فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال یکم شماره 2 (بهار و تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمیدرضا فتاحیان*، فرخ رضا کبیر، حسام الدین اکبرین، محمد نصرالله زاده ماسوله، نیما وزیر، بیتا وزیر صفحات 81-87

  عدم کارآیی مفصل لگنی- رانی (از دست دادن عملکرد بعنوان مفصل در انتقال نیرو) متعاقب عوامل مادرزادی و ضربه اتفاق می افتد. شدت علایم درمانگاهی، بستگی به شدت بیماری مفصل و تغییرات دژنراتیو مرتبط دارد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه دامنه موفقیت آرتروپلاستی مفصل لگنی- رانی در نژادهای کوچک و بزرگ با سن کمتر از یک سال بوده است.هشتاد و چهار قلاده سگ زیر یکسال از نژادهای کوچک و بزرگ با علایم لنگش، درد و از دست دادن عملکرد اندام حرکتی خلفی به درمانگاه دام های کوچک ارجاع شدند. برای هر مورد، رادیوگرافی به منظور تشخیص، تایید و بررسی تغییرات در مفصل لگنی- رانی انجام شد سپس درمان های محافظه کارانه و جراحی بر اساس شدت بیماری انجام شد و بیماران به مدت دو سال تحت نظر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین وزن و نتیجه حاصل از جراحی در بیماران با سابقه مادرزادی وجود ندارد. همچنین بین ضایعه دژاتیو مفصل و پاسخ به درمان جراحی با سوابق مادرزادی و ضربه ای نیز ارتباطی وجود ندارد اما ارتباط معنی داری بین ضایعه دژنراتیو مفصل و نتیجه حاصل از جراحی در سگهای بالای ده کیلوگرم وجود دارد. بنابر این در بیماران با سابقه مادرزادی، وزن عامل موثر و مداخله گر نبوده اما در گروه با سبب شناسی ضربه، وزن نقش موثر و معنی داری را در میزان موفقیت جراحی نشان داد.

  کلیدواژگان: آرتروپلاستی، مفصل لگنی- رانی، ضایعه دژنراتیو مفصل، وزن، سگ
 • محمد نصرالله زاده ماسوله، امیدرضا سمیعی املشی*، مسعود سلک غفاری، محمدرضا پریانی صفحات 89-94

  با توجه به عدم ارایه تاثیر دوزهای کمینه و بیشینه پیش بیهوشی آتروپین بر عملکرد قلب ومیزان (Fractional shortening)FSدر اکوکاردیوگرافی قلب خرگوش این تحقیق با هدف تعیین احتمال تاثیر فوق طراحی گردید. بدین منظور  24سرخرگوش سفید نیوزلندی به ظاهر سالم بدون در نظر گرفتن جنس و سن با وزن تقریبی  1/5 ± 0/3کیلوگرم در چهار گروه  6تایی جهت دسترسی به هدف تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، آتروپین با دوزهای بیشینه و کمینه در گروه های اول و دوم و آب مقطر در گروه های سوم و چهارم تزریق گردید. اندازه گیری ()FSبطن چپ در زمان های مقرر بوسیله دستگاه اکوکاردیوگرافی، بدون اطلاع از محلول تزریقی صورت پذیرفت. میانگین ()FSپیش از تزریق  37/29با انحراف معیار  ،3/355مقدار کمینه  30و مقدار بیشینه  43تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای مقادیر ()FSدر 37/00 ± 2/449 و36/83 ± 3/251 ،36/17 ± 4/119 ،35/33 ± 2/944 ،36/33 ± 3/011  به ترتیب30  و15 ،5 ،2 گروه یک در پیش از تزریق و در دقایق تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای مقادیر ()FSدر گروه دو پیش از تزریق و در دقایق  15 ،5 ،2و  30به ترتیب ،39/00 ± 3/347 ،39/17 ± 2/994  35/50 ± 6/025 ،36/50 ± 3/017و 36/83 ± 5/811تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای مقادیر ()FSدر گروه سه پیش از تزریق و در دقایق ،5 ،2  تعیین گردید. میانگین و انحراف معیار برای33/67 ± 4/885 و35/00 ± 2/828 ،34/33 ± 2/805 ،33/83 ± 3/061 ،36/17 ± 2/483  به ترتیب30  و15 مقادیر ()FSدر گروه چهار پیش از تزریق و در دقایق  15 ،5 ،2و  30به ترتیب 36/50 ± 1/225 ،37/17 ± 3/125 ،34/17 ± 4/622 ،37/50 ± 4/550 و 37/50 ± 2/811تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان دهنده ثبات عملکرد قلب در دوز بیشینه آتروپین می باشد.

  کلیدواژگان: آتروپین، اکوکاردیوگرافی- خرگوش- ()FS(_)Fractional shortenin
 • پیام حقیقی خوشخو، مهرداد تشکری، علیرضا باهنر، گیتا اکبری آزاد* صفحات 95-105

  بیماری کم خونی عفونی ماکیان نوعی آنمی آپلاستیک همراه با آتروفی لنفاوی و تضعیف سیستم ایمنی در جوجه های جوان است که با واکسیناسیون در مزارع مادر قابل پیشگیری است. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی نوعی واکسن زنده تخفیف حدت یافته (Nobilis CAV P4 (Intervet Co., Netherlandدر گله مادر و نتاج آنها بر اساس القای پاسخ ایمنی یکنواخت در مقایسه با یک گله مادر غیر واکسینه بود. در این بررسی یک دز واکسن زنده  Nobilis CAV P4به گله مادر گوشتی سویه راس ()ROSS 308در سن  6هفتگی زیر جلد تزریق شد.  352نمونه سرم از گله مادر واکسینه و غیر واکسینه از سن  6-33هفتگی در زمان های  20 ،16 ،12 ،5و  28هفته بعد از واکسیناسیون و دو نوبت در نتاج یکروزه آنها جمع آوری و تیتر آنتی بادی با کیت الیزا بیماری کم خونی عفونی ماکیان ()Synbiotics Corporation, USAاندازه گیری شد. میانگین تیتر، ضریب یکنواختی تیتر ها ()%CVو درصد تیتر های بالاتر از  5000که نشانه حفاظت کافی در برابر بیماری است، در دو گله مادر و نتاج آنها به روش  T-Testمقایسه شدند. نتایج نشان داد که گله مادر غیر واکسینه بطور طبیعی آلوده شده و تیتر آنتی بادی مادر و نتاج آنها بطور معنی داری بالاتر و ضریب پراکندگی آن پایین تر از گله مادرغیر واکسینه است ()P <0/05اما ضریب یکنواختی تیتر ها در نتاج گله مادر واکسینه پایین تر از نتاج گله غیر واکسینه است. هم چنین در گله مادر غیرواکسینه و نتاج آنها تیتر صفر وجود دارد که حاکی از حساس بودن مادر و نتاج جوجه به ابتلا است در حالی که تمامی مادرهای واکسینه و نتایج آنها از نظر سرمی مثبت بودند. بنظر می رسد طبق این آزمایش واکسن قادر به ایجاد آنتی بادی بالا با محافظت کنندگی کافی برای نتاج باشد و تیتر آنتی بادی در مقایسه با آلودگی طبیعی درصد یکنواختی بالاتری دارد. با اینحال مطالعات بیشتری لازم است تا نیاز واکسیناسیون در این بیماری را روشن تر کند.

  کلیدواژگان: کم خونی عفونی ماکیان، گله مادر گوشتی، الیزا، واکسن زنده
 • بهرام سلاسل، عادل مختاری*، تقی تکتاز، مسعود خسروی صفحات 103-111

  هدف از انجام این مطالعه، تشخیص اندومتریت تحت بالینی در گاوهای واکل با استفاده از روش سیتولوژی و تاثیر این عارضهبر روی میزان باروری در تلقیح بعدی بود. بدین منظور تعداد 77راس گاو شکم 1-5با سابقه بیش از 3بار تلقیح (میانگینتعداد تلقیح،)3/8و فاصله زمانی 190±40روز از زمان زایمان که ترشحات غیر طبیعی نداشته و در آزمایش رکتال و معاینه باسونوگراف نیز رحمشان طبیعی بوده و در فاز لوتیال سیکل فحلی قرار داشتند، انتخاب شدند.با استفاده از روش لاواژ رحم با سرم فیزیولوژی، نمونه گیری صورت گرفت و سپس نمونه ها سانتریفیوژ شده و با تهیه لام ازرسوب آنها، و رنگ آمیزی گیمسا، درصد نوتروفیل ها محاسبه گردید.میانگین درصد نوتروفیل ها)0-9(3/1بود. با استفاده از روش ROC analysisمشخص گردید که حضور بیش از %2نوتروفیلدر رحم، نشانه وجود اندومتریت تحت بالینی می باشد و اندومتریت تحت بالینی با کاهش میزان باروری در تلقیح بعدی مرتبطبود. در این مطالعه، %25گاوها در اولین تلقیح بعد از نمونه گیری آبستن شدند. میزان باروری در اولین تلقیح بعد از نمونه گیری،برای گاوهای مبتلا به اندومتریت تحت بالینی(38راس،) %5و برای گاوهای فاقد اندومتریت(34راس،) %47بود. در این مطالعهمشخص شد که با افزایش میزان نوتروفیل، شانس آبستن شدن کاهش می یابد. شیوع اندومتریت تحت بالینی تشخیص داده شدهبه وسیله سایتولوژی(حضور بیش از %2نوتروفیل در رحم،) 38(%52/7راس) بود.نتایج این بررسی نشان می دهد که آندومتریت تحت بالینی باعث کاهش میزان باروری و کاهش قابلیت تولید مثلی میشود کهدر نهایت باعث افزایش حذف گاوهای شیری می گردد و روش سایتولوژی رحم می تواند به عنوان یک روش مناسب، برایشناسایی گاوهای مبتلا به اندومتریت تحت بالینی پیشنهاد گردد.

  کلیدواژگان: اندومتریت تحت بالینی، میزان باروری، سایتولوژی رحم، .Re
 • علیرضا نجف پور*، فرزاد جعفرقلی زاده صفحات 113-123

  در این مطالعه، تعداد 4800انگشت در کشتارگاه صنعتی ارومیه موردبررسی قرار گرفت. تعداد 3071انگشت از کل انگشتان، دارای بیماریهایی در ناحیه کفسم بودند که بیشترین درصد به بیماری ساییدگی پاشنه با شیوع %28/69و کمترین درصد به بیماری پودودرماتیت عفونی با درصد شیوع %7/42اختصاصداشت و بقیه انگشتان (1729انگشت) فاقد هرگونه بیماری در ناحیه کف سم بوده اند. بطور کلی میزان فراوانی بیماریهای درگیر کننده ناحیه کف سم درمنطقه ارومیه بالا بوده بطوریکه فراوانی بیماری های ناحیه کف سم در طول فصل بهار بیشتر و در فصل زمستان کمتر از سایر فصول سال بود.بالا بودن میزانفراوانیبیماری های کف سم در انگشتان گاوهای ارومیه بیانگر نیاز به تشخیص زود هنگام بیماریدر مزارع پرورشی بوده تا از بروز خسارات اقتصادی ناشیاز آن جلوگیری گردد.

  کلیدواژگان: بیماری اندام حرکتی، گاو شیری، کشتارگاه صنعتی ارومیه
 • علی حسن پور*، ابوالفضل جدیری، حمید میرزایی صفحات 125-134

  این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر دگزامتازون بر روی بهبود بالینی و سطح سرمی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گاوهای مبتال به جابجایی شیردان به چپ بعد از عمل جراحی ثبیت شیردان انجام گرفت. 20 راس گاو شیری مبتلا به جابجایی شیردان تشخیص داده شد و در دو گروه 10 راسی شاهد و تیمار قرار گرفتند. در گروه شاهد فقط درمان جراحی و آنتی بیوتیک استفاده شد و در گروه تیمار علاوه بر درمان جراحی و آنتی بیوتیک، دگزامتازون نیز به میزان kg/mg 5/0 یک نوبت تزریق شد در تمام گاوها قبل از جراحی و 5 روز بعد از درمان جراحی معاینه بالینی انجام و نمونه خون اخذ شد. پس از جداسازی سرم مقادیر سرمی گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید (BHBA)،کلیسم، آالنین آمینوترانسفراز (ALT) ،آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)و گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) اندازه گیری شد. با انجام عمل جراحی اشتها و وضعیت دفع مدفوع در هر دو گروه به حالت طبیعی بازگشت. در هر دو گروه حرکات شکمبه بعد از جراحی افزایش نشان داد که در مورد گروه تیمار بیشتر بود. میزان تولید شیر در هر دو گروه بعد از جراحی افزایش داشت که در گروه تیمار معنی دار بود(05/0>p).در گروه تیمار در زمانهای قبل و بعد از درمان میانگین مقادیر سرمی BHBA به تربیت l/mmol 07/0 ± 24/1 و 06/0±88/0 ،گلوکز به ترتیب dl/mg 66/2±22/29 و 63/2±84/32 ،AST به ترتیب L19/U/7±53/127 و 46/7±09/97 ،ALT به ترتیب L/U 18/1±68/39 و 82/1±15/22 بود که اختلاف بین میانگینها معنی دار بود(به ترتیب 001/0=p ،005/0=p ،002/0=p ،000/0=p .)در مورد GGT وکلسیم اختلاف میانگینها معنی دار نبود. در گروه شاهد اختلاف بین میانگین ها در دوزمان مذکور معنی دار نبود. نتیجه نهایی اینکه تزریق دگزامتازون بعد از درمان جراحی گاوهای مبتال به جابجایی شیردان به چپ باعث افزایش سطح سرمی گلوکز شده و از مقادیر BHBA و آنزیمهای کبدی می‌کاهد.

  کلیدواژگان: دگزامتازون، جابجایی شیردان به چپ، گاو شیری
 • فریبرز معیر*، پیام حقیقی خوشخو صفحات 135-139

  بیماری مارک از بیماری های ویروسی رایج نیوپلاستیک و لنفوپرولیفراتیو ماکیان است که ارگانهای مختلف را در بدن مبتلا می نماید. ویروس مولد این بیماریکه یک هرپس ویروس لنفوتروپیک می باشد موجب بروز ضایعات پاتولوژیک مختلف در بسیاری از گله های مرغ گوشتی و تخمگذار در نقاط مختلفجهان گردیده است.در این گزارش فرم کانونی بیماری مارک در توده برجسته ای به طول 5سانتی متر که موجب انسداد ناحیه ژیوژنوم یک مرغ تخمگذار شده بود، تشخیص دادهشد. در بررسی میکروسکوپی نفوذ شدید سلولهای چند شکلی تک هسته ای شامل لنفوسیت های کوچک و متوسط، لنفوبلاست ها، سلولهای اختصاصی مارکو تعدادی پلاسماسل، ماکروفاژ و سلول های هتروفیل در تمامی لایه های روده از ویلی ها تا زیر مخاط و عضلات مشاهده شد که موجب آتروفی، دژنرسانسو درنهایت از بین رفتن بافت طبیعی ناحیه مبتلا شده بود. سلولهای نیوپلاستیک دارای پلیومورفیسم مشخص بوده و مراحل مختلف میتوز در آنها یافت می شد.

  کلیدواژگان: مارک کانونی ژئوژنوم مرغ تخمگذار
 • فرزانه تاجدینی*، مهران فرهودی مقدم، بنفشه غلامحسینی صفحات 141-144

  قارچ تریکوتسیوم به عنوان ساپروفیت خاک و یا پاتوژن گیاهی مطرح است و دانه های غلات بویژه، گندم و جو را آلوده می نماید بعلاوه این قارچ به همراه قارچ هایی چون فوزاریوم و استاکی بوتریس تولید سم تریکوتسن می نماید. این مایکوتوکسین اثرات سمی شدیدی برای انسان و حیوانات دارد.مسمومیت با این دسته از سموم در حیوانات با ظهور علایم بالینی مختلف نظیر تهوع، کاهش مصرف غذا، اسهال و اختلال در دستگاه تولید مثل و تغییرات هماتولوژیک نظیر لوکوپنی، ترمبوسیتوپنی و عوارض پاتولوژیک مثل اپتلیونکروزیس و گاستروآنتریت همراه است.در یک دامداری در اطراف شهریار 6مورد سقط جنین و در 7مورد از گاوها علایمی از قبیل اسهال و خون در مدفوع دیده شد و در پی انجام بررسی آلودگی قارچی واژن و جیره غذایی از دامداری فوق 30نمونه واژینال و نمونه جیره به آزمایشگاه قارچ شناسی ارسال شد پس از انجام مراحل آزمایشگاهی نتیجهکشت همه نمونه ها در محیط سابورودکستروز آگار و ژلوز سیب زمینی و دکستروز (PDA)قارچ تریکوتشیوم مثبت بود.با توجه به نتایج آزمایشگاه قارچ شناسی و علایم بالینی مشاهده شده در دامداری فوق وعدم وقوع موارد بالینی دیگر پس از قطع جیره آلوده به قارچ و تغذیه دام با کنسانتره و یونجه مرغوب مسمومیت با ترایکوتسن تایید شد.

  کلیدواژگان: تریکوتسیوم، آلودگی قارچی، مسمومیت، گاو
|
 • H.R Fattahian *, F Kabir, H Akbarein, M Nasrollahzadeh Masouleh, N Vazir, B Vazir Pages 81-87

  Hip joint insuffciency (loss of function as a joint to transfer force) follows some causes as in congenital and traumatic conditions. Clinical signs depend on severity of joint involvement and degenerative changes. The aim of this retrospective study was to determine and compare success rate of hip arthroplasty in referral toy and large breed dogs for 4 years. Eighty-four dogs with toy and large breed dogs less than one year old have been referred to small animal clinic with lameness, pain and loss of function on hind limb. Radiograph survey was prformed and revealed various changes in hip joint. Conservative and surgical treatments were carried out and followed up during two years period. All dogs tolerated head and neck resection of femur. In congenital cases, weight was not a determinant factor and there was not signifcant difference between DJD and outcome statistically, but in all congenital and traumatic cases less than one year old there was not a signifcant difference between DJD and outcome in less than 10 Kg and was statistically signifcant in dogs more than 10 kg. In our study we found that, weight and etiology were not effective factors on success rate.

  Keywords: Arthroplasty, Hip joint, Degenerative joint disease, weight, Dog
 • M Nasrollahzade Masouleh, O. R. Samiee Amlashi *, M Selk Ghaffari, M.R. Paryani Pages 89-94

  There is no data on the effect of maximum and minimum premedication dose of atropine on work performance of heart and amount of Fractional Shortening (FS) in rabbit echocardiography, so this study was designed for evaluation of probability of the above effect. 24 White New Zealand rabbits, clinically healthy with no consideration in sex and age, weighting 1.5±0.3 kg in four groups consisting six animals for access to the purpose of study were evaluated. Injection of atropine with maximum and minimum dosage for frst and second groups and injection of distilled water for third and fourth groups were observed. Calculations of FS for left ventricles in statutory times were done by echocardiography with no knowledge about injection solution. Determinations for Mean, Standard Deviation, Minimum and Maximum amount for FS were 37.29, 3.355, 30 and 43 respectively. Determinations for Mean and Standard Deviation for FS in group one, before injection and in minutes 2, 5, 15 and 30 after injection were 36.33±3.011, 35.33±2.944, 36.17±4.119, 36.83±3.251 and 37.00±2.449 respectively. Determinations for Mean and Standard Deviation for FS in group two, before injection and in minutes 2, 5, 15 and 30 after injection were 39.17±2.994, 39.00±3.347, 36.50±3.017, 35.50±6.025 and 36.83±5.811 respectively. Determinations for Mean and Standard Deviation for FS in group three, before injection and in minutes 2, 5, 15 and 30 after injection were 36.17±2.483, 33.83±3.061, 34.33±2.805, 35.00±2.828 and 33.67±4.885 respectively. Determinations for Mean and Standard Deviation for FS in group four, before injection and in minutes 2, 5, 15 and 30 after injection were 37.50±4.550, 34.17±4.622, 37.17±3.125, 36.50±1.225 and 37.50±2.811 respectively. As a conclusion, Stability of heart performance was observed after using maximum dose of atropine.

  Keywords: atropine, Echocardiography, Rabbit, Fractional Shortening, FS
 • P Haghighi-Khoshkhoo, M Tashakori, A Bahonar, G Akbari-Azad * Pages 95-105

  Chicken Infectious Anemia (CIA), a disease of young chickens, can be prevented by immunization of breedingflocks with live vaccines. The objective of the present work was to perform the effcacy of one attenuated live vaccineNobilis CAV P4 (Intervet Co., Netherland) based on induction of persistent antibodies in broiler breeder and theirprogenies compared to unvaccinated broiler breeder flock. The vaccine administrated to Ross 308 broiler breederflocks at 6-week old via S.C. rout. A total of 352 serum samples were collected from vaccinated and unvaccinatedbreeder flocks from 6 to 33 week old (5, 12, 16, 20 and 28 weeks after vaccination) and twice in their progeny flocksat one- day old. Sera were analyzed by indirect ELISA (Synbiotics Corporation, USA) and data were compared statistically between the two groups by t-test. The results showed natural infection of CIA virus in unvaccinated breederflock and not only the mean titer was higher but also thecoeffcient variant (CV%) was lower than vaccinated breederflock signifcantly (P<0.05). But the CV% in progeny of vaccinated breeder flock was lower than the CV% in progeny of unvaccinated breeder flock. Also, there was anti-CAV antibody negative in hens and progenies in unvaccinatedbreeder flock, so these hens potentially can transmit the virus vertically. All breeders from vaccinated flock were positive serologically. It seemed that vaccination could be an effcient rout for eliminating susceptible birds, decreasingvariation in anti-CAV antibodies titers and induction persistent antibody titer. However more experiments need to becarried out to defne if vaccination really is desirable.

  Keywords: Chicken infectious anemia, CIA, Broiler breeder flock, Elisa, Live vaccine
 • B Salasel., A. Mokhtari *, T Taktaz., M. Khosravi. Pages 103-111

  The objective of this study was to describe endometrial cytology to determine the prevalence of subclinicalendometritis (SCE) and iťs impacts on fertility in Repeat breeder dairy cows.Dairy cows parity 1 to 5 which were inseminated 3 or more times (the average number of AI in selected cows was3.8) were examined in 190±40 days in milk. Clinically normal cows (n=77) were selected based on the absenceof abnormal discharges on external inspection and also absence of abnormal fndings on transrectal palpation andultrasonographic examination.Endometrial samples were collected from the uterus using the lavage technique in the luteal phase of estrus cycle.Collected solution centrifuged and a drop of sediment was streaked on to a clean microscopic slide and stained withGiemsa. The percentage of polymorphonuclear cells(neutrophils) was counted for each specimen.Analyzed data showed that in the selected cows, the mean amount of neutrophils was 3/1 %(0-9) and the prevalenceof cytologically diagnosed SCE (based on more than 2% neutrophils) was 52/7 %(n=38).Cytologically diagnosed SCE was signifcantly associated with impaired reproductive performance.In this study, 25% of cows (n=18) became pregnant in the next service. Conception rate (in the next AI) was 5% forcows (n=38) with SCE (more than 2% neutrophils), and 47% for cows (n=34) without SCE(less than 3% neutrophils)(p=0.009).In conclusion, subclinical endometritis in repeat breeder cows which diagnosed by endometrial cytology wasassociated with reduced reproductive performance such as relative conception rate and increased risk of involuntaryor premature culling.

  Keywords: subclinical endometritis, conception rate, endometrial cytology, repeat breeder
 • A. Najafpour. *, .F Jafar Gholizadeh Pages 113-123

  Lameness is one of the most important bovine diseases which after mastitis cause great economical impact on animalhusberdary. In this investigation, 4800 hooves were studed in Urmia’s Industrial slaughter house. 3071 of them wereinvolved with diseases of hoof which majority of it was heel erosion (%28.69) and the minorities were because ofinfections pododermatitis (%7.42) and the rest of hooves had no defects. Involvement ratio of each claw to each disease of the hoof of animals during spring season was higher in comparison to other seasons, although in winter it wasthe lowest. Lameness and other diseases which involve hoof of the animals are high in Urmia and early diagnosis ofsuch cases seems to be very important.

  Keywords: Sole diseases, Cow, Abattoir, Urmia
 • A Hassanpour *, A Jodeiri, H Mirzaie Pages 125-134

  This study was conducted in order to evaluate the effect of dexamethasone on clinical healing and serum concentration of some biochemical parameters in dairy cows with LDA. 20 dairy cows with LDA were diagnosed and theywere divided into control (10 cows) and treatment groups (10 cows). Operation was carried out and antibiotic wasused in two groups and, in treatment group dexamethasone 0.5 mg.kg was injected once. All cows were examinedand their blood samples were drawn before and fve days after operation. The level of BHBA, ALT, AST, GGT andcalcium in serum samples were measured. After operation, the appetite and defecation returned to normal. In bothgroups, rumen movement increased that was signifcant in treatment group (P<0.05). In treatment group, beforeand after the operation mean serum level of BHBA were 1.24±0.07 and 0.88±0.06 mmol/l, glucose 29.22±2.66 and32.84±2.63 mg/dl, AST 127.57± 7.1 and 97.09±7.46 U/L, ALT 39.68=1.88.7.1 and 22.15±1.82. There was a signifcant difference between means (p= 0.001, p=0.005, p=0.002, p= 0.000, respectively). There was no signifcantdifference between GGT and Ca means. In control group there was no signifcant difference between means. Inconclusion, Injection of dexamothasone after the operation in cows with LDA increases serum level of glucose anddecrease BHBA and liver enzymes.

  Keywords: dexamethasone, LDA, dairy cow
 • F Moayer *, P Haghighi-Khoshkhoo Pages 135-139

  Marek disease is one of the common viral neoplastic and lymphoproliferative diseases in poultry that involved thevaried internal viscera. The cause of Marek disease is a Lymphotropic herpes virus, which cause pathological lesionsin broiler and commercial laying herds around the world.In this report, the focal form of Marek disease has been detected in jejunum of a commercial laying, on the basis ofhistopathological fndings.

  Keywords: Focal form of Marek disease, Jejunum, Commercial Laying
 • F Tajdini *, M Farhoodi Moghadam, B Gholamhosseini Pages 141-144

  Trichothecium is well know as soil saprophytes or plant pathogenic fungi and contaminates cereals specially wheatand barley in the diets. Tricothecium, fusarium and stachybotrys. Can produce trichothecenes mycotoxine. This mycotoxin has very potent toxic effects on human and animal bodies.Clinical signs of trichothecene mycotoxicosis includes lower feeding rate, vomiting. Diarrhea, disorders in reproductive system, hematological changes like leucopenia trombocyto penia, and pathologic defects like Epithelionecrosisand gastroentritis also would be observed.In a dairy cattle herd in shahriar province, many cases of abortion, diarrhea and blood in the feces were observed.After mycological investigations for other purposes, 30 samples of their ration and vaginal samples which were contaminated with trichothecium samples were cultured in SDA and PDA.There is possibility of trichothecium mycotoxicosis in this herd because the clinical signs disappeared with replacingthe contaminated diet with a clean diet. The result suggests that trichthecium contamination should be considered indary cattles.

  Keywords: Trichothecium, Mycotoxicosis, cattle, Shahriar, Iran