فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال پانزدهم شماره 51 (زمستان 1402)

نشریه مدیریت صنعتی
سال پانزدهم شماره 51 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سارا مهرجو*، حنان عموزاد مهدیرجی، جلیل حیدری دهوئی، سید حسین رضوی حاجی آقا، مهناز حسین زاده صفحات 534-565
  هدف

  طراحی شبکه زنجیره تامین چند سطحی با هدف مدیریت کارای جریان محصولات، یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تامین است. تعیین قیمت محصولات که می تواند تحت تاثیر عوامل متفاوتی همچون عدم قطعیت محیطی باشد، تاثیر بسزایی بر تصمیم استراتژیک طراحی شبکه زنجیره تامین خواهد داشت. بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص قیمت گذاری پویا، مربوط به زنجیره های تامین دوسطحی بوده اند و به تاثیر تبلیغات در زنجیره تامین پرداخته اند. در این پژوهش تلاش می شود که سطوح زنجیره تامین، به سه سطح ارتقا یابد و متغیرهای تبلیغات و موجودی انبار و همچنین، مسیله قیمت گذاری در زنجیره تامین بررسی خواهند شد. پس هدف کلی، بررسی هماهنگی زنجیره تامین با سه متغیر مرتبط با تبلیغات، موجودی انبار و مقایسه قیمت گذاری ایستا و پویاست (با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک، قیمت گذاری پویا، فعالیت قدرتمندی برای افزایش سود در زنجیره تامین است که کمتر به این مسیله پرداخته شده است)، زنجیره تامین در این پژوهش سه سطح را شامل می شود: تولیدکننده، تامین کننده، خرده فروش. همچنین منابع زیادی از جمله چن و همکارانش (2018) اشاره کرده اند که در بسیاری از کسب وکارهای نوآورانه، از قیمت گذاری پویا استفاده می شود و 60 درصد از مدیران توسعه بازار در سراسر دنیا با روش های قیمت گذاری پویا آشنایی دارند و 35 درصد از مدیرعاملان و مدیران کسب وکار قصد دارند که در سه سال آینده، کلیه مدل های قیمت گذاری خود را مبتنی روش های قیمت گذاری پویا طراحی کنند. در پژوهش حاضر نیز هدف ارایه مدلی استوار برای قیمت گذاری پویا و مقایسه آن با قیمت گذاری ایستا در زنجیره های تامین چندسطحی با رویکرد تیوری بازی ها است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. برای بررسی افق برنامه ریزی، استفاده از قیمت گذاری پویا، در برخی از بازیگران در یک سطح از زنجیره از مفهوم قیمت گذاری پویا و استفاده دیگران در همان سطح از قیمت گذاری ایستا و با در نظر گرفتن تقاضا به صورت غیرقطعی (استوار)، در نظر گرفتن مدل های تخفیف محور و در نهایت استفاده از بازی استکلبرگ برای بررسی هسته بازی و نقطه تعادل نش، در دستور کار قرار گرفت. مدل بهینه ‏سازی استوار را مالوی و همکارانش ارایه کرده اند. در حالت کلی، پیامد هر خرده فروش حاصل تفاضل درآمدهای وی از هزینه های اوست. در چنین شرایطی، خرده فروش با هزینه های سفارش، هزینه های نگهداری و همچنین، هزینه های بازاریابی صرف شده برای هر محصول مواجه است. از سوی دیگر، حاشیه سود هر خرده فروش حاصل تفاضل قیمت پرداخت شده به تولیدکننده، برای خرید انبوه از قیمت فروش به مشتری است. شایان ذکر است که با توجه به اینکه محصول نهایی هر تولیدکننده، فقط برای یک خرده فروش ارسال می شود، تعداد تولیدکنندگان و خرده فروشان برابر است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات و نرم افزار متلب استفاده شد. ابتدا مدل در حالت ایستا و سپس در حالت پویا با نرم افزار گمز تجزیه وتحلیل و در نهایت، نتایج دو روش قیمت گذاری با یکدیگر مقایسه شد.

  یافته ها

  در مقاله حاضر با ایجاد یک تابع تقاضای تصادفی بر مبنای الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ذرات، دو مدل احتمالی تک دوره ای در یک فضای رقابتی ارایه می شود. در مدل نخست، خرده فروشان فقط نقش واسطه ای دارند و برای قیمت گذاری یا مقدار بهینه سفارش تصمیم نمی گیرند. در مدل یادشده، فرض بر این است که خرده فروشان تقاضا را دقیقا و به همان میزانی که هست از مشتریان به تامین کنندگان انتقال دهند. تامین کنندگان برمبنای میزان تولید خود با کمبود و مازاد عرضه روبه رو می شوند. هدف این مدل، تعیین مقدار بهینه و مطلوب تولید و همچنین، قیمت برای هر تامین کننده است. علاوه بر این، در این مدل هزینه های مسیریابی به روش تقریبی وارد مدل شده است. نتایج محاسبات حاکی از آن است که تقریب ارایه شده بسیار دقیق است و نقطه تعادل را در زمان بسیار کمتری نسبت به مدل اصلی ارزیابی می کند. در مدل دوم، فرض بر این است که خرده فروشان با توجه به تعداد سفارش هایی که ارسال می کنند، متحمل هزینه های کمبود یا نگهداری می شوند. در این مدل نیز تامین کنندگان قیمت نهایی را تعیین می کنند و هدف خرده فروشان، تعیین مقدار بهینه سفارش است. در این مدل، فرض بر این است که تولید تامین کنندگان سفارشی شده و هزینه های موجودی، فقط برای خرده فروشان لحاظ می شود. موضوع مهمی که در رابطه با این مدل انجام شده، توجه به قیمت گذاری پویاست که همواره در مباحث مطرح شده در حوزه تیوری پویایی زنجیره تامین، اهمیت و البته پیچیدگی زیادی دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج از کارایی معنادار ترکیبی ارایه شده، برای حل مدل طراحی شبکه زنجیره تامین چند سطحی با قیمت گذاری پویا و ایستا حکایت دارد. تحلیل حساسیت سود تولیدکننده نشان داد که تغییرات باعث خواهد شد که افزایش در مبنای بازار یک تولیدکننده، به افزایش سود برای هر دو تولیدکننده منجر شود. نمودار تغییر در سود تولیدکننده نسبت به تغییر در هزینه ها، نشان داد که کاهش در هزینه تولید، به افزایش سود برای تولیدکننده منجر می شود، این در حالی است که سود تولیدکننده بعدی، در این شرایط کاهش می یابد. سود تامین کننده نیز همانند سود تولیدکننده با افزایش مبنای بازار افزایش می یابد. افزایش مبنای بازار همچنین سبب می شود که سود تامین کننده از بابت همکاری با تولیدکننده ها افزایش یابد. این افزایش سود، از دو طریق مختلف اتفاق می افتد. افزایش سود به جهت افزایش قیمت خرده ف

  کلیدواژگان: تئوری بازی ها، زنجیره تامین چندسطحی، قیمت گذاری، مدل سازی استوار
 • بهاره اصولی، محمدرضا غلامیان*، مریم نوروزی صفحات 566-594
  هدف

  پیاده سازی راهبرد «مدیریت موجودی توسط فروشنده» و به اشتراک گذاری اطلاعات موجودی میان خرده فروش و تامین کننده، در کاهش هزینه های نگهداری، هزینه ناشی از کمبود موجودی، هزینه های حمل ونقل و هزینه موجودی مازاد و همچنین، افزایش هماهنگی در تصمیم گیری های اعضای زنجیره تامین نقش مهمی دارد. در این پژوهش به بررسی نحوه هماهنگی زنجیره تامین با ترکیبی از راهبرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد اشتراک درآمد پرداخته خواهد شد. در ضمن، در مدل توسعه داده شده، تابع تقاضا به صورت ضربی و وابسته به عوامل تاثیرگذار، روی تابع سود همچون قیمت خرده فروشی، سرمایه گذاری تبلیغات خرده فروش و تولیدکننده در نظر گرفته شده است.

  روش

  در این مقاله، به مطالعه هماهنگی در یک زنجیره تامین دوسطحی، شامل تولیدکننده و چند خرده فروش، تحت قرارداد تسهیم درآمد پرداخته شده است که در آن، راهبرد قیمت گذاری و سرمایه گذاری تبلیغات هریک از اعضای زنجیره تامین با وجود مدیریت موجودی توسط فروشنده، در یک زنجیره تامین متمرکز پیاده سازی می شود. در ادامه، در حالت نامتمرکز از بازی استکلبرگ با رهبری تولیدکننده استفاده شده است تا متغیرهای بهینه تولیدکننده و خرده فروش ها به دست آید. سرانجام برای ایجاد هماهنگی و دستیابی به حداکثر سود زنجیره تامین، قرارداد اشتراک درآمد پیشنهاد شده است تا خرده فروش با به اشتراک گذاشتن نسبتی از درآمد، بخشی از هزینه های تحمیل شده به تولیدکننده را جبران کند.

  یافته ها

  برای نمایش تاثیر پیاده سازی قرارداد تسهیم درآمد در سود اعضای زنجیره، مثال عددی ارایه شده است. هزینه ها و توابع سود، برحسب ریال محاسبه می شود و این سیستم به مدت یک سال برنامه ریزی شده است. در این مثال مشخص می شود که این قرارداد به شکل موفقیت آمیزی عمل کرده است و سود زنجیره تامین در حالت هماهنگ با سود تحت حالت متمرکز برابر است. تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که سود هر یک از اعضای زنجیره در حالت هماهنگ، بیشتر از سود آن ها در حالت نامتمرکز است. از طرفی، سرمایه گذاری در تبلیغات، سود تولیدکننده و خرده فروش ها را به میزان چشمگیری افزایش می دهد؛ از این رو به عنوان توصیه های مدیریتی، پیشنهاد می شود که هر دو سطح زنجیره، توجه ویژه ای به سرمایه گذاری در تبلیغات داشته باشند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش با ایده گرفتن از شرایط واقعی که در آن یک تولیدکننده در یک بازار با چندین خرده فروش در تعامل است، توسعه پیدا کرده است. نتایج این پژوهش می تواند در کلیه صنایع خرده فروشی، همچون بازارهای میوه و تره بار، فروشگاه های عرضه مواد پروتیینی، عرضه کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، داروخانه ها و زنجیره های تامین دارویی و صنایعی همچون صنعت خودروسازی و پتروشیمی به کار گرفته شود. نتایج این پژوهش، به روشنی نشان داد که راهبرد مدیریت موجودی توسط فروشنده، تعامل بین تولیدکننده و خرده فروش ها را افزایش می دهد و به تولیدکننده ها برای دسترسی به اطلاعات مشتری ها کمک می کند تا در اسرع وقت محصولات را شارژ و از تولید مازاد جلوگیری کنند.

  کلیدواژگان: راهبرد قیمت گذاری، قرارداد اشتراک درآمد، مدیریت موجودی توسط فروشنده، نظریه بازی ها، هماهنگی زنجیره تامین
 • محمدمهدی فریدوند*، مهدی الیاسی، رضا رادفر صفحات 595-620
  هدف

  هدف این مقاله، ارایه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخاب مدل مناسب ضمانت اعتبار برای شرکت های فناور نوپا می باشد.

  روش

  در این مقاله از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. در این تحقیق، ابتدا با مرور ادبیات و بررسی اسناد، مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل شناسایی و با نظر یک گروه خبره صحه گذاری گردید. در نهایت، مناسب ترین مدل با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره و فرآیند تحلیل شبکه ای انتخاب شد.

  یافته ها

  شناسایی مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل ضمانت اعتبار و رتبه بندی معیارها و مدل ها از یافته های اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در معیارهای اصلی انتخاب مدل ضمانت اعتبار که معیار تسهیل ارایه خدمات اعتباری بیشترین وزن (اهمیت) را دارد. همچنین دلالت های سیاستگذاری از قبیل: «سیاست های حمایتی دولت در خصوص توسعه ابزار ضمانت»، «ایجاد پایگاه متمرکز و قابل اعتماد داده های ریسک اعتباری» و «تغییرات حکمرانی و عملکردی در نهادهای ضمانت اعتبار کشور» برای ایجاد نظام بومی ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا پیشنهاد گردیدند.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش، با روش فرآیند تحلیل شبکه ای مدل مناسب ضمانت اعتبار در کشور متناسب با نیاز شرکت های فناور نوپا، شرایط اقتصادی و نهادی حاکم بر کشور و همچنین همسو با تجربیات و مدل های موفق دنیا انتخاب گردید که استفاده از این مدل هم در بعد سیاستگذاری و هم در بعد اجرا توفیقات زیادی را در حوزه تامین مالی این بنگاه ها رقم خواهد زد.

  کلیدواژگان: مدل ضمانت اعتبار، شرکت های فناور نوپا (NTBFs)، تامین مالی نوآوری، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
 • مریم یونس پور، مجید اسماعیلیان*، کامران کیان فر صفحات 621-649
  هدف

  رویکرد برنامه ریزی نیازمندی مواد مبتنی بر تقاضا، بافرهایی از موجودی را در برخی از نقاط نمودار ساختار محصول برای پاسخ گویی سریع تر به مشتریان و نوسان های تقاضا در نظر می گیرد. در این رویکرد، وجود بافر در هر بخشی از نمودار ساختار محصول، الزاما باعث بهبود جریان مواد نخواهد شد و می تواند به افزایش هزینه موجودی منجر شود. از سوی دیگر، این رویکرد پارامترهایی را شامل می شود که به صورت تجربی توسط مدیر مقداردهی می شود و مقدار نامناسب این پارامترها به عملکرد ضعیف آن منجر خواهد شد. از این رو، در مقاله حاضر تلاش شده است که با در نظر گرفتن هم زمان سطح استراتژیک (تعیین مناطق استراتژیک موجودی) و سطح عملیاتی (فاز برنامه ریزی) به تعیین مقادیر بهینه پارامترهای این رویکرد با هدف حداقل کردن سطح موجودی و رسیدن به سطح خدمت 100 درصد در زمان انتظار مشتری پرداخته شود.

  روش

  در این پژوهش یک مدل شبیه سازی بهینه سازی برای تعیین بهینه سه پارامتر اساسی موقعیت استراتژیک موجودی، فاکتور نوسان و زمان ارایه شده است که برای حل آن، از ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته با حل کننده CPLEX بهره گرفته شده است. در مرحله الگوریتم ژنتیک، مناطق مجاز بافر به صورت تصادفی انتخاب می شود؛ به نحوی که تحویل محصول نهایی، کمتر از زمان تحمل مشتری باشد و در مرحله برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته، مقادیر بهینه فاکتورهای نوسان و زمان با هدف حداقل کردن سطح موجودی وعدم مواجه با کمبود مقداردهی می شود.

  یافته ها

  مدل پیشنهادی در 12 نمونه تصادفی از نمودار ساختار محصول با سطوح و تعداد قطعات مختلف و مثال موجود در مقاله جیانگ و ریم بررسی و عملکرد مدل ارایه شده با مدل مقاله جیانگ و ریم مقایسه شد. نتایج نشان داد که در تمامی مسایل، مدل ارایه شده کارایی بهتری داشته است. مقایسه نتایج با داده های مثال مقاله اصلی اثبات می کند که هزینه موجودی مدل ارایه شده بین 82 تا 86 درصد و به طور متوسط 6/83 درصد کاهش یافته است و درصد بهبود سفارش های تحویل شده به موقع، بین 0 تا 4 درصد و به طور متوسط 2/2 درصد است. مقایسه نتایج با داده های تصادفی ایجاد شده نشان می دهد که متوسط هزینه موجودی با استفاده از مدل پیشنهادی، بین 73 تا 91 درصد و به طور متوسط 81/8 درصد کمتر شده است و با اطمینان 100 درصد، کلیه سفارش ها در زمانی کمتر از تحمل مشتری برآورده شده است.

  نتیجه گیری

  در مدل ارایه شده با وجود محدودیت بیشتر نسبت به مکان بافرها در نمودار ساختار محصول، نتایج عملکرد مدل پیشنهادی اثبات می کند که میانگین هزینه موجودی، نسبت به مدل جیانگ و ریم کاهش چشمگیری یافته است؛ ضمن اینکه با اطمینان کامل، کلیه سفارش ها برآورده خواهد شد. رویکرد این پژوهش می تواند به عنوان ابزار پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیران جهت تعیین مقدار و زمان درخواست سفارش تولید/خرید با کمترین هزینه نگهداری موجودی و رسیدن به سطح خدمت 100 درصد در مدت زمان انتظار مشتری باشد.

  کلیدواژگان: بافرهای نقطه جداکننده، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی نیازمندی مواد مبتنی بر تقاضا، زمان جداکننده
 • سارا امیرسلامی، سعید علائی* صفحات 650-679
  هدف

  انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش از وظایف اصلی شرکت ها در مدیریت زنجیره تامین سبز است. در اکثر مطالعات پیشین، این دو وظیفه به عنوان مسایل مستقل در نظر گرفته شده است. این مسیله، به خصوص در مدیریت زنجیره تامین سبز اهمیت زیادی دارد و نیازمند است که معیارهای کمی و کیفی در آن لحاظ شود؛ اما گاهی این معیارها متناقض است و باید موازنه شود. ارایه چارچوبی که بتواند این دو مسیله را به صورت هم زمان در نظر گیرد و علاوه بر لحاظ کردن معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز، میزان سفارش های تخصیص یافته به تامین کنندگان را تعیین کند، ضروری است.

  روش

  رویکرد پیشنهادی شامل دنپ فازی، تاپسیس فازی و مدل بهینه سازی دوهدفه است. در مرحله اول با استفاده از دنپ فازی، وزن معیارها شامل معیارهای سنتی و سبز به دست آمد؛ سپس با استفاده از تاپسیس فازی، تامین کنندگان ارزیابی شدند. برای تخصیص سفارش ها، یک مدل برنامه ریزی دوهدفه با اهداف کمینه کردن هزینه کل زنجیره تامین و بیشینه سازی ارزش خرید کل فرموله شد. تابع هدف اول، قیمت خرید، هزینه های متغیر تامین کنندگان، هزینه های سفارش دهی و راه اندازی، نگهداری خریدار و تامین کنندگان را شامل می شود. همچنین تابع هدف دوم، تضمین می کند که سفارش بیشتری به تامین کنندگانی تخصیص یابد که امتیاز بیشتری در فرایند ارزیابی تامین کنندگان کسب کرده اند. محدودیت های مدل نیز عبارت اند از: ظرفیت تامین کنندگان، تقاضای خریدار و محدودیت های مرتبط با تخفیف تامین کنندگان. با توجه به دوهدفه بودن مدل ریاضی، از روش معیار جهانی استفاده شد تا مسیله دوهدفه، به مسیله تک هدفه تبدیل شود. مطابق با این روش، انحراف های نسبی اهداف، از مقادیر بهینه تک هدفه هر هدف کمینه سازی شد. همچنین با توجه به غیرخطی بودن مدل ریاضی الگوریتم فراابتکاری، جست‎وجوی هارمونی برای مسیله طراحی و برای مواجهه با محدودیت های مسیله، یک الگوریتم ترمیم پیشنهاد شد.

  یافته ها

  برای شناسایی معیارها از نتایج مطالعات پیشین و نظرسنجی از خبرگان استفاده شد که شامل معیارهای سنتی و سبز است. نتایج دنپ فازی نشان داد که اعتبار تامین کننده مهم ترین معیار است و بعد از آن کیفیت، خرید سبز، طراحی سبز، حمل ونقل سبز، تولید سبز، تحویل به موقع و فاصله در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، تمامی معیارها روی اعتبار تامین کننده تاثیرگذارند. سپس شش تامین کننده با توجه به معیارها با استفاده از تاپسیس فازی ارزیابی شدند و امتیاز نهایی آن ها، به عنوان وزن های تامین کنندگان در تابع هدف دوم مدل ریاضی استفاده شد. برای اعتبارسنجی رویکرد پیشنهادی، یک مطالعه موردی با داده های واقعی در حوزه تامین تجهیزات پزشکی بررسی و جواب بهینه مسیله ارایه شد. در ادامه با تغییر وزن توابع هدف در مسیله تک هدفه، جواب های پارتو مسیله شناسایی شدند. رویکرد پیشنهادی با در نظر گرفتن معیارهای سبز، تخصیص بهینه را به تامین کنندگان انجام می دهد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد که تصمیم گیرنده می تواند با توجه به جواب های پارتوی مسیله، بهترین جواب را طوری انتخاب کند که موازنه صحیحی بین هزینه های زنجیره و ارزش خرید صورت گیرد.

  کلیدواژگان: الگوریتم فراابتکاری، انتخاب تامین کننده سبز، برنامه ریزی دوهدفه، تاپسیس فازی، دنپ فازی
 • افروز رحماندوست، اشکان حافظ الکتب*، بیژن رحمانی پرچیکلایی، امیر عزیزی صفحات 680-709
  هدف

  موضوع جمع آوری پسماند، یکی از چالش های بزرگ جوامع مدرن است. از آنجا که تولید پسماند در هر زمان اجتناب ناپذیر است، توجه به سامان دهی جمع آوری پسماند شهری، امری بسیار مهم و ضروری است. این در حالی است که با توجه به افزایش تولید آلاینده های زیست محیطی در دهه های اخیر و بروز بحران های ناشی از گرم شدن زمین، پرداختن به مسایل پایداری بیش از پیش در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. این پژوهش با هدف طراحی یک شبکه جمع آوری پسماند شهری با رویکرد پایداری شهری اجرا شده است. برای این منظور، یک مدل ریاضی چندهدفه پیشنهاد شده که نگرانی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مربوط به مسیریابی وسایل نقلیه جمع آوری پسماند شهری را در نظر گرفته است.

  روش

  در این پژوهش با هدف طراحی یک شبکه بهینه برای جمع آوری پسماند شهری، یک مدل ریاضی چندهدفه عدد صحیح مبتنی بر مولفه های پایداری، برای مسیله مسیریابی وسایل نقلیه جمع آوری پسماند شهری ارایه شده است. برای حل مدل، از داده های واقعی مربوط به جمع آوری پسماند در شهر ساوه استفاده شد. به کمک نرم افزار گمز، مدل در ابعاد کوچک و به کمک نرم افزار متلب، مدل در ابعاد بزرگ حل شد. در مدل پیشنهادی از رویکرد استوار برای برخورد باعدم قطعیت استفاده شد. برای حل مدل در ابعاد بزرگ از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه استفاده شد. درنهایت بین روش های حل بر اساس مقدار تابع هدف و زمان حل، مقایسه ای انجام گرفت.

  یافته ها

  هدف اقتصادی پژوهش، محاسبه مجموع هزینه های حمل پسماندها از نقاط جمع آوری به مراکز پردازش و مراکز بازیافت زباله و نیز هزینه های مربوط به بازیافت پسماندهاست. هدف زیست محیطی پژوهش، کاهش آلودگی ناشی از حمل پسماندهای جمع آوری شده است و در نهایت، هدف اجتماعی آن، به حداکثررساندن رضایت شهروندان از جمع آوری پسماند شهری است. در این پژوهش نشان دادیم که مدل ریاضی پیشنهادی، بین هزینه های انجام شده، حجم پسماند جمع آوری شده، مسافت پیموده شده و میزان آلودگی تولید شده از حمل ونقل پسماندها، تناسب منطقی برقرار می کند.

  نتیجه گیری

  مدل ارایه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد پایداری در جمع آوری شدن پسماند شهری با ارایه توابع هدف مجزا، موجب بهینه شدن سیستم جمع آوری پسماند شهری شد. نتایج نشان داد که در بعد اقتصادی، هزینه های جمع آوری پسماند که بیشترین سهم از هزینه کل مدیریت پسماند را به خود اختصاص می دهد، کاهش چشمگیری یافته است. دلیل کاهش هزینه جمع آوری، بهینه کردن مسیرهای جمع آوری و کاهش هزینه های مربوط به بازیافت پسماند جمع آوری شده بود. همچنین در بعد اجتماعی با درنظر گرفتن حجم پسماند جمع آوری شده نسبت به پسماند تولید شده، میزان رضایت شهروندان محاسبه شد. درنهایت نتایج نشان داد که با کاهش اثرهای زیست محیطی مربوط به بازیافت و حمل ونقل پسماند جمع آوری شده، مدل پیشنهادی عملکرد خوبی داشته است.

  کلیدواژگان: پایداری، پسماند شهری، جمع آوری، مسیریابی، عدم قطعیت
|
 • Sara Mehrjoo *, Hanan Amoozad Mahdirji, Jalil Heidary Dahoei, Seyyed Hossein Razavi Haji Agha, Mahnaz Hosseinzadeh Pages 534-565
  Objective

  Designing a multi-level supply chain network with efficient product flow management is an important issue in supply chain management. Determining the price of products, which can be affected by different factors such as environmental uncertainty, will have a significant impact on the strategic decision of designing the supply chain network. In recent research on dynamic pricing, the majority focused on two-level supply chains, exploring the impact of advertising on the supply chain. In this study, the levels of the supply chain are upgraded to three levels, and the advertising and inventory variables as well as the pricing issue in the supply chain are investigated. Hence, the overarching objective is to scrutinize the coordination of a supply chain involving three variables: advertising, warehouse inventory, and a comparison between static and dynamic pricing. Given the accelerated expansion of e-commerce, dynamic pricing emerges as a potent strategy for profit augmentation within the supply chain, an aspect that has received comparatively less attention. The supply chain in this research includes three levels: producer, supplier, and retailer. In addition, many sources, including Chen et al, 2018, have indicated that dynamic pricing is being used in many innovative businesses, that 60% of market development managers around the world are familiar with dynamic pricing methods, and that 35% of CEOs and business managers plan to base all their pricing models on dynamic pricing methods in the next three years. This research initially aims to provide a stable model for dynamic pricing and compare it with static pricing in multi-level supply chains using a game theory approach. Secondly, it examines the theoretical foundations, thirdly, the research methodology is presented, and fourthly, the discussion and conclusions are discussed.

  Methods

  The present research falls under the category of applied research. It considers discount-oriented models to examine the planning horizon, the use of dynamic pricing in some actors at one level of the chain from the concept of dynamic pricing, and the use of static pricing by others at the same level and considering the demand in a non-deterministic (stable) manner. Finally, the use of Stackelberg’s game is presented to examine the core of the game and the Nash equilibrium point. The robust optimization model is presented by Malloy et al. Initially, the model introduces symbols: x as the vector of design variables, and y as the vector of control variables. Parameters A, B, and C are coefficient parameters, while b and e are parameter vectors. Values for A and B are predetermined, and B, C, and e involve uncertainty. A particular understanding of the parameter is called scenario uncertainty, which is assigned the symbol s, and its probability is specified by ps. K retailers operate in the supply chain, and each retailer supplies the desired product from only one manufacturer. In general, the outcome for each retailer is the disparity between their income and expenses. In such a situation, the retailer faces ordering, holding, and marketing costs for each product. The profit margin of each retailer is the difference between the price paid to the manufacturer for the bulk purchase and the selling price to the customer. It is worth noting that considering that the final product of each manufacturer is sent to only one retailer, the number of manufacturers and retailers is equal. For data analysis, a genetic algorithm, particle accumulation optimization, and MATLAB software were employed. Initially, the model underwent analysis in static mode, followed by dynamic mode analysis using Games software. Ultimately, the outcomes of the two pricing methods were compared.

  Results

  This article introduces the development of a stochastic demand function utilizing genetic algorithms and particle optimization. It presents two distinct single-period models designed for a competitive environment. In the first model, retailers have only an intermediary role and do not decide on pricing or optimal order quantity. In the mentioned model, it is assumed that retailers transfer the demand exactly and to the same extent as it is from the customers to the suppliers. Based on the amount of their production, suppliers face shortages and excess supply. The purpose of this model is to determine the optimal and desirable amount of production as well as the price for each supplier. In addition, routing costs are approximated. The results indicate that the presented approximation is very accurate and evaluates the equilibrium point in much less time than the original model. In the second model, retailers are assumed to incur shortage or maintenance costs according to the number of orders they send. Here, the suppliers determine the final price, and the goal of the retailers is to determine the optimal amount of the order. In this model, it is assumed that suppliers’ production is customized, and inventory costs are considered only for retailers. A noteworthy aspect of this model is the emphasis on dynamic pricing—an inherently crucial and intricate element within the domain of supply chain dynamics theory

  Conclusion

  The results underscore the substantial efficacy of the proposed combination in addressing the multi-level supply chain network design model with both dynamic and static pricing. The sensitivity analysis of the manufacturer’s profit showed that the changes indicating an increase in the market base of a manufacturer will lead to an increase in profit for both manufacturers. The graph of the change in the producer’s profit compared to the change in the costs showed that a decrease in the production cost leads to an increase in the profit for the producer, while the profit of the next producer decreases in these conditions. Like the producer’s profit, the distributor’s profit also increases with the market base. Expanding the market base not only leads to an increase in the distributor's profit through collaboration with producers but also occurs through two distinct mechanisms. Firstly, there's a profit increase due to raising retailer prices. Although wholesale prices increase with the expanded market base and heightened demand, the distributor, to maintain balance, can elevate retail prices at a higher ratio. Consequently, the value of the pi-wi term increases. Secondly, there's a profit increase resulting from boosting sales volume. The distributor's profit is positively influenced by the increase in sales volume, thereby reinforcing the overall financial outcome.

  Keywords: Game theory, Multi-level supply chain, pricing, Robust modeling
 • Bahareh Osuli, MohammadReza Gholamian *, Maryam Noroozi Pages 566-594
  Objective

  Implementing the "Vendor-Managed Inventory" strategy and sharing inventory information among retailers and manufacturers play crucial roles in reducing holding costs, shortage costs, transportation costs, and excess inventory costs. This leads to enhanced coordination in the decision-making processes of supply chain members. Therefore, this research delves into the investigation of the supply chain coordination mechanism by combining the vendor-managed inventory strategy and revenue-sharing contracts. Additionally, in the developed model, the demand function incorporates a multiplicative factor of elements influencing the profit function, such as retail price, retailer, and manufacturer advertising investments.
   

  Methods

  In this article, we study the coordination in a two-level supply chain including one manufacturer and multiple retailers under a revenue-sharing contract, where the pricing and advertising investment strategy of each member of the supply chain is implemented despite vendor-managed inventory in a centralized supply chain. Subsequently, in the decentralized state, we employ the Stackelberg game with manufacturer leadership to determine the optimal variables for both manufacturers and retailers. Finally, to reach coordination and achieve the maximum benefit of the supply chain, we proposed a revenue-sharing contract so that the retailer compensates a part of the costs incurred by the manufacturer by sharing a proportion of the revenue.
   

  Results

  A numerical example is presented to show the implementation impact of the revenue-sharing contract on the profit of the chain members. Costs and profit functions are calculated in the Iranian Rial and this system is planned for one year. In this example, it is clear that this contract has been worked successfully and the profit of the supply chain in the coordinated state is equal to the profit under the centralized state. The sensitivity analysis of the model showed that the profit of each member of the chain in a coordinated state is more than their profit in a decentralized state. In addition, advertising investment increases the profits of manufacturers and retailers significantly. As a managerial insight, it is recommended that both levels of the chain place special emphasis on investing in advertising activities.
   

  Conclusion

  This research was conceived based on a real-world scenario, where a single manufacturer engages with multiple retailers within a market. The findings of this study have broad applicability across various retail industries, including but not limited to fruit and vegetable markets, grocery stores, protein supply chain outlets, health and beauty product suppliers, drugstores, pharmaceutical supply chains, as well as industries such as automotive and petrochemical. The results of this research proved that the vendor-managed inventory strategy increases the interaction between manufacturers and retailers and helps manufacturers access the retailer information to charge products as soon as possible and also avoid excess production.

  Keywords: Pricing Strategy, Revenue sharing contract, vendor managed inventory, Game theory, Supply Chain Coordination
 • MohammadMahdi Faridvand *, Mahdi Elyasi, Reza Radfar Pages 595-620
  Objective

  According to the studies conducted on New Technology-Based Firms (NTBFs), the biggest problem of these companies is their access to financial resources. Studies show that among the indirect intervention policies, credit guarantee schemes have been considered by governments for facilitating the financing of these enterprises due to the need for less budget and a higher leverage effect. The purpose of this article is to present the appropriate credit guarantee model for new technology-based Firms.

  Methods

  In this study, which used a combination of qualitative and quantitative methods, firstly, by reviewing the literature, credit guarantee models, key components, and main criteria for choosing the appropriate credit guarantee model were identified and validated by the opinion of an expert group. Finally, the most appropriate model was selected using the Multiple Criteria Decision-Making Model and Analytical Network Process (ANP). Also, to form the grounds for policy implications for credit guarantee programs in Iran, an in-depth study of credit guarantee programs in the country and a comparison of the constituent components of credit guarantee programs with the classified models for credit guarantee in the world was carried out.

  Results

  The findings of this study indicate a lack of effective policy formulation and a deficiency in the precise and targeted selection of a local credit guarantee model for emerging technology-based firms in Iran. The central outcomes of this study revolve around the identification of credit guarantee models, the delineation of key components, and the establishment of criteria for choosing the most suitable credit guarantee model. Furthermore, the research entails the ranking of both these criteria and the various models under consideration. According to the insights gathered from experts in this domain, the research findings highlight the primary criteria for selecting a credit guarantee model. These criteria, ranked in order of significance include: facilitating the provision of credit services, assessing the consequences of the credit guarantee system, effective risk management, and governance of the credit guarantee system. This ranking reflects the experts' assessment of the most pivotal factors when evaluating credit guarantee programs. The criterion of facilitating the provision of credit services has the most weight (importance). Also, policy implications such as: "Government support policies regarding the development of guarantee tools", " creating a centralized and reliable credit risk database" and "Governance and functional changes in the country's credit guarantee institutions" were proposed to create a local credit guarantee system for NTBFs.

  Conclusion

  In this research, utilizing the ANP methodology, the selection of an apt credit guarantee model for the nation aligns with the specific requirements of emerging technology-based firms, the prevailing economic and institutional landscape, and global best practices and successful models. This approach holds substantial promise for achieving significant success, not only in shaping effective policies but also in their successful implementation within the realm of financing for these companies. Reforming the institutional and functional structure of the country's credit guarantee institutions in the short term, as well as the formation of new credit guarantee institutions according to successful credit guarantee models in the world and their development in the long run can play a significant role in the financing of NTBFs.

  Keywords: Credit guarantee models, Innovation financing, New Technology-Based Firms (NTBFs), Analytical Network Process (ANP)
 • Maryam Younespour, Majid Esmaelian *, Kamran Kianfar Pages 621-649
  Objective

  The demand-driven material requirements planning approach (DDMRP) considers inventory buffers at certain points in the bill of materials to respond more quickly to customer demands and demand fluctuations. In this approach, the presence of a buffer at each point of the bill of material does not necessarily improve the material flow and may lead to an increase in inventory costs. Moreover, this approach includes parameters that are experimentally set by the manager, and inappropriate values for these parameters can result in deficient performance. Therefore, this paper aims to simultaneously determine optimal values for the parameters of this approach at both the strategic level (strategic inventory positioning) and the operational level (planning phase) to minimize inventory cost and achieve a 100% service level within customer tolerance time.

  Methods

  In this research, a simulation-optimization model is introduced to determine the optimal values of three fundamental parameters: strategic inventory position, variability, and lead time factors. To address this, a combination of genetic algorithm and mixed-integer linear programming with a CPLEX solver is utilized. In the genetic algorithm phase, the allowed positions of the buffer are randomly selected in a way that the delivery of the final product is less than the customer tolerance time. In the mixed-integer linear programming phase, the optimal values of variability and lead time factors are determined with the aim of minimizing inventory cost and avoiding stockout issues.

  Results

  The proposed model is evaluated across 12 randomly generated instances of the bill of materials, each varying in levels and the number of parts. This set includes the specific case studied in the article by Jiang and Rim. The performance of our presented model is then compared with that of Jiang and Rim's model. The results consistently reveal that the proposed model demonstrates superior efficiency across all instances. The comparison of results with the data from the main article proves that the inventory cost of the proposed model has decreased between 82% and 86%, with an average reduction of 83.6%. The improvement percentage of on-time deliveries ranges from 0% to 4%, with an average improvement of 2.2%. Comparison with randomly generated data indicates that the average inventory cost using the proposed model is reduced between 73% and 91%, with an average reduction of 81.8%. Moreover, with 100% confidence, all orders are fulfilled within a time frame shorter than the customer tolerance time.

  Conclusion

  In the presented model, despite more restrictions regarding the buffer position in the bill of material, the performance results of the proposed model demonstrate a significant reduction in average inventory costs compared to the Jiang and Rim model. Additionally, with full confidence, all orders will be fulfilled. The methodology employed in this research can function as a decision-support tool for managers. It aids in determining the optimal quantity and timing of manufacturing or purchasing orders, minimizing inventory costs while aiming to achieve a 100% service level within the customer tolerance time

  Keywords: Decoupled buffer point, Decoupled lead time, Demand-driven Material Requirement Planning (DDMRP), Production Planning
 • Sara Amirsalami, Saeed Alaei * Pages 650-679
  Objective

  In the realm of green supply chain management, the pivotal responsibilities of companies involve supplier selection and order allocation. These tasks were treated as independent challenges in prior studies. This issue holds significant importance within the context of green supply chain management, demanding the simultaneous consideration of both quantitative and qualitative criteria. These criteria, at times conflicting, necessitate an in-depth analysis of trade-offs. There is a pressing need for a comprehensive framework capable of concurrently addressing both aspects. In addition to accommodating green criteria, such a framework should enable the determination of order quantities allocated to suppliers.

  Methods

  The utilized approach in the present study included Fuzzy DNP, Fuzzy TOPSIS, and a Bi-objective optimization model. In the first stage, the criteria weights, encompassing both traditional and green criteria, were determined using the fuzzy DNP. Subsequently, the suppliers' scores were computed using the fuzzy TOPSIS. In the second stage, a non-linear bi-objective model was formulated, aiming to minimize the total cost and maximize the purchased value. The first objective function comprised the purchase price, suppliers' variable costs, ordering and setup costs, as well as buyer's and suppliers' inventory holding costs. Additionally, the second objective function ensured a higher allocation of orders to suppliers who had achieved a superior score in the supplier evaluation process. The model's constraints encompassed the suppliers' capacity, buyer's demand, and constraints associated with the suppliers' discounts. Acknowledging the bi-objective nature of the mathematical model, the Global Criterion method was employed to transform the bi-objective problem into a single-objective one. According to this method, the relative deviations of the objectives from their corresponding single-objective optimal values were minimized. Furthermore, due to the non-linearity of the mathematical model, a harmony search algorithm was developed for the problem, and a repair algorithm was proposed to handle constraints in the problem.

  Results

  The previous studies and expert opinions were utilized to identify the criteria, encompassing both traditional and green criteria. The results of fuzzy DANP indicated that the supplier's credit holds the utmost importance, followed by quality, green purchasing, green design, green transportation, green production, on-time delivery, and distance. Furthermore, all criteria exhibit an effect on the supplier's credit. Subsequently, six suppliers underwent evaluation based on the criteria using fuzzy TOPSIS, and their final scores were employed as the suppliers' weights in the second objective function of the mathematical model. To validate the proposed approach, a case study with real data in the field of the medical equipment supply chain was examined, and the optimal solution to the problem was presented. Subsequently, by adjusting the weights of the objective functions in the single-objective problem, the Pareto solutions were identified. The proposed approach facilitates the optimal allocation to the suppliers by considering the green criteria.

  Conclusion

  The results showed that a decision maker can choose the best solution according to the Pareto solutions in such a way that there is a correct trade-off between the supply chain costs and purchased value.

  Keywords: Bi-objective programming, Fuzzy DANP, fuzzy topsis, green supplier selection, Meta-heuristic algorithm
 • Afrouz Rahmandoust, Ashkan Hafezalkotob *, Bijan Rahmani Parchikolaei, Amir Azizi Pages 680-709
  Objective

  Waste collection poses a significant challenge for contemporary societies. Given the inevitability of ongoing human waste production, the organization of municipal waste collection holds paramount importance. Against the backdrop of escalating environmental pollutants over recent decades and crises induced by global warming, governments have increasingly prioritized addressing sustainability issues. The objective of this study was to formulate an urban waste collection network with a municipal sustainability perspective. To achieve this goal, we proposed a multi-objective mathematical model that incorporates economic, social, and environmental considerations pertaining to the routing of urban waste collection vehicles.

  Methods

  This study introduces an integer multi-objective mathematical model centred on stability components to address the routing problem of urban waste collection vehicles, to design an optimal network for urban waste collection. The model was addressed using real data from waste collection in Iran’s Saveh city. GAMS software was employed for solving the model in small dimensions, while MATLAB software was utilized for solving the model in larger dimensions. The proposed model incorporates a robust approach to handle uncertainty. Multi-objective meta-heuristic algorithms were applied to solve the model in scenarios with larger dimensions. A comparative analysis was subsequently conducted, evaluating solution methods based on both the values of the objective function and the solution time.

  Results

  The economic objective of this study encompasses the overall costs associated with transporting waste from collection points to processing and recycling centres, along with the expenses related to waste recycling. Its environmental objective focuses on minimizing pollution resulting from the transportation of collected waste. Lastly, its social objective is to maximize citizens' satisfaction with urban waste collection. The results demonstrated that the proposed mathematical model establishes a rational relationship between the incurred costs, the quantity of waste collected, the distance travelled, and the amount of pollution generated during the transportation of waste.

  Conclusion

  The model presented in this study optimized the urban waste collection system by incorporating dimensions of sustainability. This was achieved by formulating separate objective functions to address various aspects of urban waste collection. The results showed that in the economic dimension, waste collection costs, which account for the largest share of the total cost of waste management, decreased significantly. The collection cost was reduced by optimizing the collection routes and reducing the costs related to recycling collected waste. In addition, in the social dimension, by considering the amount of waste collected compared to the waste produced, the level of satisfaction of citizens was calculated. Finally, the results showed that by reducing the environmental effects related to the recycling and transportation of the collected waste, the proposed model had an acceptable performance.

  Keywords: sustainability, Municipal waste collection, Routing, Uncertainty