فهرست مطالب

نسیم خرد - سال نهم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1402)

نشریه نسیم خرد
سال نهم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد ولیعی ابرقویی*، عبدالحمید واسطی صفحات 9-24
  در این نوشتار سعی می شود براساس مبانی حکمت متعالیه، چیستی فهم به دست آید و براساس آن، چگونگی تحقق فهم و سطوح احتمالی آن بررسی شود. این امر به روش تحلیلی اسنادی و براساس تولید نظریه در حوزه هستی شناسی فهم از مبانی موجود در حکمت متعالیه صورت می پذیرد. براساس تحلیل صورت گرفته روشن می شود که فهم از اتحاد وجودی موجود ادراک کننده با مورد فهم (متعلق فهم) به دست می آید. بنابراین آن فهمی صحت دارد و می توان به آن اتکا کرد که به نحو حداکثری فاعل شناسا را با محتوا متحد کند و از آنجا که فهم مطلوب از یک پدیده باید در حوزه رفتار فهم کننده نیز تغییر ایجاد کند؛ پس فرایند شکل گیری فهم باید در بستر مبادی فعل ارادی تحقق پیدا کند. از این رو می توان به تناسب اتحادی که فرد با مورد فهم به دست آورده و موجب تغییر رفتار او شده، برای فهم، سطوح شش گانه تصور اولیه، فهم اولیه، فهم تحلیلی، فهم کاربردی، فهم استدلالی، فهم خلاق در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: سطوح فهم، اتحاد وجودی، حضور، مبادی فعل ارادی، حکمت متعالیه
 • علی نگارستانی*، حسن پناهی آزاد صفحات 25-34
  سید حسین نصر از برجسته ترین چهره های جریان سنت گرایی است که در بیان و تبیین دیدگاه های این جریان نقش بسزایی داشته است. مهم ترین دیدگاه سید حسین نصر که بحث های بسیاری پیرامون آن شکل گرفته، نظریه وحدت متعالیه ادیان است. او در این دیدگاه با وام گرفتن از مبانی حکمت متعالیه و همچنین عرفان نظری به این نتیجه رسیده که تمامی ادیان دارای حقیقتی واحدند و تفاوت های ادیان مربوط به امور بیرونی ادیان است، نه حقیقت ادیان. در این دیدگاه، نصر جامه ای جدید به دیدگاه کثرت گرایی دینی پوشانده است که افرادی همچون جان هیک در جهان مسیحیت و عبدالکریم سروش در جهان اسلام آن را تبلیغ می کنند. این مقاله به صورت توصیفی انتقادی نگاشته شده و نویسنده بعد از تبیین دیدگاه نصر به اشکالات آن پرداخته است؛ اشکالاتی همچون بی توجهی به بحث خاتمیت، نسبیت انگاری آموزه های دینی، و تضاد آن با نصوص قطعی ادیان که سعادت را انحصار یک دین می دانند.
  کلیدواژگان: وحدت متعالیه ادیان، سید حسین نصر، کثرت گرایی دینی، انحصارگرایی، عرفان نظری
 • سیده عالیه نقوی*، شاهین محمودی منفرد، علی فضلی صفحات 35-50
  در عرفان نظری نفس آدمی حد واسط میان دو بعد روح مجرد و بدن مادی است و دارای آلاتی به نام قواست. این مقاله با جست وجو در معرفه النفس عرفان نظری و با ابتنا بر روش تحلیلی - توصیفی قوای نفس، کارکردهای آن ها و چگونگی ارتباط بین نفس و قوا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که نظر به اساسی ترین مبنا در عرفان نظری که وحدت شخصیه وجود است، وحدت نفس ذیل وحدت حقه ظلیه که ظل وحدت حقه حقیقیه الهیه است، ترسیم شده و بر این اساس از قوای نفس با عنوان مظاهر و تجلیات و تعینات نفس یاد می شود؛ از این رو تعدد قوا نه تنها منافاتی با وحدت نفس ندارد، بلکه بیانگر جامعیت و قوت وجودی آن و مبین این امر است که نفس با حفظ وحدت و یکتایی، با قوا عینیت دارد و قوای نفس نیز در جمیع مراتب نفس به حیثیت تقییدیه شانیه موجودند. بنابراین وجود نفس انسانی در مقام ذات نسبت به مراتب و تعینات خود لابشرط است و در مظاهر قوا بشرط شی ء.
  کلیدواژگان: عرفان نظری، نفس، قوای نفس، حیثیت تقییدیه شانیه، وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه ظلیه
 • سجاد ضیایی*، محمد رضاپور صفحات 51-66
  متون دینی ضمن بیان طرق متعدد شناخت خداوند، راهی با مضمون «معرفه الله بالله» پیش روی انسان ها قرار داده اند. برای نمونه از امیرالمومنین (ع) نقل شده است: اعرفوا الله بالله... . کلینی، صدوق و همچنین مجلسی در تفسیر این روایت مطالبی نوشته اند که به نظر می رسد با چالش هایی مواجه است. در تفسیر کلینی از این روایت، دو احتمال وجود دارد: یکی تفسیر سلبی و تنزیهی و دیگری تفسیر براساس تشبیه در عین تنزیه. صدوق درصدد است تفسیری براساس توحید افعالی و نظام طولی عالم ارایه دهد. مجلسی نیز وجوه متعددی در شرح این روایت بیان می کند و از میان آن ها بهترین وجه را بیان ادله ای می داند که به سبب آن معرفت حاصل می شود. برخی از این دیدگاه ها به لحاظ محتوایی دچار اشکال اند و برخی دیگر فارغ از اینکه تفسیر این روایات باشند، بیانگر مطلبی صحیح و دقیق اند، اما نمی توان آن ها را تفسیری برای این روایات به حساب آورد. این پژوهش در صدد است با روش تحلیلی توصیفی، دیدگاه این سه محدث بزرگ را در این باب تحلیل و بررسی کند. بررسی این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که روشن شود مباحث اعتقادی و معارفی که در متون دینی شیعه بیان شده نیازمند تفقه و ژرف اندیشی است و حتی محدثین بزرگ نیز ممکن است در این زمینه دچار خطا شوند.
  کلیدواژگان: شناخت خدا، معرفه الله بالله، کلینی، صدوق، مجلسی
 • سید عبدالرئوف افضلی* صفحات 67-82
  کم تر کسی است که با امور خارق العاده آشنا نباشد یا نمونه ای از آن ها را نشنیده باشد، اما پرسشی که برای بسیاری مطرح می شود این است که علت این امور چیست و تبیین علمی آن ها از چه قرار است؟ آیا یک امر طبیعی شناخته یا ناشناخته این امور را به وجود می آورد یا یک امر فراطبیعی؟ در این پژوهش که به شیوه تحلیلی - توصیفی سامان یافته، تلاش می کنیم به این پرسش با تکیه بر آرای علامه طباطبایی و فخر رازی پاسخ دهیم. این دو دانشمند بلندآوازه جهان اسلام در عین حال که هر دو هم متکلم اند، هم فیلسوف و هم مفسر، درخصوص این مسیله پاسخ های متفاوتی ارایه کرده اند. علامه با توجه به مبانی کلامی و فلسفی که اختیار کرده است امر طبیعی را علت معرفی می کند و یک تبیین علمی از امور خارق العاده ارایه می کند، اما فخر رازی با عنایت به مبانی اشعری خود از امر فراطبیعی به مثابه علت یاد می نماید و تبیین علمی را ناممکن می داند.
  کلیدواژگان: امور خارق العاده، معجزه، کرامت، علامه طباطبایی، فخر رازی
 • سینا علوی تبار*، محمدحسین اسدیان صفحات 83-94
  مرگ غیراخترامی همان مرگ طبیعی است و در مقابل مرگ های ناگهانی قرار دارد که بر اثر حوادث متعدد ایجاد می شوند. درمورد چرایی مرگ غیراخترامی دو قول وجود دارد: قول مشهور آن است که علت مرگ غیراخترامی فساد مزاج و ناتوانی نفس در تدبیر بدن به سبب ضعف بدن و قابلیت قابل است. قول دوم از صدرالمتالهین است و این است که مرگ به سبب حرکت جوهری نفس و رسیدن نفس به مرتبه ای از تکامل صورت می گیرد؛ یعنی نفس در مراتبی از سیر خود به استقلال وجودی رسیده، تعلقش به بدن و تدبیرش نسبت به آن قطع می شود و در این هنگام مرگ حاصل می شود. در نگاه مشهور علت فساد مزاج و مرگ بدن از کار افتادن قوه غاذیه است، اما در علت ازکارافتادگی قوه غاذیه اختلاف نظر است. صدرالمتالهین با رد کردن همه این اقوال بر این باور است که علت مرگ طبیعی بدن صرفا کمال نفس است. نگارندگان در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و بررسی دو قول مذکور پرداخته اند. امتیاز پژوهش حاضر اولا ارایه نقدهای جدید و جامع درباره نظر صدرالمتالهین و ثانیا تبیین چرایی مرگ غیراخترامی با تکیه بر بحث قضا و قدر الهی است.
  کلیدواژگان: مرگ غیراخترامی، مرگ طبیعی، صدرالمتالهین، چرایی مرگ
 • حسن محسنی*، سید باقر حسینی کریمی صفحات 95-110
  نظریه وجود رابط معلول از ابتکارات و مهم ترین مبانی صدرالمتالهین است. او در این نظریه با نفی کثرت از وجود و ارجاع آن به شیون وجود، به وحدت شخصی وجود و کثرت شیون وجود می رسد. البته درک عمیق این نظریه دشوار است و برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشتی باید دقت کنیم که نظریه وجود رابط و نتیجه آن، که وحدت شخصی حقیقت وجود است، نه مستلزم انکار مخلوقات و ممکنات است و نه مستلزم این است که واجب بالذات در ممکنات حلول کرده باشد. صدرالمتالهین در این نظریه درصدد اثبات این مدعاست که وجود معلول نه عین حقیقت وجود علت است و نه مستقل و منفک از آن، بلکه حقیقتی است بین آن دو امر، اما این مستلزم این نیست که وجود معلول هم حیث وابستگی و هم حیث استقلال داشته باشد. اساسا در حیطه وابستگی معلول به علت، وجودی نداریم که از جهتی وابسته و از جهتی مستقل باشد؛ همان طور که مستقل یعنی مستقل مطلق نه مستقل نسبی؛ چراکه در فلسفه، وجود یا وابسته محض است یا مستقل محض. درنتیجه از منظر صدرالمتالهین، وجود معلول (ممکن) نسبت به وجود علت (واجب) ربط محض اند و هیچ نحو استقلالی ندارند و تنها واجب است که مطلقا مستقل است.
  کلیدواژگان: وجود رابط معلول، علیت، سنخیت، وجود مستقل، صدرالمتالهین
 • محمد رضابیگی علم آبادی*، یحیی نورمحمدی نجف آبادی، فخرالسادات حسینی زاده صفحات 111-130
  علوم شناختی دربردارنده نظریات گوناگونی پیرامون ادراک معناست. برخی از آن ها براساس مکتب پوزیتیویسم شکل گرفته اند. براساس دکترین اصلی پوزیتیویسم، تنها ابزار شناخت معتبر احساس (حواس) است. علوم معتبر از منظر این مکتب علومی اند که روابط و مناسبات ظاهری اشیاء را مشاهده و آزمایش می کنند. روان شناسی حس گرایانه یکی از این علوم است. در این علم، ادراک انسان در سطح اعصاب، تحریکات عصبی و فعالیت های مغزی مطالعه می شود. برخی از شاخه های این نوع روان شناسی، ادراک را مادی می دانند. در این نوع روان شناسی ادراک معنا تنها با ابزار حواس و با رویکردی کاملا مادی تبیین می شود. این دیدگاه از نظر بسیاری از اندیشمندان اسلامی مردود است؛ زیرا علوم وابسته به مکتب پوزیتیویسم، تنها تبیینی مادی از پدیده ها ارایه می دهند، در حالی که بسیاری از پدیده ها علاوه بر جنبه های مادی دارای جنبه های غیرمادی و مجردند. از منظر فلسفه اسلامی علاوه بر حواس، عقل انسان در ادراک معنی جایگاه ویژه ای دارد. این ادراک در مراتب مختلف و توسط ابزارهای گوناگون صورت می پذیرد، اما در نهایت مدرک اصلی معنا همان نفس انسان است. در این مقاله ابتدا چگونگی ادراک معنی در مکتب پوزیتیویسم بررسی می شود و سپس چگونگی ادراک معنی از منظر فلسفه اسلامی تبیین می گردد. روش تحقیق ما در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است.
  کلیدواژگان: پوزیتیویسم، فلسفه اسلامی، حس گرایی، ادراک، معنی
 • روح الله سوری*، سید حسین اکبرپور غازانی صفحات 131-146
  یکی از مسایل ذیل اصالت وجود، تبیین کثرات عالم بود که برای توجیه آن، نظریه تشکیک وجود مطرح شد. در حکمت متعالیه، علاوه بر انواع سه گانه کثرت به بعض ذات، خارج ذات و تمام ذات، معیار چهارمی برای توجیه برخی کثرات مطرح شد: اختلاف به تمام ذات در عین اشتراک به تمام ذات یا اختلاف به شدت و ضعف. اندیشمندان صدرایی در تبیین این معیار دچار اختلاف شدند. علامه طباطبایی معتقد است برخی کثرات عالم واقع با این معیار قابل توجیه نیست. وی با طرح ملاک جدید «عینیت مابه الامتیاز و مابه الاشتراک» معتقد است اگر اختلاف وجودات به اختلاف مراتب و شدت و ضعف بازگردد، تشکیک طولی وگرنه عرضی است. استاد مصباح نیز سخن علامه را مردود دانسته و معتقد است اگر مصادیق یک مفهوم رابطه علی معلولی داشته باشند، آنگاه آن مفهوم به نحو تشکیکی بر آن ها حمل می شود؛ در غیر این صورت، تشکیک عرضی ای وجود ندارد و چنین کثراتی متباین به تمام وجودند.
  کلیدواژگان: اصالت وجود، تشکیک عرضی، تشکیک طولی، مابه الامتیاز مابه الاشتراک، علی- معلولی، علامه طباطبایی، استاد مصباح
 • محمدمهدی فریدونی* صفحات 147-166
  مباحث کلامی ابتدا به صورت شفاهی مطرح شدند. رفته رفته مذاهب کلامی پدید آمدند و پیروان هریک کوشیدند معتقدات خویش را به صورت مدون مکتوب کنند. کلام امامیه در آغاز عمدتا صبغه نقلی داشت، اما به دلیل نارسایی نقل گرایی کم کم به سمت عقل گرایی تاویلی سوق داده شد و سرانجام با توجه به کاستی های این روش ناچار صبغه فلسفی به خود گرفت. این سه روش که در طول هم قرار دارند در حقیقت سیر تطور علم کلام را در روش رقم زدند. بی توجهی به سیر تطور کلام فلسفی باعث شده است درباره باید و نباید فلسفی شدن کلام قضاوت های غیردقیقی صورت گیرد. در این نوشتار سیر فلسفی شدن کلام تبیین شده است.
  کلیدواژگان: فلسفه، کلام، عقل گرایی، کلام فلسفی، کلام جدید
 • حمید خدابخشیان خوانساری* صفحات 167-182
  فلسفه اسلامی دانشی است که به دین اسلام منتسب شده و چرایی این انتساب بحث های فراوانی را برانگیخته است. یکی از روش های اثبات اسلامی بودن این فلسفه سنجش نسبت ارکان علمی آن با دین اسلام است. شناخت یک دانش با بررسی ارکان علمی آن دانش همچون موضوع، تعریف و مسایل علم به دست می آید و «غرض» یا هدف علم از جمله این ارکان است. سنجش نسبت غرض فلسفه با دین اسلام ما را در فهم چرایی انتساب این فلسفه به دین اسلام یاری خواهد کرد. فیلسوفان اسلامی در لابه لای تعریف فلسفه یا به شکل مستقل اهداف گوناگونی برای فلسفه ذکر کرده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای این اهداف گردآوری شده و سپس با روش توصیفی - تحلیلی، نسبت آن ها با اهدافی که دین برای آفرینش، بعثت انبیا یا نزول کتاب های آسمانی برشمرده، سنجیده شده است. اهداف فلسفه را می توان در پنج دسته علم به حقایق اشیا، معرفت به خداوند متعال، تکمیل نفوس، شباهت یافتن به خداوند و مبدل شدن به جهان عقلی جای داد. از میان این اهدف «علم به حقیقت اشیا» مهم ترین غرض محسوب می شود. این اهداف بر تعالیم اسلام منطبق یا دست کم به نوعی از این تعالیم متاثر و بهره مندند. این بررسی نشان می دهد که فلاسفه اسلامی در برشمردن اغراض فلسفه، غایات و اهدافی که در دین اسلام برای زندگی بشر آمده را در نظر داشته اند و همان اهداف را با زبان فلسفی برشمرده اند.
  کلیدواژگان: هدف علم، منفعت علم، هدف بعثت، هدف خلقت، فلسفه اسلامی
 • مهدی شجریان* صفحات 183-201
  استحاله اجتماع نقیضین به عنوان ام القضایا جایگاه مهمی در نظام مبناگرایی دارد. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی انتقادی اشکالاتی را که می توان نسبت به این اصل وارد کرد تبیین کرده، به آن ها پاسخ دهد. تردید در حکایتگری این اصل و ساختار ذهنی شمردن آن، تردید در واقع نمایی آن، تردید در مصادیق این اصل به دلیل احتمال عدم کشف برخی از شرایط تناقض، تردید در امکان تنظیم استدلال با تکیه بر این اصل به دلیل عدم وجود گزاره ای مستقل از آن و درنهایت تردید در ارجاع به این اصل در تلاش های علمی مبناگرایان، مهم ترین اشکالات در این مقام اند. هیچ یک از این اشکالات وارد به نظر نمی رسند. استحاله اجتماع حکم ذات نقیضین است، در هر ساحت وجودی که فرض شوند. تردید در واقع نمایی این اصل به شکاکیت منجر خواهد شد و علم حضوری نیز مبنای تصدیق آن است. استقرایی بودن شرایط تناقض منافاتی با بداهت خود این اصل ندارد. استدلال منحصر در قیاس نیست، ضمنا براساس برخی مبانی بدیهیات اولیه هم عرض این اصل تکثر دارند. مبناگرایان نیز در تلاش های علمی خود صرفا در مقام اقامه برهان و صرفا بر مبنای انحصار بدیهیات اولیه به این اصل، ملزم به ارجاع استدلال های خود به آن هستند.
  کلیدواژگان: اصل تناقض، مبناگرایی، بدیهی، علم حضوری
|
 • Ahmad Valiee *, Abdolhamid Vasetii Pages 9-24
  In this study, an attempt is made to explore the nature of understanding based on the foundations of transcendent wisdom and, accordingly, to examine how understanding and its probable levels can be realized. Using an analytical-documentary approach and theory generation in the field of ontology of understanding from the existing foundations in transcendental wisdom, the process of understanding and its probable levels are examined. The analysis reveals that understanding arises from the existential union of the perceiving subject with the object of understanding. Therefore, an understanding that is reliable and dependable maximally aligns the subject with the content. Since the desired understanding of a phenomenon must also induce changes in the behavior of the understanding subject, the process of understanding formation should take place within the framework of volitional acts. Therefore, in proportion to the union achieved between the understanding subject and the object of understanding, which leads to a change in their behavior, the six-level level of initial notion, preliminary understanding, analytical understanding, practical understanding, argumentative understanding, and creative understanding can be considered for understanding.
  Keywords: levels of understanding, existential union, Presence, volitional acts, Transcendent Wisdom
 • Ali Negarestani *, Hassan Panahiazad Pages 25-34
  Seyyed Hossein Nasr is one of the prominent figures of the traditionalist movement who has played a significant role in expressing and explaining the views of this movement. The most important viewpoint of Seyyed Hossein Nasr, which has sparked many discussions, is the theory of the transcendent unity of religions. In this view, by drawing on the foundations of metaphysical wisdom and theoretical mysticism, he has concluded that all religions have a unified truth, and the differences between religions are related to external matters of religions, not the truth of religions. In this view, Nasr has given a new garment to the perspective of religious pluralism, which individuals like John Hick in the world of Christianity and Abdolkarim Soroush in the world of Islam promote. This study is written in a descriptive-critical manner, and the author, after explaining Nasr’s view, addresses its shortcomings, such as neglecting the discussion of eschatology, relativism towards religious doctrines, and its contradiction with the definitive texts of religions that consider salvation exclusive to a religion.
  Keywords: transcendent unity of religions, Seyyed Hossein Nasr, Religious pluralism, Exclusivism
 • Sayedah Aaliyeh Naqvi *, Shahin Mahmoudi Monfared, Ali Fazli Pages 35-50
  In theoretical mysticism, the human’s soul is the midpoint between his immaterial spirit and his material body. It has tools called faculties. This article searches in the psychology of the theoretical mysticism and founds its quest on the analytical-descriptive method of the faculties of the soul to investigate their functions as well as the relationship between the soul and its faculties. It concludes that considering the most basic foundation in theoretical mysticism, which is personal unity of existence, the unity of the soul is delineated under the true shading unity – which is the shade of the divine true real unity – and accordingly, the faculties of the soul are referred to as manifestations and specifications of the soul. Thus, the plurality of the faculties are not conflicting with the soul’s unity; rather, they show its existential comprehensiveness and strength, and suggest that the soul, while preserving its unity and oneness, is equal with the faculties, and that the soul’s faculties are existent in all orders of the soul through conditional mood. Therefore, the existence of human’s soul is, in the position of essence, non-conditioned to its own orders and specifications and is, in the manifestation of faculties, conditioned by something.
  Keywords: theoretical mysticism, The soul, faculties of the soul, conditioned status mood, true real unity, true shading unity
 • Sajjad Ziaei *, Mohammad Rezapour Pages 51-66
  The religious texts, while stating various ways for knowing God, have introduced a way called ‘knowing Allah by Allah’. For instance, Amir al-Muʾmenin (Imam Ali) has been quoted as saying, ‘know Allah by Allah…’ In interpreting this hadith, Kuleyni, Saduq and Majlesi have written materials that seem to face some challenges. In Kuleyni’s interpretation of this hadith, there are two possibilities: one is negative and purifying interpretation, and the other is interpretation based on similitude while purifying. Sheikh Saduq seeks to present an interpretation based on the ‘unity of divine actions’ and the longitudinal (hierarchal) system of the universe. Majlesi also states numerous expositions for this hadith and regards as the best among them the evidence leading to knowledge. Some of these views are defective in their content, and some others, disregarding the fact that they interpret these hadiths, state a correct and right point but cannot be considered as an interpretation for these hadiths. This study is seeking to use an analytical-descriptive method to investigate the views of those three great scholars of tradition in this regard. Investigating this issue is important because it clarifies the point that doctrinal discussions and items of knowledge expressed in the Shiite religious texts require scrutiny and deep thinking, and even great scholars may err in this regard.
  Keywords: knowing God, knowing Allah by Allah, Kuleyni, Saduq, Majlesi
 • Sayyid Abdurrauf Afzali * Pages 67-82
  Few people are unfamiliar with or have not heard of extraordinary phenomena, but the question that arises for many is what causes these phenomena and how they can be scientifically explained. Does a natural phenomenon, known or unknown, give rise to these phenomena, or is it a supernatural phenomenon? In this study, which is conducted using an analytical-descriptive method, we attempt to answer this question based on Allameh Tabataba’i’s and Fakhr Razi’s viewpoint. These two prominent scholars of the Islamic world, both theologians, and philosophers and interpreters, have provided different answers to this issue. Allameh Tabataba’i, based on his theological and philosophical foundations, considered a natural fact as a cause, and provides a scientific explanation for extraordinary phenomena. On the other hand, Fakhr Razi, based on his own Ash‘ari foundations, considered a supernatural fact as a cause and deemed a scientific explanation impossible.
  Keywords: extraordinary phenomena, miracle, Allameh Tabataba’I, Fakhr Razi
 • Sina Alawitabar *, Mohammadhosein Asadian Pages 83-94
  Non-ikhtirāmī (literary ‘non-artificial’) death is the ‘natural’ death as opposed to sudden deaths occurring due to various events. Regarding the reason for non-artificial (or ‘natural’) deaths, there are two views: the well-known view is that the reason for ‘natural’ death is corruption of one’s constitution and the soul’s inability in managing the body due to body’s weakness and its capacity. The second view is that of Mulla Sadra to the effect that [natural] death occurs due to the soul’s substantial motion and its reaching an stage of perfection. That is, the soul achieves – in some stages of its motion – the existential independence, its attachment to the body and its management of the body is cut off, and it comes to the moment of death. According to the well-known view, the reason for corruption of one’s constitution and body’s death is the failure of the nourishing faculty, but there is disagreement on the reason for this failure. Mulla Sadra rejects all views in this regard and maintains that the reason for natural death of one’s body is merely the soul’s perfection. In the present study, the authors use a descriptive-analytical method to analyze and investigate the two aforementioned views. The privilege of the present study is that, firstly, it offers new and comprehensive reviews about Mulla Sadra’s view and, secondly, it explains the reason for non-artificial (i.e. natural) death by relying on the discussions of the divine decree and ordinance.
  Keywords: non-artificial death, Natural Death, Mulla Sadra, reason of death
 • Hasan Mohseni *, Seyed Bagher Hoseyni Karimi Pages 95-110
  The theory of the existence of ‘the caused link’ (rābiṭ ma‘lūl) is among Mulla Sadra’s innovations and one of his most important foundations. In this theory, he negates plurality in existence and refers it to the states of existence to reach the personal unity of existence and plurality of the states of existence. Of course, it is difficult to deeply understand this theory and, to prevent misunderstanding, we must note that the theory of existence of a link and its consequence – that is, the personal unity of the truth of existence – neither necessitates denial of creatures and possible beings, nor does it necessitate incarnation of the ‘Necessary by Essence’ in the possible beings. In this theory, Mulla Sadra seeks to prove the claim that the existence of the ‘caused’ is neither the truth of the existence of the cause, nor is it independent and separate from it; rather, it is a truth between these two states. But this does not necessitate that the existence of the ‘caused’ have both the mode of dependence and mode of independence. In principle, in the sphere of dependence of the ‘caused’ on the cause, there is no ‘being’ dependent from one respect and independent from another respect; just as ‘independent’ means ‘absolutely independent’ not partial or relative. This is because in philosophy, existence is either purely dependent or purely independent. Consequently, for Mulla Sadra, the existence of the ‘caused’ (possible) is related to the existence of the ‘cause’ (necessary) in a pure form; and it has no independence. It is just the necessary being that is absolutely independent.
  Keywords: the existence of the ‘caused’ link, causality, cognation, the independent existence, Mulla Sadra
 • Mohammad Rezabaygi Alamaadi *, Yahya Noormuhammadi Najafabadi, Fakhr Al-Sadat Hosseinizadeh Pages 111-130
  Cognitive sciences encompass various theories on the perception of meaning. Some of these theories are based on positivism. According to the main doctrine of positivism, the only valid cognitive tool is sensation (senses). Valid sciences, according to this thought school, are those that observe and experiment with the apparent relationships and connections of objects. Sensationalist psychology is one of these sciences. In this field, human perception is studied at the level of nerves, neural stimuli, and brain activities. Some branches of this type of psychology consider perception to be material. In this type of psychology, the meaning of perception is only explained through sensory tools and a completely materialistic approach. This perspective is rejected by many Islamic scholars because sciences associated with positivism only provide a materialistic explanation of phenomena, while many phenomena have immaterial and abstract aspects. From the perspective of Islamic philosophy, in addition to the senses, human intellect holds a special position in perceiving meaning. This perception takes place at different levels and through various tools, but ultimately, the main source of meaning is the human self. This study first examines how the perception of meaning is examined in positivism and then explains how the perception of meaning is understood from the perspective of Islamic philosophy. The method of study is descriptive, analytical, and comparative
  Keywords: Positivism, Islamic Philosophy, sensationalism, Perception, Meaning
 • Rouhollah Souri *, Syed Husain Akbarpour Pages 131-146
  One of the issues under the subject of principality of existence has been the pluralities of the universe for whose explanation the theory of gradation of existence was proposed. In the transcendental philosophy, in addition to the three types of plurality (part of essence, out of essence, and the whole essence), a fourth criterion was proposed for justification of some pluralities: difference in the whole essence while sharing the whole essence, or difference in strength and weakness. Sadraʾid thinkers (followers of Mulla Sadra) disagreed in explaining this criterion. Allameh Tabataba’i believes that some pluralities of the real universe is not justifiable with this criterion. By proposing the new criterion of ‘objectivity of distinguishing factor and common factor’, he believes if the difference of beings returns to the difference in their orders and their strength and weakness, the gradation is longitudinal; otherwise, it is transverse. Master Mesbah rejects Allameh’s statements and believes if instances of a concept have a cause-effect relationship, then that concept is attributed to them in gradational form; otherwise, there is no transverse gradation and such pluralities are different by all their existence.
  Keywords: principality of existence, transverse gradation, longitudinal gradation, distinguished factor, common factor, Cause-Effect, Allameh Tabataba’I, Master Mesbah
 • Mohammadmahdi Fereydooni * Pages 147-166
  Theological topics were initially discussed orally. Gradually, theological schools emerged and their followers sought to write down their beliefs. In the beginning, Imamiyyah theology was mainly narrative, but, due to the inadequacy of narrativism, it was gradually pushed towards interpretive rationalism; and finally, due to the shortcomings of this method, it had to take on a philosophical tone. In fact, these three methods, which are located it the same line, marked the course of the development of theology. Ignoring the course of the development of philosophical theology has caused imprecise judgments to be made about whether or not theology should be philosophized. In this study, the process of philosophizing the theology is explained using a library research method.
  Keywords: philosophy, Theology, Rationalism, philosophical theology, new theology
 • Hamid Khkodabakhshian * Pages 167-182
  Islamic philosophy is a knowledge that is associated with the Islamic religion, and the reasons behind this association have sparked numerous debates. One of the methods used to prove the Islamic nature of this philosophy is to assess its alignment with the scientific principles of Islam. Understanding a field of knowledge involves examining its scientific principles, such as its subject matter, definition, and issues, and the ‘purpose’ or objective of the field is one of these principles. Assessing the alignment of the purpose of philosophy with the Islamic faith assists us in comprehending the reasons for associating this philosophy with Islam. Islamic philosophers have mentioned various goals for philosophy either within the context of defining philosophy or as independent objectives. This study collects these goals through library research and then applies a descriptive-analytical method to assess their relationship with the objectives outlined by the religion for creation, the mission of prophets, or the revelation of heavenly books. The goals of philosophy can be categorized into five categories: knowing the truth of things, knowing Almighty Allah, completing souls, attaining similarity to Allah, and transforming into a rational world. Among these goals, ‘knowing the truth of things’ is considered the most important goal. These goals are in line with or at least influenced by the teachings of Islam. This analysis demonstrates that Islamic philosophers have taken into account the ultimate and goals set forth in the Islamic faith for human life and have enumerated the same goals using philosophical language.
  Keywords: objective of knowledge, benefits of knowledge, objective of prophethood, purpose of the creation, Islamic Philosophy
 • Mahdi Shajarian * Pages 183-201
  The impossibility of reconciliation of two contradictories has an important position as the ‘mother proposition’ in the system of foundationalism. This article attempts to explain, through an analytical-critical method, the objections that can be posed to this principle and answer them. Doubt in recounting position of this principle and considering it as a mental structure, doubt in its realism, doubt in the instances of this principle due to probability of not discovering some of the conditions of contradiction, doubt in possibility of adjusting an argument by relying on this principle due to no independent proposition of it and, finally, doubt in referring to this principle in foundationalists’ scientific efforts are among the most important drawbacks in this regard. None of these drawbacks seems to be right. Impossibility of reconciliation is the essential judgment of two contradictories, no matter in which existential sphere they are assumed. Doubts in realism of this principle will lead to skepticism, and intuitive knowledge is the foundation of affirming it. The inductive nature of the conditions of contradiction is not in conflict with the axiomaticity of this principle. Argumentation is not restricted to syllogism. Besides, according to some foundations, the primary axioms are pluralized along with this principle. In their scientific efforts, the foundationalists also are obliged, merely in the position of offering proofs on the basis of restricting the primary axioms to this principle, to refer their arguments to this principle.
  Keywords: the principle of contradiction, foundationalism axiomatic, intuitive knowledge