندکالایی، همراه با تقاضای تصادفی و خرید از تامین کننده با تخفیف کلی است.

  روش

  روش مقاله، مدل سازی کمی از طریق ارایه مدل ریاضی است. در این پژوهش یک مدل مختلط غیرخطی عدد صحیح تک هدفه طراحی شده است. تقاضای کالاها مبتنی بر قیمت، به صورت تصادفی جمعی است. برای تخمین تابع درآمد، از تکنیک روش شناسی سطح پاسخ، برای حل مدل، از الگوریتم ژنتیک متناسب سازی و برای تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک، از روش تاگوچی استفاده شده است. به منظور صحت بخشیدن به روش پیشنهادی، 9 مسئله با مقادیر مختلف کالا و سطوح مختلف واریانس های متغیر تصادفی تقاضا حل شد و مقایسه ای میان نتایج آن در مسایل با ابعاد کوچک با نتایج در حل مدل در نرم افزار لینگو به عمل آمد تا عملکرد الگوریتم بررسی شود.

  یافته ها

  در مقایسه میان نتایج الگوریتم ژنتیک و حل مدل در نرم افزار لینگو، اختلاف کمی مشاهده شد. همچنین با حل مدل برای مثال های مدنظر با استفاده از روش پیشنهادی، مشخص شد که با افزایش واریانس متغیر تصادفی تقاضا، میزان سود نیز کاهش می یابد.

  نتیجه گیری

  در نظر گرفتن هم زمان مسئله انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش و قیمت گذاری، به خرده فروشان برای بهبود تصمیم گیری کمک می کند. همچنین تقاضای مبتنی بر قیمت و شرایط مختلف تخفیف، مفروض هایی هستند که به کاربردی تر شدن مدل منجر می شوند. پس از حل مدل برای مسایل مختلف، مشخص شد که با افزایش عدم قطعیت در تقاضا، میزان سود کاهش می یابد. الگوریتم ژنتیک نیز برای مدل مختلط غیرعددی صحیح انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش و قیمت گذاری، کارایی مناسبی دارد.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری، انتخاب تامین کننده، الگوریتم ژنتیک، روش شناسی سطحی پاسخ
 • رضا کلانتری، علی معینی*، حسین صفری، ابوذر عرب سرخی صفحات 24-46
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام ‎شده و همچنین ارایه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تامین خدمات امنیت اطلاعات است.

  روش

  روش شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تایید شدند. سپس با بهره گیری از روش CASP، 15 مقاله برای اجرای تحلیل کیفی محتوا حداقل امتیاز لازم را کسب کردند. با بررسی مقاله ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین خدمات، ارایه شد. پس از تایید پایایی نتایج، در مرحله دوم به منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.

  یافته ها

  عملکرد زنجیره تامین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص موثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید.

  نتیجه گیری

  بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص های دانش و مهارت، ارایه فناوری های امنیتی جدید و به روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره ها، توانایی ایجاد روابط موثر با تامین کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: امنیت اطلاعات، دلفی فازی، زنجیره تامین خدمات، فراترکیب، مدل منطقی
 • ملیحه گنجی، حامد کاظمی پور*، سید محمد حاجی مولانا، سید مجتبی سجادی صفحات 47-81
  هدف

  در این پژوهش مسئله یکپارچه زمان بندی زنجیره تامین با تعیین واگذاری موعد تحویل، زمان بندی سفارش ها روی یک ماشین در یک سیستم تولیدی و ارسال به صورت دسته ای، واگذاری به چندین وسیله حمل ونقل ناهمگن با توجه به ظرفیت و در نهایت، تحویل سفارش ها به مشتریان در پنجره زمانی با هدف کمینه کردن کل هزینه های توزیع سفارش ها و هزینه های ثابت و متغیر سوخت و انتشار کربن وسیله نقلیه و کل زمان دیرکرد سفارش های مشتریان است.

  روش

  مدل برنامه ریزی مسئله بیان شده یک مدل ریاضی عدد صحیح غیرخطی مختلط بوده و برای حل آن از الگوریتم های فرابتکاری چندهدفه MOPSO و NSGA-II بهره گرفته شده است. به منظور مقایسه دقیق تر نتایج حاصل از معیارهای عملکردی، از تحلیل آماری t زوجی در سطح اطمینان 95 درصد و 05/0  استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حل حاصل از الگوریتم ها و تحلیل آماری در سطح اطمینان 95، نشان دهنده عملکرد مناسب الگوریتم NSGA-II است، از این رو الگوریتم NSGA-II، برای مدل پیشنهادی، کارایی مناسب تری دارد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش به کاهش هزینه های تولید، توزیع، نگهداری موجودی و مصرف سوخت منجر می شود. همچنین می توان به کمک این مسیله، موجودی محصولات و هزینه های نگهداری را کاهش داد.

  کلیدواژگان: زمان بندی زنجیره تامین سبز، مسئله یکپارچه تولید و توزیع، زمان بندی تولید، مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن، تحویل دسته ای، پنجره های زمانی مشتریان
 • سکینه بیگی*، حسن یعقوبی، حسین کریمی صفحات 82-110
  هدف

  وقوع حوادث طبیعی، از جمله زلزله، گاهی با صدمه های مالی و جانی بسیاری همراه است. تخصیص صحیح هر یک از ناحیه های شهری به نقاط اسکان اضطراری، بیمارستان ها و درمانگاه ها باعث سرعت بخشیدن به فرایند امدادرسانی و کاهش آسیب های جانی خواهد شد. هدف از این پژوهش ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی عدد صحیح برای مکان یابی و تخصیص نقاط اسکان اضطراری به ناحیه های شهری است.

  روش

  در این مدل، حجم جریان بین نقاط تقاضا و نقاط اسکان اضطراری و همچنین درمانگاه ها و بیمارستان ها تعیین می شود. در مدل ریاضی ارایه شده، هدف کمینه سازی امید ریاضی کل زمان حمل ونقل افراد است، به طوری که برای انتقال دیرتر افراد آسیب دیده به مراکز درمانی ضریب جریمه در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت تصادفی بودن بلایای طبیعی، نبود قطعیت در این پژوهش به صورت سناریو دیده شده است. در این پژوهش، احتمال وقوع سناریوهای مختلف، احتمال آسیب به هر ناحیه در سناریوهای مختلف، دسته بندی جراحت های واردشده به افراد و ظرفیت محدود پذیرش در نقاط اسکان و مراکز درمانی در نظر گرفته شده است.

  یافته ها

  مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از اطلاعات شهر بجنورد کدنویسی و حل شده است. تخصیص بهینه هر یک از ناحیه های شهر بجنورد به بیمارستان ها، درمانگاه ها و نقاط اسکان موقت تعیین شده است.

  نتیجه گیری

  با وجود آنکه احتمال آسیب در ناحیه های مختلف شهری مقداری اندک در نظر گرفته شد، ظرفیت بیمارستان های شهر پاسخ گوی مجروحان نبود و برای بستری بیماران، به استفاده از بیمارستان شهر مجاور نیز نیاز است. همچنین نیاز است، مراکز درمانی موقت در مناطقی نزدیک به روستاها پیش از وقوع چنین حوادثی مکان یابی شوند.

  کلیدواژگان: مکان یابی تخصیص، اسکان اضطراری، زلزله، لجستیک اضطراری
 • مهدی ایزدیار، عباس طلوعی اشلقی*، سید محمد سیدحسینی صفحات 111-142
  هدف

  هدف این مقاله، ارایه مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است.

  روش

  ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت، شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی اولویت بندی شدند و رویکرد یکپارچه از شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج ارایه شد. در نهایت، از رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی پویایی شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج و تاثیرشان بر عملکرد پایدار در زنجیره تامین استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که سناریوهای بهبود در اجرای مدیریت کیفیت جامع، بهبود اجرای تولید به موقع و بهبود حمل ونقل انعطاف پذیر، موجب پایدارتر شدن زنجیره تامین می شود. نتایج به دست آمده از اجرای این سناریوها، گویای بهبود پایداری در زنجیره تامین است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که استراتژی ناب، استراتژی بسیار مهمی در دستیابی به پایداری در زنجیره تامین است. مدل ارایه شده به مدیران صنعت و تصمیم گیرندگان کمک می کند که نتایج به دست آمده از اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیری، شیوه های موثر بر پایداری در زنجیره تامین را بهبود دهند.

  کلیدواژگان: پایداری در زنجیره تامین، پویایی سیستم، فرایند تحلیل شبکه ای فازی، مدیریت زنجیره تامین لارج
 • صبا امیری، نادر نادری*، یوسف محمدی فر، بیژن رضایی صفحات 143-171
  هدف

  در پژوهش حاضر، به تدوین مولفه های اصلی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی با هدف طراحی مدل بومی پرداخته شده است. قلمرو مکانی این پژوهش، استان کرمانشاه است.

  روش

  مدل پژوهش بر اساس راهبرد کیفی «نظریه داده بنیاد» تدوین شده است. برای گردآوری داده ها، از روش نمونه گیری قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شد. برای این منظور، با 15نفر از خبرگان حوزه های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند به عمل آمد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری داد ه ها، ادامه یافت. قابلیت اعتبار مصاحبه ها از طریق روش مثلث سازی به تایید رسید. برای تحلیل داده ها نیز، از روش استراوس و کوربین استفاده شد.

  یافته ها

  مدل بومی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی، از عوامل گوناگونی تاثیر می پذیرد. این عوامل به سه دسته طبقه بندی شدند که عبارت اند از: شرایط علی (ضعف مهارت های مدیریتی، اداره سنتی کسب وکارها و ضعف در سازمان سازی، ضعف در تدوین و اجرای استراتژی های مدیریت بازار و غیره)، مداخله گر (تامین منابع مالی، درک درست تصمیم سازان و سیاست گذاران، تناسب زنجیره تولید با صنایع بالادستی و غیره) و زمینه ای (دغدغه های اجتماعی فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و غیره). برای این عوامل می توان در دو سطح کلان و بنگاه، پیامدهای مختلفی مطرح کرد.

  نتیجه گیری

  کنش های شناسایی شده به عنوان مولفه های راهبردی در مدل عبارت اند از: دغدغه های حوزه فروش، تولید و تامین، ضعف برندینگ و هویت سازی، ضعف جذب نیروی توانمند و کاهش توان رقابتی بنگاه که در نهایت به بی انگیزگی فعالان، کاهش اشتغال پایدار، ایجاد مانع روانی برای تازه واردان در سطح کلان و افزایش بدهی های مالی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش ارزش ویژه برند، کاهش ارزش دارایی ها و اعتبار بنگاه و تشدید اختلاف میان شرکای کلیدی در سطح بنگاه منجر می شوند.

  کلیدواژگان: رکود، بنگاه صنعتی، صنایع غذایی و دارویی، مدیریت صنعتی، نظریه داده بنیاد
 • محمد رضا حسن زاده، محمدحسن ملکی*، حسین جهانگیرنیا، رضا غلامی جمکرانی صفحات 172-205
  هدف

  در دنیای امروز، اقتصاد جهانی با تکانه ها و تهدیدهای مهمی مانند بحران های مالی و اقتصادی، ورشکستگی بانک ها و صنایع بزرگ، شیوع بیماری های مسری، رفتارهای تروریستی و سقوط بازارها درگیر شده است. کشور در سال های اخیر با تحریم های گسترده و بی سابقه ای مواجه بوده و تکانه های دیگری مانند حوادث طبیعی و شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. به همین دلیل، برای مقابله با تهدیدها، توجه به تاب آوری اقتصادی، در مقاوم سازی اقتصاد کشور و نهادهای مالی اهمیت بسیاری دارد. بازار سرمایه به عنوان منبع جذب نقدینگی های سرگردان و حامی فضای کسب وکار، در جلوگیری از تلاطم های اقتصادی کشور نقش مهمی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاب آوری بازار سرمایه کشور اجرا شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از لحاظ هدف، اکتشافی است. برای اجرای پژوهش در مرحله اول، از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالی، عوامل اصلی موثر بر تاب آوری بازار سرمایه شناسایی شدند. در ادامه با کاربست آزمون ناپارامتریک بینم و دیمتل، عوامل اصلی غربال شده و عوامل غیرمهم کنار گذاشته شدند.

  یافته ها

  عوامل اصلی نهایی عبارت اند از: ساختار و فرایندهای سازمان؛ توجه به یادگیری و آموزش؛ تسهیم اطلاعات؛ شناسایی و تحلیل تکانه ها؛ تهدیدها و ریسک های پیش رو؛ تنوع طرح و انتخاب های در دسترس؛ میزان پذیرش فناوری؛ بهبود و توسعه.

  نتیجه گیری

  در ادامه، عوامل فرعی هر دسته از عوامل اصلی شناسایی شدند. در نهایت با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری کداس، اولویت عوامل فرعی در هر دسته از عوامل اصلی مشخص شد. در انتها نیز، پیشنهادهایی برای تاب آوری بازار سرمایه با توجه به درجه اولویت عوامل فرعی ارایه شد.

  کلیدواژگان: بازار سرمایه، تکانه های اقتصادی، تاب آوری اقتصادی، تاب آوری بازار سرمایه
|
 • Ehsan Teymouri, Maghsoud Amiri *, Laya Olfat, Mostafa Zandieh Pages 1-23
  Objective

  Selecting the supplier, allocating the goods to the suppliers, and pricing the goods are the important challenges with which retailers are faced. The present study is aimed at providing a multi-item supplier selection, order allocation, and pricing model with stochastic demand and purchase from the suppliers who provide goods with all-unit discount.

  Methods

  The study has used quantitative modeling by presenting mathematical model. The demand functions are price-based with additive uncertainty. In this study, a mixed nonlinear integer single-objective model was developed. To this end, the response surface methodology was used to estimate the income function and the genetic algorithm was applied to solve the model. Further, the Taguchi method was utilized to set the parameter of the genetic algorithm. For verifying the proposed method, nine problems with different product quantities and levels of variance of stochastic variables of demand were solved. In addition, in order to evaluate the performance of the genetic algorithm, the results of the algorithm in solving problems with small dimensions were compared to the results in solving the model in Lingo software.

  Results

  The results of the study indicated that the difference between the results of genetic algorithm and lingo is not significant. After solving the model for the examples using the proposed method, it was determined that increasing the variance of the random variable of demand results in decreasing the profit level.

  Conclusion

  Considering the supplier selection, order allocation, and pricing issues can help retailers to make better decisions. Furthermore, demand based on the price and various conditions of the discount are assumptions which make the model more practical. The results of solving the model for various examples indicated that increasing uncertainty in demand leads to a decrease in the amount of profit. Moreover, the genetic algorithm is considered as an appropriate alternative to solve a mixed nonlinear integer model of supplier selection, order allocation, and pricing.

  Keywords: pricing, Supplier Selection, Genetic Algorithm, response surface methodology
 • Reza Kalantari, Ali Moeini *, Hossein Safari, Abouzar Arabsorkhi Pages 24-46
  Objective

  The purpose of the present study is to identify priority indicators -based on the qualitative analysis of the results of the research carried out- and also to provide a framework for measuring the performance of the information security service supply chain.

  Methods

  The methodology of this research is essentially descriptive and qualitative and has been carried out in two stages. In the first phase, 133 papers were reviewed, after evaluation, 28 articles were approved. Then, by using the CASP method, finally, 15 articles on the measurement of the performance of the service chain received the minimum score for conducting a qualitative analysis of the content. By reviewing these articles, a conceptual framework for measuring the performance of the service chain was presented in the form of a "logic model". This model is a tool that illustrates the logic of doing things in the four components of inputs, processes, outputs and outcomes. After verifying the reliability of the results, in the second stage, in order to map the proposed framework into the field of information security services, by referring to ten experts in this field and receiving their views in the three rounds of the Fuzzy Delphi, validation and final modeling of the research was designed.

  Results

  The evaluation of the performance of the information security service supply chain for 19 indicators and 35 effective sub-indicators, under the logic model, were agreed with the coefficient of coordination of Kendal of 0.742 between experts and specialists.

  Conclusion

  The review of experts' opinions showed that the sub-indicators of knowledge and skills, the provision of new and up-to-dated security technologies and the confidentiality and security of information make the most important and rate of personnel turnover sub-indicator, assessing the least important in the performance evaluation of the information security services supply chain.

  Keywords: information security, Fuzzy Delphi, service supply chain, Meta-synthesize, Logic model
 • Maliheh Ganji, Hamed Kazemipoor *, Seyyed Mohammad Hadji Molana, Seyed Mojtaba Sajadi Pages 47-81
  Objective

  In this study, different ways of delivering goods to customers are created and therefore the vehicle routing decisions are added to this issue. In this case, customers must be divided into clusters and each customer assigned to one means of transportation in order to minimize the cost of orders between customers. In this study, the problem of integrated supply chain scheduling is determined by timely delivery of orders, scheduling orders on a machine in a manufacturing system and batch shipment, allocation to multiple heterogeneous transport modes according to capacity, and finally order delivery. To customers in the time window, it aims to minimize the total cost of distributing orders and the constant and variable costs of fuel and carbon emissions of the vehicle and the total time delay of customer orders.

  Methods

  The problem programming model is a mathematical model of complex nonlinear integer and has been used for solving multi-objective meta-algorithms MOPSO and NSGA-II.

  Results

  The results show that NSGA-II algorithm performs well.

  Conclusion

  This research reduces the costs of production, distribution, inventory maintenance and fuel consumption. It can also help reduce product inventory and maintenance costs.

  Keywords: Integrated production, distribution problem, Production Scheduling, Heterogeneous vehicle routing, Batch Delivery, Time window, Multi-objective meta-algorithm
 • Sakine Beigi *, Hasan Yaghoubi, Hossein Karimi Pages 82-110
  Objective

  The occurrence of natural disasters, such as earthquakes, is sometimes associated with many financial and personal injuries. Proper allocation of each city district to emergency resettlement sites, hospitals and clinics will accelerate the relief process and reduces injuries. The purpose of this research is to present an integer linear mathematical programming model for optimal locating and allocating of emergency resettlement points to city districts.

  Methods

  In this research, the volume of flow between the demand points and emergency resettlement sites, clinics, and hospitals is determined. The objective function of the presented mathematical model is to minimize the mathematical expectation the of total transfer time of people, so that the coefficient of fines is considered for the later transmission of the affected persons to the treatment centers. Due to the accidental nature of natural disasters, uncertainty in this study is seen as a scenario. In this study, the probability of occurrence of different scenarios, the probability of injury in each area in different scenarios, the classification of injured persons, and the limited reception capacity at resettlement and treatment centers are considered.

  Results

  The proposed research model was coded and solved using Bojnord city information. The optimal allocation of each district of Bojnord to temporary hospitals, clinics and resettlement sites has been determined.

  Conclusion

  Although the probability of injury was considered small in different city districts, the hospitals did not have the capacity to repost to the injured persons and it is necessary to use the adjacent city hospital for hospitalization. Locating temporary treatment centers is also needed in areas close to the villages before such events occur.

  Keywords: Location-allocation, Emergency resettlement, earthquake, Emergency logistics
 • Mehdi Izadyar, Abbas Toloie-Eshlaghy *, Seyed Mohammad Seyed Hosseini Pages 111-142
  Objective

  Improving sustainability in supply chains is one of the strategic objectives in the current business. Hence, firms have adopted new management strategies to achieve sustainability in their supply chain. Therefore, it is essential to assess the sustainability performance of the newly implemented management strategies. The purpose of this paper is to provide a model for assessing the sustainability performance of LARG supply chain management practices in the automotive supply chain using the dynamics system.

  Methods

  LARG supply chain management practices were identified, by reviewing the literature and interviewing industry experts, prioritized using fuzzy analysis network process, and were eventually presented as an integrated approach to LARG supply chain management practices. Finally, the dynamic system has been used to assess the dynamics of LARG supply chain management practices and their impact on sustainable performance in the supply chain.

  Results

  The research findings show that improved measures in the implementation of total quality management, just in time, flexible transportation lead to a more sustainable supply chain. The results of these measures show sustainability improvement in the supply chain.

  Conclusion

  The results show that a lean strategy is very important for achieving sustainability in the supply chain. The proposed model helps industry managers and decision makers identify the results achieved from implementing LARG supply chain management practices and improving effective practices on sustainability in the supply chain by adopting policies.

  Keywords: Fuzzy Analytic Network Process, LARG supplies chain management, Sustainability in supply chain, System Dynamics
 • Saba Amiri, Nader Naderi *, Yousef Mohammadifar, Bijan Rezaee Pages 143-171
  Objective

  The present study defined the main factors of the stagnation of food and pharmaceutical industrial enterprises with the aim of designing a native model that spatial domainare Kermanshah province.

  Methods

  The Research model was implemented based on the qualitative method of "Grounded Theory". For data gathering, judicial sampling method and snowball technique were used to achieve data theoretical saturation through a profound semi-structured interview with 15 experts from differentfields of governmental, academical and private sector. Validity of interviews was confirmed by triangulation method. In order to data analysis, Strauss and Corbin's approach was used.

  Results

  The native model of the stagnation of food and pharmaceutical industrial enterprises is affected by a variety factors which can be categorized in the conditions of causal (weakness of management skills, traditional management of businesses and weakness in organization, weakness in identifying and implementing market management strategies and etc.), The interference (financial resources; the right understanding of decision-makers and policy-makers; the appropriateness of the supply chain with upstream industries and etc.) and context (socio-cultural, political, technological and etc.) and there are several consequences for it at two levels;the macro level and the enterprise level.

  Conclusion

  Identified actions as strategical factors in the model include: challenges in sale, production and supply; weakness in branding; weakness in absorbpation of expert staff; Reducing the competitiveness power of the enterprise; that finally leads to lack of motivation of activists, Reducing sustainable employment, creating a psychological barrier for newcomers at the macro level; and increasing the financial debt, manpower adjustment, reduction in the special value of the brand, decreasing the value of assets and the credibility of the enterprise and the escalation of disputes between key partners at the enterprise level.

  Keywords: Stagnation, Industrial enterprise, Food, pharmaceutical industries, Industrial Management, Grounded theory
 • Mohammad Reza Hasanzadeh, Mohammad Hasan Maleki*, Hossein Jahangirnia, Reza Gholami Jamkarani Pages 172-205
  Objective

  In today's world, global economies face significant shocks and threats, such as financial and economic crises, bankruptcies of the banks and large industries, the spread of infectious diseases, terrorist behavior and the collapse of markets. In recent years, the country has faced extensive and unprecedented sanctions, and other shocks such as natural disasters and the outbreak of corona have damaged the country's economy. Therefore, paying attention to the economic resilience plays an important role in strengthening the country's economy and financial institutions against threats. The capital market, as a source of attracting stray and supportive liquidity for the business environment, plays an important role in preventing the country's economic turmoil. This study aimed to identify and prioritize the factors affecting the resilience of the country's capital market.

  Methods

  The present research is applied in terms of orientation and exploratory in terms of purpose. In order to conduct research in the first stage, by reviewing the literature and interviewing financial experts, the main factors affecting the resilience of the capital market were identified. Subsequently, using the nonparametric test Binominal and Dematel, the main factors were screened and the non-important factors were excluded.

  Results

  The main final factors were: the structure and processes of the organization, attention to learning and training, information sharing, identifying and analyzing impulses, threats and risks ahead, variety of designs and available options, technology acceptance, improvement and development.

  Conclusion

  Subsequently, the sub-factors of each of the main factors were identified. Finally, by using Codas decision-making technique, the priority of sub-factors in each of the main factors was determined.

  Keywords: capital marketm Economic impulses mEconomic resilience mCapital market resilience