فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، پاییز 1399)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدصادق واعظی*، اسمعیل ابونوری، رضا تهرانی صفحات 1-20

  هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی است که در واقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آنها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: تقسیم سود، نقدینگی، نااطمینانی، اختیار طبیعی، معادلات دیفرانسیل تصادفی
 • سید احسان حسینی، سید عباس هاشمی*، هادی امیری صفحات 21-41

  هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تایید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: ناهنجاری اقلام تعهدی، راهبرد اقلام تعهدی سنتی، راهبرد اقلام تعهدی نسبی، سبد مصون سازی، فرضیه بازار کارا
 • حسین فخاری، مهراب نصیری* صفحات 43-62

  این پژوهش به بررسی تاثیر عملکرد شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال های 1392 تا 1396 پرداخته است. نمونه پژوهش شامل 500 مشاهده می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای مستقل شامل نرخ بازده دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت، شاخص Q توبین و سود هر سهم بوده و متغیر وابسته پژوهش را ریسک سقوط آتی قیمت سهام تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عملکرد شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بعبارتی با توجه به عملکرد یک شرکت، می توان جهش یا سقوط آتی قیمت سهام را پیش بینی و نسبت به خرید یا فروش سهام آن شرکت اقدام کرد.

  کلیدواژگان: ریسک سقوط قیمت سهام، اخبار بد، عملکرد شرکت
 • عباسعلی دریائی*، یاسین فتاحی صفحات 63-86

  بر اساس تیوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و در نتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خرید و فروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، ناقرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تیوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد. بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتا برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

  کلیدواژگان: الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی، تئوری هزینه معاملات، فرضیه کژگزینی مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام
 • محمد وحدانی*، جواد محمدی مهر صفحات 87-118

  بر اساس تیوری های حاکم انتظار بر آن است که سرمایه گذاران در قبال اطلاعات مربوط به سودآوری ، تصمیمات و رفتار عقلایی و منطقی و فارغ از احساسات داشته باشند. نقش مدیران در تقویت مکانیزم های شرکتی می تواند موجب اطمینان بیشتر به کیفیت سودآوری شود که خود به عنوان عاملی اثر گذار بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران مطرح است.لذا هدف پژوهش حاضر، تاثیر ویژگی های هییت مدیره برارتباط آگاهی دهندگی سود با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی گرایش احساسی سرمایه گذاران است.این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی شده است (952 شرکت-سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار10Eviews استفاده شده است.بر اساس یافته های این پژوهش بین آگاهی دهندگی سود و گرایشات احساسی سرمایه گذاران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین ویژگی های هیات مدیره از جمله استقلال ، اندازه و سنوات (تجربه) هیات مدیره بر آگاهی دهندگی سود تاثیری معنادار و مستقیم دارد. از طرفی در بررسی اثرات این ویژگی ها بر رابطه بین آگاهی دهندگی سود و گرایشات احساسی مشخص گردید که استقلال ، اندازه و سنوات (تجربه) هیات مدیره موجب تقویت رابطه منفی بین آنها خواهد شد. به عبارتی این ویژگی ها منجر به تقویت آگاهی دهندگی سود و در نتیجه بروز کمتر گرایشات احساسی در بین سرمایه گذاران می شود.

  کلیدواژگان: گرایش احساسی سرمایه گذاران، ویژگی های مدیریت، آگاهی دهندگی سود
 • اسفندیار محمدی، یادگار محمدی، غریبه اسماعیلی کیا* صفحات 119-146

  هزینه سرمایه یکی از اساسی ترین معیارها در اتخاذ تصمیم های مالی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی مدیریت تلقی می گردد. این معیار علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهای داخلی شرکت، از عوامل محیطی شرکت خصوصا متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر می پذیرد، با توجه به تغییرات عمده اخیر متغیرهای کلان اقتصادی در کشور ما، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه می باشد. با استفاده از اطلاعات 219 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 الی 1395، پنج فرضیه پژوهش با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته های مطالعه بر مبنای نتایج حاصل از تخمین روابط بلندمدت حاکی از آن است که ضرایب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تغییرات قیمت نفت، برابر انتظار معنادار بوده و این متغیرها بر هزینه سرمایه شرکت اثر مثبت و معنی دار دارند. به طوری که در بلندمدت با افزایش میزان این متغیرها هزینه سرمایه شرکت ها افزایش پیدا کرده و با کاهش آنها هزینه سرمایه می تواند کاهش یابد. همچنین در کوتاه مدت متغیر نرخ بهره با یک دوره تاخیر، متغیر نرخ تورم با سه دوره تاخیر، متغیر نرخ ارز با چهار دوره تاخیر، متغیر نقدینگی با چهار دوره تاخیر و همچنین متغیر قیمت نفت با دو دوره تاخیر تاثیر خود را بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند. لذا هرچند دوره تاثیرگذاری این متغیرها یکسان نیست، اما تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه شرکت ها دارند.

  کلیدواژگان: هزینه سرمایه، متغیرهای کلان اقتصادی، آزمون کرانه ها، ARDL
 • محمد سلیمانی*، غلامحسین اسدی صفحات 147-174

  از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: بحران مالی در بانک ها، کمیته بازل، شاخص نقدینگی، شاخص سرمایه
 • غلامرضا زمردیان، مجید شریعت پناهی، میر فیض فلاح شمس، محمدرضا فقیری* صفحات 175-200

  یکی از چالش های مدیران سرمایه گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش افزوده کل هریک از گروه های تشکیل دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه ها (تخصیص دارایی) می باشد. با توجه به اینکه عموما بدون در نظر گرفتن تاثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و وزن دهی به آنها، به منظور سنجش عملکرد و در نتیجه آن سنجش مهارت مدیران، از ارزش افزوده کل استفاده می شود و درپاسخ به پرسش فوق و گسترش روش های سنتی، در این مقاله با ارایه چارچوبی، ارزش افزوده هریک از گروه های دارایی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری فوق، به ارزش افزوده ناشی از تخصیص دارایی (وزن دهی) و انتخاب اوراق بهادار تقسیم شده و بدین گونه مهارت مدیران هریک از این صندوق ها در این دو تصمیم گیری، مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به تازه کار بودن اینگونه صندوق ها در بورس ایران و اطلاعات محدود، نتایج این مقاله نشان می دهد که مدیران این صندوق ها دارای مهارت پایداری در هیچ یک از دو سنجه فوق نمی باشند. البته شایان ذکر است که با افزایش زمان فعالیت این صندوق ها و همچنین به کارگیری مدل های پیچیده تری که در آنها بازده و ریسک به طور همزمان مورد بررسی قرار می گیرند، می توان چارچوب پایداری برای سنجش کامل مهارت مدیران ارایه نمود.

  کلیدواژگان: الگوی برینستون، الگوریتم هموار سازی، انتخاب و تخصیص
 • عباس امینی فرد، ابراهیم زارع*، مهرزاد ابراهیمی صفحات 201-232

  واژه ی حباب بیش تر در بازارهای مالی و زمانی به کار می رود که افزایش انتظارات عمومی از افزایش قیمت ها در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها در زمان حال شود. هر تصمیم مالی، ریسک و بازده مخصوص به خود را دارد و ترکیب این دو عامل بر قیمت سهام اثر می گذارد. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بر بازده سهام تاثیر می گذارد، ریسک حبابی شدن قیمت سهام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ریسک تشکیل حباب قیمتی از آزمون ریشه واحد راست دنباله بر بازده سهام در یک مدل قیمت گذاری پنج عاملی از داده های 274 شرکت برای پرتفو ی های ماهانه مربوط به 8 سال طی دوره زمانی 1389:02-1396:12 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل پانل دیتا نشان داد که عامل حباب قیمتی، و عامل اندازه رابطه منفی و معناداری با نرخ بازده سهام دارند و عامل بازار مومنتوم، عامل ارزش با نرخ بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که سهام داران جهت پیش بینی نرخ بازده سهام و تعیین قیمت و ارزش سهام و دارایی های خود می توانند از عامل حباب قیمت استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ریسک حباب قیمتی، آزمون ریشه واحد راست دنباله، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
 • محمدرضا وطن پرست*، مصطفی ملکی صفحات 233-252

  یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طور کلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تاثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت مورد توجه مدیران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مخارج تحقیق و توسعه، خالص ارزش فعلی، دوره بازگشت سرمایه، هزینه سرمایه، نرخ بازده سرمایه گذاری
|
 • Mohammad Sadegh Vaezi *, Esmail Abonori, Reza Tehrani Pages 1-20

  The purpose of this paper is to examine the policy of dividing under the conditions of liquidity uncertainty with the use of natural options. Dividend policy is one of the most important issues of financial management, which is in fact the basis for valuing companies. The value of all companies is equal to the total present value of their future cash flows. Investors will receive two types of returns in return for accepting investment risk in the company, including cash benefits and capital gains (due to changes in stock value). Stock profits are the most important source of cash payments to shareholders and therefore of great importance. In this paper, after introducing the method of real discretion and its variants, the introduction of the randomization optimization problem has been discussed. In this study, Monte Carlo simulation method was used to solve numerical problems. The results indicate that earnings and growth opportunities have a positive effect on the value of the company. Finally, the results indicate that the mutual effects of equity and debt income form a U-shaped relationship in the company's value. Based on the results, it was found that the relationship between accumulated profits and external financing costs is negative.

  Keywords: ividend, Liquidity, Uncertainty, natural discretion, random differential equations
 • Seyed Ehsan Hosseini, Seyed Abbas Hashemi *, Hadi Amiri Pages 21-41

  The main purpose of this article is to examine performance of the accruals trading strategy. According to Accruals trading strategy, investor is taking a long position in firms with relative low accruals level and is taking a short position in firms with relative high accruals level. Specifically the study examines the possibility of earning excess return and excess risk adjusted return implementing the traditional accruals strategy and percent accruals strategy. For this purpose, we collect monthly data of 236 companies listed in Tehran Stock Exchange for the years 2011-2018. The hypotheses were tested using hedge portfolio method and t-student test. The findings show that implementing the percent accruals strategy, results in earning excess return and excess risk adjusted return. Furthermore implementing the traditional accruals strategy, results in earning excess return. But earning excess risk adjusted return implementing the traditional accruals strategy, was not verified. Since earning excess return in the efficient market that has no anomalies, is not possible, so the findings show that there is accruals anomaly in Tehran Stock Exchange. Furthermore the results show that percent accruals strategy is more productive than traditional accruals strategy.

  Keywords: Accruals Anomaly, Traditional Accruals Strategy, Percent Accruals Strategy, Hedge Portfolio, Efficient market hypothesis
 • Hossein Fakhari, Mehrab Nasiry * Pages 43-62

  One of the main concerns of investors is the Stock price crash risk in the market and research in this field may be so important for the Capital. Increasing stock price crash risk makes investors pessimistic about investing in the securities exchange and this may cause them to go out of the capital market. This research studied the effect of the firm’s operation and the future risk of price fall of the equities in the firms accepted by the securities exchange of Tehran between 2012-2016. The sample includes 500 observation. The independent variables consist of rate of the return of the assets, ratio of market value to office value of the firm and Toobin’s Q index and the profit of each equity and the depended value is the future stock price crash risk. The findings suggested that there is negative significant relation between the firm’s operation (the rate of return of the assets, the ratio of the market value to office value of the firm, the Toobin’s Q index and the profit of each equity) and future stock price crash risk in the firms accepted by the securities exchange of Tehran. In other words we can anticipate the future mutation or stock price crash risk with looking at the firm’s operation and take action to buy or sell that firm’s equities.

  Keywords: Stock price crash risk, Bad News, Corporate Performance
 • Abbas Ali Daryaei *, Yasin Fattahi Pages 63-86

  According to the transaction cost theory, active management leads to a reduction in transaction costs and thus reduces the distance between the bids and ask gap. Also, on the contrary, based on the adverse selection hypothesis, when a group of shareholders has the advantage of information over another, there is an information asymmetric that will reduce liquidity. This study is primarily aimed at testing the mentioned theories. Using a panel smooth transition regression model, as a new econometric technique, we examined the data to explore the asymmetric impact of blockholders ownership on liquidity in the 148 firms for the period 2009 to 2018 from TSE. Our empirical results strongly rejected the null hypothesis of linearity, and the test for no remaining nonlinearity indicated a model with one transition function and two threshold parameters. The first regime (levels of blockholders ownership below 36.1 percent) showed that liquidity increases with institutional ownership while the trend was reversed in the second regime (levels of blockholders ownership above 36.1 percent). Blockholders are inherently good or bad for the capital market because their impact varies from diet to regimen, and it seems to be dependent on the percentage of ownership of blockholders and corporate characteristics.

  Keywords: Adverse selection hypothesis, Blockholders ownership, Liquidity, Panel smooth transition regression model, Transaction cost theory
 • Mohammad Vahdani *, Javad Mohamadimehr Pages 87-118

  Based on theories, it is expected investors to be informed about profitability, make the decisions rationality without any emotional behaviors. The role of managers in strengthening the mechanisms of the company can increase the reliability of the profitability which is itself a factor affecting the investor sentiment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the Effect of Board's Characteristics on Earnings Informativeness by Considering the Moderating Role of Investor Sentiment.This research is a library and analytical-scientific study and is based on the analysis of panel data (data panel). In this study, financial information of 136 companies listed in Tehran Stock Exchange during the 2010-2017 (952 companies-years) was investigated. Eviews software was used to analyze the results of the research.Based on the findings of this research, there is a negative and significant relationship between the Earnings informativeness and investor sentiment, as well as board's characteristics, including the independence, size and duration (experience) of the board, have a significant and direct effect. In this examination of the relationship between Earnings informativeness and the investor sentiment, it became clear that the independence, size and experience of the board would strengthen the negative relationship between them. In other words, these attributes contribute to the informativeness raising, as a result, less investor sentiment.

  Keywords: Investor Sentiment, Board's Characteristics, Earnings Informativeness
 • Asfandiar Mohamadi, Yadegar Mohammadi, Ghareibeh Esmailikia * Pages 119-146

  The cost of capital is one of the most significant criteria in making financial decisions as well as evaluating the financial performance of management. This criterion affects the internal variables of the company and at the same time, it is affected by the environmental factors of the company, especially the macroeconomic variables. Considering the recent major changes of macroeconomic variables in our country, the aim of this study was to investigate the long-term and short-term effects of macroeconomic variables on the cost of capital. Using data from 219 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2006 to 2016, five research hypotheses were tested and analyzed by using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. The findings of the study based on the results of long-run relationship estimation show that interest rate coefficients, inflation rate, and oil price change rate are significant as expected and these variables have a positive and significant effect on company capital cost. So, in the long run, by increasingthe amount of these variables, the corporation cost of capital increases, and by reducing them, the cost of capital can be reduced. Likewise, in the short run, interest rate variable with one period delay, inflation rate variable with three periods delay, exchange rate variable with four periods delay, liquidity variable with four periods delay, and oil price variable with two periods delay have shown their impact on corporate capital cost. Therefore, although the period of impact of these variables is not the same, they have a positive and significant impact on corporate capital cost.

  Keywords: Cost of Capital, Capital, Macroeconomic Variables, Bounds Test, ARDL
 • Mohammad Soleymani *, Gholamhossein Asadi Pages 147-174

  The money market has an undeniable role in the economy of Iran. The financial distress in this market can effect whole countries economic system. Anticipation of this situation for confronting and reducing the impact of the banking crises is required. So, the aim of this study is to investigate the relationship between capital and liquidity measures and probability of financial distress and possibility of its anticipation in banking sector. For doing this study, we used of capital and liquidity measures defined by Basel Committee as capital and liquidity indexes and of altman Z score as criterion of the financial distress. A sample of 16 banks listed on Tehran stock exchange and Iran OTC was chosen. Their data was examined for the period from 2012 to 2017 by logit regression model. The results of study showed that it is a negative relationship between capital measures and probability of financial distress, but we did not find relationship between liquidity measures and probability of financial distress.

  Keywords: Financial Distress in Banks, Basel Committee, capital measure, liquidity measure
 • Gholamreza Zomorodian, Majid Shariat Panahi, Mirfeiz Fallahshams, REZA Faghire * Pages 175-200

  One of the challenges faced by investment managers is to answer the question that the total value added of each of the constituent groups of assets (deposits, fixed income securities and equity) portfolios of mixed investment funds and stock exchanges, from which one of the decisions Dual selection of asset groups and weighting to each of these groups (asset allocation). Considering that, generally, regardless of the effect of each selection decision on securities and weighting them, in order to measure the performance and, as a result, the assessment of managers' skills, the total value added is used, and in response to the above question and the extension of methods Traditionally, in this paper, with the presentation of the framework, the value added of each portfolios of asset portfolios of the above-mentioned investment funds is divided into value added from the allocation of assets (weighing) and selection of securities, and thus the skills of the managers of each of these funds In these two decisions, it has been measured. Given the novice of such funds in the Iranian stock exchange and limited information, the results of this paper show that managers of these funds have no sustainability skills in either of these two dimensions. It is worth noting, however, that by increasing the operating time of these funds as well as using more sophisticated models in which returns and risks are simultaneously investigated, we can provide a sustainability framework for full assessment of managers' skills

  Keywords: Brinnston Model, smoothing algorithm, selection, allocation
 • Abbas Aminifard, Ebrahim Zare *, Mehrzad Ebrahimi Pages 201-232

  “Bubble,” when used in financial markets, refers to higher public expectations of rising prices in the future that leads to a temporary increase in prices. One of the most important risks affecting stock returns is the risk of bubbling stock prices. This study aimed to investigate the effect of pricing bubble formation risk on the stock return. A five-factor pricing model was used for the data gathered from 274 companies within six months for monthly portfolios during the eight years including the period of 2010-2017. Stock returns were used to measure asset pricing. The research is applied and correlated in terms of objective and post-event research in terms of collecting the research data. Panel data model estimation showed that price bubble factor and size factor had a negative and significant relationship with stock return rate and momentum market factor, value factor with stock return rate had a positive and significant relationship. Based on the research findings, it can be said that shareholders can use the price bubble factor to predict the rate of return on stocks and determine the price and value of their stocks and assets.

  Keywords: Risk of bubble price, right-tailed unit root test, Capital Asset Pricing Model
 • Mostafa Maleki * Pages 233-252

  One of the challenging decisions that business unit managers always face is how to choose investment projects. Capital budgeting is a process that use to evaluation and select the various investment opportunities by the manager. On the other hand, research and development spending is expected to be a factor in influencing decisions related to the budgeting of capital. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between R&D expenditures and capital budgeting methods, including net present value, payback period, return on investment and capital cost. For this purpose, 97 companies survey in Tehran Stock Exchange between 1391 and 1395. The results of the hypotheses were that research and development expenditures were significantly associated with capital budgeting methods, with the exception of the cost of capital. In general, the results indicate that research and development expenditures have affected the capital budgeting methods, which could be considered by managers in the field of management accounting.

  Keywords: R&D Expenditure, net present value, investment payback period, return on investment, capital costs