فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا جهاندیده*، علی موحد، آذین ملک راه، احسان خاکسار صفحات 1-12

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شیوع انواع سنگ های ادراری در سگ و گربه های ارجاعی به مراکز انتخابی دامپزشکی استان تهران است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و میدانی است، شامل جامعه آماری 80 کیس که از 44 سگ و 36 گربه هستند تشکیل می شود که در طی این مدت به مراکز نامبرده مراجعه کرده اند و توسط پرسشنامه طراحی شده مورد سنجش و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به اطلاعات به دست آمده در این پژوهش به طبقه بندی اطلاعات بر اساس نوع، نژاد، جنسیت، تغذیه، انواع سنگ، اندازه و رنگ های مختلف سنگ های ادراری با روش ساخت جداول و نمودارهای مربوطه پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع سنگ های ادراری در جنس ماده سگ و گربه بیشتر از جنس نر است و سابقه های جراحی همچون عقیم سازی احتمال بروز سنگ های ادراری را بیشتر می کند. هچنین میزان شیوع در سن های مختلف متفاوت است و با افزایش سن احتمال تشکیل سنگ های ادراری بیشتر می شود. همچنین نوع و نژاد حیوان بر فراوانی انواع سنگ های ادراری تاثیر دارند. در جامعه آماری این پژوهش، شیوع سنگ های ادراری در سگ و گربه های نژادهای مختلف عبارتند از سنگ های استروویتی 24 درصد، سنگ های استروویت + کلسیم اگزالات 11 درصد، سنگ های استروویت + کلسیم فسفات 17 درصد، سنگ های استروویت + کلسیم اگزالات + کلسیم فسفات 10 درصد. سنگ های کلسیم فسفات+ کلسیم اگزالات 9 درصد، سنگ های کلسیم فسفات 8 درصد، سنگ های کلسیم اگزالات 11 درصد، سنگ های اورات 4 درصد، سنگ های اورات+کلسیم 6 درصد.

  کلیدواژگان: سنگ های ادراری، سنگ های استروویت، سنگ های کلسیمی، سنگ های اورات، سنگ های سیستیین
 • تینا دانش راد*، حسنعلی مه پیکر، آرش آزادی صفحات 13-23

  زمینه ی مطالعه: 

  بیماریهای مشترک بسیاری بین انسان و حیوان وجود دارند که می توانند عاملی تهدید کننده برای سلامت انسان باشند. از جمله این بیماری ها می توان به انگل های دستگاه گوارش در حیوانات خانگی مانند سگ ها و گربه ها اشاره کرد.

  هدف

  به علت آب و هوای معتدل شهرستان تبریز آلودگی های انگلی شدیدی در حیوانات این منطقه گزارش شده است. این آلودگی های انگلی نیازمند بررسی بیشتری در زمینه اپیدمیولوژیک و شناسایی گونه های مختلف، با هدف ریشه کنی انواع بیماری های انگلی است.

  روش کار

  در فاصله زمانی تیر ماه سال 1395 تا اسفند 1396، از 63 قلاده سگ ولگرد و 63 قلاده سگ خانگی شهرستان تبریز نمونه گیری انجام شد. سپس با استفاده از روش شناورسازی، تخم ها و کیست انگل در سگ های آلوده شناسایی شدند.

  نتایج

  با بررسی تخم انگل هایی که از مدفوع سگ های ولگرد و خانگی جدا شدند، توکسوکارا در سگ های ولگرد با 20/49 درصد و کرم قلاب دار در سگ های خانگی با 28/14 درصد بیشترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادند و کمترین میزان آلودگی در سگ های ولگرد مربوط به انگل کریپتوسپوریدیوم با 93/ 7 درصد بود.

  نتیجه گیری نهایی: 

  طبق بررسی هایی که انجام شد، آلودگی انگلی کمتری در دستگاه گوارش سگ های خانگی مشاهده شد. نتایج حاصل از این تحقیق به اهمیت زیاد محیط زندگی مناسب، تغذیه ی سالم و اصولی و برنامه ی درمانی ضد انگل اشاره دارد و توجه به این مسایل در بالین میتواند دامپزشک را به تشخیص درست برساند.

  کلیدواژگان: سگ های ولگرد، سگ های خانگی، نماتود، سستود، تک یاخته
 • کیانا رسولی، سیامک علیزاده* صفحات 24-29

  اسپاندیلیت در واقع استیومیلیت مهره ها می باشد و در صورتی که عفونت دیسک ها را نیز درگیر کرده باشد به آن دیسکواسپاندیلیت گفته می شود که یکی از عوارض بیماری های نظیر سل و تب مالت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی افتراقی ویژگی های رادیولوژی دیسکواسپاندیلیت ناشی از عفونت های سلی و بروسلایی در سگ های نژاد ژرمن شیپرد می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی گذشته نگر بوده که بر روی سگهای نژاد ژرمن شیپرد مبتلا به دیسکواسپاندیلیت مزمن ناشی از سل و بروسلوز انجام شده است. داده ها بر اساس علایم بالینی و آزمایشگاهی و یافته های رادیوگرافی ساده و میلوگرافی جمع آوری گردیده و برای تجزیه تحلیل آماری از نرم افزار SPSS version 22 و آزمون های آماری کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر و آزمون تی استیودنت برای گروه های مستقل استفاده شد (P کمتر از 05/0 معنی دار در نظرگرفته شد).

  نتایج

  در مجموع 13 سگ بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد 9 سگ مبتلا به بروسلوز شامل 5 نر (6/55 درصد) و 4 ماده (4/44 درصد) و 4 سگ مبتلا به سل شامل 2 نر (50% درصد) و 2 ماده (50درصد) بودند. در تصویربرداری تشخیصی از ستون مهره ها عوارض دژنراتیو در بیماران سلی(100 %) به میزان قابل توجهی بیش از مبتلایان به بروسلوز(3/33 %) بود (با سطح معنی داری(P=0.026<0.05 . ضایعات اسکلروتیک در 4/44 درصد از بیماران بروسلایی و 25 درصد بیماران سلی دیده شد در حالی که ضایعات لیتیک در 3/33 درصد بیماران بروسلوزی و 75 درصد بیماران سلی مشاهده گردید.

  نتیجه گیری کلی:

   بر اساس این مطالعه عوارض دژنراتیو و لیتیک در بیماران سلی بیش از بیماران بروسلوزی بوده ولی ضایعات اسکلروتیک در بیماران سلی کمتر از بیماران بروسلوزی بود. شدت هر یک از این عوارض و محل درگیری مهره ها می تواند ویژگی افتراقی برای تشخیص رادیولوژی بیماری سل از تب مالت در این نژاد از سگ ها باشد.

  کلیدواژگان: رادیولوژی، دیسکواسپاندیلیت، سل، بروسلوز، سگ
 • علیرضا جهاندیده*، آذین ملک راه، علی موحد، احسان خاکسار صفحات 30-41
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان وقوع و پاسخ به درمان بیماری پریودنتال گرید 3 و 4 در سگ و گربه بود. پژوهش حاضر از نوع میدانی و در محیط های انتخابی انجام شده است. در این پژوهش پرونده های مربوط به200 مورد سگ و گربه مورد بررسی قرار گرفت و در موارد دسترسی به روند درمان کیس های ارجاعی، بررسی های لازم انجام شد. ارزیابی ها به صورت معاینات بالینی و پرسشنامه انجام شد و وضعیت دهان و دندان، میزان پرخونی لثه، اندازه گیری عمق شیار دندانی، میزان لق شدگی دندان از جمله مواردی بودند که مورد بررسی دقیق به وسیله ابزارهای سنجش قرار گرفتند و عمق شیار دندانی برای سنجش گرید بیماری توسط پروب پریودنتال اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان بیان داشت که بررسی فاکتورهایی مانند سن، تفاوت های نژادی، نوع تغذیه و میزان مراقبت های خانگی می تواند اطلاعات جامعی درباره شیوع و فراوانی بیماری های پریودنتال در سگ ها و گربه ها ارایه نماید و همچنین بررسی این فاکتورها می تواند در تشخیص به موقع، درمان و داشتن پیش آگهی مناسب کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: پریودنتال، شیار دندانی، پروب پریودنتال
 • رحیم علیزاده، شیما امینی ماسوله، امیر محرابی، جواد رهنما، محمد شجاعی* صفحات 42-47
  دیوکتوفیما رناله(کرم غول پیکر کلیه) یک نماتود بزرگ از رده آسکاریدیده و خانواده دیکتیوفیماتیده است که بیماری نادری در سگ ها و انسان ایجاد می کند و این انگل عمدتا در آب و هوای معتدل و مرطوب یافت می شود. در این گزارش بالینی این انگل در یک قلاده سگ 6 ساله نژاد ژرمن شپهرد که با علایم بیحالی، درد شکمی و هماچوری به بیمارستان دامپزشکی در تهران مراجعه کرده بود مشاهده شد.متعاقب یافته های بالینی، آزمایش خون ، ارزیابی التراسونوگرافیک و آنالیز ادرار این بیماری تشخیص داده شد، سپس با نفرکتومی یک طرفی و تخلیه کرم ها، حیوان بهبود یافت. این بیماری به ندرت تشخیص داده شده و درمان می گردد که به علت جنبه زیونوتیک بودن بیماری، تشخیص و درمان قبل از نکروپسی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. تکنیک های پاراکلینیک در تشخیص این بیماری حایز اهمیت هستند. بر اساس اطلاعات ما اولین گزارش در ایران در یک نژاد خالص و در منطقه معتدل و خشک می باشد.
  کلیدواژگان: دیوکتوفیما رناله، سگ، کلیه، ژرمن شپهرد
 • خسرو پارسایی مهر*، حبیب چراغی، غلام علی مقدم صفحات 48-56
  هدف از اجرای این طرح بررسی مقاومت ژنتیکی بره های نژاد قزل و آمیخته قزل-رومانوف نسبت به انگل های دستگاه گوارش استان آذربایجان شرقی می باشد. برای انجام این تحقیق از 10 راس بره نر و ماده نژاد قزل و 10 راس بره نر و ماده نژاد قزل-رومانوف استفاده شد. خوراندن داروی ضد انگل در روز شروع آزمایش و سپس 2 هفته بعد انجام شد. صفات مورد بررسی شامل: تست فاماچا، تست هماتوکریت، اسکور مدفوع و تعداد تخم نماتودها در هر گرم مدفوع بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SASو در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که، تست فاماچا در بره های نر و ماده نژاد قزل و آمیخته قزل-رومانوف معنی دار بود (05/0p<). همچنین حجم سلول های خونی در بره های نژاد قزل-رومانوف بیشتر از بره های نژاد قزل می باشد اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0<p). میزان تخم نماتود در بره های نر و ماده نژاد قزل-رومانوف کاهش معنی داری نسبت به بره های نژاد قزل داشت (05/0p<). در مجموع تعداد تخم انگل بره های نژاد قزل-رومانوف در مقایسه با نژاد قزل مقدار کمتری دارد که در این میان بره های نر نژاد قزل-رومانوف دارای کمترین میزان تخم انگل به مقدار 2/16 بود (05/0p<). به طور کلی دورگ گیری بره های قزل با رومانوف موجب افزایش مقاومت نسبی به نماتودهای دستگاه گوارشی از لحاظ صفات اندازه گیری شده در این تحقیق است ولی دلیل ژنتیکی برتری دورگ ها نسبت به نژاد خالص و آگاهی از ماهیت پلی ژنی و یا اثرات غیر افزایشی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: بره، نماتودها، بیماری، دورگ گیری، تست فاماچا
|
 • Alireza Jahandideh *, Ali Movahed, Azin Malekrah, Ehsan Khaksar Pages 1-12

  The aim of this study was to investigate the prevalence of urinary stones in dogs and cats referred to selected veterinary centers in Tehran province. The present study, which is a descriptive and field study, includes a statistical population of 80 cases of 44 dogs and 36 cats who have referred to the mentioned centers during this period and have been evaluated by a designed questionnaire. اند. According to the information obtained in this study, the information is classified according to the type, race, sex, nutrition, types of stones, different sizes and colors of urinary stones by making tables and related charts. The findings of this study showed that the prevalence of urinary stones in females, dogs and cats is higher than males and surgical history such as sterilization increases the risk of urinary stones. Prevalence also varies at different ages and the likelihood of developing urinary stones increases with age. Also, the type and breed of the animal affect the frequency of different types of urinary stones. In the statistical population of this study, the prevalence of urinary stones in dogs and cats of different breeds are struvite stones 24%, struvite stones + calcium oxalate 11%, struvite stones + calcium phosphate 17%, stone Strawite + calcium oxalate + calcium phosphate 10%. Calcium Phosphate + Calcium Oxalate 9%, Calcium Phosphate 8%, Calcium Oxalate 11%, Urate 4%, Urate + Calcium 6%.

  Keywords: Urinary stones, Struvite stones, Calcium stones, Urate stones, Cystine stones
 • Tina Daneshrad *, Hasanali Mahpeikar, Arash Azadi Pages 13-23
  Background

  There are many zoonotic diseases between humans and animals that can be a threat to human health. These include gastrointestinal parasites in pets such as dogs and cats.

  Objectives

  Because of the temperate climate in Tabriz city, severe parasitic infections have been reported in animals of the region. These parasitic infections need further epidemiological study and identification of different species, to eradicate various parasitic diseases.

  Methods

  July 2016 to March 2017, 63 stray dogs and 63 domestic dogs from Tabriz city were sampled. Then, using the flotation method, eggs and parasite cysts were identified in infected dogs.

  Results

  By examining the eggs of parasites that were isolated from the feces of stray and domestic dogs, Toxocara in stray dogs with 49.20% and hookworms in domestic dogs with 14.28% had the highest rate of infection, and the lowest rate of infection in stray dogs was related to Cryptosporidium with 7.93%.

  Conclusions

  According to this study, a lower parasitic infection rate was observed in the gastrointestinal tract of domestic dogs. These results refer to the importance of an appropriate living environment, healthy nutrition, and an anti-parasite treatment program. Attention to these issues in the clinic leads the veterinarian to the correct diagnosis.

  Keywords: Stray dogs, domestic dogs, Nematodes, Cestoda, protozoa
 • Kiana Rasouli, Siamak Alizadeh * Pages 24-29
  Background

  Spondylitis is actually vertebral osteomyelitis, and if the infection also involves discs, it is called discospondylitis, which is a complication of diseases such as tuberculosis and Brucellosis.

  Aims

  This study aimed to determine radiological properties of discospondylitis due to tuberculosis and brucellosis infections differentially in German Shepherd dogs.

  Methods

  This retrospective cross-sectional study was carried out in affected German Shepherd dogs with chronic discospondylitis due to tuberculosis (TB) and Brucellosis. Data were collected based on clinical and laboratory symptoms, as well as plain radiography and myelography findings. : In total, 13 dogs were studied, of which 9, including 5 males (55.6%) and 4 females (44.4%), were affected with Brucellosis, and 4, including 2 males (50%) and 2 females (50%), were infected with TB. In the diagnostic imaging of the vertebrae, degenerative lesions in affected dogs with TB were significantly more than those affected with brucellosis (with a significant level P=0.026<0.05). Sclerotic lesions were observed in 44.4% of the brucellosis patients and 25% of the TB patients, while lytic lesions were found in less than 50% of brucellosis patients and more than 70% of TB patients.

  Conclusion

  Based on this study, degenerative and lytic lesions in TB cases were more than brucellosis patients; however, sclerotic lesions in TB patients were less than brucellosis patients. The severity of each of these complications and the site of involvement of the vertebrae can be differential features for diagnosing the radiology of TB from Brucellosis in this breed of dogs.

  Keywords: Radiology, Discospondylitis, Tuberculosis, Brucellosis, Dog
 • Alireza Jahandideh *, Azin Malekrah, Ali Movahed, Ehsan Khaksar Pages 30-41
  The aim of this study was to evaluate the incidence and response to treatment of grade 3 and 4 periodontal disease in dogs and cats. The present research is field type and has been conducted in selected environments. In this study, cases related to 200 cases of dogs and cats were reviewed and in cases of access to the treatment process of referral bags, the necessary reviews were performed. Evaluations were performed in the form of clinical examinations and questionnaires and the condition of the mouth and teeth, the amount of gingival hyperemia, measuring the depth of the tooth groove, the amount of loose teeth were among the items that were carefully examined by measuring instruments and the depth of the tooth groove. Periodontal probe was measured to assess the grade of the disease. According to the results obtained in this study, it can be stated that the study of factors such as age, racial differences, type of nutrition and the amount of home care can provide comprehensive information about the prevalence and frequency of periodontal disease in dogs and Cats and examining these factors can help in timely diagnosis, treatment and proper prognosis.
  Keywords: Periodontal, Dental groove, Periodontal probe
 • Rahim Alizadeh, Shima Amini Masouleh, Amir Mehrabi, Javad Rahnama, Mohamad Shojaei * Pages 42-47
  Dioctophyma renale(giant kidney worm) included to the order of Ascaridida and family of Dioctophymatidae is a large nematode that causes a rare disease in dogs and humans. Usually found in a moderate climate. In this clinical report, we observed dioctophymosis in a pure breed of dog. A six years old German shepherd dog was referred to a vet hospital in Tehran, Iran, by a history of hematuria and abdominal pain.As a consequence of clinical examination, hematologic work, ultrasonographic evaluation, and urinalysis, the dictiophymosis was diagnosed. Then by unilateral nephrectomy and removing the D.renale, the dog was ameliorated. This disease is hardly ever diagnosed and treated. Because of the zoonotic property of this illness, diagnosis and treatment before necropsy findings are important. Imaging techniques like as sonography, as well as laboratory tests such as urinanalysis, have been shown to be effective diagnostic tools. According to our knowledge,it is the first report in Iran from a pure breed in a temperate and arid region.
  Keywords: Dioctophyma renale, Dog, kidney, German shepherd
 • Khosro Parsaeimehr *, Habib Cheraghi, Gholamali Mogaddam Pages 48-56
  The purpose of this project is to investigate the genetic resistance of Ghezel and Ghezel-Romanov lamb to gastrointestinal parasites in East Azerbaijan province. For this study, were used 10 male and female Ghezel lambs and 10 male and female Ghezel-Romanov lambs. The anti parasitic drug was administered on day of the test and then 2 weeks later. The studied traits included: Famacha test, hematocrit test, fecal score and number of nematode eggs per gram of feces. Data were analyzed using SAS software in a completely randomized design. The results showed that the Famacha test was significant in male and female Ghezel and Ghezel-Romanov mixed breeds (p<0.05). number of nematode eggs in male and female Ghezel-Romanov lambs had a significant decrease compared to Ghezel lambs (p<0.05). number of parasite eggs in Ghezel-Romanov lambs was lower than Ghezel breed, in which male Ghezel-Romanov lambs had the lowest number of parasite eggs (16.2) (p<0.05). Crossbreeding of Ghezel and Romanov increases the relative resistance to gastrointestinal nematodes in terms of traits measured in this study.
  Keywords: lamb, Nematodes, disease, crossbred, Famacha test