فهرست مطالب

فصلنامه سیاست جهانی
سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن احمدیان* صفحات 7-32

  هدف از این مقاله بررسی و تبیین رابطه ی نظام سیاسی و نهاد دینی در عربستان سعودی است. این بررسی به فهم جامع تر و دقیق تر کنش سیاسی و اجتماعی رهبری سعودی در دو سطح داخلی و خارجی کمک می-کند. نویسنده از مجرای بررسیسیر قدرت و نفوذ علمای دین درعربستان در سطوح رسمی و اجتماعی، رویکرد نظام سیاسی در قبال آن نهاد، خواسته های نسل جوان، زنان، اقلیت ها و نیز مطالبات و فشارهای بین المللی برای پیشبرد اصلاحات رامورد واکاوی قرار می دهد. در این مقاله جویای پاسخگویی به این پرسش هستیم که رابطه ی نظام سیاسی و نهاد دینی در عربستان سعودی در یک چشم انداز تاریخی، چگونه و چرا متحول شد و در دوره ملک سلمان چگونه قابل ارزیابی است. فرضیه مقاله آن است که رابطه نظام سیاسی و نهاد دینی در عربستان در طول یک سده گذشته، به دلیل کاهش تدریجی استقلال نهاد دینی و نیز تمایل نظام سیاسی به بسط سلطه خود بر آن، به نحوی متحول شد که «دولت وهابی» ناشی از اتحاد آل-سعود و آل شیخ به مرور جای خود را به «دولتی شبه وهابی» داد که از وهابیت در برابر رقبا و مخالفان استفاده ابزاری (مشروعیت بخش) می کند. به عبارتی، این رابطه به تدریج به سود نظام سیاسی چربیده و نهاد دینی به تابعی از نهاد سیاسی تبدیل شده است. این فرایند در دوره ملک سلمان تحکیم شد به نحوی که تبعیت نهاد دینی از نظام سیاسی تشدید و نهاد دینی را در برابر نظام سیاسی به انفعال بی سابقه ای کشانده است.

  کلیدواژگان: عربستان سعودی، وهابیت، آل شیخ، دین و دولت، دولت وهابی
 • عباس مصلی نژاد* صفحات 33-54

  امنیت منطقه ای بسیاری از کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی در شرایط چالش و بحران های سیکلی قرار گرفته است. علت اصلی ظهور چنین بحران هایی در جابه جایی قدرت و فقدان شکل بندی های ساختاری در نظام بین الملل و محیط منطقه ای قرار دارد. بحران های نوظهور عموما ماهیت ساختاری داشته و بیانگر آن است که بازیگران از سازوکارهای مربوط به نقش فراساختاری بهره می گیرند. ایران در زمره کشورهایی است که همواره نقش محوری در سازماندهی و موازنه امنیت منطقه ای داشته است. سیاست و امنیت بین الملل در سال های بعد از جنگ سرد با نشانه هایی از بحران و تصاعد تهدیدات برای کشورهای مختلف همراه شده است. در این دوران، شکل بندی های ساختاری با تغییراتی همراه گردیده است. ساختار دوقطبی کارکرد خود را از دست داد و زمینه برای شکل گیری وضعیت های سیال در سیاست بین الملل به وجود آمد. در سال های 2020-1991 سیاستگذاری امنیتی ایران با نشانه هایی از چالش ناشی از نقش قدرت های بزرگ، بازیگران منطقه ای و گروه های هویتی روبه رو شده است. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقه ای ایران در غرب آسیا دارای چه ویژگی های رفتاری و ساختاری بوده است؟» فرضیه مقاله مبتنی بر این گزاره است که «سیاستگذاری راهبردی ایران در غرب آسیا به ویژه سوریه و عراق مبتنی بر نقش یابی حمایتی در مقابله با نیروی آشوب ساز بوده است.» در تبیین مقاله از «رهیافت سیاست آشوب زده» روزنا و «معمای کنش جمعی» الینر آسترم و هربرت سایمون استفاده شده است. روش شناسی پژوهش بر اساس سازوکارهای تحلیل داده ها و تحلیل محتوا انجام شده است.

  کلیدواژگان: سیاستگذاری امنیت منطقه ای، محیط آشوب زده، معمای کنش جمعی غرب آسیا
 • علی کاظمی طامه، روح الله طالبی آرانی* صفحات 55-78

  همه گیری جهانی ویروس کرونا در طی قریب به نه ماه اخیر دگرگونی های ژرفی را در تمامی ابعاد زندگی بشر به بار خواهد آورد؛ نظام سرمایه دارانه جهانی نیز به عنوان یک بستر اقتصادی جهان گستر که حاوی ویژگیهای بارزی از قبیل گستره جهانی، چندبعدی بودن، و پویایی مستمر است، از این قاعده مستثنا نیست؛ در این میان با توجه به آنکه قدرتهای بزرگ نقشی کلیدی را همواره در پیشبرد نظام سرمایه دارانه جهانی، به ویژه به هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی جهان گستر ایفا کرده اند، ارزیابی دورنمای نقش آفرینی آنها درنظام سرمایه دارانه جهانی، البته با فرض مهار نهایی بحران همه گیری جهانی کرونا، که رویدادی بی سابقه در تاریخ معاصر جهان به شمار می آید مهم به نظر می رسد. در این چارچوب، نوشتار حاضر می کوشدبا اتکا به روش سناریونویسی، و بر اساس روندکاوی تاریخی و تحلیل محتوای رویدادها و کنشهای جاری میان قدرتهای بزرگ در برهه مقابله جهان گستر با کرونا، حالت هایی را که می تواند در نقش آفرینی آنها در نظام سرمایه دارانه جهانی پساکرونایی پیش آید، مورد ارزیابی قرار دهد. یافته نوشتار در پرتوی بررسی عوامل موثر بر سناریوهای هفتگانه حاکی از آن است که سناریوی هفتم مطلوب ترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه با توجه به روند تشدیدشونده تحریمهای بین المللی به رهبری امریکا، هرچه رقابت بین قدرتهای بزرگ سرمایه دارانه بیشتر باشد، قدرت مانور بیشتری را فراروی کشور خواهد بود. علاوه بر این، این نوشتار می توانند هدایتگر امکانهای پژوهشی قابل ملاحظه ای به ویژه در مورد بایسته های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سناریوهای پیش روی نقش آفرینی قدرتهای بزرگ در نظام سرمایه دارانه جهانی پساکرونایی باشد.

  کلیدواژگان: قدرتهای بزرگ، نظام سرمایه دارانه جهانی، پساکرونا
 • امیرحامد آزاد* صفحات 79-102

  ناتوانی نیروهای امنیتی رسمی عراق برای مهار بحران ناشی از ظهور داعش، دولت این کشور را وادار نمود تا بسیج نیرو برای تشکیل یک ساختار دفاعی کمکی را در دستور کار قرار دهد. این ساختار دفاعی با نام حشد شعبی به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی عراق رشد و توسعه یافت، اما گروه بندی سیاسی و مذهبی در این سازمان و خصومت تاریخی بخشی از این گروه ها با آمریکا و نیز ناسازگاری بخش های اجتماعی سنی و کرد با حشد شعبی به عنوان یک سازمان شیعه محور، به بستر چالش حشد شعبی با دولت عراق تبدیل شد. در نتیجه دولت به سمت محدودسازی حشد شعبی سوق یافت. براین اساس مقاله پیش رو تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که فرایند تشکیل و تحدید حشدشعبی در عراق از چه الگویی پیروی کرده است؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است که حشدشعبی بر اساس ضرورت در عراق شکل گرفت، اما گروه بندی های سیاسی - مذهبی داخلی در این سازمان و دشواری کنترل عملکرد آنان، ریسک بالایی ایجاد کرد. این روند دولت عراق را به سمت تلاش برای کنترل و تضعیف حشد شعبی از طریق کوچک ‎سازی و انتظام بخشی به سازمان، کنترل تحرک زمینی یگان ها و نگهداری و بکارگیری تسلیحات سوق خواهد داد.. در این مقاله تلاش براین است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند ، استراتژی های محتمل درباره مهار چالش های پیرامونی حشدشعبی استخراج شوند. هدف از این پژوهش سنجش کارایی سیاستگذاری ها پیرامون موضوع پژوهش است.

  کلیدواژگان: نیروی دفاعی کمکی، شبه نظامی، نیروی موازی، حشد شعبی، دولت
 • خسرو نیکنام، مسعود جعفری نژاد*، سید حسن ملائکه صفحات 103-142

  مسئله وجود حکومت لازمه زندگی اجتماعی انسان ها است. وجود حاکمیت به دلیل آنکه عهده دار ایجاد نظم، امنیت و اجرای قانون در جامعه بوده دارای ضرورت عقلی است به گونه ای که بدون حکومت اجتماع دچار هرج و مرجمی شود. هر حکومتی دارای اقتدار سیاسی است و این ویژگی جدانشدنی در همه دولت ها و حکومت ها وجود دارد. با توجه به اینکه قدرت هسته مرکزی حکومت است می توان گفت قدرت سیاسی در یک حکومت هنگامی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد به آن اقتدار گویند و زمانی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار نباشد باعث استبداد می گردد . قدرت توانایی دارنده آن برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی است. اقتدار، قدرت شروع است که مشروعیت خود را بر اساس دین، قانون، سنت و... به دست می آورد. اقتدار ملی برآیند و ماحصل قدرت های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری مشروع است. هدف این نوشته بررسی تاثیر اندیشه های امام خمینی در شکل گیری مبانی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.

  کلیدواژگان: اقتدار، ملی، امام خمینی، جمهوری اسلامی ایران
 • رامین مرادی، کارن روحانی*، رضا نصیری لاریمی صفحات 143-180

  تقریبا در تمام موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت شاهد ترویج برخی مولفه های حکمرانی مطلوب جهت همگرایی برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن در تجارت بین الملل بودیم تا با تکوین محیط تجاری مناسب شرایط رقابت منصفانه ایجاد گردد. با روش فراتحلیل واقف شدیم سازمان جهانی تجارت در کنار مفاد موافقت نامه ها تا چه میزان تحت تاثیر فناوری بلاکچین توانسته از فساد پیشگیری نماید. در این راستا مقررات موافقت نامه های سازمان و رویکرد آن به فساد در تجارت بین الملل تبیین و تاثیر استفاده از فناوری زنجیره های بلوکی در آن مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نمایان کرد سازمان جهانی تجارت در مفاد موافقت نامه ها اعضا را به رعایت برخی مولفه های حکمرانی مطلوب ملزم که غیرمستقیم با رویکردی پیشگیرانه تداعی کننده مبارزه با فساد بوده علاوه بر آن تمتع از فناوریهای نوین در موافقتنامه تسهیل تجاری و موافقتنامه تجارت خدمات و تدارکات دولتی ذیل مفاهیمی از قبیل پنجره واحد تجاری و قراردادهای هوشمند را مورد توجه و استفاده اعضا قرار داده است. اگرچه استفاده از این فناوری تاحدودی در تسهیل تجارت، معاملات دولتی و تجارت خدمات به خوبی عمل کرده ولی با فقدان زیرساختهای لازم سبب ناکارمدیها و چالشهایی گردیده است که نمی تواند جایگزین مناسبی برای نهادهای قدرتمندتر باشد، بلکه در حقیقت با تقویت این نهادها بیشترین کارآیی را برای آنها بوجود می آورد.

  کلیدواژگان: تجارت بین الملل، مقررات سازمان جهانی تجارت، زنجیره بلوکی، تسهیل تجاری
 • مجتبی عبدخدایی* صفحات 181-204

  نگاه بی طرفانه و خنثی در علم، از شاخصه های اصلی نظریه علمی و از ادعاهای بنیادین جریان غالب در نظریه پردازی روابط بین ا لملل است. از سوی دیگر نظریه های انتقادی در سیاست بین الملل با این باور که نقصانهای تحلیلی این حوزه ریشه در تنگ نظری های تحلیلی جریان غالب دارد، به نقد ابعاد اثبات گرایانه، خردگرایانه، مادی گرایانه، و نگرش سلطه جویانه و استیلاطلبانه این جریان پرداخته و منشا ناتوانی تحلیلی بسیاری از نظریات را به عوامل مذکور بازگردانده اند. سوال مطرح این است که آیا می توان میان محورهای نقادانه رویکردهای انتقادی و شاخصه بیطرفی علمی پل زد و از این طریق موانع آزاداندیشی در جریان غالب و منشا آن را ریشه یابی نمود؟ مدعای این نوشتار آن است که چهار مقوله فوق از طریق تحمیل مبانی فرانظری، غرض مندی و فهم تکوینی در شناخت مسایل، ممانعت از توزیع جهانی موضوعات و در نهایت التزام به سکولارسازی علم، مهمترین موانع اصلی آزاداندیشی در حوزه تیوری پردازی روابط بین الملل را شکل بخشیده اند و در میان این عوامل مولفه اخیر دارای نقش محوری است. از جمله دستاوردهای این نوشتار آن است که با استفاده از روش تحلیلی میان ریشه های سکولاریستی در سیاست بین الملل و موانع آزاد اندیشی و نگاه بیطرفانه ارتباط برقرار می سازد. مساله ای که جریان انتقادی نیز از آن مصون نمانده است.

  کلیدواژگان: نظریه های روابط بین الملل، نظریه پردازی، سیاست بین الملل، سکولاریسم، نظریه انتقادی
 • امیر ساجدی* صفحات 205-230

  منازعه به معنی تقابل دویا چند نگاه متفاوت بوده که هریک از نگاه ها اهداف، عملکرد ها، طرز تفکر و ارزش های متفاوت را دربر می گیرد. تجزیه و تحلیل هر منازعه نیاز به آگاهی از ویژگی های خاص آن منازعه دارد. از سوی دولت ترامپ طرح صلحی موسوم به معامله قرن برای یک صلح پایدار بین فلسطین و اسراییل اعلام گردی. سوال مطرح در پژوهش این است که آیا با نادیده گرفتن مسایل سرزمینی، قومی- مذهبی و تعارضات ایدیولوژیکی موجود در طرح معامله قرن می توان یک صلح پایدار بین فلسطین و اسراییل ایجاد کرد؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است که طرح معامله قرن بر اساس واقعیت های قومی- سرزمینی برنامه ریزی نشده و نمی تواند تبدیل به یک صلح پایدار در ناحیه خاورمیانه گردد. در تبیین این مقاله از رویکرد سازه انگاری الکساندر ونت استفاده شده تا نقش پیوند های عمیق فرهنگی- تاریخی فلسطینیان با سرزمین فلسطین در معادلات صلح بهتر درک شود. هدف این مقاله بررسی طرح صلح معامله قرن می باشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که طرح معامله قرن فرجامی جز شکست ندارد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و شیوه ی گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است و از داده‎های عینی- تاریخی برای بررسی ابعاد و زوایای معامله قرن بهره یافته ‏است.

  کلیدواژگان: منازعه، فلسطین، اسرائیل، آمریکا، معامله قرن
 • سید امیر نیاکویی*، ویدا حاجی صفحات 231-256

  روابط شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل به طور تاریخی متاثر از فرآیند صلح فلسطین و اسراییل بوده و عدم شکل گیری توافق بین فلسطین و اسراییل، نقش مهمی در عدم عادی سازی روابط این بازیگران داشته است. با این حال با گذشت زمان از اهمیت این موضوع کاسته شده و مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی توسعه یافته است. امارات و بحرین به برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با اسراییل اقدام نموده اند که نمادی از تغییر جهت گیری ها در سیاستهای خاورمیانه است و می تواند زمینه ایتلافهای جدیدی را در منطقه ایجاد کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی به تعمیق همکاری-های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روی آورده اند به گونه ای که برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و حتی چشم انداز نوعی اتحاد منطقه ای بین برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل بیش از هر زمان دیگری مطرح است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع روابط اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل و دلایل آن با توجه به دغدغه های کشورهای عضو متفاوت است. با این حال عمده اعضای شورای همکاری برای کسب حمایت استراتژیک آمریکا، ارتقای جایگاه منطقه ای خود و مقابله با تهدیدات پیش رو به گسترش روابط با اسراییل روی آورده اند. اسراییل نیز برای ارتقای جایگاه منطقه ای، خروج از انزوای دیپلماتیک و شکل دهی جبهه ای در مقابل ایران به تعمیق روابط با این کشورها پرداخته است. روش این پژوهش تبیینی است و بر دوره اول ریاست جمهوری ترامپ تمرکز دارد.

  کلیدواژگان: شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل، ایران، آمریکا، واقع گرایی
|
 • Hassan Ahmadian * Pages 7-32

  This article is aimed at examining the relationship between Saudi Arabia’s political system and its religious establishment. Such a study can help better understand Saudi political and social policies in both domestic and foreign arenas. Through the study of the power and influence of religious scholars in Saudi Arabia at the official and social levels, I discuss the approach with which the political system acts towards demands of youth, women, minorities, as well as international demands and pressures for the advancement of reforms. The question I seek to answer in this article is how and why the relationship between Saudi Arabia’s political system and the religious establishment has changed over time. The hypothesis is that the relationship between the two has dramatically shifted over the past century due to the gradual decline in the religious establishment’ independent character as well as the political system’s desire to control it, giving way to the replacement of the traditional “Wahhabi state” with a "quasi-Wahhabi state" that uses Wahhabism as a tool (legitimizer) against its rivals and opponents. In other words, this relationship has gradually benefited the political system, and the religious establishment has become a dependent institute of the political power. This process was consolidated during the reign of King Salman in a way that intensified the religious establishment’s adherence to the political system and making it passive like never before.

  Keywords: Saudi Arabia, Wahhabism, Al-Sheikh, the state, the church, Wahhabi state
 • Abas Mosalanejad * Pages 33-54

  The regional security of many countries in Southwest Asia is facing challenges and cyclical crises. Power shifts and the absence of structural formations in international order and the regional environment can be considered as the principal reasons behind the emergence of such crises. The emerging crises are generally of a structural nature and are indicative of the fact the players involved benefit from such mechanisms that are related to extra-structural roles. Iran is among the countries that has continuously played a pivotal role in organizing and balancing the regional security International politics and security in the post-Cold War years have been accompanied with signs of crises and exponential rise in threats for various countries. During this period, structural formations have undergone changes. The bipolar structure lost its function, therefore paving the way for the formation of fluid situations in international politics. During the past three decades since 1991, Iran’s security policy has faced signs of challenge arising from the roles of great powers, regional players and identity groups. The main question raised by this article is “What behavioral and structural characteristics has Iran’s regional security policy had in West Asia?” The hypothesis is based on this statement that “Iran’s strategic policy in West Asia, particularly Syria and Iraq, has been based on seeking a supportive role in confronting the turbulence-creating power”. The “turbulent politics strategy”, theorized by James Rosenau, and the “collective action puzzle” theorized by Elinor Ostrom and Herbet Simon, were used for the purpose of preparing this article. The methodology is based on data analysis and content analysis techniques.

  Keywords: Regional security policy, turbulent environment, West Asia’s collective action puzzle
 • Ali Kazemi Tame Pages 55-78

  Covid-19 Pandemic may bring about deep transformation in all aspects of human life, including Global Capitalist System as a world-wide economic context, characterized by global reach, complexity, and continuing dynamics. Given to a role played by great power in promoting it, not least during global economic crises, it seems necessary to evaluate prospect of their involvement in it, presuming that this pandemic finally and successfully contained. In this framework, the paper seeks to evaluate scenarios related to capitalist great powers roles in post-corona capitalist system, drawing on future-study approach and using scenario-writing method in which events and actions among them will be traced and analyzed. Thus, seven scenarios, including three one-fold, three two-fold, and one three-fold scenarios have been identified. Findings show that one-fold scenario can be seen as most desirable scenario, since it may enhance Iranian power of maneuver internationally given US-led increasing sanction on Iran. in addition, the paper can open new horizon toward research on Iran foreign policy implications in countering post-corona capitalist world.

  Keywords: Great Powers, global capitalist system, Post-Corona
 • Amirhamed Azad * Pages 79-102

  The inability of the official Iraqi security forces to contain the crisis caused by the rise of ISIS forced the Iraqi government to mobilize forces to establish an auxiliary defense structure. This defense structure, known as the popular mobilization forces, grew as part of the Iraqi security forces, but the political and religious grouping in the popular mobilization forces and historical hostility of Some of these groups to the United States, as well as the social incompatibility of Sonnies and Kurds with the popular mobilization forces as an Shiite-centeredness organization became a challenge between popular mobilization forces and the Iraqi government. As a result, led Iraqi government to restrict the popular mobilization forces. Accordingly, this article tries to answer this question, that what is the restriction model of popular mobilization forces in Iraq? This article is based on the hypothesis that the popular mobilization forces formed on necessity in Iraq but internal political-religious groupings in the organization and the difficulty of controlling their activities was riskily. This process will lead the Iraqi government to try to control and weaken the popular mobilization forces by downsizing And Create discipline to the organization, controlling the ground mobility of units, and maintaining and using weapons. In this paper, an attempt is made to extract possible strategies for controlling the challenges surrounding popular mobilization forces by using the trend analysis method. The purpose of this study is to assess the effectiveness of policies around the research topic.

  Keywords: Auxiliary Forces, Militia, paramilitary, popular mobilization forces, government
 • Khosro Niknam, Masoud Jafarinezhad *, Seyed Hasan Malaekeh Pages 103-142

  The issue of the existence of government is a necessity of human social life. The existence of sovereignty, because it is responsible for creating order, security and law enforcement in society, has a rational necessity so that without the rule of society, there will be chaos. Every government has political power, and this is an inseparable feature of all governments and governments. Given that power is the core of government, it can be said that political power in a government when it has social legitimacy is called authority and when it does not have social legitimacy it causes tyranny. The power of its possessor is to force others to surrender against their will in any form. Authority is the starting power that acquires its legitimacy on the basis of religion, law, tradition, and so on. National authority is the product of legitimate economic, military, cultural, political, scientific and technological powers. The purpose of this article is to examine the impact of Imam Khomeini's ideas on the formation of the foundations of the national authority of the Islamic Republic of Iran. The present article tries to achieve the desired purpose with the analytical subject under discussion and by using descriptive-analytical method and by using library-documentary studies.

  Keywords: Authority, National, Imam Khomeini, Islamic Republic of Iran
 • Ramin Moradi, Karan Rohani *, Reza Nasiri Larimi Pages 143-180

  Almost in all WTO agreements, we are considering the promotion of some elements of good governance to prevent and combat corruption in international trade in order to create a fair competitive environment by creating a conducive business environment. Through meta-analysis, we learned to what extent the World Trade Organization, in addition to the provisions of the agreements, has been able to prevent corruption under the influence of block chain technology. In this regard, the provisions of the organization's agreements and its approach to corruption in international trade were explained and the impact of the use of block chain technology was examined. The study showed that the WTO in the provisions of the agreements obliges the members to observe some components of good governance that are indirectly associated with a preventive approach to combating corruption. It is shown that enjoying block chain technology to set single windows and make use of smart contracts have been considered and used by members according to the relevant agreements. Although the use of this technology has worked well to some extent in facilitating trade, government procurement, and the trade in services, it has led to inefficiencies and challenges in the absence of the necessary infrastructure, which in fact cannot be a viable alternative to powerful institutions that it is created to be replaced.

  Keywords: International Trade, Fighting Corruption, WTO Regulations, Block chain, Trade Facilitation
 • Mojtaba Abdkhodaei* Pages 181-204

  A neutral view of science is one of the main features of scientific theory and one of the fundamental claims of the main stream in the theorizing of international relations. On the other hand, the critical theories in international politics, believing that the analytical shortcomings in this field are rooted in narrow-mindedness of the mainstream, have criticized the positivist, rationalist, materialist, and hegemonic attitudes of this current. The main question is whether it is possible to bridge between the critical approaches and the characteristic of scientific neutrality, and in this way to eradicate the barriers to free thought in the dominant approach and its origin. This paper argues that the four factors mentioned have formed the most important major obstacles to free thought and emancipation in the field of international relations theories through the imposition of meta theoretical foundations, Purposefulness in understanding issues, preventing the global distribution of issues and finally the commitment to secularization of science. The last factor however plays a pivotal role. One of the achievements of this paper is that it uses an analytical method to establish a connection between secularist roots in international politics and barriers to free thinking and an unbiased view. An issue from which the critical approach is not immune.

  Keywords: International Relations Theories, Theorizing, International Politics, Secularism, Critical Theories
 • Amir Sajedi * Pages 205-230

  Conflict means divergent opposition to several different views which each of them encompass different aims, functions, attitudes and values. The Trump administration announced a peace plan the so called the Deal of Century for a lasting peace between Palestine and Israel. The purpose of this article is to examine the peace plan (the Deal of Century) and to explain the existence of deep cultural-historical ties of the Palestinians with the land of Palestine. The question raised in this research is whether by ignoring the territorial, ethno-religious, and ideological conflicts between Palestine and Israel at this plan, how a stable peace between Palestine and Israel can be expected? The hypothesis of this research is based on the fact that this plan cannot bring a lasting peace in the Middle East. In explaining this article, Alexander Wendt's constructivist approach is used to understand the role of the deep cultural-historical ties of the Palestinians with the land of Palestine in the equations of peace. The research findings indicate that the transaction plan of the Deal of Century is headed towards a failure. This article uses the descriptive-analytical method to examine the dimensions and angles of the Deal of Century Plan by using library sources and relying on previous research.

  Keywords: Conflict, Palestine, Israel, America, Deal of Century
 • Seyed Amir Niakooee *, Vida Haji Pages 231-256

  The GCC's relations with Israel have historically been influenced by the Palestinian-Israeli peace process, and the failure to reach an agreement between Palestine and Israel played an important role in the non-normalization of relations between these actors. However, over time, the importance of this issue has diminished and political, economic and security relations between the members of the GCC and Israel have been increasingly developed. The UAE and Bahrain have established formal diplomatic relations with Israel which is a symbol of a change in Middle East policy and could pave the way for new alliances and coalitions in the region. This paper is going to answer the following question. Why have Israel and GCC increased and deepened their economic, political and security relations in a way that formal recognition of Israel and even the perspective of regional alliance between these actors are more probable than ever. The findings illustrate that the type of relations between different members of GCC and Israel vary according to the different interests and concerns of GCC members. However, most of GCC members have expanded relations with Israel to gain the US strategic support, improve their regional power and counter treats. Israel has also expanded relations with GCC to form a front against Iran, improve its regional power and finally reduce its international isolations. The methodology of the paper is explanatory approach and it concentrates mostly on the presidency of Donald Trump.

  Keywords: GCC, Israel, United States, Iran, realism