فهرست مطالب

مدیریت برند - سال ششم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زانیار شیخه پور، اصغر مشبکی*، سید حمید خداداد حسینی، فرشته منصوری موید صفحه 1

  مصرف کنندگان ایرانی روز به روز رفتار هوشیارانه تری در مورد برندها از خود نشان می دهند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی غیرالکلی ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان مرزی سردشت می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان هوشیاری برند در بین مصرف کنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان سردشت پایین است. همچنین بین میزان هوشیاری برند مصرف کنندگان بر اساس درآمد تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان هوشیاری برند مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که هوشیاری برند به صورت منفی و معنادار و قوم گرایی مصرفی به صورت مثبت با رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی، رابطه دارد و درنهایت نتایج نشان قوم گرایی مصرف کننده، رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: هوشیاری برند، آگاهی برند، حساسیت برند، قوم گرایی مصرفی و رفتار خرید
 • موسی رحیمی، مجید محمد شفیعی*، آذرنوش انصاری طادی، محمود بت شکن صفحه 2

  برندها به عنوان دارایی های استراتژیک دیده می شوند که ارزش آن ها به شدت با ارزش شرکت ها ارتباط دارد. هدف پژوهش مقایسه دو رویکرد ارزش گذاری برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعه ای و نمونه پژوهش شامل 23 شرکت پذیرفته شده در صنعت کاشی و سرامیک و سیمان در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده شده در این پژوهشاز نوع مقایسه نسبی و ترکیبی از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله ای با مدل قیمت به فروش و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است در ارزش گذاری برند می توان با استفاده از رویکرد سود هر سهم منتسب به برند به ارزش واقعی تری از برند دست یافت؛ همچنین می توان با پارامترهای مالی شرکت، نسبت به روش های کیفی، الگویی را متناسب با شرایط بورس ایران جهت محاسبه ارزش شرکت و برند آن تدوین نمود.

  کلیدواژگان: رویکرد قیمت به فروش، رویکرد سود هر سهم، صنعت کاشی و سرامیک و سیمان، ارزش گذاری برند
 • مهدی ناظمی، سید مرتضی عظیم زاده*، مهدی طالب پور، دی تاد داناوان صفحه 3

  هدف از این پژوهش بهره گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع کاربردی، روش انجام آن توصیفی - پیمایشی و روش جمع آوری داده ها در آن به صورت کتابخانه ای - میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. بر اساس یافته ها، پس از انجام سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری، درمجموع 77 مفهوم، 15 مقوله و 5 بعد به دست آمد که نشان داد «رفتارهای ورزشکار»، «ویژگی های شخصیتی ورزشکار»، «سبک زندگی قابل عرضه»، «عملکرد ورزشی» و «عوامل کلان» در ارتباط با توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران نقش عامل موثر را دارند. با مشخص شدن عوامل موثر بر برند شخصی ورزشکاران حرفه ای، ورزشکاران، مدیران و بازاریابان ورزشی می توانند با توجه بیشتر به آن ها بازاری از مشتریان و هواداران را خلق و حفظ نمایند و به کسب درآمد پایدار و حفظ شهرت و محبوبیت بپردازند

  کلیدواژگان: برند شخصی، ورزشکاران حرفه ای، نظریه داده بنیاد، ایران
 • نازیلا نیاکان، منیژه حقیقی نسب*، آمنه خدیور صفحه 4

  این پژوهش بر آن است تا تاثیر برند سازی را در کنار متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی و پتانسیل بازار کشورها بر میزان صادرات فرش دستباف بدان کشورها مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و از روشکمی در آن استفاده شده است. اطلاعات مربوط به شاخص های مدل برای 217 کشور از طریق 1- پایگاه داده های معتبر بین المللی و داخلی و 2- توزیع دو پرسشنامه جمع آوری گردید. در این پژوهش شش فرضیه تعریف گردید و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که به ترتیب چهار متغیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و برند سازی بیشترین تاثیر را بر عملکرد صادراتی دارند. درنهایت پیشنهاد گردید که صادرکنندگان مستقیم جهت حضور در بازارها متغیرها و شاخص های مدل نهایی را با توجه به ضرایب آن ها در اولویت بررسی خود قرار دهند و به کشورهایی که در این شاخص ها وضعیت مطلوبی دارند ولی حجم صادرات فرش دستباف به این کشور کم می باشد توجه بیشتری نموده و بررسی بیشتری انجام دهند. همچنین با ارایه فرش های باکیفیت از نظر جنس، تراکم بافت، طرح و رنگ برند کشور ایران و فرش ایرانی در سایر کشورها را حفظ نموده و یا بهبود دهند.

  کلیدواژگان: برندینگ، صادرات، فرش دستباف، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط فرهنگی، پتانسیل بازار، متغیر جغرافیایی
 • فراز صادق وزیری*، سهیلا خدامی، مهدی طیب زاده صفحه 5

  یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تمایز در رقابت برای برندها، ایجاد تمایل در مصرف کنندگان نسبت به برند و هماهنگی بین ادراکات و انتظارات آن ها از برند با محصولات و خدماتی است که برند ارایه می کند. در این زمینه توجه به شخصیت برند و ویژگی های شخصیتی مختلفی که برای آن در نظر گرفته می شود و نیز روابطی که شخصیت برند با سایر متغیرهای اثرگذار بر ادراک و علاقه افراد نظیر عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان برای برند دارد، دارای اهمیت فراوانی است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شخصیت برند بر عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان با مقیاسی نوین برای شخصیت برند و نیز تعیین مهم ترین ابعاد شخصیت برند در این روابط انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خرده فروشی های اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و برای تجزیه وتحلیل از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. طبق نتایج، در هر دو جامعه شخصیت برند بر روی عشق به برند و وفاداری تاثیر داشته است و در جامعه اول به طور غیرمستقیم و در جامعه دوم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر دارد. تاثیرگذارترین بعد شخصیت برند در هر دو جامعه مسئولیت پذیری بوده و پس از آن فعالیت و احساسی بودن قرار دارند و بعد جسارت تاثیر اندکی داشته است. نقش میانجی عشق به برند و وفاداری در رابطه بین شخصیت برند و تبلیغات دهان به دهان مورد تایید است. برندها باید به بعد مسئولیت پذیری بیشترین توجه را داشته باشند تا بتوانند با نشان دادن مسئولیت پذیری و پاسخگویی و ثبات در مورد برند خود، عشق به برند و وفاداری را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند. دو بعد احساسی بودن و فعالیت نیز باید در ارایه شخصیت برند موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، عشق به برند، وفاداری، تبلیغات دهان به دهان
 • علیرضا مزیدی، محمدرضا باقرزاده، اسدالله مهرآرا*، یوسف قلی پور کنعانی صفحه 6

  هدف:

   تحقیق حاضر شناسایی و تبیین زمینه های علی و مداخله ای در توسعه ی برند سازمانی است.

  روش شناسی:

  این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع آمیخته است. بدین منظور با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های دلفی با گروه نخبگان مرتبط با موضوع زمینه های علی و مداخله ای در توسعه ی برند سازمانی شناسایی شد و با تنظیم و ارایه پرسشنامه ی محقق ساخته در یک مقیاس 1 تا10 درجه ای جهت تعیین اهمیت هر یک از ابعاد و گویه ها در جامعه ای از خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه ی برند سازمانی ارزش دهی شده و اولویت هر کدام از آن ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن با کمک نرم افزار آماری «SPSS» محاسبه شد.

  یافته ها:

  نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب ابعاد در زمینه های علی: 1) مدیریت و رهبری، 2) شرایط سازمانی، 3) منابع انسانی و 4) شرایط فیزیکی سازمان؛ و همچنین در زمینه های مداخله ای:1) اقتصادی، 2) تولیدات علمی، 3) مزیت رقابتی، 4) مشتری مداری، 5) فرهنگی و اجتماعی، 6) ارتباطات و تبلیغات، 7) سیاسی، 8) ارزش جهان شمولی و 9) ورزشی و تفریحی؛ در هر کدام از ابعاد مذکور نیز گویه های شناسایی شده نیز اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: برند سازمانی، زمینه های علی، زمینه های مداخله ای، شرایط فیزیکی سازمان
|
 • Zanyar Sheikhepoor, Asghar Moshabaki *, Hamid Khodadad Hosseini, Fereshteh Mansouri Moayad Page 1

  Iranian consumers are showing more conscious behaviors toward brands day to day. Therefore, the purpose of this study is studying brand consciousness and consumer buying behavior in relation to Iranian non-alcoholic beverages. The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. The statistical population consists of non-alcoholic drinkers in the Sardasht border city. Among this population, 333 people who were randomly selected responded to the electronic questionnaire. The data were analyzed using SPSS and PLS. The results showed that the level of brand consciousness among non-alcoholic beverage consumers in Sardasht city is low. There is also a significant difference between the amount of brand consciousness of consumers based on income but there is no significant difference between the level of brand consciousness based on gender, age, marital status and education. Also, the results showed that there are negative and significant relationship between brand consciousness and the buying behavior of Iranian products and positive and significant relationship between Consumer ethnocentrism and the buying behavior of Iranian products. The result also showed that consumer ethnocentrismmoderates the relationship between brand consciousness and the buying behavior.

  Keywords: brand consciousness, Brand Awareness, brand sensitivity, consumer ethnocentrism, buying behavior
 • Mousa Rahimi, Majid Mohammad Shafiee *, Azarnoosh Ansari Tadi, Mahmoud Botshekan Page 2

  Brands are seen as strategic assets whose value is highly correlated to the value of companies. The aim of this study is to compare two brand valuation approaches of listed companies in Tehran stock exchange in the tiles, ceramics and cement industries. The sample consists of 23 companies adopted in the tile, ceramic and cement industry in Tehran stock exchange during 2012 to 2016. The model used in this study is a partial and mix comparison of the three phases cash profit discount model with the price to sales model and the Earning per Sharebrand model. The results show that using Earning per Shareapproach for brand valuation, one can get more realistic value toward brand. It can also be formulated a model fitting to Iran stock exchange context with the financial parameters of the company, rather than the qualitative methods, in order to calculate the company's value and its brand.

  Keywords: Price to sales approach, Earning per share approach, Tiles, ceramics, cement Industries, brand valuation
 • Mehdi Nazemi, Seyad Morteza Azimzadeh *, Mahdi Talebpour, D. Todd Donavan Page 3

  The purpose of this study was to use the Grounded theory approach to design a personal brand development model for professional athletes of Iran. Based on the research objectives, the present study was an applied one, a descriptive-survey method, and a library-field data collection method. This research was a qualitative research and was carried out using the Grounded Theory method. In the present study, semi-structured interviews were used as data gathering tools. Based on the findings, after three stages of open coding, selective coding, and theoretical coding, totally, 77 concepts, 15 categories, and 5 factors(dimensions) were obtained that showed "Athlete Behaviors", "Athlete Personality Traits", " Marketable Lifestyle", "Athletic Performance" and "Macro Factors" play an important role in developing the personal brand for professional athletes of Iran. By identifying the factors affecting the personal brand of professional athletes, athletes, managers, and marketers can create and maintain a market for their customers and fans, and achieve sustainable income and maintain reputation and popularity.

  Keywords: Personal Brand, Professional Athletes, Grounded Theory, Iran
 • Nazila Niakan, Manijeh Haghighinasab *, Khadivar Khadivar Page 4

  In this study, the effect of branding along with macro variables and market potential of countries on the export of handmade carpets is investigated. The present study is a fundamental one in which a quantitative method has been used. Six hypotheses were defined. The data was collected from 217 countries through 1) valid international databases and 2) two questionnaires. PLS was used to analyze the collected data. The results indicated that the four cultural, economic, political and branding variables affect export performance, respectively. Finally, it was suggested that to be present in the markets direct exporters prioritize the variables and indicators of the final model according to their coefficients and to participate more actively in the policy-making discussions of cooperatives and associations. Also maintain or improve the brand of Iran and Irainian carpet in other countries by providing quality carpets in terms of gender, texture density, design and color.

  Keywords: Branding, Export, Handmade Carpet, economic environment, Political Environment, Cultural Environment, Market Potential, Geographic Variable
 • Faraz Sadeghvaziri *, Khoddami Khoddami, Mahdi Tayebzadeh Page 5

  One of the most important factors for making distinction in the competition between brands is to create consumers desire for the brand and coordination between their perceptions and expectations about products and services that brands provide. In this context, paying attention to brand personality and various personality traits which is considered for it and also the relationships between brand personality and the other variables that effect people's perception and interest such as brand love, loyalty and word of mouth is too important. The purpose of the present research is to investigate the impact of brand personality on brand love, loyalty and WOM by a new scale for brand personality and also to determine the most important dimensions of brand personality in this relation. The present study is descriptive in nature and practical in purpose and it's established by survey research method. The statistical populations of the present study include all online retailers and chain stores in Tehran. The research's data is collected by questionnaire andStructural equation modeling with Partial Least Squares approach is used for the analysis of data. The result of the research indicates that in both societies, brand personality has significant effect on brand love and loyalty. In the first society it has indirect effect on WOM and in the second society it has direct and indirect effect on WOM. The most influential brand personality dimension has been responsibility, and then activity and emotionality in both societies and the Aggressiveness dimension has had little effect. The mediating role of brand love and loyalty in the relationship between the two variables of brand personality and WOM has confirmed. Brands should pay the most attention to responsibility dimension in order to make brand love and loyalty in consumers by showing responsibility and stability. Also, Emotionality and Activity dimensions should be considered in brand personality presentation.

  Keywords: Brand personality, Brand Love, Loyalty, Word of Mouth (WOM)
 • Alireza Mazidi, MohammadReza Bagherzadeh, Asadollah Mehrara *, Yousof Gholipour Kanani Page 6

  This Paper aim is Identificating and Explaining the field of causal and interventional Conditions in the corporate brand development.

  Methodology

  This research aims to be applied and developed. From the point of view of data collection, it is of mixed research design used in this study were intertwined together. With library studies and Delphi interviews with the elite group related to the subject of the causal and interventional Conditions of corporate brand development was identified, And by arranging and providing a Researcher  made questionnaire on a scale of 1 to 10 degrees to determine the importance of each of the Dimensions and items in the community of experts and university professors in the field of Corporate Brand ranked and prioritized each of them on the basis of analysis of variance Friedman, using statistical software «SPSS» were analyzed.

  Findings

  The results showed that and in terms of the causal Conditions: 1) management and leadership, 2) organizational conditions, 3) human resources, & 4) physical conditions of the organization; and also of the interventional Conditions: 1) economic, 2) scientific production, 3) competitive advantage, 4) customer orientation, 5) cultural and social, 6) communication and advertising, 7) political, 8) Universal value, & 9) sports and recreation; In each of these dimensions, the identified items were also prioritized.

  Conclusion

  In order to achieve competitive advantage, Islamic Azad University should use thementioned dimensions in the development of organizational brand.

  Keywords: Corporate Brand, Causal Conditions, Interventional Conditions, Physical Conditions of the Organization