فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد عباسی*، یارعلی کردفیروزجایی صفحات 1-17

  این مقاله به بررسی آراء اندیشمندان درباره رابطه «علیت» و «اختیار» در انسان پرداخته است. در بسیاری از موارد دیده می شود که متفکران به ناسازگاری این دو مقوله اشاره می کنند. عده ای از آن ها بر این باورند که اگر علیت پذیرفته شود، با توجه به ضرورتی که در اصل علیت وجود دارد، باید معلول نیز از وجودی جبری برخوردار شود و این با صدور اختیاری افعال از فاعل مرید ناسازگار است. همچنین ما ملاک اختیاری بودن فعل را صدور آن از جانب فاعل مرید می دانیم، اما اگر قدری دقیق بنگریم، می توان این ملاک را دچار خدشه کرد؛ آیا «اراده» خود امری ارادی است؟ اگر ارادی نباشد که ملاک اختیاری بودن فعل باطل می شود و اگر ارادی باشد سر از تسلسل در می آورد در نتیجه اختیار نفی می گردد. این گونه اشکالات باعث شده است تا نظریات متفاوتی در خصوص رابطه علیت و اختیار مطرح شود. در این تحقیق ضمن توضیح و دسته بندی رویکردهای مختلف، به بررسی انتقادی آنها نیز پرداخته شده است و در آخر نظریه ملاصدرا و تابعین ایشان که بهترین پاسخ برای رفع اشکال دانسته شده است، مورد تدقیق قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: علیت، اختیار، اراده، سازگاری علیت با اختیار
 • روح الله سوری صفحات 7-9
 • حامد کریمی صفحات 11-36

  همیشه ایجاد یک دیدگاه نو و ابداع یک تفکر جدید، لوازم و آثار مخصوص آن تفکر و دیدگاه را در پی دارد. امکان فقری از مبدعات حکمت متعالیه جناب صدر المتالهین می باشد که با تبیین صحیح و اثبات آن بسیاری از مسایل و مباحث در علوم مختلف اعم از فلسفی و غیر فلسفی، متاثر از آن می شوند. این پژوهش به دنبال لوازم و تاثیرات امکان فقری بر برخی از مفاهیم اخلاقی است که با تبیین صحیح امکان فقری تحولی بزرگ می یابند. در مقدمه سعی می شود تبیین صحیح امکان فقری بر اساس مبانی حکمت متعالیه ارایه شود و پس از آن گزاره های اخلاقی مورد نظر در این پژوهش، به واسطه این بینش و نگاه فقری مورد بررسی قرار گرفته و رشد و ترقی این مفاهیم به نمایش گذارده شود. در نتیجه جایگاه نظریه دقیق و عمیق امکان فقری در حکمت متعالیه و تاثیر شگرف آن بر اندیشه انسان ها را به خوبی می توان مشاهده کرد. گزاره های اخلاقی مورد بحث در این پژوهش از مواردی است که برای شروع سیر و سلوک و گام نهادن در راه رسیدن به مقصود اصلی عالم خلقت، لازم اند و سالک باید آن ها را در خود ایجاد نماید تا بتواند گامی به سوی محبوب خود بردارد. یقظه، تکبر، خشوع، اخلاص، شکر، خوف و رجاء از جمله این گزاره های اخلاقی می باشند.

  کلیدواژگان: امکان فقری، گزاره های اخلاقی، هویت ربطی، بینش فقری، صدرالمتالهین، سیر و سلوک
 • جواد دلپذیر * صفحات 57-90

  یکی از وجوه تمایز بین حکمت متعالیه با مکاتب فلسفی پیشین، در روش فلسفی حکمت متعالیه نهفته است. ملاصدرا در این روش در ضمن پایبندی به اصول روش عقلانی و برهانی، از روش های شهودی و وحیانی نیز بسیار بهره برده است. این امر، روش حکمت متعالیه را به روشی تالیفی از سه روش مذکور تبدیل کرده است. در این نوشتار روش مذکور همراه با ارایه نمونه های عینی، واکاوی و مبانی بکارگیری این روش بیان و ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: حکمت متعالیه، روش شناسی، روش عقلی برهانی، شهود، دین، روش شهودی، روش وحیانی، روش تالیفی
 • ایمان دین دار اصفهانی * صفحات 91-108

  یکی از مسایلی که در مبحث علت و معلول دربین فلاسفه اسلامی مطرح گشته است ، مسئله علت غایی است که نباید با واژه غایت خلط نمود و مترادف با آن دانست ، زیرا علت غایی به معنای «مالاجله الفعل » و غایت به معنای «ما ینتهی الیه الحرکه » است. از ویژگی های علت غایی این است که متقدم بر صدور فعل و از شیون فاعل است ؛ به خلاف غایت که متاخر از صدور فعل بوده و آن کمال ثانی برای فعل محسوب می گردد.به تبع فلاسفه اسلامی ، علامه طباطبایی نیز به بحث از علت غایی و احکام آن پرداخته است. ایشان در نهایه الحکمه ، درذیل مبحث علت غایی ، عبارتی را آورده است ، که در ظاهر ، علت غایی را عین غایت دانسته و بین آن ها تفاوتی قایل نشده است ، لکن با ادله و شواهدی که در این مقاله آورده می شود ، اثبات می گردد علامه آن دو را مغایر یکدیگر می داند.

  کلیدواژگان: علت غایی، غایت، مالاجله الفعل، ما ینتهی الیه الحرکه، علامه طباطبایی، فاعل های طبیعی
 • علی ابراهیم پور صفحات 129-165

  در کتب منطق اسلامی مباحثی شامل تناقض و عکس مستوی و... یافت می شود. تفاوت مشهود در نوع نگاه عالمان منطق در خصوص جایگاه و اهمیت این مباحث، مبدء این سوال است که احکام قضایا در دیدگاه منطق دانان اسلامی چه اهمیت و جایگاهی و در طول تاریخ منطق چه تحولاتی داشته است؟ و اینکه این تحولات چه تاثیری بر علم منطق داشته است؟در این مقاله، بنا بر یافته هایی که از کتب قدما و متاخرین منطق دان به دست آمد، سیر تطور احکام قضایا (با تاکید بر قضایای حملیه) به سه دوره تاریخی تقسیم شده است و در هر دوره با لحاظ تاریخ حیات نویسنده، تبویب کتاب آن ها شناسایی شده و جایگاه احکام قضایا در آن کتاب و همچنین تعداد احکامی که به آن اشاره کرده اند، مطرح شده است.

  کلیدواژگان: احکام قضایا، استدلال مباشر، تناقض، عکس مستوی
 • روح الله سوری صفحات 166-175
|
 • Pages 1-17

  This article examines the views of scholars on the relation between "causality" and "authority" in human beings. In many cases, thinkers point to the incompatibility of the two Categories. Some believe that if causality is accepted, Due to The necessity of the principle of causality That exists, The disabled must also have a necessary existence. And this is incompatible with the free agent. We also consider the criterion of the optionality of the verb, to be Done by the free agent. But if we look at it a carefully, We can refute this criterion; Is “will” itself Arising from the will? If it’s not arising from the will, The criterion for the optional verb will will be destroyed and If it comes from another will, it leads to endless Series. as a result In both cases Will be denied. Such bugs Has caused up the Different theories about the Relation between causality and authority. In this research, while explaining and categorizing different approaches, They have also been critically reviewed And lastly, Mulla Sadra's theory and his followers that have offered the best answer, has explained and detailed. *Keywords: Causality, Willpower, Will, Causality Compatibility with Will

  Keywords: Causality, Willpower, Will, CausalityCompatibility with Will
 • Pages 129-165

  There are discussions about inconsistency and equal opposite and etc. in Islamic logicians's books.The obvious difference about place of these in logicians' books at date of science of logic, brings this question that what the place of proposition's features is in logic. And what its mutation' influence in this science. Based on researches on older and recent Islamic logicians's books, we've divided history of featurs of proposition' mutation to three periods and in each of these, we've recognized clasifacation of their books and place of and number of proposition's features in each of these periods.