فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال چهارم شماره 4 (پاییز و زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بابک باستانی، علیرضا شقایق*، فرهاد موسی خانی صفحات 227-235

  کتوز یکی از بیماریهای متابولیک رایج است که در گاوهای شیری و به خصوص در ابتدای دورهی شیردهی مشاهده میشود. شاخصه اصلی کتوز افزایش میزان کتون بادیها در خون،ادرار و شیر است. در گاو شیری کتوز تحت بالینی به افزایش میزان کتون بادیها در سیستم گردش خون بدون بروز اعلایم بالینی اتلاق میشود. در مطالعه ی حاضر، به بررسی تست strip نواری  BHBA شیراز نظر حساسیت و ویژگی و همچنین مزایا ومعایب این تست در مقایسه با تست شاخص  BHBA خون gold standard پرداخته شد.در این مطالعه 32راس گاو شیری چند شکم زاییده در یک گله ی  2000راسی که به روش ترکیبی TMR تغذیه میشدند و در بازه ی زمانی  7-21روز پس از زایش بودند از نظر وقوع کتوز تحت بالبنی مورد بررسی قرار گرفتند. نقطه ی برش برای تست  BHBA خون  1400 µ mol/litو برای تست  BHBA شیر  100 µ mol/litدر نظر گرفته شد. حساسیت و ویژگی تست نواری BHBA شیر حدود  %42/8و  %100به دست آمد،  kappa بدست آمده در این مطالعه برابر با  0/68و عدد  p معادل  p<0/050/0005 میباشد. به علت حساسیت پایین و همچنین رخداد بالای موارد منفی کاذب ،%57/14در مطالعه ی حاضر تست مورد بررسی را نمی توان به عنوان تستی مناسب به جهت ردیابی کتوز تحت بالینی در سطح گله معرفی نمود وآن را تنها جهت ردیابی کتوز تحت بالینی به صورت انفرادی توصیه مینماییم.

  کلیدواژگان: کتوز تحت بالینی، گاو شیری، تست مزرعه ای، BHBAشیر، BHBAخون
 • علی نوبخت* صفحات 237-248

  در این آزمایش اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه بیوپلاس بر عملکرد و متابولیتهای خون مرغهای تخمگذار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد  256قطعه مرغ تخمگذار سویهی تجاری هایلاین Hy line-W36از سن  45تا  55هفتگی در 4تیمار و  4تکرار با تعداد  16قطعه مرغ در هر تکرار شامل جیرهی شاهد و جیره های غذایی حاوی  0/4 ،0/2و  0/6گرم پروبیوتیک بیوپلاس در کیلوگرم جیره انجام گردید. استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک اثر معنیداری بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون مرغهای تخمگذار داشت P>0/05 به طوریکه حداکثر میزان خوراک مصرفی 129گرم/مرغ/روز، بالاترین ضریب تبدیل غذایی  ،2/72بیشترین وزن مخصوص 1/089گرم بر میلیلیتر مکعب در گروه آزمایشی حاوی  0/6گرم پروبیوتیک و کمترین هزینه ی خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی 853/11تومان، کمترین مقدار تری گلیسرید زرده 437/5میلیگرم بر گرم و حداقل مقدار فسفر سرم خون 7/42گرم در دسیلیتر در گروه آزمایشی دارای  0/2گرم پروبیوتیک و بالاخره کمترین مقدار کلسترول سرم خون 124/33میلیگرم بر دسیلیتر در تیمار حاوی  0/4گرم پروبیوتیک مشاهده گردید. به طور خلاصه نتیجه این آزمایش نشان داد که، استفاده از سطوح بالای پروبیوتیک نه تنها مفید نیست، بلکه باعث کاهش عملکرد در مرغهای تخمگذار میشود و توصیه نمیگردد.

  کلیدواژگان: بیوپلاس، پروبیوتیک، صفات تخممرغ، عملکرد، مرغ تخمگذار
 • کمال حسن پور*، محمدتقی بیگی نصیری، منصور خضری، مرتضی اصغری مقدم، امیر کرمزاده، محسن امرایی صفحات 249-252

  لازمه بهبود باروری و وضعیت تولیدمثلی گاو، داشتن دانش کافی در زمینه تخمدان این گونه حیوانی میباشد. فعالیتهای فولیکولی تخمدان نقش اساسیدر کنترل چرخه تولیدمثلی، تخمکریزی و آبستنی بر عهده دارد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه غلظت گلوکز، اوره و کلسترول مایع فولیکولی تخمدان درفولیکولهای با اندازه متفاوت و سرم خون گاوهای دورگ انجام شد. نمونه های خون و تخمدانهای 20راس از گاوهای کشتار شده مورد بررسی قرار گرفتند.مایع فولیکولی از سه گروه فولیکولی کوچک (3تا 5میلی متر)، متوسط (6تا 9میلی متر) و بزرگ (10میلی متر و بیشتر) اخذ گردید. غلظت کلسترول، گلوکزو اوره در مایعات فولیکولی و نیز سرم خون تعیین گردید. نتایج نشان داد که غلظت گلوکز، اوره و کلسترول سرم خون به طور معنی داریP>0/05بیشتراز فولیکولهای بزرگ، متوسط و کوچک بود. غلظت گلوکز فولیکولهای بزرگ به طور معنی داری P>0/05ب یشتر از فولیکولهای متوسط و کوچک بود.اما تفاوت معنیداری بین فولیکولهای متوسط و کوچک مشاهده نگردید. با افزایش اندازه فولیکول میزان اوره کاهش یافت. غلظت کلسترول فولیکولهایکوچک به طور معنیداری P>0/05 بیشتر از فولیکولهای بزرگ و متوسط بود، اما بین فولیکولهای بزرگ و متوسط تفاوت معنیداری مشاهده نشد. بطورکلی نتایج نشان داد اندازه فولیکولهای تخمدان در یک محیط بیوشیمیایی متغیر رشد کرده و بالغ میشوند، که این محیط با تغییرات سطح گلوکز خون درارتباط است. همچنین با افزایش اندازه فولیکول میزان اوره و کلسترول کاهش مییابد.

  کلیدواژگان: گلوکز، اوره، کلسترول، مایع فولیکولی تخمدان، سرم خون
 • رامین حاجی خانی*، محمدرضا رحیم نژاد صفحات 255-261

  تماس روز افزون موجودات زنده با میدانهای الکترومغناطیسی موجب بروز نگرانیهایی درباره تداخل عمل این میدانها با عملکردهای فیزیولوژیکی جانداران ایجاد کرده است. تحقیق حاضر بر روی موشهای آزمایشگاهی نر و ماده انجام شده است که در طی آن تاثیر یک هفته در معرض میدان مغناطیسی به مدت یک ساعت در روز بودن وهم چنین تاثیر جنس بر ادراک درد حاد بااستفاده از آزمون غوطه ور سازی دم موش در آب گرم  52درجه سانتیگراد بررسی شده است. نتایج این آزمایش ها، نمایانگر تاثیر نقصانی یکسان میدانهای الکترومغناطیسی بر آستانه ادراک درد حاد در موشهای نر و ماده بدون تاثیر عامل جنس میباشد. در مجموع میتوان گفت میدانهای الکترومغناطیسی میتوانند بر درد حاد اثر تسکینی داشته باشند.

  کلیدواژگان: میدان الکترومغناطیسی، درد، موش
 • علی محمد بهرامی، مهدی جعفریان، حشمت الله علی رحمی، محمد محمدی، صادق چراغ افروز، لیلی هواسی، مینو شاددل صفحات 263-268

  توکسوپلاسما گوندی، تک یاخته داخل سلولی اجباری است. این انگل مشترک بین انسان و حیوان است و قادر است کلیه مهره داران خونگرم از جمله گوسفندرا مبتلا سازد. آلودگی دام به این انگل از نظر خسارات اقتصادی ناشی از آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و سبب بیماریهای مهم مادرزادی و سقطجنین در این گروه از حیوانات میشود. بنابر این آگاهی از وضعیت این انگل در بین دامها امری ضروری به نظر میرسد. هدف از انجام این تحقیق تعییندرصد شیوع آلودگی انگل توکسوپلاسماگوندی در گوسفندان منطقه ایلام است.این مطالعه به صورت مشاهدهای از نوع توصیفی- مقطعی انجام گرفت. نمونه خون تعداد 408 راءس گوسفند کشتاری در کشتارگاه صنعتی دام شهرستان ایلامبه طور تصادفی گرفته شد و به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد 112نمونه 0/27/45 مثبت بودند. رابطه معنی داری بین سن،جنس و سابقه سقط جنین دام با میزان موارد مثبت مشاهده نگردید. از آنجا که عمده گوشت مصرفی مردم ایران را گوسفند تشکیل میدهد بالا بودن میزانآلودگی در این حیوان از نظر بهداشت عمومی حایز اهمیت است، ضمن اینکه به خسارات اقتصادی ناشی از آن نیز توجه باید کرد.

  کلیدواژگان: ایلام، توکسوپلاسما گوندی، گوسفند
 • تقی تکتاز هفشجانی*، شهریار خدیوی بروجنی، فرشاد باباخانیان بروجنی صفحات 269-279

  با توجه به افزایش جمعیت انسانی و از طرف دیگر کاهش منابع غذایی حیوانی محققین را به سمت راهکارهایی موثر در جهت افزایش تولیدات دامی سوقداده است. در این راستا چنانچه بتوانیم میزان آبستنی را در گله ها افزایش دهیم به اهداف خود سریع تر خواهیم رسید. هدف از این مطالعه مشخص نمودناثر سه نوع متفاوت هورمون آزاد کننده گنادوتروفین GnRH برروی میزان آبستنی وقلیان هورمون LHدر برنامه همزمانی Heat synchمیباشد. اینمطالعه برروی 130راس گاو در سه گروه مجزا انجام شد، در گروه اول با تزریق3 cc 15 µg بوسرلین استات با نام تجاری وتوسپت در روز صفر، گروهدوم با تزریق1 cc100 µgگنادورلین استات با نام تجاری گنابرید در روزصفر وگروه سه باتزریق 3 cc12/6 µgآلارین استات لولیبرین A با نامتجاری وتارولین در روز صفر ودر ادامه برای هر سه گروه 7روز بعد، تزریق PGF2α ،500 µgبا نام تجاری استروپلان و 24ساعت بعد از آن تزریق 1 mg استرادیول بنزوات با نام تجاری وتاسترول انجام شد.میزان آبستنی برای گروه اول ،%34/14 گروه دوم %40 وگروه سوم %38/63 بود. و میزان قلیان هورمونLHیک ساعت بعد از تزریق برای گروه اول ،2/44گروه دوم ،1/59گروه سوم 2/30بود.میزان آبستنی در گروه گنابرید نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بوده اما از نظر آماری اختلاف معنی داری میان آنها دیده نشد P</05 قلیان هورمون LHدرگروه وتوسپت بیشتر از سایرین بوده امااختلاف آماری معنی داری میان آنها وجود نداشت .P</05 بین میزان آبستنی گاوهای واجد رحم طبیعی در تستبعد از زایش در هر سه گروه اختلاف آماری معنی داری دیده نشدP</05علاوه بر آن بین میزان آبستنی گاوهای واجد رحم غیر طبیعی نیز در این مطالعهاختلاف آماری معنی داری دیده نشد هر چند که میزان آبستنی در این گروه از گاوها، پایین تر بوده است.P</0

  کلیدواژگان: گاو، GnRHآبستنی، هورمون L
 • حمیدرضا فتاحیان*، حمید محی الدین، روزبه مریدپور، علیرضا حسین زاده، فرشته خمجانی فراهانی، فاطمه سعدی نام صفحات 281-285
  تاندون آشیل قوی ترین ساختار تاندونی در دستگاه اسکلتی_ماهیچهای در سگ میباشد. پارگیهای شدید تاندونی به روش های جراحی اصلاح میگردد. یکقلاده سگ 24ماهه از نژاد مخلوط با وزن 36کیلوگرم بدون داشتن تاریخچه به کلینیک خصوصی حیوانات خانگی ارجاع گردید. در معاینه بالینی ایستادنبروی پاشنه در اندام حرکتی خلفی چپ دیده شد که پس از مشاهده زخم ترمیم یافته در پشت اندام، پارگی ضربهای درجه یک تاندون آشیل پس از ملامسهمشخص شد. بر اساس معاینه بالینی، تصمیم به درمان جراحی گرفته شد و جراحی با بخیه 3حلقهای تاندون انجام پذیرفت. آنتی بیوتیک به مدت سه روزتجویز گردید و تثبیت خارجی، با گچ به مدت 6هفته بکار گرفته شد. درمان جراحی به روش بخیه 3حلقهای در تاندون از روش های درمانی در پارگیهایکامل تاندون بدون از دست رفتن نقیصه تاندونی میباشد..
  کلیدواژگان: تاندون آشیل، پارگی، بخیه 3حلقه ای، سگ
 • اورنگ عطایی عمار لویی*، سالار نقیب زاده صفحات 287-292

  بر روی یک قلاده سگ میکس 7ساله مبتلا به آزواسپرمی Azoospermiaسه داروی رایج در تکنیکهای تولید مثلی مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثراتاین داروها بر بهبود وضعیت تولید مثلی این حیوان معین گردد. داروهای انتخابی شامل گنادوتروپین GnRH با نام تجاری Cystorelin و با دوز مصرفی 50 میکرو گرم برای هر سگ به صورت زیر جلدی 60 دقیقه پیش از اسپرم گیری، پروستاگلاندین PGF2αبا نام تجاری Veteglan و با دوز 0/005میلی گرم بر کیلو گرم به صورت زیر جلدی 15دقیقه پیش از نمونه گیری و اکسی توسین با دوز 10واحد برای برای هر سگ به صورت عضلانی 10دقیقه پیش از نمونه گیری بودند. جمع آوری سیمن از این حیوان با تکنیک دستی Manualا نجام گرفت، و بین هر نوبت نمونه گیری حدود 7روز فاصله به جهت استراحت جنسی در نظر گرفته شد. در حین نمونه گیری میل جنسی حیوان نیز ارزیابی شد و در ادامه حجم سیمن، درجه اسیدیته PHسیمن، رنگسیمن، غلظت سیمن در هر میلی لیتر، تعداد کل سلولهای اسپرم، درصد حرکت رو به جلوی سلولهای اسپرم، درصد اسپرمهای نرمال از دیدگاه ریختشناسی، تعداد کل اسپرمهای نرمال و دارای حرکت رو به جلو در نمونه حاصل که موارد اصلی آنالیز سیمن میباشند اندازه گیری شدند. حیوان در زمان دریافتپروستاگلاندین و اکسی توسین هیچ گونه آثاری از بهبود کیفیت سیمن نشان نداد و هیچ اسپرمی در نمونه های گرفته شده از حیوان مشاهده نشد. در نوبتیاز نمونه گیری که این حیوان تحت تاثیر داروی گنادوتروپین قرار گرفت، کیفیت سیمن حیوان به طور چشم گیری بهبود یافت و تعداد 1میلیارد و بیست وچهار میلیون اسپرم در کل سیمن این حیوان مشاهده شد. 2فرضیه برای این بهبود کیفیت مطرح میگردد اول اینکه تجویز گنادوتروپین باعث افزایش عیارتستسترون خون حیوان و تحریک مجاری سمینفروس برای آزاد سازی اسپرم شده است و دوم آنکه احتمال دارد این حیوان با توجه به شرایط بالینی ذکر شدهمبتلا به سندرم IHH بوده است و در زمان تجویز گنادوتروپین، تنظیم محور هورمونی بدن موجب آزاد سازی سلولهای اسپرم شده است. در انتها میتواناین گونه نتیجه گیری نمود که احتمالا مصرف گنادوتروپین میتواند آثار موثری بر کیفیت سیمن حیوانات مبتلا به آزواسپرمی با منشاء هورمونی داشته باشد..

  کلیدواژگان: آزواسپرمی، تستسترون، گنادوتروپین، پروستاگلندین، اکسی توسین، سگ
|
 • B. Bastani, A. Shaghayegh *, F. Moosakhani Pages 227-235

  Ketosis is a common metabolic disorder frequently observed in dairy cows during early lactation period, it ischaracterized by increased levels of ketone bodies in blood, urine and milk. Sub clinical ketosis (SCK) in dairycattle is an excess level in circulating ketone bodies in the absence of clinical signs of ketosis. In this study,cow side strip test is studied for sensitivity ,specialty, advantages and disadvantages in relationship with serumBHBA (Gold standard test).32 multiparus cows were used in this research. All diets were based on TMR. Allcows were sampled during 7-21 DIM. Cows with serum BHBA concentration over 1400μmol/lit and milk BHBAconcentration over x>100µmol/lit considered to suffer from subclinical ketosis. in this cut point, sensitivity andspecialty of milk BHBA were 42.2% and 100%. kappa and p-value were 0.68 and 0.0005(x<0.05).according to theinformation above we can not denote this test for detection of subclinical ketosis in dairy herds but we can advisethis cow side test as an individual test.

  Keywords: subclinical ketosis, dairy cow, cow side tests, milk BHBA, serum BHBA
 • A. Nobakht * Pages 237-248

  This study was conducted to evaluate the effect of increasing levels of probiotic (Bioplus) on performance, egg traits and blood serum chemical parameters of laying hens. Experiment was conducted with two hundred and ffty six Hy-line (W36) laying hens in four treatments and four replicates with 16 hens in each replicate from 45 to 55 weeks in a completely randomized design. Experimental groups included control group and experimental groups with 0.2, 0.4 and 0.6 g/kg of probiotic (Bioplus). Different levels of probiotic signifcantly affected the performance, egg traits and blood serum chemical parameters of laying hens (P<0.05). The highest amounts of feed intake (129 g/day/hen), feed conversion (2.72) and egg specifc gravity (1.089 mg/mL3) were observed with using 0.6 g/kg of probiotic. Whereas the lowest feed price for production per kilogram of egg (853.11 toman), the lowest level of egg yolk triglyceride (437.5 mg/gr) and minimum level of blood serum phosphorus (7.42 g/dl) were observed with using 0.2 g/kg of probiotic and fnally the minimum level of blood serum cholesterol (124.33 mg.dl) were observed with using 0.4 g/kg of probiotic. The overall result of this experiment showed that the using high levels of probiotic (Bioplus) has adverse effects on performance of laying hens and not recommended.

  Keywords: Bioplus, Egg traits, laying hen, Performance, Probiotic
 • K. Hasanpoor *, M. Tagi Begi Nasiri, M Khezri, M. Asghari Moghadam, A. Karamzade, M. Amrai Pages 249-252

  Improvement of the fertility and reproductive status of cows necessitates having suffcient knowledge of the ovary of this animal species. Ovarian follicular activities play a signifcant role in controlling reproductive cycle, ovulation and pregnancy. The present study aims to compare the concentration of glucose, urea and cholesterol of ovarian follicular fluid in different-sized follicles with the blood serum of hybrid cows. Blood samples and ovaries of 20 slaughtered cows were examined. The follicular fluid was obtained from 3 follicular groups of small (3-5mm), average (6-9mm) and large (10mm or more) sizes. Concentration of glucose, urea and cholesterol in follicular fluids and blood serum was determined. The results showed that concentration of glucose, urea and cholesterol in blood serum was signifcantly higher than that of the large, average-sized and small follicles. Glucose concentration of large follicles was signifcantly higher than that of the average-sized and small follicles (P < 0.05). However, no signifcant difference was observed between the average-sized and small follicles. Urea level decreased as the follicle size increased. Cholesterol concentration of small follicles was signifcantly higher than that of the large and average-sized follicles (P < 0.05). However, no signifcant difference was observed between the large and average-sized follicles. Overall, the results showed that ovarian follicle size grows and matures in a changing biochemical environment. This environment is associated with the changes in blood glucose level. Moreover, urea and cholesterol levels decrease as the follicle size increases.

  Keywords: glucose, Urea, Cholesterol, Follicular Fluid Ovarian, Blood Serum
 • R. Hajikhani *, M.R. Rahimnejad Pages 255-261

  Contact increasing of living creatures to electromagnetic felds cause concerns about feld interaction with physiological function of organisms. This survey has done on female and male mice. And, it examined effects of exposure of EMF (1 hour in day, for 7 days) and sexuality on acute pain induced by tail immersion test using 52C ̊ hot water. Results of several experiments reveal, apart from sexuality, EMF had a same decreasing effect on mice’s pain threshold. In conclusion, the results showed that the EMF has the antinociceptive effects on the acute pain threshold

  Keywords: Electromagnetic feld, pain, Mice
 • A.M Bahrami, M. Jafarian, H. Ali Rahmi, M .Mohammadi, S. Cheragh Afrooz, Z. Havasi, M. Shaddel Pages 263-268

  Toxoplasmosis is caused by the intracellular protozoan named Toxoplasma gondii (T.g.). T.g is is the mostprevalent parasitic infection in human and other warm blooded animals. Estimates indicate that up to one third ofthe world’s population is infected by T.g. Toxoplasmosis is causes damages in veterinary affairs and may lead tocongenital diseases and abortion in some animals like sheep. The aim of this study was to assess the prevalence ofToxoplasmosis in sheep of Ilam city.A descriptive cross- sectional survey was conducted. A total of 408 samples in slaughtered sheep in Ilam industrialslaughter- house selected randomized and tested by ELISA method. Data analysis was conducted using SPSSsoftware version 16.Of 408 samples 112 (27.45%) were positive. There was no signifcant difference between seropositivity andgender, age group and the background of abortion in sheep.The prevalence of Toxoplasmosis is high. According to high consumption of sheep as a different food by human,Therefore the contamination of sheep is important in term of public health and detriment economic.

  Keywords: Ilam, Sheep, Toxoplasmosis
 • T. Taktaz Hafshejani, *, S. Khadivi Boroujeni, F Babakhanian Boroujeni Pages 269-279

  The increasing human population and the reduction of animal food sources in the other side led researchersinto effective strategies for increasing livestock production. In this case if we can increase pregnancy rates incow herds will reach our goals faster. Purpose of this study was to determine the effects of three different typesof Gonadotrophin releasing hormone (GnRH) on the pregnancy rate and surge of LH hormone levels in heatsynchronization program. This study done on 130 cows in three separate groups. This was conducted in primarygroup with injection of 15μg (3cc) Buserelin Acetate by commercial brand of Vetocept® on zero day ,second groupwith injection of 100μg (1cc) Gonadorelin Acetate by commercial brand of Gonabreed® on zero day and thirdgroup by injecting 12/6 μg (3cc) Alarline Acetate (Luliberin A) by commercial brand of Vetarolin® on zero dayand continued for all three groups on next 7 days injection of 500μg, PGF2α by commercial brand of estroPLAN®and next 24 hours injection of 1mg Estradiol Benzoate with commercial brand of Vetastrol®. Pregnancy rates forthe frst group 34/14%,second group 40% and the third group 38/63%, respectively. and LH hormone Surge rateafter 1 hours later for the frst group 2/44, second group 1/59, third group 2/30,respectively. It is concluded thatpregnancy rates were higher in Gonabreed® Group than two other groups, but no statistically signifcant differencewas seen among them.(p>/05) in Vetocept® group surge of LH hormone was more than two other groups butthere was no signifcant difference among them. (P>/ 05) as well as there was no signifcant statistical differencebetween pregnancy rates of cows with normal postpartum uterine Examination in three groups. (p>/05) In additionto it, there was no signifcant statistical difference between pregnancy rate of cows with abnormal post partumuterine Examination but pregnancy rates in this group of cows was lower.(p>/05).

  Keywords: Cow, GnRH, conception rate, LH hormone
 • HR., Fattahian *, H Mohyeddin, R Moridpour, A.R Hosseinzadeh, .F Farahani Khomejani, F. Saadinam Pages 281-285
  Achilles tendon is the strongest tendon in structure of the musculoskeletal system in dog. The rupture of thetendone is treated surgically. A 24 month mixed dog, 36 kg body weighting has been referred to private smallanimal clinic without specifc history trauma. In clinical examination plantigrade stance was obvious with woundscar on the Achill’s tendon skin site. Then based on clinical examination, grade I tendon rupture was diagnosedand surgical treatment of complete rupture of tendon by three-loop pulley was performed. The postoperative carewas antibiotic administration and limb was supported in a cylinder cast at least for 6 weeks. One of the surgicaltreatments is three-loop suture in complete rupture with no loss in tissue of tendon.
  Keywords: Achilles tendon, Rupture, Three- loop suture, Dog
 • O. Ataee Amarluii*, S Naghibzadeh Pages 287-292

  On a 7-years-old dog with Azoospermia three conventional drugs in breeding techniques were tested to assess the effects and reproductive improvement of them. the Drugs that chosen include gonadotropin (GnRH) in commercial name Cystorelin، 50 micrograms subcutaneously 60 minutes prior to sperm collection , prostaglandin (PGF2α) in commercial name Veteglan , 0/005 mg/kg subcutaneously 15 minutes prior to sperm collection and Oxytocin 10IU per dog intramuscularly 10 minutes prior to sperm collection. Semen collected from this animal by manual semen collection technique and we had 7 days sexual rest between each collection. during the semen collection the dog’s libido was assessed and then semen Volume , Semen PH , semen color , semen concentration per ml ,total count of spermatozoa , progressive motility forward percent , morphologically normal spermatozoa percent and Total normal motile spermatozoa (TMNS) was evaluated. The samples did not show any traces of semen quality change when dog received prostaglandin and oxytocin and there is no spermatozoa in that samples. But when the sampled animal was under the influence of gonadotropin therapy semen quality improved dramatically in addition we have one billion and twenty-four millions of spermatozoa as the total count of the sample. Two hypotheses are proposed for this quality improvement. The frst one say the prescribing of gonadotropin in this dog, increased the animal blood testosterone index and stimulate the seminiferous ducts to released spermatozoa. The second one say because of the clinical condition of the animal it seems to had IHH syndrome and during the administration of gonadotropin the body hormonal system was regulated and released the sperm cells. Finally, it can be concluding that the use of gonadotropins may be improving the quality of semen of animals that have Azoospermia with source of hormonal abnormality

  Keywords: azoospermia, Testosterone, Gonadotropine, Prostaglandins, Oxytocin, Dog