فهرست مطالب

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
سال سی و هشتم شماره 2 (پیاپی 92، تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/09/19
 • تعداد عناوین: 29
|
 • افشین پوراحمد*، فاطمه اسدی صفحات 1-9

  در این مقاله ساخت و شناسایی زیولیت ZSM-5 با استفاده از خاکستر پوسته برنج به عنوان یک منبع سیلیس ارزان و جایگزین گزارش می شود. پوسته برنج برای تولید سیلیس بی شکل در 700 درجه سلسیوس سوزانده شد و سپس برای تهیه زیولیت RHA-ZSM-5 مورد استفاده قرار گرفت. نانوذره های MgO با روش واکنش حالت جامد و کلسینه شدندر دمای 300 درجه سلسیوس در ماتریس RHA-ZSM-5 سنتز شد. نمونه ها با پراش پرتو ایکس، طیف سنجی فروسرخ با تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. نتیجه های پراش پرتو ایکس، پیک های پراش هر دو ترکیب را در نانوکامپوزیت نشان داد. در طیف های FT-IR، همه نوارهای جذبی نمونه نانوکامپوزیت جابه جایی هایی را نسبت به ماتریس نشان داد که مشخص می کند نانوذره های MgOدر ماتریس مشارکت دارند. تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری، ذره های کوچک متعلق به نانوذره های MgO را با قطر بیشینه 26 نانومتر نشان داد.

  کلیدواژگان: پوسته برنج، زئولیت ZSM-5، نانوذرات منیزیم اکسید، نانوکامپوزیت، واکنش حالت جامد
 • پروانه پاکروان* صفحات 11-18
  نانوذره های لیپیدی جامد سامانه های حامل دارویی کلوییدی را تشکیل می دهند که جایگزینی برای حامل های کلوییدی مانند امولسیون ها، لیپوزوم ها، و میکرو و نانوذره های پلیمری هستند. نانوذره های لیپیدی جامد به شکل کروی با قطر متوسط بین 1 تا 1000 نانومتر هستند که در آب یا محلول فعال کننده سطحی آبی منتشر شده اند. برای سنتز این ذره ها از روش های بسیاری استفاده می شود. استفاده از روش های متنوع باعث شده داروهای گوناگون آب گریز و آب دوست در داخل نانوذره های لیپیدی بارگیری شوند. با این حال پایدار سازی فیزیکوشیمیایی نانوذره های لیپیدی برای مصرف طولانی مدت یکی از هدف های عمده در صنایع دارویی می باشد. در این مطالعه بررسی هایی در حضور و بدون حضور سرمابان برای پایدار نمودن نانوذره های لیپیدی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه نشان داد که غلظت 1 درصد سوکروز باعث پایداری اندازه نانوذره ها پس از یک دوره نه ماهه می شود. همچنین مطالعه رهش آزمایشگاهی نشان داد که نانوذره های لیپیدی پایدار شده تغییر در پروفایل رهش را نشان نمی دهند.
  کلیدواژگان: نانوذره های لیپیدی، فعال کننده سطحی، پایدارسازی، سوکروز، سرمابان، انتقال دارو
 • مسلم ستوده خواه*، احد زارع، مریم تووتونچی صفحات 19-28

  در این پژوهش، تولید نانوکامپوزیت هایCu-Cr-O وCu-Cr-O.Zn-Cr-Oبه روش هم رسوبی و به دنبال آن کلسینه کردن  ماده پیش ساز در pH=9 انجام شد. تاثیر موادی مانند نمک های آلومینیوم نیترات و روی نیترات ، فعال کننده های سطحی PEG-400 و PEG-600 و شرایط گوناگون کلسینه کردن ماده پیش ساز بر ساختار بلوری، ترکیب و ریخت شناسی نانوکامپوزیت بررسی شد. نانو کامپوزیت های تولید شده با استفاده ازدستگاه پراش پرتوایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی  (SEM) و طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو (EDX)X، شناسایی شدند. طبق نتیجه های به دست آمده، زمانی که نمک های استفاده شده مس(II) نیترات و آمونیوم دی کرومات بدون فعال کننده سطحی باشد، ترکیب نانوکامپوزیت شامل ترکیباتCuO  واسپینل CuC2rO4  خواهد بود. درحالی که در حضور فعال کننده های سطحی PEG-400  و PEG-600 افزون بر CuCr2O4 و CuO ، مقدار بسیار اندکی Cu2Cr2O4 نیز در ساختار دیده می شود. حضوراین ماده می تواند به دلیل کاهش تعداد کمی از کاتیون های Cu2+ به Cu+ در اسپینل، با حضور مقدار اندکی از فعال کننده سطحی باقی مانده در هنگام سنتز ماده پیش ساز باشد. افزون شدن نمک روی(II) نیترات، باعث افزون شدن اسپینلZnCr2O4 به اسپینل CuCr2O4 و حذف CuO از نانوکامپوزیت می شود. در حالی که افزودن نمک آلومینیوم نیترات به مواد اولیه نخستین، باعث ورود Al2O3 به ساختار نانوکامپوزیت در کنار CuCr2O4 و CuO می شود. ساختار اسپینلی CuAl2O4 در این جا تشکیل نمی شود چون اسپینل CuCr2O4 طبق نطری ه ی میدان بلور از اسپینل CuAl2O4 (که دارای یون های(d0)Al3+ است) پایدارتر است. نتیجه های SEM مشخص کرد که شرایط گوناگون کلسیناسیون ماده ی پیش ساز و فعال کننده سطحی بر روی ریخت شناسی و دانه بندی و اندازه ذره های نانوکامپوزیت تاثیرگذار است. بهترین نانوکامپوزیت از نظر یکنواختی اندازه ذره ها و ریز بودن، نمونه ای است که مواد اولیه شامل Zn(NO3)2.9H2O، Cu(NO3)2.3H2O و  (NH4)2Cr2O7 است و ماده پیش ساز دو ساعت در دمای C400 و دو ساعت در دمای C 600 کلسینه می شود. ترکیب ذره ها در این جا شامل دو اسپینل CuCr2O4 و ZnCr2O4 و ریخت شناسی ذره ها شامل نانو صفحه های کوچکی با ضخامت در حدود 15 نانومتر است.

  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، هم رسوبی، فعال کننده سطحی، شرایط کلسیناسیون
 • فاطمه رجبی*، ابوالفضل علیائی صفحات 29-38

  در این پژوهش، کمپلکس  N- هتروسیکل کاربن پالادیم دارای پیریمیدین تثبیت شده روی بستر ارگانوسیلیکا ( Pd-Pym-NHC@PMO) از 2-آمینوپیریمیدین در چهار مرحله واکنش سنتز شد. ساختار و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی Pd-Pym-NHC@PMO با استفاده ازفناوری های گوناگون آنالیز اسپکتروسکوپی مانند XRD،CP-MAS-NMR،AAS، TGAو تخلخل سنجی BET  تعیین شد. پس از شناسایی، فعالیت کاتالیستی آن در سنتز بی آریل ها با استفاده از واکنش سوزوکی میورا در شرایط گوناگون حلال، دما و نسبت مولی واکنشگرها مورد ارزیابی قرار گرفت و دیده شد که نانو کاتالیست  N- هتروسیکل کاربن پالادیم دارای پیریمیدین بسیار کارامد در این فرایند عمل می کند. افزون براین، نانوکاتالیست پالادیمPym-NHC@PMO)) قابل بازیافت بوده و بدون هیچ گونه کاهش فعالیت کاتالیست برای هشت بار متوالی در این واکنش مورد استفاده قرار گرفت. روش حاضر یک روش نوین و بسیار ملایم و دوست دار محیط زیست می باشد.

  کلیدواژگان: نانوکاتالیست، N- هتروسیکل کاربن، پیریمیدین، ارگانوسیلیکا، واکنش سوزوکی میورا
 • حامد محتشم، سیاوش سیاوش، صادق رستم نیا* صفحات 39-49

  در این پژوهش، گرافیت کربونیترید (g-C3N4) بالک دوپ شده با گوگرد به روش پلیمریزاسیون گرمایی با منبع تیواوره تهیه شد و در گام بعدی با روش اسید شویی ورقه ورقه سازی (نانوصفحه) آن انجام شد و بر روی هردو گونه توده و نانوصفحه تنگستات سدیم بارگذاری شد و کامپوزیت گرافیت کربونیترید/ تنگستن اکسید به روش کلسینه کردن سنتز شد تا یک ساختار هیبرید آلی معدنی تولید شود. گرافیت کربونیترید ((g-C3N4 توده و نانوصفحه و کامپوزیت گرافیت کربونیترید/ تنگستن اکسید توسط روش های FT-IR، UV-Vis جامد، XRD، TEM،EDX، SEM و آنالیز عنصری CHNS شناسایی شد. هر دو ساختار گرافیت کربونیترید توده ، نانوصفحه و کامپوزیت آن (هیبرید آلی معدنی) برای انتقال جرم مولکول های آلی متیلن بلو برای تخریب کاتالیستی نوری با نور مریی مورد بررسی قرار گرفتند. تخریب کاتالیستی نوری متیلن بلو با مقدار کاتالیستی نوری از نانوکامپوزیت صفحه ای تا بازده 98% در 6=pH  پیش رفت و کاتالیست نوری نیز پایداری خوبی از خود نشان داد.

  کلیدواژگان: کاتالیست نوری، متیلن بلو، نور مرئی، گرافیت کربونتیرید دوپ شده با گوگرد، تنگستن اکسید
 • محمد قلی نژاد*، محمد سیدحمزه، محسن کمپانی زارع، فواد کاظمی صفحات 51-59

  در این پژوهش، برای اولین بار از نقطه های کوانتومی گرافن به عنوان کاتالیست بدون فلز تحت نور دیود نورافشان(1) استفاده شد. نقطه های کوانتومی گرافن سنتز شده با استفاده از فناوری های گوناگون از جمله میکروسکوپ الکترونی بوری(TEM)، طیف سنجی فوتوالکترونی پرتو ایکس(XPS)، طیف سنجی نشری و جذبی مورد شناسایی قرار گرفت. نقطه های کوانتومی گرافن به عنوان کاتالیست سبز و موثر در احیای ترکیب های نیتروی آروماتیک گوناگون در دمای اتاق استفاده شده و فراورده های متناظر آمینی در راندمان های خیلی خوب تا عالی به دست آمدند. همچنین سینتیک واکنش برای استخلاف های گوناگون (متا، اورتو و پارا) نیتروفنول بررسی شد و اثر استخلاف ها بر سرعت مورد مطالعه قرار گرفت. 

  کلیدواژگان: نقطه های کوانتومی، گرافن، احیا، نیترو آروماتیک، دیود نورافشان، سدیم بوروهیدرید
 • مریم زارع*، زینب مرادی شوئیلی صفحات 61-69

  کاتالیست نانومقیاس SBA-POM با اتصال کووالان پلی اکسومولیبدات جایگزین شده با Mn(II)،[PMnMo11O39]5‒ بر روی SBA-15 عامل دار شده با گروه های آمینی سنتز شد. نانوماده مزوپور SBA-POM با استفاده  از روش های  طیف سنجیگوناگون مانند FT-IR، XRD، SEM، BET و EDX شناسایی شد. نانوکاتالیست ناهمگن سنتز شده برای واکنش اپوکسایش الفین ها به کارگرفته شد که واکنش پذیری مناسب با بازده و گزینش پذیری بالا را در بیش تر موردها نشان داد. همچنین، نانوکامپوزیت ناهمگن تهیه شده از نظر شیمیایی پایدار بوده و برای بیش از 5 چرخه کاتالیستی بدون کاهش چشمگیر در فعالیت کاتالیستی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین غیرفعال بودن محلول زیر صافی در واکنش کاتالیستی و نبود هیچ گونه مولیبدن در محلول واکنش نشان می دهد که فرایند کاتالیستی به طور کامل به صورت ناهمگن انجام شده است.

  کلیدواژگان: کاتالیست ناهمگن، SBA-15، پلی اکسومولیبدات، واکنشهای اپوکسایش
 • مسعود مختاری*، محمد نیک پسند صفحات 71-78

  توسعه روش های نوین برای سنتز کارآمد ترکیب های هتروسیکلی یک موضوع با اهمیت در شیمی سنتز ترکیب های  آلی است. مشتق های کرومن به عنوان یک جزء های ساختاری چشمگیر در ترکیب های زیستی فعال و طبیعی نقش مهمی در سنتز ترکیب های دارویی دارند. در این پژوهش، اثر 3-کربوکسی -1- سولفوپیریدینیوم کلرید ([NA-SO3H]+Cl-) به عنوان یک کاتالیست یونی قابل بازیافت در سنتز تک ظرفی مشتق های تتراهیدروکرومنوکرومن دی اون با استفاده از واکنش آلدهید های آروماتیک، 1،3-سیکلو هگزادی او ن ها و هیدروکسی کومارین ها بررسی شد. این مشتق ها در حضور 20% مولی از کاتالیست در حلال اتانول و درمای 70 درجه سلسیوس با بازده خوب تا درخشان به دست آمدند. کاتالیست [NA-SO3H]+Cl-  می تواند چندین بار بدون کاهش چشمگیر فعالیت کاتالیستی آن، مورد استفاده قرارگیرد. یک روش تمیز، بازده بالا و تهیه آسان کاتایست، برخی از برتری های این روش است. همه فراورده های به دست آمده با استفاده از داده های طیفی و مقایسه ویژگی های فیزیکی با مشتق هایی همانند گزارش شده در منبع مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: نیکوتینیک اسید، کلروسولفونیک اسید، واکنش های چند جزئی، تتراهیدروکرومنوکرومن دی اون
 • عبدالمحمد مهران پور*، لیلا گودرزی صفحات 79-86

  در این پژوهش تعدادی از لیگاندهای پلی آمین جدید با استفاده از نمک های وینامیدینیوم در حلال اتانول و در حضور N- اتیل دی ایزو پروپیل آمین سنتز شد.نخست تعدادی از لیگاندهای پلی آمین نوین در حلال اتانول و در حضور N- اتیل دی ایزو پروپیل آمین در سه مرحله سنتز است: 1- تهیه نمک های N- هترو آریل استیک اسید، 2- سنتز نمک های وینامیدینیوم  و 3- سنتز مشتق های پلی آمین با استفاده از نمک های وینامیدینیوم.  در بخش دوم،  از واکنش نیکل استات با ترکیب های پلی آمینی سنتز شدهدر حلال دی متیل سولفوکسید، کمپلکس های نیکل(II) مربوطه به دست آمدند که با طیف سنجی UV مورد مطالعه قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: ناجورحلقه، لیگاندهای پلی آمین، نمک های وینامیدینیوم
 • محمد بیات* صفحات 87-95

  واکنش سه جزیی تک ظرفی، آسان و کارآمد آلکیل ایزوسیانیدها با استرهای استیلنی و ترکیب های هیدرازون در حلال دی کلرومتان و در دمای اتاق منجر به سنتز کیتین ایمین های پراستخلاف نوین می شود. مشتق های هیدرازون از واکنش آلدهید های آروماتیک با ایزاتین و مشتق های آن و یا ترکیب های بنزهیدرازید با بازده بالا تهیه شدند. حدواسط 3،1-دوقطبی به دست آمده از افزایش آلکیل ایزوسیانید به استرهایی استیلنی در مجاورت ترکیب های دارای پروتون اسیدی مانند هیدرازون ها تولید کیتین ایمین می کند. کیتین ایمین های پر استخلاف می توانند به عنوان پیش ماده مناسب برای سنتز ترکیب های آلی استفاده شوند. از برتری های این واکنش انجام شدن آن در شرایط خنثی و بدون نیاز به فعال سازی و کاتالیست است.

  کلیدواژگان: واکنش سه جزئی، آلکیل ایزوسیانیدها، بنزهیدرازید، کیتن ایمین، استرهای استیلنی
 • متین اسدی، سپیده احسانی فر، مسعود مختاری* صفحات 97-105

  توجه برای توسعه روش های نوین برای سنتز کارآمد  ترکیب هایهتروسیکل یک موضوع با اهمیت در شیمی سنتز ترکیب های آلی است. تتراهیدروبنزو[b]پیران ها و پیرانو پیرازول ها ترکیبات هتروسیکلی هستند که در تعدادی از فراورده های طبیعی زیستی مهم وجود دارند. در این پژوهش، آمونیوم فلویورید به طور موفقیت آمیزی برای انجام واکنش تک ظرفی آلدهیدها، دیمدون یا 1،3-سیکلوهگزادی اون و مالونونیتریل در مخلوط اتانول: آب (1:1) در دمای اتاق برای تهیه تعدادی از مشتق های تتراهیدروبنزو[b] پیران با بازده درخشان به کار برده شد. افزون بر این آمونیوم فلویورید تراکم چهار جزیی آلدهیدها، مالونونیتریل، هیدرازین هیدرات و اتیل استواستات را برای تولید مشتقات پیرانوپیرازول در مخلوط اتانول: آب (1:1) در دمای 80 درجه سلسیوس کاتالیز کرد. یک  روش تمیز، زمان واکنش کوتاه، بازده بالا و استفاده از یک کاتالیزگر موثر ارزان و قابل دسترس و حلال غیرسمی و زیست سازگار از جمله برتری های این پژوهش است است. همه ی فراورده های به دست آمده با استفاده از داده های طیفی و مقایسه ویژگی های فیزیکی با مشتقات همانند گزارش شده پیشین مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: تتراهیدروبنزو[b]پیران، پیرانوپیرازول، آمونیوم فلوئورید، مالونونیتریل، سنتز تک ظرف
 • سحر نیرومند، حسین بهمدی*، مهدی پردل، صادق علامه صفحات 107-114

  واکنش 2-نفتول و همچنین فنول های دارای استخلاف در موضع پارا با گلی اکسال در حضور مایع یونی اسید برونستد، 1-(4-سولفونیل بوتیل)پیریدینیوم هیدروژن ولفات[Py(CH2)4SO3H][HSO4] به عنوان کاتالیست مورد مطالعه قرار گرفت. نوع حلال، مقدار کاتالیست، دما و زمان بر روی بازده واکنش بررسی شد و مشخص شد که شرایط بهینه برای این واکنش، شرایط بدون حلال، مقدار 5% مولی مایع یونی نسبت به  گلی اکسال، دمای  C° 80 و زمان حدود یک ساعت می باشد. در این شرایط فراورده ها با بازده حدود 80% به دست آمدند. فراورده های به دست آمده، با روش های گوناگون طیف بینی مانندFT-IR,1HNMR, 13CNMR و همچنین مقایسه نقطه ذوب آن ها با مقدارهای گزارش شده، شناسایی شدند. نتیجه های طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای نشان می دهد که از بین دو ایزومر محتمل با ساختار استالی و اتری، تنها فراورده با ساختار استالی تولید می شود.

  کلیدواژگان: سنتز ناحیه گزین، b 10، a5-دی هیدرو بنزوفورو [b-3، 2] بنزوفوران، مایع یونی، فنول ها، گلی اکسال
 • فاطمه عزیزی، غلامرضا کریمی پور* صفحات 115-126

  منگنز را بیش تر در مرکز واکنش های آنزیمی همانند سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و فرایندهای پیچیده فوتو سامانه محرک اکسیژن، می توان یافت. برای دستیابی به مکانیسم عملکرد این آنزیم ها، گونه های گسترده ای از کمپلکس های منگنز مانند منگنز پورفیرین ها توسعه یافته اند که این کمپلکس ها گونه های فعال مانند سیتو کروم P-450  می باشند. منگنز پورفیرین ها و چندین متالوپورفیرین دیگر، به طور ویژه سامانه های Fe و Cr، به طور گسترده به عنوان کاتالیست در اپوکسایش آلکن ها، هیدروکسیلاسیون آلکان ها، کربونیل زدایی اسیدهای کربوکسیلیک، آروماتیزه کردن 1و4 دی هیدروپیریدین ها و اکسایش سولفیدها به کارگرفته شده اند. در این واکنش ها، اکسیدان های متنوعی مانند یدوسیل آرن ها، آلکیل هیدروپراکسیدها، پر اسیدها، پریدات ها، هیدروژن پراکسید و هیپوکلرید استفاده شده است.  در این مطالعه یک روش موثر ازاکسیم زدایی اکسیم ها به وسیله فنیل یدین دی استات (PIDA ; PhI(OAc)2) در حضور منگنز (III) مزو تترا فنیل پورفیرین استات (Mn(TPP)OAc) و ایمیدازول در دمای اتاق معرفی شده است. بر اساس مطالعه های انجام شده به کمک طیف سنجی الکترونی، یک گونه حد واسط منگنز اکسو (Mn=O) در این واکنش ها پیشنهاد شده است. اگر چه اثرهای فضایی واکنشگرهای به کار رفته (اکسیم ها) در میزان فرآورده های تولیدی و زمان انجام واکنش ها دارای اهمیت بسیار است، شاهدهای به دست آمده نیز دلالت بر اهمیت اثرهای الکترونی دارد، به طوری که واکنشگرهای غنی از الکترون از واکنشگرهای با کمبود الکترون فعالیت بیش تری دارند. با توجه به نتیجه ها و همچنین بر اساس طیف الکترونی مخلوط واکنش ها، یک سیکل کاتالیستی برای اکسیم زدایی اکسیم ها پیشنهاد شد که در آن بر همکنش اکسیم با گونه  منگنز اکسو پورفیرین منجر به تولید حد واسط ایمینیوم و سپس فرآورده های کربونیلی می شود.

  کلیدواژگان: سیتو کروم P-450، کاتالیست، اکسیم، منگنز اکسو (Mn، O)
 • مجید موسوی*، فاطمه زنگی صفحات 127-144

  بررسی ویژگی های ترمودینامیکی و روانه شناسی مخلوط های چند جزیی مایع های یونی در توسعه ی مدل های طراحی فرآیند و کاربردهای صنعتی ضروری می باشد. به همین منظور در این پژوهش، چگالی و گرانروی مخلوط های دوتایی مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم هگزا فلویورو فسفات ([bmim]PF6) با ترکیب های آروماتیک تولوین و پارازایلن بررسی و وابستگی این ویژگی ها به دما، نرخ برشی ، کسر مولی و مخلوط مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد که این مخلوط ها رفتار غیرنیوتنی متوسطی از خود نشان می دهند. همچنین، در این نمودار ها دیده شد که با افزایش دما، گرانروی مخلوط کاهش می یابد، ولی با افزایش نرخ برشی در یک دمای ویژه، هم افزایش و هم کاهش در مقدار گرانروی رخ می دهد، یعنی رفتار رقیق شدن و ضخیم شدن برشی در هر دما قابل دیدن است. بررسی کمی ت های ترمودینامیکی فعال سازی در دماها و نرخ های برشی گوناگون برای مخلوط های مایع یونی با تولوین و پارازایلن نشان می دهد که ΔH*  و ΔG*  این مخلوط ها دارای مقدارهای مثبت است در حالی که ΔCp *آن ها منفی است. وجود این سد فعال سازی فرایند لغزش را در این مخلوط ها غیر خود به خودی ساخته است. مخلوط های مورد مطالعه در بازه ی دمایی مورد بررسی در زمره مایع های شکننده هستند و رفتار غیرآرنیوسی از خود نشان می دهند. بر این اساس، وابستگی دمایی گرانروی در دماهای بیش تر از دمای انتقال (T > Tx) توسط معادله های Powerlaw، Litovitz، VFT و Ghatee et al.  قابل توصیف است. بررسی وابستگی گرانروی به ترکیب در دماهای متفاوت نشان می دهد که با کاهش کسر مولی مایع یونی، در هر مخلوط، گرانروی کاهش می یابد و داده های تجربی با معادله ی مک آلیستر قابل برازش هستند.

  کلیدواژگان: مایع یونی، ترکیب آروماتیک، چگالی، گرانروی، ویژگیهای ترمودینامیکی فعالسازی، مخلوط دو تایی، کمک حلال
 • فرخ رویا نیکمرام*، جمشید نجف پورر، بهزاد شیخ صفحات 145-152

  در این پژوهش انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون مولکول1و1 دی آمینو2و2- دی نیترو اتنFOX-7  به ایزومر نیتریت و ایزومر ناشی از انتقال درون ملکولی هیدروژن به روش نظریه تابعی چگالی (DFT) در سطح محاسباتی مکانیک کوانتومی B3 LYP/aug-cc-pVDZ مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه انرژی اتم ها به کمک نظریه کوانتومی اتم در ملکول QTAIM، اتم هایی که در تغییر انرژی FOX-7 به فراورده، بیش ترین سهم را دارند، مشخص شدند. در ایجاد ایزومر نیتریت از FOX-7و حالت گذار آن، اتم کربن متصل به گروه نیترو و نیتروژن گروه نیترو، بیش ترین سهم را  دارند. در تشکیل ایزومر انتقال هیدروژن از FOX-7  نقشاتم های نیتروژن گروه هایNO2  و NH2  در موقعیت ترانس،  مهم است،  ولی تغییر انرژی اتم کربن متصل به گروه (C1(NO2  و   اتم  اکسیژن از همین گروه نیترو، نیز چشمگیر است.تفاوت انرژی کل ساختارها در آنالیز QTAIM با نتیجه های به دست آمده از محاسبه های DFT مقایسه شد.

  کلیدواژگان: Fox-7، انرژی، QTAIM، ایزومر نیتریت، ایزومر انتقال هیدروژن
 • علیرضا دادرس*، شهلا ابراهیم نژاد، مهسا پور میرزا، علی رمضانی، علی سلدوزی صفحات 153-164

  از واکنش 2- برمو- 1- (3- نیترو فنیل) اتان-1- ان با تری پاراتولیل فسفان در حلال استن، ایلید 1- (3-نیترو فنیل) -2- (تری پارا تولیل-λ5- فسفان ایلیدن) اتان - 1- اون (NTPPY) (1)  با راندمان 79% به دست آمد. سپس از واکنش  ایلید نامبرده با هالیدهای جیوه ی (2+) به نسبت 1:1 در حضور حلال متانول خشک، کمپلکس های دو هسته ای (X = Cl, Br, I) 2[HgX2(ptolyl)3PCHCOC6H4NO2] تهیه شدند. ترکیب های تهیه شده به کمک روش های طیف سنجی IR, 1H, 13C, 31P NMR  شناسایی شدند، همچنین ایلید (1) با مطالعات کریستالوگرافی و روش های محاسباتی در سطح نظری /6-31G*))DFT مورد بررسی بیش تر قرار گرفت.

  کلیدواژگان: شیمی کئوردیناسیون، کمپلکس های ایلید فسفر، کمپلکس های دو هسته ای جیوه(2+)، تری پاراتولیل فسفان، کمپلکس های فلزات واسطه
 • احمدعلی دهقانی فیروزآبادی*، سیده مریم حسینی مقدم صفحات 165-172

  برای تهیه لیگاند 2-((2-(2-(پیریدین-2-ایل متیلن آمین)فنیل تیو)اتیل ایمینو)متیل) فنول (HL)، نخست آمین تیواتری نامتقارن 2-(2-آمینو اتیل تیو)-N-(پیریدین-2-ایل متیلن آنیلین) با واکنش جانشینی هسته دوستی 2-آمینوتیوفنول با N-(2-برمواتیل) فتالیمید و سپس در واکنش تجمعی با پیریدین-2-کربالدهید و حذف گروه فتالیمید با هیدرازین هیدرات تهیه شد. آنگاه از  واکنش تجمعی این آمین تیواتری نامتقارن با 2-هیدروکسی بنزآلدهید لیگاند HL به دست آمد. کمپلکس های باز شیف منگنز(II)، کبالت(III)، نیکل(II)، مس(II) و کادمیوم(II) از این لیگاند به روش تجمع در حضور یون فلز سنتز شدند. آمین تیواتری و لیگاند نامتقارن باز شیف به وسیله روش های طیف سنجی مناسبمانند IR و 1H-13C NMR و همچنین کمپلکس های باز شیف نامتقارن با روش های UV-Vis، IR، هدایت مولی و تجزیه عنصری شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: لیگاند تیواتری، لیگاند باز شیف نامتقارن، کمپلکس باز شیف نامتقارن، آمین نامتقارن
 • محمد خدادادی مقدم*، سهیلا سرابی آقبلاغ صفحات 173-182

  در این مطالعه، از روش دینامیک مولکولی برای بررسی لایه نشانی شش رشته الیگومر تری بیس فنول A دی گلیسیدیل اتر بر روی مونت موریلونیت در سه دمای 298، 323 و 348 کلوین استفاده شد. در آغاز فرایند فاصله بین رشته های الیگومر با سطح مونت موریلونیت بیش از فاصله قطع پتانسیل انتخاب شد اما فاصله رشته ها از هم دیگر کم تر از فاصله قطع پتانسیل بود. با آغاز شبیه سازی رشته های بر روی سطح جذب شدند و پس از تعادل گرمایی و فشاری سامانه، نمونه برداری برای بررسی نتیجه ها انجام شد. نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که جذب رشته های الیگومر بر روی مونت موریلونیت از طریق اتم های اکسیژن اتری رشته ها انجام می پذیرد. اکسیژن اتری دارای بار منفی جزیی می باشد و برهمکنش مناسبی با یون های کلسیم مونت موریلونیت که دارای بار مثبت هستند برقرار می نماید. نتیجه این بر همکنش، جذب قوی رشته های الیگومر بر روی سطح می باشد. افزایش دما باعث افزایش فاصله رشته های جذب شده روی سطح با همدیگر می شود اما تاثیر محسوسی بر روی قدرت جذب رشته ها روی سطح ندارد.

  کلیدواژگان: مونت موریلونیت، بیس فنول A، دینامیک مولکولی، جذب سطحی
 • اعظم نجف لو* صفحات 183-194

  نظریه سیال مجتمع آماری (Statistical Associating Fluid Theory) یا به اختصار SAFT، روشی برای تخمین ویژگی های سیال های دارای تجمع بر اساس نظریه ورتایم است.SAFT  و دیگر روش های مبتنی بر مکانیک آماری غیرایده آلی را به برهم کنش های بین ملکولی ارتباط می دهند و در واقع تجمع را از منظر فیزیکی بررسی می کنند. برتری چنین نظریه های فیزیکی این است که نخست توسط شبیه سازی ملکولی می توان آن ها را مورد آزمایش قرار داد، و دوم گسترش و تغییر آن ها به صورت سیستمی قابل انجام است. یکی از پر کاربردترین و موفق ترین ویرایش های SAFT، معادله حالت SAFT-HR  است که قادر به توصیف ویژگی های ترمودینامیکی مخلوط سیال های پیچیده با دقت بالا است. در این پژوهش به منظور تعیین حلالیت گاز کربن  دی اکسید در محلول آبی متیل دی اتانول آمین(MDEA) از معادله حالت  SAFT-HR استفاده شده است و با استفاده از پارامترهای موجود در مقاله ها و پارامترهای تنظیم شده در این کار، برای بازه دمایی 298-15/413 کلوین و بازه فشار 7/5036-11/0 کیلوپاسکال، پیش بینی حلالیت تعادلی کربن دی اکسید انجام شده است. درصد متوسط قدر مطلق خطای نسبی برای 293 داده برابر با 9/27 است.

  کلیدواژگان: جذب دی اکسیدکربن، تعادل شیمیایی، محلول آبی MDEA، معادله حالت SAFT-HR
 • نادر شکوفی*، امیر همدمعلی صفحات 195-206

  کادمیوم یکی از عنصرهای سمی برای سلامتی انسان می باشد. در این پژوهش، روش میکرو استخراج مایع مایع پخشی ترکیب شده با اسپکترومتری ترمال لنز لیزری به عنوان یک روش ترکیبی نوین برای پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های حقیقی ارایه شد. اسپکترومتری ترمال لنز لیزری روش مناسب برای اندازه گیری آنالیت پس از روش میکرو استخراج مایع مایع پخشی می باشد. زیرا مقدار حجم کم فاز باقی مانده پس از روش میکرو استخراج به سادگی توسط اسپکترومتر ترمال لنز لیزری قابل آنالیز می باشد. بدین ترتیب روش ترکیبی ارایه شده موجب بالا رفتن فاکتور بهبود می شود. بهینه سازی پارامترهای گوناگون انجام شد و در شرایط بهینه منحنی برازش دارای بازه ی خطی 0/20-1/0  میکروگرم بر لیتر با حد تشخیص 01/0 میکروگرم بر لیتر می باشد. انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای غلظت های 1 و10 میکروگرم بر لیتر مقدارهای 2/3   و 5/2 درصد به دست آمد. فاکتور بهبود به دست آمده با روش پیشنهادی برای نمونه با حجم اولیه mL10 مقدار 700 می باشد. روش ترکیبی DLLME/LS-TLS  برای اندازه گیری کادمیوم در نمونه های حقیقی از جمله چند نمونه آبمیوه، قرص دارو و نمونه های آب به کار گرفته شد. افزون بر این، درستی روش به کمک مواد استاندارد مرجع و میکرو اسپکتروفتومتری تایید شد.

  کلیدواژگان: ترمال لنز، میکرو استخراج پخشی، نمونه های حقیقی، لیزر، کادمیوم
 • مرتضی ایرانی فام*، شیرین میکایلی حاجی کندی صفحات 207-217

  در این کار پژوهشی اثر کاتالیزوری نانوذره های Co3O4  برروی واکنش نورتابی شیمیایی لومینول اکسیژن مولکولی انجام یافته در محیط قلیایی نشان داده شد. نانوذره های  Co3O4با روش ترسیب تند سنتز شدند و سپس با روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) مشخصه یابی شدند. نتیجه بررسی های اولیه نشان داد که داروی کلوگزاسیلین می تواند شدت واکنش نورتابی شیمیایی لومینول اکسیژن مولکولی را افزایش دهد. بر اساس این یافته ها، روشی نوین، ساده و بر پایه نورتابی شیمیایی برای اندازه گیری داروی کلوگزاسیلین ارایه شد. محدوده خطی، ضریب همبستگی ، حد تشخیص و تکرارپذیری روش (RSD%) برای داروی کلوگزاسیلین به ترتیب عبارت بود از 4-10×0/7 - 5-10× 0/3 مولار 99/0 ، 5-10×9/2 مولار و2/2% بود و اندازه گیری هر نمونه حدود یک دقیقه طول می کشید. همچنین این روش پیشنهادی با موفقیت برای اندازه گیری کلوگزاسیلین در فرمولاسیون دارویی استفاده شد.

  کلیدواژگان: نانوذره های Co3O4، نورتابی شیمیایی، کلوگزاسیلین، لومینول
 • صادق تانوردی نسب، منا سرگزی، کرم گودرزی، مسعود کیخوائی* صفحات 219-227

  روغن ها ترکیب هایی از دسته روانکارها هستند که برای کاهش میزان اصطکاک و حرکت آسان تر دو سطح روی یکدیگر استفاده می شوند و از نفت به دست می آید. یکی از مهم ترین کاربردهای روانکارها، روغن موتور خودرو است.در این پژوهش، عدد اسیدی کل برای انواع روغن موتور، گیربکس، هیدرولیک و ترمز خودروها در کیلومترهای گوناگون کارکرد، اندازه گیری شدند. روغن ها از شرکت های تجاری متفاوت برای انواع سواری و دیزلیگوناگون انتخاب شدند. نتیجه ها نشان داد که برای بیش تر روغن موتورها بین افزایش عدد اسیدی کل و کیلومتر کارکرد موتور، رابطهء مستقیمی وجود دارد که به طور متوسط به ازای هر پنج هزار کیلومتر کارکرد برای خودروهای سواری، عدد اسیدی کل mg/kOH/g  7/0 و برای خودروهای دیزلی mg/kOH/g 3/0 افزایش می یابد. همچنین عدد اسیدی میانگین روغن موتور کار نکرده، برای خودروهای سواری mg/kOH/g 4/1 و برای خودروهای دیزلی mg/kOH/g 7/1 می باشد. همچنین دیده شد که عدد اسیدی روغن ترمز، صفر بوده و با کارکرد نیز تغییری نمی کند. افزون بر این عدد اسیدی روغن موجود در موتور خودرو و در صافی روغن آن، یکسان می باشد.

  کلیدواژگان: عدد اسیدی کل، تیتراسیون، روغن موتور، خودرو
 • ماشاءالله رضاکاظمی*، مجتبی راجی صفحات 229-244

  در علم مهندسی، واژه طراحی از دیدگاه افراد دارای تغریف های متفاوتی بوده و انتخاب ورودی های مناسب برای مدل در قسمت های گوناگون طراحی و مدل سازی فرایندهای شیمیایی دارای جایگاه ویژ ه ای می باشد. الگوریتم ژنتیک از جمله روش هایی است که به کارگیری آن در کنار یک شبیه ساز ابزاری قدرتمند در بهینه سازی فرایندها است. با توجه به گسترش فراوان این روش در سال های اخیر و نتیجه های چشمگیر آن در زمینه های گوناگون مهندسی شیمی، در این مقاله به چگونگی عملکرد روش یاد شده و کاربردهای آن در زمینه های گوناگون مرتبط با صنایع شیمیایی پرداخته می شود. در این مطالعه، میزان کارایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی صنایع مرتبط با مهندسی شیمی مانند بهینه سازی راکتورهای همزن دار، طراحی کنترل کننده تجهیزات فرایندی، بهینه سازی پارامترهای فرایند غشایی، بهینه سازی سامانه های گرمایی و... بررسی شده است. نتیجه ها بیانگر قابلیت بالای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی فرایندهای مرتبط با صنایع مهندسی شیمی است.

  کلیدواژگان: مهندسی شیمی، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، تابع هدف، ارزیابی
 • غلامحسین صدیفیان*، سحر دانشیان صفحات 245-273

  در دهه های اخیر جهت گیری دانش های گوناگون، به سمت روش هایی با آلایندگی کم تر، کاهش اثرهای محیط زیستی و کاهش دورریز است. در این راستا، تولید پلیمرها با کربن دی اکسید فوق بحرانی به شکل محیط واسطه (حلال و ضد حلال)، می تواند مشکل های یاد شده را برطرف کرده ، و جایگزینی مناسب برای حلال های رایج باشد. در این مقاله، فرایندهای مختلف پلیمرشدن همگن، ناهمگن و پلیمرهایی تولیدشده در محیط کربن دی اکسید فوق بحرانی، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، پلیمرشدن امولسیونی آب و کربن دی اکسید فوق بحرانی برای کاربردهای پزشکی، و نیز پلیمرهای متخلخل مورد استفاده در رهایش دارو، بررسی شده است. در ادامه، به طور اجمالی تثبیت کننده ها و امولسیفایرهای مورد استفاده نیز طبقه بندی شده اند. مرور پژوهش های انجامشده، بیانگر رشد فزاینده و گسترش روز افزون به کارگیری فناوری کربن دی اکسید فوق بحرانی، در فرایندهای سبز و توسعه پایداراست.

  کلیدواژگان: کربن دی اکسید فوق بحرانی، پلیمرشدن سبز، امولسیفایر، پلیمر متخلخل، پلیمررهایش دارو، پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده
 • خدیجه دیده بان*، شیدا براق صفحات 275-281

  نانوذره ها تاثیر مهمی در بهبود عملکرد روغن موتور به ویژه در کاهش سایش دارند. در این پژوهش، از نانوذره های2MOSو3O2Alو 2MnO برای بهبود عملکرد روغن و کاهش سایش استفاده شده است. نانوذره ها پس از تهیه با نسبت های وزنی گوناگون به روغن موتور 40W10SN افزوده شد. آزمون های گرانروی، نقطه اشتعال، نقطه انجماد و چهارساچمه روی فراورده انجام شده و نتیجه ها با روغن بدون نانوذره ها مورد مقایسه قرارگرفت نتیجه ها نشان داد که افزودن نانوذره های 2MOSو 3O2Al به روغن موتور باعث بهبود عملکرد سایشی آن شد کهاز بین این دو، 2MOS نتیجه های بهتری از خود نشان داد. افزودن نانوذره های 2MnO به روغن، انتقال گرمایی روغن را بهبود داد.

  کلیدواژگان: روغن روانکار، ویژگی های سایشی، نانوذره ها، 2MOS، 3O2Al، 2MnO
 • محمد مسعودی، مریم خسروی، بهزاد رستمی*، پژمان ابوالحسینی صفحات 283-291

  در این مطالعه اثر گرادیان تنش میان رویه ناشی از تغییر دما (پدیده مارانگونی گرمایی)، بر ازدیاد برداشت نفت به صورت ازمایشگاهی بررسی شد. نظر به تعداد کم مطالعه های انجام شده در این حوزه، برای شناخت و درک درست این مکانیسم در محیط متخلخل از میکرومدل شیشه ای استفاده شد. طراحی آزمایش ها با استفاده از آنالیز عددهای بدون بعد و بررسی نمودارهای تغییرات تنش میان رویه نسبت به دما و فشار به روشی انجام شد، که افزون بر نزدیک بودن شرایط آزمایش ها به شرایط محیط متخلخل در مخزن های نفتی و قابل مقایسه بودن آزمایش های گوناگون، جریان م ارانگونی نیز در بین مکانیسم های فعال دیگر قابل تمیز بوده و جریان غالب باشد. در این آزمایش ها گاز کربن دی اکسید و متان به طور جداگانه و در دمای پایین، به میکرومدل اشباع از نفت در دمای بالا تزریق شدند تا با ایجاد شوک گرمایی لازم در سطح تماس گاز و نفت، باعث به وجود آمدن جریان همرفتی مارانگونی شوند. در پایان احتمال وقوع هر مکانیسم به طور جداگانه و به صورت کمی و کیفی بررسی شد. آزمایش های انجام شده، نشان می دهد که جریان همرفتی مارانگونی ناشی از تغییردما، تاثیر به سزایی در بازیافت نفت داشته و می تواند با غلبه بر نیروی مویینه سبب ورود گاز به ماتریس های اشباع از  نفت پس مانده و تولید از آن ها شود. شدت این جریان متناسب با عدد مارانگونی می باشد. افزایش یا کاهش میزان بازیافت نسبت به آزمایش های هم دما، نشانگر نقش این مکانیسم درون محیط متخلخل است. بر اساس نتیجه های این مطالعه در نظر گرفتن وجود جریان مارانگونی در شرایط تزریق سیال به مخزن (به ویژه مخزن های کم فشار) می تواند دارای اهمیت باشد.

  کلیدواژگان: تزریق گاز سرد، تزریق گاز درون شکاف، جریان همرفتی مارانگونی گرمایی، میکرومدل
 • بهنام باقری، جواد وظیفه مهربانی* صفحات 293-303

  در این پژوهش، امکان بازیابی انتخابی روی از باطله های پرعیار دپو شده در معدن سرب و روی کوشک به روش فلوتاسیون، بررسی شد. دو مشخصه ی بارز این نمونه افزون بر درصد بالای اسفالریت، درصد بسیار زیاد پیریت (حدود 50%) و حضور مواد کربن دار بود؛ از این رو رقابت بین کانی های اسفالریت و پیریت و جدایش انتخابی در فرایند فلوتاسیون دارای اهمیت بود. نتیجه های به دست آمده از فلوتاسیون آزمایشگاهی با 15 گرم بر تن از کلکتورهای گوناگون PAX،Aero3477، Florrea 2214 و Danafloat 233 در pH طبیعی ، نشان داد که در مرحله ی رافر، بیش ترین عیار و  بازیابی روی با کلکتور Aero 3477 به دست آمد که در این شرایط کم ترین عیار و بازیابی آهن در کنسانتره روی به دست آمد. با افزایش مقدار کلکتور Aero 3477 تا 40 گرم بر تن، عیار و بازیابی روی به ترتیب 27/24% و 89/68% به دست آمد.نتیجه ها نشان داد که بر خلاف کلکتور پتاسیم آمیل گزنتات، با کلکتور Aero 3477 در pHهای قلیایی و بالای 5/10 پیریت نه تنها بازداشت نشد بلکه نسبت به pH های اسیدی، فعال شد. در pH های قلیایی، گرانروی پالپ به طور چشمگیری افزایش یافته و میزان شناور شدگی اسفالریت و کارایی جدایش بین اسفالریت و پیریت به شدت افت کرد که می تواند مربوط به تاثیر منفی حضور ژیپس و کانی های رسی در نمونه باطله بر آبرانی سطح اسفالریت و ریولوژی پالپ فلوتاسیونباشد.

  کلیدواژگان: فلوتاسیون، باطله، اسفالریت، پیریت، نوع کلکتور
 • محمود اخوان مهدوی*، رضا قشلاقی، غلامرضا ساقی، ثمانه امینیان توکلی صفحات 305-319

  روش لجن فعال در تصفیه پساب روشی پرهزینه است و مشکل هایی همچون تولید لجن زیاد، مصرف انرژی بالا، کدورت زیاد در خروجی، و تطبیق نداشتن با شرایط متغیر پساب را دارد. استفاده از پساب شهری برای تولید ریزجلبک و تبدیل آن به فراورده های همچون بیودیزل همزمان با تصفیه پساب به کمک ریزجلبک دیدگاه نوینی است که در صنعت تصفیه پساب وارد شده است اما هنوز به دلیل نبود اطلاعات کافی در مقیاس بزرگ جنبه عملی پیدا نکرده است و فعالیت های انجام شده به طور عمده مطالعاتی هستند. به طور ویژه در زمینه تصفیه همزمان پساب و تولید بیودیزل از ریزجلبک به دست آمده در حالت نیمه صنعتی، هیچ مطالعه ای گزارش نشده است. در این مطالعه، برای اولین بار فرایند همزمان تصفیه پساب شهری و تولید ریزجلبک و تبدیل آن به بیودیزل در مقیاس نیمه صنعتی به حجم 500 لیتر مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی از یک سو ارزیابی پتانسیل روش تصفیه مبتنی بر جلبک برای اصلاح پارامترهای پساب شامل مقدار نیتروژن، فسفات و COD و از سوی دیگر ارزیابی پتانسیل پساب مورد استفاده برای تولید ریزجلبک در مقیاس نیمه صنعتی با استفاده از راکتور زیستی نور استخر روباز و تبدیل آن به بیودیزل بود. نتیجه ها نشان داد که در طی یک فرایند یک هفته ای میزان زیست توده تولید شده از کشت ریزجلبک در پساب حدود 25/1 گرم بر لیتر بود که میزان لیپید ریزجلبک حدود 25% بود. جداکردن ریزجلبک با استفاده از روش انعقاد 83% راندمان داشت. ریزجلبک خشک شده در طی واکنش ترانس استریفیکاسیون اسیدی مستقیم با درصد تبدیل 76% به بیودیزل تبدیل شد که دارای پروفیل اسید چرب مناسب شامل اسیدهای پالمتیک، اولییک، و لینولییک به میزان 5/49 % کل مقدار لیپید بود. نتیجه تصفیه همزمان پساب نیز نشان داد که COD حدود 50% ، نیتروژن کل حدود 25%، و میزان فسفات حدود 50% کاهش داشت.

  کلیدواژگان: تصفیه پساب، ریزجلبک، بیودیزل، زی توده، لیپید
 • الهام رضایی، مهدی هدایتی، لاله حقوقی راد، سید عباس طباطبایی* صفحات 321-329

  آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول (sEH)، اپوکسی ایکوزاتریونیک اسید (EETs) ایجاد شده توسط اپوکسیژناز از آراشیدونیک اسید را تبدیل به شکل دیول می کند. اپوکسی ایکوزاتریونیک اسید دارای بازه بالای فعالیت فیزیولوژیکی می باشد که در این میان، گرفتگی رگ ها در مجرای عروقی، شریان اورنده کلیوی و شریان های کرونر از اهمیت ویژه ای برخور دار است که منجر به تنظیم فشار خون و پرفیوژن میوکارد می شود. همچنین، اپوکسی ایکوزاتریونیک اسید قادر به تنظیم بیان ملکول های چسبندگی، تجمع پلاک ت ها، مهاجرت سلول های عروقی عضله های صاف و ویژگی های ترومبولیتیک می باشد که در گیر در مکانیسم های محافظت شریانی بر علیه آترواسکلروزیس می باشد. بنابراین، مهار آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول منجر به انباشتگی این سوبسترا در بدن می شود که می تواند رویکرد نوینی در درمان عارضه فشار خون و آترواسکلروزیس باشد. از آن جا که بیش تر مهارکننده های گزارش شده تا به حال، ویژگی های فارماکوکنتیکی نامناسبی داشته اند و برای کاربرد بالینی دلخواه نمی باشند. تلاش برای معرفی مهارکننده ای نوین این آنزیم با قدرت مناسب و ویژگی های فارماکوکینتیک بهبود یافته همچنان ادامه دارد. در این پژوهش،ترکیب های جدید اکسادیازولی دارای گروه اوره ای به منظور مهار آنزیم sEHمعرفی شده اند. ترکیب های طراحی شده در مطالعه های داکینگ تمایل بالایی به جایگاه فعال آنزیم نشان داده و با بازده خوبی سنتز و توسط IR و Massو 1HNMR تایید ساختاری شد. برخی از ترکیب های سنتز شده در ارزیابی زیستی، فعالیت مهاری قابل قیاسی با 12- (3-آدامانتان - 1 - ایل - یوریدو) - دودکانوییک اسید (AUDA)، مهارکننده قوی اوره ای اپوکساید هیدرولاز محلول، داشتند.

  کلیدواژگان: مهارکننده، عامل های ضد فشار خون، اپوکساید هیدرولاز محلول، اوره ا، اکسادیازولی
|
 • Afshin Pourahmad *, Fatemeh Asadi Pages 1-9

  The fabrication and characterization of ZSM-5 zeolite using rice husk ash as an alternative cheap silica source is reported. Rice husk, combusted at 700 ºC for the production of amorphous silica, has been used for the preparation of RHA-ZSM-5 zeolite.MgO nanoparticles were synthesized in the RHA-ZSM-5 matrix with a solid-state reaction method and calcined at 300°C. The samples were characterized by X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, Transmission electron microscopy, and scanning electron microscopy. XRD results revealed diffraction peaks for each of the two compounds in the nanocomposite. In the FT-IR spectra, all bands in the nanocomposite sample show a shift concerning that of the matrix, indicating that the MgO is incorporated in the matrix. Transmission electron microscopy images showed small particles belong to MgO nanoparticles with a maximum diameter of 26 nm.

  Keywords: Rice husk, ZSM-5 zeolite, Magnesium oxide nanoparticles, Nanocomposite, Solid-state reaction
 • Parvaneh Pakravan * Pages 11-18
  Solid lipid nanoparticles form colloidal drug carrier systems, which are alternative carrier systems to traditional colloidal carriers, such as emulsions, liposomes, and, polymeric micro and nanoparticles. Solid lipid nanoparticles are typically spherical with an average diameter between 1 and 1000 nm, which are dispersed in the water or the aqueous surfactant. Various techniques are used to synthesize these nanoparticles. A variety of methods can be applied to loading different drugs, ranging from hydrophobic to hydrophilic, into lipid nanoparticles. These nanoparticles are used as suitable carriers for drug delivery. However, the physicochemical stability of lipid nanoparticles is one of the major goals for long-term use in the pharmaceutical industry. In this study, the investigations in the presence and absence of cryoprotectants have been considered for the stabilization of the lipid nanoparticles. Studies have shown that 1% concentration of sucrose results in the stability of nanoparticles size after nine months. Also, laboratory release studies revealed no change in release profiles of stabilized lipid nanoparticles.
  Keywords: Lipid nanoparticles, surfactant, Stabilization, Sucrose, cryoprotectant, Drug Delivery
 • Moslem Setoodehkhah *, Ahad Zare, Maryam Tootoonchi Pages 19-28

  In this research, the synthesis of Cu-Cr-O and Cu-Cr-O.Zn-Cr-O nano-composite was done by the co-precipitation method at pH=9. The effect of some materials such as Al(NO3)3.9H2O and Zn(NO3)2, two polymeric surfactants, PEG-400 and PEG-600, and different calcination conditions of precursor on the structure, crystal phase, and morphology of nanocomposite was investigated. All samples were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy-Dispersive X-ray (EDX) spectroscopy analysis. According to the results of XRD, the structure of nano-composite is a function of the salts used as reactants and surfactants. When the salts used are Cu(NO3)2.3H2O and (NH4)2Cr2O7 in the absence of surfactants, the nano-composite is composed of CuO and CuCr2O4. While, within the presence of PEG-400 and PEG-600, the nano-composite consists of CuO and CuCr2O4, in addition, a small amount of Cu2Cr2O4 is also found. The presence of Cu2Cr2O4 can be due to the reduction of some Cu2+ ion to Cu+ in spinel in the presence of a little remaining surfactant. When Zn(NO3)2 is added to the reactants the nano-composite is composed of CuCr2O4 and ZnCr2O4 spinels and CuO is not seen in the crystal structure of nano-composite. Adding of Al(NO3)3.9H2O to the reactants will cause Al2O3 to enter the structure of the nano-composite. CuAl2O4 doesn’t form here because the CuAl2O4 (which contains Al3+ (d0) ions) is less sustainable than CuCr2O4 based on Crystal Field Stabilization Energy (CFST). SEM images of nano-composites revealed that different calcination conditions and calcination temperature and surfactants affect the morphology and uniformity and the sizes of nano-composites. The best nano-composite according to the uniformity of morphology and small particle size is formed when the reactants are Cu(NO3)2.3H2O, (NH4)2Cr2O7, and Zn(NO3)2. and the precursor is calcined 2h at 400˚C and 2h at 600˚C. The morphology of the Nano-composite is almost like a small nano-sheet with a thickness of about 15 nm.

  Keywords: Calcination conditions, co-precipitation, surfactant, Nano-composite
 • Fatemeh Rajabi *, Abolfazl Olyaei Pages 29-38

  In this study, N-heterocyclic carbene palladium complex containing pyrimidine supported on a periodic mesoporous organosilica (Pd-Pym-NHC@PMO) was synthesized from 2-aminopyrimidine in four reaction steps. Structure and Physico-chemical properties of Pd-Pym-NHC@PMO was characterized by different techniques of spectroscopic analysis such as XRD, CP-MAS-NMR, AAS, TGA, and BET porosimetry. After full characterization, its catalytic activity in the synthesis of biaryls via the Suzuki–Miyaura cross-coupling was evaluated under the different conditions such as solvent, temperature, and the molar ratio of the reactants. It was observed that the nanocatalyst Pd-Pym-NHC@PMO exhibited excellent activity. Furthermore, the nanocatalyst can be reused and handled at least eight consecutive without any loss of catalytic activity. The present work is a novel, very mild and environmentally friendly method.

  Keywords: nanocatalyst, N-Heterocycl carbene, Pyrimidine, Organo silica, Suzuki-Miyaura reaction
 • Hamed Mohtasham, Siavash Sarmasti, Sadegh Rostamnia * Pages 39-49

  Taguchi model is a model for the analysis of experiments, that predicts both the effects of each factor and the optimum level of them using a certain number of experiments. The purpose of this study was the optimization of Cd(II) ions adsorption on the cobalt oxide using the Taguchi model. The characterization of synthesized cobalt oxide was investigated by Scanning Electron Microscope (SEM), Transmission Electron Microscope (TEM), Fourier Transfer InfraRed (FT-IR) spectrometry and X-Ray Diffraction (XRD). In this experimental study, the cobalt oxide was prepared in a few steps. Then, 4 main factors (i.e. temperature, amount of absorption, contact time, and pH) on 4 levels were selected by Matrix L25 trials and the experiments were conducted in this matrix. Finally, the adsorption of Cd(II) on cobalt oxide was determined in optimal conditions. The optimization of the adsorption process using the Taguchi model showed that the factors of importance for optimizing respectively were: contact time of 20 minutes, pH =8, temperature=15 °Cand adsorbent dosages of 25 mg. The maximum adsorption in optimal conditions was determined 96/21.

  Keywords: photocatalyst, Methylene blue, Visible light, graphite carbon nitride, Tungsten oxide
 • Mohammad Gholinejad *, Mohammad Seyedhamzeh, Mohsen Kompany‐Zareh, Foad Kazemi Pages 51-59

  In this study, for the first time, Graphene Quantum Dots (QGD) was used as a green catalyst for the reduction of aromatic nitro compounds under the Light-Emitting Diode (LED) and metal-free conditions. Prepared graphene quantum dots were characterized using different techniques such as Transmission Electron Microscopy (TEM), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), and absorption and emission spectroscopy. Using graphene quantum dots, structurally different aromatic nitro compounds were reduced to corresponding amines at room temperature and gave corresponding amines at high to excellent yields. Finally, the kinetic reduction reaction of different substitutions nitrobenzene (ortho, meta, and para) and the effect of substitution on rate were studied.

  Keywords: Graphene quantum dots, Reduction, Nitro aromatic, Light-emitting diode, Sodium borohydride
 • Maryam Zare *, Zeinab Moradi Shoeili Pages 61-69

  Nanoscale catalyst SBA-POM was successfully synthesized by covalent bonding of polyoxomolybdate [PMnMo11O39]5‒ on the amino-functionalized SBA-15. The mesoporous nanomaterials, SBA-POM were characterized by a series of characterization techniques such as FT–IR, XRD, SEM, and EDX. The synthesized nanocatalyst was employed for olefins epoxidation which showed efficient reactivity with high yield and selectivity for the products, in most cases. In addition, the prepared heterogeneous nanocomposite was chemically stable and can be efficiently reused for at least five cycles without a significant loss in catalytic activity. Leaching tests and metal analysis of reaction solutions show that the catalytic activity stemmed from the immobilized species, not from the leaching of active species into solution.

  Keywords: Heterogeneous catalyst, SBA-15, Polyoxomolybdate, Epoxidation reactions
 • Masoud Mokhtary *, Mohammad Nikpassand Pages 71-78

  The development of new methods for the efficient preparation of heterocyclic compounds is an important issue in the synthesis of organic compounds in chemistry. Chromene derivatives play a considerable role in the synthesis of pharmaceutical compounds as a significant structural component in active and natural biological compounds. In this research, 3-carboxy-1-sulfopyridinium chloride ([NA-SO3H]+Cl-) was evaluated as a recoverable catalyst for the one-pot synthesis of dihydrochromenochromene derivatives by reaction of aryl aldehydes, 1,3-cyclohexanediones, and hydroxycoumarines in good to excellent yields in ethanol at 70 °C. The [NA-SO3H]+Cl- could be recycled several times without significant loss of its catalytic activity. Clean methodologies, easy work-up procedures, high yield, and simple preparation of the catalyst are some advantages of this procedure. All products were characterized by spectral data and by comparison with authentic samples reported in the literature.

  Keywords: Nicotinic acid, Chlorosulfonic acid, multicomponent reactions, Dihydrochromeno-chromene
 • Abdoimohammad Mehranpour *, Leila Gudarzi Pages 79-86

  In the present study, synthesis of new polyamine ligands using vinamidinium salts in the presence of N-ethyl diisopropylamine in ethanol were reported. In the first part of this study, the synthesis of new polyamine ligands has been reported, in the presence of N-ethyl diisopropylamine in ethanol in three steps: 1. Preparation of N-heteroaryl acetic acid salts, 2. Synthesis of vinamidinium salts and 3. synthesis of polyamine ligands using vinamidinium salts. In the second part, from the reaction of nickel acetate with synthesized polyamine compounds in DMSO as the solvent, the corresponding nickel (II) complexes were obtained and studied by UV spectroscopy.

  Keywords: Heterocyclic compounds, Polyamine ligands, Vinamidinium Salts
 • Mohammad Bayat * Pages 87-95

  A simple, efficient one-pot three-component reaction of alkyl isocyanides, acetylenic esters, and hydrazones proceeded at dichloromethane at room temperature afford as highly functionalized ketenimines. The reaction between benzaldehyde derivatives with isatin or benzhydrazide provides hydrazones in good to excellent yields. 1,3-Dipolar intermediates result from alkyl isocyanides to acetylenic esters in the presence of acidic proton, for example, hydrazones proceeded at ketenimines. The functionalized ketenimines caused a suitable substrate for organic compounds. The present procedure carries the advantage that not only is the reaction performed under neutral conditions, but also the substances can be mixed without any activation or catalyst.

  Keywords: Three-component reaction, Alkyl isocyanides, Benzhydrazide, Ketenimines, Acetylenic Esters
 • Matin Asadi, Sepideh Ehsanifar, Masoud Mokhtary * Pages 97-105

  Consideration for the development of new methods for the efficient preparation of heterocyclic compounds is an important issue in the synthesis of organic compounds in chemistry. The benzo[b]pyrans and pyranopyrazoles are important heterocyclic compounds that constitute the structural unit of a series of important natural biological products. In this research, ammonium fluoride was successfully applied to perform a one-pot reaction of aryl aldehydes, dimedone, or 1,3-cyclohexadione and malononitrile in EtOH:H2O (1:1) at room temperature to provide a series of tetrahydrobenzo[b]pyrans in excellent yields. Furthermore, ammonium fluoride catalyzed four-component condensations of aldehyde, malononitrile, hydrazine hydrate, and ethyl acetoacetate to synthesize pyranopyrazole derivatives in EtOH:H2O (1:1) at 80 °C. Clean methodologies, short reaction time, high yields, cost-effective catalysts, non-toxic, and environmentally friendly solvent are some advantages of this research. All products were characterized by spectral data and by comparison with authentic samples reported in the literature.

  Keywords: Tetrahydrobenzo[b]pyran, Pyranopyrazole, Ammonium fluoride, Malononitrile, One-pot synthesis
 • Sahar Niroomand, Hossein Behmadi *, Mehdi Pordel, Sadegh Allameh Pages 107-114

  The reaction of 2-naphthol and p-substituted phenols with glyoxal in presence of 1-(4-sulfonylbutyl) pyridinium hydrogensulfate[Py-(CH2)4SO3H][HSO4], a Brønsted acidic ionic liquid, as a green catalyst was studied. The effects of solvent, amount of catalyst, temperature, and time on the yield of the reaction was investigated. It was found, that the use of 5% mol ratio of catalyst (mol percentage of IL to glyoxal) at 80 °C in solvent-free condition gave good yield (80%). The products were characterized based on FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR spectra, and comparison of melting point with an authentic sample. The NMR spectra indicated that the compounds had the acetal structure, nor ether.

  Keywords: ‎Regioselective Synthesis, 5a, 10b-Dihydrobenzofuro[2, 3-b]benzofuran, Ionic Liquid, Phenols, Glyoxal
 • Fatemeh Azizi, Gholamreza Karimipour * Pages 115-126

  Manganese can frequently be found in the catalytic redox center of several enzymes including superoxide dismutase, catalase, and the oxygen-evolving complex photosystem II. Ti gain insight into the mechanism of these enzymes, a variety of Mn complex such as manganese porphrins; the active mimic of cytochrome  P-450, have been developed. Mn prophyrins and several other metal porphyrins, in particular Fe and cr system, have been studied intensively as catalysts in epoxidation of alkenes, hydroxylation of alkanes, hydroxylation of alkanes, decarboxylation of carboxy acids, aromatization of 1,4- dihydropyridines, and oxidation of sulfides. In these catalytic conversions, a variety of oxidants such as iodosylarenes .alkylhydroperoxides, hydrogen peroxide, priodates ,hypochloride, etc .were employed. Herein, we report an efficient method for deoximation of oximes by phenyliodine (III) diacetate (PhI(OAc)2; PIDA) in the presence of manganese (III) meso-tetraphenylporphyrin acetate (Mn(TPP)OAc) and imidazole at room temperature. A high-Valent manganese-oxo porphyrin complex (Mn=O) was considered as a reactive oxidation intermediate according to an investigation by Uv-Visible spectroscopy. While the steric properties of the substrate (alkenes and oximes) Used in this study are of paramount importance in determining the overall catalytic reaction times and oxidation yields (%),

  Keywords: Cytochrome P-450, catalysor, Oxime, manganese-oxo
 • Majid Moosavi *, Fatemeh Zangi Pages 127-144

  In this work, some thermophysical and transport properties of binary mixtures of ionic liquid 1- butyl -3- methyl imidazolium hexafluoro phosphate ([bmim] PF6) with some aromatic compounds, i.e. toluene and paraxylene, were measured and analyzed. The temperature and composition dependencies of the density and viscosity have been studied in these mixtures. Also, the dependence of viscosity on the shear rate were investigated. The small intercepts of plots of viscosity versus shear rate show that the studied mixtures are moderately non-Newtonian fluids. The viscosities of these mixtures are quadratic functions of temperature. This fact shows that the studied fluids have non-Arrhenius behavior. Temperature dependence of viscosity data was fitted using four known equations, namely, Power-law, Litovitz, VFT, and Ghatee et al. equations. Also, the activation thermodynamic parameters of these mixtures were calculated. The positive values of Gibbs free energy of activation show that the slip of two layers of the fluid is a non-spontaneous process. The composition dependence of these mixtures are fitted well with McAlister equation.

  Keywords: Ionic liquid, Aromatic compound, Density, Viscosity, Activation thermodynamic property, Binary mixture, Co-solvent
 • Farrokh Roya Nikmaram *, Jamshid Najafpour, Behzad Shaikh Pages 145-152

  In this research, the energies of atoms at the isomerization of 1,1-diamino-2,2-dinitroethene (FOX-7) to Nitrite isomer and Hydrogen transfer isomer have been investigated using Density Functional Theory (DFT) at the level of Quantum mechanics calculation of B3LYP/aug-cc-pVDZ. The study of energies of atoms using Quantum Theory Atoms in Molecules (QTAIM), shows the variations of the energy of atoms from FOX-7 to the product. The connected Carbon atom to NO2 group and also Nitrogen of NO2 have the most contribution at the processing of the formation of Nitrite isomer and transition state from FOX-7. At the formation of H-transfer isomer from FOX-7, the role of Nitrogen atoms of NO2 and NH2 groups at the trance position are important; but the changes of the energy of connected Carbon atom to NO2 group and also Oxygen of this group are notable in this process. The difference in energy of structures at the QTAIM analysis has been compared with DFT results.

  Keywords: Fox-7, energy, QTAIM, Nitrite isomer, Hydrogen transfer isomer
 • Alireza Dadras *, Shahla Ebrahimnezhad, Mahsa Pourmirza, Ali Ramezani, Ali Soldoozi Pages 153-164

  The reaction of 2-bromo-1-(3-nitrophenyl) ethan-1-one with (tri-p-tolylphosphane) in acetone as solvent was led to effective ylide of 1-(3-nitrophenyl)-2-(tri-p-tolyl- λ5-phosphanylidene) ethan -1- one (NTPPY) (1). Then binuclear complexes of the type [HgX2 (ptolyl)3PCHCOC6H4NO2)] (X = Cl, Br and I), were prepared by the reaction of title ylide with mercury (II) halides in equimolar ratios, using dry methanol as solvent. The final products were characterized by IR, 1H, 13C, 31P NMR spectroscopic methods. The solid-state structure of (1) was established by X-ray crystallography analysis. Computational studies at DFT (B3LYP/6-31G*) level of theory were used to confirm ylide reactive site.

  Keywords: Coordination chemistry, Phosphorus ylide complexes, Hg (II) binuclear complexes, Tri-p-tolylphosphane, Transition metal complexes
 • Ahmad Ali Dehghani-Firouzabadi *, Syedeh Maryam Hosseinimoghadam Pages 165-172

  For the preparation of the ligand, 2-((2-(2-(pyridine-2-ylmethyleneamino) phenylthio)ethylimino)methyl)phenol (HL), at first, unymmetric thioethere amine 2-(2-aminoethylthio)-N-(pyridine-2-ylmethyleneanilin) has been prepared through nucleophilic substitution of 2-aminothiophenol with N-(2-bromoethyl)phthalimide, then condensed with pyridine-2-carbaldehyde and then phthalimide group removed with hydrazine hydrate. Then Schiff base ligand HL was prepared via condensation of this unsymmetrical thioether amine with 2-hydroxybenzaldehyde. Mn(II), Co(III), Ni(II), Cu(II) and Cd(II) Schiff base complexes of this ligand have been synthesized. The thioether amine and unsymmetrical Schiff base ligand were characterized by appropriate spectroscopic methods such as IR, 1H NMR, 13C NMR studies, and also unsymmetrical Schiff base complexes were characterized by IR, UV-Vis,  molar conductivity and elemental analysis methods.

  Keywords: Thioether ligand, Unsymmetrical Schiff base ligand, Unsymmetrical Schiff base complex, Unsymmetrical amine
 • Mohammad Khodadadi Moghaddam *, Soheila Sarabi Aghbolagh Pages 173-182

  In this research, adsorption of six tri-bisphenol-A-diglycidyl ether oligomers on montmorillonite are investigated using molecular dynamics simulation method at  298, 323, and 348k. At the beginning of the simulation, the distance between oligomers and Montmorillonite is set greater than cut-off distance; but, the distance between oligomer chains is smaller than the cut-off distance. During the simulation, the oligomer chains are adsorbed on the surface and after temperature and pressure equilibration, sampling is done for data analysis. The results show that the adsorption of oligomer chains on Montmorillonite is done via etheric Oxygens of oligomer chains. The etheric oxygen has a partial negative charge and reacts sufficiently with positive calcium ions of Montmorillonite. The result of this interaction is the strong adsorption of oligomer chains on Montmorillonite. Increasing temperature causes an increase in distance between adsorbed oligomer chains, but, does not strong effect on adsorption of chains on surface.

  Keywords: Montmorillonite, Bisphenol-A, molecular dynamics, Adsorption
 • Azam Majafloo * Pages 183-194

  The natural gas as the most important alternative oil resources for providing energy is taken into consideration in recent years. Since the operational and environmental problems are created by some compounds in natural gas, so it must be refined in order to use it. CO2 is one of these compounds. On the other hand, today the world is faced with the problem of minimizing greenhouse emissions. Among these gases, CO2 is considered to be the major contributor due to its abundance. The absorption of CO2 into alkanolamine chemical solvents is one of the most common methods for capturing CO2. In this report, the SAFT-HR equation of state is used to determine the solubility of CO2 in aqueous methyldiethanolamine solutions. By using the available parameters in the articles and adjusted parameters in this work, the prediction of equilibrium solubility of CO2 for the temperature range of 298-413.15 K and the pressure range of 0.11-5036.7 kPa is done. The Average Absolute Deviation Percent (AAD%) in temperatures of 298-313-323-328-333-343-348-353-358-373-393-413 is equal to 47.45%, 39.9%, 36.5%, 8.8%, 17.6%, 6.6%, 29.2%, 10.5%, 10.7%, 27.2%, 6.4%, 4.5%, respectively. The average absolute deviation for all of the data points is found to be 27.9%.

  Keywords: Carbon dioxide absorption, Chemical equilibrium, MDEA aqueous solution, SAFT-HR equation of state
 • Nader Shokoufi *, Amir Hamdamali Pages 195-206

  Cadmium is one of the most hazardous elements in human health. Dispersive Liquid-Liquid Microextraction / Laser Induced-Thermal Lens Spectrometry (DLLME/LI-TLS) was developed as a new combination method for preconcentration and determination of Cd in water, juices, and drug tablets. Thermal lens spectrometry is suitable for the determination of analyte after DLLME because of the low volume of the remained phase after DLLME and increasing of the enhancement factor for the nonpolar organic solvents. Some effective parameters on the microextraction, complex formation, and combination were selected and optimized. Under optimum conditions, the calibration graphs were linear in the range of 0.1-20 µg/L with the detection limit of 0.01 µg/L. The relative standard deviation (RSD) for 1 and 10 µg/L of cadmium was 3.2 and 2.5, respectively. The enhancement factor of 700 was obtained from a sample volume of 10.0 mL and a determination volume of 25 µL. DLLME/LI-TLS method was applied to the analysis of juices, drug tablets, and real water samples. The accuracy of the method was proved by using standard reference materials and microspectrophotometry.

  Keywords: Thermal lens, Dispersive, Real samples, Laser, Cadmium
 • Mortaza Iranifam *, Shirin Mikalili Haji Kandi Pages 207-217

  In this work, the catalytic effect of Co3O4 NanoParticles (NPs) on the luminol-O2 chemiluminescence (CL) reaction in alkaline medium was presented. By using quick precipitation method, Co3O4 NPs were synthesized and then by using Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy (TEM), Fourier Transform InfraRed (FT-IR) spectroscopy were characterized. In the following, it was indicated that cloxacillin can increase the intensity of the luminol-O2 CL reaction. Based on these findings, a new, simple, and sensitive CL method for the determination of cloxacillin was presented. The liner range, correlation coefficient, limit of detection and reproducibility (RSD%) of the method for cloxacillin were 3.0 × 10-5 - 7.0 × 10-4 mol/L, 0.99, 2.9 × 10-5 mol/L and 2.2% respectively and analysis of each sample took about 1.0 minute. In addition, this proposed method was successfully used for the determination of cloxacillin in pharmaceutical formulation.

  Keywords: Co3O4 nanoparticles, Chemiluminescence, Cloxacillin, Luminol
 • Sadeq Tanavardinasab, Mona Sargazi, Karam Goodarzi, Massoud Kaykhaii * Pages 219-227

  Oils are a major group of lubricants which are used to reduce the amount of friction and easier movement of two in contact surfaces that are extracted from crude oil. One of the most important applications of lubricants is the engine oil of vehicles. In this research, the Total Acidic Number (TAN) of various types of motor, gearbox, hydraulic, and brake oils were measured in different mileages. The oils were selected both for cars and diesel vehicles from a range of manufacturers. The results showed that the average TAN is 1.4 and 1.7 (mg KOH)/g for car and diesel motor oils, respectively. Also for most of the oils, there is a direct relationship between TAN and the mileage of the car. As for an average of each 5,000 km, TAN increases 0.7 (mg KOH)/g for car oils and 0.3 (mg KOH)/g  for diesel oil vehicles. Moreover, it was found that the TAN of brake oil is zero and do not change with mileage. Besides, TAN of the oil taken from the engine and from the inside of the oil filter is the same.

  Keywords: Total acidic number, Titration, engine oil, Vehicle
 • Mashallah Rezakazemi *, Mojtaba Raji Pages 229-244

  In engineering science, the word design from the perspective of people with different definitions and the selection of inputs for the model in different parts of the design and modeling of chemical processes have a special place. A genetic algorithm is one of the methods that it has been using with a simulator to turn it into a powerful tool for optimizing the target function. Due to the widespread of this method in recent years and its significant results in various fields of chemical engineering, in this article, the method of operation of this method and its applications in different fields are discussed in order to get more familiar. In this research, the efficiency of the genetic algorithm in the optimization of chemical engineering-related industries, such as the optimization of agitated reactors, the design of process control equipment, the membrane process parameters, and the optimization of thermal systems have been investigated. The results of this study showed the great ability of the genetic algorithm to optimize the processes associated with the chemical engineering industry.

  Keywords: Chemical Engineering, genetic algorithm, Optimization, Objective function, Assessment
 • Gholamhossein Sodeifian *, Sahar Daneshyan Pages 245-273

  In recent decades, orientations of different sciences are applying the methods which have less effect on the environment and reduce the wastes. For these reasons, producing the polymers with intermediate media (solvent and anti-solvent) of supercritical carbon dioxide is not only a good replacement but also eliminates the problems that were mentioned before. In this article, different processes of homogeneous and heterogeneous polymerization and the polymers which have been produced in this media, have been reviewed. The emulsion polymerizations of water and supercritical carbon dioxide, the polymers applied in the medical purpose and the porous polymers have been studied too. In addition, emulsifiers and stabilizers applied in this field were classified. A review of the research shows the growing and progressing in applying of these solvents, modifying and optimization these methods in the green and sustainable development process.

  Keywords: Supercritical carbon dioxide (SC-CO2), green polymerization, Emulsifier, porous polymer, drug delivery polymer, controlled radical polymerization
 • Khadijeh Dideban*, Shida Baragh Pages 275-281

  Nanoparticles play an important role in improving the performance of engine oil, especially in reducing abrasion. In this research MOS2, Al2O3 and MnO2 nanoparticles used to improve performance and reduce wear properties of lubricant oil. Nanoparticles were added to SN 10W40 oil with different weight fractions. Results of viscosity, flash point and pour point measurements and four-ball tests were compared between lubricant oils contain nanoparticles and lubricant oil without nanoparticles. The results showed that adding MOS2 and Al2O3 nanoparticles improved wear properties while MOS2 had a better effect and adding MnO2 nanoparticles to engine oil improved thermal conduction of SN 10W40 engine oil.

  Keywords: Lubricant Oil, Wear property, nanoparticles, MOS2, Al2O3, MnO2
 • Mohammad Masoudi, Maryam Khosravi, Behzad Rostami *, Pejman Abolhosseini Pages 283-291

  In this paper, the effect of the InterFacial Tension (IFT) gradient caused by the temperature changes (Benard-Marangoni phenomenon), as a new EOR method has been investigated. For a proper understanding and visualizing the mechanism, glass micromodels were used. Carbon dioxide and methane were injected into n-decane saturated micromodel. The gas injection was conducted in different pressure and temperature. The cold gas injection was compared with isotherm gas injection as the zero level of Marangoni flow. The presented results show the significant impact of thermal Marangoni convection on the recovery of bypassed oil and introduced Benard-Marangoni convection as an important mechanism of oil recovery especially in low-pressure reservoirs.

  Keywords: Cold gas injection, Gas injection in the fracture, Thermal Marangoni convection, Micromodel
 • Behnam Bagheri, Javad Vazifeh Mehrabani * Pages 293-303

  In this research work, selective separation of sphalerite from Kooshk mine accumulated tailings were evaluated by the flotation method. Besides the high amount of sphalerite, the presence of carbonaceous matters and a high amount of pyrite (about 50%) were two main features of prepared tailings. In the test conditions of 15g/t collector and pulp natural pH, experimental results indicated that the highest grade and sphalerite recovery achieved by Aero3477 among different collectors of PAX، ، Florrea 2214 و Danafloat 233. In which condition, pyrite had the lowest floatability in the rougher stage. Increasing collector dosage to 40 g/t Zn grade and recovery obtained 24.27% and 68.89% respectively. Unlike PAX collector, in the presence of Aero3477, increasing flotation pulp pH not only depressed pyrite but also pyrite floated considerably in the alkaline pH, in comparison to acidic pulp condition. In addition, it was concluded that in the alkaline condition, pulp viscosity increased, as a result, sphalerite floatability and separation efficiency dropped significantly. The obtained results could be referred to as the side effect of gypsum and some clay minerals on the sphalerite surface and also flotation pulp rheology.

  Keywords: Flotation, Tailing, Sphalerite, Pyrite, Collector type
 • Mahmood Akhavan Mahdavi *, Reza Gheshlaghi, Gholamreza Saghi, Samaneh Aminian Tavakoli Pages 305-319

  The conventional activated sludge technique in wastewater treatment is an expensive process and suffers from problems such as large amounts of sludge, high energy consumption, high turbidity in the effluent, and not effectively respond to variations in the composition of wastewater. The use of municipal wastewater for microalgae production and its conversion to value-added products such as biodiesel in conjunction with wastewater treatment is a new approach in the wastewater treatment industry. But due to the lack of sufficient information, it has not been extended to a commercial level and most reported activities are at the research level. Specifically, in simultaneous wastewater treatment and microalgae production in a semi-pilot scale very few publications exist. In this study, for the first time, simultaneous wastewater treatment and microalgae production was conducted in a semi-pilot 500 l open pond raceway. The objectives of this study were, on one hand, evaluation of the potential of algae-based treatment for removal of nutrients and COD and, on the other hand, evaluation of the potential of wastewater to produce microalgae in a semi-pilot scale in an open pond raceway. The results indicated that in week-long cultivation, biomass concentration of the broth reached 1.25 g/L with the lipid content of 25%. Harvesting of microalgae using chemical flocculation resulted in 83% recovery of algal solid content. The dried microalgae, during direct acidic transesterification with 76% yield, produced biodiesel with proper fatty acid profile mainly based on Palmitic, Oleic, and Linoleic acids that accounted for 49.5% of total lipid content. The simultaneous wastewater treatment results indicated COD removal of approximately 50% along with total nitrogen removal of 25%, and phosphate removal of 50% was achieved. This study indicated that microalgae production using wastewater is a promising approach to the development of green technology to produce value-added products.

  Keywords: Wastewater treatment, microalgae, Biodiesel, Biomass, lipid
 • Elham Rezaei, Mahdi Hedayati, Laleh Hoghooghi Rad, Sayyed Abbas Tabatabai * Pages 321-329

  Soluble Epoxide Hydrolase (sEH) enzyme converts Epoxyeicosatrienoic acids (EETs), substrates formed by epoxygenases from arachidonic acid, to the corresponding diols. EETs have a wide range of physiological effects. Among them, vasodilatory actions in vascular conduit, renal afferent arterioles, and coronary vessels are more considerable and lead to the regulation of blood pressure and myocardial perfusion. In addition, EETs modulate adhesion molecule expression, platelet aggregation, vascular smooth muscle cell migration, and thrombolytic properties, which could be involved in a protective mechanism against athero 5 sclerosis. Therefore, sEH inhibition that leads to the accumulation of active EETs, provides a novel approach to the treatment of hypertension and atherosclerosis. Since the most reported potent sEH inhibitors have limited pharmacokinetic profile, they aren’t useful for clinical application. The effort to achieve to sEH inhibitors with proper potency and enhanced pharmacokinetic properties is still continuous. In this study, new urea-based compounds with oxadiazole ring against sEH enzyme were developed. The designed compounds showed a high affinity to the active site of the sEH enzyme and were synthesized in good yield and characterized by IR, Mass, and 1HNMR. Some novel compounds had comparable in vitro sEH inhibitory activity to 12-(3-Adamantan-1-yl-ureido)-dodecanoicacid (AUDA), a potent urea-based sEH inhibitor.

  Keywords: Inhibitor, antihypertensive agents, soluble epoxide hydrolase, urea, oxadiazole