فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال یکم شماره 3 (بهار و تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اورنگ عطایی عمارلویی*، علی خلفی، محمد عمادی صفحات 145-152

  تعداد 124کارتیه متعلق به 37راس گاو شیری که در آستانه دوره خشکی قرار داشتند از نظر میزان هایپرکراتوزسرپستانک ها امتیاز بندی شدند و بطوراتفاقی در یکی از گروه های چهارگانه قرار گرفتند.گروه یک واجد سرپستانکهایی با انتهای صاف که دارای یک روزنه کوچک بودند، گروه دو کارتیه هایی کهیک حلقه برآمده صاف یا ناهمواری مختصری اطراف روزنه سرپستانک آن ها را احاطه کرده بود، گروه سه کارتیه هایی با یک حلقه ناهموار کراتین که بمیزان1-3میلیمتر از روزنه سرپستانک بیرون زده بود و گروه چهار سرپستانک هایی که واجد یک حلقه کراتینی برآمده درنوک پستان به میزان 4میلیمتر یا بیشتربودند. شیر کارتیه های تحت مطالعه در شروع مرحله خشکی و همچنین روزهای اول و سوم پس از زایش جهت شمارش سلولهای پیکری اخذ گردید.دراین مطالعه کارتیه هایی که تعداد سلولهای سوماتیک آنها 250000 و پایینتر بودند سالم و کارتیه هایی با تعداد سلولهای بالاتر از 250000بعنوان آلودهدر نظرگرفته شدند. نتایج آزمونهای آماری نشان دادند که میان درجه هایپرکراتوز سرپستانک ها در آستانه دوره خشکی و بروز عفونتهای جدید پستاندر دوره پس از زایش ارتباط معنی داری وجود ندارد (P < 0.05).اما همین نتایج مشخص ساختند که درصد کارتیه های آلوده در گروه های چهارگانهبا درجات مختلف هایپرکراتوز در شروع دوره خشکی و روز سوم پس از زایش ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند (P < 0.05)همچنین میان درجه هایپرکراتوز سرپستانک با تعداد سلولهای پیکری در زمان خشک کردن و در روز سوم پس از زایش ارتباطی معنی دار بدست آمد (0.0005 , P = 0.66=r) . از سوی دیگر میان تعداد سلولهای پیکری در زمان خشکی با تعداد سلولهای پیکری در روز سوم پس از زایش بدون توجه به امتیاز سرپستانکاختلافی معنی دار و مستقیم مشاهده گردید. (r = 0.8).

  کلیدواژگان: هایپرکراتوزسرپستانک، سلول های پیکری شیر، دوره خشکی
 • آریا بدیعی، فرهاد موسی خانی*، محمد ملکان، محسن ظفری صفحات 153-160

  لپتوسپیروزیس یک بیماری زیونوز بوده که از طریق ایجاد عوارضی مانند سقط، مرده زایی، ناباروری، کاهش تولید شیر و... می تواندخسارات اقتصادی سنگینی به بار آورد. در این تحقیق تعداد 251نمونه جنین سقط شده ارجاعی از گاوداریهای صنعتی استان تهرانبه آزمایشگاه در مدت یکسال مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد آزمایش شامل مخلوطی هموژن از بافتهای قلب، کلیه، کبد وطحال جنین بود. جهت استخراج DNAاز روش پروتییناز Kاستفاده شد. سپس آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز ()PCRبا استفاده ازپرایمرهای اختصاصی ژن s r RNA 16جهت شناسایی جنس لپتوسپیرا .()Leptospira Sppانجام گرفت.. پس از PCRنمونه های دارایباند bp331در ژل الکتروفورزیس مثبت قلمداد گردیدند. شیوع تقریبی سقط جنین ناشی از لپتوسپیروزیس در استان تهران بطور میانگیندر طول سال %12/8و براساس فصل به ترتیب در بهار ،%15تابستان ،%9/08پاییز %10و زمستان %19/2بود. بر اساس نتایج بدست آمدهبیشترین شیوع در فصول بهار و زمستان می باشد که احتمالا ناشی از رطوبت بالاتر محیط و آبدوست بودن لپتوسپیرا و فعالیت بیشتر باکتریاست. بطور کلی با توجه به میانگین شیوع 12/8درصدی، یکی از مهمترین عوامل سقط در گاوداریهای صنعتی استان تهران لپتوسپیرا میباشد؛ در نتیجه افدام جهت کنترل و ریشه کنی این بیماری با توجه به زیونوز بودن و خسارات اقتصادی سنگین، بسیار ضروری است,

  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، سقط جنین، واکنش زنجیره ای پلیمراز، ناباروری، کاهش تولید شیر
 • سید شاپوررضا شجاعی*، حامد حسنی ولاسجردی، کسری اسمعیل نیا صفحات 161-171

  کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماری های عفونی ماکیان و مهمترین عفونت انگلی داخلی آن ها محسوب می شود که تک یاخته های جنسآیمریا عامل اصلی آن می باشند. پیش گیری از این بیماری اغلب به وسیله مصرف داروهای کوکسیدیواستات صورت می گیرد، ولی با افزایشروز افزون مقاومت نسبت به داروهای شیمیایی، ضرورت استفاده از روش های جایگزین جهت کنترل کوکسیدیوز احساس می شود. از جملهروش های جایگزین موثر می توان به استفاده از پر بیوتیک ها اشاره کرد. دکستران پر بیوتیکی است که به تازگی تاثیرات مفید آن در ارتقا سلامتماکیان و پیش گیری از برخی بیماری های گوارشی آنها به اثبات رسیده است. ولی هنوز در رابطه با تاثیر آن بر روی کوکسیدیوز مطالعه ایصورت نگرفته است. جهت ارزیابی تاثیر دکستران در درجه ضایعات روده ای ناشی از کوکسیدیوز، 120قطعه جوجه گوشتی سویه راسرا در 6گروه 20قطعه ای تقسیم، و 5گروه با مقادیر 50000 ،25000 ،10000و 100000مخلوط ااسیستی مورد چالش انگلی قرار گرفتند. درجیره غذایی گروه های آزمایش (به جزء گروه های کنترل مثبت وکنترل منفی ،) به ازای هر یک کیلوگرم از جیره 1/5گرم دکستران افزوده شد.در روز 21پرورش تمام جوجه های گروه های آزمایش (به جزء گروه کنترل منفی،) با ااسیست های اسپوروله شده حاوی چهار گونه اصلیآیمریاهای ماکیان (تنلا، نکاتریکس، ماکسیما و آسرولینا،) چالش داده شدند. روز 6پس از چالش از هر گروه 4جوجه جهت اندازه گیری درجهضایعات روده ای (Lesion scoring)کالبد گشایی شدند. نتایج حاصله نشان داد که مصرف پر بیوتیک دکستران سبب کاهش معنی دارمیانگین درجه ضایعات روده ای در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی می شود,

  کلیدواژگان: کوکسیدیوز، دکستران، پربیوتیک، درجه بندی ضایعات، جوجه گوشتی، سویه راس
 • فرهاد موسی خانی، آریا بدیعی*، مهدی لقمانی، علیرضا شقایق، محسن ظفری صفحات 173-180

  بیماری مخاطی (MD)و اسهال ویروسی گاو (BVD)بیماری های ویروسی هستند که از نظر بالینی به هم شباهتی ندارند اما سبب شناسی ویروسییکسانی دارند. با توجه به اینکه در کشور ما هنوز تیپ های ویروس شناسایی نشده اند، بنابراین با انجام این تحقیق و مشخص شدن درصد فراوانی تیپ ها،با استفاده از واکسن های مناسب می توان کنترل موثرتری بر میزان شیوع بیماری داشت.در این مطالعه، به طور تصادفی از 20گاوداری استان تهران تعداد 20گوساله (PI (Persistently-infected پس از دو بار خونگیری و آزمایش الایزاجهت تشخیص BVD-Agانتخاب و جدا شد. سپس از سرم گوساله هایPI،RNAویروس استخراج گردید. در مرحله بعد اقدام به انجام Multiplex PCRبا دو جفت پرایمر اختصاصی برای تیپ 1و 2ویروس BVDگردید.پرایمرها بر اساس ناحیه UTR-’5ژنوم ویروس انتخاب شد. با توجه به نتایج 3 ،-RT PCRمورد)%15(BVDV type IIو 20مورد BVDV type)%100I) شناسایی شد. همخوانی بین آزمایش الایزای BVDبا RT-PCRصد درصد بود و کلیه نمونه های مثبت و منفی همخوانی داشتند. با توجه بهحضور تیپ IIتوصیه به بررسی های تکمیلی و ملکولی می گردد,

  کلیدواژگان: اسهال ویروسی گاو، بیماری مخاطی، Mu
 • پیام حقیقی خوشخو، گیتا اکبری آزاد*، مسعود روحی، پدرام سمیع یوسفی صفحات 181-187

  مایکوپلاسما گالی سپتیکوم یکی از بیماری های مهم در کاهش تولید در مزارع تخمگذار تجاری است و هزینه های کنترلی آن قابل توجه می باشد. اینمطالعه به منظور تعیین شیوع سرمی آلودگی با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در تعدادی از مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین صورت پذیرفت.برای این منظور از 21مزرعه استان البرز 1050و از 20مزرعه استان قزوین 1000نمونه سرم طی فصول زمستان و بهار اخذ شد و با استفاده از آنتی ژنرنگی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، (Intervet Co. Holland ® Noblis MGآ) زمون آگلوتیناسیون سرم روی صفحه انجام شد. موارد سرمی مثبت دراین آزمون به نسبت 1به 8رقیق و مجددا آزمایش شدند و مزارعی که بیش از % 10نمونه های سرمی رقیق شده آنها مثبت گردیدند، از نظر سرمی آلودهبه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم قلمداد شدند. نتایج نشان داد که در استان البرز یک مزرعه از 21مزرعه (%8/4) مورد مطالعه مثبت و 20مزرعه(%2/95)منفی بود و از نظر سرمی نیز از 1050نمونه مورد بررسی، 51نمونه (%86/4)مثبت، 991نمونه (%38/94)منفی و 8نمونه (%76/0)مشکوکبود. در استان قزوین از 20مزرعه مورد مطالعه، 3مزرعه (%)15مثبت و 17مزرعه (%85)منفی بود و از نظر سرمی از مجموع 1000نمونه سرمی اخذشده از این استان، 74نمونه (%4/7)مثبت، 46نمونه (%6/4)مشکوک و 880نمونه (%88)منفی بود. افزایش رعایت اصول امنیت زیستی توانایی کنترلشیوع این بیماری را در سطح مزارع تخمگذار تجاری دارد. با توجه به شیوع سرمی پایین این بیماری در سطح مزارع تخمگذار تجاری مورد مطالعه،بنظر می رسد صدور مجوز مصرف واکسن زنده مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در سطح مزارع تخمگذار تجاری به مطالعات بیشتری نیاز دارد,

  کلیدواژگان: مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، شیوع سرمی، تخمگذار، البرز، قزوین، ایران
 • عبدالرضا رستگارنیا*، یحیی عیوض صحرا، وحید شفیع پور صفحات 189-199

  هدف این تحقیق تعیین میزان فعالیت آنزیم های GOT. GPTو نیز LDHپلاسمای منی در طی فرایند عمل آوری و انجماد و ارتباط آن با کیفیتاسپرماتوزوییدهای منجمد می باشد. برای این منظور تعداد 25انزال 5راس ازگاومیش های نر موجود در ایستگاه پرورش گاومیش شمالغرب کشور(ایستگاه جبل) جمع آوری گردید. نمونه های منی با کیفیت عالی و با داشتن بیش از 80درصد اسپرماتوزویید با تحرک رو به جلو در دمای 37درجهسانتیگراد با رقیق کننده تریس رقیق گردید. پس از طی مرحله خنک شدن (cooling)در دمای 4درجه سانتیگراددر ظرف مدت 2ساعت و نیز اعمالزمان تعادل 4-6ساعت در دمای 4درجه سانتیگراد متعاقب افزودن گلیسرول، نمونه های رقیق شده در پایوت های 0.5میلی لیتری فرانسوی با اعمالزمان انجماد مشخص قبل از ورود در ازت مایع منجمد گردیده و در داخل کانتینرهای مخصوص ازت مایع نگهداری شدند. میزان فعالیت آنزیم هایمورد نظربلافاصله پس از جمع آوری منی ونیز در مورد نمونه پایوتهای منجمد پس از گذشت 72ساعت از زمان انجماد،متعاقب یخ گشایی (thawing)در دمای 37درجه سانتیگراد به مدت 40ثانیه صورت گرفت. برای اندازه گیری فعالیت آنزیم LDHاز روش کنتیک اکسیداسیون لاکتات به پیرووات ونیز برای اندازه گیری فعالیت سایر آنزیم ها از روش کالریمتری استفاده گردید. در این راستا میزان تحرک، درصد اسپرماتوزوییدهای با غشای پلاسمالمایسالم و یکپارچه و نیز آکروزومهای دست نخورده نمونه های منجمد مورد نظر پس از ذوب به ترتیب یا استفاده از میکروسکوپ صفحه گرم (37درجهسانتیگراد،) آزمایش HOSTو نیز رنگ آمیزی گیمسا مورد بررسی قرار گرفت میانگین فعالیت آنزیم های LDH. GPT. GOTپایوتهای منجمد گاومیشنر مورد بررسی به ترتیب (90/4±32/7)IU/L(،270/4±58/5)IU/L(،140/4±18/5)IU/Lگزارش گردید. آنالیز نتایج بدست آمده در ارتباط با ارزیابیکیفیت نمونه های منی منجمد پس از یخ گشایی بر اساس میزان فعالیت آنزیم های LDH. GPT. GOTنشان داد که بین میزان تحرک ونیز درصداسپرماتوزوییدهای زنده و با آکروزوم نرمال با میزان فعالیت آنزیم های مورد نظر ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد، بطوریکه با کاهش کیفیت منیمنجمد میزان فعالیت آنزیم های تحت آزمایش افزایش نشان می دهد (P>0/05).به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اندازه گیری میزانفعالیت آنزیم های پلاسمای منی میتواند به عنوان یک شاخص در ارزیابی کیفیت نمونه منی منجمد گاومیش مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: منی منجمد، آنزیم های، LDH. GPT .GOTگاومیش
 • محمدرضا رحیم نژاد*، رامین حاجی خانی، ماریا یوجینیا آگیلار مرچن صفحات 201-206

  تنهایی و نگهداری انفرادی به معنی شرایطی که موجب جدا افتادن از همنوعان در انسان و حیوانات اجتماعی است یک حادثه استرس زای پر قدرتمحسوب میشود که پژوهشهای متعددی اثرات منفی آن را بر جنبه های مختلف عملکرد فیزیولوژیک بدن موجودات زندهاز جمله حیوانات آزمایشگاهیودامهای اهلی ومزرعه ای نشان داده است. در این مطالعه 20موش ازمایشگاهی (10موش نر و 10موش ماده) به دو گروه دسته جمعی و انفرادی تقسیمگردیده اند و به مدت 1ماه در این وضعیت نگهداری شده اند سپس میزان احساس درد مزمن آنها با روش تست فرمالین اندازه گیری شد.نتایج نشانگرکاهش احساس درد مزمن در موشهای نگهداری شده به صورت انفرادی نسبت به موشهای گروهی در هر دو جنس بود اما در موشهای نر انفرادی میزانکاهش احساس درد بیشتر از موشهای ماده انفرادی بود که نشانگر تاثیر پذیری احساس درد مزمن از نگهداری انفرادی و انزوای اجتماعی در حیواناتاست و به نظر می رسد جنسیت یک عامل موثر در این تاثیر پذیری باشد به گونه ای که جنس نرنسبت به آن حساسیت بیشتری نشان می دهد. برایشناخت مکانیزم های دخیل در این فرایند مطالعات بیشتر در زمینه تغییرات نروشیمیایی ناشی از نگهداری انفرادی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: نگهداری انفرادی، انزوای اجتماعی، درد، تست فرمالین
 • حمیدرضا فتاحیان*، فرخ رضا کبیر، علیرضا حسین زاده، نیما وزیر، بیتا وزیر صفحات 207-212

  بیماریهای کانال گوش (خارجی،) گوش میانی و داخلی یکی از معضلات عمده در دامپزشکی بخصوص دام های کوچک می باشد. راه های درمانیمشخص و درمان بیماریهای کانال گوش (خارجی ،) گوش میانی و داخلی یکی از چالشهای طب دامهای کوچک بشمار می رود . از آنجایی که درمانهایدارویی در همه موارد موثر نیست، روش های درمانی جراحیدر موارد پیششرفته توصیه شده اند.در پاییز 1388یک قلاده سگ نر 11ساله با وزن 27کیلوگرم از نژاد ژرمن شپرد با علایم بی حالی، کاهش اشتها، و انحراف سر به سمت چپ به درمانگاه بخش خصوصی ارجاع داده شد. بیمار طی مدت 9ماه تحت درمان های دارویی متعدد قرار گرفت. اما درمان ها ناکافی بوده و پاسخ مناسب به همراه نداشت. بر این اساس درمان جراحی پیشنهاد گردید.پس از آماده سازی بیمار و القا بیهوشی،. با برداشت کانال عمودی و افقی گوش خارجی دسترسی به استخوان حباب گوش میانی فراهم شدو سپس بااستفاده از هند پیس جراحی، بخشی از استخوان خارجی حباب گوش میانی برداشته شد. پس از شستشوی گوش میانی، چرک تخلیه گردید و سپسلایه های برش بصورت متعارف بخیه شدند. پس از انجام اقدامات درمانی و حمایتی بعد از جراحی باگذشت 72ساعت شرایط بیمار طبیعی شد و پساز یک سال علامتی دال بر بیماری گوش مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: عفونت گوش میانی، تیمپانوتومی، سگ
|
 • O Ataee *, A Khalaf, M Emadi Pages 145-152

  Milk samples in an aseptic manner at the beginning of dry period and three days after parturition from 124 mammary quarters (37 cows) were collected to determine somatic cell count (SCC). All quarters were scored (1 to 5)on the basis of teat–end hyperkeratosis to establish a correlation between the score and new infection rate andSCCs. After the last milking, a commercial intramammary antibiotic was used for all quarters. In this study criticalvalue of 250000 cell/ml was set for SCCs. Samples with somatic cell count lower and greater than this critical valuewere considered healthy and infected respectively. The statistical analysis showed 26.5 % new infection rate and5% cure rate at 3 days after parturition. The score were 1, 2, 3 and greater than 3 for 40%, 36%, 21% and 3% ofevaluated teats respectively. There was signifcant difference between milk SCC at the beginning of the dry periodand SCC of three days after parturition (p=0.0005, r = 0.8) Statistical analysis also showed signifcant differencesbetween teat-end hyperkeratosis and SCC at the same periods (p=0.0005, r = 0.66).There was no signifcant differences between teat score and new infection rate (P>0.05).

  Keywords: Teat end hyperkeratosis, SCC, dry period, dairy cattle
 • A Badii, F Mousakhani *, M Malekan, M Zafari Pages 153-160

  Leptospirosis is a zoonotic disease that can cause heavy economic losses through complications including abortion, stillbirth, infertility, reduced milk production, etc. In this study, 251 referred samples of aborted fetuses inindustrial dairy herds of Tehran province evaluated in MABNA laboratory during one year. Tested samples included a homogenous tissue mixture of fatal heart, kidney, liver and spleen. For DNA extraction, the ProteinaseK Method was used. Then polymerase chain reaction (PCR) was performed to recognize Leptospira Spp. by using specifc 16s rRNA gene primers. Samples with 331bp band in electrophoresis gel were considered positive.Prevalence of leptospiral abortion in average was 12.8 % in Tehran province during a year and based on season,respectively, the amount in spring was 15%, summer 9.08 %, autumn 10 % and winter 19.2 %. Based on theseresults, it was most prevalent in spring and winter that is probably due to higher environmental humidity, hydrophilic nature of leptospira and more bacterial activities. Generally according to the prevalence of 12.8 %, the majorcause of abortion in Tehran province in industrial dairy herds is leptospiral infection so that any activities in orderto eradicate and control the disease is essential.

  Keywords: Leptospirosis, abortion, PCR, Infertility, Reduced milk production
 • S. S. R Shojaei *, H Hasani Valasejerdi, K Esmaeilnia Pages 161-171

  Cocciodiosis is one of the most important parasitic diseases of poultry that is caused by protozoa of the genuseimeria. Due to increasing regulations with the use of prophylactic drugs, high cost of vaccines, and escalatingconsumer’s interest on naturally-raised chickens, much interest has been devoted toward the development of alternative strategies to control avian coccidiosis. For example, prebiotics can be useful. Dextran, which is a glucosepolymer and has recently been under investigation as a prebiotic. dextran can promote the growth of benefcallactic acid bacteria in the intestines and boosting immune system, it can be speculated that, this effect promotes thehealth and productivity of poultry. There are not any studies about effect of this prebiotic on poultry coccidiosis.The hypothesis tested was that the feeding of dextran will suppress the lesion scores of a coccidiosis infectionin broilers. To evaluate the effect of dietary dextran, a total of One hundred and twenty 1-day old broiler chicks(Ross 308) were purchased from a local hatchery and randomly allocated to 6 groups of 20 birds each. Four groupsreceived the supplemented diet with dextran (experiment groups) and the other two groups were fed the basal diet(control groups). The experimental diet was prepared by adding a dextran preparation at a level of 1.5 g/kg diet.On day 21, Four groups fed the supplemented diet and one group fed the basal diet were challenged with 4 dilutedmixture of Eimeria containing sporulated oocysts of E. acervulina, E. maxima, E. tenella and E. necatrix. On day27 0f the experiment, 4 birds per group, were randomly selected, euthanized by cervical dislocation. The intestinewas removed, opened and coccidial intestinal lesion scored. The results of this experiment showed the mean oflesion score did differ signifcantly between the infected birds fed the diets without or with dextran in same dosesof sporulated oocyst inoculation.

  Keywords: broiler chicken, Coccidiosis, Dextran, Prebiotic, Lesion scoring, Ross strain
 • F Moosakhani, A Badiei *, M Loghmani, A Shaghayegh, M Zafari Pages 173-180

  Mucosal disease (MD) and bovine viral diarrhea (BVD) are diseases that have no clinical correlations but they have commonviral etiology. In this respect, genotyping of the virus is not performed in Iran yet, after genotyping, control of the disease byusing proper vaccines could be more effective.In this study, serum samples of suspected calves were taken randomly from 20 farms around province of Tehran. Then, twoELISA tests were performed for detection of BVDV antigen. Twenty samples were chosen for RNA extraction as each samplebelonged to one farm. Then, a multiplex PCR was preformed on the basis of 5′ UTR of BVDV genome with positive samplesfor genotyping the virus.In conclusion, 3 samples (15%) were positive for BVD-2 and 20 samples (100%) were positive for BVD-1. All positive andnegative ELISA samples had equal results in RT-PCR. As for detection of BVD-2, phylogenetic analysis and molecular examination is recommended.

  Keywords: Bovine viral diarrhea virus, mucosal disease, Multiplex PCR, PI
 • P Haghighi Khoshkhoo, G Akbari-Azad, *, M Roohi, P Sami-Yousef Pages 181-187

  Mycoplasma gallisepticum is associated with signifcant economic losses in domestic poultry, caused suboptimalegg production in layers. This survey was carried out to determine the seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in commercial layer farms in Alborz and Qazvin provinces for primary evaluation of usage of liveMg vaccine in commercial layer flocks. A total of 2050 serum samples were collected from 41 commercial layerflocks (50 samples from each farm) mostly over 40-week-old. Sera were tested by Serum Plate Agglutination(SPA) method using commercial Mg antigen (Noblis MG®, Intervet Co, Holland). Positive reactions retested bySPA on 1:8 dilution and the farms with more than 10% positive reactions were considered positive serologically.The result showed that in the Alborz province, only one out of 21 (4.8%) farms were positive and the rest (95.2%)were negative; also, 51 out of 1050 (4.86% ) sera were positive, 991 out of 1050 (94.38%) were negative and 8out of 1050 (0.76%) were doubtful. In Qazvin province, 3 out of 20 (15%) farms were positive and 17 out of 20(85%) were negative; also, 74 out of 1000 (7.4%) sera were positive, 46 out of 1000 (4.6%) were doubtful and880 out of 1000 (88%) were negative. As seroprevalence of Mg infection in these two provinces which are veryimportant areas in poultry production in Iran were low,so it seems that using live vaccine against Mg needs morestudies. However, molecular identifcation should be used for completing this fnding and biosecurity notices arevery important for controlling of Mg.

  Keywords: Mycoplasma Gallisepticum, seroprevalence, Alborz, Qazvin, Iran
 • A Rastegarnia. *, Y Eviaz Sahara., V Shafepour Pages 189-199

  This study was conducted to evaluate seminal enzyme (GOT, GPT and LDH) profle and its relationship with quality of buffalo frozen spermatozoa. For this purpose ,twenty-fve split pooled ejaculates from fve buffalo bulbs in Buffalo Breeding and Training center (Jabal-Urmia) possessing more than 80% visual sperm motility , were diluted at 37◦C in tris- egg yolk extender. The diluted semen was cooled to 4◦C within 2 hours, equilibrated at 4◦C for 4-6 hours following the addition of glycerol , flled in 0.5 ml French straws and were subjected to cooling condition before being plunged into liquid nitrogen . Semen was thawed at 37◦C for 40 seconds after 72 hours of storage inside liquid nitrogen. Post thaw visual sperm motility, plasma membrane integrity and acrosome morphology of each frozen semen sample were assessed by warm plate microscopy at 37◦C, hypo osmotic swelling test, and Giemsa staining, respectively. LDH and GOT(AST) ،GPT(ALT) enzyme activities were measured using kinetic oxidation of lactate to private method and colorimetric method , respectively. Overall mean activity of frozen semen GOT (AST) ،GPT (ALT) and LDH enzyme activities were 140.4±18.5 (IU/L), 270.4±58.5 (IU/L) and 90.4±32.7 (IU/L) ,respectively. The relationship between the activities of these enzymes and semen quality showed only a positive correlation between increased LDH and GOT (AST) ،GPT (ALT) enzyme activities and decrease post thaw spermatozoa characteristics. These result revealed that seminal enzyme (GOT, GPT and LDH) profle in extender is suitable and recommendable for evaluation of buffalo frozen semen.

  Keywords: Frozen semen, GOT GPT, LDH enzymes, Buffalo
 • M.R Rahimnejad *, R Hajikhani, M.U Aguilar Merchen Pages 201-206

  Individual housing and social isolation means falling apart from fellow in man and social animals is consideredone powerful stressful event through several studies that has been shown negative effects of individual housingon various aspects of physiological function of living organisms such as laboratory, domestic and farm animals.In this study 20 mice (10 male and 10 female) have been divided into 2 groups (social and individual housing) andhave been maintained for one month in this condition then the rate of chronic pain were measured with formalintest. The results indicated reduction of chronic pain in male and female individually housed mice but this reductionwas signifcantly greater in male mice. For understanding mechanisms involved in this process, further studies inthe felds of neurochemical changes due to social isolation and sex differences in behavioral changes induced bysocial isolation are recommended.

  Keywords: individual housing, Social Isolation, pain, Formalin test
 • H.R Fattahian, F Kabir, A.R Hosseinzadeh, N Vazir, B. Vazir Pages 207-212

  Ear disease is one of the main problems in small animal feld. The various therapies have been recommended for ear disease. Medical treatment is sometimes are insuffcient and the response is not curative, therefore, surgical treatment is suggested. An eleven-year-old, German shepherd dog weighing 27 kg with weakness, loss of appetite and left side head tilt had been referred to small animal clinic. During nine months period, several courses of medications had been prescribed for this patient but all the medical treatments were unsuccessful. According to patient signalment, surgical treatment was suggested. After patient and operation team preparation, anesthesia was induced and the surgical procedure was carried out with vertical and horizontal canal ablation. Lateral bulla osteotomy was performed using surgical hand-peice. The copious irrigation was done and plate-form pus organized removed from floor of bulla and the Incision lines were sutured routinely. After 48 hours of supportive treatment, clinical signs improved and the patient returned to normal life. One year follow-up showed no head tilt.

  Keywords: Otitis media, Tympanotomy, Dog